Europos socialinio fondo agentūros 2014 m. veiklos ataskaita

Page 1

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS

VEIKLOS ATASKAITA

2014 1


DIREK TORIAUS ŽODIS

2014 metai – tai ir 2007–2013 m. finansinės perspektyvos pabaiga, ir aktyvaus pasirengimo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui metas. Itin didelį dėmesį skyrėme tam, kad ateinantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpis būtų kuo paprastesnis tiek pareiškėjams, tiek projektų vykdytojams: aktyviai dirbome vidaus bei tarpinstitucinėse darbo grupėse, teikėme siūlymus dėl teisės aktų projektų, projektų atrankos vertinimo, projektų administravimo, kontrolės ir kitų procesų aprašymų, planuojamų naudoti formų, buvo rengiami ir Agentūros vidaus procesų aprašai, metodikos ir formos. Mokomės ir tobulėjame nuolat, todėl praėjusiais metais ypač aktyviai siekėme veiksmingiau valdyti projektų riziką, gerinome vadybos sistemą, noriai dalijomės gerąja patirtimi su kitomis institucijomis, plėtojome tarptautinį bendradarbiavimą. 2014 m. tobulindami Agentūros veiklą daug dėmesio skyrėme procesams optimizuoti ir paprastinti, vidinei administracinei naštai mažinti. Suprasdami, kad kiekvienas darbuotojas, jo patirtis, gebėjimai, kompetencija yra sėkmingos Agentūros veiklos garantas, tobulinome su darbuotojų atranka, naujokų adaptacija, darbuotojų įsitraukimu, vertinimu ir kompetencijomis susijusias sritis. Siekdami išlaikyti, ugdyti ir skatinti talentingus darbuotojus bei užtikrinti sėkmingą veiklos tęstinumą, 2014 m. parengėme Agentūros talentų valdymo sistemą.

2

Ypatingą dėmesį skyrėme aukštos vadovavimo ir lyderystės kultūros kūrimui: visus metus aktyviai veikė, aktualias vadovavimo kompetencijas nagrinėjo ir patirtimi dalijosi Agentūros Vadovų klubas, taip pat jau trečią kartą Agentūroje atliktas 360 laipsnių vadovų vadovavimo kompetencijų vertinimas, kurio tikslas – objektyviai įvertinti vadovų kompetencijas, atskleisti kiekvieno vadovo tobulintinas sritis, nustatyti visos vadovų komandos tolesnį ugdymo poreikį ir padėti stebėti vadovų tobulėjimo procesą. Svarbūs Agentūros tikslai, kaip ir praėjusiu laikotarpiu, išliko partnerystės su projektų vykdytojais stiprinimas, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo bei tarpusavio pasitikėjimu grįstų santykių puoselėjimas, siekiant kuo prasmingiau panaudoti ES skirtas lėšas, padedančias gerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje. Norėdami gauti kuo išsamesnį klientų grįžtamąjį ryšį, vykdėme mėnesines klientų apklausas internete, parengėme klausimyną apie Agentūros veiklą, kuris bus pildomas pasibaigus projektui, atlikome veiklos, kurios metu darbuotojai, administruojantys to paties projekto vykdytojo projektus, keitėsi informacija, analizę. Siekėme, kad projektų vykdytojai mumis dar labiau pasitikėtų, kad bendravimas būtų sklandesnis ir kokybiškesnis, kad sukurtume ir skatintume partneryste pagrįstus santykius.

3


TURINYS

AGENTŪROS VEIKLA

DIREKTORIAUS ŽODIS /3

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėja yra valstybė, kuriai atstovauja bei Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

AGENTŪROS VEIKLA /5 AGENTŪROS DARBUOTOJAI /6 AGENTŪROS 2014 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS /7 I UŽDAVINYS „UŽTIKRINTI ES PROGRAMŲ REZULTATŲ PASIEKIMĄ IR RACIONALŲ BEI SAVALAIKĮ ES FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ“ /8 ES programų rezultatų pasiekimas ir savalaikis ES fondų lėšų panaudojimas /8 Pasirengimas 2014–2020 m. finansinei perspektyvai /10

Sklandi darbuotojų adaptacija, motyvacijos didinimas /11 Darbuotojų įsitraukimo didinimas /11 Darbuotojų kompetencijų ugdymas /11 Bendradarbiavimo ir vidinės komunikacijos skatinimas /12 III UŽDAVINYS „VYSTY TI PARTNERYSTĖS SANTYKIUS SU PAREIŠKĖJAIS IR PROJEKTŲ VYKDY TOJAIS“ /13 Partnerystės su klientais kultūros formavimas /13 •

Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams mažinimas /14 IV UŽDAVINYS „TOBULINTI ORGANIZACIJĄ, BRANDINTI PROCESINĮ VALDYMĄ“ /15 Agentūros veiklos ir procesų tobulinimas /15 Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra /15 AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS /17 1 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2014 M. VEIKLOS REZULTATAI /20 2 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ PASIEKTI RODIKLIAI IR REZULTATAI /22

4

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7, 8, 9 ir 10 prioritetai (toliau – ESF 2014–2020 m. programa), kurių investicijomis bus skatinamas kokybiškas užimtumas ir dalyvavimas darbo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims bei jaunimo integracijai į darbo rinką, socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu, visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant mokyklos nebaigiantiems asmenims, aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės gerinimui bei mokymosi visą gyvenimą skatinimui, visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2015 m. nacionalinė programa (toliau – PMIF programa), kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie ES veiksmingo migracijos srautų valdymo, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos. Šiuo programavimo laikotarpiu bus siekiama stiprinti ir plėtoti bendrą ES prieglobsčio sistemą, bus remiama teisėta migracija į ES, siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius bei socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integraciją, stiprinamos valstybių narių grąžinimo procedūros, solidarumas ir dalijimasis atsakomybe.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo (toliau – EPSF) 2014–2020 m. programa, pagal kurią Lietuvai skiriama parama labiausiai skurstantiems asmenims.

Agentūros misija – tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones. Agentūros administruojamos programos:

II UŽDAVINYS „IŠLAIKY TI IR UGDY TI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS“ /11

Mokymų kokybės projektų vykdytojams ir pareiškėjams didinimas /13

Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (toliau – ESF 2007–2013 m. programa), kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas dinamiškos žinių visuomenės plėtrai, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) 2008–2013 m. daugiametė programa, kurios pagrindiniai tikslai yra gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) 2007–2013 m. daugiametė programa, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nustatyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose.

Agentūra taip pat vykdo EPF, EIF bei EPSF programų tvirtinančios institucijos funkcijas, kurios jai yra priskirtos vadovaujantis konkrečių programų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5


AGENTŪROS DARBUOTOJAI

AGENTŪROS 2014 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

Agentūroje yra patvirtintas 231 etatas, 32 iš jų – terminuoti etatai. 2014 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 244 darbuotojai, į šį skaičių įskaičiuoti ir 28 darbuotojai, esantys nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. Agentūros darbuotojų skaičiaus (faktiškai dirbusių, t. y. gavusių darbo užmokestį) dinamika 2008– 2014 m. pateikiama 1 paveiksle.

2014–2016 m. strateginis tikslas – orientuojantis į projektų rezultatus, tinkamai administruoti priskirtas ES programas. Tai, kad administruojamų programų bei projektų rezultatai būtų pasiekti ir skiriamos ES lėšos būtų naudojamos tinkamai, užtikrina efektyviai veikianti valdymo ir kontrolės sistema, todėl strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas efekto vertinimo kriterijumi.

