Europos socialinio fondo agentūros 2013 m. veiklos ataskaita

Page 1

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS

VEIKLOS ATASKAITA

2013 1


TURINYS

DIREK TORIAUS ŽODIS

AGENTŪROS VEIKLA

DIREKTORIAUS ŽODIS / 3

Praėjusius metus vertiname kaip iššūkių laikotarpį. Tai ir 2007– 2013 m. finansinės perspektyvos pabaiga, ir aktyvus dalyvavimas rengiantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Dėl to intensyviai dirbome tiek tarpinstitucinėse darbo grupėse, tiek Agentūroje.

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėjas yra valstybė, steigėjui atstovauja bei Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

AGENTŪROS VEIKLA / 3 AGENTŪROS DARBUOTOJAI / 4 AGENTŪROS 2013 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS / 5 I uždavinys „SIEKIANT AGENTŪRAI PRISKIRTOSE PROGRAMOSE NUMATYTŲ REZULTATŲ, UŽTIKRINTI, KAD EFEKTYVIAI BŪTŲ PANAUDOTOS ES PARAMOS LĖŠOS“ / 6 Programose numatytų rezultatų pasiekimo bei efektyvaus ES paramos lėšų panaudojimo užtikrinimas / 6 Agentūros procesų tobulinimas / 8 II UŽDAVINYS „IŠLAIKYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS BEI UGDYTI JŲ KOMPETENCIJAS“ / 9 Darbuotojų atrankos, naujokų adaptacijos proceso tobulinimas / 9 Veiklos vertinimo ir kompetencijų ugdymo sistemos tobulinimas / 9 Bendradarbiavimo ir vidinės komunikacijos skatinimas / 9 Gerosios patirties sklaida Lietuvoje / 10 Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra / 10 III UŽDAVINYS „GERINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU KLIENTAIS“ / 11 Bendradarbiavimo su klientais gerinimas, siekiant kurti ir skatinti partneryste pagrįstus santykius / 11 Mokymų pareiškėjams bei projektų vykdytojams gerinimas / 11 Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams mažinimas / 12 IV UŽDAVINYS „PASIRENGTI ADMINISTRUOTI IR VYKDYTI 2014–2020 m. FINANSINĖS PERSPEKTYVOS PROJEKTUS“ / 13 Pasirengimas 2014–2020 m. finansinei perspektyvai / 13 Tarptautiškumo Lietuvos ESF projektuose skatinimas / 13 AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS / 14 1 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2013 m. VEIKLOS REZULTATAI / 17 2 PRIEDAS. AGENTŪROS 2013 m. VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS / 18 3 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ PASIEKTI RODIKLIAI IR REZULTATAI / 25

2

Per vienuolika darbo metų sukaupėme vertingos ir įvairios patirties. Šią patirtį sėkmingai pritaikėme besiruošdami naujam finansavimo etapui. Siekdami, kad ateinantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpis būtų kuo paprastesnis tiek pareiškėjams, tiek projektų vykdytojams, įvertinome atliktų tyrimų rezultatus, teikėme siūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, teisės aktų projektų kūrimo ir tobulinimo, taip pat dėl vertinimo, administravimo, kontrolės bei kitų procesų gerinimo. Mokomės ir tobulėjame nuolat, todėl praėjusiais metais ypač aktyviai dirbome siekdami veiksmingiau valdyti projektų riziką, gerinome vadybos sistemą ir diegėme procesinį valdymą, noriai dalijomės gerąja patirtimi su kitomis institucijomis, plėtojome tarptautinį bendradarbiavimą. Suprasdami, kad kiekvienas darbuotojas, jo patirtis, gebėjimai, kompetencija yra sėkmingos Agentūros veiklos garantas, tobulinome su darbuotojų atranka, adaptacija, vertinimu ir kompetencijomis susijusias sritis. Ypatingą dėmesį skyrėme aukštos vadovavimo ir lyderystės kultūros kūrimui: nustatėme gero vadovavimo principus, įkūrėme vadovų klubą, kuris rūpinsis, kad tie principai ir toliau būtų nuosekliai diegiami bei palaikomi. 2013 metus Agentūros gyvenime būtų galima pavadinti bendradarbiavimo metais. Nuolatos skatinome įvairias Agentūros darbuotojų iniciatyvas, į kurias jie aktyviai įsitraukė. Bendradarbiavome su kitomis institucijomis sprendžiant aktualius laikotarpio uždavinius. Siekėme, kad projektų vykdytojai mumis dar labiau pasitikėtų, kad bendravimas būtų sklandesnis ir kokybiškesnis, kad sukurtume ir skatintume partneryste pagrįstus santykius.

Agentūros misija – tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones. Agentūros administruojamos programos: EUROPOS SOCIALINIO FONDO (TOLIAU – ESF) 2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA, kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO (TOLIAU – EPF) 2008–2013 m. DAUGIAMETĖ PROGRAMA, kurios pagrindiniai tikslai yra gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis. EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI (TOLIAU – EIF) 2007–2013 m. DAUGIAMETĖ PROGRAMA, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nustatyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose. Agentūra taip pat vykdo EPF BEI EIF PROGRAMŲ TVIRTINANČIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJAS (tvirtina metinių programų išlaidų deklaracijas, teikiamas Europos Komisijai).

3


AGENTŪROS DARBUOTOJAI

AGENTŪROS 2013 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

Agentūroje yra patvirtintas 231 etatas, 32 iš jų – terminuoti etatai. 2013 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 250 darbuotojų, į šį skaičių įskaičiuoti ir 33 darbuotojai, esantys nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. Agentūros darbuotojų skaičiaus (faktiškai dirbusių, t. y. gavusių darbo užmokestį) dinamika 2008–2013 m. pateikiama 1 paveiksle.

2013–2015 m. strateginis tikslas – efektyviai ir kokybiškai administruoti Agentūrai priskirtų programų projektus ir gerinti bendradarbiavimą su klientais. Strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas efekto vertinimo kriterijais. 1 LENTELĖ. EFEK TO VERTINIMO KRITERIJAI Efekto vertinimo kriterijus Siektina reikšmė 2013 m. Netinkamų lėšų santykis su Ne didesnis nei 2 proc. deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis) Administracinės naštos, tenkančios pareiškėNetaikoma jams ir projektų vykdytojams, dydis

1 PAV. AGENTŪROS DARBUOTOJŲ SK AIČIAUS DINAMIK A 2008–2013 m. Faktiškai dirbantys darbuotojai Iš jų darbuotojų skaičius pagal neterminuotas sutartis Iš jų darbuotojų skaičius pagal terminuotas sutartis

158

217

167

157

169

163

31

25

168

58

52

2008

Klientų nuomonės apklausos rezultatai

194

188

183

227

215

Nemažėjimas ir (arba) teigiamas pokytis

2013 m. rezultatas 0,02 proc. Netaikoma Neigiamas pokytis (2012 m. pasiekta reikšmė – 4,2 balo, 2013 m. pasiekta reikšmė – 4,05 balo)

Siekiant strateginio tikslo buvo keliami keturi uždaviniai, kurių pasiekimas vertinamas uždavinio vertinimo kriterijais. 2013 m. veiklos plane numatyti veiksmai ir pasiekti jų rezultatai pateikiami 2 priede.

49

27

2009

2010

2011

2012

2013

2013 m. didesnę nei įprasta Agentūros darbuotojų kaitą lėmė užsitęsęs sprendimo dėl terminuotų darbo sutarčių pratęsimo priėmimas, dalis darbuotojų, kurių darbo sutartys buvo sudarytos iki 2013-12-31, paliko Agentūrą nesulaukę darbo sutarties pratęsimo. Agentūros darbuotojų kaita 2008–2013 m. pateikiama 2 paveiksle. 2 PAV. AGENTŪROS DARBUOTOJŲ K AITA 2008–2013 m.

13

13 12 10 9

9

2008

4

2009

2010

2011

2012

2013

5


I UŽDAVINYS „SIEKIANT AGENTŪRAI PRISKIRTOSE PROGRAMOSE NUMATYTŲ REZULTATŲ, UŽTIKRINTI, KAD EFEKTYVIAI BŪTŲ PANAUDOTOS ES PARAMOS LĖŠOS“

2 LENTELĖ. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2013 m.

2013 m. rezultatas

ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo plano pasiekimas (pagal Master planą) ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo plano pasiekimas (pagal N+3 taisyklę) EIF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo pasiekimas 2013 m.1 EPF 2008–2013 m. programos lėšų panaudojimo pasiekimas 2013 m.2 Konkurso būdu atrenkamų paraiškų kvietimų vertinimo trukmė Valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimo trukmė Mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė

100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. Iki 90 k. d. Iki 60 k. d. Iki 30 k. d.

97,16 proc. 153,17 proc. 103,21 proc. 105,76 proc. 71 k. d. 52 k. d. 24 k. d

2013 m. ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo planas (Master planas) buvo pasiektas 97,16 proc., pagrindinės priežastys, kurios lėmė Master plano nepakankamą pasiekimą pagal 3 ir 4 veiksmų programos prioritetus: projektų sutarčių keitimai, susiję su projekto vertės mažinimu arba veiklų įgyvendinimo trukmės pratęsimu; sutaupytos lėšos baigtuose projektuose; naujai pasirašius sutartis pradėtų projektų įgyvendinimo pradžioje kylančios problemos, tokios kaip tarp tiekėjų ir projektų vykdytojų pirkimų procedūrų vykdymo metu kylantys ginčai, stabdantys pirkimo sutarčių pasirašymą ir (ar) įgyvendinimą, projektų vykdymo patirties stoka. ESF 2007–2013 m. pagal veiksmų programos prioritetus pasiektos reikšmės pateiktos 4 paveiksle. 4 PAV. ESF 2007–2013 m. PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANO KRITINĖS REIKŠMĖS PASIEKIMAS PAGAL PRIORITETUS 2013-12-31 IŠ VISO

97,16 %

PROGRAMOSE NUMAT Y TŲ REZULTATŲ PASIEKIMO BEI EFEK T Y VAUS ES PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO UŽTIKRINIMAS 2013 m. – tai 2007–2013 m. finansinės perspektyvos pabaiga, tačiau visos projektų tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

91,69 %

VP1-4

Per visą ESF 2007–2013 m. programos administravimo laikotarpį iki 2013 m. gruodžio 31 d. pasirašytų projektų sutarčių išlaidų ES lėšų dalis buvo 3 110 403 526,08 Lt ir tai sudarė 103,54 procento nuo bendro 2007–2013 m. laikotarpiu Agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES lėšų finansavimo.

