Page 1

ισχύει

Ð ÏËÕ Ê ÁÔÁ Ó Ô Ç Ì Á

ÅÎÕÐÍÙÍ

από 12-3-2018 µέχρι 8-4-2018

ÁÃÏÑÙÍ

υποδεχθείτε την άνοιξη

ØÇÓÔÁÑÉÁ ÁÑÍÉÏÕ

* ãáëâáíéæÝ

|

16011005

€28.99

ÊÁÑÂÏÕÍÁ * 5kg

|

16030010

€3.99


ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ & ΒΕΡΑΝΤΑΣ µεταµορφώστε οικονοµικά

ÓÅÔ

τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού σας ! TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 2 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 2 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

ôï óåô

€39.99

ÓÅÔ

ÓÅÔ

ôåì.

14003255

ôï óåô

€44.99

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 2 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

ôåì.

14003254

* ìáýñïò ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 60x71cm * ðïëõèñüíá ìå óáìðáíß textilene

3

3

3

ôåì.

14003256

ôï óåô

€46.99

* êñåìáóôÞ * áôóÜëéíïò óêåëåôüò * 196x97x96cm * áíïé÷ôü ãêñé ìáîéëÜñé

|

14110016

5

ôåì.

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ * êáöÝ ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 100x65cm * ðïëõèñüíá ìå ìðåæ textilene

14003282

ÎÁÐËÙÓÔÑÁ * 195x59x60cm * rattan ãêñé * ëåõêü ìáîéëÜñé 2

14002177

€109.99

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ * ìáýñïò ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 100x65cm * ðïëõèñüíá ìå ìðåæ rattan

ôï óåô

€84.99

ÓÅÔ

€149.99

ÓÅÔ

ÎÁÐËÙÓÔÑÁ

5

ôåì.

| 14003257

ôï óåô

€99.99


ÓÅÔ

ÓÅÔ

5

ôåì.

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

| 14003258

ôï óåô

€99.99

ôåì.

ÓÅÔ

ôï óåô

€134.99

* êáöÝ ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 140x80cm * ðïëõèñüíá ìå ìðåæ textilene

5

ôåì.

5

ôåì.

| 14003278

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

ôï óåô

€134.99

* áóçìß ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 140x80cm * ðïëõèñüíá ìå mix ãêñé áíïé÷ôü textilene

ÓÅÔ

| 14003259

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

ÓÅÔ

* êáöÝ ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 120x70cm * ðïëõèñüíá ìå óáìðáíß textilene

5

5

| 14003284

* áóçìß ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 150x90cm * ðïëõèñüíá ìå mix ãêñé áíïé÷ôü textilene

ôï óåô

€139.99

| 14003260

* áóçìß ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 150x90cm * ðïëõèñüíá ìå ãêñé textilene

KOYNIA

ôåì.

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

TÑÁÐÅÆÉ ÌÅ 4 ÐÏËÕÈÑÏÍÅÓ

* ìåôáëëéêÞ * ðñÜóéíï-ëåõêü * 170x110x153cm

|

ôï óåô

€139.99

14003044

€64.99

ÏÌÐÑÅËÁ ÊÇÐÏÕ

|

14003237

* 2,70m * óêïýñï ðñÜóéíï ðáíß * ìå ìáíéâÝëá * óðáóôüò ìç÷áíéóìüò

| 14003237

€29.99

ÔENTA ÊÇÐÏÕ * 300x300x250cm * ðëáóôéêü

|

16050005

€29.99

3


KHΠΟΣ

φτιάξε το δικό σου

×ÙÌÁ ÊÇÐÏÕ

παράδεισο !

