__MAIN_TEXT__

Page 1

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2015 2017 2015 m. VEIKLOS PLANAS

1


2


DIREKTORIAUS ŽODIS

2015 m. Europos socialinio fondo agentūra pradeda adminis­ truoti 2014–2020 m. laikotarpio projektus. Ne mažiau svarbus iš­ šūkis ateinančiais metais išlieka ir sėkmingas 2007–2013 m. laiko­ tarpio užbaigimas. Būtent šiuo sudėtingu metu strateginis plana­ vimas yra itin svarbus įrankis, galintis padėti analizuoti, vertinti ir planuoti Europos socialinio fondo išteklius bei uždavinius numa­ tytiems tikslams pasiekti. Atlikta jėgų lauko analizė parodė aiškias 2015–2017 m. Agentūros veiklos kryptis: didelis dėmesys turi būti skiriamas ne tik 2007– 2013 m. programos užbaigimui, bet ir naujos finansinės perspek­ tyvos administravimui, kokybiškų rezultatų užtikrinimui, ES lėšų panaudojimui laiku, veiklos efektyvumo didinimui. Šiam tikslui pasiekti būtina išlaikyti kompetentingus darbuotojus, skatinti juos stipriau įsitraukti į Agentūros veiklą, užtikrinti aukštą jų kom­ petenciją bei motyvaciją. Artimiausiu metu bus pradėta kurti ta­ lentų ugdymo sistema, kuri, tikime, padės darbuotojams geriau jaustis organizacijoje, sukurs naujų galimybių realizuoti jų gebė­ jimus ne tik vykdant tiesiogines funkcijas, bet ir dalyvaujant ho­ rizontaliose veiklose bei vidiniuose organizacijos projektuose ir taip siekiant bendrų Agentūros tikslų. Partnerystės plėtra – kita prioritetinė veiklos sritis, numatyta šia­ me strateginiame plane. Dirbdami jau daugiau nei 12 metų, kelia­ me sau aukštus reikalavimus tiek teikiamų paslaugų kokybei, tiek bendradarbiavimo stiprinimui. Tapti patikima partnere, o ne kon­ troliuojančia institucija projektų vykdytojams bei pareiškėjams – nelengva užduotis, tačiau tik tokiu būdu galime užtikrinti gerų rezultatų pasiekimą. Artimiausi veiklos metai – nelengvų iššūkių metas, tačiau nuošir­ džiai tikime, kad sugebėsime laiku ir kokybiškai atlikti suplanuo­ tas veiklas, glaudžiai bendradarbiauti su klientais ir siekiant pačių aukščiausių veiklos rezultatų prisidėti prie prasmingų investicijų į žmones.

3


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA. MISIJA. VIZIJA. VERTYBĖS Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribo­ tos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis as­ muo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėjas yra valstybė, steigėjui atstovauja ir Agentūros dalininkų funkcijas įgy­ vendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo mi­ nisterijos.

Agentūroje yra patvirtintas 231 etatas, projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projektų vadovai turi kompetencijų projek­ tų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų srityse. Agentūros struk­ tūra pateikta 1 paveiksle.

AGENTŪROS VEIKLA YRA FINANSUOJAMA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS: •

valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją;

valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos socialinio fondo (toliau – ESF) programai viešinti ir administruoti;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) programai administruoti;

techninės paramos lėšos, skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programai administruoti;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPSF) programai administruoti.

VIZIJA

MISIJA

Europos socialinio fondo agentūra – lyderė ESF srityje Lietuvoje, patikima partnerė ir atsakinga darbdavė.

Tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų inves­ ticijų į žmones.

VERTYBĖS PROFESIONALUMAS – vertiname kompetenciją, esame darbš­ tūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. PAGARBA – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę. BENDRADARBIAVIMAS – siekiame bendro tikslo, kurį užtikrina­ me padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi in­ formacija tarpusavyje ir su partneriais. LOJALUMAS – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriau­ sia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija. TOBULĖJIMAS – nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.

