Page 1

# ! , % . $ ! 2 )

!STRwNOMESQUE VANFERHISTwRIA
,´

ASTRONOMIAMODERNANOESPOTCONCEBRE SENSELAFEINAEXTRAORDINgRIAREALITZADA PERTOTESAQUELLESDONESQUE GRgCIESA LASEVADEDICACIvIESTIMAPERLACInNCIA ENSHAN DEIXATELSEULLEGAT4OTILAPRgCTICAINEXISTnNCIA DEDOCUMENTACIvBENESTRUCTURADASOBREELSEU PAPERALLLARGDELAHISTwRIADEL´ASTRONOMIA LA INVESTIGACIvDELESDIFERENTSRESSENYESD´OBSERVATORIS IUNIVERSITATSDEMOSTRENQUEHAEXISTITUNBON NOMBREDEDONESQUEAMBELSEUTREBALL REMUNERAT ONO HANCONTRIBUtTDEMANERASIGNI½CATIVAAL CONCEPTEQUEAVUITENIMDEL´UNIVERSOBSERVABLE ,AINICIATIVAD´EDITARAQUESTCALENDARINEIXENEL GRUPDETREBALL±%LLAmSUNAASTRwNOMA² FORMATA L´%STATESPANYOLAMBMOTIUDEL´!NY)NTERNACIONALDE L´!STRONOMIA±%LLAmSUNAASTRwNOMA²mS AMmS AMmS ELTqTOLD´UNDELSPROJECTESPILARSIMPULSATSPER LA5NIv!STRONwMICA)NTERNACIONALILA5.%3#/PER AL´!NY)NTERNACIONALDEL´!STRONOMIA!MBAQUESTA INICIATIVAID´ALTRESQUEANIREMDUREMATERMEAQUEST VOLEMCONTRIBUIRALAIGUALTATENTREDONESI HOMES UNDELOBJECTIUSDE$ESENVOLUPAMENTDEL -ILÀLENNIDEL´/.5!CTUALMENTAL´%STATESPANYOL NOMmSELDELSINVESTIGADORSENPROJECTES ½NANlATSSvNDONES%NELMvNAMATEURELNOMBREDE DONESARRIBAAL6OLEMPROMOURELAPARTICIPACIv


DELADONAENELSgMBITSRELACIONATSAMBL´ASTRONOMIA PROFESSIONALIAMATEUR IDONARSUPORTALAFORMACIv DEJOVESINVESTIGADORESITECNwLOGUES!LESMANS DETOTS HOMESIDONES HIHALAMISSIvD´ASSOLIRUNA SOCIETATQUEDEFENSIAMBORGULLELPRINCIPID´IGUALTAT D´OPORTUNITATSPERATOTESLESPERSONESQUELAINTEGREN !MBAQUESTCALENDARIVOLEMAPORTARUNAPElAMmS ALACONSTRUCCIvDELPASSATDELESDONESASTRwNOMES QUE COMEND´ALTRESgMBITSDELSABER mSMOLT DESCONEGUT(EMVOLGUTDESTACARASTRwNOMES EXCEPCIONALSQUEPERLASEVACONTRIBUCIvALPROGRmS DELACInNCIAMEREIXENVnNCERL´ANONIMATITENIRUN ESPAIENLA(ISTwRIA(EMVOLGUTTREUREALALLUM DONESASTRwNOMESDEDIFERENTSnPOQUESIPAtSOS I VALORARLASEVAL´APORTACIv3ENSDUBTE LASELECCIvQUE PRESENTEMNOmSEXHAUSTIVALALLISTANOS´ACABAAQUq #OMACONTINUACIvD´AQUESTTREBALL ESTEMPREPARANT UNAEXPOSICIvMmSCOMPLETAQUEINCLOURgALTRES ASTRwNOMESIDURANTSERgACCESSIBLEPER)NTERNET IDEFORMAGRATUtTAACENTRESESCOLARS UNIVERSITATS CENTRESD´INVESTIGACIv MUSEUS ETC$ONAREMESPECIAL RELLEUALESASTRwNOMESPIONERESAL´%STAT AMBEL PRIVILEGIDELESQUALSENCARATENIML´HONORDECOMPTAR WWWASTRONOMIAES


!STRwNOMA

(IPgTIA D´!LEXANDRIA

3EGLES)6 6

La seva influència va ser immensa, també en altres camps com la medicina i la filosofia.

