__MAIN_TEXT__

Page 1

Europos socialinio fondo agentĹŤros

Strateginis veiklos planas 2013–2015

1


2


Turinys direktoriaus žodis /4 europos socialinio fondo agentūros misija, vizija, vertybės /5 išorinės aplinkos analizė /6 vidinės aplinkos analizė /8 stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė /11 europos socialinio fondo agentūros strateginis tikslas /12 I uždavinys „Siekiant Agentūrai priskirtose programose numatytų rezultatų, užtikrinti, kad efektyviai būtų panaudotos ES paramos lėšos“ /13 II uždavinys „Išlaikyti profesionalius darbuotojus bei ugdyti jų kompetencijas“ /15 III uždavinys „Gerinti bendradarbiavimą su klientais“ /17 IV uždavinys „Pasirengti administruoti ir vykdyti 2014–2020 m. finansinės perspektyvos projektus“ /19 agentūros ištekliai /20 Žmogiškieji ištekliai /20 Finansiniai ištekliai /21 iliustracijų sąrašas /22

3


direktoriaus žodis 2013-2015 m. mūsų laukia iššūkių laikas – besibaigiantis 2007-2013 m. finansavimo laikotarpis bei pasiruošimas 2014-2020 m. finansinei perspektyvai pareikalaus didelio Agentūros darbuotojų indėlio ir sukauptos patirties pritaikymo. Tam, kad iššūkius šiuo laikotarpiu galėtume įveikti sėkmingai, reikalingas tikslingas ir sistemingas veiklų planavimas. Šiame strateginiame veiklos plane kaip tik ir nustatytos Agentūros prioritetinės veiklos kryptys bei numatytos priemonės, padėsiančios užtikrinti kylančių problemų sprendimą bei numatytų tikslų įgyvendinimą. 2013-2015 m. laikotarpiu planuojame tęsti jau pradėtus darbus – ir toliau sieksime, kad programų tikslai bei projektų rezultatai būtų pasiekti laiku, o ES skiriamos lėšos būtų naudojamos efektyviai. Tam užtikrinti, bus vykdoma nuolatinė rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūra, rizikų vertinimas, taikomos įvairios prevencinės priemonės, didelis dėmesys bus skiriamas esamų procesų tobulinimui. ES lėšomis finansuojamų projektų rezultatai bei pasiekti tikslai labai didele dalimi priklauso nuo Agentūros ir jos klientų (pareiškėjų bei projektų vykdytojų, tarpinių ir vadovaujančios institucijos) tarpusavio bendradarbiavimo kokybės. Taigi, glaudi Agentūros ir klientų partnerystė ir toliau išliks prioritetine veiklos sritimi. Siekiant nuolatos gerinti bendradarbiavimą su klientais itin svarbu ieškoti naujų galimybių ir formų, kurios padėtų didinti pasitikėjimą Agentūra bei pasitenkinimą teikiamų paslaugų kokybe. Taigi ir toliau planuojame daug dėmesio skirti būtent bendradarbiavimo kultūros puoselėjimui – veikloms, kurios kurs partneryste paremtus santykius, mažins projektų vykdytojų administracinę naštą. Kita svarbi veiklos sritis – Agentūros darbuotojų profesinis tobulėjimas bei jų kompetencijų ugdymas. Džiaugiamės, jog Agentūroje dirba profesionalūs, kompetentingi bei motyvuoti darbuotojai, šiame strateginiame veiklos plane numatome priemones, kurios leis ir toliau sėkmingai ugdyti jų kompetencijas. Tinkama darbuotojų atranka bei naujų darbuotojų adaptacija, efektyvus jų veiklos vertinimas, gebėjimų ugdymas bei bendradarbiavimo tarp darbuotojų skatinimas – kryptys, kurios šiuo periodu išliks itin svarbios. Viena iš Agentūros prioritetinių veiklos sričių – intensyvus pasiruošimas 2014-2020 m. finansinei perspektyvai. Šiame strateginiame veiklos plane numatytos tokios veiklos, kaip ankstesnių programavimo laikotarpių klaidų analizė bei siūlymų atsakingoms institucijoms formavimas yra neabejotinai svarbios, siekiant, kad ES lėšomis finansuojamų projektų administravimas bei vykdymas ateinančiu laikotarpiu būtų dar efektyvesnis ir kokybiškesnis. Nors šie metai bus tikrai sudėtingi tiek vykdant pagrindines veiklas, tiek jas tobulinant, tikime, kad, atsakingai vykdydami savo funkcijas ir glaudžiai bendradarbiaudami su projektų vykdytojais, pareiškėjais, tarpinėmis bei vadovaujančiomis institucijomis, nuolat gerinsime darbo kokybę bei sieksime aukštų rezultatų.

4


europos socialinio fondo agentūros misija, vizija, vertybės Misija Tenkinti viešuosius interesus, užtikrinant racionalų Lietuvos ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimą žmogiškųjų išteklių plėtros projektuose ir programose. Siekdami įgyvendinti savo misiją, Agentūra ir kiekvienas jos darbuotojas savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: • profesionalumas – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. • pagarba – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę. • bendradarbiavimas – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais. • lojalumas – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija. • tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.

Vizija Esame pripažinta ir tobulėjanti organizacija. Mūsų geriausias įvertinimas – kokybiškas darbas ir patenkinti klientai.

5


išorinės aplinkos analizė Politiniai ir teisiniai veiksniai: • Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) politi­kos kryptys įtakoja visos šalies ūkio plėtotę bei investicijas į žmogiškąjį kapitalą, teikiant LR ir ES finansinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai. Svarbiausi šio laikotarpio dokumentai, reglamentuojantys finansinę paramą, tai – Lietuvos 2007–­2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija bei šiai strategijai įgyvendinti pa­t virtinta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.