€4.99

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÔÇÓ ÐÏÔÉÓÌÁÔÏÓ ØÅÊÁÓÔÇÑÁÓ ØÅÊÁÓÔÇÑÁÓ * ðëÜôçò * 16 lt * ðôõó/íïò ìåôáëëéêüò áõëüò 65-110cm * ÷ñÞóç êáé áðü áñéóôåñü÷åéñåò

|

ÐËÁÓÔÉÊÇ ÐÅÑÃÊÏËÁ * ðôõóóüìåíç * 180X120cm

| 16010055

€6.49

21060100

€16.99

* çëåêôñïíéêüò * åýêïëç åãêáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá * óõ÷íüôçôá ðïôßóìáôïò 1 þñá - 1 åâäïìÜäá * äéÜñêåéá ðïôßóìáôïò áðü 1 - 120 ëåðôÜ * ãéá âñýóåò 3/4” Þ 1”

ÊÁËÁÌÙÔÇ

ËÁÓÔÉ×Ï ÊÇÐÏÕ

|

* 15m * óðéñÜë

|

21010642

€19.99

€10.99

|

* ðëáóôéêü * ÉP44 * 60w E27

ÔÑÁÐÅÆÉ ÊÇÐÏÕ * 70x110cm * ðëáóôéêü 4

|

14005040

€14.99

|

€3.49

ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ ÊÇÐÏÕ

HËIAKO ÖÁÍÁÑÉ ÊÇÐÏÕ

|

|

08070300

€9.99

€24.99

* áëïõìéíßïõ * 60w E27

08070267

* áëïõìéíßïõ * 60w E27

16000011

ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ ÊÇÐÏÕ

ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ ÊÇÐÏÕ

|

€7.99

ÐÅÑÃÊÏËÁ ÊÉÓÓÏÓ * 1x3m

ÐËÅÃÌÁ ÌÐÁËÊÏÍÉÏÕ * 10m * ðñÜóéíï

09000257

06260387

€0.99

08070313

€9.99

ÖÙÔÉÓÔÉÊÏ ÊÇÐÏÕ * ìðç÷ôü óôåãáíü * ëÜìðá óêëçñÜò õÜëïõ Þ PAR38 150w

|

08070077

€3.49


ÐËÕÍÔÉÊÏ MHXANHMA BOSCH * * * *

ÂÅÍÆÉÍÏÊÉÍÇÔÏ ÈÁÌÍÏÊÏÐÔÉÊÏ ÄÉÓÊÏÕ-ÌÅÓÇÍÅÆÁÓ BAVARIA BY EINHELL * 1,25Kw/1,7Hp * 43 cc * 40cm * 2÷ñïíïò áåñüøõêôïò êéíçôÞñáò

|

110bar 1.300w 330lt/h Ýùò 40 °C max

|

17110097

€69.99

ÂÅÍÆÉÍÏÊÉÍÇÔÏ ÈÁÌÍÏÊÏÐÔÉÊÏ ÄÉÓÊÏÕ-ÌÅÓÇÍÅÆÁÓ * 52cc * 2,4Hp * 2÷ñïíïò êéíçôÞñáò

21290217

€99.99

|

ÂÅÍÆÉÍÏÊÉÍÇÔÏ ÈÁÌÍÏÊÏÐÔÉÊÏ ÄÉÓÊÏÕ-ÌÅÓÇÍÅÆÁÓ

ÂÅÍÆÉÍÏÊÉÍÇÔÏ ÈÁÌÍÏÊÏÐÔÉÊÏ ÄÉÓÊÏÕ-ÌÅÓÇÍÅÆÁÓ BAVARIA BY EINHELL

21060144

€109.99

* ìïíïêüììáôï * 42,7cc * 2Hp * 2÷ñïíïò êéíçôÞñáò * éäáíéêü ãéá | 21060082 áãñïôéêÞ ÷ñÞóç

* 1,65Kw/2,2Hp * 52 cc * 45cm * 2÷ñïíïò áåñüøõêôïò êéíçôÞñáò | 21290255

€149.99

€119.99

ÈÁÌÍÏÊÏÐÔÇÓ EINHELL

|

€39.99

* 570w * 53cm

XËÏÏÊÏÐÔÉÊÏ ÌÅÓÇÍÅÆÁÓ ÅÉÍÇÅLL * 300w * Ö êïðÞò 23cm

|

21290281

€23.99

XËÏÏÊÏÐÔÉÊÏ ÌÅÓÇÍÅÆÁÓ BOSCH * 280w * Ö êïðÞò 23cm

|

17110117

€44.99

AËÕÓÏÐÑÉÏÍÏ EINHELL

* çëåêôñéêü * 230v-240v-50Hz * 1800w * ìÞêïò ëÜìáò 35,6cm | 21290268 * ìÞêïò êïðÞò 32,5cm

