__MAIN_TEXT__

Page 1

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2014 2016 2014 m. VEIKLOS PLANAS

1


DIREKTORIAUS ŽODIS

Prasidėję 2014 metai – tarsi tiltas tarp dviejų ES struktūrinės paramos programavimo periodų: besibaigiančio 2007–2013 metų ir prasidedančio 2014–2020 metų laikotarpio. Todėl šiuo sudėtingu metu strateginis planavimas yra itin svarbus įrankis, galintis padėti analizuoti, vertinti ir planuoti Europos socialinio fondo išteklius bei uždavinius numatytiems tikslams pasiekti. Atlikta jėgų lauko analizė parodė aiškias 2014–2016 metų Agentūros veiklos kryptis – didelis dėmesys turi būti skiriamas ne tik 2007–2013 metų programos, bet ir naujos finansinės perspektyvos administravimui, kokybiškų rezultatų užtikrinimui, savalaikiam ES lėšų panaudojimui, veiklos efektyvumo didinimui. Šiam tikslui pasiekti būtina išlaikyti kompetentingus darbuotojus, skatinti juos stipriau įsitraukti į Agentūros veiklą, užtikrinti aukštą jų kompetenciją bei motyvaciją. Artimiausiu metu bus pradėta kurti talentų ugdymo sistema, kuri, tikime, padės darbuotojams geriau jaustis organizacijoje, sukurs naujų galimybių realizuoti jų gebėjimus ne tik vykdant tiesiogines funkcijas, bet ir siekti Agentūros tikslų dalyvaujant horizontaliose veiklose bei vidiniuose organizacijos projektuose.

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA Partnerystės vystymas – kita prioritetinė veiklos sritis, numatyta šiame strateginiame plane. Dirbdami jau daugiau nei 11 metų, keliame sau aukštus reikalavimus tiek teikiamų paslaugų kokybei, tiek bendradarbiavimo stiprinimui. Tapti patikima partnere, o ne kontroliuojančia institucija projektų vykdytojams bei pareiškėjams – nelengva užduotis, tačiau tik tokiu būdu galime užtikrinti gerų rezultatų pasiekimą. Ambicingi siekiai prisidėti prie ES struktūrinės paramos administravimo sistemos tobulinimo bei administracinės naštos mažinimo įtakoja nuolatinį Agentūros procesų tobulinimą, vadybos sistemų integravimą, tarptautinio bendradarbiavimo vystymą. Artimiausi veiklos metai bei dviejų ES struktūrinės paramos administravimo laikotarpių sandūra – nelengvų iššūkių metas, tačiau nuoširdžiai tikime, kad sugebėsime laiku ir kokybiškai atlikti suplanuotas veiklas, gebėsime glaudžiai bendradarbiauti su klientais ir siekiant pačių aukščiausių veiklos rezultatų prisidėti prie prasmingų investicijų į žmones.

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėjas yra valstybė, steigėjui atstovauja bei Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

Agentūroje yra patvirtintas 231 etatas, projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projektų vadovai turi kompetencijas projektų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų srityse. Agentūros struktūra pateikta 1 paveiksle.

AGENTŪROS VEIKLA YRA FINANSUOJAMA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS: •

valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją;

valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos socialinio fondo (toliau – ESF) programos viešinimui ir administravimui;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) programos administravimui;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) programos administravimui.

2

Vidaus audito skyrius

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Finansų ir apskaitos skyrius

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Direktoriaus pavaduotojas

Personalo skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Projektų valdymo skyrius (SADM)

Projektų valdymo skyrius (ŠMM)

Projektų valdymo skyrius (VRM)

Projektų valdymo skyrius (EPF/EIF)

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Ūkio grupė

VIZIJA

MISIJA

Europos socialinio fondo agentūra – lyderė ESF srityje, patikima partnerė ir atsakinga darbdavė.

Tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones.

VERTYBĖS PROFESIONALUMAS – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. PAGARBA – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę.

LOJALUMAS – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija. TOBULĖJIMAS – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.

BENDRADARBIAVIMAS – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais.

3


ESAMOS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS: JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS STRATEGINIS TIKSLAS (status quo), parodo, kas trukdo pasiekti tikslą ir kodėl tai yra sudėtinga. Atliekant analizę buvo atsižvelgta į šiuos veiksnius: keliamus reikalavimus, organizacinę struktūrą, prieinamus išteklius, kultūrą ir tradicijas, santykius, socialinį kryptingumą, žmonių požiūrį, asmeninius ir grupės poreikius, įstatymus, esamą ir buvusią praktiką, žmones, įvykius ir pan.

