Europos socialinio fondo agentūros 2008 m. veiklos ataskaita

Page 1

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 m. VEIKLOS ATASKAITA

2009


2

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


Turinys

Įžanginis žodis I. Bendra informacija apie agentūros 2008 m. Administruotas programas II. Agentūros veiklos tikslai ir uždaviniai III. 2008 M. Agentūros veiklos apžvalga 1 BPD priemonių įgyvendinimas 1.1 Vertinimo procesas 1.2 Projektų administravimas 1.3 BPD rodiklių pasiekimas 1.4 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas 1.5 N+2 taisyklės įgyvendinimas 2 ESF priemonių įgyvendinimas (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) 2.1 Vertinimo procesas 2.2 Projektų administravimas 2.3 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas ir N+3 taisyklės įgyvendinimas 3 Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL įgyvendinimas 3.1 Projektų administravimas 3.2 Rodiklių pasiekimas 3.3 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas 3.4 N+2 taisyklės įgyvendinimas 4 EPF programos administravimas 4.1 Vertinimo procesas 4.2 Projektų administravimas 4.3 Rodiklių pasiekimas 4.4 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas 4.5 N+1 taisyklės įgyvendinimas 5 EIF programos administravimas 5.1 Vertinimo procesas 6 EGF programos administravimas 7 Strateginis planavimas 8 Agentūros personalo valdymas 8.1 Organizacinė valdymo struktūra 8.2 Personalo kaita 8.3 Vidinės komunikacijos gerinimas 8.4 Agentūros darbuotojų administracinių gebėjimų ugdymas 9 Agentūros veiklos viešinimas 10 Pareiškėjų konsultavimas, mokymai 11 Agentūros bendradarbiavimas su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis 12 Techninės paramos projektai 12.1 BPD 5.1 priemonė „Parama rengiant, valdant, prižiūrint ir kontroliuojant programą“ 12.2 BPD 5.2 priemonė „Techninė pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą švietimo, mokslo ir socialinėje srityje“ 13 Agentūros vidaus kontrolės stiprinimas Baigiamosios nuostatos 2008 m. Agentūros veiklos santrauka Išvados Vartojami sutrumpinimai

3 5 7 9 11 11 11 11 13 18 19 23 23 25 25 27 27 27 27 28 31 31 31 32 33 33 35 35 37 39 41 41 42 42 42 45 49 51 53 53 53 55 59 59 61 62

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


4 2008 m. minėjome jau šeštuosius Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros gyvavimo metus.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


5

Įžanginis žodis

2008 m. minėjome jau šeštuosius Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros gyvavimo metus. Per šį laikotarpį Agentūra augo, keitėsi, įgavo daugiau profesionalumo. Tobulėjant organizacijai bei augant steigėjų pasitikėjimui, Agentūrai buvo deleguojama administruoti vis daugiau programų, kartu augo ir administruojamos paramos lėšų dydis. 2008 m. Agentūra susidūrė su gerokai didesniais nei ankstesniais metais iššūkiais. Šiais pokyčių metais buvo baigiami senojo programavimo laikotarpio ESF programos administravimo darbai, užbaigiama administruoti Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL, toliau tęsiami Europos pabėgėlių fondo administravimo darbai, pradėta administruoti Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa, atlikti parengiamieji Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo programos administravimo darbai. Taip pat įžengėme į naująjį programavimo laikotarpį, pradėjome administruoti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektus. Išaugusios darbų apimtys bei didėjantys mūsų steigėjų, pareiškėjų bei projektų vykdytojų lūkesčiai 2008 m. Agentūrą skatino toliau tobulėti, vystytis, ieškoti naujų, veiksmingesnių darbo formų ir priemonių, sutelkti ir kuo efektyviau panaudoti finansinius, technologinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius. Tobulindami savo veiklą 2008 m. pirmą kartą atlikome holistinę organizacijos veiklos analizę, panaudodami naują kokybės vadybos metodą – Bendrąjį vertinimo modelį. Remdamiesi prielaida, kad puikūs organizacinės veiklos, į piliečius/ klientus orientuoti rezultatai, darbuotojų ir poveikio visuomenei rezultatai yra pasiekiami per vadovų veiklą valdant strategiją ir planavimą, žmones, partnerystes, išteklius ir procesus, numatėme ir vykdėme įvairius šių sričių tobulinimo veiksmus: 2008 m. parengtas Agentūros strateginis planas, stiprintas bendradarbiavimas su tarpinėmis institucijomis, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis, pakeista organizacijos struktūra, organizuotos vidinės komunikacijos, motyvacijos, veiklos optimizavimo darbo grupės, parengtos atrankinės dokumentų tikrinimo tvarkos, įdiegta do-

kumentų valdymo sistema, gerintas Agentūros vykdomas ES paramos viešinimas, tobulintas žmogiškųjų išteklių valdymas, didinta žinių ir informacijos apsauga. Šiais metais pirmą kartą drąsiai prabilome apie organizacijos vertybes, kuriomis vadovaujamės patys ir skatiname darbuotojus vadovautis savo darbe: profesionalumą, pagarbą, bendradarbiavimą, lojalumą, tobulėjimą. Taip pat kaip niekad aiškiai suvokėme savo misiją – kas esame ir kokia mūsų paskirtis, dėl ko dirbame, dėl ko atliekame tam tikras užduotis, kokių tikslų siekiame, dėl ko diskutuojame ir ginčijamės, dėl ko tobuliname kokybę. Esame čia tam, kad Lietuvos ir ES lėšomis prisidėtume prie siekio, kad žmonių ugdymas taptų mūsų šalies pažangos pagrindu. Po šešerių darbo metų jau galime drąsiai kalbėti apie konkretų skaičių – 2004–2006 m. laikotarpiu Agentūra jau prisidėjo prie 300000 Lietuvos žmonių (naudos gavėjų) dalyvavimo įvairiose ESF projektų veiklose. Savo kasdieniu darbu pasiekėme konkrečios naudos konkrečiam žmogui. Tikimės, kad pasinaudodami 2008 m. išmoktomis pamokomis, 2009 m. sugebėsime įgyvendinti Agentūros viziją tapti pripažinta, modernia organizacija, pasiekiančia kiekvieną Lietuvos žmogų ir suteikiančia galimybę jam mokytis ir tobulėti: teikiančia paslaugas žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais projektų administravimo, konsultavimo, mokymų ir projektų rengimo srityje, dirbančia operatyviai ir kokybiškai „biuro be popieriaus“ principu, turinčia kvalifikuotus ir motyvuotus darbuotojus, padedančius įgyvendinti ir dalyvauti žmogiškųjų išteklių plėtros projektuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Agentūros direktorius

Povilas Česonis

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


6 2008 m. Agentūra susidūrė su gerokai didesniais nei ankstesniais metais iššūkiais.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


I. Bendra informacija apie agentūros

7

2008 m. administruotas programas 2008 m. Agentūra administravo ESF lėšomis finansuojamus BPD II prioriteto priemonių, EQUAL ir EPF programų projektus, pradėjo administruoti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetų, EIF programos projektus, pradėjo parengiamuosius EGF programos administravimo darbus. 1 grafike pateiktas bendras Agentūros administruotų programų biudžetas, jis 2008 m. sudarė 1 054 405 941,25 Lt, iš jų pagal BPD priemones (ESF) – 802 743 167,59 Lt. 1 grafikas. Agentūros administruojamų programų biudžetas

2.1 - 129 645 120,00 2.2 - 252 537 490,39 2.3 - 73 333 739,20 2.4 - 218 303 314,00 2.5 - 128 923 504,00 EQUAL - 49 192 981,00 EPF - 7 395 568,81 EIF - 2 723 125,85 2007-2013 ESF - 192 351 098,00

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


8

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


II. Agentūros veiklos tikslai ir uždaviniai

9

Įgyvendindama savo misiją, 2008 m. Agentūra siekė šių tikslų ir uždavinių:

• Parengti Agentūros veiklai tobulinti reikalingus strateginius dokumentus.

1. Siekti efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo ir n+2/n+1/n+3 taisyklių įgyvendinimo, administruojant ESF, EQUAL ir EPF programų projektus:

• Stiprinti bendradarbiavimą su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis.

• Įsisavinti 49,36 proc. nuo ESF BPD skirtos įsipareigojimų sumos (369 961 463,00 Lt). • 2008 m. gruodžio 31 d. pasiekti 100 proc. (749 442 950,00 Lt) pagal „n+2“ įsisavinimą nuo ESF BPD skirtos įsipareigojimų sumos. • Siekti, kad būtų apmokyta ne mažiau kaip 80 proc. naudos gavėjų pagal pasirašytas paramos sutartis. • Įsisavinti 41,41 proc. nuo EQUAL 2004–2006 m. programavimo laikotarpiui skirtos įsipareigojimų sumos (20 425 871,61 Lt). • 2008 m. gruodžio 31 d. pasiekti 99,72 proc. (49 192 918 Lt) pagal „n+2“ įsisavinimą nuo EQUAL 2004–2006 m. programavimo laikotarpiui skirtos įsipareigojimų sumos. • Iki 2008 m. kovo 31 d. įsisavinti 85 proc. nuo EPF 2006 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (2 094 000,00 Lt). • Iki 2008 m. gruodžio 31 d. įsisavinti 55 proc. nuo EPF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (1 444 000,00 Lt). • 2. Siekti efektyvaus projektų vykdytojų teikiamų dokumentų tikrinimo: • Pasirengti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, EGF, EIF programų paraiškų vertinimui ir projektų administravimui. • Diegti dokumentų valdymo sistemą, užtikrinant dokumentų tikrinimo terminų laikymosi kontrolę.

3.Tobulinti Agentūros vadovų veiklą:

• Kelti Agentūros vadovų kvalifikaciją bei stiprinti vadovavimo kompetencijas.

4. Sumažinti Agentūros darbuotojų kaitą: • Pasiekti, 14 proc.

kad

darbuotojų

kaita

per

metus

neviršytų

• Mažinti darbuotojų kaitą padaliniuose/skyriuose.

5. Gerinti Agentūros vykdomą ES paramos viešinimą: • Tobulinti Agentūros interneto svetainę. • Organizuojant mokymus, stiprinti pareiškėjų ir projektų vykdytojų kompetenciją. • Rengti informacinius leidinius apie ES paramą.

6. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą: • Ugdyti darbuotojų kompetenciją. • Tobulinti darbuotojų vertinimo procesą. • Gerinti vidinę komunikaciją Agentūroje.

7. Gerinti paraiškų vertinimo kokybę – stiprinti vertintojų gebėjimus. 8. Didinti žinių ir informacijos apsaugą – sukurti informacijos saugumo valdymo sistemą. 9. Viešinti Agentūros veiklą, formuoti teigiamą Agentūros įvaizdį – sukurti Agentūros veiklos viešinimo strategiją.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


10

2008 m. administruodama projektus, Agentūra toliau siekė efektyvesnio projektų vykdytojų teikiamų dokumentų tikrinimo.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


11

III. 2008 m. agentūros veiklos apžvalga

1. BPD priemonių įgyvendinimas 1.1 Vertinimo procesas 2008 m. vyko paraiškų papildomai paramai gauti vertinimas. Iš viso pagal 2.1–2.5 priemones gauta ir įvertinta 180 paraiškų: 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Iš viso

1

81

2

49

27

180

Administracinės atitikties vertinimo metu įvertinta 180 paraiškų, šiame etape atmesta viena 2.4 priemonės paraiška. Tinkamumo vertinimo metu įvertintos 179 paraiškos, šiame etape atmesta 13 paraiškų: 5 paraiškos pagal 2.2 priemonę, 1 paraiška pagal 2.3 priemonę, 5 paraiškos pagal 2.4 priemonę ir 2 paraiškos pagal 2.5 priemonę. Įvertinus paraiškas papildomai paramai gauti, iš viso pagal 2.1–2.5 priemones pasirašyta 160 sutarčių: 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Iš viso

1

75

21

38

25

160

1.2 Projektų administravimas 2008 m. Agentūra administravo 598 ESF projektus1 (žr. 2 grafiką). 2 grafikas. Agentūros administruojami ESF projektai

2.1 priemonė - 3 2.2 priemonė - 223 2.3 priemonė - 91 2.4 priemonė - 181 2.5 priemonė - 100

1 Pateikti 2008 m. sausio 1 d. duomenys. Vėliau administruojamų projektų skaičius atitinkamai mažėjo.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