€59.99

ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ×ËÏÏÊÏÐÔÉÊÇ ÌÇ×ÁÍÇ EINHELL

ÓÊÁÐÔÉÊÇ ÖÑÅÆÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ * 750w * ôá÷. 300 óôñïöÝò/min

|

21060146

€114.99

21290282

* ðëÜôïò êïðÞò 30cm * 1000w * êÜäïò 25lt

|

21290265

€69.99

ÈÁÌÍÏÊÏÐÔÇÓ BOSCH | * 420w * 60cm

17110002

€79.99

ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ×ËÏÏÊÏÐÔÉÊÇ ÌÇ×ÁÍÇ BOSCH * ðëÜôïò êïðÞò 33cm * 1200w * êéíçôÞñáò POWERDRIVE+

€99.99

5


ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ

KÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏ BOSCH

| 17140226

* 500w * 50-3000 óôñïöÝò/ëåðôü

€49.99

ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊÏ ÐÉÓÔÏËÅÔÏ BAVARIA BY EINHELL

ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ BAVARIA BY EINHELL

| 21290213

€84.99

* 1500w * 3,8 J * 0–3.600 êñïýóåéò/ëåðôü

ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ BOSCH * * * *

åðáíáöïñôéæüìåíï 3,6v * 1,5 Ah 215 óôñïöÝò/ëåðôü ìðáôáñßá Li-ion

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÔÑÏ×ÏÓ BAVARIA BY EINHELL * 500w * 115mm * 11000 óôñ./ëåðôü

|

17140129

€44.99

|

21290214

€24.99

ÐÁËÌÉÊÏ ÔÑÉÂÅÉÏ ÂÏSCH |

* 200w * ëåßáíóç 167cm² * 24.000 ðáëéíäñ./ëåðôü * äéáì. 2,0 mm

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÔÑÏ×ÏÓ BOSCH

ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÏËÕÅÑÃÁËÅÉÏ DREMEL * 130w * 10.000-33.000 óôñïöÝò/ëåðôü

| 17170232 6

€49.99

|

* 700w * 11.000 óôñ./ëåðôü * 115 mm

17140033

€49.99

17140058

€49.99

ÕÐÏÂÑÕ×ÉÁ ÁÍÔËÉÁ BAVARIA BY EINHELL * * * *

230v/50Hz 320w 8000lt/h âýèéóç Ýùò 5m

|

21290240

€39.99

* 12v * 1,2A * ñõèìßóåéò ñïðÞò 16 óêÜëåò * ôá÷õôóüê äåîéüóôñïöï áñéóôåñüóôñïöï

| 21290278

€24.99

ÐÁËÌÉÊÏ ÔÑÉÂÅÉÏ BAVARIA BY EINHELL * 135w * äéáì. 2,0 mm * ëåßáíóç 187x90cm² * 12.000 ðáëéíäñ./ëåðôü

ÓÅÃÁ BOSCH * 500w * 65mm * 0-3.100 óôñïöÝò/ëåðôü

|

21290097

€14.99

| 17140054

€49.99

ÇËÅÊÔÑÏÃÅÍÍÇÔÑÉÁ EINHELL *230V/50Ηz * 63 cc * στροφές 3.000 min -1 * 1,2 kW/ 1,65Hp *(λάδι:βενζίνη) 4,2 lt