Vertinant Agentūros galimybes pasiekti nustatytą viziją buvo atlikta jėgų lauko analizė. Šio modelio tikslas – identifikuoti pokyčius skatinančias ir stabdančias jėgas bei parinkti tinkamą pokyčių planą. Skatinančios (teigiamos) jėgos – tai jėgos, kurios keičia esamą situaciją, stumia link tikslo ir parodo, kodėl svarbu jį pasiekti, o stabdomosios (neigiamos) jėgos išlaiko esamą padėtį 2 pav. JĖGŲ LAUKO DIAGRAMA SKATINANČIOSIOS JĖGOS

STABDANČIOSIOS JĖGOS

Keliami nauji tikslai ir reikalavimai 2014-2020 m. laikotarpiu

Galimi netikėti pokyčiai Vyriausybės programoje

Agentūros administruojamoms programoms nustatyti veiklos priežiūrai skirtų rodiklių pasiekimo planai

Nepakankami naujų projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai Nėra mažųjų programų projektų rezultatų stebėsenos sistemos

Nustatyti Agentūros administruojamų programų lėšų naudojimo planai

Netolygus darbo krūvis („sezoniškumas“)

Dalininkų reikalavimai

Darbuotojų kaita neišdirbus vienerius metus

Agentūros siekis ir vadovaujančiosios institucijos reikalavimai stiprinti bendradarbiavimą su pareiškėjais, projektų vykdytojais

Nepakankama naujų darbuotojų kompetencija dėl patirties nebuvimo

Atliktas administracinės naštos tyrimas, išanalizuotos naštos mažinimo galimybės

Nepakankamas bendradarbiavimas su klientais, Agentūros tapatinimas su kontroliuojančia institucija

Tarptautinio bendradarbiavimo galimybių plėtra Prisiimtų tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimų vykdymas Veikianti veiklos rizikos ir projektų rizikos vertinimo sistema, skatinanti prevencinių priemonių diegimą Vykdoma nuolatinė rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūra Matuojamos atliekamų pagrindinių veiklų trukmės Įdiegta neatitikimų valdymo sistema – analizuojami neatitikimai ir šalinamos jų priežastys Taikomi procesinio valdymo principai – skatinamas nuolatinis ir kryptingas veiklos tobulinimas Procesų šeimininkų, atsakingų už procesų gerinimą, įžvalgos ir veikla Esančios vadybos sistemų, jų elementų integravimo galimybės Vadovybės reikalavimas užtikrinti darbuotojų pakeičiamumą Darbuotojų, turinčių aukštą kompetenciją ir didelį potencialą, iniciatyva ir pasiūlymai Veikianti mentorystės sistema naujiems darbuotojams Taikoma individualiais poreikiais grįsta mokymų sistema

PUSIAUSVYROS BŪKLĖ – DABARTINĖ SITUACIJA

Klientų (projektų vykdytojų, tarpinių institucijų) nuomonės tyrimų rezultatai

Sukurta didelė administracinė našta pareiškėjams ir projektų vykdytojams Mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams vertinimo sistema nepadeda nustatyti didžiausių problemų ir išskirti gerųjų praktikų Nepakanka motyvacijos priemonių, padedančių išlaikyti aukštą kompetenciją ir didelį potencialą turinčius darbuotojus Ribotos darbuotojų karjeros, rotacijos, rezervo formavimo Agentūroje galimybės Nėra žinomas darbuotojų įsitraukimo lygis siekiant Agentūros tikslų Nėra sukurta vientisa procesų matavimo sistema Procesų šeimininkų patirties trūkumas procesinio valdymo srityje Pokyčių baimė, pasipriešinimas jiems, darbuotojų nenoras įsitraukti ir keistis Nėra aiškūs pokyčių valdymo principai, nėra sistemiškai matuojama pokyčių sukuriama vertė Veiksmų ir informacijos dubliavimas, vertės nekuriantys veiksmai procedūrose

Klientų aptarnavimo tobulinimo darbo grupės veikla – klientų aptarnavimo gerinimo iniciatyvos ir siūlymai

Sėkmingi veiklos vadybos pavyzdžiai, gerosios praktikos Lietuvoje ir užsienyje (tarpinstitucinis bendradarbiavimas nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, pvz., „Kokybės forumas“, RBM)