4


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 1 pav. ESFA ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Vidaus audito skyrius

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Finansų ir apskaitos skyrius

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Direktoriaus pavaduotojas

Personalo skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Projektų valdymo skyrius (SADM)

Projektų valdymo skyrius (ŠMM)

Projektų valdymo skyrius (VRM)

Projektų valdymo skyrius (EPF/EIF)

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Ūkio grupė

5


ESAMOS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS: JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ Vertinant Agentūros galimybes pasiekti savo viziją buvo atlik­ ta jėgų lauko analizė. Šio modelio tikslas – nustatyti pokyčius skatinančias ir stabdančias jėgas, parinkti tinkamą pokyčių pla­ ną. Skatinančios (teigiamos) jėgos – tai jėgos, kurios keičia esa­ mą situaciją, stumia tikslo link ir parodo, kodėl svarbu jį pasiekti, o stabdomosios (neigiamos) jėgos išlaiko esamą padėtį (status

quo), parodo, kas trukdo pasiekti tikslą ir kodėl tai yra sudėtinga. Atliekant analizę buvo atsižvelgta į šiuos veiksnius: keliamus rei­ kalavimus, organizacinę struktūrą, prieinamus išteklius, kultūrą ir tradicijas, santykius, socialinį kryptingumą, žmonių požiūrį, asme­ ninius ir grupės poreikius, įstatymus, esamą ir buvusią praktiką, žmones, įvykius ir pan. Jėgų lauko diagrama pateikiama 2 paveiksle.

2 pav. JĖGŲ LAUKO DIAGRAMA

JĖGOS, SKATINANČIOS KAITĄ

JĖGOS, PALAIKANČIOS STATUS QUO

Keliami tikslai ir reikalavimai 2014–2020 m. laikotarpiu

Nepakankamas bendradarbiavimas su klientais

Dalininkų reikalavimai

Sukurta didelė administracinė našta Agentūrai, pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Klientų lūkesčiai stiprinti bendradarbiavimą ir mažinti administracinę naštą

Darbuotojų kaita

Poreikis gerinti veiklos ir personalo valdymą

Ribotos darbuotojų karjeros, rotacijos, rezervo formavimo Agentūroje galimybės

Veiklos ir projektų rizikos, neatitikimų valdymo sistema

Mažas darbuotojų įsitraukimas

Darbuotojų iniciatyvos ir pasiūlymai

Pokyčių baimė, pasipriešinimas jiems, darbuotojų nenoras įsitraukti ir keistis

Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra

Neefektyvi vidinė komunikacija

Konkurencija administruojant ESF lėšomis finansuojamas priemones

Nepakankamos vadybinės ir turininės kompetencijos naujų veiklų plėtrai

DABARTINIS ATITIKIMO LYGIS

AUKŠTESNIS ATITIKIMO LYGIS

6


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS STRATEGINIS TIKSLAS Agentūros misija yra tinkamai administruoti ES programas, sie­ kiant prasmingų investicijų į žmones.

tuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti skirtingų val­ džios lygmenų ir institucijų tarpkultūrinę kompetenciją.

Agentūra administruoja ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiš­ kų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems daly­ vauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimy­ bes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant są­ lygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plė­ tros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešo­ jo administravimo efektyvumą. Dauguma šių veiklų grupių tie­ siogiai ar netiesiogiai prisideda ir prie ES horizontaliųjų principų įgyvendinimo.

2014–2020 m. laikotarpiu Agentūra pradės administruoti PMIF programą, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie ES veiksmin­ go migracijos srautų valdymo, laikantis bendros prieglobsčio, pa­ pildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imi­ gracijos politikos. Šiuo programavimo laikotarpiu bus siekiama stiprinti ir plėtoti bendrą ES prieglobsčio sistemą, bus remiama teisėta migracija į ES, siekiant patenkinti valstybių narių ekonomi­ nius bei socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems su­ teikta tarptautinė apsauga, integraciją, stiprinamos valstybių na­ rių grąžinimo procedūros, solidarumas ir dalijimasis atsakomybe.