6

2010 m. patvirtinta ES ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“ strategija, kuri pateikia ES ekonominio augimo kryptis bei prioritetus, apima socialinį vystymąsi bei švietimą, orientuotą į darbo rinką. Tai užtikrina ES socialinės politikos stabilumą, kuris yra svarbus Europos socialinio fondo (toliau – ESF) įgyvendinimui. 2012 m. parengta Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurioje yra pateikta valstybės vizija, raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys. Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis bus priimami strateginiai sprendimai, rengiant valstybės planus ir programas.

Patvirtinta Nacionalinė pažangos programa (toliau – NPP), skirta Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu. Šioje programoje, jungiančioje pagrindines Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir ES ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ nuostatas, orientuotoje į pažangą, aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos, įskaitant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos, panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti.

Agentūros veikla priklauso nuo politinių sprendimų, ženklūs pasikeitimai Vyriausybės programoje bei strateginėse kryptyse gali turėti didelės įtakos perskirstant prioritetus, numatant kitas ES finansinės paramos kryptis.

ES paramos administravimo sistemos bei viešąjį administravimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai, tiesiogiai įtakotų Agentūros vykdomas ir numatomas vykdyti veiklas.

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento pateiktame pasiūlyme dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos numatyta nauja tarptautinės partnerystės kryptis, kuria bus skatinamas šalių narių organizacijų abipusis mokymasis, siekiant padidinti ESF lėšomis remiamų politikos sričių veiksmingumą.

Lietuva taip pat turi didelį potencialą dalyvauti Dvynių programose, o tai galėtų tiesiogiai įtakoti ir Agentūros sėkmingą dalyvavimą tarptautinėse programose.


Ekonominiai veiksniai: • Nors ateinančiais metais prognozuojamos teigiamos šalies ūkio tendencijos – bendrojo vidaus produkto augimas, nedarbo lygio ir infliacijos mažėjimas bei dirbančiųjų skaičiaus didėjimas, tačiau didžiausią įtaką šalies ūkio raidai turės ekonominė situacija euro zonos šalyse bei didelis neapibrėžtumas pasaulio rinkose. Tai gali turėti įtakos ES ir LR finansavimo krypčių pasikeitimui, efektyviam ir kokybiškam projektų įgyvendinimui.

Socialiniai veiksniai: • Dėl sudėtingos padėties euro zonoje stiprėja konkurencija ES, todėl Lietuvos gamintojai gali prarasti užimamas pozicijas rinkose. Tai sąlygotų mažėjantį dirbančiųjų skaičių, didėjančią emigraciją. Kita vertus, emigracija bei nedarbo grėsmė sukuria žmonėms poreikį greičiau reaguoti į darbo rinkos pokyčius, lavinant profesinius bei asmeninius gebėjimus. Žmogiškųjų išteklių plėtros programa padeda sušvelninti neigiamus socialinių veiksnių pokyčius bei gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę.

Technologiniai veiksniai: • Informacinių technologijų (toliau – IT) vystymas suteikia galimybes optimizuoti veiklos procesus bei didinti veiklos efektyvumą, tam turi įtakos IT plėtros iniciatyvos valstybiniame sektoriuje (teisinis reglamentavimas), pavyzdžiui, elektroninio parašo plėtra bei investicijos (pakankamas lėšų užtikrinimas) diegiant ar tobulinant informacines sistemas. Pažangių informacinių sistemų diegimas ar tobulinimas Agentūroje, ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) ir Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) vystymas, elektroninio parašo platesnis taikymas, bei tarp naudojamų sistemų sąsajų sukūrimas suteiktų galimybes mažinti laiko ir išteklių sąnaudas, užtikrintų kokybiškesnę projektų įgyvendinimo priežiūrą bei mažintų administracinę naštą tiek Agentūrai, tiek projektų vykdytojams.

7


vidinės aplinkos analizė Veiklos pobūdis Europos socialinio fondo agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėjas yra valstybė, steigėjui atstovauja bei Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos. Agentūra administruoja šias programas: • Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų (toliau – ESF 2007–2013 m.) programą; • Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. daugiametę (toliau – EPF 2008–2013 m.) programą bei pagal ją įgyvendinamas metines programas; • Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. daugiametę (toliau – EIF 2007–2013 m.) programą bei pagal ją įgyvendinamas metines programas. Pagrindinė Agentūros veikla: • skelbti kvietimus teikti paraiškas; • informuoti bei konsultuoti pareiškėjus; • atlikti paraiškų vertinimą; • rengti projektų finansavimo ir administravimo sutartis; • atlikti projektų įgyvendinimo priežiūrą: tikrinti projektų vykdytojų teikiamas ataskaitas, tikrinti ir tvirtinti mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą, atlikti patikras vietoje, tikrinti pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus. Agentūros veikla yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis: • valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją; • valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją; • techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinimui ir administravimui; • techninės paramos lėšos, skirtos EPF administravimui; • techninės paramos lėšos, skirtos EIF administravimui.

Žmogiškieji ištekliai Agentūroje yra patvirtintas 231 etatas, projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projektų vadovai turi kompetencijas projektų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų srityse. Agentūros struktūra pateikta 1 paveiksle.

