Page 1

MINNESANTEKNINGAR STADSVANDRING HÖSTEN 2010. Uppdaterat 101222/ML LB - Leif Bäckman,Gatukontoret MT - Mathias Thuen, Parkavdelningen MH - Mats Hällnäs, Avdelningschef SBF CU - Mikael Lönngren, centrumutvecklare PRIORITERAT: • Två trasiga belysningsstolpar på Rådhustorget har länge stått trasiga. Detta kollas upp av kommunen. STATUS: Beställda, väntar på leverans. Sätts upp så snart de levereras. ANSVAR: SBF, LB • Vi går vidare på Rademachergatan mot drottninggatan och passerar en del olagade hål i gata och trottoar. Detta borde åtgärdas. På drottninggatan vid Kv.Vulkanen efterfrågas den nya parken som är utritad på detaljplanen. STATUS: Ombyggnation Rademachergatan fortgår. Den nya parken ingår i projekt Vulkanen etapp 3. ANSVAR: SBF • Nära korvkiosken noteras att en globarmatur saknas på en stolpe. STATUS: Påpekat för Leif, gatukontoret. Ska vara fixat till 1 maj 2011. ANSVAR: SBF, Leif. • Lutande stolpar med trafikmärken på många ställen. STATUS: Park gör inventering under vintern, åtgärdas senast 1 maj 2011 (gäller även parkbänkar, stolpar, rådhustorget). ANSVAR: SBF. Leif. • Många stamskydd till träd på Drottninggatan är påkörda och vinda. STATUS: Beslut taget att ej räta upp. Utredning startad av parkingenjör som ska lämna förslag i april 2011 om en bättre lösning som fungerar på sikt. ANSVAR: SBF, Mathias • Innan Forex passeras en parkbänk som är trasig och betongplattor som behöver läggas om. STATUS: Tas hem vecka 50 för renovering, återställt till våren 2011. ANSVAR: SBF. Leif. • Utanför PapasTapas är en stolpe till cykelparkeringen avbruten och ligger på marken. På Nygatan noteras också flera sneda stolpar och skyltar. STATUS: Stolpe cykelparkering borttagen. Åtgärdat. ANSVAR: SBF, Leif. • En parkbänk utanför affären Street var uppryckt. Betongplattorna behöver också läggas om under. STATUS: Parkbänk borttagen, plattor lagade. ANSVAR: SBF. Leif.


• Vid en av planteringarna utanför stadshuset lutar ett elskåp kraftigt. Ser illa ut. Parkavdelningens tomma planteringsritningshållare såg inte bra ut heller. MT tar med sig denna fråga till parkavdelningen. STATUS: Planteringsritningshållare borttagen, åtgärdat. Elskåp är EEMs ansvar. ANSVAR: SBF. Mathias. • På gymnastikgatan utanför Gallerian kommenterades att det lappats med asfalt trots att ytan består av betongsten (sf-sten). Kanske detta beror på av vi inväntar en kommande ombyggnation av fristadstorget? STATUS: Ej åtgärdat. Avvakta besked. ÅTGÄRD: MH tar upp detta med LB. ANSVAR: SBF ÖVRIGT • Luftvärmepump monterad på polishuset sitter för lågt. En längre person kan inte gå under utan att slå i huvudet. STATUS: CU har tagit kontakt med Polisen. Ej åtgärdat. ANSVAR: Fastighetsägaren • De tomma skyltfönstren ger inget bra intryck. Går det att lägga reklam där istället? • Tomma lokaler passerades när vi närmade oss kyrkogatan. Man bör ej visa upp tomma skyltfönster. Täckning av skyltfönster kan göras trevligare. • Vissa fönster i centrum är täckta med delvis gråpapper eller andra enkla anordningar, varför inte utnyttja dessa ytor med tex snygga bilder från Eskilstuna modell äldre (typ Stattvepan), kan skolan vara med och skapa något. Några fina exempel på snygga fönster såg vi också. STATUS: Pågående projekt. CU har varit kontakt med Konstmuseet. Start våren 2011. ÅTGÄRD: CU kollar med Konstmuseet om behov finns att visa konst. Fastighetsägare kan upplåta ytor. SKRÄP, RENHÅLLNING, KLOTTER • Kungsgatan 19 till Gamla Staden: Nedskräpning i planteringar längs gågatan noterades. • Renhållningen sköts inte särskilt bra. Det som sköts med maskinell sopning är ok, men det lämnar övrigt att önska gällande skräpet som borde plockas manuellt. • Ofta skräpigt vid bokhandeln Fristadstorget, skräpet blåser ner där på gatan mellan Kungsgatan och Rademachergatan. • Städning av gaturummet diskuterades och synpunkter kom om att städningen borde utföras mer noggrant. På en del ytor ser skräp ut att ha legat under lång tid. Varför tas inte allt upp? STATUS: Ny entreprenör från vinter 2010. Handplockning inom radie av 10 meter från papperskorg ingår. Åtgärdat. ANSVAR: SBF, Mattias OLAGA AFFISCHERING • Affischering på elskåp gågatan utanför Eskilstuna Innerstads lokal kommenterades. Detta är vanligt förekommande och ser illa ut. Diskussionen leddes in på att det finns ett stort behov av affischeringsplatser. Kommunens försök med två affischeringspelare vid fd ”domustorget” och järnvägsstationen har fungerat bra och de är välanvända. En karta med förslag på platser för 10 nya affischeringsplatser överlämnades.