2014–2020 m. laikotarpiu ESF išliks pagrindinė ES priemonė, investuojanti į žmogiškąjį kapitalą, toliau bus teikiama parama žmonėms, ieškantiems darbo arba rizikuojantiems jo netekti, pasitelkiant švietimą ir mokymus, skatins konkurencingą darbo jėgą. Šiuo laikotarpiu, bus telkiamos didesnės pastangos kovojant su skurdu ir socialine pažeidžiamų asmenų atskirtimi, daugiau dėmesio bus skiriama kovai su jaunimo nedarbu. Siekiant pažangaus viešojo valdymo, bus stiprinami instituciniai gebėjimai. Bus skiriamas dėmesys tarptautiniam bendradarbiavimui ir socialinių inovacijų skatinimui. Agentūra administruoja ir kitas programas – EPF 2008–2013 m. daugiametę programą, kurios pagrindiniai tikslai yra gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis; EIF 2007–2013 m. daugiametę programą, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nusta-

2014–2020 m. laikotarpiu Agentūra pradės administruoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programą, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie ES veiksmingo migracijos srautų valdymo, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos. Šiuo programavimo laikotarpiu bus siekiama stiprinti ir plėtoti bendrą ES prieglobsčio sistemą, bus remiama teisėta migracija į ES, siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius bei skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integraciją, stiprinamos valstybių narių grąžinimo procedūros, solidarumas ir dalijimasis atsakomybe. 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje Agentūra taip pat administruos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPSF) programą, pagal kurią Lietuvai bus skiriama 236,52 mln. Lt ES lėšų labiausiai skurstantiems asmenims. Įgyvendindama savo misiją, Agentūra 2014–2016 m. laikotarpiui kelia strateginį tikslą: •

Orientuojantis į projektų rezultatus, tinkamai administruoti priskirtas ES programas

Administruojamų programų bei projektų rezultatų pasiekimą bei tinkamą skiriamų ES lėšų naudojimą užtikrina efektyviai veikianti valdymo ir kontrolės sistema, todėl strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas šiuo efekto vertinimo kriterijumi.

1 lentelė. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS Vertinimo Efekto vertinimo kriterijaus kodas kriterijus E Valdymo ir kontrolės sistemos veikimas

I

Naujos IT galimybės (stebėsenos, atsiskaitymo sistemos, personalo valdymo sistemos)

4

Agentūra administruoja ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. Dauguma šių veiklų grupių tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda ir prie ES horizontaliųjų principų įgyvendinimo.

tyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose.

Vertinimo kriterijaus aprašymas Audito institucijos vertinimas

Reikšmė 2014 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Reikšmė 2015 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Reikšmė 2016 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Ilgalaikėje perspektyvoje, Agentūra siekia būti lydere ESF srityje, patikima partnere projektų vykdytojams ir pareiškėjams bei atsakinga darbdavė savo darbuotojams. Siekiant vizijos bei strateginio tikslo įgyvendinimo, svarbu išlaikyti profesionalius darbuotojus, taikyti efektyvias kontrolės priemones, tobulinti vadybos metodus ir informacinėse sistemose įdiegtus įrankius, svarbi ir partnerystė su pareiškėjais bei projektų vykdytojais. Keliami šie uždaviniai:

Lektorių klubo veikla – mokymų sistemos ir mokymų kokybės gerinimo pasiūlymai bei darbuotojų kompetencijų ugdymas (vidiniai mokymai)

NĖRA POKYČIO

AUKŠTESNIS LYGMUO SIEKIANT VIZIJOS – BŪSIMA SITUACIJA

Nėra nustatytos projektų vadovų viešųjų pirkimų kompetencijos gerinimo kryptys

Agentūros misija yra tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones.

Užtikrinti ES programų rezultatų pasiekimą ir racionalų bei savalaikį ES fondų lėšų panaudojimą.

II Išlaikyti ir ugdyti profesionalius darbuotojus. III Vystyti partnerystės santykius su pareiškėjais ir projektų vykdytojais.

POKYTIS

IV Tobulinti organizaciją, brandinti procesinį valdymą.