8


1 pav. Agentūros organizacinė struktūra Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Finansų ir apskaitos skyrius

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Direktoriaus pavaduotojas

Personalo skyrius

Vidaus audito skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Projektų valdymo skyrius (SADM)

Projektų valdymo skyrius (ŠMM)

Projektų valdymo skyrius (VRM)

Projektų valdymo skyrius (EPF/EIF)

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Ūkio grupė

Didelis dėmesys yra skiriamas darbuotojų profesionalumo bei turimų kompetencijų išlaikymui ir tobulinimui. Darbuotojų bendrosios ir profesinės kompetencijos yra vertinamos priėmimo į darbą metu, kompetencijų augimas matuojamas po išbandymo laikotarpio, keičiantis darbuotojo pareigoms bei kasmetinio darbuotojų veiklos vertinimo metu. Vertinimo pokalbių metu yra nustatomos kiekvieno darbuotojo ugdytinos kompetencijos bei numatomi reikalingi mokymai. Agentūra vertina ir stengiasi išlaikyti savo darbuotojus, darbuotojų kaita Agentūroje nėra didelė (2011 m. kaita sudarė 12 proc.).

Strateginio planavimo sistema Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis Agentūros 2013–2015 m. strateginiu veiklos planu (toliau – Strateginis veiklos planas), kuris yra tvirtinamas ir keičiamas Agentūros visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Agentūros strateginis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d.  nutarimu Nr. 1220, bei Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, patvirtinta Finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-330. Strateginiame veiklos plane pateikiamos pagrindinės veiklos kryptys. Remiantis šiuo planu yra rengiami Agentūros metiniai veiklos planai bei planuojami Agentūros finansiniai ištekliai. Agentūros metiniuose veiklos planuose yra pateikiamos konkrečios priemonės bei priemonių vertinimo kriterijai. Agentūros Strateginio veiklos plano vykdymas vertinamas vieną kartą per metus, peržiūrimas ir atnaujinamas iš esmės pasikeitus Agentūros išorės arba vidaus situacijai. Atnaujinamo plano apibrėžiamas laikotarpis yra trys metai nuo jo atnaujinimo dienos.

Agentūros vidaus kontrolės sistema Agentūros vidaus kontrolės sistema yra dinamiškas kompleksinis procesas, kuris nuolat pritaikomas prie vidinių bei išorinių pokyčių. Vidaus kontrolės sistema yra integruota į Agentūros veiklą ir yra valdymo proceso dalis, kuriame, siekiant valdyti riziką ir įgyvendinti Agentūros veiklos tikslus bei užtikrinti ūkinės veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo, skaidrumo – laikymąsi, dalyvauja visi Agentūros darbuotojai.

9


Agentūroje yra įdiegtos, sertifikuotos ir prižiūrimos Kokybės vadybos (LST EN ISO 9001:2008) ir informacijos saugumo vadybos (LST ISO/IEC 27001:2006) sistemos, kurios yra integruotos į vieną Agentūros vadybos sistemą. Agentūros veiklos procesai yra apibrėžti, nustatyti ryšiai tarp jų, nustatyti kriterijai bei metodai, užtikrinantys rezultatyvų procesų veikimą ir valdymą, procesai yra stebimi, matuojami, analizuojami bei imamasi veiksmų nuolat gerinti procesus. Agentūroje naudojamos informacinės sistemos, programos (SFMIS, CVP IS, Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistema, buhalterinės apskaitos programa Labbis 3, personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo programa Bonus) – neatsiejama vidaus kontrolės sistemos dalis, kuri užtikrina informacijos ir duomenų saugumą, mažina klaidų atsiradimo tikimybę. Agentūra valdo veiklos rizikas: remiantis tarptautine patirtimi yra parengtas Agentūros veiklos rizikos valdymo vadovas, organizacijoje sudarytas Rizikų valdymo komitetas bei paskirtas rizikų valdymo specialistas, didžiausioms rizikoms yra sudaryti rizikų valdymo planai. Vidaus audito skyrius vertina, ar vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Agentūros veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Agentūros procedūrų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima.

Organizacijos kultūra Agentūroje puoselėjamos tradicijos, vyrauja inovacijoms, mokymuisi, kūrybiškumui bei saviraiškai palanki organizacinė kultūra, teigiamai įtakojanti organizacijos mikroklimatą. Darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą, informacijos sklaidą bei bendrą kūrybinį darbą stiprina dalyvavimas įvairių darbo grupių veikloje, organizuojamose socialinėse akcijose (Agentūra bendradarbiauja su „Vijurkų“ vaikų globos namais, vaikų dienos centru, „Maisto banku“, dalyvauja kraujo donorystės ir „Darom“ akcijose). Agentūroje taikoma Bendrojo vertinimo modelio metodika, kurios taikymas suteikia galimybę Agentūros darbuotojams dalyvauti organizacijos veiklos vertinime, nustatant stipriąsias bei tobulintinas veiklos sritis, ir veiklos gerinime, vadovybei teikiant siūlymus įgyvendinti atitinkamus tobulinimo veiksmus.

10


Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė 1 lentelė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė Stiprybės

Silpnybės

• Agentūros veikla planuojama, periodiškai matuojami ir analizuojami Agentūros veiklos rezultatai; • efektyvi vidaus kontrolės sistema; • įdiegtos ir tobulinamos kokybės vadybos ir informacijos saugumo sistemos; • aiškiai apibrėžtos procedūros, paskirstyta atsakomybė ir įgaliojimai, kurie, keičiantis situacijai, yra peržiūrimi; • kvalifikuoti ir kompetentingi Agentūros darbuotojai projektų administravimo ir veiklos bei kokybės vadybos srityse; • sudaromos sąlygos įvairių iniciatyvų įgyvendinimui, darbuotojų saviraiškai; • geras mikroklimatas, demokratiška organizacija, puoselėjamos tradicijos; • įdiegta mentoriavimo sistema; • sukurta ir nuolat tobulinama Klientų aptarnavimo sistema.