|

21290033

€129.99


KRAFT GO! EXTERIOR

ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

* áêñõëéêü ÷ñþìá ãéá åîùôåñéêïýò ÷þñïõò * 9+1lt

* áêñõëéêü ÷ñþìá ãéá åîùôåñéêïýò ÷þñïõò * 9lt

|

€19.99

03350094

€29.99 KRAFT TEAK OIL

KRAFT 4 SEASONS ËEYKO

VIVECRYL * áêñõëéêü ÷ñþìá ãéá åîùôåñéêïýò ÷þñïõò * ëåõêü * 10lt

|

ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ

KRAFT PROFI EXTERIOR 9+1lt

* óõíôçñéôéêü ëÜäé åìðïôéóìïý íåñïý ãéá åóùô. & åîùô. ÷ñÞóç * 0.75lt

* áêñõëéêü ÷ñþìá * 10+1lt

|

03150118

€39.99

KRAFT GO! INTERIOR

|

03400248

€41.99 NEOPAL

* ðëáóôéêü ÷ñþìá ãéá åóùô. ôïß÷ïõò, ãõøïóáíßäåò, ôóéìÝíôá, ôáâÜíéá * 10+1lt

|

03250025

€32.99

ÓÅÔ

€14.99

ÓÁÌÐÏÕÁÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ

KOMÐÑÅÓÅÑ

* 500ml * äþñï ôï óöïõããÜñé

|

* 300 psi * ìå ìáíüìåôñï

|

07000550

3

ôåì.

KÁËÕÌÌÁ ÔÉÌÏÍÉÏÕ * äéÜöïñá ÷ñþìáôá

|

03400251

€34.99

ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ... ÓÅÔ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ * ðõñïóâåóôÞñáò 0,75lt. * öáñìáêåßï * ôñßãùíï

|

07000129

€€8. 99 8.99

07000110

ôï óåô

€11.99

4

ôåì. ÓÅÔ

ÓÅÔ

€3.99

€8.99

KRAFT MASTER

* ðëáóôéêü ÷ñþìá ãéá åóùô. ôïß÷ïõò, * ëåõêü * 10lt

|

03370047

11 ôåì.

KÁËÕÌÌÁ ÊÁÈÉÓÌÁÔÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ 07000084-87

€€5 8.99 .99

ÄÁÐÅÄÏ | 07000474 ôï óåô ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ * âéíýëéï

€5.99

|

07000525

€€19 .99 8.99

ôï óåô 7


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ÔÏÓÔÉÅÑÁ

ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

* 750w * áíôéêïëëçôéêÞ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

| 06260837

€9.99

ÐÏËÕÌÁÃÅÉÑÁÓ CRONER

ÐÏËÕÖÏÕÑÍÁÊÉ CRONER

|

ÖÏÕÑÍÁÊÉ

* 1200w * 3D êáëÜèé * ìáãåßñåìá, øÞóéìï, grill, ôçãÜíéóìá, áðüøõîç * ÷ñïíïäéáêüðôçò * êÜäïò ÷ùñçôéêüôçôáò 12lt

* 1300w * ãõÜëéíïò ðõñÜíôï÷ïò êÜäïò ÷ùñçôéêüôçôáò 11lt

|

| 15040154

15040005

€39.99

€109.99

* 3 åóôßåò (1000-800-400w) * 38 ëßôñá * äéðëü ãõáëß * ÷ñïíïäéáêüðôçò * öïýñíïò 1300w 15040172

€99.99

ÓÉÄÅÑÏ ÁÔÌÏÕ * 2600w

|

15040179

€19.99

ÓÊÏÕÐÁ CRONER ÔÅÐÁÍÉÁÊÉ

* 1500w * 40x7cm * êåñáìéêü

ÐÏËÕÊÏÖÔÇÓ * 250 w * 500 ml

|

| 06260669

06260613

€12.99

€16.99

* 800w * åíåñãåéáêÞ êëÜóç Á

ÖÑÁÐÉÅÑÁ * 100Watt * 230V~50Hz * inox | 06260403

€14.99

|

15040175

€49.99

ØÕÃÅÉÏ HYUNDAI

* äßðïñôï * 216lt * åíåñãåéáêÞ êëÜóç Á+ * 144x54x57,5cm

| 8

15000057

€199.99

KOYZINA HYUNDAI * ÷ùñçô. 51 lt * 50x50cm * 4 åìáãéÝ åóôßåò | 15000016 * åíåñã. êëÜóç Â

€173.99

ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ×ÙÍ HYUNDAI

* ÷ùñ. 6kg *84,5x59,7x41,6cm *800 óôñ./min | 15000008 *åíåñãåéáêÞ êëÜóç: A++ *15 ðñïãñÜììáôá

€214.99


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ÔÇÃÁÍÉ

|

06260442

€6.99

áðü

2

ôåì.