Vi såg flera exempel på affischering på fasader och elskåp. Det syns spår efter borttagen affischering på en del byggnader. Exempel: gågatan utanför Gallerian. Alla påpekar ett stort behov av att Eskilstuna erbjuder fler platser att affischera på. Positivt med fungerande affischeringsplatser är att Staden blir renare och snyggare, det är bra ytor för anslag, och fastighetsägare, kommunen m.fl. får mindre olaglig affischering. Det är rimligt att man börjar erbjuda fler affischeringplatser som ett första steg. Senare kan man ta till hårdare tag mot dem som ändå inte sköter sig och affischerar på t ex elskåp. Önskemål fanns om att få EEM att ta ansvar för att hålla sina elskåp rena och fria från klotter och affischering. • När vi passerar Domustorget ser vi att affischeringspelaren är välanvänd och att ingen affischering hamnat på fasader i närheten. • Affischeringen är inte snygg. Bör beivras hårdare? Lösningen vid SEBs uttagsautomat är kanske praktiskt men inte snygg. Fler ”lagliga” platser för affischering efterlyses. • Utanför apoteket används byggnadens hörnpelare som affischpelare. I början av gågatan borde möjlighet till affischering erbjudas. STATUS: Förbudsskyltar uppsatta vid Apoteket. Förslag inlämnat om att öka med 4 st affischrondlar för fler alternativ för lagliga alternativ. ANSVAR: SBF/EI • Klotter betongvägg, Kungsgatan (mitt emot Salong Mona). STATUS: Borta. ANSVAR: EI kontaktar Fastghetsägare. Uppmanar via Klotterjouren/SBF. • Papperskorgar på Rademachergatan vid Flaneur/Josefs saknas. STATUS: Åtgärdat, 3 st uppsatta ANSVAR: SBF, Mattias Thuen • Dörren mitt på Televerkshuset är dåligt underhållen och ser ful ut med affischering. STATUS: CU har kontaktat Fastighetsägaren Bergsporten. Inga åtgärder planeras. ANSVAR: EI • Träden i östra delen av Kungsgatan är för stora, det bör avverkas och nya, mindre träd bör planteras. Befintliga träden ger obehaglig känsla på gågatan, skuggar mycket och skymmer byggnaderna • Träden på gågatan anses alldeles för yviga vilket ger ett mörkt intryck, skymmer även belysningen. • Vi går vidare på gågatan. Oxlar på gågatan börjar ta stor plats och flera nämner att de önskar beskärning. STATUS: Blir en del av ombyggnation gågata, Träden utanför Cityhuset klarar inte för hård beskäring ANSVAR: SBF Övrigt noterat överfört till projekt.

Quickfix 2010  

Minnesanteckningar och noteringar från stadsvandring hösten 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you