VP1-3

ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo plano pasiekimas (pagal N+3 taisyklę) buvo viršytas, tačiau 2013 m. pradžioje buvo nustatyta rizika, kad nebus pasiektas ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo planas (Master planas). Šiai rizikai valdyti buvo parengtas rizikos valdymo planas: kas savaitę buvo stebima ir analizuojama lėšų naudojimo sparta, aktyviai dirbama su ministerijomis ir projektų vykdytojais, atsižvelgiant į taikytas papildomas kontrolės priemones, 30 procentų pagerėjo lėšų panaudojimo ESF projektuose planavimo tikslumas.

VP1-2

100,12 %

VP1-1

100,34 %

ESF 2007–2013 m. programos ES lėšų skirto finansavimo panaudojimo informacija pagal veiksmų programos prioritetus pateikiama 3 paveiksle. 3 PAV. ESF 2007–2013 m. PROGRAMOS ES LĖŠŲ SKIRTO FINANSAVIMO PANAUDOJIMO INFORMACIJA PAGAL PRIORITETUS 2013-12-31.

82,31 %

EIF 2007–2013 m. ir EPF 2008-2013 m. programų lėšų panaudojimas per visą programų administravimo laikotarpį pateikiamas 5 paveiksle. 5 PAV. EIF 2007–2013 m. IR EPF 2008–2013 m. PROGRAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2013-12-31

Skirto finansavimo, ES dalis, mln. Lt

1.466,35 1.428,15

Projektų išlaidų suma pagal sutartis sudaranti ES lėšų dalis (užkontraktuota), mln. Lt

1.174,59

21,57 Skirta programai lėšų suma, mln. Lt

18,49

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, ES dalis, mln. Lt

15,13

754,24 774,69

Administruotų projektų lėšų suma, mln. Lt 14,24

Pripažinta deklaruotina lėšų suma, mln. Lt 11,61

553,06

515,54

571,06

9,10 375,05

288,52 298,30 167,25

VP1-1

VP1-2

VP1-3

VP1-4

EIF

EPF

1. EIF 2011 m. programa – 2 487 819,00 Lt (ES dalis), EIF 2012 m. programa – 549 351,00 Lt (ES dalis), iš viso – 3 037 170,00 Lt (ES dalis) 2. EPF 2011m. programa – 1 577 150,00 Lt (ES dalis), EPF 2012 m. programa – 271 659,00 Lt (ES dalis), iš viso – 1 848 809,00 Lt (ES dalis)

6

7


II UŽDAVINYS „IŠLAIKYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS BEI UGDYTI JŲ KOMPETENCIJAS“

EIF 2007–2013 m. programos 2013 metais administruotų dviejų metinių programų (EIF 2011 m. ir EIF 2012 m.) pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai ES lėšų suma 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 3 134 701,01 Lt, EPF 2008–2013 m. programos 2013 metais administruotų dviejų metinių programų (EPF 2011 m. ir EPF 2012 m.) pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai ES lėšų suma 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1 955 259,94 Lt. Agentūros administruojamų programų 2013 m. veiklos rezultatai pateikiami 1 priede. Siekdama, kad administruojamų programų tikslai bei projektų rezultatai būtų pasiekti laiku bei racionaliai naudojant skiriamas ES lėšas, Agentūra vykdo nuolatinę rezultatų pasiekimo priežiūrą. Agentūros administruojamų projektų rezultatų pasiekimo stebėsenos sistema dėl projektų rezultatų įvairovės yra sudėtinga, 2013 m. daug dėmesio buvo skiriama šios sistemos tobulinimui – buvo svarbu, nedidinant vidaus administracinės naštos, išskirti Agentūroje naudojamas geriausias praktikas bei įdiegti vienodą projektų rodiklių pasiekimo stebėsenos sistemą. Atlikus taikomų praktikų analizę, pradėta kurti vienoda projektų rodiklių pasiekimo stebėsenos praktika ir numatyti veiksmai projektų rezultatų nepasiekimo (neefektyvaus pasiekimo) rizikai valdyti. Taip pat buvo peržiūrėta ir projektų rizikos vertinimo tvarka – pereita nuo matematinio rizikos laipsnio apskaičiavimo prie ekspertinio rizikos įvertinimo, atnaujintas projektų rizikos valdymo funkcionalumas Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje (toliau – DVS). Išsamiau 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede bei projektų sutartyse numatytų pagrindinių produkto rodiklių, EPF metinės 2011 m. programos kiekybinių ir kokybinių rezultatų, EIF metinės 2011 m. programos rodiklių ir kiekybinių rezultatų 2013 m. pasiektos reikšmės pateikiamos 3 priede. Siekiant užtikrinti Agentūros vykdomą projektų priežiūros veiklos kokybę bei nustatyti tobulintinas sritis, 2013 m. buvo atliekami antriniai projektų vadovų darbo kokybės patikrinimai, analizuojami nustatyti neatitikimai. Atlikus nustatytų neatitikimų analizę esminių neatitikimų nenustatyta, pastebėti neženklūs neatitikimai, kurie neturėjo įtakos išlaidų tinkamumui. Be to, buvo parengtos planinių patikrų vietoje atlikimo gairės, tikrinta atliekamų patikrų vietoje kokybė ir nustatyta, kad patikros vietoje atliekamos tinkamai. Ataskaitiniu laikotarpiu audito institucijos Agentūros valdymo ir kontrolės sistemą įvertino gerai.

AGENTŪROS PROCESŲ TOBULINIMAS Agentūroje yra įdiegta integruota vadybos sistema, kuri yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2008 bei LST ISO/IEC 27001:2006 standartų reikalavimus. Agentūra, siekdama didinti veiklos efektyvumą, nuolat taiko įvairius šiuolaikinės vadybos metodus, pvz., nuo 2012 m. periodiškai atliekamas veiklos rizikos vertinimas, kurio metu nustatomos didžiausios rizikos, joms valdyti yra paskiriami šeimininkai, rengiami rizikų valdymo planai, veikia įvairios procesų tobulinimo darbo grupės. Ilga administravimo patirtis padeda nustatyti tobulintinas Agentūros procesų sritis, kuriose iškyla sunkumų pareiškėjams ir projektų vykdytojams. 2013 m. buvo peržiūrėtos ir atnaujintos projektų vertinimo ir administravimo procedūros, pateikti pasiūlymai atsakingoms institucijoms 2014–2020 m. dėl finansinės perspektyvos dokumentacijos rengimo. Išanalizavus dažniausiai daromas projektų vykdytojų klaidas teikiant dokumentus, projektų vykdytojams buvo parengta netiesioginių išlaidų skaičiavimo kontrolės lentelė, patikslintas išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo su mokėjimo prašymais aprašas, parengta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų atlikimo atmintinė ir galutinių projektų ataskaitų pildymo instrukcija. 2013 m. aktyviai diegtas procesinis valdymas: buvo peržiūrėti ir apibrėžti Agentūros veiklos procesai, paskirti procesų šeimininkai, nustatyti klientai bei jų reikalavimai; ruošiantis naujam programavimo laikotarpiui rengiami nauji procesų aprašai, koreguojamos senos procedūros (atnaujinant dokumentaciją atsisakyta dubliuojančių, sudėtingų ir vertės nekuriančių veiksmų). Siekiant, kad naujos procedūros būtų aiškios ir patrauklios darbuotojui, 2013 m. buvo sukurtas naujas procesų žemėlapio funkcionalumas DVS, kuris skirtas procesams bei ryšiams tarp procesų valdyti.

3 LENTELĖ. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Savanoriška darbuotojų kaita3 Darbuotojų kaita („blogoji kaita“)4 Darbuotojų pasitenkinimo darbu lygis (remiantis darbuotojų klimato tyrimo rezultatais) Darbuotojų kompetencijų išlaikymas reikalaujamu kompetencijų lygiu5 DARBUOTOJŲ ATRANKOS, NAUJOKŲ ADAPTACIJOS PROCESO TOBULINIMAS 2013 m. buvo patobulintas darbuotojų atrankos procesas: kartu su profesiniais žinių patikrinimo testais bei pagrindiniu atrankos metodu – interviu pradėti naudoti darbinės elgsenos ir kandidato tinkamumo pareigoms vertinimo testai. Darbinės elgsenos ir kandidato tinkamumo pareigoms vertinimo testai padeda tiksliau įvertinti, ar kandidatas tinka konkrečiai pozicijai: stipriąsias ir silpnąsias puses, lyderystę, vadovavimą, pagrindinius darbe iškylančius sunkumus, bendravimo gebėjimus, ugdymo poreikį, suderinamumą su kitais darbuotojais ir pan. Tobulinant darbuotojų adaptacijos sistemą, 2013 m. buvo sukurtas „Naujoko gidas“ – tai leidinys, skirtas naujus darbuotojus supažindinti su Agentūra, jos kultūra, vykdomomis veiklomis bei vidaus tvarka. Tikimasi, kad šis leidinys padės naujokams greičiau ir sklandžiau orientuotis Agentūroje bei atsakyti į daugelį klausimų, kylančių pirmosiomis dienomis. Kartu buvo tobulinama mentorystės sistema: parengtos ir darbuotojams pristatytos mentorystės gairės, stebimas mentorystės procesas, teikiamos rekomendacijos vadovams bei mentoriams dėl gairių taikymo. VEIKLOS VERTINIMO IR KOMPETENCIJŲ UGDYMO SISTEMOS TOBULINIMAS 2013 m. iš esmės patobulintas veiklos vertinimo procesas, kurio nauda bus įvertinta 2014 m.: įdiegtas naujas IT modulis, kuris leis veiksmingiau sisteminti veiklos vertinimo duomenis (anksčiau buvo atliekama rankiniu būdu), bus galimybė peržiūrėti vertinimo anketos duomenis, keičiantis situacijai koreguoti iškeltus tikslus ir pan. 2013 m. įdiegus subalansuotų rodiklių sistemą, 2014 m. darbuotojams bus nustatyti asmeniniai veiklos tikslai bei jų pasiekimo vertinimo kriterijai vadovaujantis strateginiu planu. Tobulinant kompetencijų ugdymo sistemą, 2013 m. darbuotojų mokymų planas buvo sudarytas orientuojantis į individualius darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikius bei projektų vadovų specialiųjų profesinių kompetencijų stiprinimą – mokymai buvo organizuojami tikslingai, darbuotojai nedalyvavo pertekliniuose mokymuose.

Siektina reikšmė 2013 m. Ne daugiau kaip 10 proc. Ne daugiau kaip 3 proc.

2013 m. rezultatas 10 proc. 1,18 proc.

80 proc.

81 proc.

100 proc.

102 proc.

