Europos socialinio fondo agentūros 2012 m. veiklos ataskaita

Page 1

Europos socialinio fondo agentĹŤros

Veiklos ataskaita 2012

1


2


Turinys Direktoriaus žodis /4 Apie agentūrą /5 Žmogiškųjų išteklių valdymas /7 Agentūros struktūra /7 Agentūros darbuotojai /7 Motyvacija ir vidinė komunikacija /8 Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas bei kompetencijų vertinimas /9 Agentūros procesų valdymas /11 Agentūros integruota vadybos sistema /11 Vidaus kontrolės sistemos ir kokybės priežiūra /12 2007–2013 m. es struktūrinės paramos programavimo laikotarpio esf projektų administravimas /15 Paraiškų vertinimas /15 Projektų administravimas /16 Dvigubo finansavimo prevencija administruojamuose projektuose /20 ES paramos lėšų naudojimo planų vykdymas /21 EPF 2008–2013 m. daugiametės programos administravimas /24 Paraiškų vertinimas ir administravimas /24 EIF 2007–2013 m. daugiametės programos administravimas /25 Paraiškų vertinimas ir administravimas /25 Pasirengimas 2014–2020 m. finansinės perspektyvos administravimui /28 Administracinės naštos mažinimas /28 Naujų veiklos sričių paieška /29 Klientų aptarnavimo tobulinimas /32 Projektas „Pažvelkime kitaip“ /22 Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rezultatai /33 Išorinių mokymų kokybės tobulinimas /34 Bendradarbiavimas su es paramą administruojančiomis institucijomis, paramos gavėjais ir potencialiais pareiškėjais lietuvoje /37 Bendradarbiavimo iniciatyvos Lietuvoje /37 Bendradarbiavimas su projektų vykdytojais bei potencialiais pareiškėjais Lietuvoje /38 Tarptautinis bendradarbiavimas bei agentūros gerosios patirties sklaida /40 Dalyvavimas ES programų projektuose /40 Bendradarbiavimas su giminingomis institucijomis ES šalyse bei Agentūros patirties sklaida /40 Dalyvavimas tarptautinių tinklų/grupių veikloje /41 Europos socialinio fondo agentūros 2012 m. veiklos ataskaitos finansinė dalis /43 priedas nr. 1. agentūros 2012 m. veiklos plane numatytų veiklų įgyvendinimo bei rodiklių pasiekimas /48 Iliustracijų sąrašas /51

3


direktoriaus žodis

2012 metai – neeiliniai metai Europos socialinio fondo agentūros gyvavimo istorijoje. Pirmiausia – tai jubiliejiniai organizacijos dešimtmečio metai, kurių metu turėjome galimybę sugrįžti į visus praėjusius metus ir įvertinti pokyčius bei išmoktas pamokas. Džiaugėmės pasiekimais – tiek plano, tiek kokybės, tiek užsibrėžtų tikslų. Administruojamoms ES programoms skirtų lėšų įsisavinimas, daugeliu atvejų, viršijo siektinas sumas, paslaugų teikimo terminai buvo trumpesni, nei numatyti – tai rodo, jog procesai buvo valdomi efektyviai ir kokybiškai. Tobulinome darbuotojų profesinę kompetenciją bei gebėjimus, stiprinome tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, siekėme aukštų Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rodiklių. Nors ir ne visos sritys buvo įvertintos pačiais aukščiausiais balais, mūsų klientų nuomonės apklausa padėjo atskleisti prioritetines tobulinimo sritis. Be to, 2012 m. svarbūs ir tuo, kad tai antrieji 2011–2015 m. strateginio plano vykdymo metai. Pirmaisiais metais ieškoję krypties kur link eiti, šiais metais dar kartą peržiūrėjome ir įvertinome strateginius tikslus ir atnaujinome šį svarbų dokumentą. Šiandien turime 2013–2015 m. Agentūros strateginį planą ir jau tvirtai žinome kelią užsibrėžtų tikslų siekimui. Tikimės, jog, artėjant naujai ES struktūrinės paramos 2014–2020 m. laikotarpio finansinei perspektyvai, siekiamos strateginės kryptys padės sumažinti administracinę naštą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, užtikrinti klientų pasitenkinimą, gerosios patirties sklaidą ir bendradarbiavimo iniciatyvų plėtojimą – visose srityse daugiausia dėmesio skirsime kokybei.