• Tobulintina darbo su klientais kokybė; • nepakankamai išnaudotos informacinių sistemų bei technologijų galimybės; • ribotos Agentūros darbuotojų karjeros, rotacijos, rezervo formavimo galimybės organizacijoje; • asmeninių rodiklių nebuvimas; • nepakankamas bendradarbiavimas tarp skyrių; • nepakankama komunikacija; • neaiški viešinimo strategija; • nėra partnerystės strategijos; • nėra sistemiškai kaupiamos mokymų, gerosios patirties pasidalinimo su kitomis organizacijomis žinios.

Galimybės

Grėsmės

• Pasinaudoti ES ir trečiųjų šalių plėtros galimybėmis, teikiant ekspertines paslaugas, vykdant stažuotes, mainus; • dalyvauti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio planavime bei dokumentų rengime; • stiprinti partnerystę ir bendradarbiauti su politikais, socialiniais-ekonominiais ir strateginiais partneriais, plėtojant Agentūros veiklos sritis; • administruoti naujas programas ir vykdyti projektus finansuojamus iš įvairių finansavimo šaltinių.

• Agentūros veikla priklauso nuo politinių sprendimų, pokyčių Vyriausybės programoje; • ES paramos administravimo sistemos pakeitimai; • ne laiku rengiami norminiai teisės aktai; • mažinami vykdomų programų pagrindu skiriami biudžeto asignavimai Agentūros išlaikymui; • audituojančių institucijų kontrolė didinanti administracinę naštą; • staigūs makroekonominiai pokyčiai, keičiantys klientų poreikius; • nepakankami naujų projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai.

11


europos socialinio fondo agentūros strateginis tikslas Agentūra, vykdydama savo misiją, siekia būti pripažinta ir tobulėjanti organizacija, kurios geriausias įvertinimas – kokybiškas darbas ir patenkinti klientai. Atlikus išorės veiksnių, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, Agentūra 2013–2015 m. laikotarpiui kelia strateginį tikslą: • Efektyviai ir kokybiškai administruoti Agentūrai priskirtų programų projektus ir gerinti bendradarbiavimą su klientais Agentūra administruoja ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios pagrindiniai tikslai: didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę MTTP srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. Dauguma šių veiklų grupių tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda ir prie ES horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Agentūra administruoja ir kitas programas – EPF 2008–2013 m. daugiametę programą, kurios pagrindiniai tikslai yra gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis; EIF 2007–2013 m. daugiametę programą, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nustatyti ir kurti rodiklius ir vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose. Šių programų tikslams pasiekti skiriamos ES lėšos turi būti naudojamos efektyviai, todėl labai svarbu išlaikyti profesionalius ir kompetentingus darbuotojus, kurie kokybiškai atliktų savo darbą, gerinti bendradarbiavimą su klientais, kuriant partneryste paremtus santykius. Šio strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas efekto vertinimo kriterijais. 2 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai Efekto vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2015 m.

Netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis)1

ne didesnis nei 2 proc.

Administracinės naštos, tenkančios pareiškėjams ir projektų vykdytojams, dydis2

sumažinimas 15 proc.

Klientų nuomonės apklausos rezultatai3

12

nemažėjimas ir/arba teigiamas pokytis

1. LR Valstybės kontrolės atlikto audito metu nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos, dėl kurių turi būti atliekamos finansinės korekcijos ir tikslinama Europos Komisijai deklaruotinų išlaidų suma. 2011 m. netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis) buvo 0 proc., 2012-10-30 duomenimis – 0,01 proc. 2. Administracinės naštos, tenkančios projektų pareiškėjams ir projektų vykdytojams, vykdant Agentūros parengtose procedūrose įtvirtintų informacinių įpareigojimų keliamus reikalavimus, mažinimas. Reikšmė bus apskaičiuota, įgyvendinus visus nuo Agentūros priklausančius, administracinę naštą mažinančius veiksmus bei pakartotinai atlikus tyrimą 2015 m. 3. Klientų nuomonės apklausos rezultatai 2011 m. buvo 4,2 balai iš 5.


Siekiant šio strateginio tikslo yra keliami šie uždaviniai, kurie užtikrina strateginio tikslo įgyvendinimą: I.

Siekiant Agentūrai priskirtose programose numatytų rezultatų, užtikrinti, kad efektyviai būtų panaudotos ES paramos lėšos.

II. Išlaikyti profesionalius darbuotojus bei ugdyti jų kompetencijas. III. Gerinti bendradarbiavimą su klientais. IV. Pasirengti administruoti ir vykdyti 2014–2020 m. finansinės perspektyvos projektus.

I uždavinys „Siekiant Agentūrai priskirtose programose numatytų rezultatų, užtikrinti, kad efektyviai būtų panaudotos ES paramos lėšos“ Agentūra, vykdydama LR Vyriausybės nutarimu pavestas funkcijas, skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas bei atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą: tikrina projektų vykdytojų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, tikrina ir tvirtina mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą, atlieka patikras vietoje. Siekdama, kad programų tikslai bei projektų rezultatai būtų pasiekti laiku bei efektyviai, naudojant skiriamas ES lėšas, Agentūra vykdo nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, vertindama riziką bei taikydama įvairias prevencines priemones, matuoja savo atliekamų pagrindinių veiklų trukmę, analizuoja bei taiko įvairias korekcines ir prevencines priemones, tobulina procesus. 3 lentelė. I uždavinio vertinimo kriterijai Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2015 m.

ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo plano pasiekimas (pagal Master planą)

100 proc.

ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo plano pasiekimas (pagal N+3 taisyklę)

100 proc.

EIF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo pasiekimas (pagal metinius planus)

100 proc.

EPF 2008–2013 m. programos lėšų panaudojimo pasiekimas (pagal metinius planus)

100 proc.