2013 m. buvo peržiūrėti ir atnaujinti vadovavimo ir lyderystės kompetencijų aprašymai. Daug dėmesio buvo skirta aukštai vadovavimo ir lyderystės kultūrai formuoti: nustatyti gero vadovavimo principai, įkurtas vadovų klubas, kuris rūpinsis tolesniu šių principų diegimu bei palaikymu, stiprinamos vadovavimo ir lyderystės kompetencijos. Be to, sudaryta programos vadovų ugdymo programa: organizuoti lyderystės, strateginio mąstymo, vadovavimo bei organizavimo mokymai. BENDRADARBIAVIMO IR VIDINĖS KOMUNIK ACIJOS SK ATINIMAS 2013 m. atlikus darbuotojų nuomonės apklausą ir nustačius tobulintinas sritis, buvo kuriamos naujos vidinės komunikacijos priemonės, įgyvendintos įvairios iniciatyvos bei socialinės akcijos. 2013 m. sukurta vidaus valiutos sistema ESFUKAI, kurios pagrindinis tikslas yra dviejų Agentūros vertybių – bendradarbiavimo ir lojalumo – stiprinimas ir puoselėjimas. ESFUKŲ sistema padeda atpažinti ir įtvirtinti darbuotojų elgesį pagal vertybes. Taip pat buvo atnaujinta vadovų susirinkimų vedimo tvarka, kuriama nauja vidinė svetainė SAVAS, kurioje veiks žinių mainų sistema, suorganizuoti renginiai Agentūros darbuotojams (ESFA gimtadienis, Kalėdų renginys, Velykų bei Kūčių pusryčiai), periodiškai leidžiamas vidinis laikraštis „Pandorama“, parengta vidaus mokymų apie vidinę komunikaciją programa, pagal ją vesti mokymai. Skatinant darbuotojų socialinę atsakomybę, buvo tęsiamos socialinės akcijos, kurių metu aukota Kelmės Vijurkų vaikų globos namams, organizuotos bendros veiklos bei laisvalaikis su Visų Šventųjų parapijos vaikų dienos centro auklėtiniais. Agentūros darbuotojai dalyvavo akcijoje „Darom 2013“, 2013 m. rudenį organizuota Kraujo donorystės akcija. Itin gražia tradicija tapo „Pyragų diena“, kurios metu renkamos lėšos, skirtos paremti „Išsipildymo akciją 2013“ bei Visų šventųjų parapijos vaikų dienos centro auklėtinių laisvalaikį. 2013 m. net 45 procentai Agentūros darbuotojų įsitraukė į vidinės komunikacijos veiklas.

3. Savanoriška kaita – darbuotojai, kurie išdirbę metus ir daugiau, palieka organizaciją savo noru. 4. „Blogoji“ kaita – darbuotojai, kurie palieka organizaciją neišdirbę metų. 5. lyginami reikalaujamų ir įvertintų kompetencijų bendri vidurkiai

8

9


III UŽDAVINYS „GERINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU KLIENTAIS“

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA LIETUVOJE Agentūra, kaip viešojo sektoriaus institucija, viena iš nedaugelio, kuri savo veikloje taiko šiuolaikinės vadybos metodus ir noriai dalinasi savo patirtimi su kitomis institucijomis. Agentūros darbuotojai 2013 m. organizavo ir aktyviai dalyvavo dalijantis gerąja patirtimi su vadovaujančiąja, tarpinėmis, įgyvendinančiosiomis bei kitomis viešojo sektoriaus institucijomis. Vyko 18 pasidalijimo gerąja patirtimi susitikimų šiomis temomis: kokybės vadybos, vidaus audito, personalo valdymo, pasirengimo naujam programavimo laikotarpiui, pažeidimų valdymo, administravimo tobulinimo, bendravimo su klientais, paraiškų vertinimo, patikrų vietoje vykdymo, rizikų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros ir taikymo galimybių, projektų dvigubo finansavimo prevencijos. TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTRA 2013 m. Agentūra nuosekliai tęsė tarptautinio bendradarbiavimo veiklą, daugiausia dėmesio skirdama šios srities plėtrai bei naujų iniciatyvų įgyvendinimui. Pagrindinės veiklos kryptys minėtu laikotarpiu buvo ES Dvynių programos įgyvendinimas, dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose bei gerosios patirties mainai. Ataskaitiniu laikotarpiu kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra buvo teikti ir laimėti du pasiūlymai įgyvendinti ES Dvynių projektus: projektas Makedonijoje „Support to the Monitoring and Control of the OP HRD Funded Operations“ ir projektas Juodkalnijoje „Support to the Operating Structure of the Operational Programme „Human Resources Development“ to ensure its preparation to fulfilling the functions and responsibilities related to the management of the Operational Programme“. Šiuose projektuose savo žiniomis dalinsis penki Agentūros ekspertai.

Šie metai Agentūrai buvo sėkmingi ir užmezgant naujus partnerystės ryšius bei įsitraukiant į tarptautinius tematinius tinklus. Stiprindami savo specialiąsias profesines kompetencijas, Agentūros darbuotojai įsitraukė į tokius tinklų projektus, kaip „Active Inclusion Learning Network“, „INIO (Informal Network of Informational Officers of the ESF)“, „Learning Network on ESF Transnational Cooperation“, „Community of Practice on results based management (COP RBM)“, „School to Work – S2W“, Inclusive Europe - Baltic Sea Network. Susitikimai, studijų vizitai, delegacijų mainai 2013 m. padėjo Agentūrai sustiprinti tarptautinius ryšius su giminiškomis institucijomis Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, o prisidedant prie svarbiausio metų renginio – „Tackling youth unemployment in Europe: Building a better future for young people“ – organizavimo, suteikė galimybę efektyviai susisiekti su įdomiausiais ir sėkmingiausiais Europoje ESF projektų vykdytojais, dirbančiais jaunimo užimtumo srityje, ir užtikrinti jų dalyvavimą renginyje.

4 LENTELĖ. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Sėkmingai veikianti mokymų sistema

Siektina reikšmė 2013 m. Mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams kokybės nemažėjimas ir (arba) teigiamas pokytis 100 proc.6

2013 m. rezultatas Teigiamas pokytis (2012 m. pasiekta reikšmė – 4,57, 2013 m. mokymų vertinimo balas – 4,63) Įgyvendinti nuo Agentūros priklausantys 100 proc. (2013 m. visi veiksmai, kurių įgyveiksmai, mažinantys administracinę naštą vendinimas priklauso nuo Agentūros, buvo įgyvendinti) Patobulinta skundų valdymo sistema Sukurta nauja procedūra arba atnaujinta Atnaujinta Neatitikimų valdymo procedūra, metodika sukurtas funkcionalumas DVS Vienodos praktikos taikymas administruo- Metinės klientų nuomonės apklausos rezul- Neigiamas pokytis (2012 m. pasiekta reikšjant projektus tato „vienodos nuomonės projektų admi- mė – 4 balai, 2013 m. vertinimas – 3,7 balai) nistravimo klausimais turėjimas“ vertinimo teigiamas pokytis BENDRADARBIAVIMO SU KLIENTAIS GERINIMAS, SIEKIANT KURTI IR SK ATINTI PARTNERYSTE PAGRĮSTUS SANT YKIUS Siekiant aukšto klientų aptarnavimo lygio, 2013 m. buvo atnaujintas Klientų aptarnavimo standartas bei Klientų aptarnavimo standarto žinių patikrinimo testas, kurį turi išlaikyti visi Agentūros darbuotojai. Į bendradarbiavimo su klientais gerinimo veiklas buvo įtraukti darbuotojai: suorganizuotos Agentūros darbuotojų vidaus susitikimų sesijos, kurių metu buvo aptarta „Bendradarbiavimo“ vertybė, darbuotojai pateikė idėjų, kaip būtų galima gerinti bendradarbiavimą su klientais, aptarti iššūkiai, su kuriais susiduria darbuotojai aptarnaudami klientus. Siekiant labiau suprasti pareiškėjų ir projektų vykdytojų lūkesčius, darbuotojams buvo organizuojami specialieji profesiniai mokymai, suteikta daugiau žinių apie projekto ciklo valdymą. Atsižvelgiant į klientų nuomonės tyrimą, kuriame prasčiau vertinamas vienodos praktikos taikymas administruojant projektus, Agentūroje jau porą metų veikia vienodos praktikos formavimo darbo grupė, kuri nagrinėja pastebėtus nevienodo traktavimo atvejus, sprendžia probleminius projektų administravimo klausimus ir teikia išaiškinimus darbuotojams bei projektų vykdytojams. Projektų vykdytojai el. paštu informuojami apie aktualius teisės aktų pakeitimus. 2013 m., atsižvelgiant į klientų nuomonės tyrimą, buvo parengtas ir įgyvendintas rizikos „Skirtinga administravimo eiga ir netinkamų finansuoti veiklų ir išlaidų neidentifikavimas“ valdymo planas: vienoje vietoje kaupiama svarbi projektų vykdytojų, kurie vykdo kelis ESF projektus ir jų priežiūrą atlieka ne vienas Agentūros projektų vadovas, informacija (projektą vykdančios organizacijos vidaus tvarkos, informacija apie patikrintus pirkimų dokumentus

ir pan.), tai nauja Agentūros darbuotojų vykdoma praktika, kuri davė gerų rezultatų – iš projektų vykdytojo pakartotinai neprašoma tos pačios informacijos, bendrai sprendžiamos įvairios su projektais susijusios problemos, diegiama vienoda praktika, vykdomi bendri vizitai pas projektų vykdytoją. Kaip ir kiekvienais metais, Agentūra atliko teikiamų paslaugų kokybės rinkos tyrimą. 2013 m. atliktame tyrime pirmą kartą klientų buvo paklausta, ar rekomenduotų Agentūros projektų vadovą, su kuriuo dirba, kitiems. Daugiausia apklaustųjų buvo tvirti Agentūros projektų vadovų rėmėjai (63,8 proc.), 13 proc. apklausos dalyvių buvo nelinkę rekomenduoti, jie buvo nepatenkinti Agentūros projektų vadovu, su kuriuo dirba, 24 proc. respondentų buvo neutralūs. Paslaugų kokybės tyrimu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, koks yra Agentūros įvaizdis. Respondentų buvo klausiama, ar Agentūra, kaip institucija, yra daugiau partneris, ar kontroliuojanti institucija. Daugiau nei trečdalis apklaustųjų manė, kad Agentūra yra daugiau partneris nei kontrolierius (23,2 proc.), kad Agentūra yra partneris (11,6 proc.), kad daugiau kontrolierius nei partneris (20,7 proc.) ir kad kontrolierius (8,6 proc.). Daugiau nei trečdalis apklaustųjų laikėsi neutralios pozicijos – jų nuomone, Agentūra yra tiek kontrolierius, tiek partneris (35,9 proc.) Agentūros laikymas partneriu turi įtakos geresniam bendram Agentūros vertinimui – tie respondentai, kurie teigė, kad Agentūra yra daugiau partneris, geriau įvertino ir bendrai Agentūros teikiamas paslaugas. MOK YMŲ PAREIŠKĖJAMS BEI PROJEK TŲ V YKDY TOJAMS GERINIMAS Kiekvienais metais, siekiant gerinti bendradarbiavimą su ESF projektų vykdytojais bei pareiškėjais ir atsižvelgti į jų poreikius, siekiama gerinti ir mokymų kokybę.