ÓÅÔ

ÓÅÔ

* 22cm * êåñáìéêÞ åðßóôñùóç

ÊÁÔÓÁÑÏËÁ

ÃÁÓÔÑÁ

* êåñáìéêÞ * ìðñïíæÝ * 22cm

* * * *

€11.99

ÓÅÔ

€11.99

ÐÉÁÔÏ

* ñç÷ü 27cm, âáèý 23 cm, öñïýôïõ 17cm

3

ôåì.

ÐÏÔÇÑÉÁ ÍÅÑÏÕ | 06260525

| 06260707,08,09

06260647

€9.99

ÐÁÐÏÕÔÓÏÈÇÊÇ * ðëáóôéêÞ * 4 ñÜöéá * ìáýñç

|

06260777

€3.49

€6.99

* êåñáìéêÝò * ìðñïíæÝ

| 06260704

€8.99

ÓÁËÁÔÉÅÑÁ

TOYPTIEPA

* 3lt

* 24cm

ÌÇ×ÁÍÇ ÐÁÃÏÕ | 06260452

€7.99

ÓÕÑÔÁÑÉÅÑÁ * ðëáóôéêü * rattan ãêñé

|

ôï óåô

ôåì.

€1.99

ÍÔÏÌÁÔÏÌÇ×ÁÍÇ

| 06260703

3

ôï óåô

€0.99

|

* êåñáìéêÜ * ìðñïíæÝ * 42x29x4,5cm 38x27x5cm

ÓÅÔ

| 06260874

ôåì.

ÖÏÑÌÅÓ ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ

ΤΑΨΙΑ MAΓΕΙΡΙΚΗΣ

êåñáìéêÞ | 06260706 ìðñïíæÝ ìå ó÷Üñá 42x28,5x9,5cm

3

06260756

€16.99

|

06260749

|

€2.99

ôï óåô

06260752

€3.49

ÌÐÉÓÊÏÔÏÌÇ×ÁÍÇ & ÊÏÑÍÅ

|

06140632

€9.99

ÊÏÕÔÉÁ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ * ðëáóôéêü * 17lt

|

06260823

áðü

€3.999


ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ

ΤΟ

ΜΠΑΝΙΟ

ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ

KAΘΡΕΦΤΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ | 09080094

€19.99

* 50x55cm * ìå åôáæéÝñá

ÅÑÌÁÑÉÏ ÌÐÁÍÉÏÕ * 70x15x50cm * ÷ñþìá sonoma

|

ÌÐÁÔÁÑÉÁ ÍÉÐÔÇÑÁ * inox

| ÅÐÉÐËÏ ÌÐÁÍÉÏÕ * íéðôÞñáò ðïñóåëÜíçò * ðÜãêïò 55x47cm * êáèñÝðôçò | 09080357 52×67,5cm * ÷ñþìá ëåõêü

€99.99

ÅÐÉÐËÏ ÌÐÁÍÉÏÕ

€1.49

|

* flanel * 40x60cm * äéÜöïñá ó÷Ýäéá

10

06260876

€6.99

09090024

€24.99

€99.99

06260596

€2.99

ËÅÊÁÍÇ ÌÐÁÍÉÏÕ ÌÅ ÊÁÆÁÍÁÊÉ * ðïñóåëÜíç * ìå êÜëõììá | 09080309 ëåêÜíçò * 63,5x35,7cm