Konkurso būdu atrenkamų paraiškų kvietimų vertinimo trukmė

Iki 90 k. d.4

Valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimo trukmė

Iki 60 k. d.4

Mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė

Iki 30 k. d.4

4. Reikšmė nustatyta vadovaujantis LRV 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis.

13


Siekiant įgyvendinti ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo planą iki 2015 m. liko panaudoti 45,18 proc. lėšų. ESF lėšų panaudojimo sparta pateikta 2 paveiksle. 2 pav. ESF 2007-2013 m. lėšų panaudojimas 100% ESF Lėšų panaudojimas ESF Lėšų proc. tenkantims metams

19,97%

90,28%

21,45%

*Faktas **Planas

15,36%

15,06%

76,27%

14,01%

54,82% 9,72% 34,86%

4,42% 19,80% 0,01%

4,44%

2008*

2009*

2010*

2011*

2012**

2013**

2014**

2015**

Bus siekiama laiku panaudoti ir EPF 2008–2013 m. bei EIF 2007-2013 m. programoms skirtas lėšas (pateikta 3 paveiksle). 3 pav. EPF 2008-2013 m. ir EIF 2007-2013 m. lėšų panaudojimas 100%

100%

EPF 2008-2013 m. EIF 2007-2013 m. *Faktas **Planas 62,93%

47,96% 37,87% 33,3% 28,43% 18,52% 12% 5,97%

2009*

14

2010*

2011*

2012**

2015**


Siekiant šio uždavinio rezultato, numatytos šios veiklos: 1. Agentūrai priskirtose programose numatytų rezultatų pasiekimo bei efektyvaus ES paramos lėšų panaudojimo užtikrinimas. Agentūroje taikomos priemonės užtikrinančios darbo kokybę bei efektyvumą, atliekama programose numatytų rezultatų pasiekimo bei ES paramos lėšų panaudojimo stebėsena, vertinama ar rezultatai pasiekiami ir lėšos įsisavinamos laiku ir efektyviai, analizuojama įsisavinimo sparta, imamasi prevencinių priemonių. Tačiau šį stebėsenos procesą reikia tobulinti, modernizuoti duomenų valdymą. 2. Projektų rizikos vertinimo proceso tobulinimas. Kiekvieno projekto rezultatai turi būti pasiekti, todėl yra vertinama kiekvieno projekto rizika, stebima, ar projekto rezultatai bus pasiekti, ar lėšos, siekiant šių rezultatų, bus panaudotos tinkamai, efektyviai ir laiku, imamasi prevencinių priemonių, atliekama dvigubo finansavimo prevencija. 3. Pagrindinių procesų tobulinimas. Siekiant efektyviai valdyti procesus (laiku vykdyti ES paramos lėšų panaudojimo planus, laiku vertinti paraiškas ir tikrinti mokėjimo prašymus), Agentūroje atliekami pagrindinių procesų matavimai ir analizė. Nuolat stebima pagrindinių procesų veiklų atlikimo trukmė, analizuojamos priežastys, įtakojančios atliekamų veiklų trukmę, taikomi teisės aktuose numatyti supaprastinimai (fiksuotųjų projektų išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, vienodo dydžio normos, atrankos ir kt.), analizuojamas jų taikymo veiksmingumas, diegiami reikiami funkcionalumai Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje.

II uždavinys „Išlaikyti profesionalius darbuotojus bei ugdyti jų kompetencijas“ Agentūroje dirba profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, kurių dėka Agentūros veikla teigiamai vertinama klientų bei išorės audito institucijų. Agentūra siekia išlaikyti reikiamą darbuotojų kompetencijų lygį, stiprinti jų motyvaciją bei pasitenkinimą darbu. 4 lentelė. II uždavinio vertinimo kriterijai Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2015 m.

Savanoriška darbuotojų kaita5

Ne daugiau 10 proc.

Darbuotojų kaita („blogoji kaita“)6

Ne daugiau 3 proc.

Darbuotojų pasitenkinimo darbu lygis (remiantis darbuotojų klimato tyrimo rezultatais)7

80 proc.

Darbuotojų kompetencijų išlaikymas reikalaujamų kompetencijų lygyje (lyginami reikalaujamų ir įvertintų kompetencijų bendri vidurkiai)

100 proc.

5. Savanoriška kaita – darbuotojai, kurie išdirbę metus ir daugiau, palieka organizaciją savo noru. 6. „Blogoji“ kaita – darbuotojai, kurie palieka organizaciją neišdirbę metų. 7. Agentūros darbuotojų bendras pasitenkinimas darbu 2011 m. buvo 76 proc., 2010 m. – 69 proc.

15


Siekiant išlaikyti kompetentingus ir profesionalius darbuotojus svarbu nuolat stebėti ir analizuoti darbuotojų kaitos rezultatus, kad laiku būtų taikomos tinkamos prevencinės personalo valdymo priemonės. 4 pav. Darbuotojų kaitos rezultatai Savanoriška kaita

2012*

6,92%

„Blogoji kaita“

2,69%

Darbuotojų kaita

7,68%

*2012 09 30 duomenys

2011

9,79% 2% 12%

2010

8,65% 1% 10%

2009

4,77% 1% 9%

2008

12% 4% 13%

Siekiant šio uždavinio rezultato, numatytos šios veiklos: 1. Darbuotojų atrankos, naujokų adaptacijos proceso tobulinimas. Tinkama darbuotojų atranka taupo organizacijos lėšas bei atsakingų darbuotojų, dalyvaujančių atrankose, laiko sąnaudas, mažina darbuotojų kaitą. Tinkamai atrinkti darbuotojai yra labiau motyvuoti ir lojalūs organizacijai. Bus tobulinama darbuotojų atrankos metodika, taikomi įvairūs atrankos metodai (profesinių ir bendrų kompetencijų patikrinimo testai, pokalbiai su pretendentais), atsižvelgiant į ieškomų specialistų darbo pobūdį bei reikalavimus kompetencijoms, tobulinama naujų darbuotojų adaptacijos sistema, analizuojamos darbuotojų išėjimo iš darbo priežastys. 2. Kompetencijų ugdymo sistemos tobulinimas.