6. 100 proc. įgyvendinti veiksmai, numatyti 2013 m.

10

11


IV UŽDAVINYS „PASIRENGTI ADMINISTRUOTI IR VYKDYTI 2014–2020 m. FINANSINĖS PERSPEKTYVOS PROJEKTUS“

2013 m. daugiausiai šioje srityje dirbo Agentūros Lektorių klubas, veikiantis jau ketvirtus metus ir kuriantis veiksmingą bei darnią Agentūros darbuotojų rengiamų išorinių ir vidinių mokymų sistemą. Ataskaitiniu laikotarpiu Lektorių klubas vykdė vidines konsultacijos mokymų klausimais, teikė pasiūlymus Projektų valdymo skyriams dėl mokymų organizavimo, formato pasirinkimo, lektorių klubo nariai dalyvavo bandomuosiuose Agentūros darbuotojų vedamuose mokymuose, teikė grįžtamąjį ryšį bei rekomendacijas lektoriams. Siekiant suvienodinti mokymų praktiką tarp skyrių, buvo atlikta programų vadovų ir kitų su mokymais susijusių darbuotojų apklausa bei parengtos rekomendacijos. Naudojantis išorinių mokymų vertinimo analizės duomenimis, parengtos naujos rekomendacijos dėl mokymų tobulinimo, iš esmės atnaujinta mokymų organizavimo metodika. Siekiant suteikti naudingos ir koncentruotos informacijos projektų vykdytojams, buvo parengtas ir išleistas „Projektų administravimo vadovas“ bei kiti metodiniai leidiniai. 2013 m. buvo suorganizuoti net 52 renginiai, skirti pareiškėjams bei projektų vykdytojams, o jų kokybė, palyginti su 2012 m., išaugo nuo 4,57 iki 4,63 balo iš 5 galimų.

12

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEK TŲ V YKDY TOJAMS MAŽINIMAS Jau trejus metus viena iš svarbiausių Agentūros veiklos tobulinimo sričių yra administracinės naštos mažinimas. 2013 m. pradžioje Agentūra sukūrė tarpinstitucinę darbo grupę, kurią sudarė Agentūros, Finansų ministerijos, tarpinių institucijų, socialinių partnerių atstovai. Pagrindinis šios darbo grupės tikslas buvo pateikti naštos mažinimo pareiškėjams ir projektų vykdytojams rekomendacijas, atsižvelgiant į Agentūros atlikto tyrimo metu nustatytus informacinius įpareigojimus (buvo siekiama sumažinti esamą administracinę naštą 25 proc.). Šios darbo grupės pateikti siūlymai buvo vertingi ruošiantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Planuojama, kad, įgyvendinus visus pateiktus pasiūlymus, administracinė našta pareiškėjams ir projektų vykdytojams sumažėtų 40 proc. Administracinės naštos mažinimo sprendimai turės teigiamą poveikį ne tik ESF administravimo sričiai, bet ir visai struktūrinių fondų administravimo sistemai.

5 LENTELĖ. IV UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Siektina reikšmė 2013 m. Agentūra yra pagrindinė 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ESF ir kitų Euro- Netaikoma pos šalių finansinių instrumentų projektus administruojanti institucija PASIRENGIMAS 2014–2020 m. FINANSINEI PERSPEK T Y VAI Rengiantis naujam 2014–2020 m. laikotarpiui aktyviai buvo dirbama vidaus bei tarpinstitucinėje darbo grupėse. Atsižvelgiant į sukauptą patirtį, administracinės naštos mažinimo tyrimo rezultatus, buvo teikiami siūlymai dėl teisės aktų projektų, vertinimo, administravimo, kontrolės ir kt. procesų aprašymų, planuojamų naudoti formų. Finansų ministerija atsižvelgė į daugumą Agentūros teiktų pastabų. Atitinkamai pakoreguoti Agentūros padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai, rengiami vidaus procesų aprašai. Siekiant sumažinti administracinę naštą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, planuojama aktyviau naudoti supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus. Buvo atnaujintas ESF 2007–2013 m. laikotarpio bendrai finansuojamiems projektams taikomos netiesioginių išlaidų vienodo dydžio normos schemos vertinimo ir vienodo dydžio normų taikymo 2014–2020 m. laikotarpiu tyrimas. Remiantis tyrimo rezultatais, fiksuotoji projekto išlaidų norma 2014–2020 m. laikotarpiu galės būti taikoma visiems ESF projektams, o tai ženkliai sumažins administracinę naštą pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Tyrimo rezultatai bus įtvirtinti teisės aktuose, kurie reglamentuos projektų administravimą 2014–2020 m. laikotarpiu.

2013 m. rezultatas Netaikoma

Atlikti kiti tyrimai, leisiantys 2014–2020 m. labiau (arba aktyviau) panaudoti supaprastinimus apmokant išlaidas projektuose. Finansų ministerija pateiktiems rezultatams pritarė. Palyginti su kitų įgyvendinančių institucijų ir užsienio šalių praktika, Agentūra daugiausiai naudoja supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus projektuose. TARPTAUTIŠKUMO LIETUVOS ESF PROJEK TUOSE SK ATINIMAS Naujuoju 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu daug dėmesio bus skiriama ESF tarptautiniam bendradarbiavimui. 2013 m. Agentūros atstovai dalyvavo tarpinstitucinėje Tarptautinio bendradarbiavimo darbo grupėje, teikė siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su tarptautiškumo Lietuvos ESF projektuose skatinimu, projektų. Be to, savo iniciatyva Agentūra atliko tyrimą „Tarptautinis bendradarbiavimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio ESF projektuose“ ir rezultatus bei rekomendacijas dėl šios srities plėtros ir dokumentų tobulinimo pristatė visoms suinteresuotoms institucijoms.

13


AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Dalininkų įnašas lygus 1,00 Lt. Agentūros veikla yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, Agentūros gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais ir šių lėšų panaudojimas pateikiamas 6 ir 7 lentelėse:

8 LENTELĖ. AGENTŪROS ĮSIGY TAS IR 2013 METAIS NURAŠY TAS ILGALAIKIS TURTAS PAGAL TURTO GRUPES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS, LT

6 LENTELĖ. AGENTŪROS GAUTOS LĖŠOS PER 2013 METUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS, LT Iš jų pagal finansavimo šaltinius ES struktūGauti rinių fonIšlaidų pavadinimas asignavimai, dų lėšos, LR SADM LR ŠMM iš viso 2007–2013 m. viešinimo lėšos Paprastosios išlaidos 17.783.822 939.920 1.451.000 560.975 Darbo užmokestis 10.133.928 502.000 919.000 Įnašai socialiniam 3.129.205 155.500 285.000 draudimui Kitos išlaidos 4.504.689 282.420 231.000 560.975 Darbdavių socialinė 16.000 16.000 parama pinigais Nepaprastosios 469.265 41.779 išlaidos Ilgalaikio turto 469.265 41.779 įsigijimas IŠ VISO 18.253.087 981.699 1.451.000 560.975

149.008 107.513

186.666 132.935

ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. administravimo lėšos 14.357.592 8.418.375

32.692

40.856

2.598.355

16.800

2

8.803

12.875

3.340.862

54.280

13.474

EPF techni- EIF techninės pagal- nės pagalbos lėšos bos lėšos

149.008

186.666

ES Dvynių projekto lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai*

125.180 54.100

13.481 5

422.986

4.500

422.986

4.500

14.780.578 125.180

17.981

*Kitus finansavimo šaltinius sudaro lėšos, gautos pardavus ilgalaikį turtą viešuose prekių pardavimo aukcionuose bei gavus Švietimo mainų paramos fondo dotaciją. 7 LENTELĖ. AGENTŪROS GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2013 METAIS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS, LT

Išlaidų pavadinimas

Paprastosios išlaidos Darbo užmokestis Socialinio draudimo įnašai Kitos išlaidos Darbdavių socialinė parama pinigais Nepaprastosios išlaidos Ilgalaikio turto įsigijimas IŠ VISO

17.700.726 10.101.200

Iš jų pagal finansavimo šaltinius ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– LR SADM LR ŠMM 2013 m. lėšos viešinimui 939.920 1.451.000 560.975 502.000 919.000

3.119.026

155.500

285.000

4.464.500

282.420

231.000

Faktinės išlaidos, iš viso

16.000

560.975

149.008 107.513

186.666 132.935

ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. lėšos administravimui 14.357.592 8.418.375

32.692

40.856

2.598.355

6.621

2

8.803

12.875

3.340.862

14.091

13.474

EPF techni- EIF techninės pagal- nės pagalbos lėšos bos lėšos

ES Dvynių projekto lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai

42.084 21.372

13.481 5

Pavadinimas

Įsigyta turto Iš LR SADM dotacijos Iš ŠMM dotacijos Iš ES struktūrinių fondų lėšų (5.1 priemonė) dotacijos Perduota iš Profesinio mokymo reformos programos koordinavimo centro Iš ES struktūrinių fondų lėšų (2007– 2013 m. techninės parama) dotacijos Iš kitų šaltinių

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kompiuterinė įranga ir ryšių priemonės

Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso

Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso

Įsigyta turto, iš viso

848.832

336.404

7.875

0

344.279

124.986

469.265

Nusidėvėjimo / amortizacijos pokytis per metus (padidėjimas + sumažėjimas) 116.815

88.156

26.504

7.875

34.379

7.400

41.779

-17.019

70.000

0

0

15.896

532

0

0

-7.842

1.544

0

0

687.600

305.400

305.400

1.000

4.500

4.500

117.586

Nurašyta turto, iš viso

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

327.005

874.277

67.588

79.366 54.104

8.374

0

1.544

422.986

127.780

247.043

735.763

4.500

-2.000

4.000

3.500

Agentūros veiklos sąnaudos yra apskaičiuotos kaupimo principu (kaupimo principas reiškia, kad pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą), veiklos tęstinumo principu (finansiniai skaičiavimai paremti prielaida, kad Agentūros veikla bus tęsiama ir nebus reikšmingo veiklos masto mažėjimo), turinio svarbos principu (ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą) ir piniginio mato principu (visos operacijos išreiškiamos pinigais). 2013 metų veiklos sąnaudos išskaidytos 9 lentelėje:

16.000

469.265

41.779

422.986

4.500

469.265

41.779

422.986

4.500

18.169.991

981.699

14.780.578 42.084

17.981

1.451.000 560.975

149.008

186.666

Agentūros įsigytas ir 2013 metais nurašytas ilgalaikis turtas pagal turto grupes ir finansavimo šaltinius pateikiamas 8 lentelėje:

14

15


1 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2013 m. VEIKLOS REZULTATAI

9 LENTELĖ. 2013 m. VEIKLOS SĄNAUDOS

10 LENTELĖ. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2013 m. VEIKLOS REZULTATAI

Pavadinimas

Patirtos veiklos sąnaudos, Lt

ESF 2007–2013 m. PROGRAMA

Darbuotojų išlaikymo Nusidėvėjimo (amortizacijos) Patalpų išlaikymo Ryšių Transporto išlaikymo Turto vertės sumažėjimo Kita veikla IŠ VISO

13.290.429 435.003 1.984.644 87.653 106.605

Veiksmų programos prioritetas Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. Administruojamų projektų vertė, Lt Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Lt Atliktos patikros vietoje, vnt. Įtariami pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

Agentūros valdymo sąnaudos 2013 m. buvo 18 171 541,00 Lt. Į minėtą sumą įskaitytos Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 623035), darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos.