5


I uždavinys „UŽTIKRINTI ES PROGRAMŲ REZULTATŲ PASIEKIMĄ IR RACIONALŲ BEI SAVALAIKĮ ES FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ“ Agentūra, vykdydama LR Vyriausybės nutarimu pavestas funkcijas, skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas bei atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą: tikrina projektų vykdytojų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, tikrina ir tvirtina mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą, atlieka patikras vietoje. Agentūroje yra įdiegtos procedūros, kurių laikymasis bei taikomos efektyvios kontrolės priemonės užtikrina, kad suplanuoti projektų rezultatai būtų pasiekti, o prašomos kompensuoti išlaidos būtų realiai patirtos laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų.

II uždavinys „IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS“

Siekdama, kad programų tikslai bei projektų rezultatai būtų pasiekti laiku bei racionaliai, naudojant skiriamas ES lėšas, Agentūra vykdo nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, analizuoja įsisavinimo spartą, vertina riziką tam, kad laiku būtų imtasi prevencinių priemonių. Tam naudojamos informacinės sistemos, kuriose įdiegtos bei tobulinamos stebėsenos ir analitinės priemonės užtikrina, kad reikalinga informacija būtų gaunama laiku.

2 lentelė. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo Uždavinio vertinimo kriterijaus kriterijus kodas ESF 2014–2020 m. programos U.1.1 stebėsenos rodiklių pasiekimas PMIF 2014–2020 m. programos U.1.2 stebėsenos rodiklių pasiekimas EPSF 2014–2020 m. programos U.1.3 stebėsenos rodiklių pasiekimas ESF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo U.1.4 plano pasiekimas (pagal Master planą) EIF 2007–2013 m. programos U.1.5 lėšų naudojimo plano pasiekimas EPF 2008–2013 m. programos U.1.6 lėšų naudojimo plano pasiekimas ESF 2014–2020 m. programos U.1.7 lėšų naudojimo plano pasiekimas PMIF 2014–2020 m. programos U.1.8 lėšų naudojimo plano pasiekimas EPSF 2014–2020 m. programos U.1.9 lėšų naudojimo plano pasiekimas U.1.10

EPF, EIF, PMIF, programų ir projektų rezultatų stebėsenos įrankio sukūrimas

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2014 m.

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

Netaikoma

100 proc.

100 proc.

Netaikoma

100 proc.

100 proc.

Netaikoma

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc. Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc. Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc. Plano pasiekimas, proc. Plano pasiekimas, pagal metinius planus, proc. Plano pasiekimas, pagal metinius planus, proc.

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

Įdiegtas stebėsenos įrankis

Pateiktas poreikis

Naudojamas stebėsenos įrankis

100 proc. Netaikoma

Agentūroje dirba profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, kurių dėka Agentūros veikla teigiamai vertinama klientų bei išorės audito institucijų. Agentūra siekia išlaikyti reikiamą darbuotojų kompetencijų lygį, stiprinti jų motyvaciją bei pasitenkinimą darbu. Siekiant išlaikyti kompetentingus ir profesionalius darbuotojus svarbu nuolat stebėti ir analizuoti darbuotojų kaitos rezultatus, identifikuoti išėjimo priežastis, kad laiku būtų taikomos tinkamos prevencinės personalo valdymo priemonės. Dauguma Agentūroje dirbančių darbuotojų yra projektų vadovai, kurie tiesiogiai bendrauja su projektų vykdytojais, todėl dažna projektų vadovų kaita didina klientų nepasitenkinimą. 2013 m. didesnė nei įprasta darbuotojų kaita, 2012 m. atlikto Agentūros įsivertinimo pagal Bendrąjį vertinimo modelį informacija bei kasmetiniai darbuotojų nuomonės tyrimų rezultatai rodo, kad Agentūroje trūksta karjeros galimybių, todėl didėja rizika, jog Agentūrą gali palikti gerai dirbantys ir turintys specifines žinias ir/ arba didelį potencialą, bet jo nepanaudojantys darbuotojai. Talentų valdymo programa gali padėti išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus, t.y. suteikti pripažinimą, ugdymą, galimybę panaudoti savo potencialą, žinias ir kt., užtikrinti darbuotojų pakeičiamumą (sudarytas aukštą kompetenciją turinčių darbuotojų rezervas). Investicijos į žmonių gebėjimus padės mažinti kitas Agentūros išlaidas (vidinių organizacijos tobulinimo projektų įgyvendinimas be išorės konsultantų pagalbos ir pan.).