12 Per metus pagal 2.1–2.5 BPD priemones baigti 586 projektai: • 2.1 priemonės „Užimtumo gebėjimų ugdymas“ 4 projektai, • 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ 211 projektų, • 2.3 priemonės „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ 92 projektai, • 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ 186 projektai, • 2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ 93 projektai. Dėl žemiau išvardytų priežasčių 2008 m. nutraukta 12 projektų pagal 2.2, 2.3, 2.4 BPD priemones: • Pagal 2.2 priemonę nutraukti 2 projektai. UAB „Jondras“ vykdytas projektas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0148 nutrauktas dėl projekto veiklų nevykdymo bei klaidinančių dokumentų pateikimo. UAB „Čilija“ vykdytas projektas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0023 nutrauktas projekto vykdytojo prašymu. • Pagal 2.3 priemonę nutrauktas Ignalinos rajono moterų draugijos „Aušrinė“ vykdytas projektas Nr. BPD2004ESF-2.3.0-02-05/0045. Projektas nutrauktas 4 neplaninių patikrų vietoje metu nustačius, kad pagal pateiktą projekto renginių grafiką nebuvo organizuojami numatyti mokymai bei aptikus ženklius neatitikimus organizuojant viešuosius pirkimus. • Pagal 2.4 priemonę nutrauktas VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos vykdytas projektas Nr. BPD2004ESF-2.4.0-03-05/0064. Projektas nutrauktas dėl pagrindinių veiklų nevykdymo / vėlavimo bei nepasiektų pagrindinių projekto rodiklių. 2008 m. administruodama ESF priemonių projektus Agentūra atliko šiuos 1–2 lentelėse nurodytus darbus: Projektų administravimo darbai

2.1 priemonė

2.2 priemonė

2.3 priemonė

2.4 priemonė

2.5 priemonė

Iš viso

Patikrinta VP dokumentų

19

409

154

669

753

2004

Nustatyta pažeidimų (dėl visų nurodytų pažeidimų surašytos Agentūros pažeidimų kontrolieriaus išvados. Dalį Agentūros įtartų pažeidimų ministerijos nepatvirtino arba dar nepriėmė sprendimų)

0

9

5

15

1

30

Patikrinta MP

16

768

423

737

478

2422

Patikrinta tarpinių / galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų

4

385

164

340

188

1064

Atlikta patikrų vietoje

1

111

42

29

29

208

2 lentelė. 2008 m. gauti / išsiųsti raštai Iš ESF projektų vykdytojų gauti / projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su projektų administravimu

18 023

Išsiųsta raštų, susijusių su projektų administravimu

10 685

2008 m. administruodama projektus, Agentūra toliau siekė efektyvesnio projektų vykdytojų teikiamų dokumentų tikrinimo. Siekiant šio tikslo, Agentūroje buvo taikomos atrankinio tikrinimo ir ne visų išlaidas pateisinančių dokumentų teikimo tvarkos. 2008 m. atrankinis tikrinimas buvo atliktas 57, 86 ir 49 projektų MP (atitinkamai biuro išlaikymo, darbo užmokesčio bei kelionių išlaidų biudžeto eilutėse), projektų vykdytojams išsiųsti raštai dėl tam tikrų išlaidų dokumentų neteikimo. Užtikrinant dokumentų tikrinimo terminų laikymosi kontrolę, baigta diegta dokumentų valdymo sistema. 2008 m. Agentūroje buvo pastebimi tik pavieniai MP ir VP dokumentų tikrinimo vėlavimo atvejai.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


13 Pagal 2.1 priemonę įgyvendinamų projektų įvairaus pobūdžio veiklose dalyvavo virš 28 tūkstančių bedarbių, kurie įgijo darbinių įgūdžių ir praktinės darbo patirties dalyvaudami užimtumo rėmimo programose, bei Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos bei kompetencijos kėlimo mokymuose.

1.3 BPD rodiklių pasiekimas2 2.1 priemonė Šia priemone buvo siekiama mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam nedarbui, gerinti bedarbių užimtumo gebėjimus ir jų integraciją į darbo rinką. Siekiant šio tikslo, daug dėmesio skirta profesiniam informavimui, konsultavimui ir orientavimui, profesiniam mokymui, suteikiant bedarbiams galimybę įgyti profesiją, tobulinti profesinę kvalifikaciją ar persikvalifikuoti, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Pasiekti rodikliai 100–400 proc. viršijo suplanuotus pasirašytose sutartyse (žr. 3 lentelę). 3 lentelė. Pasiekti 2.1 priemonės BPD rodikliai Rodiklio pavadinimas

1

Matavimo vienetai

BPD numatytų tikslų kiekybinė išraiška

Pagal pasirašytas paramos sutartis planuojami pasiekti rodikliai Kiekybinė išraiška

Palyginamas su BPD, %

Per 2004–2007 m. pasiekti BPD rodikliai Per atsiskaitomąjį laikotarpį pasiekti rodikliai 2008 m.

Pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas

Palyginti su BPD, %

„X“

Palyginti „Y“

2

3

4

5 (4/3*100)

6

7

8 (7/3*100)

9 (7/4*100)

Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje, iš jų:

Asmenys

10000

16115

161.15

3727

28145

281.45

174.65

moterys

Asmenys

5000

8464

169.28

2837

20019

400.38

236.52

jaunimas iki 25 m.

Asmenys

3000

3651

121.70

752

6129

204.30

167.87

ilgalaikiai bedarbiai

Asmenys

3000

3339

111.30

335

5352

178.40

160.29

Dalyviai, įgijusieji profesinę kvalifikaciją, iš jų:

Asmenys

6000

8000

133.33

2169

8886

148.10

111.08

moterys

Asmenys

3000

4025

134.17

1759

6075

202.50

150.93

jaunimas iki 25 m.

Asmenys

2000

1950

97.50

687

2493

124.65

127.85

ilgalaikiai bedarbiai

Asmenys

1500

1450

96.67

262

1467

97.80

101.17

Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi, iš jų:

Asmenys

1000

91

9.10

2

105

10.50

115.38

moterys

Asmenys

450

64

14.22

2

76

16.88

118.75

jaunimas iki 25 m.

Asmenys

300

61

20.33

1

67

22.33

109.84

ilgalaikiai bedarbiai

Asmenys

70

36

51.43

0

36

51.43

100

Bendras įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo, iš jų:

Procentas

50

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

moterys

Asmenys

2500

3701

148.04

7053

15356

614.24

414.91

Pasiekimo rodikliai

Rezultatų rodikliai

Pastaba: „X“ Nuo BPD patvirtinimo iki ataskaitos pateikimo datos pasiekti rodikliai (2004 m. + 2005 m. + 2006 m. + 2007 m. +2008 m.) „Y“ Palyginti su pasirašytose sutartyse suplanuotais rodikliais, %

2 Informacija apie BPD rodiklių (pasiekimų ir rezultatų) pasiekimus nuo įgyvendinimo pradžios pagal priemones pateikta remiantis projektų įgyvendinimo galutinėmis ataskaitomis. Pagal pasirašytas paramos sutartis planuojamų pasiekti rodiklių kiekybinė išraiška per ataskaitinį laikotarpį gali būti pakitusi, kadangi buvo atliekami esminiai paramos sutartyse numatytų rodiklių keitimai. Poveikio rodiklių pasiekimą skaičiuoja tarpinės institucijos. PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


14 Pagal 2.2 priemonę išmokyti naudos gavėjai - 157.745 dalyviai.

2.2 priemonė Šia priemone buvo siekiama didinti verslo įmonių konkurencingumą visame Lietuvos ūkyje, investuojant į mokymą ir įgūdžių formavimą, didinant darbuotojų prisitaikymą prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių. Siekiant šio tikslo, daug dėmesio skirta mokymo, perkvalifikavimo ir įgūdžių plėtros programų, skirtų pramonės ir verslo įmonių bei valstybinio sektoriaus darbuotojams, įgyvendinimui ir sklaidai, darbo vietoje atliekamos praktikos ir stažuočių pramonės ir verslo įmonėse įgyvendinimui, lanksčiųjų darbo organizavimo metodų diegimui, gyventojų IT srities kompetencijos plėtrai. Pasiekti rodikliai daugiau nei 100 proc. viršijo suplanuotus pasirašytose sutartyse (žr. 4 lentelę). 4 lentelė. Pasiekti 2.2 priemonės BPD rodikliai Rodiklio pavadinimas

1

Matavimo vienetai

BPD numatytų tikslų kiekybinė išraiška

Pagal pasirašytas paramos sutartis planuojami pasiekti rodikliai Kiekybinė išraiška

Palyginamas su BPD, %

Per 2004–2007 m. pasiekti BPD rodikliai Per atsiskaitomąjį laikotarpį pasiekti rodikliai 2008 m.

Pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas

Palyginti su BPD, %

„X“

Palyginti „Y“

2

3

4

5 (4/3*100)

6

7

8 (7/3*100)

9 (7/4*100)

Išmokytų naudos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje

Vnt.

4.000

146.863

3671,57

68.593

157.745

3943,63

107,41

Paramą gavusių įmonių skaičius

Vnt.

60

netaikoma

netaikoma

0

456

760

netaikoma

Vnt.

0

netaikoma

netaikoma

0

40

4000

netaikoma

Įmonių skaičius

3

netaikoma

netaikoma

0

1

33,33

netaikoma

Pasiekimo rodikliai

Rezultatų rodikliai Darbdavių, teikiančių mokymą bendrovėje pirmą kartą, dalis Įmonių, įdiegusių lanksčias darbo formas, skaičius

Pastaba: „X“ Nuo BPD patvirtinimo iki ataskaitos pateikimo datos pasiekti rodikliai (2004 m. + 2005 m. + 2006 m. + 2007 m. +2008 m.) „Y“ Palyginti su pasirašytose sutartyse suplanuotais rodikliais, %

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


15 2.3 priemonėje „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ dalyvavo beveik 23 tūkstančiai socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, bei virš 5000 specialistų dirbančių su šiomis grupėmis.

2.3 priemonė Šia priemone buvo siekiama padėti mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, skatinti lygias galimybes darbo rinkoje. Siekiant šio tikslo, daug dėmesio skirta profesiniam orientavimui, mokymui ir konsultavimui, informacijos teikimui, perkvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui, mokymo ir studijų programų, nuotolinio mokymo pritaikymui specialiems poreikiams, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos sukūrimui, socialinio užimtumo įmonių veiklos plėtrai, specialistų, dirbančių su socialinės rizikos grupėmis, mokymui ir kvalifikacijos kėlimui, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, skirtų neįgaliesiems ir kitoms socialinės rizikos grupėms, sukūrimui ir įgyvendinimui, socialinės adaptacijos ir profesinės reabilitacijos programų, skirtų nuteistiesiems ir asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, etninėms mažumoms, pabėgėliams ir kitiems asmenims, įgyvendinimui, lygias galimybes skatinančiai veiklai. Dauguma pasiektų rodiklių daugiau nei 100 proc. viršijo suplanuotus pasirašytose sutartyse (žr. 5 lentelę). 5 lentelė. Pasiekti 2.3 priemonės BPD rodikliai Rodiklio pavadinimas

1

Matavimo vienetai

BPD numatytų tikslų kiekybinė išraiška

Pagal pasirašytas paramos sutartis planuojami pasiekti rodikliai Kiekybinė išraiška

Palyginamas su BPD, %

Per 2004–2007 m. pasiekti BPD rodikliai Per atsiskaitomąjį laikotarpį pasiekti rodikliai 2008 m.

Pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas

Palyginti su BPD, %

„X“

Palyginti „Y“

2

3

4

5 (4/3*100)

6

7

8 (7/3*100)

9 (7/4*100)

Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje iš viso, 1500 vnt. Iš jų:

Naudos gavėjų sk.

1500

19421

1295 %

8462

22929

1529 %

118,06 %

Apmokytų specialistų skaičius

Asmenų sk.

50

5007

10014 %

2593

5276

10552 %

105,37 %

Įmonių sk.

5

2

40 %

2

2

40 %

100,00 %

Dalyviai, įgijusieji profesinę kvalifikaciją iš viso 500 vnt. Iš jų:

Naudos gavėjų sk.

500

2075

415 %

130

2102

420 %

101,30 %

Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi, iš viso 100 vnt. Iš jų:

Dalyvių sk.

100

891

1247 %

225

324

324 %

36,36 %

Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo, skaičius (30 proc.)

Asmenų sk.