4


Apie agentūrą Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurį 2002 m. rugpjūčio 22 d. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) švietimo ir mokslo ministerijos. Agentūros misija – tenkinti viešuosius interesus, užtikrinant racionalų Lietuvos ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimą žmogiškųjų išteklių plėtros projektuose ir programose. Agentūros vizija – esame pripažinta ir tobulėjanti organizacija. Mūsų geriausias įvertinimas – kokybiškas darbas ir patenkinti klientai. Siekdama įgyvendinti savo misiją, Agentūra ir kiekvienas jos darbuotojas savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: Profesionalumas. Vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. Pagarba. Kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę. Bendradarbiavimas. Siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais. Lojalumas. Tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija. Tobulėjimas. Mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe. Agentūrai 2012 metais, kaip ir ankstesniaisiais, buvo pavesta administruoti šias programas:  Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų (toliau – ESF 2007–2013 m.) programą;  Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) 2008–2013 m. daugiametę programą bei pagal ją įgyvendinamas 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. metines programas;  Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) 2007–2013 m. daugiametę programą bei pagal ją įgyvendinamas 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. metines programas. Be to, Agentūra 2012 m. vykdė EPF bei EIF programų tvirtinančios institucijos funkcijas (tvirtino metinių programų išlaidų deklaracijas, teikiamas Europos Komisijai).

5


6


žmogiškųjų išteklių valdymas Agentūros struktūra 2012 m. Agentūros organizacinėje struktūroje buvo tam tikrų pokyčių. 2012 m. sausio 30 d. Visuotiniu dalininkų susirinkimo sprendimu (protokolas Nr. VDS–2012/1) Viešųjų ryšių grupės pavadinimas pakeistas į Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupę, šiame padalinyje įsteigta tarptautinio bendradarbiavimo specialisto pareigybė . Nauja struktūra įsigaliojo 2012 m. kovo 1 d. Agentūros organizacinė struktūra pateikta 1 paveiksle. 1 pav. Agentūros organizacinė struktūra. Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Finansų ir apskaitos skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Personalo skyrius

Vidaus audito skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Projektų valdymo skyrius (SADM)

Projektų valdymo skyrius (ŠMM)

Projektų valdymo skyrius (VRM)

Projektų valdymo skyrius (EPF/EIF)

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Ūkio grupė

Agentūros darbuotojai Bendras Agentūros etatų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 231, iš jų 4 etatai buvo neužimti. Agentūros darbuotojų skaičiaus (faktiškai dirbusių, t. y. gavusių darbo užmokestį) dinamika 2008–2012 m. pateikiama 2 paveiksle. 2 pav. Agentūros darbuotojų skaičiaus dinamika 2008–2012 m. Faktiškai dirbantys darbuotojai Iš jų darbuotojų skaičius pagal neterminuotas sutartis Iš jų darbuotojų skaičius pagal terminuotas sutartis 194

188

183 158

227

215 167

157

169

163

58

52 31

25

2008

2009

27 2010

2011

2012

7


2012 m. Agentūros darbuotojų kaita siekė 9 proc.: „geroji“1 darbuotojų kaita per metus siekė 6 proc., „blogoji“2 – 3 proc. Agentūros darbuotojų kaita 2008–2012 m. pateikiama 3 paveiksle. 3 pav. Agentūros darbuotojų kaita 2008–2012 m.