Agentūroje projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projektų vadovai privalo turėti reikiamas kompetencijas projektų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų srityse. Agentūroje yra nustatyta minimali reikalaujamų kompetencijų balų suma kiekvienai pareigybei, kurią turi surinkti kandidatas atrankos metu. Kandidatų atitikimas kompetencijų modeliui yra vertinamas interviu metu bei atliekant profesinius ir tinkamumo darbui testus, tačiau Agentūros nustatytą maksimalų tai pareigybei reikalaujamų kompetencijų lygį jie gali pasiekti tik įgiję patirties. Agentūra siekia kelti darbuotojų kompetencijų lygį, todėl sudaromi ugdymo planai atsižvelgiant į darbuotojų veiklos vertinimo rezultatus, specialius testus, projektų vykdytojų apklausos rezultatus.

3 lentelė. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo Uždavinio kriterijaus vertinimo kriterijus kodas

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2014 m.

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Ne daugiau 10 proc.

Ne daugiau 10 proc.

Ne daugiau 10 proc.

U.2.1

Savanoriška darbuotojų kaita

Darbuotojų dalis savo noru palikusių Agentūrą, kurie išdirbo metus ar daugiau, proc.

U.2.2

Aukštas darbuotojų įsitraukimo lygis

Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc. Proc.

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

U.2.3

Darbuotojų kompetencijos atitinka Agentūros keliamus reikalavimus

Darbuotojų dalis, atitinkančių maksimaliai reikalaujamą kompetencijų lygį, proc.

Ne mažiau nei 70 proc.

Ne mažiau nei 75 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimas, proc.

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

Testuojant identifikuotos tobulintinos viešųjų pirkimų kompetencijos sritys, numatytas tikslus mokymų poreikis

Numatytas tikslus mokymų poreikis

Netaikoma

Netaikoma

Įdiegta talentų valdymo sistema, padedanti išlaikyti profesionalius darbuotojus

Sudarytas talentų sąrašas, parengta talentų valdymo programa

Veikianti talentų valdymo sistema

Netaikoma

U.2.4

U.2.5

U.2.6

6

Agentūroje bus atliekamas naujas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Juo bus siekiama įvertinti ir tokius aspektus kaip vadovavimas, komandinio darbo efektyvumas, organizacijos reputacija (darbdavio patrauklumas), aukštų veiklos standartų kultūra (organizacijos tikslų suvokimas, darbuotojų pastangos siekiant rezultatų, pasitenkinimas gaunamu atlygiu, pozityvumas, noras dirbti), žmogiškojo kapitalo stabilumas (reikiamų specialistų turėjimas, kokybiškų išorės santykių, nuoseklios veiklos užtikrinimas ilgalaikėje perspektyvoje). Bus nustatytos stipriosios ir tobulintinos sritys, prioritetiniai veiksmai, kurie padės kurti įtraukiančią darbo aplinką. Aukštas darbuotojų įsitraukimas yra susijęs su aukštu veiklos rezultatyvumu, maža darbuotojų kaita, mažesniu praleistų darbo dienų skaičiumi, didesniu klientų pasitenkinimu.

Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas Projektų vadovų kompetencijos įvertinimas viešųjų pirkimų srityje Talentų valdymo sistemos diegimas

7


III uždavinys „VYSTYTI PARTNERYSTĖS SANTYKIUS SU PAREIŠKĖJAIS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAIS“

IV uždavinys „TOBULINTI ORGANIZACIJĄ, BRANDINTI PROCESINĮ VALDYMĄ“

Organizacijos, kaip partnerio, santykis su klientais pirmiausiai yra nulemtas jos darbuotojų profesionalumo, požiūrio, geranoriškumo ir asmeninių savybių. Tiek Agentūra, tiek projektų vykdytojai siekia, kad projektai būtų įgyvendinti sėkmingai, todėl svarbu, kad projektų vykdytojai ir Agentūros projektų vadovai vienodai suvoktų savo atsakomybes bei suderintų abiejų pusių lūkesčius. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, planuojama kiekvienų metų klientų nuomonės apklausas papildyti giluminiais interviu, kurie padėtų labiau įsigilinti į klientų bei partnerių lūkesčius, poreikius ir sudėtingų situacijų veiksnius. Artėjimas prie „partnerio“ – tai visos organizacijos kultūros keitimas, investuojant į darbuotojų ugdymą, užtikrinant minimalią darbuotojų kaitą, organizacijos vertybių laikymąsi bei partnerio įvaizdžio formavimą, skatinant grįžtamojo ryšio palaikymą su projektų vykdytojais, kontakto užmezgimą.