676

1298

Pasiekimo rodikliai

Paramą gavusios socialinės įmonės Rezultatų rodikliai

Nėra duomenų

Pastaba: „X“ Nuo BPD patvirtinimo iki ataskaitos pateikimo datos pasiekti rodikliai (2004 m. + 2005 m. + 2006 m. + 2007 m. +2008 m.) „Y“ Palyginti su pasirašytose sutartyse suplanuotais rodikliais, %

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


16 Įregistravimui pateiktos profesinio mokymo/studijų programos – 278 programos; Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje -130250 asmenų.

2.4 priemonė Šia priemone buvo siekiama sukurti švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo išsilavinimo sistemą, sudaryti geresnes sąlygas mokytis visą gyvenimą. Siekiant šio tikslo, daug dėmesio skirta žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos, kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimui, antrosios galimybės plėtrai, inovacinių mokymo metodų ir formų įgyvendinimui, mokymo medžiagos sukūrimui ir išleidimui, mokytojų mokymo sistemos tobulinimui, profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos sukūrimui. Rodiklių pasiekimas sudaro nuo 54 iki 112 proc. suplanuotų rodiklių pasirašytose sutartyse (žr. 6 lentelę). 6 lentelė. Pasiekti 2.4 priemonės BPD rodikliai Rodiklio pavadinimas

1

Matavimo vienetai

BPD numatytų tikslų kiekybinė išraiška

Pagal pasirašytas paramos sutartis planuojami pasiekti rodikliai Kiekybinė išraiška

Palyginamas su BPD, %

Per 2004–2007 m. pasiekti BPD rodikliai Per atsiskaitomąjį laikotarpį pasiekti rodikliai 2008 m.

Pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas

Palyginti su BPD, %

„X“

Palyginti „Y“

2

3

4

5 (4/3*100)

6

7

8 (7/3*100)

9 (7/4*100)

Įregistravimui pateiktos profesinio mokymo/studijų programos

Vnt.

100

282

282

215

278

278

99

Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje (iš viso)

Vnt.

2000

116 081

5804

98 227

130 250

6513

112

Įregistruotos mokymosi/profesinio mokymo/studijų (pirmosios pakopos) programos

Vnt.

40

135

338

78

127

318

94

Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijos, gavusios institucinį įvertinimą

Vnt.

10

26

260

14

14

140

54

Pasiekimo rodikliai

Rezultatų rodikliai

Pastaba: „X“ Nuo BPD patvirtinimo iki ataskaitos pateikimo datos pasiekti rodikliai (2004 m. + 2005 m. + 2006 m. + 2007 m. +2008 m.) „Y“ Palyginti su pasirašytose sutartyse suplanuotais rodikliais, %

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


17 Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius – 44 programos; Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje - 26857 asmenys.

2.5 priemonė Šia priemone buvo siekiama didinti mokslininkų gebėjimus plėsti mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu ir parengti specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius. Siekiant šio tikslo, daug dėmesio buvo skiriama magistrantūroje, doktorantūroje, pouniversitetinėse studijose atliekamiems tyrimams ir mobilumui, mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimui, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų bei pagrindinių tyrimų plėtrai, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimui, mokslo bendruomenės ir visuomenės dialogo skatinimui. Dauguma pasiektų rodiklių daugiau nei 100 proc. viršijo suplanuotus pasirašytose sutartyse (žr. 7 lentelę). 7 lentelė. Pasiekti 2.5 priemonės BPD rodikliai Rodiklio pavadinimas

1

Matavimo vienetai

BPD numatytų tikslų kiekybinė išraiška

Pagal pasirašytas paramos sutartis planuojami pasiekti rodikliai Kiekybinė išraiška

Palyginamas su BPD, %

Per 2004–2007 m. pasiekti BPD rodikliai Per atsiskaitomąjį laikotarpį pasiekti rodikliai 2008 m.

Pasiekti rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas

Palyginti su BPD, %

„X“

Palyginti „Y“

2

3

4

5 (4/3*100)

6

7

8 (7/3*100)

9 (7/4*100)

Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje

Vnt.

3000

24383

812,8

17842

26857

895,23

110,1

Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius

Vnt.

15

40

266,6

16

44

293,3

110

Vnt.

5

28

560

6

26

520

92,86

Pasiekimo rodikliai

Rezultatų rodikliai Įregistruotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius

Pastaba: „X“ Nuo BPD patvirtinimo iki ataskaitos pateikimo datos pasiekti rodikliai (2004 m. + 2005 m. + 2006 m. + 2007 m. +2008 m.) „Y“ Palyginti su pasirašytose sutartyse suplanuotais rodikliais, %

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


18 1.4 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas 2008 m. buvo planuojama įsisavinti 49,36 proc. (369 961 463,00 Lt) nuo BPD ESF priemonėms skirtos įsipareigojimų sumos. Iki 2008 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 357 534 703 Lt (47,71 proc.). 2008 metais ESF priemonėms skirtų lėšų įsisavinimas I ir II ketvirčiais vyko pagal suderintus su TI planus juos nedaug viršijant. Nuo III ketvirčio faktinis lėšų įsisavinimas nukrypo nuo suderintų planų dėl papildomos paramos skyrimo ir pratęsto projektų įgyvendinimo laikotarpio. Lėšų deklaravimas persikėlė į 2009 metus, todėl planuotas 100 proc. įsisavinimas nuo BPD skirtos įsipareigojimų sumos nepasiektas. 8 lentelė. 2008 m. ESF programos plano vykdymas Priemonė

2004–2006 BPD įsipareigojimai (planuojama įsisavinti lėšų suma)

Įsisavinta lėšų (pripažinta deklaruotinomis EK) iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Įsisavinimo proc. nuo priemonei skirtos sumos

Pagal TI planus turi būti deklaruota iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Įsisavinimo proc. nuo planuojamos sumos

Nuokrypis nuo TI planų

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(%)

(tūkst. Lt)

(%)

(%)

BPD 2.1 priemonė „Užimtumo gebėjimų ugdymas“

128 933

124 948

96,91

128 933

96,91

-3,09

BPD 2.2 priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“

217 979

224 421

102,96

217 979

102,96

+2,96

BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“

70 702

69 333

98,06

70 702

98,06

-1,94

Iš viso SADM

417 614

418 702

100,26

417 614

100,26

+0,26

BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“

211 164

208 246

98,62

211 164

98,62

-1,38

BPD 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“

120 665

121 480

100,68

120 665

100,68

+0,68

Iš viso ŠMM

331 829

329 726

99,37

331 829

99,37

-0,63

Iš viso ESF

749 443

748 428

99,86

749 443

99,86

-0,14

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


19 3 grafikas. 2008 m. plano vykdymas pagal tarpines institucijas 600 000 000 Lt 500 000 000 Lt 400 000 000 Lt 300 000 000 Lt

Deklaruota EK iki 2008 12 31

200 000 000 Lt 100 000 000 Lt

TI palnas iki 2008 12 31

0 Lt SADM

ŠMM

ESF

1.5 N+2 taisyklės įgyvendinimas 2008 m. buvo planuojama pasiekti 100 proc. (749 442 950,00 Lt) pagal „n+2“ įsisavinimą nuo BPD skirtos įsipareigojimų sumos. Iki 2008 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 99,86 proc. (748 427 720 Lt). Daliai projektų pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį, galutinių MP pateikimas persikėlė į 2009 metus, todėl planuojama, kad įsisavinimo procentas nuo BPD skirtos įsipareigojimų sumos 2009 m. didės. 9 lentelė. Lėšos, pripažintos deklaruotinomis EK iki 2008 m. gruodžio 31 d. Priemonė

Įsipareigojimai BPD 2004–2006

Pasirašyta sutarčių (tinkamos deklaruoti EK lėšos)

Įsisavinta (pripažinta deklaruotinomis EK iki 2008-12-31)

Įsisavinimo proc. (nuo priemonei skirtos sumos)

Iš viso:

Iš jų: ES

Iš viso:

Iš jų: ES

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(%)

BPD 2.1 priemonė „Užimtumo gebėjimų ugdymas“

128 933

96 699

129 645

124 948

93 708

96,91

BPD 2.2 priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“

217 979

163 485

252 537

224 421

162 303

102,96

BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“

70 702

56 562

73 334

69 333

55 305

98,06

Iš viso SADM:

417 614

316 746

455 516

418 702

311 317

100,26

BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“

211 164

158 373

218 303

208 246

155 697

98,62

BPD 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“

120 665

90 499

128 924

121 480

91 057

100,68

Iš viso ŠMM:

331 829

248 872

347 227

329 726

246 754

99,37

Iš viso ESF:

749 443

565 617

802 743

748 428

558 070

99,86

Toliau pateiktoje 10 lentelėje matyti, kaip 2008 m. gautų MP srautas ir sumos pasiskirstė pagal mėnesius.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


20 10 lentelė. 2008 metais pateiktų MP skaičius ir MP deklaruotos sumos 2008 metais gauti MP, vnt. Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

2.1

Priemonė

2

1

2

1

1

1

2.2

85

71

61

79

54

78

2.3

49

44

38

37

41

35

2.4

77

91

68

66

66

88

2.5

37

53

40

53

29

65

Iš viso:

250

260

209

236

191

267

2.1

5 113,00

8 982,94

5 843,19

4 044,84

3 155,96

5 020,54

2.2

17 110,25

14 344,04

12 406,43

13 701,55

9 989,89

15 288,88

2.3

3 122,39

3 381,55

2 754,81

3 781,94

2 584,73

4 206,39

2.4

12 718,99

10 885,22

7 763,72

9 464,91

10 547,67

8 507,24

2.5

6 236,26

6 507,80

5 065,30

6 714,43

5 190,33

8 465,38

Iš viso:

44 300,88

44 101,55

33 833,44

37 707,67

31 468,58

41 488,43

2008 metais gauti MP, tūkst. Lt

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


21

2008 metais gauti MP, vnt. Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Iš viso:

1

2

1

1

1

1

15

62

50

59

40

15

11

665

33

26

24

23

4

2

356

61

24

35

35

11

3

625

44

18

41

26

15

1

422

201

120

160

125

46

18

2083

546,09

5 133,16

1 030,86

1 905,85

2 166,09

3 064,06

46 006,60

14 329,22

11 776,87

15 252,78

9 484,09

4 425,39

2 973,24

141 082,62

3 157,42

2 243,52

2 311,88

3 079,74

566,17

612,77

31 803,29

8 434,47

4 033,40

5 736,20

8 748,90

1 929,95

214,02

88 984,67

6 344,70

3 548,66

6 015,64

6 016,05

1 904,43

380,13

62 389,11

32 811,91

26 735,61

30 347,36

29 234,63

10 992,02

7 244,22

370 266,28

2008 metais gauti MP, tūkst. Lt

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


22

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


23 2 ESF PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS (2007–2013 M. PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIS) 2.1 Vertinimo procesas 2008 m. organizacijoms pagal valstybės ir regionų projektų sąrašus išsiųsti 34 pasiūlymai teikti paraiškas, paskelbti 3 konkursiniai kvietimai. 11 lentelė. Informacija apie 2008 m. išsiųstus pasiūlymus teikti paraiškas / paskelbtus kvietimus Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas

SADM

ŠMM

VRM

7

26

1

Konkursiniai

3

-

0

Iš viso

10

26

1

Planiniai Kvietimai

Pagal išsiųstus pasiūlymus ir paskelbtus kvietimus teikti paraiškas iš viso įvertintos 755 paraiškos. 12 lentelė. Informacija apie įvertintas paraiškas Priemonės

Atrinkta ir įdarbinta vertintojų

Pateiktos ir užregistruotos paraiškos

Atliktas paraiškų administracinis vertinimas

Atliktas paraiškų tinkamumo vertinimas

Atliktas paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Parengtos vertinimo ataskaitos

Parengtos ir pasirašytos paramos sutartys

VP1-1.1-SADM01-K

2

576

576

575

540

-

-

VP1-1.1-SADM03-V

-

1

1

1

Netaikoma

1

1

VP1-1.1-SADM05-V

-

1

1

1

Netaikoma

1

1

VP1-1.1-SADM09-V

-

1

1

1

Netaikoma

1

1

VP1-1.2-SADM01-V

-

2

2

2

Netaikoma

2

2

VP1-1.2-SADM02-V

-

2

2

2

Netaikoma

2

2

VP1-1.3-SADM02-K

1

149

149

148

110

-

-

Iš viso

3

732

732

730

650

7

7

SADM

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


24

Priemonės

Atrinkta ir įdarbinta vertintojų

Pateiktos ir užregistruotos paraiškos

Atliktas paraiškų administracinis vertinimas

Atliktas paraiškų tinkamumo vertinimas

Atliktas paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Parengtos vertinimo ataskaitos