2014–2020 m. laikotarpiu ESF išliks pagrindinė ES priemonė, in­ vestuojanti į žmogiškąjį kapitalą, toliau bus teikiama parama žmonėms, ieškantiems darbo arba rizikuojantiems jo netekti, pasitelkiant švietimą ir mokymus, skatins konkurencingą darbo jėgą. Šiuo laikotarpiu bus telkiamos didesnės pastangos kovojant su skurdu ir socialine pažeidžiamų asmenų atskirtimi, daugiau dėmesio bus skiriama kovai su jaunimo nedarbu. Siekiant pažan­ gaus viešojo valdymo, bus stiprinami instituciniai gebėjimai. Bus skiriamas dėmesys tarptautiniam bendradarbiavimui ir socialinių inovacijų skatinimui. Agentūra administruoja ir kitas programas: EPF 2008–2013 m. daugiametę programą, kurios pagrindiniai tikslai yra gerinti priė­ mimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prie­ globstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbia­ vimo su kitomis valstybėmis narėmis; EIF 2007–2013 m. daugia­ metę programą, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nusta­ tyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertin­ ti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lie­

2014–2020 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu Agentūra taip pat administruoja EPSF programą, pagal kurią Lietuvai bus skiria­ ma parama labiausiai skurstantiems asmenims. 2014–2020 m. Agentūra gali administruoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) programą, pa­ gal kurią parama skiriama remti dėl esminių su globalizacija susi­ jusių pokyčių, pasaulio finansų ir ekonomikos krizės atleistus dar­ buotojus. Jei susidarytų tokia situacija, kad būtų įgyvendinami projektai pagal EGF programą, Agentūra būtų atsakinga už pro­ jekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų pripažinimą tinkamomis finansuoti. Įgyvendindama savo misiją, Agentūra 2015–2017 m. laikotarpiu kelia strateginį tikslą: •

Orientuojantis į projektų rezultatus, tinkamai administruoti priskirtas ES programas

Tai, kad administruojamų programų bei projektų rezultatai būtų pasiekti ir skiriamos ES lėšos būtų naudojamos tinkamai, užtikrina efektyviai veikianti valdymo ir kontrolės sistema, todėl strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas pagal efekto vertinimo kriterijų.

1 lentelė. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS Vertinimo Efekto vertinimo kriterijaus kodas kriterijus E

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Valdymo ir kontrolės Audito institucijos sistemos veikimas vertinimas

Reikšmė 2015 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esmi­ nių trūkumų nėra

Reikšmė 2016 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esmi­ nių trūkumų nėra

Reikšmė 2017 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esmi­ nių trūkumų nėra

Agentūra siekia būti lyderė ESF srityje, patikima partnerė projektų vykdytojams ir pareiškėjams bei atsakinga darbdavė savo darbuo­ tojams. Siekiant vizijos bei strateginio tikslo įgyvendinimo, svarbu išlaikyti profesionalius darbuotojus, taikyti veiksmingas kontrolės priemones, tobulinti vadybos metodus ir informacinėse sistemose įdiegtus įrankius, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerys­ tę su pareiškėjais bei projektų vykdytojais. Keliami šie uždaviniai: I. Užtikrinti, kad ES programų rezultatai būtų pasiekti, o ES fondų lėšos būtų naudojamos racionaliai ir laiku. II. Stiprinti partnerystę su pareiškėjais ir projektų vykdytojais. III. Plėtoti organizacijos tarptautinį bendradarbiavimą. IV. Išlaikyti ir ugdyti profesionalius darbuotojus. V. Gerinti organizacijos veiklos valdymą.

7


I uždavinys „UŽTIKRINTI, KAD ES PROGRAMŲ REZULTATAI BŪTŲ PASIEKTI, O ES FONDŲ LĖŠOS BŪTŲ NAUDOJAMOS RACIONALIAI IR LAIKU“ Agentūra, vykdydama LR Vyriausybės nutarimu pavestas funkci­ jas, skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas ir atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą: tikrina projektų vykdytojų pa­ teiktus viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, tikrina ir tvirtina mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą, atlieka pa­ tikras vietoje. Agentūros valdymo ir kontrolės sistema užtikrina, kad planuoti projektų rezultatai būtų pasiekti ir EK būtų dekla­ ruotos tinkamos išlaidos.