2.267.207 18.171.541 Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nuo 2010 m. liepos 1 d. nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, vidutinis darbo užmokestis 2013 m. sudarė 7 344,00 Lt. Agentūros vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų nebuvo. Agentūra 2013 m. nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais ir valdyboms nariais, taip pat per minėtą laikotarpį nemokėjo jokių išmokų dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

1 prioritetas 88 387 138 307 852.314.093,98 944 262.451.794,52 168 19 15

2 prioritetas 12 13 21 355 779.954.291,2 1.350 266.209.138,39 127 6 6

3 prioritetas 10 15 37 93 314.535.153,38 421 111.879.798,64 32 -

4 prioritetas 177 213 233 638 527.359.753,20 1.966 113.318.673,84 93 6 4

Iš viso 2013 m. 287 628 429 1.393 2.474.163.291,76 4.681 753.859.405,39 420 31 25

1.424.221.635,20

608.084.902,20

216.293.885,32

442.972.088,71 2.691.572.511,43

EPF 2008–2013 m. DAUGIAMETĖ PROGRAMA Metinė programa Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. Administruojamų projektų vertė, Lt Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Lt Atliktos patikros vietoje, vnt. Įtariami pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

EPF 2011 m. 8 2.326.411,31 27 2.001.404,71 8 -

EPF 2012 m. 1 6 6 6 2.411.150,39 15 1.687.609,18 -

EPF 2013 m. 6 1 -

Viso per 2013 m. 7 6 6 14 4.737.561,70 42 3.689.013,89 9 -

2142434,19

464579,02

-

2.607.013,21

EIF 2011 m. 9 3.391.761 27 2.473.351,54 9 -

EIF 2012 m. 22 11 11 3.662.341,30 31 2.178.404,53 1 -

EIF 2013 m. 20 -

Viso per 2013 m. 20 22 11 20 7.054.102,30 58 4.651.756,07 10 -

3.285.043,04

894.558,28

-

4.179.601,32

EIF 2007–2013 m. DAUGIAMETĖ PROGRAMA Metinė programa Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. Administruojamų projektų vertė, Lt Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Lt Atliktos patikros vietoje, vnt. Įtariami pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

16

17


2 PRIEDAS. AGENTŪROS 2013 M. VEIKLOS PLANE NUMATY TŲ VEIKSMŲ ĮGY VENDINIMAS

11 LENTELĖ. AGENTŪROS 2013 m. VEIKLOS PLANE NUMAT Y TŲ VEIKSMŲ ĮGY VENDINIMAS

Agentūros veiklos rizikos vertinimo metu nustatyta rizika, kad ESF lėšų įsisavinimo planas nebus pasiektas, todėl parengtas ir įgyvendintas rizikos valdymo planas.

1 UŽDAVINYS „SIEKIANT AGENTŪRAI PRISKIRTOSE PROGRAMOSE NUMAT Y TŲ REZULTATŲ, UŽTIKRINTI, K AD EFEK T Y VIAI BŪTŲ PANAUDOTOS ES PARAMOS LĖŠOS“ AGENTŪRAI PRISKIRTOSE PROGRAMOSE NUMAT Y TŲ REZULTATŲ PASIEKIMO BEI EFEK T Y VAUS ES PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO UŽ TIKRINIMAS Veiksmai Laiku ir kokybiškai vertinti ESF 2007– 2013 m. programos paraiškas ir tikrinti mokėjimo prašymus

Siektinas rezultatas 100 proc. pasiekta akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma, numatyta 2013 m. Neviršytas 2 proc. netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis).

Neviršyta paraiškų vertinimo trukmė (konkursinių iki 90 k. d., planinių iki 60 k. d.) ir mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė iki 30 k. d. Laiku ir kokybiškai vertin- 100 proc. pasiekta administruojati EPF 2008–2013 m. pro- mų EPF 2008–2013 m. programų gramos paraiškas ir tikrin- lėšų panaudojimo suma, numatyti mokėjimo prašymus ta 2013 m. Neviršytas 2 proc. netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis). Neviršyta paraiškų vertinimo trukmė (konkursinių iki 90 k. d.) ir mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė iki 30 k. d. Laiku ir kokybiškai vertin- 100 proc. pasiekta administruojati EIF 2007– 2013 m. pro- mų EIF 2007–2013 m. programų gramos paraiškas ir tikrin- lėšų panaudojimo suma, numatyti mokėjimo prašymus ta 2013 m. Neviršytas 2 proc. netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis).

Atlikti veiksmai ESF 2007–2013 m. programos lėšų panaudojimo planas pasiektas iš dalies – 97,16 proc.

Paraiškų vertinimo trukmė (konkursinių iki 90 k. d.) neviršyta – 83 k. d. Paraiškų vertinimo trukmė (planinių iki 60 k. d.) neviršyta – 52 k. d. Mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (iki 30 k. d.) neviršyta – 24 k. d.

Atliktos antrinės patikros Susistemintos dažniausiai pasitaikančios klaidos Išskirtos tobulintinos sritys

Netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis) neviršytas – 0,02 proc. Periodiškai analizuoti projektų vadovų darbo krūvius Gerinti patikrų vietoje kokybę

Pravesti mokymai (konsultacijos) darbuotojams Atlikta periodinė analizė, sudaranti galimybes valdyti darbo krūvius projektų valdymo skyriuose Parengtos planinių patikrų vietoje atlikimo gairės, pristatytos darbuotojams ir pritaikytos praktikoje

EPF 2008–2013 m. programų lėšų panaudojimo suma, numatyta 2013 m., pasiekta – 105,76 proc. Netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis) neviršytas – 0 proc.

Gerinti viešųjų pirkimų priežiūros kokybę

Paraiškų vertinimo trukmė (konkursinių iki 90 k. d.) neviršyta – 48 k. d. Mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (iki 30 k. d.) neviršyta – 27 k. d.

EIF 2007–2013 m. programų lėšų panaudojimo suma, numatyta 2013 m., pasiekta – 103,21 proc. Netinkamų lėšų santykis su deklaruotomis EK lėšomis (ES dalis) neviršytas – 0 proc. Paraiškų vertinimo trukmė (konkursinių iki 90 k. d.) neviršyta – 81 k. d. Mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (iki 30 k. d.) neviršyta – 25 k. d.

Klausimyno viešųjų pirkimų klausimais parengimas ir taikymas, rezultatų apibendrinimas, sisteminių klaidų identifikavimas bei išvadų pateikimas

Periodiškai analizuojami projektų vadovų darbo krūviai, teikiami poreikiai dėl papildomų etatų pagrindimo 2013–2015 m. Buvo parengtos ir darbuotojams pristatytos planinių patikrų vietoje atlikimo gairės. 2013 m. atlikti patikrinimai, kurių metu nustatyta, kad patikrų vietoje kokybė yra tinkama, projektų vadovai praktikoje taiko pateiktas rekomendacijas. Klausimynas parengtas ir pradėtas taikyti. Rezultatai apibendrinti, nustatytos sisteminės klaidos ir pateiktos išvados iki 2014 m. balandžio 30 d.

PROJEK TŲ RIZIKOS VERTINIMO PROCESO TOBULINIMAS Veiksmai Stiprinti projektų rizikos stebėsenos procesą

Neviršyta paraiškų vertinimo trukmė (konkursinių iki 90 k. d.) ir mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė iki 30 k. d. Parengti projektų lėšų Susisteminta projektų valdymo sky- Atlikus taikomų praktikų analizę, pradėta kurti vienoda projektų ropanaudojimo ir fizinių ro- riuose naudojama praktika diklių pasiekimo stebėsenos praktika Agentūroje ir numatyti veiksdiklių pasiekimo stebėsemai projektų rezultatų nepasiekimo (neefektyvaus pasiekimo) riziParengta sistema nos sistemą kai valdyti. Tobulinti lėšų įsisavinimo Laiku pasiekti lėšų įsisavinimo Lėšų įsisavinimo stebėsenos sistema patobulinta: kas savaitę buvo stebėsenos sistemą planai analizuojama lėšų įsisavinimo sparta, analizuojamos priežastys, pateikiama informacija vadovybei.

18

Gerinti universaliai dirbančių projektų vadovų darbo kokybę

2013 m. ESF programos lėšų panaudojimo planas buvo pasiektas 97,16 proc., o taikant naujas kontrolės priemones 30 proc. pagerėjo lėšų panaudojimo ESF projektuose planavimo tikslumas. Atliktos antrinės patikros ir nustatytų neatitikimų analizė: esminių neatitikimų nerasta, nustatyti neženklūs neatitikimai, kurie neturi įtakos išlaidų tinkamumui. Organizuoti papildomus mokymus poreikio nebuvo.

Sukurti projektų rizikos valdymo funkcionalumą Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje

Siektinas rezultatas Numatyti ir vykdomi prevenciniai projektų rizikos valdymo veiksmai

Atlikti veiksmai 2013 m. buvo peržiūrėta projektų rizikos vertinimo tvarka, kuri bus patvirtinta 2014 m. I ketvirtyje, projektų rizikos vertinime pereita nuo matematinio rizikos laipsnio apskaičiavimo prie ekspertinio rizikos įvertinimo. Įdiegtas funkcionalumas Dokumen- Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje buvo patobutų ir projektų informacijos valdymo lintas Projektų rizikos valdymo funkcionalumas. sistemoje

PAGRINDINIŲ PROCESŲ TOBULINIMAS Veiksmai Atlikti taikomų bei galimų taikyti optimizavimo veiksmų analizę bei numatyti tolimesnius veiksmus

Siektinas rezultatas Optimizuoti procesai atsižvelgiant į universaliai dirbančių projektų vadovų veiklos stebėsenos rezultatus

Atlikti veiksmai 2013 m., atsižvelgiant į universaliai dirbančių projektų vadovų veiklos stebėsenos rezultatus, nustatytos tobulintinos sritys (projektų vykdytojų dažniausiai daromos klaidos teikiant su mokėjimo prašymais veiklas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, teikiant galutines ataskaitas, atliekant sutarčių keitimus; Agentūros taikoma atrankinio tikrinimo tvarka). 2013 m. peržiūrėtos ir atnaujintos projektų vertinimo ir administravimo procedūros, pateikti siūlymai atsakingoms institucijoms dėl 2014– 2020 m. finansinės perspektyvos dokumentacijos rengimo.