€59.99

€2.99

* êáöÝ rattan * 70lt

* inox

|

09030002

06260875

ÊÁËÁÈÉ ÁÐËÕÔÙÍ

|

|

* 180x200cm * ìïíü÷ñùìç * äéÜöïñá ÷ñþìáôá

06260873

ÔÁÐÅÔÏ ÌÐÁÍÉÏÕ

|

ÌÐÁÔÁÑÉÁ ËÏÕÔÑÏÕ

KOYPTINA MÐANIOY

* áíôéïëéóèçôéêü * 36x65cm * äéÜöïñá ó÷Ýäéá

|

€44.99

* 35x32x185cm * ÷ñþìá sonoma

€109.99

ÔÁÐÅÔÏ ÌÐÁÍÉÏÕ

€16.99

ÅÐÉÐËÏ ÌÐÁÍÉÏÕ

* íéðôÞñáò ðïñóåëÜíçò * ðÜãêïò 65x47cm * ÷ñþìá | 09030001 sonoma

09090028

09030005

ÐÅÍÔÁË ÌÐÁÍÉÏÕ * 7lt * äéÜöïñá ó÷Ýäéá

|

06260863

€4.99

ÊÁËÕÌÌÁ ËÅÊÁÍÇÓ

* ðëáóôéêü

|

06260747

€4.99

ËÅÊÁÍÇ ÌÐÁÍÉÏÕ * ðïñóåëÜíç * 33x35,5x39,5cm

|

09080081

€31.99

ÍÉÐÔÇÑÁÓ ÌÅ ÊÏËÙÍÁ

* ðïñóåëÜíç * 55x46cm * óôçí ôéìÞ äåí ðåñéëáìâÜíåôáé ç âñýóç | 09080105

€39.99

ÍÉÐÔÇÑÁÓ ÌÐÁÍÉÏÕ

* ðïñóåëÜíç * ÷ùñßò êïëþíá * 47x38cm | 09080052

€24.99


ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ

ΥΓΕΙΙΝΗ

ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ÏRZENE ÓÁÌÐÏÕÁÍ MÐÕÑÁÓ

BRUT AÖÑÏËÏÕÔÑÏ

OLD SPICE STICK

* 400ml

* 250ml

* 50ml

06222072,73

€2.49

SKIP ÁÐÏÑÑÕÐÁÍÔÉÊÏ ÑÏÕ×ÙÍ YÃÑÏ * 56 ìåæ.

|

06222136

€6.99

06220808

€1.99

VANISH OXI ACTION * 400gr+100gr

| 06220412

€3.99

FAIRY ÁÐÏÑÑÕÐÁÍÔÉÊÏ ÐÉÁÔÙÍ LEMON

06221980

€2.19

COLGATE OÄÏÍÔÏÊÑÅÌÁ * 100ml

LENOR MAËÁÊÔÉÊÏ ÑÏÕ×ÙÍ ÕÃÑÏ

|

€1.49

| |

| 06222176

€1.99

ÁÐËÙÓÔÑÁ ÑÏÕ×ÙÍ * ìåôáëëéêÞ * 18m

| 06090725

€8.99

€0.76

* 500ml

06221407

DIXAN ÁÐÏÑÑÕÐÁÍÔÉÊÏ ÐÉÁÔÙÍ ÕÃÑÏ

* 900ml

06221994

LISTERINE ÓÔÏÌÁÔÉÊÏ ÄÉÁËÕÌÌÁ

* 650ml

|

|

06222155-58

€3.49

ÓÅÑÂÉÅÔÅÓ ALWAYS ULTRA LONG

* 650ml

* 10 ôåì.

06222125, 26 06222104

06221884

€1.24

€1.19

ÓÉÄÅÑÙÓÔÑÁ ÑÏÕ×ÙÍ * ìåôáëëéêÞ * 38x120cm

|

06260713

€17.99

11


ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΣΑΣ

ÓÔÑÙÌÁ * 90x190cm * ýöáóìá zakar polyester-propylene * ëåõêüò èåñìïöéîáñéóìÝíïò ôÜðçôáò áðü óýììéêôåò ßíåò * åëáôÞñéá ôýðïõ BONNELL áðü | 14011028 åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï åõñùðáúêü áíôéïîåéäùôéêü áôóÜëé

ÊÑÅÂÁÔÉ

€49.99

* 150x200cm * ìåôáëëéêüò óêåëåôüò ìáýñïò * óôçí ôéìÞ äåí ðåñéëáìâÜíåôáé ôï óôñþìá