Siekdama, kad programų tikslai ir projektų rezultatai būtų pasiek­ ti laiku ir racionaliai naudojant ES skiriamas lėšas, Agentūra vykdo nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, ana­ lizuoja įsisavinimo spartą, vertina riziką tam, kad laiku būtų imtasi prevencinių ir rizikos valdymo priemonių.

2 lentelė. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

U.1.1

ESF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.2

PMIF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.3

EPSF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.4

ESF 2007–2013 m. programos lėšų naudoji­ mo plano pasiekimas (pagal Master planą)

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

Netaikoma

Netaikoma

U.1.5

EIF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, pagal metinius planus, proc.

100 proc.

Netaikoma

Netaikoma

U.1.6

EPF 2008–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, pagal metinius planus, proc.

100 proc.

Netaikoma

Netaikoma

U.1.7

ESF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.8

PMIF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.9

EPSF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

8


II uždavinys „STIPRINTI PARTNERYSTĘ SU PAREIŠKĖJAIS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAIS“ Investuojant Lietuvai skirtas ES lėšas ir skatinant socialinius po­ kyčius, naujuoju laikotarpiu ypač svarbūs partnerių tarpusavio santykiai tarp ES paramą administruojančių institucijų ir pareiš­ kėjų bei projektų vykdytojų. Sėkmingas projektų įgyvendinimas neįmanomas be tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grindžiamų bendradarbiavimo santykių. Šiems santykiams plėtoti nepakanka vien formalių sutarčių. Siekdama partnerystės ryšio ir skaidrumo su pareiškėjais bei projektų vykdytojais, Agentūra nori su visomis interesų grupėmis palaikyti glaudų dialogą ir sukurti ilgalaikius ir tvirtus santykius. Atsižvelgdama į pareiškėjų bei projektų vyk­ dytojų nuomonę, Agentūra gali geriau suprasti klientų poreikius, svarbius iššūkius, suderinti abiejų pusių lūkesčius ir nustatyti pri­ oritetus. Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, organizacijos kultūros keitimas, investuojant į darbuotojų ugdymą, užtikrinant minimalią darbuotojų kaitą ir organizacijos vertybių laikymąsi, lei­ džia šiems ryšiams augti. Agentūra nuolat teikia konsultacijas projektų pareiškėjams ir vyk­ dytojams paraiškų rengimo bei įgyvendinimo metu, organizuoja mokymus, informacinius seminarus, inicijuoja diskusijas bei kitus renginius. Siekiant aukštesnės renginių kokybės, svarbu tobulinti mokymų sistemą ir užtikrinti vienodų principų taikymą mokymų organizavimo, pasirengimo bei įgyvendinimo etapu. Agentūro­ je veikiančio lektorių klubo nariai teikia metodinę pagalbą skyrių darbuotojams, siūlo taikyti naujas formas, padeda lektoriams pa­ sirengti. Klubo nariai, taip pat stebi vedamus mokymus, vertina jų

turinį, medžiagos atitikimą auditorijos poreikiams, teikia lektoriui grįžtamąjį ryšį ir rekomendacijas. Svarbiausias artimiausio laiko­ tarpio tikslas – užtikrinti, kad visų išorinių mokymų kokybė atitik­ tų darnios mokymų sistemos principus ir būtų pakankamai aukš­ ta visuose padaliniuose. 2012 m. Agentūra, siekdama nustatyti perteklinius Lietuvos Res­ publikos teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų reikalavimus ir numatyti konkrečius veiksmus administracinei naštai mažinti, vadovaudamasi Standartiniu išlaidų modeliu (angl. SCM – Stan­ dart Cost Model) pradėjo vykdyti administracinės naštos pareiš­ kėjams ir projektų vykdytojams tyrimą. 2013 m. Agentūra sukū­ rė tarpinstitucinę darbo grupę, kuri parengė išnagrinėtuose do­ kumentuose įtvirtintų informacinių įsipareigojimų sukeliamos administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams ma­ žinimo rekomendacijas. Patvirtinus naujas 2014–2020 m. finansi­ nės perspektyvos Projektų administravimo ir finansavimo taisy­ kles, dauguma šių rekomendacijų buvo įgyvendinta. Agentūra, siekdama įvertinti administracinės naštos sumažėjimą lyginant su 2012 m. atlikto tyrimo rezultatais, 2016 m. atliks pa­ kartotinį administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdy­ tojams tyrimą. Vadovaujantis šio tyrimo rezultatais 2017 m. bus parengtos ir LR finansų ministerijai pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnio administracinės naštos mažinimo.