(

IPgTIAFOUUNAASTRwNOMA MATEMgTICAI½LwSOFAQUEVA NmIXERALSEGLE)6ALACIUTAT EGqPCIAD´!LEXANDRIA%NCARAQUENOENS HAARRIBATCAPDELESSEVESOBRES ELS HISTORIADORSDELACInNCIAA½RMENQUE VAESCRIURETRACTATSSOBREMATEMgTIQUES CwNIQUES GEOMETRIAEUCLIDIANAI ARITMnTICADE$IOFANTIASTRONOMIATAULES PTOLEMAIQUESIEXPLICACIONSDEL´!LMAGEST DE0TOLEMEU 4AMBmVAMILLORARI CONSTRUIRINSTRUMENTSASTRONwMICSCOM L´ASTROLABIIELPLANISFERI%LSCOMENTARISTES LADESCRIUENCOMUNAMESTRACARISMgTICA QUEVADEIXARUNAPROFUNDAPETJADA ENELSSEUSDEIXEBLES ALGUNSD´ELLS TAMBmIMPORTANTS CIENTq½CSDEL´nPOCA

6ASERASSASSINADA PERDEFENSARLA RACIONALITATIEL PAGANISME PER UNAHORDAIRADA


'ENER $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

$IUMENGE

          Distància mínima de la Terra al Sol Quart creixent

      

Neix Nicole Lepaute (1723)

Lluna nova Eclipsi anular del Sol

Inauguració de l’AIA-IYA 2009 (Madrid)

Mor Caroline Herschel (1848)

Lluna plena

Quart minvant

Estrena d’“U4: Una Universitat, Un Univers” (La CartujaSevilla)

Neix Paris Pismis (1911)


!STRwNOMA

&gTIMA DE-ADRID

3EGLES8 8)

! 'RANPARTDE LASEVAVIDA VATRANSCvRRER A#wRDOVA EN AQUELLMOMENT CENTREDEL SABERMUNDIAL

STRwNOMAMUSULMANADELS SEGLES8 8) ERA½LLADELTAMBm ASTRwNOMIPOLqGRAFMUSULMg -ASLAMAAL -AGRITI QUESIGNI½CA±HOME DE-ADRID²6AESCRIURENOMBROSOS TREBALLSCONEGUTSCOM#ORRECCIONSDE &gTIMAIVATREBALLARCONJUNTAMENTAMB ELSEUPAREENLESSEVESINVESTIGACIONS ASTRONwMIQUESIMATEMgTIQUES *UNTSVANEDITARICORREGIRLESTAULES ASTRONwMIQUESD´AL (WARIZMI LESVAN AJUSTARALMERIDIgDE#wRDOVAIVAN ESTABLIRELCENTREDELMvNALACAPITAL DELCALIFAT COMAREFERnNCIAPERA TOTSELSCgLCULS4AMBmVANTREBALLAR ENCALENDARIS CgLCULDELESPOSICIONS VERITABLESDEL3OL LA,LUNAIELSPLANETES TAULESDESINUSITANGENTS ASTRONOMIA ESFnRICA TAULESASTROLwGIQUES CgLCULSDE PARALÀLAXI ECLIPSISIVISIBILITATDELA,LUNA


&EBRER $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

          Quart creixent

Lluna plena Eclipsi penombral de Lluna

Quart minvant IACO: Quantes estrelles veus?

Presentació de l’AIA-IYA 2009 (Conca)

Lluna nova Neix Maria Winkelmann Kirch (1670)

$ISSABTE

$IUMENGE

    