19


Išanalizavus dažniausiai projektų vykdytojų daromas klaidas teikiant dokumentus, projektų vykdytojams buvo parengta netiesioginių išlaidų skaičiavimo kontrolės lentelė, patikslintas išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo su mokėjimo prašymais aprašas, parengta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų atlikimo atmintinė ir galutinių projektų ataskaitų pildymo instrukcija. Parengti detalų proceIdentifikuoti kiekvieno proceso tie- Integruotos vadybos sistemos vadovas buvo papildytas sąsajų tarp sų žemėlapį apibrėžiant kėjai, klientai, gaviniai bei rezultatai procesų lentele, parengtas procesų žemėlapis, šiuo metu baigiami procesų tarpusavio sąrengti procesų aprašai, kurie 2014 m. bus įkelti į Dokumentų ir projeksajas tų informacijos valdymo sistemą. Procesų bei ryšių tarp Įdiegtas funkcionalumas Dokumen- Įdiegtas Procesų žemėlapio funkcionalumas Dokumentų ir projektų procesų valdymui sukurti tų ir projektų informacijos valdymo informacijos valdymo sistemoje. Dokumentų ir projektų sistemoje informacijos valdymo sistemoje funkcionalumą Stiprinti duomenų suve- Identifikuotos dažniausiai pasitaiAtliktas IS (SFMIS, DVS) suvestų duomenų patikrinimas, nustatytos dimo į IT sistemas konkančios klaidos; pravesti mokymai dažniausiai daromos klaidos. Siekiant išvengti panašių klaidų ateityje, trolę darbuotojams; įgyvendintos preparengtos duomenų įvedimo į DVS instrukcijos, pakoreguotos procevencinės priemonės dūros, atlikti DVS tobulinimo veiksmai. 2 UŽDAVINYS „IŠLAIK Y TI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS BEI UGDY TI JŲ KOMPETENCIJAS“

Sukurti veiklos vertinimo Patobulintas veiklos vertinimo pro- Patobulintas veiklos vertinimo procesas: sukurtas naujas veiklos verduomenų bazę cesas Dokumentų ir projektų infor- tinimo IT modulis. macijos valdymo sistemoje BENDRADARBIAVIMAS IR KOMUNIK ACIJOS SK ATINIMAS Veiksmai Sudaryti ir nuolat atnaujinti darbuotojų kvalifikacijos sąrašą Kaupti organizacijos žinias

Siektinas rezultatas Atlikti veiksmai Platesnis darbuotojų įtraukimas į vi- Sudarytas darbuotojų kvalifikacijos sąrašas, veikla bus tęsiama 2014 m. dinių projektų/darbo grupių veiklą

Stiprinti vidinę komunikaciją bei pokyčių valdymą Vadovaujantis vienodais principais skirstyti darbo krūvį projektų valdymo skyriuose Vienodinti vadovavimo praktiką ir kultūrą

Darbuotojų įsitraukimas į vidinės komunikacijos veiklas ne mažesnis nei 15 procentų Atnaujinta procedūra

Ugdyti atsakomybės už visą organizaciją jausmą Parengti tarptautinio bendradarbiavimo strategiją

Bendradarbiavimo mokymai darbuotojams Pasidalijimas gerąja patirtimi dalyvaujant tarptautinių ESF tinklų veikloje, tarptautiniuose projektuose

Sukurta žinių mainų sistema

Sukurti ir taikomi praktikoje bendri vadovavimo principai

DARBUOTOJŲ ATRANKOS, NAUJOKŲ ADAPTACIJOS PROCESO TOBULINIMAS Veiksmai Patobulinti darbuotojų atrankos procesą Atnaujinti darbuotojų adaptacijos sistemą

Siektinas rezultatas Atnaujinta darbuotojų atrankos tvarka Patobulinta darbuotojų adaptacijos tvarka (naudojami „Naujoko gidas“ bei mentorių gairės)

Atlikti veiksmai Atnaujinta darbuotojų atrankos tvarka: atrankose pradėti naudoti darbinės elgsenos ir kandidato tinkamumo pareigoms vertinimo testai. Parengtas „Naujoko gidas“, atliekama stebėsena, kaip veikia mentorystės sistema Agentūroje.

KOMPETENCIJŲ UGDYMO SISTEMOS TOBULINIMAS Veiksmai Parengti mokymų programą programos vadovų ugdymui Parengti darbuotojų asmeninius tobulėjimo planus

Siektinas rezultatas Atlikti veiksmai Parengta mokymų programų vado- Parengta mokymų programa programų vadovams, organizuojami vams programa mokymai lyderystės, strateginio mąstymo, vadovavimo bei organizavimo temomis. Parengti darbuotojų savarankiško Parengtas darbuotojų mokymų planas, orientuotas į individualius dartobulėjimo planai bei patvirtintas buotojų mokymus bei projektų vadovų specialiųjų profesinių kompeAgentūros mokymų planas, orien- tencijų stiprinimą. tuotas ir į projektų vadovų turininių kompetencijų stiprinimą Siektinas rezultatas Išskirti asmeniniai tikslai ir jų pasiekimo vertinimo rodikliai

Tobulinti vadovų veiklos vertinimą

Išskirtos specialios vadovų kompetencijos atsižvelgiant į padalinio veiklos sritis

20

Atlikti veiksmai Atnaujintas Kompetencijų modelis, strateginiai tikslai ir vertinimo kriterijai peržiūrėti vadovaujantis subalansuotų rodiklių metodika. Vadovaujantis strateginiu planu, darbuotojams metinio veiklos vertinimo metu bus iškelti asmeniniai veiklos tikslai bei nustatyti veiklos vertinimo kriterijai. Atnaujintas Kompetencijų modelis. Atsižvelgiant į pateiktą konsultantų nuomonę, priimtas sprendimas, kad išskirti ir vertinti specialias vadovų kompetencijas pagal padalinio veiklos sritis yra netikslinga. Buvo peržiūrėti ir iš esmės atnaujinti vadovų lyderystės ir vadovavimo kompetencijų aprašymai.

Vidaus darbo grupėse buvo išgryninti vadovavimo principai, kurie pristatyti visiems vadovams, buvo susitarta dėl vieningų Agentūros vadovų vadovavimo principų. 2013 m. buvo įkurtas vadovų klubas. Tolesnis principų diegimas bei palaikymas bus vykdomas Vadovų klubo sesijų metu 2014 m. Suorganizuoti bendradarbiavimo mokymai darbuotojams. Parengta tarptautinio bendradarbiavimo strategija ir 2013 m. veiklų planas. 2013 m. laimėti du pasiūlymai įgyvendinti ES Dvynių projektus: Makedonijoje „Support to the Monitoring and Control of the OP HRD Funded Operations“, ir Juodkalnijoje „Support to the Operating Structure of the Operational Programme „Human Resources Development“ to ensure its preparation to fulfilling the functions and responsibilities related to the management of the Operational Programme“. Agentūra įsitraukė į tinklų projektus: „Active Inclusion Learning Network“, „INIO (Informal Network of Informational Officers of the ESF)“, „Learning Network on ESF Transnational Cooperation“, „Community of Practice on results based management (COP RBM)“, „School to Work – S2W“, Inclusive Europe – Baltic Sea Network.

VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS Veiksmai Tobulinti Projektų valdymo skyrių darbuotojų veiklos vertinimą

Sukurta žinių mainų koncepcija ir informacijos kėlimo forma. Šiuo metu atnaujinama vidinė svetainė, kurioje forma bus įkelta ir pradėta pildyti. Žinių mainų sistema pradės veikti 2014 m. pradžioje. Darbuotojų įsitraukimas į vidinės komunikacijos veiklas (kraujo donorystės akciją, socialines akcijas, Esfukų sistemą, vidinių renginių organizavimą) sudarė 43 proc. (95 įsitraukę darbuotojai). Atnaujinta procedūra bei parengta ir patvirtinta nauja projektų sudėtingumo balų skaičiavimo lentelė.

Bendradarbiauti su vado- Dalijimasis gerąja patirtimi vaujančiąja, tarpinėmis, Lietuvoje įgyvendinančiomis bei kitomis viešojo sektoriaus institucijomis

Vykdomi susitikimai, studijų vizitai, delegacijų mainai 2013 m. padėjo Agentūrai sustiprinti tarptautinius ryšius su giminiškomis institucijomis Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, o prisidedant prie svarbiausio metų renginio – „Tackling youth unemployment in Europe: Building a better future for young people“ – organizavimo, suteikė galimybę efektyviai susisiekti su įdomiausiais ir sėkmingiausiais Europoje ESF projektų vykdytojais, dirbančiais jaunimo užimtumo srityje, ir užtikrinti jų dalyvavimą renginyje. Vyko 18 pasidalijimo gerąja patirtimi susitikimų su vadovaujančiąja, tarpinėmis, įgyvendinančiosiomis bei kitomis viešojo sektoriaus institucijomis kokybės vadybos, vidaus audito, personalo valdymo, pasirengimo naujam programavimo laikotarpiui, pažeidimų valdymo, administravimo tobulinimo, bendravimo su klientais, paraiškų vertinimo, patikrų vietoje vykdymo, rizikų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros ir taikymo galimybių, projektų dvigubo finansavimo prevencijos temomis.