Darbuotojų kaita

13

Geroji kaita 12 10

10 9

9

9

Blogoji kaita

9

8 6 4 3 2 1

2008

2009

1 2010

2011

2012

Vidutinė darbo Agentūroje trukmė 4,42 m., vidutinis darbuotojų amžius – 33 m. Siekiant mažinti darbuotojų kaitą, visus metus buvo analizuojamos darbuotojų išėjimo iš darbo priežastys, teikiamas grįžtamasis ryšys vadovams, atlikta darbuotojų pasitenkinimo darbu apklausa (gauti rezultatai – 83 proc. iš 100 galimų). Lyginant su 2011 m. atliktos apklausos rezultatais, bendras darbuotojų pasitenkinimo darbu procentas yra smarkiai padidėjęs (2011 m. – 76 proc.). Tiek 2012 m., tiek 2011 m. šioje apklausoje dalyvavę darbuotojai stipriosiomis organizacijos sritimis įvardijo tai, kad Agentūra yra moderni organizacija, turi aiškią misiją, viziją, vertybes, kompetentingus vadovus, bei įvertino glaudų bendradarbiavimą su kolegomis skyriuje. 48 proc. darbuotojų 2012 m. apklausoje nurodė, kad didžiuojasi dirbdami Agentūroje. Kaip trūkumus ir silpnąsias Agentūros sritis darbuotojai įvardijo karjeros galimybių nebuvimą bei darbo užmokestį – net 40 proc. darbuotojų keistų darbą, jeigu jiems pasiūlytų didesnį darbo užmokestį. Atsižvelgiant į 2011 m. darbuotojų pasitenkinimo darbu apklausos rezultatus bei išsakytas darbuotojų pastabas ir lūkesčius, 2012 m. buvo apibrėžti ir darbuotojams iškomunikuoti kriterijai, kuriais remiantis vyko darbuotojų atranka vykti į mokymus užsienyje, tobulinamas kompetencijų modelis, žmogiškųjų išteklių valdymo srities procedūros. 2012 m. Agentūroje buvo periodiškai skaičiuojamas, vertinamas bei prognozuojamas darbo krūvis, siekiant užtikrinti tolygų darbo krūvių paskirstymą projektų valdymo skyriuose.

Motyvacija ir vidinė komunikacija 2012 m. Agentūros atstovai dalyvavo LR finansų ministerijos organizuojamame projekte „Naudos darbuotojams: nefinansinės galimybės“ (toliau – Projektas). Buvo sukurta motyvacijos sistemos kūrimo darbo grupė, kurią sudarė institucijų, dirbančių su struktūriniais fondais, atstovai. Jie atliko darbuotojų apklausą ir, apibendrinę gautus rezultatus, išskyrė šias prioritetines tobulintinas sritis: bendradarbiavimą, komunikaciją tarp skyrių, darbuotojų veiklos vertinimą, tinkamo grįžtamojo ryšio teikimą, vertybių palaikymą ir puoselėjimą organizacijoje, biurokratijos mažinimą bei procedūrų paprastinimą, karjeros galimybes. 2013 m. Agentūra planuoja parengti motyvacijos priemonių planą bei įgyvendinti projekto darbo grupės teiktus siūlymus, aktualius Agentūrai ir jos darbuotojams.

8 1. „Geroji kaita“ – darbuotojai, išdirbę Agentūroje daugiau kaip 1 metus. 2. „Blogoji kaita“ – darbuotojai, neišdirbę Agentūroje 1 metų.


Šiuo metu Agentūroje taikomos motyvacijos priemonės: galimybė kelti kvalifikaciją ir plėsti kompetencijas vidinių bei išorinių mokymų metu, darbo sąlygos, taikomos nefinansinio motyvavimo priemonės – galimybė dirbti namuose, lankstus darbo grafikas, puoselėjamos Agentūros tradicijos drauge švęsti didžiąsias metų šventes, Agentūros darbuotojų iniciatyva įkurta ir veikianti Agentūros biblioteka, leidžiamas vidinis Agentūros laikraštis. Agentūroje skatinamas darbuotojų atsakomybės už visą organizaciją jausmas, įtraukiant juos į įvairias vidinės komunikacijos iniciatyvas. Siekdama socialinės atsakomybės, Agentūra 2012 m. dalyvavo ir įvairiose socialinėse akcijose: buvo bendradarbiauta su Kelmės Vijurkų vaikų globos namais, Visų Šventųjų parapijos vaikų dienos centru, „Maisto banku“, Agentūros darbuotojai dalyvavo visuotinėje švaros akcijoje „Darom“. Siekiant ugdyti organizacijos vertybes, skatinti darbuotojus atpažinti gerus poelgius, siekti bendro tikslo bei džiaugtis bendrais rezultatais ir bendradarbiauti tarpusavyje, 2011 m. vykdomas ir 2012 m. pabaigtas projektas „Gerų darbų namas“, kurio metu kas ketvirtį buvo renkami bei apdovanojami geriausi darbuotojai. 2012 m. buvo organizuotas nuotraukų konkursas, kurio metu Agentūros darbuotojai teikė nuotraukas, geriausia atspindinčias Agentūros vertybes. 2012 m. pradžioje buvo organizuotas geriausio „Auksarankio konkursas“, kurio metu Agentūros darbuotojai pristatė savo darbus. 2012 m. pabaigoje atlikus darbuotojų nuomonės apklausą bei įvertinus rezultatus, darbuotojų, manančių, kad vidinė komunikacija pagerėjo, skaičius sudarė 19,1 proc., 40,4 proc. apklaustųjų sutiko iš dalies, o 25,5 proc. visų apklaustųjų nuomonės, kad vidinė komunikacija pagerėjo, neturėjo, todėl 2013 m. daug dėmesio bus skiriama vidinės komunikacijos tobulinimui.

Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas bei kompetencijų vertinimas 2012 m. Agentūros darbuotojams buvo suorganizuoti 155 mokymai: 55 vidiniai mokymai (35 proc.) ir 100 išorinių mokymų (65 proc.). Taip pat darbuotojai dalyvavo 31 mokymuose, kurie buvo organizuojami pagal Finansų ministerijos ir bendrą UAB „Organizacijų vystymo centras“ bei VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ mokymų projektą. Didžiausią dalį šio mokymų projekto sudarė buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo, viešųjų pirkimų, bendravimo raštu ir žodžiu, klientų aptarnavimo mokymai. 2012 m. kvalifikacijos kėlimui buvo panaudota 385,9 tūkst. litų suma – tai sudarė 3,89 proc. nuo panaudoto darbo užmokesčio fondo. Agentūroje nuolat atliekamas Darbuotojų kompetencijų vertinimas. Yra vertinama naujų kandidatų kompetencija priėmimo į darbą metu ir kompetencijos augimas bandomuoju laikotarpiu. Taip pat atliekamas darbuotojų, kurių pareigos keitėsi, kompetencijų vertinimas. Visų darbuotojų kompetencijos vertinamos metinio darbuotojų veiklos vertinimo metu. 2012 m. vasario–kovo mėnesiais vyko metinis Agentūros darbuotojų veiklos vertinimas. Jo metu buvo identifikuotos ugdytinos darbuotojų kompetencijos, aptartas mokymų poreikis bei sudarytas Agentūros darbuotojų prioritetinių kompetencijų, kurias reikia ugdyti, sąrašas. Vadovaujantis šiuo sąrašu, buvo sudarytas Agentūros darbuotojų 2012 m. mokymų planas. Iš visų įvertintų, 62 proc. darbuotojų atitiko jų pareigybei keliamus reikalavimus. 2012 m. antrą kartą buvo atliktas 360 laipsnių vadovų kompetencijų vertinimas (pirmasis vertinimas buvo atliktas 2010 m.). Palyginti su 2010 m. rezultatais, 63 proc. vadovų vertinimo rezultatai pagerėjo, iš jų net 21 proc. vadovų kompetencijos įvertintos kur kas geriau. Šio vertinimo metu buvo identifikuotos tobulintinos vadovų vadovavimo kompetencijos bei nustatytas mokymų poreikis vadovams. 2012 m. vadovai dalyvavo bendradarbiavimo stiprinimo, bendros komandos formavimo, vienodų vadovavimo principų bei vienodos vadovavimo kultūros ir praktikos taikymo mokymuose.