-ARIA !STRwNOMA 7INKELMANN +IRCH 

- ,´ANOMENAT #OMETADE VASERELPRIMER DESCOBERTPER UNADONA

ARIA7INKELMANN+IRCHFOU UNAASTRwNOMAALEMANYAQUE VADESCOBRIREL#OMETADE 6AREALITZARIMPORTANTSOBSERVACIONSI VAESCRIUREDIFERENTSTRACTATSCIENTq½CS ,ESSEVESANgLISISSOBREAURORESBOREALS ESVANRECOLLIRENUNTEXTDEIEL TREBALLSOBRELACONJUNCIvDELSPLANETES *{PITERI3ATURNAMBEL3OLESVA PUBLICAREL!MmSAMmS VAELABORAR CALENDARISD´ESDEVENIMENTSASTRONwMICS JUNTAMENTAMBELSEUMARIT ELTAMBm INVESTIGADOR'OTTFRIED+IRCH$UESDE LESSEVES½LLESIUNDELSEUS½LLSTAMBm ESVANDEDICARAAQUESTADISCIPLINA $ESPRmSDELAMORTDE'OTTFRIED -ARIA7INKELMANNVASEGUIR TREBALLANTPERAL´!CADnMIADE #InNCIESDE"ERLqN ENCARAQUENO ACONSEGUqELNOMENAMENTO½CIAL


-ARl $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

$IUMENGE

  

Comença l’operaciĂł cientĂ­ďŹ ca del telescopi de 10.4m GTC

             Quart creixent

Festa d’Estrelles

Lluna plena

Neix Caroline Herschel (1750)) IACO: Quantes estrelles veus?

Inici de la primavera

Quart minvant

Lluna nova Vols mesurar el radi de la Terra?


!STRwNOMA

.ICOLE 2EINE ,EPAUTE  5NASTEROIDE IUNCRgTER LUNARPORTEN ELSEUNOM

6

ATREBALLARAMBELTAMBm ASTRwNOM*mRxME,ALANDEIAMB ELMATEMgTIC!LEXIS#LAIRAULTPER CALCULARLADATADERETORNDELCOMETA (ALLEY!IXwLIVAEXIGIRINTERMINABLES CgLCULSPERDETERMINARLAPOSICIvDIgRIA DELCOMETAALASEVAwRBITA TOTTENINT ENCOMPTELESPERTORBACIONSDEGUDES ALSPLANETESGEGANTS*{PITERI3ATURN %LSSEUSCgLCULSVANACONSEGUIRESTABLIR LESDATESDERETORNDELCOMETAMmS FAMvS%LVAREALITZARCgLCULS SOBREL´ECLIPSISOLARQUEESPRODUIRIA EL4AMBmVAPUBLICARDIVERSES MEMwRIESASTRONwMIQUESENLES QUALSDESTACAUNTREBALLFONAMENTAT ENTOTESLESOBSERVACIONSDELTRgNSIT DE6ENUSREALITZADESEL

6ANmIXER AL0ALAUDE ,UXEMBURGDE 0ARqSPERQUnEL SEUPAREESTAVA ALSERVEIDELA REINA)SABEL D´/RLEANS


!BRIL $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

           Quart creixent Inici 100 hores d’astronomia

    

Mor Annie Jump Cannon (1941) IACO: Quantes estrelles veus?

Nit Mundial en Defensa de la Llum d’Estrelles

$IUMENGE

Lluna plena

Quart minvant

Estrena del programa de planetari “Evolució”

Lluna nova


!STRwNOMA

#AROLINE,UCRETIA (ERSCHEL  6ADESCOBRIR VUITCOMETES TRESNEBULOSES IVAESCRIURE DOSCATgLEGS ASTRONwMICS

4

OTIQUEVANmIXERA(ANNOVER VAFERLARECERCAAL2EGNE5NIT JUNTAMENTAMBELSEUGERMg 7ILLIAM(ERSCHEL6ADESENVOLUPAR MnTODESDEEXPLORACIvDELCEL VAAJUDARACONSTRUIRTELESCOPIS VAESTUDIARSISTEMESBINARISIVA CATALOGARUNNOMBREFORlAIMPORTANT D´ESTRELLES6ASERNOMENADA MEMBREHONORARIDELA2EIAL3OCIETAT !STRONwMICABRITgNICAIVAREBRE LA-EDALLAD´/RDE#InNCIESDELREI DE0R{SSIA5NALTREREI ELBRITgNIC *ORDI))) LIVACONCEDIRUNSALARIDE LLIURESANUALS LAQUALCOSALAVA CONVERTIRENLAPRIMERAASTRwNOMA PROFESSIONALDELAHISTwRIA

!BANS D´ASTRwNOMA VASERUNA FAMOSACANTANT D´ORATORIS


-AIG $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

$IUMENGE

       

Quart creixent

Estrena del programa de planetari “Jors, Jars Jurs i els Galigalets”