3 lentelė. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

U.2.1

Agentūros vardo tapatini­ mas su partneriu

Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimas, proc.

Ne mažiau nei 40 proc.

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

U.2.2

Kokybiški mokymai projektų vykdytojams ir pareiškėjams

Pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymų vertinimo anketų duomenų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė

Ne mažiau nei 4,5 balo

Ne mažiau nei 4,5 balo

Ne mažiau nei 4,5 balo

U.2.3

Pakartotinis administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams įvertinimas

Atliktas pakartotinis tyrimas, įvertintas pokytis lyginant su 2012 m. atlikto ty­ rimo rezultatais, parengtos ir pateiktos Netaikoma rekomendacijos LR finansų ministerijai dėl administracinės naštos mažinimo

Įvertintas pokytis

Pateiktos rekomen­ dacijos

9


III uždavinys „PLĖTOTI ORGANIZACIJOS TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ“ Tarptautinį bendradarbiavimą Agentūra vertina kaip galimybę tobulinti organizaciją semiantis patirties iš užsienio partnerių ir aktyviai dalijantis savo sukaupta patirtimi. TARPTAUTINIS AGENTŪROS BENDRADARBIAVIMAS APIMA DALYVAVIMĄ: •

tarptautiniuose projektuose;

ES teminiuose tinkluose;

tarptautiniuose renginiuose (mokymuose, konferencijose, mobilumo programose).

Nauju 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu Agentū­ ros laukia nauji iššūkiai – tarptautiniai kvietimai pagal ES bendrąjį modelį ir ES Baltijos jūros regiono strategiją. Tęsiant jau pradėtą įdirbį, nuo 2014 m. pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad būtų vyk­ domos visos pradėtos iniciatyvos, laikomasi prisiimtų tarptauti­ nio bendradarbiavimo įsipareigojimų, rezultatai būtų pasiekti, ir aktyvinti šią veiklą ateityje.

4 lentelė. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

U.3.1

Dvynių projektų inicijavimas, partnerių paieška, pasiūlymų rengimas ir įgyvendinimas (administravimas)

Inicijuotų projektų skaičius per metus, pateikti projektiniai pasiūlymai, vnt.

Ne mažiau nei 1

Ne mažiau nei 1

Ne mažiau nei 1

U.3.2

Naujų galimybių ESFA dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose paieška, bendradar­ biavimo su esamais užsienio part­ neriais palaikymas

Iniciatyvų tarptautinio bendradar­ biavimo plėtros projektuose, turininiuose tinkluose, mobilumo programose ir kt. skaičius per me­ tus, vnt.

Ne mažiau nei 5

Ne mažiau nei 5

Ne mažiau nei 5

10


IV uždavinys „IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS“

Agentūroje dirba profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, to­ dėl Agentūros veiklą teigiamai vertina klientai bei išorės audito institucijos. Agentūra siekia išlaikyti reikiamą darbuotojų kompe­ tencijų lygį, stiprinti jų motyvaciją bei pasitenkinimą darbu.

(arba) didelį potencialą, bet jo nepanaudojantys darbuotojai. At­ sižvelgiant į tyrimo rezultatus, 2015 m. bus parengtas ir įgyvendi­ namas priemonių, galinčių padidinti darbuotojų įsitraukimą arba jam daryti įtaką, planas.

Siekiant išlaikyti kompetentingus ir profesionalius darbuotojus svarbu nuolat stebėti ir analizuoti darbuotojų kaitos rezultatus, nustatyti išėjimo priežastis, kad būtų galima laiku taikyti tinka­ mas prevencines personalo valdymo priemones. Dauguma Agentūroje dirbančių darbuotojų yra projektų vadovai, kurie tie­ siogiai bendrauja su projektų vykdytojais, todėl dažna projektų vadovų kaita didina klientų nepasitenkinimą.