21


Sukurta atskira Kokybės vadybos informacijos saugojimo duomenų bazė Agentūros interneto svetainėje

3 UŽDAVINYS „GERINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU KLIENTAIS“ BENDRADARBIAVIMO SU KLIENTAIS GERINIMAS, SIEKIANT KURTI IR SK ATINTI PARTNERYSTE PAGRĮSTUS SANT YKIUS Veiksmai Organizuoti renginius, orientuotus į regioninę partnerystę

Siektinas rezultatas Atlikti veiksmai Parengtas ir 100 proc. įgyvendintas Parengtas regioninių renginių planas. Vyko renginys Lazdijuose, kuriaregioninių renginių planas me pristatyta ESFA ir sėkmingi to regiono projektai, susitikta su esamais ir potencialiais projektų vykdytojais. Suburtos mobilios ESF „promo“ komandos regionuose, kurios regionų visuomenei pristatė ESF aktualijas. Dalyvauta Kėdainių ir Jonavos miesto šventėse. Suorganizuota viešųjų ryšių akcija regionuose (Kėdainiuose, Jonavoje ir Zarasuose), suorganizuota reklaminė kampanija Lietuvos rajonuose: plakatai eksponuoti Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Jonavoje, Utenoje, Kėdainiuose, Tauragėje. Gerinti mokymų pareiš- Išorinių mokymų kokybės vertiniLektorių klubo parengtas ir pradėtas įgyvendinti išorinių mokymų kokėjams ir projektų vykdy- mas; parengtas ir įgyvendintas išo- kybės gerinimo planas: tobulinama mokymų metodika, rengiamas tojams kokybę rinių mokymų tobulinimo veiksmų projektų administravimo vadovas, parengtos ir įgyvendintos vasaros planas ir rudens vidinių mokymų programos. Skatinti partneryste pa- Nustatytos tobulintinos sritys, pa- Parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas: atnaujintas Klientų aptargrįstą bendradarbiavimą rengtas bei įgyvendintas veiksmų navimo standartas bei Klientų aptarnavimo standarto žinių patikrinisu klientais planas, suteiktas grįžtamasis ryšys mo testo klausimai, nuolat analizuojami klientų aptarnavimo kokybės klientams apklausų rezultatai, tobulinami klientų nuomonės tyrimo klausimai, projektų vykdytojai el. paštu buvo informuojami apie aktualius teisės aktų pakeitimus bei vienodos praktikos darbo grupės išaiškinimus, organizuojami vidiniai mokymai darbuotojams (bendradarbiavimo, projektų valdymo temomis, gilintos specialiosios profesinės žinios), organizuoti renginiai projektų vykdytojams, atnaujinti pirmojo vizito pas projekto vykdytojus klausimyno klausimai, kurie integruoti į projektų rizikos valdymo procedūrą, organizuoti bandomieji vizitai pagal pakoreguotą klausimyną. Parengti viešųjų ryšių Parengta ir įgyvendinta strategija, Parengta 2013–2015 m. ESFA viešųjų ryšių strategija, įgyvendintos strategiją pateikta informacija apie sėkmingai 2013 m. strategijoje numatytos viešųjų ryšių priemonės. įgyvendintus projektus Taikyti vienodą prakti100 proc. įgyvendinti veiksmai, nu- Rizikos valdymo plane numatyti veiksmai buvo atlikti: vienoje vietoje ką administruojant pro- matyti rizikos „Skirtinga administra- kaupiama svarbi projektų vykdytojų, kurie vykdo kelis ESF projektus ir jektus vimo eiga ir netinkamų finansuoti jų priežiūrą atlieka ne vienas Agentūros projektų vadovas, informaciveiklų ir išlaidų neidentifikavimas“ ja (projektą vykdančios organizacijos vidinės tvarkos, informacija apie valdymo plane patikrintus pirkimų dokumentus ir pan.), tai nauja Agentūros darbuotojų vykdoma praktika, kuri davė gerų rezultatų: iš projektų vykdytojo pakartotinai neprašoma ta pati informacija, bendrai sprendžiamos įvairios su projektais susijusios problemos, diegiama vienoda praktika, vykdomi bendri vizitai pas projektų vykdytoją. Stiprinti projektų vykdy- Suorganizuoti mokymai pareiškė- Numatyti veiksmai tapo neaktualūs šiame programavimo laikotarpyje tojų žinias kokybės vady- jams Kokybės vadybos sistemų die- dėl mažos tikslinės grupės. Buvo vykdomos individualios konsultacibos srityje gimo bei palaikymo tema jos pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Suorganizuoti mokymai projektų vykdytojams apie ISO9001 atskirų standarto punktų pritaikymą praktikoje

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEK TŲ V YKDY TOJAMS MAŽINIMAS Veiksmai Vadovaujantis Administracinės naštos tyrimo rezultatais sudaryti ir įgyvendinti veiksmų planą

Siektinas rezultatas Sumažinti informacinių įpareigojimų reikalavimai, kylantys iš Agentūros vidinių dokumentų

Atlikti veiksmai Atlikto administracinės naštos tyrimo rezultatai buvo pristatyti ministerijoms ir socialiniams partneriams. 2013 m. įkurta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri nagrinėjo tyrimo rezultatus, pateikė siūlymus, mažinančius administracinę naštą. 2013 m. visi veiksmai, kurių įgyvendinimas priklauso nuo Agentūros, buvo įgyvendinti 100 proc., dalis veiksmų buvo perkelta į 2014 m., nes jų įgyvendinimas tiesiogiai siejasi su naujomis PAFT, kurios bus patvirtintos 2014 m.

SKUNDŲ VALDYMO SISTEMOS AGENTŪROJE TOBULINIMAS Veiksmai Parengti skundų valdymo sistemos aprašymą Integruoti skundų valdymo sistemą į bendrą IT sistemą Atnaujinti neatitikimų valdymo tvarką

Siektinas rezultatas Parengtas projektas

Atlikti veiksmai Parengtas skundų valdymo sistemos tobulinimo projektas.

Sukurtas naujas funkcionalumas skundų valdymui Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje Patobulintas neatitikimų valdymo procesas

Sukurtas naujas funkcionalumas neatitikimams (ir skundams) valdyti Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemoje. Atnaujinta neatitikimų valdymo tvarka, patobulintas neatitikimų valdymo procesas.

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ DIALOGO SU ESF PARAMĄ ADMINISTRUOJANČIOMIS INSTITUCIJOMIS SK ATINIMAS Veiksmai Suorganizuoti apskritojo stalo diskusiją su socialiniais partneriais Suorganizuoti atvirų durų dienas klientams, socialiniams partneriams, visuomenės atstovams Socialinius partnerius įtraukti į socialines iniciatyvas

Siektinas rezultatas Suorganizuota apskritojo stalo diskusija

Atlikti veiksmai Įvyko apskritojo stalo diskusija, susitarta dėl lūkesčių ir tolimesnio partnerystės tobulinimo.

Suorganizuotos atvirų durų dienos

Parengta ir interneto svetainėje išplatinta atvirų durų koncepcija - kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį vyksta atvirų durų dienos su direktoriumi.

Socialiniams partneriams pasiūlyta dalyvauti socialinių iniciatyvų akcijose

Bendraujama su socialiniais partneriais dėl įsitraukimo į socialinį projektą “Kam to reikia?”. Įvykusio apskritojo stalo diskusijoje, susitarta dėl lūkesčių ir tolimesnio partnerystės tobulinimo.

4 UŽDAVINYS „PASIRENGTI ADMINISTRUOTI IR V YKDY TI 2014-2020 m. FINANSINĖS PERSPEK T Y VOS PROJEK TUS“ SIŪLYMŲ TEIKIMAS ATSAKINGOMS INSTITUCIJOMS DĖL EFEK T Y VESNIŲ IR KOK YBIŠKESNIŲ ESF FINANSUOJAMŲ PROJEK TŲ ATRANKOS, ADMINISTRAVIMO IR V YKDYMO PROCESŲ Veiksmai Aktyviai dalyvauti tarpinstitucinių darbo grupių veikloje

Siektinas rezultatas Atlikti veiksmai Pateikti pasiūlymai ir rekomendaci- 2013 m. aktyviai dalyvauta Pasiruošimo 2014–2020 m. finansinei persjos atsakingoms institucijoms pektyvai darbo grupėje, administracinės naštos mažinimo darbo grupėje, informavimo koordinavimo darbo grupėje, motyvacinių įžvalgų darbo grupėje.

Parengtos metodinės rekomendacijos pareiškėjams Kokybės vadybos sistemų diegimo srityje

22

23


3 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ PASIEKTI RODIKLIAI IR REZULTATAI

Parengti ir pasiūlyti opti- Atsakingoms institucijoms pateikmalias projektų atrankos, tos projektų atrankos, administraviadministravimo bei vyk- mo bei vykdymo schemos dymo schemas

Atlikti tyrimus, reikalingus platesniam supaprastinimų pritaikymui

Rengiantis naujam 2014–2020 m. laikotarpiui aktyviai buvo dirbama vidinėje bei tarpinstitucinėje darbo grupėse. Atsižvelgiant į sukauptą patirtį, administracinės naštos mažinimo tyrimo rezultatus, buvo teikiami siūlymai dėl teisės aktų projektų, vertinimo, administravimo, kontrolės ir kt. procesų aprašymų, planuojamų naudoti formų. Atitinkamai koreguoti skyrių nuostatai, pareigybių aprašymai, rengiami vidiniai procesų aprašai. Finansų ministerija atsižvelgė į daugumą Agentūros teiktų pastabų. Bus aktyviai dalyvaujama programuojant SFMIS‘2014. Parengtos tyrimų ataskaitos, pateik- Atnaujintas ESF 2007–2013 m. laikotarpio bendrai finansuojamiems ti pasiūlymai Finansų ministerijai projektams taikomos vienodo dydžio normos netiesioginėms išlaidėl supaprastinimų pritaikymo doms schemos vertinimo ir vienodo dydžio normų taikymo 2014– 2020 m. laikotarpiu tyrimas. Tyrimo rezultatai bus įtvirtinti teisės aktuose, kurie reglamentuos projektų administravimą 2014–2020 m. laikotarpiu. Taip pat atlikti kiti tyrimai, leisiantys 2014–2020 m. aktyviau panaudoti supaprastinimus apmokant išlaidas projektuose. Finansų ministerija pateiktiems rezultatams pritarė.

PASIRENGIMAS ADMINISTRUOTI IR V YKDY TI 2014–2020 m. FINANSINĖS PERSPEK T Y VOS PROJEK TUS PAGAL PAT VIRTINTAS PROJEK TŲ ADMINISTRAVIMO IR V YKDYMO SCHEMAS Veiksmai Parengti nuotolinius mokymų modulius potencialiems pareiškėjams Aktyviai dalyvauti Europos Komisijos ESF tarptautiškumo darbo grupės veikloje ir atlikti parengiamuosius darbus, skirtus tarptautiškumui Lietuvos ESF projektuose skatinti

Siektinas rezultatas Parengti nuotoliniai mokymų moduliai

Atlikti veiksmai Veiksmai nebuvo atliekami, kadangi nebuvo patvirtinti reikalingi teisės aktai, bus atliekami 2014 m.

Suformuluoti pasiūlymai ir atlikti parengiamieji darbai, skirti tarptautiškumui Lietuvos ESF projektuose skatinti

Naujuoju 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu ESF tarptautiniam bendradarbiavimui bus skiriama daug dėmesio. 2013 m. Agentūros atstovai dalyvavo tarpinstitucinėje Tarptautinio bendradarbiavimo darbo grupėje, teikė siūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su tarptautiškumo Lietuvos ESF projektuose skatinimu, savo iniciatyva atliko tyrimą „Tarptautinis bendradarbiavimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio ESF projektuose“, tyrimo rezultatus ir rekomendacijas dėl šios srities vystymo bei dokumentų tobulinimo pristatė visoms suinteresuotoms institucijoms.