1 PAV. AGENTŪROS DARBUOTOJŲ SK AIČIAUS DINAMIK A 2008–2014 M.

1 LENTELĖ. EFEK TO VERTINIMO KRITERIJAI

Faktiškai dirbantys darbuotojai

Efekto vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2014 m.

2014 m. rezultatas

Valdymo ir kontrolės sistemos veikimas

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Iš jų pagal neterminuotas sutartis dirbančių darbuotojų skaičius Iš jų pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų skaičius

227

215 158

167

157

169

163

Ataskaitiniu laikotarpiu audito institucijos Agentūros valdymo ir kontrolės sistemą įvertino gerai, auditų metu nebuvo nustatyta esminių trūkumų.

216

194

188

183

217

179

168

Siekiant strateginio tikslo buvo keliami keturi uždaviniai, kurių pasiekimas vertinamas uždavinio vertinimo kriterijais.

58

52 31

25 2008

49

37

27

2009

2010

2011

2014 m. Agentūros darbuotojų kaita ženkliai sumažėjo, palyginti su 2013 m. (2013 m. didelę kaitą lėmė užsitęsęs sprendimo dėl terminuotų darbo sutarčių pratęsimo priėmimas, kai dalis darbuotojų, kurių darbo sutartys buvo sudarytos iki 2013-12-31, paliko Agentūrą nesulaukę darbo sutarties pratęsimo). Agentūros darbuotojų kaita 2008–2014 m. pateikiama 2 paveiksle.

2012

2013

2014

Darbuotojų kaita, proc

2 PAV. AGENTŪROS DARBUOTOJŲ K AITA 2008–2014 M.

Savanoriška darbuotojų kaita, proc

13

13,33

12

12 9,79

10

9

8,65

9

9

10,17 7,89 6,23

4,77

2008

6

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7


I UŽDAVINYS „UŽTIKRINTI ES PROGRAMŲ REZULTATŲ PASIEKIMĄ IR RACIONALŲ BEI SAVALAIKĮ ES FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ“

2 LENTELĖ. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2014 m. 2014 m. rezultatas

ESF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

100 proc.

Netaikoma

PMIF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

100 proc.

Netaikoma

EPSF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

100 proc.

Netaikoma

ESF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas (pagal Master planą)

100 proc.

100,79 proc.

EIF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

100 proc.

108,89 proc.

EPF 2008–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

100 proc.

116,35 proc.

ESF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

100 proc.

Netaikoma

PMIF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

100 proc.

Netaikoma

EPSF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

100 proc.

Netaikoma

EPF, EIF, PMIF, programų ir projektų rezultatų stebėsenos įrankio sukūrimas

Pateiktas poreikis

Atlikta1

ES PROGRAMŲ REZULTATŲ PASIEKIMAS IR SAVALAIKIS ES FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2014 m. – tai 2014–2020 m. finansinės perspektyvos pradžia, tačiau užsitęsus LR teisės aktų derinimui, nebuvo patvirtinti nei vienos 2014–2020 m. periodo programos stebėsenos rodiklių pasiekimo ir lėšų naudojimo planai, todėl 2014 m. šie rezultatai nebuvo matuojami. 2014 m. su ministerijomis buvo derinami projektų finansavimo sąlygų aprašai ir vertinamos paraiškos tik pagal projektų atrankos laikinąją tvarką. ESF 2007–2013 m. finansinės perspektyvos projektų tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos

buvo pasiektas 100,79 procento. ESF 2007–2013 m. pagal veiksmų programos prioritetus pasiektos Master plano reikšmės pateiktos 4 paveiksle. ESF 2007–2013 m. veiksmų programos 3 ir 4 prioritetų Master plano reikšmių nepasiekimą lėmė šios pagrindinės priežastys: projektų sutarčių keitimai, susiję su projekto vertės mažinimu arba veiklų įgyvendinimo trukmės pratęsimu; sutaupytos lėšos baigtuose projektuose; mažesnė pirkimo kaina nei buvo planuota; kintanti projekto vykdytojų planuojamų pateikti mokėjimo prašymų ir juose planuojamų deklaruoti išlaidų informacija; nekokybiškas galutinis projekto rezultatas.

4 PAV. ESF 2007–2013 M. PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO KRITINĖS REIKŠMĖS PASIEKIMAS PAGAL PRIORITETUS 2014-12-31 IŠ VISO

Komisijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 15 d., todėl 2014 m. šios finansinės perspektyvos projektai buvo užbaigiami, o naujų paraiškų vertinti nebuvo gauta. Per visą ESF 2007–2013 m. programos administravimo laikotarpį iki 2014 m. gruodžio 31 d. pasirašytų projektų sutarčių išlaidų ES lėšų dalis buvo 3 164 670 269,94 Lt ir tai sudarė 105,35 procento bendro 2007–2013 m. laikotarpiu Agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES lėšų finansavimo. ESF 2007–2013 m. programos ES lėšų skirto finansavimo panaudojimo informacija pagal veiksmų programos prioritetus pateikiama 3 paveiksle.

100,79 % 100,01 %

VP1-1 VP1-2

104,91 %

VP1-3

95,96 %

VP1-4

99,86 %

EIF 2007–2013 m. ir EPF 2008–2013 m. programų lėšų panaudojimas per visą programų administravimo laikotarpį pateikiamas 5 paveiksle. 5 PAV. EIF 2007–2013 M. IR EPF 2008–2013 M. PROGRAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2014-12-31

3 PAV. ESF 2007–2013 M. PROGRAMOS ES LĖŠŲ SKIRTO FINANSAVIMO PANAUDOJIMO INFORMACIJA PAGAL PRIORITETUS 2014-12-31 1428,2 1490,0

2014 m. pradžioje buvo nustatyta rizika, kad ESF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo planas (toliau – Master planas) nebus pasiektas. Šiai rizikai valdyti buvo imtasi papildomų projektų priežiūros priemonių: kas mėnesį stebima ir analizuojama lėšų naudojimo sparta, kiekvieną ketvirtį atnaujinama lėšų naudojimo plano įgyvendinimo prognozė, aktyviai dirbama su ministerijomis ir projektų vykdytojais, vertinamos projekto vykdytojų galimybės paspartinti veiklų įgyvendinimą ir atitinkamai ankščiau deklaruoti projekte numatytas išlaidas, kiekvieną ketvirtį vertinamas projektų vykdytojų planuojamų deklaruoti išlaidų ir faktiškai deklaruotų išlaidų atitikimas, analizuojamos neatitikimų priežastys. Atsižvelgiant į taikytas priemones, bendras Master planas

21,57

21,37

Skirto finansavimo, ES dalis, mln. Lt

18,65

Projektų išlaidų suma pagal sutartis, ES dalis, mln. Lt

1305,1 754,2

783,7 683,7

14,24

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, ES dalis, mln. Lt 553,1 288,5

301,2

14,20 11,60

589,8 451,4

Skirta programai lėšų suma, mln. Lt

249,9

Administruotų projektų lėšų suma, mln. Lt Pripažinta deklaruotina lėšų suma, mln. Lt