16

Bus tobulinama esama darbuotojų kompetencijų ugdymo sistema, atsižvelgiant į ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikiamų kompetencijų žemėlapį: įvertinus metinio veiklos vertinimo metu identifikuotas tobulintinas kompetencijas, sudaromi metiniai Agentūros darbuotojų ugdymo planai bei organizuojami mokymai darbuotojams; vertinimo metu su vadovu aptariami ir sudaromi darbuotojo kvalifikacijos kėlimo ir savarankiško tobulėjimo planai. Bus ir toliau tobulinama Agentūros vidinių mokymų sistema.


3. Veiklos vertinimo sistemos tobulinimas. Darbuotojas turi žinoti, kad jis ir jo atliekamas darbas yra vertinami. Jam turėtų būti nustatyti aiškūs, pasiekiami ir pamatuojami veiklos tikslai, iš vadovo jis turėtų gauti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Bus tobulinama esama darbuotojų veiklos vertinimo sistema – nustatomi darbuotojo asmeniniai veiklos tikslai bei numatomi jų pasiekimo rodikliai, identifikuojamos darbuotojo asmeninės tobulėjimo kryptys. Vadovai ir toliau bus ugdomi kaip tinkamai atlikti darbuotojų metinės veiklos vertinimą: vertinti kompetencijas, teikti tinkamą grįžtamąjį ryšį darbuotojui, identifikuoti ugdytinas darbuotojo kompetencijas. 4. Bendradarbiavimas ir komunikacijos skatinimas. Agentūroje bus sukurta „žinių mainų“ sistema (darbuotojų dalinimasis seminarų, konferencijų ir pan. įgytomis žiniomis), tobulinama dabartinė darbo krūvio paskirstymo darbuotojams sistema, gerinama pokyčių ir naujos informacijos komunikacija darbuotojams, tobulinama ir vienodinama vadovavimo praktika ir kultūra. Skatinamas atsakomybės už visą organizaciją jausmas, įtraukiant darbuotojus į vidinės komunikacijos veiklas. Agentūros darbuotojai ir toliau bendradarbiaus ir dalinsis gerąja patirtimi su Vadovaujančiąja, tarpinėmis, įgyvendinančiomis bei kitomis viešojo sektoriaus institucijomis. Agentūra dalyvaus tarptautinių ESF tinklų veikloje, tarptautiniuose projektuose.

III uždavinys „Gerinti bendradarbiavimą su klientais“ Siekiant gerinti bendradarbiavimą su klientais, didinti jų pasitikėjimą Agentūra, svarbu vystyti partnerystę su klientais bei socialiniais partneriais, kelti mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams kokybę, mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams bei pareiškėjams, tinkamai valdyti skundus, identifikuoti tobulintinas sritis, viešinti Agentūros pasiektus veiklos rezultatus bei suteikti grįžtamąjį ryšį klientams. 5 lentelė. III uždavinio vertinimo kriterijai Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2015 m.

Sėkmingai veikianti mokymų sistema

Mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams kokybės nemažėjimas ir/arba teigiamas pokytis

Įgyvendinti nuo Agentūros priklausantys veiksmai, mažinantys administracinę naštą

100 proc.

Patobulinta skundų valdymo sistema

Sukurta nauja procedūra arba atnaujinta metodika

Vienodos praktikos taikymas administruojant projektus

Metinės klientų nuomonės apklausos rezultato „vienodos nuomonės projektų administravimo klausimais turėjimas“ vertinimo teigiamas pokytis

17


5 pav. Renginių vertinimo vidutinis balas

*2012 09 30 duomenys

4,66 4,56 2007

4,64 4,57

2008

2009

2010

4,57

4,55

2011

2012*

Siekiant šio uždavinio rezultato, numatytos šios veiklos: 1. Bendradarbiavimo su klientais gerinimas, siekiant kurti ir skatinti partneryste pagrįstus santykius. Siekiant kokybiškų projektų rezultatų bei glaudesnio bendradarbiavimo su klientais, bus formuojama nauja patikrų, vizitų pas projektų vykdytojus, susitikimų su klientais, renginių ir mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams praktika, kuri bus orientuota į partnerystę pagrįstus santykius su klientais. Bus organizuojami bendri renginiai bei diskusijos su klientais, turininių žinių mainai, vykdomi vizitai pas projekto vykdytojus, kurių metu bus dalinamasi patirtimi, projektų rezultatais, teikiami siūlymai tobulintinoms sritims. Bus tobulinama vedamų mokymų projektų vykdytojams ir pareiškėjams sistema, ieškant inovatyvių metodų, padėsiančių kelti mokymų kokybę bei siekti glaudesnio bendradarbiavimo su klientais. Bus parengta viešinimo strategija, kurioje bus numatytos priemonės Agentūros veiklos viešinimui, informacijos pateikimui apie sėkmingus projektus. 2. Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams mažinimas. Šiuo metu Agentūroje yra atliekamas administracinės naštos tyrimas – teisės aktuose ir dokumentuose įtvirtintų informacinių įpareigojimų sukeliamos naštos projektų vykdytojams vertinimas pinigine išraiška bei vykdoma pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa, siekiant įvertinti laiko trukmę konkrečiam informaciniam įpareigojimui atlikti. Vadovaujantis šio tyrimo rezultatais bus įgyvendinami veiksmai, kurie mažins administracinę naštą projektų vykdytojams. 3. Skundų valdymo sistemos Agentūroje tobulinimas. Tinkamas skundų valdymas gerina klientų aptarnavimą bei organizacijos veiklą. Agentūra siekia, kad klientai būtų patenkinti Agentūros darbu, todėl svarbu reaguoti į visus klientų skundus bei suteikti klientams grįžtamąjį ryšį. Efektyvus skundų valdymas padeda išvengti sisteminių neatitikimų ateityje, tam svarbu, analizuojant skundus, atrasti pirminę (pagrindinę) priežastį bei taikyti korekcinius veiksmus. Siekdama palengvinti skundų identifikavimo procesą ir valdymą, Agentūra dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje įdiegs naują funkcionalumą. Bus patobulinta skundų valdymo metodika, kad visi gauti tiek rašytiniai, tiek žodiniai klientų skundai būtų išnagrinėti, bei suteiktas grįžtamasis ryšys klientams. 4. Socialinių partnerių dialogo su ESF paramą administruojančiomis institucijomis skatinimas.