9


10


Agentūros procesų valdymas Agentūros integruota vadybos sistema Agentūros integruota vadybos sistema yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2008 ir LST ISO/IEC 27001:2006 reikalavimus. Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, nuo 2006 m. gegužės mėn. Agentūros ESF priemonių administravimo sritis yra sertifikuota pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, o nuo 2009 m. birželio mėn. ir visa Agentūros veikla.. 2012 m. gegužės mėn. Agentūroje vyko kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas. UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai, įvertinę atitiktį ISO 9001:2008 standarto reikalavimams, neatitikčių nesuformulavo ir rekomendavo kokybės vadybos sistemos atitikties sertifikatą pratęsti dar trejiems metams. Siekiant valdyti ir iki priimtino lygio sumažinti riziką, kylančią kritinei ESF projektų informacijai, ir užtikrinti Agentūros informacijos saugumą, 2010 m. buvo pradėta diegti informacijos saugumo valdymo sistema pagal ISO 27001:2006 standarto reikalavimus. 2011 m. rugsėjo mėn. UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai atliko Agentūros informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikavimo auditą ir suteikė sertifikatą, patvirtinantį, kad Agentūra atitinka ISO/IEC 27001:2006 standarto reikalavimus Agentūrai priskirtų ESF projektų administravimo srityje. Agentūros informacijos saugumo valdymo sistema 2012 m. buvo palaikoma ir tobulinama: atliktas antrasis metinis informacijos saugumo rizikos vertinimas, informacinių technologijų priemonėmis sukurta „Rizikos vertinimo informacijos duomenų bazė“, efektyviai veikė informacijos saugumo incidentų valdymo procesas, aktyviai savo veiklą vykdė Informacijos saugumo valdymo grupė. 2012 m. rugsėjo mėn. UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai atliko pirmąjį ISO 27001:2006 priežiūros auditą, kurio metu buvo patikrintas Agentūros informacijos saugumo valdymo sistemos atitikimas standarto reikalavimams bei pratęstas šio sertifikato galiojimas. Siekiant tobulinti procesų valdymą bei suderinti Agentūroje veikiančias vadybos sistemas, svarbu tinkamai identifikuoti kiekvieno proceso tiekėjus, klientus, gavinius bei rezultatus, nustatyti procesų efektyvumo rodiklius ir juos matuoti, apibrėžti procesų seką ir jų tarpusavio ryšius, todėl 2012 m. buvo pradėtas rengti integruotas, visą Agentūros vadybos sistemą apimantis procesų žemėlapis. Siekiant tobulinti Agentūros veiklos valdymo sistemą, 2012 m. daug dėmesio skirta Agentūros veiklos rizikų valdymo sistemos sukūrimui bei veiklos rizikų valdymo proceso įdiegimui. Pagrindinis veikiančios veiklos rizikų valdymo sistemos tikslas – užtikrinti, kad Agentūros užsibrėžtų tikslų būtų siekiama, tinkamai įvertinant ir optimaliomis priemonėmis valdant identifikuotas veiklos rizikas. 2012 m. pradžioje Agentūra ir UAB „Deloitte Lietuva“ pasirašė sutartį Agentūros veiklos rizikų valdymo sistemai sukurti. Buvo parengtas Agentūros veiklos rizikų valdymo vadovas, Agentūros veiklos rizikų vertinimo metodika, pagal kurią buvo nustatytos Agentūros veiklos rizikos bei parengti didžiausių veiklos rizikų valdymo planai, apmokyti darbuotojai, atsakingi už rizikų valdymą Agentūroje. Agentūros vadovybė išrinko ir patvirtino didžiausių veiklos rizikų valdymo šeimininkus, rizikų valdymo specialistą ir Rizikų valdymo komitetą.

11


2012 m. birželio mėn. įdiegta ir pradėta naudoti nauja Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistema (toliau – DVS), kuri pritaikyta tiek įprastų, tiek elektroninių dokumentų valdymui. Įdiegus DVS buvo optimizuotas dokumentų valdymo procesas, nes dauguma vidinių dokumentų yra rengiami, derinami ir pasirašomi DVS, nėra spausdinami, taip sutaupant popieriaus, pagreitinant procesus bei palengvinant prieigą prie reikiamos informacijos. Šioje sistemoje buvo įdiegtas teksto atpažinimo funkcionalumas – galima vykdyti paiešką skenuotų dokumentų turinyje. Buvo patobulintas projektų dokumentų ir su jais susijusios informacijos valdymas, sukurtos sąsajos tarp atskirų sistemos elementų, taip užtikrinant lengvesnį reikiamos informacijos pasiekiamumą. DVS sukurtas darbuotojų pavadavimo funkcionalumas užtikrino greitesnįdarbų perdavimą ir šių darbų tęstinumą darbuotojų atostogų ar ligos atvejais. Buvo patobulinti projektų rizikos ir projektų sudėtingumo valdymo procesai – pildomi projektų rizikos įrašai sistemoje, matoma šių įrašų kitimo istoriją. Anksčiau ši informacija buvo valdoma tik Excel lentelių pagalba. 2012 m. buvo atliekami pagrindinių veiklų (mokėjimo prašymų tikrinimo, galutinių ataskaitų tikrinimo, sutarčių keitimų, paraiškų administracinės atitikties, tinkamumo finansuoti ir naudos ir kokybės vertinimo trukmės matavimai. Apibendrinus gautus duomenis, buvo atlikta analizė bei nustatytos tobulintinos sritys ir dažniausiai pasikartojantys neatitikimai. Ši informacija buvo naudojama tikslinant projektų valdymo skyrių darbo krūvių stebėsenos sistemą bei priimant sprendimą – 2013 m., remiantis šiais duomenimis, atlikti taikomų bei galimų taikyti optimizavimo veiksmų analizę bei numatyti tolimesnius veiksmus procesų tobulinimui. 2012 m. birželio–liepos mėn. Agentūros darbuotojų grupė trečiąjį kartą atliko Agentūros veiklos vertinimą, taikant Bendrojo vertinimo modelio (BVM) metodiką. Atliekant vertinimą buvo nustatytos stipriosios bei tobulintinos Agentūros veiklos sritys ir vadovybei pateikti siūlymai, kaip tobulinti veiklą. Atsižvelgus į siūlymus, buvo sudarytas tobulinimo veiksmų planas, kuris 2012 m. pradėtas įgyvendinti.