Talentų valdymo sistema gali padėti išlaikyti ir motyvuoti dar­ buotojus, t. y. suteikti pripažinimą, tikslingą ugdymą, galimybę panaudoti savo potencialą, žinias ir kt., užtikrinti darbuotojų pa­ keičiamumą (sudarytas aukštą kompetenciją turinčių darbuoto­ jų rezervas). Investicijos į žmonių gebėjimus padės mažinti kitas Agentūros išlaidas (vidinių organizacijos tobulinimo projektų įgy­ vendinimas be išorės konsultantų pagalbos ir pan.). 2015 metais bus baigta diegti Talentų valdymo sistema bei sudarytas Talen­ tų sąrašas.

Didelis darbuotojų įsitraukimas yra susijęs su aukštu veiklos re­ zultatyvumu, maža darbuotojų kaita, mažesniu praleistų darbo dienų skaičiumi, didesniu klientų pasitenkinimu. 2014 m. atlikto darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatai rodo, kad Agentūra dar­ buotojams suteikia pakankamai geras mokymosi ir tobulėjimo galimybes, darbo sąlygas, įdomų veiklos pobūdį, galimybę išlai­ kyti darbo ir asmeninio laiko balansą, taip pat iš apklausos rezul­ tatų matomas pozityvus darbuotojų požiūris į bendrąją organi­ zacijos reputaciją, organizacijos ir darbuotojų asmeninių verty­ bių derėjimą, santykį su tiesioginiais vadovais. Iš tyrimo rezultatų taip pat matyti, kad Agentūroje trūksta karjeros, savęs realizavi­ mo, pripažinimą suteikiančių priemonių, todėl didėja rizika, jog Agentūrą gali palikti gerai dirbantys ir turintys specifinių žinių ir

Agentūroje projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projek­ tų vadovai privalo turėti reikiamas projektų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų kompetencijas. Agentūros nustatytą aukščiausią tos pareigybės reikalaujamų kompetencijų lygį projektų vado­ vai gali pasiekti tik įgiję patirties. Darbuotojų ugdymui bei reika­ laujamų kompetencijų tobulinimui Agentūroje skiriamas didelis dėmesys. Atliekant metinį darbuotojų veiklos vertinimą, nusta­ tomos ir su darbuotoju aptariamos ugdytinos kompetencijos, o, remiantis vertinimo rezultatais, parengiamas ir įgyvendinamas tikslingas darbuotojų mokymų bei individualaus ugdymo planas.

5 lentelė. IV UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

U.4.1

Savanoriška darbuotojų kaita

Darbuotojų, kurie išdirbo metus ar dau­ giau ir savo noru paliko Agentūrą, dalis, proc.

Ne daugiau nei 10 proc.

Ne daugiau nei10 proc.

Ne daugiau nei 10 proc.

U.4.2

Talentų valdymo sistemos sukūrimas

Sukurta talentų valdymo sistema, pade­ danti išlaikyti profesionalius darbuotojus

Sudarytas ta­ lentų sąrašas

Netaikoma

Netaikoma

U.4.3

Aukštas darbuotojų įsi­ traukimo lygis

Darbuotojų įsitraukimo indekso reikšmė, proc.

Netaikoma

Ne mažiau nei 45 proc.

Netaikoma

U.4.4

Darbuotojų kompetencijos Darbuotojų, atitinkančių aukščiausią rei­ atitinka Agentūros ke­ kalaujamą kompetencijų lygį, dalis, proc. liamus reikalavimus

Ne mažiau nei 75 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

U.4.5

Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas

Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė

Ne mažiau nei 4 balai

Ne mažiau nei 4 balai

Ne mažiau nei 4 balai

U.4.6

Projektų vadovų viešųjų pirkimų kompetencijos įvertinimas

Darbuotojų, išlaikiusių 2 lygio viešųjų pirkimų testą, dalis, proc.