        Mor Williamina Paton Stevens Fleming (1911)

Lluna plena

Neix Williamina Paton Stevens Fleming (1857)

Neix Cecilia PayneGaposchkin (1900)

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent


!STRwNOMA

7ANG:HENYI 

! ,´ANY LA5NIv !STRONwMICA )NTERNACIONAL VADONAREL SEUNOMA UNCRgTERDE 6ENUS

QUESTAASTRwNOMAXINESA VAESTUDIARELSECLIPSIS LUNARSINVESTIGANTAMB MODELSQUECONSTRUtAALJARDqDE CASASEVA4OTILASEVACURTAVIDA VATENIRUNAPRODUCCIvINTENSA 6AESCRIUREDOTZELLIBRESSOBRE ASTRONOMIAIMATEMgTIQUESENTRE ELSQUALSCALDESTACAR!LGUNES OBSERVACIONSSOBRELESFORMESI ½GURES DEDICATALESPOSICIONS ESTELÀLARS6ADESCRIUREELCOSMOSI LARELACIvQUEHITmLA4ERRA4AMBm VARECOPILARDADESSOBREELTEMPS ATMOSFnRICPERPREVEUREICOMBATRE LESSEQUERESIINUNDACIONSQUE DEVASTAVENLASEVAREGIv

#ONSCIENTQUEERAUNADONA PRIVILEGIADA PENSAVAQUEEL CONEIXEMENTHAVIAD´ARRIBARA DONESIHOMESPERIGUAL


*UNY $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

$IUMENGE

               Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Inici de l’estiu

Mor Maria Mitchell (1889)


!STRwNOMA

-ARIA-ITCHELL 

6ADESCOBRIR UNCOMETA EL -ITCHELL IUN CRgTERDELA ,LUNAPORTAEL SEUNOM

b

SCONSIDERADALAPRIMERA ASTRwNOMAACADnMICAD´%STATS 5NITSIS´HACONVERTITENUNA REFERnNCIAPERALACInNCIAD´AQUEST PAqS&OULAPRIMERADONAQUEVAENTRAR AFORMARPARTTANTDEL´!CADnMIA !MERICANAD´!RTSI#InNCIES COMDEL´!SSOCIACIv!MERICANAPERA L´!VENlDELES#InNCIES 4AMBm VACOLÀLABORARAMBL´/BSERVATORI.AVAL NORD AMERICg TOTCALCULANTTAULESSOBRE LAPOSICIvDE6ENUS-ALGRATLASEVA REPUTACIv QUANVACOMENlARATREBALLAR ENEL6ASSAR#OLLEGE EL COBRAVA UNATERCERAPARTQUEELSSEUSCOLÀLEGUES MASCULINS FETCONTRAELQUALVALLUITAR ½NSQUELIVANAPUJARLARETRIBUCIv

-ITCHELL VACREAR L´!SSOCIACIvPER AL´!VENlDELA $ONA


*ULIOL $ILLUNS

$IMARTS

    Lluna plena Eclipsi penombral de la Lluna

Quart creixent

$IMECRES

  

Quart minvant

Lluna nova Eclipsi total del Sol

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

$IUMENGE

         Distància màxima de la Terra al Sol Neix Enrietta Swan Leavitt (1868)


!STRwNOMA

7ILLIAMINA 0ATON3TEVENS &LEMING  6ADESCOBRIR NOVES NEBULOSESI MmSDE ESTRELLES VARIABLES

.

ASCUDAA%SCwCIA HIVAEXERCIR COMAMESTRA½NSQUEESVA TRASLLADARAMBELSEUMARITALS %STATS5NITS1UANESVADESFER SEELSEU MATRIMONIICOMQUEESPERAVAUN½LL VACOMENlARATREBALLARCOMACRIADA DELDIRECTORDEL´/BSERVATORIDE(ARVARD %DWARD0ICKERING!LCAPDEPOCTEMPS JAS´ENCARREGAVADEREVISARCUROSAMENT LESPLAQUESFOTOGRg½QUESDELCEL ALGUNESD´UNAQUALITATMOLTDOLENTA I OBTENIAUNSRESULTATSTANTEXCELÀLENTS COMELDESCOBRIMENTDELANEBULOSA#AP DE#AVALL,AVANNOMENARCONSERVADORA DEL´ARXIUFOTOGRg½C ELPRIMERCgRREC INSTITUCIONALDE(ARVARD ENMANSD´UNADONA