ÊÏÌÏÄÉÍÏ

| 14040708

€94.99

| 14060168

* 48x35x35cm * ëåõêü

ÍÔÏÕËÁÐÁ

ÍÔÏÕËÁÐÁ

* ìå êáèñÝöôç * 120x50x1905cm * sonoma

* 71x36x175cm * sonoma

| 14003261

| 14060240

€64.99

* 120-210cm * äéÜöïñá ó÷Ýäéá & ÷ñþìáôá

| 12

€129.99

ÑÉ×ÔÁÑÉ

ÊÏÕÑÔÉÍÁ

ÌÅÔÁËËÉÊÇ ÊÏÕÑÔÉÍÏÂÅÑÃÁ

06260529, 872

€5.99

€14.99

* 140x260cm * äéÜöïñá ó÷Ýäéá * Ýôïéìç ñáììÝíç ìå êñïõêò

|

06260627-30

€6.99

* 180x150cm * 180x230cm * 180x280cm

|

9.99€ 13.99€ 16.99€

06260614, 15, 16

áðü

€29 €9.99 .99

ÌÁÎÉËÁÑÉ ÕÐÍÏÕ

|

06260416

€3.99

ÓÅÔ ÓÅÍÔÏÍÉÁ * πανωσέντονο, κατωσέντονο, µαξιλάρι * 160x240cm €9.99 +1 µαξιλάρι 50x70cm | 06121099,1101-05 * 220x240cm €12.99 | 1108, 1110, 1111 +2 µαξιλάρια ôï óåô áðü * διάφορα χρώµατα

€9.99


ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

DESIGN

KAI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ÊÏÕÆÉÍÁ * óåô 6 íôïõëÜðéá * 120x50x82cm * óôçí ôéìÞ äåí ðåñéëáìâÜíåôáé ï íåñï÷ýôçò êáé ïé ëåõêÝò óõóêåõÝò

| 14044051

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ * ÷ñþìá ëåõêü/öõóéêü * 90x22x172cm

|

14060204

€49.99

ôï óåô

€139.99

ÔÑÁÐÅÆÉ * ìáýñïò ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 120x70cm

|

14060231

€44.99

ÔÑÁÐÅÆÉ

|

14060230

€44.99

ÔÑÁÐÅÆÉ

ÔÑÁÐÅÆÉ

* ÷ñþìá wenge * 120x70x75cm

* ÷ñþìá sonoma, * 120x70x75cm

|

14060159

€39.99

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ

* ìáýñïò ìåôáëëéêüò óêåëåôüò * 120x70cm

|

14060158

€39.99

* ÷ñþìá ëåõêü/wenge * 120x22x158cm

|

14060217

€49.99

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ * ÷ñþìá sonoma *120x29x179cm

|

14060212

€79.99

13


TO ΣΑΛONI ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ

ÊÑÅÂÁÔÉ / ÐÏËÕÈÑÏÍÁ * 60x180x12cm * 60x78x48cm (êëåéóôü)

ÓÕÍÈÅÔÏ

* ÷ñþìá wenge-ëåõêü * 175x40x200cm

|

€94.99

* ÷ñþìá sonoma/ëåõêü * 120x26,7x68cm

|

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI

14

€59.99

14060122

ÅÐÉÐËÏ TÇËÅÏÑÁÓÇÓ-DVD

* 135x190cm * äéáóô. êñåâ.: 135x190cm * ýöáóìá óå äéÜöïñá ó÷Ýäéá * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

| 14120021, 22, 23

14060216

€39.99

| 14120013

€169.99

ÐÏËÕÈÑÏÍÁ

* 63,5x62,5x76cm * êáöÝ pvc

| 14120020

€59.99

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI * 135x190cm * äéáóô. êñåâ.: 135x190cm * ýöáóìá óå äéÜöïñá ó÷Ýäéá * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