Ne mažiau nei 85 proc.

Ne mažiau nei 87 proc.

Ne mažiau nei 90 proc.

11


V uždavinys „GERINTI ORGANIZACIJOS VEIKLOS VALDYMĄ“

Agentūroje yra įdiegtos, sertifikuotos ir prižiūrimos kokybės va­ dybos (LST EN ISO 9001:2008) ir informacijos saugumo vadybos (LST ISO/IEC 27001:2006) sistemos, kurios yra integruotos į vieną Agentūros vadybos sistemą. Atsižvelgiant į Agentūros vadybos sistemą nustatančių standartų pasikeitimus, būtina atnaujinti Agentūros veiklos rizikos vertini­ mo metodiką, peržiūrėti vertinimo kriterijus bei vertinimo skales. 2014 m. informacijos saugumo rizikos vertinimą integravus į ben­ drą Agentūros veiklos rizikos vertinimą, dėl didelio duomenų kie­ kio ir sudėtingos rizikų vertinimo istorijos valdymo būtina sukurti veiklos rizikos valdymo informacinę sistemą, kad būtų užtikrintas duomenų atsekamumas bei išsamumas.

2014 m. nustačius tobulintinas strateginio planavimo valdymo sritis, 2015 m. numatoma stiprinti darbuotojų, dalyvaujančių stra­ teginio planavimo procese, kompetencijas, tobulinti strateginio planavimo metodiką ir įdiegti strateginio planavimo bei atsiskai­ tymo už tikslų pasiekimą sistemą. Agentūra nuolat ieško veiklos tobulinimo galimybių, kurias įgy­ vendina diegdama pokyčius. 2014 m. buvo nustatyti pokyčių val­ dymo principai, pritaikyti Agentūros specifikai. Siekiant veiksmin­ gai valdyti pokyčius, Agentūroje numatoma parengti pokyčių ir krizių valdymo procesą, stiprinti vadovų gebėjimą valdyti poky­ čius ir krizes, taip pat darbuotojų supratimą bei įsipareigojimą pri­ sidėti prie pokyčių diegimo, sukurti įsitraukimą skatinančią poky­ čių diegimo ir valdymo sistemą.

6 lentelė. V UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo Vertinimo kriterijaus kriterijus aprašymas

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

U.5.1

Agentūros veiklos rizikos valdymo siste­ mos tobulinimas

Atlikta poreikių analizė

Pasirinkta priimtina alternatyva ir parengti reikalavimai sistemai

Pradėta naudoti sistema

U.5.2

Strateginio planavimo Sukurta strateginio planavimo ir ir atsiskaitymo už atsiskaitymo už tikslų pasiekimą tikslų pasiekimą siste­ sistema mos tobulinimas

Atlikta poreikių analizė, pasir­ inkta priimtina alternatyva ir parengti reikala­ vimai sistemai

Pradėta naudoti sistema

Netaikoma

U.5.3

Pokyčių valdymo gerinimas

Ne mažiau nei 80 proc.

Netaikoma

12

Sukurta Agentūros veiklos rizikos valdymo informacinė sistema

Darbuotojų įsitraukimo tyrimo metu atlikto pokyčių valdymo Netaikoma srities įvertinimas (visiškai sutink­ antys ir sutinkantys iš dalies), proc.


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS IŠTEKLIAI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI Agentūra 2015–2017 m. administruos ESF 2007–2013 m. programą, EPF 2008–2013 m. daugiametę programą, EIF 2007–2013 m. daugia­ metę programą, ESF 2014–2020 m. programą, PMIF 2014–2020 m. programą ir EPSF 2014–2020 m. programą. Devyniasdešimt šešis pro­ centus Agentūros veiklos sudaro su ESF projektų administravimu susijusios darbo funkcijos, todėl, siekiant įvertinti reikalingą žmogiškųjų išteklių poreikį 2015–2017 m., buvo apskaičiuotas planuojamas ESF 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ir ESF 2014–2020 m. progra­ mavimo laikotarpio projektų administravimo darbo krūvis. Planuojant projektų administravimo veiklos mastą buvo įvertintos pagrindinės projektų vadovų funkcijos: paraiškų vertinimas, sutarčių rengimas, sutarčių keitimas, mokėjimo prašymų, pirkimų dokumentų ir ataskaitų tikrinimas, patikrų vietoje atlikimas, projektų kontrolė, projektų vykdytojų konsultavimas ir informavimas. Planuojamas projektų vadovų skaičius ir bendras Agentūros darbuotojų skaičius pateikiamas 7 lentelėje. 7 lentelė. DARBUOTOJŲ POREIKIS 2015–2017 m. Darbuotojų poreikis Bendras darbuotojų poreikis Iš jų projektų vadovai (ESF) Iš jų projektų vadovai (EPF, EIF, PMIF, EPSF)