6AEMIGRARDES D´%SCwCIAALS %STATS5NITS EL


!GOST $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

     

Neix Maria Mitchell (1818)

           Lluna plena Eclipsi penombral de Lluna

Mor Paris Pismis (1999)

Festa d’Estrelles

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

$IUMENGE


!STRwNOMA

!NNIE*UMP #ANNON 

b 6ADETERMINAR ICLASSI½CAR ELSESPECTRES DEMmSDE ESTRELLES

SPOSSIBLEMENTLAMmS CONEGUDADELES±DONES DE0ICKERING² ELGRUPDE DONESQUEESCRUTAVAELCELSOTA ELCOMANDAMENTDELDIRECTOR DEL´/BSERVATORIDE(ARVARD 6ASUBSTITUIR7ILLIAMINA 0ATON3TEVENS&LEMINGCOMA CONSERVADORADEL´ARXIUFOTOGRg½C !LMESTRATGED´!NNIE*UMP #ANNONPERL´ANgLISIDELESPLAQUES S´HIAFEGqLASEVACAPACITATPER CATALOGARLESESTRELLESD´ACORDAMB LASEVALLUMINOSITAT GRgCIESAUN SISTEMAQUEDESPRmSVAADOPTAR AMBPOQUESMODI½CACIONSLA 5NIv!STRONwMICA)NTERNACIONAL bSLAPERSONA HOMEODONA QUEMmSASTRESD´AQUESTSTIPUS HACATALOGATENLAHISTwRIA

&OULAPRIMERA DONADOCTORA HONORISCAUSAPERLA 5NIVERSITAT D´/XFORD 


3ETEMBRE $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

             Lluna plena

  

$IUMENGE

Quart minvant

Lluna nova

Inici de la tardor

Comença la final del concurs “Acull una estrella”

Quart creixent


!STRwNOMA

(ENRIETTA 3WAN,EAVITT 

- %LSEUTREBALL VAOBRIRELCAMq PERCONnIXERLA GRANDgRIADELA NOSTRAGALgXIA IL´ESCALADE L´5NIVERS

EMBREDELGRUPDERASTREJADORES D´ESTRELLESDEL´/BSERVATORIDE (ARVARD ,EAVITTVADESCOBRIRLA RELACIvPERqODE LLUMINOSITAT UNNOUMnTODE DEMESURADELADISTgNCIADELSOBJECTES ASTRONwMICS6AARRIBARAAQUESTACONCLUSIv DESPRmSD´UNMETwDICIDETALLATCwMPUTDE LESCEFEIDES%NNOMmSUNANY EL VA DESCOBRIRNOVESESTRELLESVARIABLESEN ELPETIT.{VOLDE-AGALLANESAQUESTAXIFRA PUJA½NSASIESCOMPTABILITZAELTOTAL DELASEVAVIDA !MmSAMmS TAMBmVA TROBARNOVES,ASEVAIMPORTgNCIACIENTq½CA NOMmSESVATENIRENCOMPTEDESPRmSDE LASEVAMORT ENPARTGRgCIESAL´INTENTDE NOMENAR LAPERALPREMI.OBELL´ANY COSAQUEVARESULTARIMPOSSIBLEPERQUn AQUESTPREMINOESCONCEDEIXATqTOLPwSTUM

-ALGRATLESSEVES APORTACIONSA L´ASTRONOMIA QUANVAMORIR LASEVAPLAlA SEGUIASENT D´AJUDANT


/CTUBRE $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

$IUMENGE

          Lluna plena

Quart creixent

      

Quart minvant

Lluna nova


!STRwNOMA

#ECILIA0AYNE 'APOSCHKIN 

4

,ACOMPROVACIv DELATEORIADE LARELATIVITAT D´%INSTEIN GRgCIESA L´ECLIPSIDE3OL DE ESTIMULg L´INTERnSDE 0AYNEPER L´ASTRONOMIA