VP1-1

8

VP1-2

VP1-3

VP1-4

EIF

EPF

9


II UŽDAVINYS „IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS“

EIF 2007–2013 m. programos 2014 metais administruotų dviejų metinių programų (EIF 2012 m. ir EIF 2013 m.) pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai ES lėšų suma 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 3 311 566,08 Lt, EPF 2008–2013 m. programos 2014 metais administruotų dviejų metinių programų (EPF 2012 m. ir EPF 2013 m.) pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai ES lėšų suma 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 2 218 214,35 Lt. Agentūros administruojamų programų 2014 m. veiklos rezultatai pateikiami 1 priede. Išsamiau 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede bei projektų sutartyse numatytų pagrindinių produkto rodiklių, EPF metinės 2012 m. programos kiekybinių ir kokybinių rezultatų, EIF metinės 2012 m. programos rodiklių ir kiekybinių rezultatų 2014 m. pasiektos reikšmės pateikiamos 2 priede. Siekiant užtikrinti Agentūros vykdomą projektų priežiūros veiklos kokybę, 2014 m. daug dėmesio buvo skiriama tinkamam projektų viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimui. Atlikus projekto vykdytojo (ar partnerio) pirkimų priežiūros procedūrų, metodikų ir patikrų lapų analizę, buvo įvardytos tobulintinos sritys ir atitinkamai atnaujintos projektų viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimo metodikos bei patikros lapai.

PASIRENGIMAS 2014–2020 M. FINANSINEI PERSPEK T Y VAI Nors 2014 m. laikomi 2014–2020 m. finansinio laikotarpio pradžia, vis dar buvo intensyviai rengiamasi šiam laikotarpiui bei aktyviai dirbama vidaus bei tarpinstitucinėse darbo grupėse: buvo teikiami siūlymai dėl visų naujo laikotarpio Agentūros administruojamų programų teisės aktų projektų, projektų atrankos vertinimo, projektų administravimo, kontrolės ir kt. procesų aprašymų, planuojamų naudoti formų, buvo rengiami Agentūros vidaus procesų aprašai, metodikos ir formos. 2014 m. ketvirtą ketvirtį, patvirtinus pagrindinius ESF 2014–2020 m. programos teisės aktus, Agentūra patvirtino Agentūros vidaus procesų aprašus, skirtus ESF 2014-2020 m. programai įgyvendinti, ir pateikė juos Finansų ministerijai. Agentūra, siekdama supaprastinti projektų išlaidų administravimą 2014–2020 m., atliko vidutinių rinkos kainų tyrimą. Tyrimo rezultatai turėtų padėti sumažinti projektų vykdytojams tenkančią administracinę naštą, nes tyrimo metu nustatytas paslaugų vidutines rinkos kainas bus galima panaudoti kaip fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas. Tyrimo rezultatai taip pat padidins Agentūros projektų vertintojų sprendimų skaidrumą, kadangi nustatytus įkainius bus galima naudoti vertinant projektų išlaidų pagrįstumą ir rekomenduojant pareiškėjams koreguoti numatytus įkainius.

3 LENTELĖ. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2014 m.

2014 m. rezultatas

Savanoriška darbuotojų kaita

Ne daugiau kaip 10 proc.

6,24 proc.

Aukštas darbuotojų įsitraukimo lygis

Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc.

42 proc.

Darbuotojų kompetencijos atitinka Agentūros keliamus reikalavimus3

Ne mažiau nei 70 proc.

76 proc.

Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas4

Teigiamas pokytis

-5

Projektų vadovų kompetencijos įvertinimas viešųjų pirkimų srityje6

Numatytas tikslus mokymų poreikis

Numatytas tikslus mokymų poreikis

Talentų valdymo sistemos diegimas

Sudarytas talentų sąrašas, parengta talentų valdymo programa

Parengta Agentūros talentų valdymo sistema

2

SKLANDI DARBUOTOJŲ ADAPTACIJA, MOT Y VACIJOS DIDINIMAS 2014 m. didelis dėmesys skirtas naujokų adaptacijai, mentorystės sistemos tobulinimui. Šiuo tikslu naujokams buvo vedami projektų ciklo teoriniai ir praktiniai mokymai, rengti Personalo skyriaus darbuotojų pristatymai apie Agentūrą, jos vykdomą veiklą, pristatytos vertybės bei kultūra. Buvo vykdomos naujokų ir mentorių apklausos dėl naujoko adaptacijos Agentūroje, kurių tikslas – nustatyti, kaip veikia pagrindiniai mentorystės sistemos elementai. Siekiant išlaikyti, ugdyti ir skatinti talentingus darbuotojus bei užtikrinti sėkmingą veiklos tęstinumą, 2014 m. buvo parengta Agentūros talentų valdymo sistema, kurioje sudėlioti pagrindiniai sistemos principai, numatyti darbuotojų potencialumo vertinimo kriterijai, aptarta talentų atrankos eiga. Darbuotojų veiklos vertinimo sistema pakoreguota ir paruošta talentų valdymo sistemos diegimui Agentūroje. DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS Darbuotojų įsitraukimo vertinimas – svarbus strateginis įrankis, skirtas atlikti išsamią organizacijos diagnostiką, didinti žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, pasilyginti savo, kaip darbdavio, reitingą su kitomis organizacijomis. Būtent dėl to 2014 m. Agentūra vietoj įprasto darbuotojų klimato (pasitenkinimo darbu) tyrimo atliko darbuotojų įsitraukimo tyrimą (toliau – tyrimas), kuris parodė darbuotojų įsitraukimo indeksą.

10

Aukštas darbuotojų įsitraukimo indeksas yra susijęs su aukštu veiklos rezultatyvumu, maža darbuotojų kaita, mažesniu praleistų darbo dienų skaičiumi, didesniu klientų pasitenkinimu. Agentūros darbuotojų įsitraukimo indeksas siekia 42 proc. Tai rodo, kad darbuotojų įsitraukimas nėra labai didelis, todėl buvo analizuojami atlikto tyrimo rezultatai, išskirtos stipriosios ir silpnosios pusės, turinčios lemiamos įtakos darbuotojų įsitraukimui. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 2014 m. Agentūra, siekdama tikslingai ir tinkamai ugdyti reikiamas darbuotojų kompetencijas, didelį dėmesį skyrė individualių darbuotojų mokymų poreikiui nustatyti. Po metinio veiklos vertinimo darbuotojų dalis, atitinkanti maksimaliai reikalaujamų kompetencijų lygį, siekė net 76 proc., t. y. 13 proc. daugiau, palyginti su praėjusiais metais. Ataskaitiniais metais buvo sukurta viešųjų pirkimų kompetencijos vertinimo sistema: parengtas viešųjų pirkimų testo klausimynas, atliktas Projektų valdymo skyrių projektų vadovų testavimas. Įvertinus testo rezultatus buvo nustatytos silpnos ir tobulintinos viešųjų pirkimų srities kompetencijos, suorganizuoti mokymai projektų vadovams. Kuriant vadovavimo ir lyderystės kultūrą, 2014 m. aktyviai veikė Vadovų klubas, įvyko 5 klubo sesijos, kuriose buvo nagrinėjamos vadovavimo kompetencijų ugdymui aktualios temos, dalintasi patirtimi. Metų pabaigoje įvykusioje strateginėje klubo sesijoje nuspręsta šią veiklą tęsti, skiriant didesnį dėmesį praktinėms diskusijoms.