2015 m. 231 144 5

2016 m. 231 144 5

2017 m. 231 144 5

FINANSINIAI IŠTEKLIAI Agentūros planuojamos 2015–2017 m. lėšos eurais pagal išlaidų straipsnius pateikiamos 8 lentelėje. 8 lentelė. 2015–2017 m. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS Išlaidų pavadinimas Darbo užmokestis

2015 m.

2016 m.

2017 m.

3 426 800

3 426 800

3 415 700

Socialinio draudimo įmokos

1 061 600

1 061 600

1 058 200

Kitos išlaidos

1 538 200

1 507 500

1 663 200

Ilgalaikio turto įsigijimas

171 200

150 000

173 000

Iš viso:

6 197 800

6 145 900

6 310 100

2015–2017 m. planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai eurais pateikiami 9 lentelėje: 9 lentelė. 2015–2017 m. PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS Planuojami finansavimo šaltiniai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją

288 500

288 500

288 500

420 200

420 200

5 289 600

5 482 800

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją

420 200

ESF 2007–2013 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinti ir administruoti

2 682 500

ESF 2014–2020 techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinti ir administruoti

2 655 800

Techninės paramos lėšos, skirtos EPF administruoti

9 200

Techninės paramos lėšos, skirtos PMIF administruoti

103 100

109 100

109 100

Techninės paramos lėšos, skirtos EPSF administruoti

9 500

9 500

9 500

ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti

29 000

29 000

Iš viso

6 197 800

6 145 900

6 310 100

13


2015 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų finansavimo šaltiniai pateikti 10 lentelėje. 10 lentelė. 2015 m. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis

Socialinio draudimo įmokos

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją

266 100

82 500

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją

145 300

45 000

ESF 2007–2013 techninės pagalbos lėšos, skirtos ESF administruoti

1 459 700

452 100

ESF 2014–2020 techninės pagalbos lėšos, skirtos ESF administruoti

1 459 700

452 100

Techninės pagalbos lėšos, skirtos EPF administruoti

6 400

2 100

Techninės pagalbos lėšos, skirtos PMIF administruoti

72 700

22 600

Techninės pagalbos lėšos, skirtos EPSF administruoti

5 800

1 800

ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti

11 100

3 400

Iš viso

3 426 800

1 061 600

2015 m. išlaidos pateikiamos 11 lentelėje. 11 lentelė. 2015 m. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS Išlaidų pavadinimas

2015 m.

Išmokos pagal darbo sutartis

4 488 400

Darbo užmokestis

3 426 800

Socialinio draudimo įmokos

1 061 600

Kitos išlaidos

1 538 200

Ryšių išlaidos

20 400

Transporto priemonių išlaikymo išlaidos

30 400

Spaudos išlaidos

2 000

Įvairios prekės, kurių vertė mažesnė nei 500 EUR

58 600

Komandiruočių išlaidos

56 300

Ilgalaikio turto nuomos išlaidos

487 100

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos

123 400

Komunalinių paslaugų išlaidos

54 900

Kitų paslaugų išlaidos

697 600

Darbdavių socialinės paramos išlaidos

7 500

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

171 200

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos

169 800

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

1 400

Iš viso

6 197 800

14


15


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

16

Profile for ESFA

2015–2017 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas. 2015 m. veiklos planas  

2015–2017 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas. 2015 m. veiklos planas  

Profile for esfalz
Advertisement