OTINASCUDAALA'RAN"RETANYA 0AYNEVADURATERMELASEVA TASCACIENTq½CAALAUNIVERSITAT NORD AMERICANADE(ARVARD,ASEVA TESIDOCTORALENAQUESTCENTRELA PRIMERAOBTINGUDAPERUNADONAEN L´gREAD´ASTRONOMIA VADEMOSTRARQUE L´HIDROGENmSELPRINCIPALCOMPONENT DELESESTRELLES COSACOMPLETAMENT ACCEPTADAENL´ACTUALITAT PERwQUE VAREPRESENTARUNAUTnNTICCANVIDE PARADIGMAEL-ALGRATMANTENIR SELLIGADAA(ARVARDDURANTQUASI DUESDnCADES ½NSAL´ANYNOFOU CONSIDERADAASTRwNOMAO½CIAL%LES CONVERTqENLAPRIMERADONAPROFESSORA ASSOCIADAD´AQUESTAUNIVERSITAT

5NABECADE SUPORTALESDONES CIENTq½QUESVA PERMETREQUEL´ANY ESTRASLLADmS AL´/BSERVATORIDE (ARVARD


.OVEMBRE $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

             Lluna plena

Quart minvant Comença la Setmana de la Ciència i la Tecnologia

Festa d’Estrelles

Lluna nova

Quart creixent

Comença el V CongrÊs de Comunicació Social de la Ciència (Pamplona)

$IUMENGE

  


!STRwNOMA

0ARIS0ISMIS

 

!MBUNA TRAJECTwRIA PROFESSIONAL QUEVADURAR MmSDE ANYS 0ISMISVA PUBLICARMmS DEARTICLES CIENTq½CS

0

ARIS0ISMISVASERUNAPRECURSORAD´gMBIT GLOBAL.ASCUDAA)STANBUL ENCARA QUED´ORIGENARMENI FOULAPRIMERA UNIVERSITgRIADE4URQUIAIVAOBTENIRUNDOCTORAT ENMATEMgTIQUESEL#ASADAAMBUN MATEMgTICMEXICg QUANESVATRASLLADAR AAQUESTPAqSESVACONVERTIRENLAPRIMERA PERSONA HOMEODONA DEDICADAAL´ASTRONOMIA PROFESSIONALDELAHISTwRIADE-nXIC 6ATREBALLARAL´/BSERVATORI!STRONwMIC .ACIONALDE4ACUBAYA QUEDEPENIADELA 5NIVERSITAT.ACIONAL!UTwNOMADE-nXIC 5.!- (IVAIMPARTIRLESPRIMERESCLASSES O½CIALSD´ASTRONOMIAQUEESVANFERA-nXIC 6AMORIRL´D´AGOSTDEIVADEIXARCOMA LLEGATUNACOMUNITATDEMmSDEASTRwNOMS QUETREBALLENACTUALMENTALA5.!-6A DESCOBRIRC{MULSOBERTSIC{MULSGLOBULARS IVATREBALLARENLESPRIMERESEXPLICACIONS SOBREL´ESTRUCTURAESPIRALDELESGALgXIES

/RIGINgRIA DE4URQUIA A L´/BSERVATORI DE(ARVARDVA CONnIXERELSEU MARIT AMBEL QUALESTRASLLADg A-nXIC


$ESEMBRE $ILLUNS

$IMARTS

$IMECRES

$IJOUS

$IVENDRES

$ISSABTE

              Lluna plena

  

Mor Cecilia PayneGaposchkin (1979)

Neix Annie Jump Cannon (1863)

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Inici de l’hivern

Mor Maria Winkelmann Kirch (1782)

$IUMENGE

Lluna plena Eclipsi parcial de Lluna

Mor Enrietta Swan Leavitt (1921)


%DITATPELGRUPDETREBALL ±%LLAmSUNAASTRwNOMA² &RANCESCA&IGUERAS #//2$).!$/2!

!DRIANA+ICZKOWSKI *OSE½NA,ING #//2$).!$/2!$%,#!,%.$!2)

)SABEL-fRQUEZ *OSEFA-ASEGOSA %ULALIA0mREZ3EDEuO "LANCA4ROUGHTON -ONTSERRAT6ILLAR

0RODUtTPER%XPLORAPROYECTOS SL $ISSENYATPER!NA'UELLER )LÀLUSTRACIONSD´%ULOGIA-ERLE

Dones Artrònomes  

Calendari de dones astrònomes.

Dones Artrònomes  

Calendari de dones astrònomes.

Advertisement