11


III UŽDAVINYS „VYSTYTI PARTNERYSTĖS SANTYKIUS SU PAREIŠKĖJAIS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAIS“

Taip pat jau trečią kartą Agentūroje atliktas 360 laipsnių vadovų vadovavimo kompetencijų vertinimas, kurio tikslas – objektyviai įvertinti vadovų kompetencijas, atskleisti kiekvieno vadovo tobulintinas sritis, nustatyti visos vadovų komandos tolesnį ugdymo poreikį, padėti stebėti vadovų tobulėjimo procesą ir įsitikinti, kad vadovų ugdymas yra tinkamas. Atlikto vadovų vadovavimo kompetencijų vertinimo rezultatai – ženkliai geresni, palyginti su 2012 m. rezultatais. Net 23 vadovų įvertinimai viršijo pageidaujamą efektyvaus vadovavimo zoną (2012 m. – šioje zonoje buvo tik 10 vadovų). Bendras lyderystės indeksas taip pat nuosekliai augo: 2010 m. buvo 80 proc., 2012 m. – 82 proc., o 2014 m. šis indeksas siekė net 85 proc. Rezultatų augimas leidžia daryti prielaidą, kad tinkamam vadovų ugdymui Agentūroje skiriamas didelis dėmesys. BENDRADARBIAVIMO IR VIDINĖS KOMUNIK ACIJOS SK ATINIMAS 2014 m. atlikus darbuotojų nuomonės apklausą ir nustačius tobulintinas sritis, taikytos naujos vidinės komunikacijos priemonės, įgyvendintos iniciatyvos bei socialinės akcijos, ieškota naujų išraiškų Agentūros kultūrai kurti ir puoselėti, būdų mikroklimatui gerinti. Skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų Agentūros padalinių, surengtos skyrių atvirų durų dienos, kurių metu skirtingų padalinių darbuotojai galėjo daugiau sužinoti apie kiekvieno skyriaus darbo specifiką, pasiekimus, vidaus gyvenimą, kolegų pomėgius. Pradėta taikyti dalijimosi projektų sėkmės istorijomis ir skyrių aktualijomis praktika.

Siekta sklandaus informacijos judėjimo reikiamu laiku: nuolat skelbtos žinutės po vadovų susirinkimų; vyko ketvirtiniai Agentūros darbuotojų susirinkimai, kuriuose darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su svarbiausiais Agentūros gyvenimo momentais; startavo pačių darbuotojų jėgomis atnaujinta internetinė vidaus svetainė SAVAS, kurioje veikia žinių mainų sistema (projektų stebėsenos informacija, aktualijos, patirties bankas ir kt.), sudarytos sąlygos dalintis tiek formalia, tiek neformalia naudinga informacija; išleisti keturi Agentūros vidaus laikraščio „Pandorama“ numeriai. Sėkmingai patobulinta ir aktyviai veikia vidaus valiutos sistema ESFUKAI, kurios pagrindinis tikslas – bendradarbiavimo ir lojalumo stiprinimas bei puoselėjimas, o kartu ir darbuotojų įsitraukimo bei motyvacijos skatinimas. Puoselėjant Agentūros tradicijas, kaip ir kiekvienais metais, suorganizuoti Velykų ir Kūčių pusryčiai, Kalėdų renginiai, Agentūros gimtadienio šventė. Skatinant darbuotojų socialinę atsakomybę, tęsiamos jau tradicinėmis tapusios socialinės akcijos ir įgyvendintos naujos. Akcijų metu paremti Kelmės Vijurkų vaikų globos namai, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kolektyvu prisijungta prie akcijos „Darom 2014“, įgyvendinta gyvūnų globos akcija, skirta beglobius gyvūnus globojančiai VšĮ „Naminukai“, drauge su verslo centru „Vertas“ organizuota neatlygintinos kraujo donorystės akcija, įgyvendinta sveikatingumo akcija, skirta pačių Agentūros darbuotojų sveikatai stiprinti, metų pabaigoje, prisidedant prie „Išsipildymo akcijos 2014“, surengta „Pyragų diena“.

4 LENTELĖ. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2014 m.

2014 m. rezultatas

Agentūros vardo tapatinimas su partneriu

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

Kokybiški mokymai projektų vykdytojams ir pareiškėjams8

Teigiamas pokytis

Nepakanka duomenų pokyčiui įvertinti

Vieninga mokymų pareiškėjams ir projektų vykdytojams organizavimo ir įgyvendinimo sistema

Išanalizuotos galimybės, parengtos vienodos praktikos mokymų organizavimo metodinės gairės

Parengti bendri ESFA mokymų organizavimo ir įgyvendinimo principai

Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams mažinimas

100 proc.9

100 proc.

7

PARTNERYSTĖS SU KLIENTAIS KULTŪROS FORMAVIMAS Vienas iš svarbiausių Agentūros tikslų – stiprinti partnerystę su projektų vykdytojais, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėti tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius siekiant kuo sėkmingiau panaudoti ES skirtas lėšas, padedančias gerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje. Šiai sričiai, kaip ir kiekvienais metais, Agentūra skyrė didelį dėmesį: vykdyta mėnesinė klientų apklausa internete užduodant klausimus aktualia tematika – tai leido operatyviai reaguoti į klientų lūkesčius, diegti konkrečias klientų aptarnavimo kokybę gerinančias priemones; siekiant gauti apibendrintą informaciją iš projekto vykdytojo apie Agentūros veiklos kokybę, sudarytas klausimynas, kuris bus pildomas projektui pasibaigus; atlikta veiklos, kurios metu darbuotojai, administruojantys to paties projekto vykdytojo projektus, keitėsi informacija, analizė – pasitvirtinus šiais praktikai nutarta šią veiklą tęsti ir ateityje; atlikta vidinė darbuotojų apklausa, siekiant išsiaiškinti projektų administravimo sritis, kuriose pastebima daugiausiai nevienodos praktikos pavyzdžių – nustatyta, kad Agentūroje nevienodos praktikos sritis yra valdoma gerai, todėl papildomų veiksmų imtasi nebus; organizuoti „turinio“ (sritys, kuriose įgyvendinami ESF projektai) mokymai Agentūros projektų vadovams – įvyko 3 mokymai, kuriuose dalyvavo 74 projektų vadovai, sustiprinta darbuotojų kompetencija atskirose ESF srityse. Aktyviai dirbant partnerystės stiprinimo bei bendradarbiavimo su klientais gerinimo srityje Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės analizės rezultatai, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, pagerėjo. Remiantis 2015 m. pradžioje atlikto Klientų nuomonės tyrimo duomenimis, 2014 m. bendras pasitenkinimas Agentūros darbu siekė 4,4 balo (iš 5), t. y. 7 procentais didesnis, palyginti su 2013 m. duomenimis, o NPS (Net promoting score) rekomenda-