Parengtos ir pasirašytos paramos sutartys

VP1-2.1-SMM01-V

-

3

3

3

Netaikoma

3

1

VP1-2.1-SMM02-V

-

1

1

1

Netaikoma

1

1

VP1-2.1-SMM03-V

-

2

2

2

Netaikoma

2

2

VP1-2.2-SMM02-V

-

1

1

-

Netaikoma

-

-

VP1-2.2-SMM04-V

-

1

1

1

Netaikoma

1

-

VP1-2.2-SMM06-V

-

1

1

-

Netaikoma

1

-

VP1-2.3-SMM02-V

-

1

1

1

Netaikoma

1

1

VP1-2.3-SMM03-V

-

2

2

2

Netaikoma

2

2

VP1-2.3-SMM04-V

-

5

1

1

Netaikoma

1

1

VP1-3.1-SMM02-V

-

2

2

1

Netaikoma

1

-

VP1-3.1-SMM06-V

-

2

-

-

Netaikoma

-

-

VP1-3.2-SMM02-V

-

1

1

-

Netaikoma

1

-

Iš viso

-

22

16

12

-

14

8

VP1-4.2.-VRM01-V

-

1

1

-

-

-

-

Iš viso

-

1

1

-

-

-

-

ŠMM

VRM

Siekiant stiprinti vertintojų gebėjimus ir efektyviai panaudoti vidinius žmogiškuosius išteklius, didžiausias dėmesys skirtas vidinių vertintojų ugdymui. Optimizuojant vertinimo procesą bei gerinant paraiškų vertinimo kokybę, sudaryta darbo grupė, vidiniams vertintojams organizuotas bandomasis paraiškų vertinimas, atrinkti kitus vertintojus galintys mokyti projektų vadovai, parengta tinkamumo kriterijų vertinimo metodika, Agentūros svetainėje sukurta prieiga vertintojams. Siekiant supaprastinti vertintojų atrankos procesą, pakoreguota nepriklausomų vertintojų atrankos procedūra. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat atlikta 2004–2006 metais vertinimą atlikusių nepriklausomų vertintojų vertinimo lentelių analizė, sukurta vertintojų duomenų bazė, vykdyti nepriklausomų vertintojų ir vidinių vertintojų mokymai. Planuoto leidinio „Vertinimo vadovas“ leidybos dėl pernelyg apibendrinto pobūdžio ir sudėtingo atnaujinimo nuspręsta atsisakyti. Vietoj jo vertintojams aktualiomis temomis rengti išsamūs mokymai, dalinta mokomoji medžiaga, teiktos konsultacijos.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


25 2.2 Projektų administravimas `2008 m. Agentūra pagal SADM priemones administravo 7 valstybės ir regionų sąrašų projektus. 13 lentelė. Informacija apie SADM priemonių projektus Priemonė

Projektų skaičius

VP1-1.1-SADM-03-V

1

VP1-1.1-SADM-05-V

1

VP1-1.1-SADM-09-V

1

VP1-1.2-SADM-01-V

2

VP1-1.2-SADM-02-V

2

Iš viso

7

2008 m. administruodama ESF projektus Agentūra atliko šiuos 14–15 lentelėse nurodytus darbus: 14 lentelė. 2008 m. įvykdyti projektų administravimo darbai pagal ministerijas Projektų administravimo darbai

SADM priemonės

ŠMM priemonės

VRM priemonės

Iš viso

21

-

-

21

-

-

-

-

11

-

-

11

Patikrinta tarpinių / galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų

-

-

-

-

Atlikta patikrų vietoje

1

-

-

1

Patikrinta VP dokumentų Nustatyta pažeidimų (dėl visų nurodytų pažeidimų surašytos Agentūros pažeidimų kontrolieriaus išvados. Dalies Agentūros įtartų pažeidimų ministerijos nepatvirtino arba dar nepriėmė sprendimų) Patikrinta MP

15 lentelė. 2008 m. gauti / išsiųsti raštai Iš ESF projektų vykdytojų gauti / projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su projektų administravimu

2782

Išsiųsta raštų, susijusių su projektų administravimu

3713

Toliau siekiant efektyvesnio projektų vykdytojų teikiamų dokumentų tikrinimo, kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantais buvo tobulinama MP tikrinimo atrankinė tvarka. Atsižvelgiant į konsultantų pateiktas rekomendacijas, kaip susieti MP tikrinimo ir ne visų išlaidas pateisinančių dokumentų teikimo tvarkas su patikrų vietoje atlikimu bei rizikos valdymo procedūra, buvo tobulinamos 2007–2013 m. laikotarpio procedūros. Taip pat suburta darbo grupė VP dokumentų tikrinimo atrankinei tvarkai rengti. 2008 m. pradėtas įgyvendinti „Universalaus projektų vadovo“ projektas. Per 2008 m. sausio–rugpjūčio mėn. laikotarpį sudaryta įvadinių žinių mokymų programa. Parengtas „universalaus projektų vadovo“ koncepcijos įgyvendinimo veiksmų planas.

2.3 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas ir N+3 taisyklės įgyvendinimas Atsižvelgiant į FM pateiktą ES fondų lėšų naudojimo plano 2008–2015 metais projektą, 2008 metais nebuvo numatyta panaudoti ESF lėšų. Agentūra pagal pateiktus tarpinius MP deklaruotinomis iki 2008 m. gruodžio 31 d. pripažino 494 157,80 Lt Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ lėšų.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


26

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


27 Trečiojo EQUAL etapo metu buvo patvirtinti 38 novatoriški sprendimai, skirti socialinės atskirties ir diskriminacijos problemoms spręsti (nauji mechanizmai, kaip formuoti atvirą darbo rinką; nauji darbo su tikslinėmis grupėmis metodai; kompleksiniai modeliai, sprendžiantys tikslinės grupės problemas; nauji konsultavimo būdai ar pagalbos struktūros; naujas organizacinis požiūris į problemų sprendimą).

3 Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL įgyvendinimas 3.1 Projektų administravimas 2008 m. buvo administruojami 28 EQUAL projektai. Rugpjūčio mėn. baigtos įgyvendinti visos projektuose numatytos veiklos. 6 lentelė. 2008 m. EQUAL programos projektų administravimo darbai 2008 m. EQUAL vykdyti darbai

Skaičius

Patikrinta MP

167

Patikrinta projekto įgyvendinimo ataskaitų

297

Atlikta patikrų vietoje

69

Patikrinta VP dokumentų

23

Nustatyta pažeidimų (dėl visų nurodytų pažeidimų surašytos Agentūros pažeidimų kontrolieriaus išvados. Dalies Agentūros įtartų pažeidimų ministerijos nepatvirtino arba dar nepriėmė sprendimų)

2

17 lentelė. 2008 m. gauti / išsiųsti raštai Iš EQUAL projektų vykdytojų gauti / projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su projektų administravimu

1074

Išsiųsta raštų, susijusių su projektų administravimu

819

Vėlavimų, susijusių su projektų vykdytojų pateiktų dokumentų tikrinimu bei tvirtinimu, 2008 m. nebuvo.

3.2 Rodiklių pasiekimas. Trečiajame projektų įgyvendinimo etape (2007 m. birželis – 2008 m. rugpjūtis), siekdamos veiksmingiau viešinti gerąją praktiką ir skatinti sukurtas inovacijas įdiegti politikoje ir praktikoje, vystymo bendrijos susijungė į teminius tinklus. Trečiajame EQUAL projektų įgyvendinimo etape teminių tinklų valdymo grupės svarstė ir vertino vystymo bendrijų siūlomų sprendimų aktualumą, tinkamumą, privalumus ir naudą, lyginant su dabartiniais būdais ir taikomomis praktikomis, perkėlimo sąlygas ir ilgalaikio taikymo galimybes viešojoje politikoje ir praktikoje. Valdymo grupės pritarė 38 vystymo bendrijų sprendimams, skirtiems socialinės atskirties ir diskriminacijos problemoms įveikti. Programos rodiklių pasiekimą numatoma pateikti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL metinėje ataskaitoje.

3.3 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas 2008 m. planuota įsisavinti 20 425 871,61 Lt (41,41 proc. nuo EQUAL 2004–2006 m. programavimo laikotarpiui skirtos įsipareigojimų sumos). Iki 2008 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 18 102 262,65 Lt (36,70 proc.). Skirtumas tarp planuotų ir faktiškai įsisavintų lėšų susidarė dėl nepanaudotų projekto biudžete numatytų paramos lėšų, veiklos įgyvendinimo neatsižvelgiant į biudžetą ir išorinių veiksnių neįvertinimo, nepakankamo dėmesio paramos sutarties sąlygoms, ekonomiškumo principo taikymo vykdant viešuosius pirkimus, teisės aktų pasikeitimų bei II ir III etapų veiklų įgyvendinimo tuo pačiu metu.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


28 3.4 N+2 taisyklės įgyvendinimas Iki 2008 m. gruodžio 31 d. planuota pasiekti 99,72 proc. (49 192 918 Lt) pagal „n+2“ įsisavinimą nuo EQUAL 2004–2006 m. programavimo laikotarpiui BPD skirtos įsipareigojimų sumos. Iki 2008 m. gruodžio 31 d. pagal „n+2“ įsisavinta 46 869 308,87 Lt (95,01 proc.). 18 lentelė. Ataskaita apie lėšas, pripažintas deklaruotinomis EK iki 2008 m. gruodžio 31 d. Programos pavadinimas

ES lėšų dalis BPD, %

Įsipareigojimai BPD 2004–2006

EQUAL

Iš viso:

Iš jų: ES

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

49 331

36 998

75

Pasirašyta sutarčių (tinkamos deklaruoti EK lėšos)

Įsisavinta (pripažinta deklaruotinomis EK iki 2008-12-31)

Įsisavinimo proc. (nuo priemonei skirtos sumos)

Iš viso:

Iš jų: ES

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

(%)

49 189

46 869

35 152

95,01

19 lentelė. 2008 metais pateiktų mokėjimo prašymų skaičius ir mokėjimo prašymuose deklaruotos sumos 2008 metais gauti MP, vnt. Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

18

23

13

12

11

8

2 575

3 175

801

711

2008 metais gauti MP, tūkst. Lt 1 340

2 253

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


29

2008 metais gauti MP, vnt. Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

13

6

14

13

1

Gruodis

Iš viso: 132

842

295

903

70

14 092

2008 metais gauti MP, tūkst. Lt 1 127

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


30

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


31 100 prieglobstį gavusių asmenų dalyvavo psichiologinėse konsultacijose, darbo rinkos, komunikacijos tobulinimo, verslumo mokymuose.