18

Bus organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, susitikimai su socialiniais partneriais, į kuriuos bus kviečiami Agentūros, ministerijų, socialinių partnerių atstovai, organizuojamos atvirų durų dienos Agentūroje klientams, socialiniams partneriams, visuomenės atstovams, į Agentūros vykdomas socialines iniciatyvas bus įtraukiami klientai, socialiniai partneriai.


IV uždavinys „Pasirengti administruoti ir vykdyti 2014–2020 m. finansinės perspektyvos projektus“ Ruošiantis 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui svarbu panaudoti per BPD 2004-2006 ir 2007-2013 m. įgytą patirtį bei įžvelgti naujas galimybes efektyvesniam projektų rezultatų pasiekimui. Agentūra būdama pagrindine ESF projektus administruojanti institucija bei turėdama kompetentingą žmogiškąjį kapitalą teikia siūlymus atsakingoms institucijoms dėl efektyvesnių ir kokybiškesnių ESF finansuojamų projektų atrankos, administravimo ir vykdymo procesų. 6 lentelė. IV uždavinio vertinimo kriterijai Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2015 m.

Agentūra yra pagrindinė 2014-2020 m. programavimo laikotarpio ESF ir kitų Europos šalių finansinių instrumentų projektus administruojanti institucija

Agentūra administruoja visų tarpinių institucijų su žmogiškųjų išteklių tobulinimu susijusius projektus

Siekiant šio uždavinio rezultato, numatytos šios veiklos: 1. Siūlymų teikimas atsakingoms institucijoms dėl efektyvesnių ir kokybiškesnių ESF finansuojamų projektų atrankos, administravimo ir vykdymo procesų. Ruošdamasi naujai finansinei perspektyvai, Agentūra aktyviai dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas atsakingoms institucijoms. Panaudodama per BPD2004-2006 ir 2007-2013 m. įgytą patirtį ir turimą kvalifikuotą žmogiškąjį kapitalą, atsižvelgdama į tarpinių institucijų planuojamas finansuoti ESF sritis, pareiškėjų bei projektų vykdytojų poreikius, projektų specifiškumą Agentūra gali paruošti ir pasiūlyti optimalias projektų atrankos, administravimo bei vykdymo schemas. Agentūra remdamasi atlikto administracinės naštos tyrimo rezultatais bei supaprastinimų taikymo patirtimi išnagrinėja atrankos, administravimo bei vykdymo procesų optimizavimo galimybes. Panaudodama istorinius įgyvendintų, įgyvendinamų projektų ir ankstesnių analizių duomenis, atlieka tyrimus, reikalingus platesniam supaprastinimų (fiksuotųjų projektų išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, vienodo dydžio normos, atrankos ir kt.) pritaikymui, ir atsižvelgdama į tarpinių institucijų planuojamas finansuoti ESF sritis Agentūra paruošia ir pasiūlo efektyvų supaprastinimų panaudojimą. Agentūra, tiesiogiai dalyvaudama ESF projektų atrankos, administravimo ir vykdymo procese, turi geriausias galimybes įvertinti pasiektus projektų tarpinius ir galutinius rezultatus, jų naudą bei poveikį. Panaudodama įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų duomenis Agentūra atlieka projektų efektyvumo poveikio vertinimą. 2. Pasirengimas administruoti ir vykdyti 2014–2020 m. finansinės perspektyvos projektus pagal patvirtintas projektų administravimo ir vykdymo schemas. Atsakingoms institucijoms patvirtinus projektų administravimo ir vykdymo schemas, bus rengiamasi administruoti ir vykdyti 2014–2020 m. finansinės perspektyvos projektus. Agentūra potencialiems pareiškėjams parengs išankstinius nuotolinius mokymų modulius, bus atnaujinta Agentūros vidaus kontrolės sistema, atitinkamai bus parengtos procedūros. Agentūra aktyviai dalyvauja Europos Komisijos ESF tarptautiškumo darbo grupės veikloje ir atlieka parengiamuosius darbus, skirtus tarptautiškumo Lietuvos ESF projektuose skatinimui.