12

vimo indeksas, kuris skaičiuojamas iš tvirtų rėmėjų procento atimant nelinkusių rekomenduoti procentą, siekė net 68,6 (2013 m. – 51,2) ir, palyginti su 2013 m., išaugo net 33 proc. Klientų nuomonės tyrimas parodė, kad Agentūra yra labiau partneris nei kontrolierius arba partneris, siūlantis geranorišką pagalbą (58,7 proc.). Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, šis procentas taip pat išaugo – 2013 m. ši reikšmė siekė tik 34,8 procento. MOK YMŲ KOK YBĖS PROJEK TŲ V YKDY TOJAMS IR PAREIŠKĖJAMS DIDINIMAS Siekiant aukštesnės renginių bei mokymų vedimo kokybės, Agentūra, kaip ir kiekvienais metais, didelį dėmesį skiria mokymų sistemos tobulinimui. 2014 m. daugiausiai šioje srityje dirbo Agentūros Lektorių klubas, veikiantis jau penktus metus ir kuriantis veiksmingą bei darnią Agentūros darbuotojų rengiamų išorinių ir vidinių mokymų sistemą. 2014 m. Lektorių klubas atliko šiuos veiksmus: atlikta mokymų vertinimo anketų analizė – palyginti 2012 m. ir 2013 m. duomenys ir išsiaiškinti vertinimo balui didžiausią įtaką turintys kriterijai; atlikta 2007–2013 m. bei naujojo 2014–2020 m. finansavimo laikotarpių mokymų poreikių bei specifikos analizė – numatytos tobulintinos sritys; surengta apskritojo stalo diskusija su darbuotojais, kurie vedė ar veda mokymus – susisteminta geroji praktika; surengta apskritojo stalo diskusija su vadovais ir išsiaiškinti vadovų lūkesčiai dėl darnios mokymų sistemos Agentūroje; parengtos vienodos praktikos mokymų organizavimo metodinės gairės (principai) – tai bus reali pagalba skyriams siekiant aukštos mokymų organizavimo ir vedimo kokybės; parengtas ir išleistas leidinys „Lektoriaus sėkmės paslaptys arba kaip surengti gerus mokymus“, kuris išplatintas padaliniams ir kuriuo galės naudotis visi darbuotojai, vedantys ar vesiantys mokymus.

13


IV UŽDAVINYS „TOBULINTI ORGANIZACIJĄ, BRANDINTI PROCESINĮ VALDYMĄ“

2013 m. buvo suorganizuoti net 52 renginiai, skirti pareiškėjams bei projektų vykdytojams, tačiau 2014 m. įvyko 12 Agentūros organizuojamų renginių, iš kurių – buvo vertinti tik 6 renginiai. Dėl nedidelio suorganizuotų renginių skaičiaus, kurie buvo vertinti balais, negalima objektyviai palyginti duomenų su 2013 m. organizuotais renginiais. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEK TŲ V YKDY TOJAMS MAŽINIMAS 2014 m. spalio 8 d. įsigaliojus naujoms 2014–2020 m. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms, Agentūra atliko tarpinstitucinės darbo grupės priimtų nutarimų dėl administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo analizę (2013 m. veikė tarpinstitucinė darbo grupė, kurią sudarė Agentūros, Finansų ministerijos, tarpinių institucijų, socialinių partnerių atstovai ir kurios pagrindinis tikslas buvo pateikti naštos mažinimo pareiškėjams bei projektų vykdytojams rekomendacijas, atsižvelgiant į Agentūros atlikto tyrimo metu10 nustatytus informacinius įpareigojimus).

Analizės rezultatai parodė, kad iš 62 nutarimų įgyvendinta 30 (arba 48,39 proc.), iš dalies įgyvendinti 9 (arba 14,52 proc.) ir neįgyvendinti 23 (arba 37,09 proc.) nutarimai. Daugumą neįgyvendintų nutarimų sudaro dalyvių mokymų posistemės nutarimai, kurie bus įgyvendinti 2015 m. kuriant naują SFMIS (poreikis buvo pateiktas Finansų ministerijai). Visi nuo Agentūros priklausantys veiksmai, kuriais siekiama mažinti administracinę naštą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, buvo atlikti.

5 LENTELĖ. IV UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė 2014 m.

2014 m. rezultatas

100 proc.

100 proc.

Pokyčių procesuose efektas yra matuojamas12

100 proc.

100 proc.

Vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas

Ne mažiau kaip 5 iniciatyvos

Atlikta

Agentūros veiklos rizikos valdymo tobulinimas14

Integruota Agentūros veiklos rizikos sistema

Atlikta

Vidaus auditų proceso tobulinimas15

Vidaus auditai planuojami ir atliekami pagal procesus

Atlikta

Atsiskaitymo už tikslų pasiekimą apskaitos sistemos tobulinimas

Pateikta techninė užduotis

Atlikta

Pokyčių valdymo tobulinimas

Suformuoti Agentūros specifikai pritaikyti pokyčių valdymo principai

Atlikta iš dalies

Vidinės administracinės naštos mažinimas16

Nustatyti vidinę naštą didinantys ISO standartų reikalavimai

Atlikta

Visi procesai yra reguliariai matuojami

11

13

AGENTŪROS VEIKLOS IR PROCESŲ TOBULINIMAS Agentūroje yra įdiegta integruota vadybos sistema, kuri yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2008 bei LST ISO/IEC 27001:2006 standartų reikalavimus. Agentūra, siekdama didinti veiklos efektyvumą, nuolat taiko įvairius šiuolaikinės vadybos metodus. 2014 m. tobulinant Agentūros veiklą daug dėmesio buvo skirta procesams optimizuoti ir paprastinti, vidinei administracinei naštai mažinti. Ruošiantis naujam programavimo laikotarpiui buvo rengiami nauji procesų aprašai, eliminuoti vertės nekuriantys ar dubliuojantys veiksmai, integruoti Agentūroje taikomų standartų LST EN ISO 9001:2008 ir LST ISO/IEC 27001:2006 reikalavimai, peržiūrėtas ir pagal galimybes optimizuotas standartų reikalavimų išpildymas, parengti standartizuoti procesų aprašymai, kurie suvienodino Agentūros administruojamų programų procesus. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo iš esmės pagerinti rizikų valdymo ir vidaus auditų atlikimo procesai: informacijos saugumo rizikos vertinimas integruotas į bendrą veiklos rizikos vertinimą, taip sutaupant apie 35 proc. darbuotojų laiko, skiriamo visoms rizikoms įvertinti; vidaus auditai buvo suplanuoti ir atlikti pagal procesus, tai padėjo užtikrinti nuoseklesnį ir visapusišką Agentūros procesų ir vidaus kontrolės vertinimą.

14

2014 m. Agentūroje buvo nustatyta ir patvirtinta veiklos stebėsenos ir analizės sistema, kuri padeda užtikrinti, jog bus laiku pastebimos ir sprendžiamos veiklos ir procesų problemos. Visi Agentūros procesai matuojami pagal nustatytus procesų vertinimo kriterijus. Siekiant tobulinti strateginio planavimo procesą ir paprastinti atsiskaitymo už tikslų pasiekimą sistemą, ataskaitiniu laikotarpiu pateikta poreikių analizė šiai sistemai sukurti – šie darbai bus tęsiami 2015 m. Siekiant sukurti vieningą ir efektyvią pokyčių valdymo ir jų matavimo sistemą, 2014 m. buvo parengti pokyčių valdymo principai, bendros pokyčių valdymo gairės – darbai bus tęsiami ir užbaigti 2015 m. TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTRA 2014 m. Agentūra tarptautinį bendradarbiavimą plėtojo šiomis pagrindinėmis kryptimis: ES Dvynių projektų rengimas ir įgyvendinimas, dalyvavimas tarptautiniuose tematiniuose tinkluose, Agentūros darbuotojų kompetencijos didinimas pasitelkus tarptautinį bendradarbiavimą (studijų vizitai, tarpinstituciniai susitikimai, tarptautiniai renginiai, mobilumo programos ir kt.), pasirengimas tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimui ESF projektuose pagal Bendrąjį modelį, naujų projektų bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtros galimybių paieška. Ataskaitiniu laikotarpiu sėkmingai įgyvendinti ES Dvynių projektai: projektas Makedonijoje „Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti Vei-

15


AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

klos programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamas veiklas“ (angl. Support to the monitoring and control of the OP HRD funded operations) ir projektas Juodkalnijoje „Parama Juodkalnijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ (angl. Support to the Operating Structure of the Operational Programme „Human Resources Development“ to ensure its preparation to fulfilling the functions and responsibilities related to the management of the Operational Programme). Šiuose projektuose savo žiniomis ir patirtimi dalinosi 3 Agentūros ekspertai. 2014 m. buvo parengtas ir laimėtas ES Dvynių projektinis pasiūlymas „Parama Moldovos Respublikos valstybės tarnybos modernizavimui pagal Europos Sąjungos gerąją praktiką“ (angl. Support to the Civil Service Modernization in the Republic of Moldova in line with EU best practices), kuris atvėrė kelius naujai veiklos sričiai – tarptautinių projektų administravimui.