4 EPF programos administravimas 4.1 Vertinimo procesas 2008 m. paskelbtas 1 kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį pateiktos, užregistruotos bei įvertintos 7 paraiškos. Įgyvendinant EPF 2008 m. metinę programą, parengtos ir pasirašytos 5 paramos sutartys (žr. 20 lentelę). 20 lentelė. 2008 m. EPF programos paraiškų vertinimo darbai Paraiškų vertinimo darbai

Iš viso

Atrinkta ir įdarbinta vertintojų

2

Paskelbta kvietimų teikti paraiškas

1

Pateiktos ir užregistruotos paraiškos

7

Atliktas paraiškų administracinis vertinimas

7

Atliktas paraiškų tinkamumo vertinimas

7

Atliktas paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

7

Parengtos vertinimo ataskaitos

1

Parengtos ir pasirašytos paramos sutartys

5

4.2 Projektų administravimas 2008 m. pagal EPF 2006 m. metinę programą baigti administruoti 5 EPF programos projektai, toliau administruoti 6 EPF 2007 m. metinės programos projektai. 21 lentelė. 2008 m. EPF programos administravimo (projektų administravimo) darbai EPF programos administravimo darbai

Skaičius, įgyvendinant EPF 2006 m. metinę programą

Skaičius, įgyvendinant EPF 2007 m. metinę programą

Iš viso

Patikrinta avansinių MP

-

11

11

Patikrinta tarpinių MP

-

18

18

Patikrinta galutinių MP

5

-

5

Patikrinta tarpinių projekto įgyvendinimo ataskaitų

-

18

18

Patikrinta galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų

5

-

5

Atlikta patikrų vietoje

-

12

12

Patikrinta VP dokumentų

-

10

10

Nustatyta pažeidimų (dėl visų nurodytų pažeidimų surašytos Agentūros pažeidimų kontrolieriaus išvados. Dalies Agentūros įtartų pažeidimų ministerijos nepatvirtino arba dar nepriėmė sprendimų)

-

-

-

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


32 21 lentelė. 2008 m. gauti / išsiųsti raštai Iš EPF pareiškėjų, projektų vykdytojų gauti / pareiškėjams, projektų vykdytojams išsiųsti raštai

Iš viso

Gauta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu / projektų administravimu

214

Išsiųsta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu / projektų administravimu*

156

4.3 Rodiklių pasiekimas 2008 m. Agentūra baigė administruoti 5 EPF programos projektus, iš jų: 1 veiklos srities „Priėmimo sąlygos ir procedūros“ projektą, 3 veiklos srities „Integracija“ projektus, 1 veiklos srities „Savanoriškas grįžimas“ projektą. Įgyvendinus projektą pagal veiklos sritį „Priėmimo sąlygos ir procedūros“ pasiekti šie rezultatai: 101 prieglobsčio prašytojui (toliau – PP) suteiktos socialinių darbuotojų konsultacijos, 40 PP suteiktos psichologo konsultacijos, atnaujinta biblioteka, nupirkti nauji baldai (22 vnt.), 132 PP suteikta humanitarinė pagalba (maistas, drabužiai, avalynė, higienos reikmenys), 40 PP suteiktos medicinos paslaugas, atliktas Užsieniečių registracijos centro gyvenamųjų patalpų remontas, organizuoti kompiuterių kursai 82 PP (198 val.). Įgyvendinus projektą pagal veiklos sritį „Integracija“ pasiekti šie rezultatai: • VšĮ „Verslininkų namai“ ir VšĮ „EUPRO“ vykdyto projekto metu parengta ir išleista 1000 plakatų bei 1000 bukletų apie projektą, 26 asmenims organizuoti verslo pradžios mokymai, 15 asmenų organizuoti verslumo ir lyderystės mokymai, ekonominis žaidimas – simuliacija, suteikta 39 val. konsultacijų verslo planų kūrimo klausimais, suorganizuota 40 val. mokymų, skirtų pasirengti pokalbiui su darbdaviu, organizuota 10 susitikimų su įvairiais verslo valdymo specialistais, suteiktos teisinės konsultacijas, praktinės konsultacijos įmonės kūrimo klausimais, 14 prieglobstį gavusių užsieniečių (toliau – PGU) organizuoti profesiniai mokymai, 32 asmenims organizuoti lietuvių kalbos kursai. • Pabėgėlių priėmimo centro ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vykdyto projekto metu tikslinei grupei įrengta treniruoklių salė, suremontuotos ir įrengtos psichologo paslaugų teikimo patalpos, 28 PGU suorganizuotos paskaitos vaikų teisių klausimais ir 45 PGU – švaros ir higienos klausimais, trimis kalbomis išleisti 8 specialybių žodynai ir knyga ,,Pažinkime Lietuvos šalį“, parengtas ir išleistas socialinės integracijos kuratoriams skirtas socialinio darbo su PGU vadovas (100 vnt.), suorganizuota 14 išvykų bei 4 šventės (PGU vaikams), 24 PGU vaikams organizuotos čečėnų kalbos pamokos, 25 PGU – lietuvių kalbos mokymai, 38 PGU – kompiuterių kursai, organizuotas būrelis 30 PGU vaikų, suteikta parama 19 PGU, gyvenančių šeimose pointegraciniu laikotarpiu, 10 PGU bendruomenių lyderių suorganizuoti 2 savaičių kursai, seminarai pabėgėlių įvaizdžio formavimo, visuomeninės veiklos finansavimo klausimais. • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro ir VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vykdyto projekto metu buvo sukurta ir atidaryta interneto svetainė su forumu www.pguintegra.lt, 45 PGU organizuoti 9 mokymai, 3 projekto darbuotojams organizuota 1 stažuotė Švedijoje, parengta 1 socialinio darbo su PGU metodika, surengta konferencija, Dienos užimtumo tarnyba aprūpinta trūkstamais baldais (11 vnt.), suteikta 91 individuali ir 21 šeimos psichologinės konsultacija. Vykdžius projektą pagal veiklos sritį „Savanoriškas grįžimas“ pasiekti šie rezultatai: sukurta internetinė skiltis apie projektą, lankstinukais informuota 470 asmenų, suteiktos 66 konsultacijos apie savanorišką grįžimą, organizuotas mokomasis vizitas 2 TMO darbuotojams į Vokietiją, surengti 4 informacinio pobūdžio seminarai / susitikimai su pabėgėliais centruose ir savivaldybėse, 12 migrantų padėta savanoriškai grįžtant namo. Atsižvelgiant į tai, kad galutiniai programos projektų vykdytojų MP ir ataskaitos bus pateikti ir tikrinami tik 2009 m. vasario–kovo mėn., EPF 2007 m. metinės programos įgyvendinimo rodikliai šioje ataskaitoje nepateikiami.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


33 4.4 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas Iki 2008 m. kovo 31 d. planuota įsisavinti 2 094 000,00 Lt (85 proc. EPF 2006 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos). Patikrinus projektų vykdytojų pateiktus galutinius mokėjimo prašymus, iki 2008 m. balandžio 2 d. įsisavinta 2 144 826,24 Lt (87,04 proc.). Iki 2008 m. gruodžio 31 d. planuota įsisavinti 1 444 000,00 Lt (55 proc. EPF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos). Patikrinus projektų vykdytojų pateiktus tarpinius mokėjimo prašymus už periodą nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., įsisavinta 1 690 230,16 Lt (64,37 proc.).

4.5 N+1 taisyklės įgyvendinimas 2008 m. buvo pradėti įgyvendinti EPF 2007 m. metinės programos projektai, kurių išlaidų tinkamumo ir projektų įgyvendinimo laikotarpis baigėsi 2008 m. gruodžio 31 d. Iki šios datos deklaruotinomis EK lėšomis pripažintos 22 lentelėje nurodytos sumos. 22 lentelė. Ataskaita apie EPF 2007 m. metinės programos lėšų įsisavinimą Programa

EPF 2007 m.

EPF lėšos, %

75

Pagal EPF 2007 m. programą skirta lėšų, tūkst. Lt

Iš viso:

Iš jų EK

2 625

1 969

Pasirašyta sutarčių, tūkst. Lt

2 625

Įsisavinta (pripažinta deklaruotinomis EK iki 2008-12-31), tūkst. Lt

Iš viso:

Iš jų EK

1 690

1 268

Įsisavinimo procentas (pripažinta deklaruotinomis EK iki 2008-12-31 nuo programai skirtos sumos), %

Įsisavinimo procentas (pripažinta deklaruotinomis EK iki 2008-12-31 nuo pasirašytoms sutartims skirtos lėšų sumos), %

64,37

64,37

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


34

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


35 5 EIF programos administravimas 5.1 Vertinimo procesas 2008 m. paskelbtas 1 kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį pateikta, užregistruota bei įvertinta 17 paraiškų. 2008 m. pabaigoje parengta ir pasirašyta 16 paramos sutarčių (žr. 23 lentelę). 23 lentelė. 2008 m. EIF programos paraiškų vertinimo darbai Paraiškų vertinimo darbai

Iš viso

Atrinkta ir įdarbinta vertintojų

2

Paskelbta kvietimų teikti paraiškas

1

Pateikta ir užregistruota paraiškų

17

Atliktas paraiškų administracinis vertinimas

17

Atliktas paraiškų tinkamumo vertinimas

17

Atliktas paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

16

Parengtos vertinimo ataskaitos

1

Parengtos ir pasirašytos paramos sutartys

16

24 lentelė. 2008 m. gauti / išsiųsti raštai Iš EIF pareiškėjų gauti /pareiškėjams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu

55

Išsiųsta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu

84

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


36

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


37 6 EGF programos administravimas 2008 m. SADM pateikė EK paraišką bankrutavusios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ darbuotojams remti iš EGF. Agentūroje buvo vykdomi parengiamieji EGF administravimo darbai: suderinta mokėjimo prašymo forma, paraiška vadovaujančiajai institucijai dėl lėšų pervedimo, užskaitymo, suburtos procedūrų tobulinimo darbo grupės, rengiamos procedūros.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


38

Remiantis vizija ir misija, nustatyti Agentūros ilgalaikiai strateginiai tikslai.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


39 7 Strateginis planavimas 2008 m. daug dėmesio skirta Agentūros ilgalaikės veiklos krypties ir veiklos gairių apibrėžimui: kartu su darbuotojais formuota ilgalaikei organizacijos sėkmei būtina misija („Kodėl mes esame?“), vizija („Kur mes einame?“) ir vertybės („Kas pas mus yra įprasta?“). Agentūros darbuotojams organizacijos vertybių tema organizuoti vidiniai seminarai, pagamintos reprezentacinės priemonės. Remiantis vizija ir misija, nustatyti Agentūros ilgalaikiai strateginiai tikslai, parengtas ir 2008-12-15 valdybos protokolu Nr. VP-2008/8 patvirtintas Agentūros 2008–2013 m. strateginis planas. Agentūros veiklos rezultatai, misija, metinis Agentūros planas, metinės veiklos tikslai, informacija apie pagrindinių tikslų vykdymą pristatyti padalinių susirinkimų metu. Atsižvelgiant į Agentūros viziją ir strateginius tikslus, atitinkamai pakoreguota Agentūros organizacinė struktūra.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


40

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


41 8 Agentūros personalo valdymas 8.1 Organizacinė valdymo struktūra Agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, jos steigėjas yra ŠMM bei SADM. Agentūros valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir valdyba bei Agentūros vadovas (direktorius), kurį skiria valdyba. Agentūros vidaus darbą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir Agentūros direktoriaus įsakymai dėl vidaus tvarkos taisyklių bei administracinių procedūrų tvirtinimo. Agentūros darbuotojus priima į darbą Agentūros direktorius, remdamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, patvirtinta personalo atrankos tvarka, kiekvienos pareigybės aprašymu ir valdybos patvirtintu Agentūros etatų sąrašu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant optimizuoti darbą, 2008 m. rugsėjo 17 d. valdybos sprendimu patvirtinta nauja Agentūros organizacinė valdymo struktūra (Protokolas Nr. VP-2008/6). Pagal šią struktūrą panaikintas Projektų vertinimo departamentas, jo funkcijos perduotos Projektų valdymo skyriui, įsteigtas Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, Projektų administravimo departamentas pagal ministerijas suskirstytas į tris projektų valdymo skyrius. Struktūra įsigaliojo nuo 2008 m. lapkričio 4 d. Ministerijos ir IVPK Taip pat 2008 m. gruodžio 15 d. valdybos protokolu Nr. VP-2008/8 buvo patvirtinti 9 laikini asistentų etatai (etatų galiojimo laikas – iki 2009 m. gruodžio 31 d.). Atsižvelgiant į valdybos protokolų nutarimus, Agentūros struktūroje numatyti 203 etatai. 1 pav. Agentūros organizacinė struktūra

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Viešųjų ryšių grupė (2 etatai)

Audito institucija

Finansų ir apskaitos skyrius (7 etatai)

Projektų finansų valdymo skyrius (75 etatai)

Projektų valdymo skyrius (SADM) (36 etatai)

Direktoriaus pavaduotojas

Projektų valdymo skyrius (ŠMM) (27 etatai)

Projektų valdymo skyrius (VRM) (12 etatų)

Direktoriaus pavaduotojas

Teisės ir viešųjų pirkimų skurius (10 etatų)

Personalo skyrius (3 etatai)

Bendrųjų reikalų skyrius (8 etatai)

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius (5 etatai)

Informacinių technologijų skyrius (5 etatai)

2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Agentūroje dirbo 213 darbuotojų: BRS – 8 (iš jų 1 vaiko priežiūros atostogose ir 1 priimtas terminuotam darbui vietoj vaiką auginančios mamos), PS – 2, FAS – 7, TVPS – 9 (iš jų 1 vaiko priežiūros atostogose), KUKS – 4, ITS – 7, PVS (SADM) – 43 (iš jų 3 vaiko priežiūros atostogose ir 8 darbuotojai priimti terminuotam darbui (asistentai) bei su 4 darbuotojais sudarytos terminuotos sutartys vietoj vaikus auginančių mamų), PVS (ŠMM) – 29 (iš jų 3 vaiko priežiūros atostogose, su 1 darbuotoja sudaryta terminuota sutartis vietoj vaiką auginančios mamos), PVS (VRM) – 13 (iš jų 4 vaiko priežiūros atostogose, su 1 darbuotoja sudaryta terminuota sutartis vietoj vaiką auginančios mamos), PFVS – 86 (iš jų 18 vaiko priežiūros atostogose, su 15 darbuotojų sudarytos terminuotos sutartys vietoj vaikus auginančių mamų), VRG – 2, ADM – 3.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


42 Faktiškai pagal neterminuotas sutartis 2008 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 193 etatai. Tolesniuose skaičiavimuose ataskaitoje bus naudojamas šis darbuotojų skaičius.