čio Lektorių klubo nariai stebės vedamus mokymus ir vertins mokymų turinį, lektoriaus pasirengimą, medžiagos atitikimą auditorijos poreikiams, analizuos skirtingų Agentūros padalinių taikomą praktiką. Bus analizuojami pareiškėjų ir projektų vykdytojų anketų duomenys, rengiamos mokymų vedimo metodinės gairės.

Agentūroje yra įdiegtos, sertifikuotos ir prižiūrimos Kokybės vadybos (LST EN ISO 9001:2008) ir informacijos saugumo vadybos (LST ISO/ IEC 27001:2006) sistemos, kurios yra integruojamos į vieną Agentūros vadybos sistemą. 2014 m. keliamas tikslas integruoti Informacijos saugumo rizikos vertinimą į Agentūros veiklos rizikos vertinimą.

2012 m. Agentūra, siekdama nustatyti perteklinius Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų reikalavimus ir numatyti konkrečius veiksmus administracinei naštai mažinti, vadovaudamasi Standartiniu išlaidų modeliu (angl. SCM – Standart Cost Model) pradėjo vykdyti administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams tyrimą. 2013 m. Agentūra sukūrė tarpinstitucinę darbo grupę, kuri parengė išnagrinėtuose dokumentuose įtvirtintų informacinių įsipareigojimų sukeliamos administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams mažinimo rekomendacijas. Dalis rekomendacijų jau buvo įgyvendinta 2013 m., tačiau dauguma jų bus įgyvendintos 2014 m., patvirtinus naujas 2014–2020 m. finansinės perspektyvos Projektų administravimo ir finansavimo taisykles. 2015 m. planuojama atlikti pakartotinį tyrimą, kurio metu bus įvertintas administracinės naštos pokytis.

Agentūros veiklos procesai yra apibrėžti, nustatyti ryšiai tarp jų, paskirti procesų šeimininkai, identifikuoti klientai bei jų reikalavimai. Stiprinant procesinį valdymą, svarbiausios gerinimo kryptys – procesų šeimininkų vaidmens stiprinimas, vieningos procesų matavimo sistemos sukūrimas, vidaus auditų planavimas ir atlikimas pagal Agentūros procesus.

Agentūra nuolat teikia konsultacijas paraiškų rengimo, projektų administravimo etape, organizuoja mokymus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kurių metu taikomos įvairios praktikos. Siekiant tobulinti mokymų sistemą, svarbu atrasti geriausią taikomą praktiką, taikyti inovatyvius metodus, todėl Agentūroje esan-

4 lentelė. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo Uždavinio kriterijaus vertinimo kriterijus kodas U.3.1

U.3.2

U.3.3

U.3.4

8

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Metinės klientų nuomonės apklausos Agentūros vardo tapatinirezultatų vertinimas, teigiamas pokymas su partneriu tis proc. Ekspertinis vertinimas, analizuojami Kokybiški mokymai propareiškėjų ir projektų vykdytojų anjektų vykdytojams ir paketų duomenys bei mokymų kokybę reiškėjams vertinančių stebėtojų duomenys

Reikšmė 2014 m.

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

Mažinant Agentūros darbuotojams vidinę administracinę naštą, svarbu identifikuoti naštos šaltinius bei imtis priemonių atsisakant pridėtinės vertės nekuriančių veiksmų bei dubliavimų. Šiuo metu Agentūroje yra kelios atsiskaitymo už veiklos rezultatus tvarkos bei sistemos, todėl kyla poreikis sukurti vieningą aps-

Išanalizuotos galimyVieninga mokymų pareišIšanalizuotos galimybės dėl vieningos bės, parengtos viekėjams ir projektų vykdymokymų sistemos sukūrimo; sukurta nodos praktikos motojams organizavimo ir kymų organizavimo ir įdiegta vieninga mokymų sistema įgyvendinimo sistema metodinės gairės Įgyvendinti nuo Agentūros priklausantys veiksmai identifikuoti 2012 m. 100 proc. įgyvendinAdministracinės naštos mažinantys administracinę naštą bei ti nuo Agentūros pripareiškėjams ir projektų atliktas pakartotinis tyrimas, įvertintas klausantys veiksmai vykdytojams mažinimas pokytis lyginant su 2012 m. atlikto tyrimo rezultatais