Šie metai Agentūrai buvo sėkmingi ir palaikant partnerystės ryšius bei įsitraukiant į tarptautinius tematinius tinklus. 2014 m. buvo atnaujinti Agentūros ryšiai su ESF Baltijos jūros šalių regiono tinklu, tęstas dalyvavimas tarptautiniame ESF viešinimo specialistų tinklo (INIO), tarptautinio Aktyvios įtraukties (Active Inclusion) mokymosi tinklo, Į rezultatus orientuoto valdymo mokymosi tinklo (COP RBM) narių susitikimuose. 2014 m. Agentūra įsitraukė į tarptautinį mokymosi tinklą „Iš mokyklos į darbą“ (School2Work), dalyvavo šio tinklo narių susitikimuose. Susitikimai, studijų vizitai, tarptautiniai renginiai, delegacijų mainai 2014 m. padėjo Agentūrai sustiprinti tarptautinius ryšius su viešojo sektoriaus institucijomis Makedonijoje, Estijoje, Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Serbijoje.

Dalininkų įnašas lygus 1,00 Lt. Agentūros veikla yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, Agentūros gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais bei šių lėšų panaudojimas pateikiamas 6 ir 7 lentelėse. 6 LENTELĖ. AGENTŪROS GAUTOS LĖŠOS PER 2014 METUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS, LT Iš jų pagal finansavimo šaltinius ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. viešinimo lėšos

ES struktūrinių fondų EIF EPF lėšos, 2007– ES Dvynių Kiti finantechninės techninės projekto savimo 2013 m. pagalbos pagalbos šaltiniai* administra- lėšos lėšos lėšos vimo lėšos

Išlaidų pavadinimas

Gauti asignavimai, iš viso

LR SADM

LR ŠMM

Paprastosios išlaidos

17 972 918

941 230

1 451 000 572 416

57 347

81 007

14 609 979 254 388

Darbo užmokestis

10 231 487

502 000

919 000

40 859

62 000

8 614 312

93 316

Įnašai socialiniam draudimui

3 162 212

155 500

285 000

12 597

19 200

2 661 006

28 909

Kitos išlaidos

4 553 219

283 730

221 000

3 891

-193

3 334 661

132 163

Darbdavių socialinė parama pinigais

26 000

Nepaprastosios išlaidos

372 693

41 000

331 693

Ilgalaikio turto įsigijimas

372 693

41 000

331 693

IŠ VISO

18 345 611

982 230

572 416

5 551

5 551

26 000

1 451 000 572 416

57 347

81 007

14 941 672 254 388

5 551

*Kitus finansavimo šaltinius sudaro lėšos gavus Švietimo mainų paramos fondo dotaciją. 7 LENTELĖ. AGENTŪROS GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2014 METAIS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS, LT Iš jų pagal finansavimo šaltinius

16

ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. lėšos viešinimui

ES struktūrinių fonEIF EPF ES Dvynių Kiti finandų lėšos, techninės techninės projekto savimo 2007– pagalbos pagalbos šaltiniai 2013 m. lė- lėšos lėšos lėšos šos administravimui

Išlaidų pavadinimas

Faktinės išlaidos, iš viso

Paprastosios išlaidos

17 973 059 941 230

1 451 000 572 416

57 347

81 007

14 609 979 254 529

Darbo užmokestis

10 231 487

502 000

919 000

40 859

62 000

8 614 312

93 316

Socialinio draudimo įnašai

3 162 212

155 500

285 000

12 597

19 200

2 661 006

28 909

Kitos išlaidos

4 553 360

283 730

221 000

3 891

-193

3 334 661

132 304

LR SADM

LR ŠMM

572 416

5 551

5 551

17


9 LENTELĖ. 2014 METŲ VEIKLOS SĄNAUDOS

Darbdavių socialinė parama pinigais

26 000

Nepaprastosios išlaidos

372 693

41 000

331 693

Ilgalaikio turto įsigijimas

372 693

41 000

331 693

IŠ VISO

18 345 752 982 230

26 000

1 451 000 572 416

57 347

81 007

14 941 672 254 529

5 551

Pavadinimas

Patirtos veiklos sąnaudos, Lt

Darbuotojų išlaikymo

13 461 527

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

466 344

Patalpų išlaikymo

1 977 868

Ryšių

53 555

Agentūros įsigytas ir 2014 metais nurašytas ilgalaikis turtas pagal turto grupes ir finansavimo šaltinius pateikiamas 8 lentelėje:

Transporto išlaikymo

88 444

8 LENTELĖ. AGENTŪROS ĮSIGY TAS IR 2014 METAIS NURAŠY TAS ILGALAIKIS TURTAS PAGAL TURTO GRUPES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS, LT

Turto vertės sumažėjimo

Pavadinimas

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kompiuterinė įranga ir ryšių priemonės

Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso

Ilgalaikis nemate- Įsigyta turto, rialusis iš viso turtas, iš viso

Nusidėvėjimo / Turto liamortikutinė zacijos vertė Nurašyta pokyataskaiturto, tis per tinio laiiš viso metus kotarpio (padidėpabaijimas + goje sumažėjimas -)

Įsigyta turto

874 277

295 365

3 459

14 520

313 344

60 000

373 344 -57 478

548 433

756 666

Iš LR SADM dotacijos

79 366

36 321

208

871

37 400

3 600

41 000

92 476

70 960

Iš ŠMM dotacijos

54 104

-43 070

38 208

15 896

Kita veikla

2 389 247

IŠ VISO

18 436 985

Agentūros valdymo sąnaudos 2014 m. buvo 18 436 985,00 Lt. Į minėtą sumą įskaitytos Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 623035), darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos. Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nuo 2010 m. liepos 1 d. nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598

„Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, vidutinis darbo užmokestis 2014 m. sudarė 7 543,02 Lt. Agentūros vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų nebuvo. Agentūra 2014 m. nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais ir valdyboms nariais, taip pat per minėtą laikotarpį nemokėjo jokių išmokų dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

Iš ES struktūrinių fondų lėšų (5.1 priemonė) dotacijos Perduota iš Profesinio mokymo reformos 1 544 programos koordinavimo centro Iš ES struktūrinių fondų lėšų (2007–2013 m. techninės parama) dotacijos

735 763

Iš kitų šaltinių

3 500

-9 572

259 044

3 251

13 649

275 944

56 400

332 344 -22 232

1 500

11 116

444 841

645 498

2 000

Agentūros veiklos sąnaudos yra apskaičiuotos kaupimo principu (kaupimo principas reiškia, kad pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą), veiklos tęstinumo principu (finansiniai skaičiavimai paremti prielaida, kad Agentūros veikla bus tęsiama ir nebus reikšmingo veiklos masto mažėjimo), turinio svarbos principu (ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą) ir piniginio mato principu (visos operacijos išreiškiamos pinigais). 2014 metų veiklos sąnaudos išskaidytos 9 lentelėje:

18

19


1 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2014 M. VEIKLOS REZULTATAI

10 LENTELĖ. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2014 M. VEIKLOS REZULTATAI

Įtariami pažeidimai projektuose, vnt.