8.2 Personalo kaita 2008 m. Agentūra buvo išsikėlusi tikslą – sumažinti darbuotojų kaitą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo suformuluoti 2 uždaviniai: 1) pasiekti, kad darbuotojų kaita per metus neviršytų 14 proc., iš jų: darbuotojai, neišdirbę Agentūroje 1 metų („blogoji kaita“) – 6; darbuotojai, išdirbę Agentūroje daugiau kaip 1 metus („geroji kaita“) – 8; 2) mažinti darbuotojų kaitą padaliniuose/skyriuose. Siektina kaita padaliniuose: PFVD – 5, PAD – 8, kituose padaliniuose – 1. Uždaviniai buvo pasiekti – 2008 m. Agentūros darbuotojų kaita sudarė 12 proc. (iš jų 4 proc. sudarė „blogoji kaita“, 8 proc. – „geroji kaita“). Pagal padalinius kaita sudarė: PAD – 8,00 proc., PFVD – 2,5 proc., kituose padaliniuose – 1,5 proc.3 Siekiant sumažinti darbuotojų kaitą, 2008 m. Agentūroje buvo atliekama darbuotojų išėjimo iš darbo priežasčių analizė, stiprinama darbuotojų adaptacijos sistema, parengtas darbuotojų motyvacijos priemonių planas, atlikta darbuotojų pasitenkinimo darbu apklausa. Surengtos „naujokų dienos“, kurių metu naujai atėję darbuotojai supažindinti su Agentūros pagrindiniais veiklos tikslais, galiojančiomis tvarkomis, kt. Organizuojant mokymus gerinti darbuotojų, atsakingų už naujų darbuotojų apmokymą, mentorystės įgūdžiai. Pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų skaičiaus augimas 2007–2008 m. pateikiamas 4 grafike. 4 grafikas. Agentūros darbuotojų skaičiaus augimas 2007–2008 m. 200 150 100 50 0 Darbuotojų skaičius

183 193 2007 metai

2008 metai

8.3 Vidinės komunikacijos gerinimas Agentūra daug dėmesio skyrė vidinės komunikacijos gerinimui. Suburta komunikacijos darbo grupė, įsigytos informacinės lentos, sukurta „Mokymų medžiagos rodyklė“, kurioje patalpinta darbuotojų išklausytų mokymų medžiaga. Siekiant gerinti darbuotojų tarpusavio santykius, užtikrinti efektyvesnius informacijos mainus, parengtas ir patvirtintas vidinės komunikacijos planas, visų Agentūros padalinių informacijos srautų lentelės, kuriose detalizuoti informacijos vienetai, nustatyti informacijos siuntėjai ir gavėjai, numatytos atitinkamos komunikacijos priemonės ir terminai.

8.4 Agentūros darbuotojų administracinių gebėjimų ugdymas 2008 m. darbuotojų kvalifikacija buvo keliama tiek išorinių, tiek vidinių mokymų metu, taip pat stažuočių ir mokymosi darbo vietoje metu.

3 2008-11-04 buvo patvirtinta nauja Agentūros struktūra, tačiau, siekiant užtikrinti duomenų tikslumą, darbuotojų kaita pagal padalinius iki 2008 m. pabaigos buvo apskaičiuota pagal anksčiau galiojusią Agentūros struktūrą.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


43 Per 2008 metus Agentūros darbuotojai dalyvavo 128 išorinių mokymų renginiuose. Išoriniai mokymai apėmė įvairias vadybos, užsienio kalbų, IT, bendrųjų gebėjimų, kokybės vadybos, viešųjų pirkimų, personalo valdymo, projektų valdymo, finansų ir apskaitos temas. Daug dėmesio buvo skiriama vadovų kompetencijų ugdymui. Kiekvieną ketvirtį vyko vadovų mokymai, skirti vadovavimo įgūdžiams tobulinti, tokiomis temomis kaip „Lyderystės strategijos ir darbuotojų motyvavimas. Vadovo asmeninis efektyvumas“, „Įtakos darymas“, „Strateginis personalo valdymas“, „Efektyvaus vadovavimo pagrindai ir situacinis valdymas“, „Komandos sudarymas ir vadovavimas komandos darbui“, „Darbuotojų ugdymas“, „Komunikacija ir susirinkimų valdymas“. Vidiniai Agentūros mokymai buvo organizuojami pagal iškilusį poreikį.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


44

2008 m. gruodžio mėnesį atnaujinta interneto svetainė www.esf.lt.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


45 9 Agentūros veiklos viešinimas Administruodama BPD priemones, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, EQUAL, EPF, EIF programas, informacijos viešinimą Agentūra užtikrina panaudodama tokias priemones: • Agentūros interneto svetainės; • renginiai; • leidiniai; • žiniasklaidos priemonės; • kitos viešinimo ir informavimo priemonės.

Agentūros interneto svetainės 2008 m. gruodžio mėnesį atnaujinta interneto svetainė www.esf.lt. Kad svetainės vartotojams būtų lengviau rasti informaciją, ji svetainėje padalinta į keturis blokus: informacija pareiškėjams, informacija projektų vykdytojams, informacija apie Agentūrą ir informacija apie administruojamas programas. Agentūros interneto svetainėje nuolat atnaujinama informacija apie ESF programos priemonių kvietimus teikti paraiškas, priimtus sprendimus, skirtą finansavimą, pasirašytas sutartis, informacinius renginius, pateikiama projektų įgyvendinimui naudinga informacija (pvz.: teisės aktai, tipinės dokumentų formos) ir kt. Svetainėje galima rasti aktualią savaitės temą, renginių kalendorių ir archyvą, mokymų medžiagą, įvairias apklausas. Pareiškėjai, naudodamiesi filtru, suvedę informaciją apie savo juridinio asmens formą, remiamą sritį ir veiklą, gali lengvai gauti išsamią informaciją apie jiems tinkamas priemones. Svetainėje taip pat galima rasti dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus į juos, darbuotojų kontaktus, įvairias nuorodas ir instrukcijas. Per pirmąjį mėnesį svetainę aplankė 13442 lankytojų, dauguma jų naująją svetainę įvertino teigiamai. Agentūra taip pat rengia sėkmingų projektų pagal ESF 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 priemones aprašymus, kurie skelbiami interneto svetainėje www.esparama.lt. Per juos pristatoma geroji projektų administravimo patirtis, visuomenei pristatoma ES paramos teikiama nauda Lietuvos gyventojams. EQUAL interneto svetainėje www.equal.lt talpinama informacija apie EQUAL programos įgyvendinimą: LR teisės aktų pasikeitimai, susiję su EQUAL programos administravimu, EQUAL programos veiklos planas, informacija apie nacionalinius bei tarptautinius renginius (konferencijas, seminarus), organizuojamus vystymo bendrijų bei Agentūros EQUAL programos darbuotojų, leidinių el. versijos, kt. informacija.

Renginiai 2008 metais įvykę renginiai buvo planuojami ir rengiami kartu su tarpinėmis/vadovaujančiosiomis/ atsakingomis institucijomis, partneriais, ESF viešinimui panaudojant ir ES struktūrinių fondų finansavimą. Agentūra buvo išsikėlusi tikslą suorganizuoti 80 renginių. 2008 m. iš viso organizuoti 57 renginiai.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


46 26 lentelė. 2008 m. Agentūros organizuotų renginių rezultatai Rezultatų rodikliai Suorganizuoti informaciniai renginiai (seminarai, konsultacijos) potencialiems paraiškų teikėjams

36

-

1

1

38

Suorganizuoti paramos gavėjų informavimo ir mokymo renginiai

4

12

2

1

19

1449

374

66

27

1916

Renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius

Lyginant su 2007 metais, 2008 metais Agentūra suorganizavo 2,85 karto daugiau renginių (2007 m. suorganizuota 20 įvairaus pobūdžio renginių).

Leidiniai Agentūros darbuotojai 2008 m. parengė ir išleido šiuos leidinius: • Išleistas papildomas šių leidinių tiražas: „Projektų valdymo ciklas“, „Partnerystė“, „Lygių galimybių užtikrinimas ESF projektuose“, „Geroji patirtis – sėkmingi ESF projektai“ (800 vnt.); • Lankstinukas „Iš Europos socialinio fondo finansuojamų projektų deklaruojamų išlaidų kontrolės ir valdymo sistemos tobulinimas: ką reikėtų žinoti projekto vykdytojui?“ (500 vnt.); • Reprezentacinis leidinys apie Agentūrą (500 vnt.); • Papildomas vystymo bendrijų gerosios praktikos katalogo „EQUAL nauji sprendimai darbo rinkoje“ leidimas (1000 vnt.); • Leidinys „EQUAL – nauji keliai į darbo pasaulį: lygybės ir nediskriminacijos link“ (600 vnt.); • Parengta leidinio „Lobistinė veikla: vadovas nevyriausybinėms organizacijoms“ elektroninė versija; • Leidinys „Baigiamoji konferencija „EQUAL – naujas žvilgsnis į darbo rinkos galimybių plėtrą“ (300 vnt.).

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


47 Žiniasklaidos priemonės Viešindama ES paramą Lietuvoje bei Agentūros veiklą, Agentūra rengia pranešimus žiniasklaidai, organizuoja seminarus–diskusijas žiniasklaidos atstovams, nuolat atsako į jų klausimus, susijusius su gerosios patirties sklaida ir kita.

Kitos viešinimo ir informavimo priemonės 2008 m. agentūra pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešinimas ir vertinimas“ vykdydama projektą „Techninė pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai ir rengiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui“ ne tik įgyvendino potencialių projektų rengėjų ir jau administruojamų projektų vykdytojų informacinius bei mokymo renginius, bet vykdė ir viešą akciją „ESF dienos regionuose“. Šio renginių ciklo metu 7 Lietuvos apskričių centruose buvo įrengtas mobilus reklaminis paviljonas, kuriame atvirų durų principu buvo konsultuojama ir informuojama, organizuojamos viktorinos, kuriama kiekvieno miesto nuotraukų galerija, sėkmingų projektų vykdytojai pristatė savo rezultatus. Be to, iš techninės pagalbos lėšų buvo gaminama reprezentacinė atributika, kuri buvo platinama renginių metu. EPF ir EQUAL programoms viešinti pagaminta atributika taip pat buvo platinama įvairių renginių, susitikimų metu.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


48

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


49 10 Pareiškėjų konsultavimas, mokymai 2008 m. iš viso Agentūra pareiškėjams ir projektų vykdytojams organizavo 57 įvairaus pobūdžio renginius. 25 vertintų mokymų metu buvo dalijamos renginio vertinimo anketos, kuriose dalyviai prašomi įvertinti Agentūros organizuoto renginio kokybę: pranešimų turinį, jų pristatymus, renginio laiko panaudojimą, renginio organizavimo vietą, dalomosios medžiagos kokybę ir pan. Vidutinis įvertinimas svyravo nuo 4,17 iki 4,97 balo. Bendras vidutinis įvertintų renginių balas sudarė 4,66 iš 5 galimų. 5 grafikas. 2008 m. Agentūros organizuotų renginių įvertinimas 5 4,8 4,6 4,4 4,2

25 renginys

24 renginys

23 renginys

22 renginys

21 renginys

20 renginys

19 renginys

18 renginys

17 renginys

16 renginys

15 renginys

14 renginys

13 renginys

12 renginys

11 renginys

10 renginys

9 renginys

8 renginys

7 renginys

6 renginys

5 renginys

4 renginys

3 renginys

2 renginys

1 renginys

4

Vidutinis renginio vertinimo balas

Projektų vykdytojai buvo mokomi ir konsultuojami ne tik Agentūros organizuotų mokymų metu, bet ir atliekant patikras vietoje bei teikiant jiems įvairias rekomendacijas. Per 2008 metus Agentūros darbuotojai atliko 289 patikras vietoje (208 ESF, 69 EQUAL, 12 EPF projektų).