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

Įdiegta vieninga mokymų sistema

Netaikoma

Atliktas pakartotinis tyNetaikoma rimas, įvertintas pokytis

Agentūra nuolat ieško veiklos tobulinimo galimybių, kurias įgyvendina diegdama pokyčius, todėl dažnai susiduriama su darbuotojų pasipriešinimu, pokyčių baime, nenoru įsitraukti. Kuriant darbuotojus įtraukiančią darbo aplinką, svarbu diegti pokyčių valdymo kultūrą. Šiuo tikslu Agentūroje pirmiausia siekiama nustatyti pokyčių valdymo principus, stiprinti vadovų kompetencijas pokyčių / krizių valdymo srityje, sukurti pokyčių sukuriamos naudos matavimo sistemą. Tarptautinį bendradarbiavimą Agentūra vertina kaip galimybę tobulinti organizaciją semiantis patirties iš užsienio partnerių, taip pat aktyviai dalinantis savo sukaupta patirtimi. Tęsiant įdirbį šioje srityje, 2014 m. pagrindinis tikslas – užtikrinti visų iniciatyvų ir prisiimtų tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimų vykdymą bei rezultatų pasiekimą ir aktyvinti šią veiklą ateityje.

5 lentelė. IV UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo Uždavinio kriterijaus vertinimo kriterijus kodas Visi procesai yra U.4.1 reguliariai matuojami U.4.2

U.4.3 Teigiamas pokytis

kaitos sistemą, kurioje pasiektų rezultatų informacija būtų fiksuojama vieną kartą.

U.4.4

U.4.5

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2014 m.

Matuojamų procesų dalis, nuo ben100 proc. dro procesų skaičiaus, proc. Pamatuotų pokyčių dalis nuo benPokyčių procesuose dro vykdytų pokyčių skaičiaus, proc. 100 proc. efektas yra matuojamas (taikoma tik stambesniems pokyčiams) Vykdomas tarptautinis ne mažiau 5 Įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt. bendradarbiavimas iniciatyvos Informacijos saugumo rizikos verIntegruota AgenAgentūros veiklos rizikos tinimas integruotas į veiklos rizikos tūros veiklos rizivaldymo tobulinimas vertinimą kos sistema Vidaus auditai Vidaus auditai atliekami pagal proplanuojami ir Vidaus auditų cesus ir jiems keliamus Agentūroje atliekami pagal proceso tobulinimas įdiegtų ISO standartų reikalavimus procesus

U.4.6

Atsiskaitymo už tikslų pasiekimą apskaitos sistemos tobulinimas

U.4.7

Pokyčių valdymo tobulinimas

U.4.8

Vidinės administracinės naštos mažinimas

Reikšmė 2015 m.

Reikšmė 2016 m.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

daugiau nei 2014 m.

daugiau nei 2015 m.

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Atsiskaitant už veiklos rezultatus, informacija fiksuojama vieną kartą Darbuotojų nuoSuformuoti Įvykę mokymai Suformuoti Agentūros specifikai primonės apie poAgentūros spevadovams pokytaikyti pokyčių valdymo principai, kyčių valdymą cifikai pritaikyti čių/ krizių valdysustiprintos vadovų kompetencijos vertinimo teigiapokyčių valdymo mo srityje pokyčių/ krizių valdymo srityje mas pokytis principai Nustatyti vidinę Nustatyti visi vi- Atsisakyta pridėNustatyti vidinės administracinės tinės vertės nedinės adminisnaštą keliantys naštos šaltiniai, atsisakyta pridėtinės kuriančių veiksISO standartų rei- tracinės naštos vertės nekuriančių veiksmų mų šaltiniai kalavimai Atsiskaitymo už tikslų pasiekimą apskaitos sistemos sukūrimas, veiPateikta techninė klos rezultatų informacija fiksuojama užduotis vieną kartą