ÐÏËÕÈÑÏÍÁ ÌÅ ÓÊÁÌÐÏ * 63,5x62,5x76cm * ìáýñï pvc

| 14120019

€89.99

| 14120018

€169.99


ΦΤΙΑΞΕ

ΤΟ

ΣΑΛΟΝΙ

ΣΟΥ

ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

ΠΟΥ

|

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI * 180x94x36cm * ãêñé Þ êáöÝ ýöáóìá * äéáóô. êñåâ.: 180x94cm

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI

* 135x190cm * äéáóô. êñåâ.: 135x190cm * ìáýñï ýöáóìá * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI

ÊÁÍÁÐÅÓ

* 175x85cm * ôõñêïõÜæ ýöáóìá

14060220, 21

€79.99

| 14120016

€169.99

| 14120012

€169.99

* 135x190cm * äéáóô. êñåâ.: 135x190cm * ýöáóìá óå äéÜöïñá ó÷Ýäéá * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

|

ΣΟΚΑΡΟΥΝ

14044050

€209.99

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI

| 14120017

* 135x190cm * äéáóô. êñåâ.: 135x190cm * êüêêéíï ýöáóìá * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

|

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI

* 220x85x77cm * ãêñé Þ êáöÝ ýöáóìá* äéáóô. êñåâ.: 105x190cm * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

ÊÁÍÁÐÅÓ-KPEBATI

* 216x90x90cm * ãêñé áíïé÷ôü ýöáóìá * ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ãêñé ìáîéëÜñéá

€169.99

|

14041256

€189.99

14190003

€429.99

15


14044052, 53

€249.99

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÊÁÍÁÐÅÓ-ÊÑÅÂÁÔÉ * 250x150x85cm * äéáóô. êñåâ.: 232x112cm * ãêñé ýöáóìá Þ latte ýöáóìá - êáöÝ pu * ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï

|

14041251, 54

€359.99

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÊÁÍÁÐÅÓ-ÊÑÅÂÁÔÉ * * * *

260x170x70cm (90cm) äéáóô. êñåâ.: 140x220cm ãêñé ýöáóìá zigzag spring system ñõèìéæüìåíá ðñïóêÝöáëá 5 èÝóåùí

|

14190001

€499.99

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÊÁÍÁÐÅÓ-ÊÑÅÂÁÔÉ * * * * *

290x250x90cm (85cm) äéáóô. êñåâáôéïý 130x220cm ãêñé ýöáóìá zigzag spring system ñõèìéæüìåíá ðñïóêÝöáëá 5 èÝóåùí

|

14190000

€699.99

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÊÁÍÁÐÅÓ-ÊÑÅÂÁÔÉ * * * *

260x165x60cm äéáóô. êñåâáôéïý: 140x284cm ãêñé ýöáóìá ìå 2 óêáìðþ 48x26x33cm

|

14044048

€749.99

ΜΕΛΟΣ TOY OMIΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.

F R E E

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ã É Í Ï Í ÔÁ É ÐÁÑÁÄÏÓÅÉÓ ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ

ÅËËÁÄÁ

ÄÅÕÔÅÑÁ ÔÑÉÔÇ ÔÅÔÁÑÔÇ 7.30-21.00 ÐÅÌÐÔÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÓÁÂÂÁÔÏ: 7.30-18.00

www.smartmarket.store

Óôéò ôéìÝò óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï Ö.Ð.Á. 24%.

|

Äåí åõèõíüìáóôå ãéá ôõ÷üí ôõðïãñáöéêÜ ëÜèç. Ïé ðñïóöïñÝò ôïõ öõëëáäßïõ éó÷ýïõí ìÝ÷ñé åîáíôëÞóåùò ôùí áðïèåìÜôùí. Á/Ö 115 2018/02

ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÊÁÍÁÐÅÓ-ÊÑÅÂÁÔÉ * 205x145x80cm * äéáóô. êñåâ.: 116x200cm * ãêñé Þ êüêêéíï ýöáóìá

Smart 13 3  

Smart Market - Πασχαλινός κατάλογος

Smart 13 3  

Smart Market - Πασχαλινός κατάλογος

Advertisement