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


50 Atliekant projektų vykdytojų apklausą, 635 ESF projektų vykdytojams buvo išsiųsti klausimynai.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


51 11 Agentūros bendradarbiavimas su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis Siekdama stiprinti bendradarbiavimą su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis, 2008 m. Agentūra organizavo įvairius renginius, kurių metu buvo tariamasi dėl tolimesnių bendradarbiavimo galimybių, aptariami įvairūs bendradarbiavimo būdai. Siekiant geriau išsiaiškinti TI ir projektų vykdytojų poreikius bei lūkesčius, nustatyti Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei tobulintinas sritis, gruodžio mėnesį atliktos TI ir projektų vykdytojų apklausos. Atliekant TI apklausą, su Agentūra bendradarbiaujantiems TI darbuotojams išsiųsti klausimynai, kuriuos sudarė 18 klausimų, suskirstytų į tokius blokus kaip: teikiamų paslaugų kokybė, profesionalumas (kompetencija), komunikacija ir tobulėjimas. Iš TI gautos 4 užpildytos anketos nesudarė reprezentatyvios imties, todėl apklausa laikytina neįvykusia. 2009 m. planuojama ieškoti efektyvesnių informacijos surinkimo metodų ir pakartotinai atlikti apklausą. Atliekant projektų vykdytojų apklausą, 635 ESF projektų vykdytojams buvo išsiųsti klausimynai, kuriuos sudarė 17 klausimų, suskirstytų į tokius blokus kaip: teikiamų paslaugų kokybė, profesionalumas (kompetencija), komunikacija ir tobulėjimas. 84 anketos nepasiekė adresatų, o iš likusių 551 projektų vykdytojų užpildytas anketas grąžino 131 (atsakymų procentas sudarė 23,77 proc.). Aukščiausiu balu (4,6 iš 5 galimų) buvo įvertintas Agentūros darbuotojų elgesys (mandagumas, paslaugumas, kultūra), žemiausias įvertinimas (3,74) skirtas Agentūros gebėjimui laikytis paramos sutartyje numatytų terminų vykdant jai priskirtas dokumentų tikrinimo funkcijas. Visų sričių vertinimo vidurkis yra 4,07 iš 5 galimų. Geriausiai iš keturių sričių įvertinta komunikacija – 4,25 balo iš 5 galimų. Mažiausiu balu – 3,93 iš 5 galimų – įvertinta Agentūros teikiamų paslaugų kokybė. 2008 m. Agentūra taip pat bendradarbiavo ir dalijosi patirtimi su kitomis įgyvendinančiomis institucijomis: organizuotos 2 stažuotės Olandijos ESF agentūroje, mokymai Belgijos ESF agentūroje. Vizitų metu susipažinta su ESF administravimo sistema Olandijoje, projektų vertinimo procesu, patikrų vykdymo procedūra, funkcijų ir darbų pasiskirstymu administruojant 2000–2006 m. programavimo laikotarpio ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektus, Belgijos ESF kokybės sistema. Patirtį planuojama pritaikyti administruojant 2007–2013 m. projektus.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


52

Projekto lėšomis buvo organizuoti įvairūs informaciniai renginiai.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


53 12 Techninės paramos projektai 12.1 BPD 5.1 priemonė „Parama rengiant, valdant, prižiūrint ir kontroliuojant programą“ 2008 m. Agentūra pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1 priemonę „Parama rengiant, valdant, prižiūrint ir kontroliuojant programą“ toliau vykdė projektą „Europos socialinio fondo remiamų projektų vertinimas ir administravimas“ Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0004. Projekto lėšomis buvo keliama ir tobulinama darbuotojų kvalifikacija, įrengtos naujos darbo vietos, įsigyta darbui reikalinga įranga ir priemonės, nuomotos patalpos, organizuoti viešieji pirkimai, paraiškų vertinimas ir atranka, vykdyti ESF projektų administravimo darbai.

12.2 BPD 5.2 priemonė „Techninė pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą švietimo, mokslo ir socialinėje srityje“ 2008 m. agentūra pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešinimas ir vertinimas“ vykdė projektą „Techninė pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai ir rengiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui“ Nr. BPD2004-ESF-5.2.0-03-05/0018. Projekto tikslas buvo potencialius projektų rengėjus ir jau administruojamų projektų vykdytojus supažindinti su 2007– 2013 m. SF finansavimo perspektyva, suteikti jiems praktinių įgūdžių ir kokybiškų konsultacijų ESF projektų valdymo srityje, informuoti apie struktūrinių fondų paramą. Projekto lėšomis buvo organizuoti įvairūs informaciniai renginiai, mokymo renginiai potencialiems pareiškėjams, atvirų durų dienos, parengti ir išleisti įvairūs leidiniai, organizuoti projektų vykdytojų mokymai, atnaujinta ESFA interneto svetainė, pagaminta reprezentacinė atributika.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


54

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


55 13 Agentūros vidaus kontrolės stiprinimas 2008 m. Agentūra siekė toliau stiprinti Agentūros vidaus kontrolės sistemą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo baigta diegti dokumentų valdymo sistema, parengta informacijos perdavimo iš darbo išeinant darbuotojui tvarka, atlikta pradinė informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo analizė, numatyti pagrindiniai sistemos diegimo etapai ir preliminarūs terminai. Tobulinant Agentūros kokybės sistemą 2008 m. KUKS atliko 18 sisteminių ir 11 turinio auditų, kurių metu buvo tikrinamas procedūrų veikimas, analizuojamos nustatytų neatitikčių priežastys ir teikiamos rekomendacijos veiklai gerinti. Taip pat periodiškai buvo analizuojami ir apibendrinami kokybės duomenys, teikiamos kokybės duomenų ataskaitos. Tobulinant Agentūros kokybės ir kontrolės sistemą, Agentūros veiklą prižiūrinčios institucijos atliko 50 auditų ir patikrų: LR FM LR SADM

Patikros

4 ataskaitos

Techninės paramos projekto veiklos patikrinimas

1 ataskaita

EIF valdymo ir kontrolės sistemos auditas

1 ataskaita

EPF valdymo ir kontrolės sistemos auditas

1 ataskaita

EPF programos 5 projektų patikros

1 ataskaita

10 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditai

3 ataskaitos

5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditai

18 ataskaitų

LR ŠMM

5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditai

19 ataskaitų

UAB „Bureau Veritas“

ISO 9001:2000 priežiūros auditas

1 ataskaita

UAB „Earnst  Young Baltic“

Valdymo ir kontrolės sistemos auditas

1 ataskaita

UAB „PriceWaterhouseCoopers“

Valdymo ir kontrolės sistemos auditas

Ataskaita dar nepateikta

Belgijos ESF agentūros auditoriai

Agentūros vertinimas pagal Belgijoje taikomą ESF kokybės audito sistemą

Ataskaita dar nepateikta

Iš viso: 50 audito ir patikrų ataskaitų

• LR finansų ministerija 2007 m. spalio 15–16 d. ir spalio 30–31 d. Agentūroje atliko ESF patikrą. Audito ataskaitoje (pateikta 2008 m.) pateikta 17 rekomendacijų dėl darbuotojų kaitos mažinimo, informacijos perdavimo naujiems darbuotojams, reikalingų darbuotojų priėmimo, KUKS veiklos koordinavimo, pirkimų kontrolės procedūrų tikslinimo, dokumentų saugojimo, dokumentų valdymo sistemos diegimo, ESF procedūrų papildymo, atrankinės išlaidas pateisinančių dokumentų tikrinimo tvarkos taikymo, dvigubo finansavimo, darbo santykių forminimo, patikros vietoje pateiktų rekomendacijų stebėsenos, pažeidimų kontrolieriaus skyrimo kiekvienai programai, pažeidimų procedūros papildymo, duomenų į SFMIS suvedimo, Agentūros tinklalapio atnaujinimo, naujų būdų papildomos projektų viešinimo veiklos pristatymui ir gerosios patirties sklaidai. • LR finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentas 2007 m. spalio 15–16 d. Agentūroje atliko patikrą. Jos metu patikrinta 482442 Lt išlaidų ir nustatyta 202 Lt netinkamų išlaidų (komisinių ir banko mokesčių). Audito ataskaitoje (pateikta 2008 m.) pateiktos 6 rekomendacijos dėl procedūros Nr. ESF-PR-016 nuostatų suderinimo su Nutarimo Nr. 590 nuostatomis ir išsamaus Agentūros darbuotojų veiksmų, susijusių su grąžintinų lėšų administravimu, aprašymo, procedūros aprašo Nr. ESF-PR-008 patikslinimo, suderinant schemoje ir tekste esančią informaciją, duomenų į SFMIS vedimo bei dokumentų įkėlimo, netinkamų išlaidų susigrąžinimo, MP tikrinimo ir tvirtinimo terminų laikymosi.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


56 • LR finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamentas 2007 m. lapkričio 6–7 d. atliko EQUAL programos įgyvendinimo patikrą. Patikros ataskaita pateikta 2008-05-30. Ataskaitoje pateikta 10 rekomendacijų dėl 2005 m. pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, dokumentų į bylas segimo, reguliaraus EQUAL MP tikrinimo ir tvirtinimo procedūros bei MPTL atnaujinimo, „keturių akių“ principo laikymosi rengiant ESFA ataskaitas, nesutapimų tarp MP nurodytų ir pateiktų dokumentų, kuriais pagrindžiamos deklaruojamos išlaidos, žymėjimo MP arba MPTL, atidesnio kartu su MP pateiktų išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijų tikrinimo, EQUAL techninės pagalbos lėšų panaudojimo procedūros atnaujinimo pagal galiojančią naujausią EQUAL techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių redakciją, atidesnio MP ir jų turinio audito patikros lapų pildymo, EQUAL darbo procedūrų vadovo, audito metu nustatytų netinkamų deklaruotų išlaidų grąžinimo skyriaus papildymo nuostatomis dėl grąžintinų ir grąžintų lėšų registravimo, netinkamų finansuoti išlaidų, kurios dar nebuvo įtrauktos į išlaidų deklaraciją, grąžinimo ir grąžintų lėšų traukimo į apskaitą, rengiant mėnesio finansines ataskaitas ir išlaidų deklaracijas. • LR finansų ministerijos vidaus audito skyrius 2008-03-17–2008-04-10 atliko Agentūros vykdomo Techninės paramos projekto BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0004 išlaidų atrankinį patikrinimą, kurio metu buvo patikrinta 596996 Lt ir nustatyta 42,87 Lt netinkamų išlaidų. Audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos dėl vykdomų techninės paramos projektų rekvizitų nurodymo projekto išlaidas pateisinančiuose ir pagrindžiančiuose dokumentuose, ESFA darbuotojams suteiktų papildomų poilsio dienų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ir netinkamų išlaidų atstatymo, komandiruočių įsakymų rengimo ir atsiskaitymo už renginį/ komandiruotę formos rengimo, atskirų komandiruotės išlaidų rūšių apmokėjimo iš skirtingų lėšų pagrindimą ir darbuotojų, kuriems komandiruotės metu buvo suteiktos apgyvendinimo paslaugos, identifikavimo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose užtikrinimo, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir kontrolės funkcijų atskyrimo. • UAB „Bureau Veritas“ 2008-05-20 atliko ISO 9001:2000 priežiūros auditą. Audito rezultatas – ISO sertifikato ESF sričiai galiojimas pratęstas dar vieneriems metams. Audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos dėl kokybės politikos susiejimo su agentūros vizija, misija ir vertybėmis, pasitikrinimo, ar visi ISO 9001: 2000 standarto reikalavimai yra įvertinami kokybės sistemos vidaus auditų metu, „Bureau Veritas Certification logo“ ženklo naudojimo, poreikio renginio vietoms, reikiamai organizacinei technikai, formavimo raštu, planinių ir neplaninių renginių veikimo schemų bei daromų įrašų detalizavimo. • SADM struktūrinės paramos valdymo skyrius atliko EPF programos 5 projektų patikrą ir pateikė vieną patikros ataskaitą 2008-05-28. Ataskaitoje rekomenduota tikrinti dalyvių parašų teisingumą. • SADM vidaus audito skyrius 2008-06-10 atliko EIF valdymo ir kontrolės sistemos auditą. Audito ataskaitoje pastabų Agentūrai pateikta nebuvo. 2008-07-21 atliko EPF valdymo ir kontrolės sistemos auditą. Audito ataskaitoje pastabų Agentūrai pateikta nebuvo. SADM Vidaus audito skyrius atliko 3 EPF programos 10 proc. lėšų panaudojimo atrankinius projektų patikrinimus. Visų projektų vidaus kontrolės sistema įvertinta kaip „gera“. • LR finansų ministerijai užsakius, UAB Earnst  Young Baltic atliko valdymo ir kontrolės sistemos auditą. 2008-08-20 buvo pateiktas 2007–2013 m. LR sukurtų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimas ir nuomonės dėl jos atitikties Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 58-62 straipsniams parengimas. Procedūrų vertinimo metu pastebėta, kad kai kurioms procedūroms reikalingi pataisymai. Vertinimo metu buvo pateikti ne visi vertinimui reikalingi procedūrų aprašai arba pateiktuose aprašuose nebuvo informacijos, susijusios su ES struktūrinės paramos panaudojimo prognozių rengimu, išlaidų deklaravimu EK, SFMIS naudojimo tvarka, lėšų susigrąžinimu iš projektų vykdytojų, pažeidimų nustatymu ir tyrimu. Vertinimo metu nustatyta, kad Agentūra iš esmės gali vykdyti jai pavestas funkcijas. • LR švietimo ir mokslo ministerijos vidaus audito skyrius atliko 19 projektų 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditus. Iš jų 11 projektų vidaus kontrolės sistema įvertinta kaip „gera“, 8 projektų – kaip „patenkinama“. • LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito skyrius atliko 18 projektų 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditus. Iš jų 3 ESF projektų vidaus kontrolės sistema įvertinta kaip „labai gera“, 6 – kaip „gera“, 5 – kaip „patenkinama“, 1 EQUAL projekto vidaus kontrolės sistema įvertinta kaip „labai gera“, 2 – kaip „gera“ ir 1 – kaip „patenkinama“.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