-

-

-

Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt.

-

-

-

2 166 742,39

790 876,71

2 957 619,10

ESF 2007–2013 M. PROGRAMA Veiksmų programos prioritetas

1 prioritetas

2 prioritetas

3 prioritetas

4 prioritetas

Iš viso 2014 m.

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

Gautos paraiškos, vnt.

-

-

-

-

-

EIF 2007–2013 M. DAUGIAMETĖ PROGRAMA

Įvertintos paraiškos, vnt.

-

-

-

-

-

Metinė programa

EIF 2012 m.

EIF 2013 m.

Iš viso per 2014 m.

Pasirašytos projektų sutartys, vnt.

9

5

-

-

14

Gautos paraiškos, vnt.

-

-

-

Administruojami projektai, vnt.

259

217

91

468

1.035

Įvertintos paraiškos, vnt.

-

20

20

Administruojamų projektų vertė, Lt

643 661 144,74

641 658 142,00

298 880 786,65

412 297 353,77

1 996 497 427,16

Pasirašytos projektų sutartys, vnt.

-

10

10

Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt.

1 085

831

399

1 961

4 276

Administruojami projektai, vnt.

11

10

21

Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Lt

172 061 901,97

215 840 471,82

102 742 637,51

100 856 656,38

591 501 667,68

Administruojamų projektų vertė, Lt

3 662 341,30

2 879 244,07

6 541 585,37

Atliktos patikros vietoje, vnt.

441

68

59

148

716

Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt.

32

36

68

Įtariami pažeidimai projektuose, vnt.

6

4

3

5

18

Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Lt

2 668 972,45

862 004,58

3 530 977,03

Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt.

10

3

3

6

22

Atliktos patikros vietoje, vnt.

10

1

11

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

1 305 092 598,40

683 693 406,90

249 875 604,93

451 426 206,49

2 690 087 816,72

Įtariami pažeidimai projektuose, vnt.

-

-

-

Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt.

-

-

-

3 554 370,75

861 050,68

4 415 421,43

EPF 2008–2013 M. DAUGIAMETĖ PROGRAMA Metinė programa

EPF 2012 m.

EPF 2013 m.

Iš viso per 2014 m.

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

Gautos paraiškos, vnt.

-

-

-

ESF 2014–2020 M. PROGRAMA

Įvertintos paraiškos, vnt.

-

6

6

Ministerija

SADM

ŠMM

VRM

SAM

ŪKMIN

Pasirašytos projektų sutartys, vnt.

-

5

5

Gautos paraiškos, vnt.

7

-

-

-

-

7

Administruojami projektai, vnt.

6

5

11

Įvertintos paraiškos, vnt.

6

-

-

-

-

6

Administruojamų projektų vertė, Lt

2 411 150,39

2 438 419,65

4 849 570,04

EPSF 2014–2020 M. PROGRAMA

Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt.

21

21

42

Gautos paraiškos, vnt.

2

Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Lt

1 713 095,37

799 692,22

2 512 787,59

Įvertintos paraiškos, vnt.

2

Atliktos patikros vietoje, vnt.

6

1

7

20

Iš viso 2014 m.

21


2 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ PASIEK TI RODIKLIAI IR REZULTATAI

11 LENTELĖ. 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDE BEI PROJEK TŲ SUTART YSE NUMAT Y TŲ PAGRINDINIŲ PRODUK TO RODIKLIŲ PASIEKIMAS

Rodiklio pavadinimas

Veiksmų programų priede nurodyta stebėsenos rodiklio reikšmė

Pagal pasirašytas projektų su- Iki 2014-12-31 tartis planuo- pasiekta reikšmė jami pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas Palyginta su Veiksmų programos priede suplanuotais rodikliais, proc.

Palyginta su projektų sutartyse suplanuotais rodikliais, proc.

1 PRIORITETAS „KOK YBIŠK AS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius

194 439

205 145

Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į profesinio mokymo, neformalaus švietimo ir remiamo įdarbinimo programas, 221 200 skaičius bei neįgaliųjų asmenų, kurie dalyvavo profesinės reabilitacijos programose, skaičius

214 755

Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialinės rizikos asmenų, dalyvavusių ESF remiamose veiklose, skaičius

22 664

25 500

217 270

234 464

25 731

117

106

101

106

108

114

56 176

65 384

126,51

116,39

- moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas)

38 000

40 886

47 007

123,70

114,97

- studentai (aukštojo mokslo studijos)

12 610

14 538

17 652

139,98

121,42

- mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas)

1 072

752

725

67,63

96,41

Mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, iš jų:

33 389

43 352

45 700

136,87

105,42

- mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas)

28 312

37 375

38 788

137,00

103,78

- dėstytojai (aukštojo mokslo studijos)

5 077

5 977

6 912

136,16

115,64

22

5 636

4 884

71,59

86,66

- socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys

5 012

5 502

4 755

94,67

86,42

- švietimo pagalbos specialistai

1 810

134

129

7,13

96,27

3 PRIORITETAS „T YRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius

1 000

1 130

605

60,50

53,54

Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius

1 400

1 610

5 278

327,83

377,00

Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei-tiriamajai veiklai 2 364 skaičius, iš jų:

3 946

3 066

129,69

77,70

- mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) 564

1 419

1 052

186,52

74,11

2 527

2 014

111,89

79,70

- studentai

2 PRIORITETAS „MOK YMASIS VISĄ GY VENIMĄ“ Moksleivių, studentų, mokytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, 51 682 skaičius, iš jų:

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švieti6 822 mo pagalbos darbuotojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius, iš jų:

1 800

4 PRIORITETAS „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEK T Y VUMO DIDINIMAS“ Mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės 29 500 institucijų ir įstaigų darbuotojai)

41 106

44 367

150,4

107,93

Įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose

140

182

151

107,86

82,97

Parengti savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai

1 000

2 130

1 407

140,7

66,06

23


12 LENTELĖ. EPF 2012 M. PROGRAMOS PASIEK TI KIEK YBINIAI IR KOK YBINIAI REZULTATAI

Rodiklio pavadinimas

EPF 2012 metinėje programoje planuota rodiklio reikšmė

Pasiekta rodiklio reikšmė

Apmokytų valstybės įstaigų specialistų skaičius

5

5

Bendras sukurtų metodikų, atliktų tyrimų ir pan. skaičius

2

1

13 LENTELĖ. EIF LIETUVOJE 2012 M. PROGRAMOS PASIEK TI RODIKLIAI IR KIEK YBINIAI REZULTATAI

1 PRIORITETAS. BENDRIJOS ACQUIS PRIEGLOBSČIO SRIT YJE, ĮSK AITANT SU INTEGRACIJOS TIKSLAIS SUSIJUSIAS SRITIS, NUSTAT Y TŲ PRINCIPŲ IR PRIEMONIŲ ĮGY VENDINIMAS Suremontuotų objektų skaičius