19


agentūros ištekliai Žmogiškieji ištekliai Agentūra 2013-2015 metais administruos ESF 2007-2013 m. programą, EPF 2008-2013 m. daugiametę programą ir EIF 2007-2013 m. daugiametę programą. Agentūros 96 procentus veiklos sudaro su ESF projektų administravimu susijusios darbo funkcijos, todėl siekiant įvertinti reikalingą žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį 2013-2015 metais buvo apskaičiuotas planuojamas ESF 2007-2013 m. programavimo laikotarpio ir ESF 2014-2020 m. programavimo laikotarpio projektų administravimo darbo krūvis. Planuojant ESF 2007-2013 m. programavimo laikotarpio veiklos apimtis, buvo įvertinta: • planuojamus gauti įgyvendinamų projektų mokėjimo prašymų, sutarčių keitimų, pirkimų dokumentų, tarpinių ir galutinių ataskaitų tikrinimo ir patikrų vietoje atlikimo laikas; • planuojamų gauti naujų paraiškų vertinimo laikas; • planuojamų pasirašyti naujų projektų planuojamų pateikti mokėjimo prašymų, sutarčių keitimų, pirkimų dokumentų, tarpinių ir galutinių ataskaitų tikrinimo ir patikrų vietoje atlikimo laikas. Planuojant ESF 2014-2020 m. programavimo laikotarpio veiklos apimtis buvo įvertinta: • planuojamų gauti paraiškų vertinimo laikas; • planuojamų pasirašyti naujų projektų planuojamus teikti mokėjimo prašymų, sutarčių keitimų, pirkimų dokumentų tikrinimo laikas; • darbuotojų kasmetinių apmokamų atostogų bei mokymui skirtas darbo laikas. Projektų vadovų, administruojančių ESF projektus, darbo krūvis pateikiamas 6 paveiksle: 6 pav. Projektų vadovų, administruojančių ESF projektus, darbo krūvis

ESF Projektų vadovų darbo krūvis Planuojamų vertinti paraiškų skaičius (ESF) 101%

Planuojamų administruoti projektų skaičius (ESF) 80%

1310

1486 76% 1157

1157

815 236

2013

20

2014

2015


Siekiant užtikrinti planuojamų veiklų įgyvendinimą laiku ir kokybiškai, Agentūra 2013 -2015 m. laikotarpiu planuoja įgyvendinti strateginiame plane nurodytus veiklos tobulinimo veiksmus. Taip pat tikimasi, kad didesniai daliai projektų bus naudojami teisės aktuose numatyti supaprastinimai tokie, kaip fiksuotųjų projektų išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, vienodo dydžio normos netiesioginėms išlaidoms apmokėti, atrankos taikymas tikrinant veiklas ir išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus ir kt. Agentūros įgyvendinamų veiksmų ir teisės aktuose numatytų supaprastinimų dėka pavyks sutrumpinti mokėjimo prašymų, pirkimų dokumentų, tarpinių ir galutinių ataskaitų tikrinimo laiką ir nedidinant darbuotojų skaičiaus atlikti Agentūrai pavestas funkcijas. Planuojamas projektų vadovų skaičius ir bendras Agentūros darbuotojų skaičius pateikiamas 7 paveiksle: 7 pav. Darbuotojų poreikis 2013-2015 m.

Bendras darbuotojų poreikis Iš jų projektų vadovai (ESF) Iš jų projektų vadovai (ESF/EIF)

231

231

231

141

140

5

142

4

2013

3

2014

2015

Finansiniai ištekliai Agentūros planuojamos 2013-2015 m. išlaidos litais pagal išlaidų straipsnius pateikiamos 7 lentelėje: 7 lentelė. 2013-2015 m. išlaidos litais pagal išlaidų straipsnius Išlaidų pavadinimas

Iš viso:

2013 m.

2014 m.

2 2015 m.

Darbo užmokestis

32.932.800

10.977.600

10.977.600

10.977.600

Socialinio draudimo įmokos

10.202.700

3.400.900

3.400.900

3.400.900

Kitos išlaidos

14.355.700

4.782.600

4.772.300

4.800.800

Ilgalaikio turto įsigijimas

1.407.400

465.700

373.800

567.900

58.898.600

19.626.800

19.524.600

19.747.200

Iš viso:

21


2013-2015 m. planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai litais pateikiami 8 lentelėje: 8 lentelė. 2013-2015 m.planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai Planuojami finansavimo šaltiniai

Iš viso:

2013

2014

2015

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją

3.365.700

997.000

1.095.100

1.273.600

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją

4.353.000

1.451.000

1.451.000

1.451.000

Techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinimui ir administravimui

50.571.000

16.851.300

16.708.500

17.011.200

Techninės paramos lėšos, skirtos EPF administravimui

290.100

141.700

137.000

11.400

Techninės paramos lėšos, skirtos EIF administravimui

318.800

185.800

133.000

58.898.600

19.626.800

19.524.600

Iš viso:

19.747.200

iliustracijų sąrašas Lentelės 1 lentelė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė /11 2 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai /12 3 lentelė. I uždavinio vertinimo kriterijai /13 4 lentelė. II uždavinio vertinimo kriterijai /15 5 lentelė. III uždavinio vertinimo kriterijai /17 6 lentelė. IV uždavinio vertinimo kriterijai /19 7 lentelė. 2013-2015 metų išlaidos litais pagal išlaidų straipsnius /21 8 lentelė. 2013-2015 m.planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai /22 Paveikslai

22

1 paveikslas. Agentūros organizacinė struktūra /9 2 paveikslas. ESF2007-2013 m. lėšų panaudojimas /14 3 paveikslas. EPF 2008-2013 m. ir EIF 2007-2013 m. lėšų panaudojimas /14 4 paveikslas. Darbuotojų kaitos rezultatai /16 5 paveikslas. Renginių vertinimo vidutinis balas /18 6 paveikslas. Projektų vadovų, administruojančių ESF projektus, darbo krūvis /20 7 paveikslas. Darbuotojų poreikis 2013-2015 m. /21


23


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

24

Leidyba finansuojama iš 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų.

Profile for ESFA

2013–2015 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas  

2013–2015 m. Europos socialinio fondo agentūros strateginis planas  

Profile for esfalz
Advertisement