Atsiskaitymo už tikslų pasiekimą apskaitos sistemos sukūrimas

9


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS IŠTEKLIAI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2014–2016 m. planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai litais pateikiami 9 lentelėje: 9 lentelė. 2014–2016 m. PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Agentūra 2014–2016 metais administruos ESF 2007–2013 m. programą, EPF 2008–2013 m. daugiametę programą, EIF 2007–2013 m. daugiametę programą, ESF 2014–2020 m. programą, PMIF 2014–2020 m. programą ir EPSF 2014–2020 m. programą. 96 procentus Agentūros veiklos sudaro su ESF projektų administravimu susijusios darbo funkcijos, todėl siekiant įvertinti reikalingą žmogiškųjų išteklių poreikį 2014–2016 metais buvo apskaičiuotas planuojamas ESF 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ir ESF 2014–2020 m. programavimo laikotarpio projektų administravimo darbo krūvis. Planuojant projektų administravimo veiklos apimtis buvo įvertintos pagrindinės projektų vadovų funkcijos: paraiškų vertinimas, sutarčių rengimas, sutarčių keitimų atlikimas, mokėjimo prašymų, pirkimų dokumentų, ataskaitų tikrinimas, patikrų vietoje atlikimas, projektų eigos kontrolė, projektų vykdytojų konsultavimas ir informavimas. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad prasidėjęs pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpio administravimui reikalauja Agentūros žmogiškųjų resursų visuose darbuotojų lygiuose. Planuojamas projektų vadovų skaičius ir bendras Agentūros darbuotojų skaičius pateikiamas 6 lentelėje.

2014 m. 231 144 5

2015 m. 231 144 5

2016 m. 231 144 5

FINANSINIAI IŠTEKLIAI Agentūros planuojamos 2014–2016 m. išlaidos litais pagal išlaidų straipsnius pateikiamos 7 lentelėje: 7 lentelė. 2014–2016 m. IŠLAIDOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS Išlaidų pavadinimas Darbo užmokestis Socialinio draudimo įmokos Kitos išlaidos Ilgalaikio turto įsigijimas Iš viso:

2014 m. 10.901.000 3.376.500 4.786.900 455.000 19.519.400

2015 m. 11.991.100 3.714.800 4.800.800 780.700 21.287.400

2016 m. 11.991.100 3.714.800 4.985.000 543.500 21.234.400

2014 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų finansavimo šaltiniai pateikti 8 lentelėje: 8 lentelė. 2014 m. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI Išlaidų pavadinimas Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR Švietimo ir mokslo ministeriją Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ESF 2007–2013 techninės pagalbos lėšos, skirtos ESF administravimui (ESF2007–2013, ESF2014–2020) Lėšos, skirtos Dvynių projekto administravimui Techninės pagalbos lėšos, skirtos EPF administravimui Techninės pagalbos lėšos, skirtos EIF administravimui Iš viso:

10

2014 m. 996.000 1.451.000 1.652.8000 280.000 84.000 66.000 114.400 19.519.400

2015 m. 1.232.300 1.451.000 9.252.100 9.252.000

2016 m. 1.180.600 1.451.000

100.000 21.287.400

90.000 21.234.400

18.512.800

2014 m. išlaidos pateikiamos 10 lentelėje:

6 lentelė. DARBUOTOJŲ POREIKIS 2014–2016 m. Darbuotojų poreikis Bendras darbuotojų poreikis Iš jų projektų vadovai (ESF) Iš jų projektų vadovai (EPF, EIF, PMIF)

Planuojami finansavimo šaltiniai Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją ESF 2007–2013 techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinimui ir administravimui ESF 2014–2020 techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinimui ir administravimui Techninės paramos lėšos, skirtos EPF administravimui Techninės paramos lėšos, skirtos EIF administravimui ES lėšos, skirtos Dvynių projekto administravimui Iš viso:

Darbo užmokestis 919.000 502.000

Socialinio draudimo įmokos 285.000 155.500

9.320.000

2.887.200

57.000 41.000 62.000 10.901.000

17.000 12.600 19.200 3.376.500

10 lentelė. 2014 m. IŠLAIDOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS Išlaidų pavadinimas Išmokos pagal darbo sutartis: Darbo užmokestis Socialinio draudimo įmokos Kitos išlaidos: Išlaidos ryšiams Transporto priemonių išlaikymo išlaidos Išlaidos spaudai Įvairios prekės, kurių vertė mažesnė nei 1000 Lt Komandiruočių išlaidos Ilgalaikio turto nuomos išlaidos Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos Komunalinių paslaugų išlaidos Kitų paslaugų išlaidos Darbdavių socialinės paramos išlaidos Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos: Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo išlaidos Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo išlaidos Iš viso:

2014 m. 14.277.500 10.901.000 3.376.500 4.786.900 80.000 116.300 7.000 210.000 194.900 1.570.000 420.000 230.900 1.941.800 16.000 455.000 345.000 110.000 19.519.400

11


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

12

Profile for ESFA

2014–2016 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas. 2014 m. veiklos planas  

2014–2016 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas. 2014 m. veiklos planas  

Profile for esfalz
Advertisement