1

1

Materialinės pagalbos / paramos gavusių TGA skaičius

190

255

Teisinę pagalbą ir (arba) konsultacijas gavusių TGA skaičius

90

229

TGA, kuriems buvo suteiktos vertimo paslaugos, skaičius

50

137

Socialinę pagalbą gavusių TGA skaičius

80

223

Sveikatos priežiūros paslaugas gavusių TGA skaičius

60

81

Psichologinę pagalbą ir (arba) konsultacijas gavusių TGA skaičius

30

80

Sporto užsiėmimuose ir kituose laisvalaikio užimtumo užsiėmimuose dalyvavusių TGA skaičius

140

405

Lietuvių kalbos mokymuose, kursuose dalyvavusių TGA skaičius

45

94

IT mokymuose dalyvavusių TGA skaičius

60

48

Renginiuose dalyvavusių TGA skaičius

200

255

Renginių, skirtų TGA kartu su vietos bendruomene, skaičius

8

39

Profesinio konsultavimo paslaugas gavusių ir (arba) mokymuose dalyvavusių TGA skaičius

5

120

Asmeninių kompetencijų kėlimo užsiėmimus lankiusių TGA skaičius

30

27

2 PRIORITETAS. ORIENTACINIŲ PRIEMONIŲ IR VERTINIMO METODIKOS KŪRIMAS, SIEKIANT ĮVERTINTI IR PAGERINTI PRAŠYMŲ SUTEIK TI TARPTAUTINĘ APSAUGĄ NAGRINĖJIMO T VARK Ą IR REMTI ADMINISTRACINES STRUK TŪRAS JOMS STENGIANTIS SPRĘSTI KLAUSIMUS, KILUSIUS DĖL GLAUDESNIO PRAK TINIO BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS VALST YBĖMIS NARĖMIS Pažymų apie kilmės šalis skaičius

25

28

Informacijos apie kilmės šalis sklaida ar platinimas informacinėje sistemoje

1

1

24

Rodiklio pavadinimas

EIF 2012 metinėje programoje planuota rodiklio reikšmė

Pasiekta rodiklio reikšmė

1 PRIORITETAS. VEIKSMAI, SKIRTI ĮGY VENDINTI „BENDRUOSIUS PAGRINDINIUS IMIGRANTŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS EUROPOS SĄ JUNGOJE PRINCIPUS“ Naujų sukurtų ir (ar) patobulintų įvadinių programų, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, skaičius ir tipai

2

2

Suorganizuotų kursų, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, skaičius ir rūšys

4

10

Kursuose, skirtuose naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, dalyvaujančių trečiųjų šalių piliečių skaičius

200

369

Programų ir veiklos, skirtų teikti tikslines paslaugas arba įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant jiems palankesnes galimybes naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, skaičius ir tipai

2

57

Trečiųjų šalių piliečiams suteiktų konsultacijų ar tikslinių paslaugų skaičius ir tipai

10

19

Trečiųjų šalių piliečių, gavusių atitinkamas konsultacijas, skaičius

15

513

Parengtų leidinių bei kitos informacinės medžiagos kiekis ir tipas

1

14

Programų ir veiklos, skirtos stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės, taip pat stiprinti Lietuvos gyventojų ir trečiųjų šalių piliečių tarpusavio santykius, skaičius ir tipai

1

33

Surengtų sąmoningumo ugdymo kampanijų skaičius ir tipai

1

1

Dalyvavusių žiniasklaidos atstovų skaičius ir tipai

1

9

Sukurtų produktų ir parengtos medžiagos, skatinančios trečiųjų šalių piliečių integraciją ir priimančios visuomenės tolerancijos stiprinimą, kiekis bei tipai

2

2

Įkurtų kitų mechanizmų, skirtų palaikyti konstruktyvų dialogą, skaičius

1

1

25


2 PRIORITETAS. RODIKLIŲ IR VERTINIMO METODOLOGIJŲ, SKIRTŲ VERTINTI PAŽANGĄ, KOREGUOTI POLITIKOS KRYPTIS IR PRIEMONES BEI SUPAPRASTINTI LYGINAMOJO MOK YMO KOORDINAVIMĄ, NUSTAT YMAS IR KŪRIMAS Sukurtų vertinimo sistemų, metodikų, rodiklių, duomenų bazių, atliktų tyrimų skaičius ir tipai

1

1

Pateiktų ataskaitų ir rekomendacijų skaičius ir tipai

1

5

Įvertinimo procese dalyvaujančių trečiųjų šalių piliečių skaičius

100

52

Surinkti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys

Taip / Ne

Taip

3 PRIORITETAS. VALST YBIŲ NARIŲ POLITINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS, KOORDINAVIMAS IR TARPKULTŪRINĖS KOMPETENCIJOS DIDINIMAS SKIRTINGUOSE VALDŽIOS LYGMENYSE IR INSTITUCIJOSE Suorganizuotų mokymo kursų politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais, skaičius ir tipai

4

16

Mokymų dalyvių (politikos kūrėjų, tarnautojų ir kitų asmenų, dirbančių srityse, susijusiose su EIF tikslais) skaičius

40

262

Parengtų mokymo programų, informacijos ir medžiagos, skirtos politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais, kiekis bei tipai

2

7

Įkurtų ar patobulintų konsultacinių platformų, koordinavimo tinklų ir panašių mechanizmų skaičius ir tipai

1

1

Suorganizuotų susitikimų ir (ar) suteiktų konsultacijų kompetentingoms institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims skaičius

1

53

Projekto dalyvių (juridinių vienetų) skaičius

3

11

Parengtos informacijos ir medžiagos, skirtos kompetentingoms institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims, kiekis bei tipai ir pan.

1

1

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Analizė buvo atlikta ir poreikiai nustatyti. PMIF, EPSF programoms bus kuriama nauja informacinė sistema, EPF ir EIF programoms dėl besibaigiančių projektų bei nedidelio duomenų kiekio, nuspręsta atskiro stebėsenos įrankio nekurti. Savanoriška kaita – darbuotojai, kurie išdirbę metus ir daugiau, palieka organizaciją savo noru. Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimas, proc. Į metinę klientų nuomonės apklausą nebuvo įtrauktas klausimas dėl Agentūros darbuotojų kompetencijų vertinimo, todėl palyginti rezultatų negalima. Testuojant nustatytos tobulintinos viešųjų pirkimų kompetencijos sritys, numatytas tikslus mokymų poreikis. Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimas, teigiamas pokytis, proc. Ekspertinis vertinimas, analizuojami pareiškėjų ir projektų vykdytojų anketų duomenys bei mokymų kokybę vertinančių stebėtojų duomenys. 100 proc. įgyvendinti nuo Agentūros priklausantys veiksmai. Administracinės naštos tyrimas buvo atliktas 2012 m. Matuojamų procesų skaičius, palyginti su bendru procesų skaičiumi, proc. Pamatuotų pokyčių skaičius, palyginti su bendru vykdytų pokyčių skaičiumi, proc. (taikoma tik stambesniems pokyčiams). Įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt. Informacijos saugumo rizikos vertinimas, integruotas į veiklos rizikos vertinimą. Vidaus auditai atliekami pagal procesus ir jiems keliamus Agentūroje įdiegtų ISO standartų reikalavimus. Nustatyti vidinės administracinės naštos šaltiniai, atsisakyta pridėtinės vertės nekuriančių veiksmų.

26

27


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

28