Page 1

Småskalig vattenkraft inom EU 

Småskalig vattenkraft inom EU definieras av ESHA - European Small Hydropower Association som anläggningar med en installerad effekt på upp till och med 10 MW.

Den småskaliga vattenkraftens totala installerade effekt inom EU är 13 000 MW vilket motsvarar behovet för cirka 13 miljoner hushåll. Källa: Kleinwasserkraft Österreich

Småskalig vattenkraft, som utgör cirka 8 % av all förnybar elproduktion inom EU är viktig i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom den är ett av energislagen med lägst påverkan enligt gjorda livscykelanalyser.

Småskalig vattenkraft varken förbrukar eller smutsar ner vattnet när el produceras.

Småskalig vattenkraft är en av de mest effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva former av elproduktion och erbjuder stadig, säker och lokalt producerad el. Den kan även kompensera för annan icke reglerbar elproduktion.

Den småskaliga vattenkraften kan genom sin mångsidighet gynna lokala samhällen vad gäller vattenförsörjning, översvämningar, bevattning, etc.

Den småskaliga vattenkraftindustrin har ett viktigt ekonomiskt värde för Europa. Minst 29 000 direkt anställda och 2 000 företag arbetar inom sektorn. Småskalig vattenkraft utgör ofta möjligheter till betydande intäkter för invånare i glesbygd.

Den småskaliga vattenkraften har en stor utvecklingspotential. Om de nuvarande villkoren förbättras kan ny småskalig vattenkraft byggas inom EU som ger ytterligare 50 TWh per år. Det finns också en stor potential vid renovering av äldre småskalig vattenkraft.


Utmaningar 

Trots den småskaliga vattenkraftens fördelar och långa historia har den många gånger förbisetts och hållits borta från de europeiska och nationella politiska dagordningarna.

Den småskaliga vattenkraften har påverkats negativt av den europeiska miljölagstiftningen (Natura 2000, Direktivet om strategisk miljöbedömning, Ramdirektivet för vatten, etc.) och nationella lagars införande. För att dra fördel av den ekonomiskt genomförbara potentialen för småskalig vattenkraft krävs en större samsyn och samarbete mellan energi- och miljöpolitik.

Branschen står inför alltför många administrativa hinder. Tillståndsförfarandet för småskalig vattenkraft är för närvarande en mycket tidskrävande och väldigt byråkratisk process med alltför många osäkerheter.

Projektörer och investerare inom småskalig vattenkraft upplever att det saknas rättvisa och stabila marknadsregler.

Forskningen kring småskalig vattenkraft är i behov av ökad finansiering för att kunna utvecklas och nå sin fulla potential.

Källa: Kleinwasserkraft Österreich


Rekommandationer 

Europeiska och nationella beslutsfattare bör se småskalig vattenkraft som en lika viktig del som annan förnybar energi.

EU:s och medlemsstaternas miljöpolitik måste bygga på väl underbyggda vetenskapliga slutsatser, kostnads- och nyttoanalys samt lokala förutsättningar. Förutom de miljömässiga aspekterna bör en hållbarhetsanalys också innehålla de sociala och ekonomiska fördelarna med småskalig vattenkraft vilka utgör de bägge andra grundpelarna för hållbar utveckling.

Tillståndsförfaranden och tillståndsgivning bör var så kallade "one-stop shops" det vill säga enkla, rättvisa, solida och transparanta.

Stödsystem bör ta hänsyn till de mångsidiga möjligheterna hos vattenkraften men även de växande kostnaderna för miljöåtaganden.

Mer medel bör anslås till forskning för teknik som syftar till förbättrad miljö och förutsättningar för fisk i vattendrag liksom restaurering och habitatförbättringar.

Källa: Kleinwasserkraft Österreich


Projekt Stream Map och en Road map för EU

Projekt Stream Map koordinerades av European Small Hydropower Association (ESHA) med delfinansiering från EU-kommissionens Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI) genom programmet Intelligent Energy Europe (IEE). Projektet pågick september 2009 till och med maj 2012. I Stream map samlades för första gången in detaljerad information om småskalig vattenkraft vad gäller energi, marknad och legala frågor i en databas kallad HYDI (Hydro Data Initiative) som finns tillgänglig på Internet för alla att användas gratis. Utifrån insamlade data har den allra första planen ”Stream map” för småskalig vattenkraft inom EU utarbetats för de 27 medlemsstaterna. Planen och ytterligare information om Stream Map-projektet finns på http://streammap.esha.be/ och info@esha.be. Med stöd från:

ESHA - European Small Hydropower Association, Renewable Energy House, Rue d’Arlon 63-67 B-1040, Brussels, Belgium, Tel: +32 2 546 19 45, Fax: +32 2 546 19 47, E-mail: info@esha.be

ESHA is founding member of EREC – European renewable Energy Council

Small Hydropower Recommendation Brochures Swedish  
Small Hydropower Recommendation Brochures Swedish  

Recommendation Brochures Swedish

Advertisement