57 Tarpinių institucijų 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditų metu pateiktas 41 patikrinto projekto vidaus kontrolės sistemos įvertinimas: 1 pav. 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo vidaus kontrolės sistemos įvertinimas 20

15

10

5

0 Ataskaitų skaičius

8

8 8

11

4

1 2 1

SADM priemonių projektai Labai gerai

ŠMM priemonių projektai Gerai

EQUAL programos projektai Patenkinamai

Tarpinių institucijų 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditų metu iš viso patikrinta 28 879 637,83 Lt projektų deklaruotų tinkamų finansuoti lėšų. Iš jų LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija patikrino 19 730 422,14 Lt, o 2 278,55 Lt pripažinta netinkamomis (0,01 proc.) dėl klaidingai apskaityto darbo valandų skaičiaus; LR švietimo ir mokslo ministerija patikrino 9 149 251,69 Lt, o 30 622,58 Lt pripažinta netinkamomis (0,33 proc.). • LR finansų ministerija 2008 m. gruodžio 2–15 d. atliko Europos regioninės plėtros fondo techninės paramos projekto Nr. BPD2004-ERPF-5.1-01-04/0002 „Europos socialinio fondo projektų administravimas (ŽIPPPF)“ veiklos atrankinį patikrinimą. Pateiktos 2 rekomendacijos dėl Pagrindinio reglamento 29 straipsnyje nustatytos finansinės paramos ribų atkūrimo ir projekto paraiškoje nurodytų sąlygų, susijusių su informavimo ir viešinimo priemonių taikymu, įgyvendinimo. Vidaus kontrolės sistema įvertinta kaip gera. • Lapkričio 26–28 d. Paramos fonde Europos socialinio fondo agentūroje lankėsi Belgijos ESF agentūros auditoriai. Jie pagal Belgijoje taikomą ESF kokybės audito sistemą atliko Agentūros veiklos kokybės auditą, po kurio Agentūrai suteiktas ESF kokybės sertifikatas (ESF label), liudijantis organizacijos gebėjimus efektyviai vykdyti jai priskirtas funkcijas.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


58

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


59 Baigiamosios nuostatos Agentūros 2008 m. veiklos ataskaita tvirtinama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

2008 m. Agentūros veiklos santrauka Rodikliai Administruotų programų biudžetas (Lt)

ESF (2004–2006)

ESF (2007–2013)

EIF

EPF

EQUAL

802 743 167,59

192 351 098,00

2 723 125,85

7 395.568,81:

49 192 981,00

EPF 2007 m. – 2 625 819,31 EPF daugiametė 2008–2013 m. ir EPF 2008 m. programos Bendra suma 1 projektų įgyvendinimo metams 2 589 699,82 Bendra suma 2 projektų įgyvendinimo metams – 2 180 049,68

Administruotų projektų skaičius

2.1 priemonė 3

SADM priemonės 7

2.2 priemonė 223

ŠMM priemonės -

2.3 priemonė 91

VRM priemonės -

2.4 priemonė 181

-

11 (5 projektai pagal EPF 2006 m. metinę programą ir 6 projektai pagal EPF 2007 m. metinę programą)

28

2.5 priemonė 100 Iš viso 598

Iš viso 7

Paskelbta kvietimų teikti paraiškas

-

34 pasiūlymai teikti paraiškas, 3 konkursiniai kvietimai

1

1

-

Pateiktos ir užregistruotos paraiškos

180 paraiškų dėl papildomos paramos skyrimo

755

17

7

-

Parengtos ir pasirašytos paramos sutartys

160 (dėl papildomos paramos skyrimo)

15

16

5

-

Nutraukta projektų

12

-

-

-

-

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


60

Rodikliai Užbaigta vykdyti projektų

ESF (2004–2006)

ESF (2007–2013)

EIF

EPF

EQUAL

2.1 priemonė 4

-

-

5

28

2006 m. progr. 5

167

2.2 priemonė 211 2.3 priemonė 92 2.4 priemonė 186 2.5 priemonė 93 Iš viso 586

Patikrinta MP

2.1 priemonė 16

SADM priemonės 11

2.2 priemonė 768

ŠMM priemonės -

2.3 priemonė 423

VRM priemonės -

2007 m. progr. 29 (iš jų 11 avanso MP)

Iš viso 11

Iš viso: 34

2.1 priemonė 1

SADM priemonės 1

12

69

2.2 priemonė 111

ŠMM priemonės -

2.3 priemonė 42

VRM priemonės -

87,04 proc. nuo EPF 2006 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos

95,01

2.4 priemonė 737 2.5 priemonė 478 Iš viso 2422 Atlikta patikrų vietoje

2.4 priemonė 29 Iš viso 1

2.5 priemonė 29 Iš viso 208 Įsisavinta lėšų (įsisavinimo proc. nuo priemonei / programai skirtos sumos)

2.1 priemonė 96,91

SADM priemonės 494 157,80 Lt5

2.2 priemonė 102,96

ŠMM priemonės 0

2.3 priemonė 98,06

VRM priemonės 0

-

Iš viso SADM 100,26

64,37 proc. nuo EPF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos

2.4 priemonė 98,62 2.5 priemonė 100,68 Iš viso 494 157,80 Lt

Iš viso ŠMM 99,37 Iš viso 99,86 Agentūros organizuotų renginių skaičius

40

2

3

Agentūros darbuotojų skaičius

193

2008 m. priimtų darbuotojų skaičius

49

2008 m. atleistų iš darbo darbuotojų skaičius

27

2008 m. darbuotojų kaita Mokymų, kuriuose Agentūros darbuotojai kėlė kvalifikaciją, skaičius

12

12 proc. 140 (iš jų 128 išoriniai ir 12 vidinių)

5 Atsižvelgiant į FM pateiktą ES fondų lėšų naudojimo plano 2008–2015 metais projektą, 2008 metais nebuvo numatyta panaudoti ESF lėšų, todėl neįmanoma apskaičiuoti įsisavinimo proc.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


61 Išvados • 1.Agentūra su nežymiu nuokrypiu pasiekė planuotą lėšų įsisavinimą: • Iki 2008 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 99,86 proc. (748 427 720 Lt) BPD skirtos įsipareigojimų sumos (planuota 100 proc. arba 749 442 950,00 Lt); • pagal „n+2“ pasiektas 46 869 308,87 Lt (95,01 proc.) įsisavinimas nuo EQUAL 2004–2006 m. programavimo laikotarpiui BPD skirtos įsipareigojimų sumos (planuotas 99,72 proc. arba 49 192 918 Lt); • iki 2008 m. balandžio 2 d. įsisavinta 87,04 proc. (2 144 826,24 Lt) EPF 2006 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (planuota 85 proc. arba 2 094 000,00 Lt); • iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo įsisavinta 64,37 proc. (1 690 230,16 Lt) EPF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (planuota 55 proc. arba 1 444 000,00 Lt). • Agentūrai pavyko pasiekti užsibrėžtą tikslą siekti efektyvaus projektų vykdytojų teikiamų dokumentų tikrinimo – pasirengta 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai paraiškų vertinimui ir projektų administravimui, įdiegta dokumentų valdymo sistema, užtikrinant dokumentų tikrinimo terminų laikymosi kontrolę, patobulinta atrankinė MP tikrinimo tvarka, rizikos valdymo procedūra, parengta atrankinė VP dokumentų tikrinimo tvarka, „universalaus projektų vadovo“ koncepcijos įgyvendinimo veiksmų planas. 2008 m. buvo pastebimi tik pavieniai dokumentų tikrinimo vėlavimo atvejai. • 2008 m. tobulinta Agentūros vadovų veikla: pagal bendrąjį vertinimo modelį atliktas Agentūros veiklos įsivertinimas, numatyti atitinkami tobulinimo veiksmai, parengtas Agentūros strateginis planas, kelta Agentūros vadovų kvalifikacija bei stiprintos vadovavimo kompetencijos, stiprintas bendradarbiavimas su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis. • Iki 12 proc. sumažinta Agentūros darbuotojų kaita (planuota iki 14 proc.). • Pavyko pagerinti Agentūros vykdomą ES paramos viešinimą: atnaujinta Agentūros interneto svetainė, suorganizuoti 57 renginiai pareiškėjams bei projektų vykdytojams, išleista 10 leidinių apie gerąją projektų administravimo patirtį, partnerystę, projekto valdymo ciklą, lygių galimybių užtikrinimą ESF projektuose, deklaruojamų išlaidų kontrolės ir valdymo sistemos tobulinimą, apie Agentūros veiklą, lobistinę veiklą. • 2008 m. toliau tobulintas žmogiškųjų išteklių valdymas: pagerintas darbuotojų vertinimo procesas, parengti vidinės komunikacijos gerinimo ir darbuotojų motyvacijos didinimo planai. • Siekiant gerinti paraiškų vertinimo kokybę bei stiprinti vertintojų gebėjimus, 2008 m. atnaujintas Agentūros vertintojų tinklas, parengta tinkamumo kriterijų vertinimo metodika, Agentūros svetainėje sukurta prieiga vertintojams, sukurta vertintojų duomenų bazė, vykdyti nepriklausomų vertintojų ir vidinių vertintojų mokymai • Siekiant didinti žinių ir informacijos apsaugą, pradėta kurti informacijos saugumo valdymo sistema. • Agentūros veiklos viešinimo strategijos kūrimo veiklos dėl netikslingumo nuspręsta atsisakyti.

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


62 Vartojami sutrumpinimai Institucijos Agentūra

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

EK

Europos Komisija

ES

Europos Sąjunga

FM

Finansų ministerija

SADM

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – tarpinė institucija

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija – tarpinė institucija

VRM

Vidaus reikalų ministerija – tarpinė institucija

TI

Tarpinė institucija

Programos EGF

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

EIF

Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

EPF

Europos pabėgėlių fondas

EQUAL

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL

ESF

Europos socialinis fondas

Padaliniai BRS

Bendrųjų reikalų skyrius

FAS

Finansų ir apskaitos skyrius

ITS

Informacinių technologijų skyrius

KUKS

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

PFVS

Projektų finansų valdymo skyrius

PS

Personalo skyrius

PVS

Projektų valdymo skyrius

TVPS

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Sąvokos BPD

Lietuvos 2004–2006 m. bendrasis programavimo dokumentas

PARAMOS FONDO EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS 2008 M. VEIKLOS ATASKAITA


g. Geležin io Vilko

is

Gynė jų

g.

Ner uto g.

A. Tum

Lukiš k

16 Luk i

škių

ių g.

M

ės et eč

g.

sk.

Gošta

ėno g .

Gedim

ino p

r.

Tel. + 370 5 264 93 40 El. paštas info@esf.lt Gynėjų g. 16 LT - 01109 Vilnius Lietuva www.esf.lt

Kr až ių

g.

J. Savickio

g.

PARAMOS FO EUROPOS SO FONDO AGE 2008 m. VEIK