12 LENTELĖ. 2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDE BEI PROJEK TŲ SUTART YSE NUMAT Y TŲ PAGRINDINIŲ PRODUK TO RODIKLIŲ PASIEKIMAS

Rodiklio pavadinimas

Veiksmų programų priede nurodyta stebėsenos rodiklio reikšmė

Pagal pasirašytas proIki 2013-12jektų sutartis 31 pasiekta planuojami reikšmė pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas Palyginta su Veiksmų programos priede suplanuotais rodikliais, proc.

Palyginta su projektų sutartyse suplanuotais rodikliais, proc.

1 PRIORITETAS „KOK YBIŠK AS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į profesinio mokymo, neformalaus švietimo ir remiamo įdarbinimo programas, skaičius bei neįgaliųjų asmenų skaičius, kurie dalyvavo profesinės reabilitacijos programose Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialinės rizikos asmenų skaičius, dalyvavusių ESF remiamose veiklose

199.439

209.201

203.518

102,05

97,28

221.200

214.755

214.021

96,75

99,66

25.500

22.617

23.191

90,95

102,54

51.682

55.496

60.760

117,57

109,49

38.000 12.610 1.072

40.317 14.427 752

45.272 14.762 726

119,14 117,07 67,72

112,29 102,32 96,54

33.389

41.635

35.484

106,27

85,23

28.312 5.077

35.698 5.937

29.226 6.258

103,23 123,26

81,87 105,41

6.822

5.636

3.842

56,32

68,17

5.012

5.502

3.808

75,98

69,21

1.810

134

34

1,88

25,37

1.000

1.130

555

55,50

49,12

1.400

1.610

4.215

301,07

261,80

2.264

3.688

2.693

118,95

73,02

464 1.800

1.211 2.477

704 1.989

151,72 110,50

58,13 80,30

2 PRIORITETAS „MOK YMASIS VISĄ GY VENIMĄ“ Moksleivių, studentų, mokytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius, iš kurių: - moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas) - studentai (aukštojo mokslo studijos) - mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas) Mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, iš jų: - mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas) - dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius, iš kurio: - socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys - švietimo pagalbos specialistai

3 PRIORITETAS „T YRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei-tiriamajai veiklai skaičius, iš kurių: - mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) - studentai

24

25


4 PRIORITETAS „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEK T Y VUMO DIDINIMAS“ Mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai) Įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose Parengti savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai

14 LENTELĖ. EIF LIETUVOJE 2011 m. PROGRAMOS PASIEK TI RODIKLIAI IR KIEK YBINIAI REZULTATAI

29500

40711

37735

127,92

92,69

Rodiklio pavadinimas

140

177

122

87,14

68,93

1 PRIORITETAS. VEIKSMAI, SKIRTI ĮGY VENDINTI „BENDRUOSIUS PAGRINDINIUS IMIGRANTŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS EUROPOS SĄ JUNGOJE PRINCIPUS“

1000

1817

841

84,10

46,29

13 LENTELĖ. EPF 2011 m. PROGRAMOS PASIEK TI KIEK YBINIAI IR KOK YBINIAI REZULTATAI

Rodiklio pavadinimas

Planuota Pasiekta rodiklio rodiklio reikšmė reikšmė

1 PRIORITETAS. BENDRIJOS ACQUIS PRIEGLOBSČIO SRIT YJE, ĮSK AITANT SU INTEGRACIJOS TIKSLAIS SUSIJUSIAS SRITIS, NUSTAT Y TŲ PRINCIPŲ IR PRIEMONIŲ ĮGY VENDINIMAS Įsigytų medicininių ir psichologinių priemonių skaičius Suteiktų paslaugų (medicinos) skaičius Bendras suteiktų socialinių, administracinių, konsultavimo paslaugų skaičius Paramos gavėjų, kuriems suteiktos šios konsultacijos, skaičius Suteiktų konsultacijų teisės ir kalbos klausimais skaičius Paramos gavėjų, kuriems suteikta teisinė ir kalbinė pagalba, skaičius Tikslinės grupės atstovų, lankiusių kalbos kursus, skaičius Įvykusių renginių, sukurtų produktų (lankstinukų, TV klipų, plakatų ir pan.) skaičius Lietuvos Respublikos piliečių, įtrauktų į informavimo priemones, skaičius Suteiktų paslaugų (patarimai ir pagalba būsto, pragyvenimo lėšų, integracijos į darbo rinką, medicininės priežiūros, psichologinės pagalbos ir socialinės rūpybos klausimais) skaičius Paramos gavėjų, kuriems teiktos konsultacijos šiais klausimais, skaičius Programų ir kursų skaičius (vairuotojų kursai, informacinės valandos, sporto, kūrybiškumo lavinimo užsiėmimai, savi-pagalbos grupės ir t. t.) Tikslinės grupės dalyvių, dalyvavusių šiose veiklose, skaičius Tokių priemonių kaip individualūs kursai, teatras, kultūrinės kelionės ir pan. skaičius Tikslinės grupės dalyvių, dalyvavusių, šiose veiklose, skaičius Veiksmų, skatinusių socialinį dialogą, skaičius Tikslinės grupės dalyvių, dalyvavusių veiklose, kuriomis skatinamas socialinis dialogas skaičius Vietos gyventojų ir organizacijų, dalyvavusių socialinio dialogo veiksmuose, skaičius Tokių veiksmų, kaip mokymo kursai, profesinio mokymo programos ir pan., skaičius Tikslinės grupės dalyvių, dalyvavusių veikloje, padedančiose tikslinės grupės atstovams įgyti gebėjimų, įskaitant kalbos mokymą, skaičius

100 30 100 30 100 30 30 500 30

312 56 21 504 479 420 32 8 93

50

27

150

446

10

29

100 15 100 10 100 50 5

308 23 226 30 77 487 23

100

193

2 PRIORITETAS. ORIENTACINIŲ PRIEMONIŲ IR VERTINIMO METODIKOS KŪRIMAS, SIEKIANT ĮVERTINTI IR PAGERINTI PRAŠYMŲ SUTEIK TI TARPTAUTINĘ APSAUGĄ NAGRINĖJIMO T VARK Ą IR REMTI ADMINISTRACINES STRUKTŪRAS JOMS STENGIANTIS SPRĘSTI KLAUSIMUS, KILUSIUS DĖL GLAUDESNIO PRAK TINIO BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS VALST YBĖMIS NARĖMIS Veiksmai, kuriais skatinama rinkti, kaupti, naudoti ir skleisti informaciją apie kilmės šalį, įskaitant vertimą Veiksmai, kuriais prisidedama prie prieglobsčio politikos vertinimo, pavyzdžiui, nacionalinio poveikio įvertinimo, tikslinių grupių apklausos, rodiklių ir lyginamosios metodikos nustatymo

26

1

1

1

2

Naujų sukurtų ir (ar) patobulintų įvadinių programų, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, skaičius Suorganizuotų kursų, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, skaičius ir rūšys Kursuose, skirtuose naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, dalyvaujančių trečiųjų šalių piliečių skaičius Sukurtų naujų ar patobulintų lanksčių (leidžiančių trečiųjų šalių piliečiams tuo pačiu metu dirbti ar mokytis) įvadinių programų skaičius Suorganizuotų kursų, leidžiančių trečiųjų šalių piliečiams tuo pačiu metu dirbti ar mokytis, skaičius Kursuose, leidžiančiuose trečiųjų šalių piliečiams tuo pačiu metu dirbti ar mokytis, dalyvavusių trečiųjų šalių piliečių skaičius Įkurtų pagalbos ir (ar) palaikymo grupių, skirtų užmegzti ir palaikyti ryšius su konkrečiomis trečiųjų šalių piliečių grupėmis, skaičius Suorganizuotų kursų ir (ar) susitikimų, skirtų užmegzti ir palaikyti ryšius su konkrečiomis trečiųjų šalių piliečių grupėmis, skaičius Kursuose ir (ar) susitikimuose dalyvavusių trečiųjų šalių piliečių (konkrečių TŠP grupių (pavyzdžiui, moterų, jaunimo, vaikų, neraštingų, neįgalių ir kitų kategorijų)) skaičius Programų ir veiklos, skirtų teikti tikslines paslaugas arba įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant jiems palankesnes galimybes naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, skaičius ir tipai Trečiųjų šalių piliečiams suteiktų konsultacijų ar tikslinių paslaugų tipų skaičius Trečiųjų šalių piliečių, gavusių atitinkamas konsultacijas, skaičius Surengtų informacinių kampanijų, įkurtų patariamųjų ar tarpininkaujančių tarnybų, centrų skaičius Parengtų ir išplatintų leidinių bei kitos informacinės medžiagos kiekis Programų ir veiklos, skirtos stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės, taip pat stiprinti Lietuvos gyventojų ir trečiųjų šalių piliečių tarpusavio santykius, tipų skaičius Surengtų sąmoningumo ugdymo kampanijų skaičius Sukurtų produktų ir parengtos medžiagos kiekis Įkurtų ir (ar) veikiančių centrų, klubų ir kitų mechanizmų, skirtų palaikyti konstruktyvų dialogą, skaičius

Planuota Pasiekta rodiklio rodiklio reikšmė reikšmė

2 4 20

1 53 267

2

5

2

5

20

95

1

3

2

7

20

64

2

3

10 15 1 2

16 299 2 2

1

9

1 2 1

1 3 1

3 PRIORITETAS. VALST YBIŲ NARIŲ POLITINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS, KOORDINAVIMAS IR TARPKULTŪRINĖS KOMPETENCIJOS DIDINIMAS SKIRTINGUOSE VALDŽIOS LYGMENYSE IR INSTITUCIJOSE Suorganizuotų mokymo kursų, politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais, skaičius Mokymų dalyvių (politikos kūrėjų, tarnautojų ir kitų asmenų, dirbančių srityse, susijusiose su EIF tikslais) skaičius Parengtų mokymo programų, informacijos ir medžiagos, skirtos politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais, kiekis Suorganizuotų susitikimų ir (ar) suteiktų konsultacijų kompetentingoms institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims skaičius Įsteigtų ir (ar) veikiančių) informacijos centrų ir tarnybų, sukurtų tinklalapių, skirtų kompetentingoms institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims, skaičius Parengtos informacijos ir medžiagos, skirtos kompetentingoms institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims, kiekis

4

14

40

292

2

7

1

5

1

1

1

1

27


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

28