Vidaus kontrolės sistemos ir kokybės priežiūra Vykdydamos Agentūros vidaus kontrolės sistemos ir Agentūrai pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą, 2012 m. Agentūros veiklą prižiūrinčios institucijos atliko auditus ir patikras. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius atliko 13 auditų, iš jų 9 projektų auditus (tikrinti EPF 2010 m., EIF 2009 m. ir 2010 m. metinių programų projektai, atliktas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo skirtos paramos projekto auditas), EPF 2009 m. ir EIF 2009 m. techninės pagalbos lėšų panaudojimo patikrinimo auditą, EPF 2010 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos auditą ir Agentūros veiklos ir valdymo auditą. Atliktuose audituose netinkamų išlaidų nenustatyta, vidaus kontrolės sistema vertinama gerai. Valstybės kontrolė atliko Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo ir 2011 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą. Metinės kontrolės ataskaitą ir Metinę nuomonę Valstybės kontrolė pateikė Europos Komisijai, kuri šiuo metu atlieka ataskaitos ir nuomonės analizę. Per du mėnesius nuo šių dokumentų gavimo Europos Komisija pateiks atsakymą dėl jų tinkamumo. Europos Komisija, 2011 m. atlikusi EPF ir EIF Lietuvoje valdymo ir kontrolės sistemos auditą, pateikė ataskaitą, kurioje vidaus kontrolės sistemą įvertino gerai, reikalingi tik nedideli patobulinimai. Vadovaujančioji institucija 2012 m. atliko dvi pavestų vykdyti užduočių priežiūros patikras.

12

Europos Audito Rūmai, atlikę ESF programos 2011 m. auditą, pateikė 2011 m. finansinių metų metinę ataskaitą, kurioje pateiktos 3 pastabos Lietuvai. 2012 m. pabaigoje – 2013 m. pradžioje Europos Audito Rūmai taip pat atliko ESF programos ir 2012 m. auditą. Šio audito rezultatai dar nėra gauti.


Europos Audito Rūmai, atlikę 2012 m. spalio mėn. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos auditą, kurio metu buvo vertinamas atleistiems darbuotojams skirtų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių veiksmingumas, pateikė preliminarius pastebėjimus. Agentūros Vidaus audito skyrius, kurio pagrindiniai uždaviniai yra tikrinti ir vertinti, ar Agentūroje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Agentūros procedūrų ir vidinės tvarkos reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai, 2012 m. atliko 19 sistemos auditų ir 3 turinio auditus. 1 sisteminį auditą, pradėtą 2012 m., numatyta baigti 2013 m. Apibendrinus 2012 m. vidaus auditų rezultatus, Agentūros vidaus kontrolės sistema vertinama gerai. Pasibaigus universalaus projekto vadovo projektui ir toliau vienas iš aktualiausių uždavinių yra užtikrinti universaliai atliekamų veiklų kokybę, todėl 2012 m. buvo atliekamos universaliai dirbančių projektų vadovų įvykdytų funkcijų antrinės patikros. Šių vidinių patikrinimų tikslas – savikontrolė, siekiant patiems identifikuoti padarytas klaidas ir jas laiku ištaisyti. Antrinių patikrų metu buvo tikrinta paraiškų vertinimo informacija, atlikti sutarčių keitimai ir patikrinti mokėjimo prašymai. Atliktų tikrinimų metu neatitikimų, kurie įtakotų lėšų grąžinimą, nenustatyta. Buvo nustatyti sistemiškai pasikartojantys nežymūs neatitikimai, todėl buvo organizuoti vidiniai mokymai paraiškų vertinimo ir mokėjimo prašymų tikrinimo temomis bei darbuotojai konsultuoti individualiai. Įvertinus tai, kad Agentūroje dirba įvairią darbo patirtį bei kompetenciją turintys darbuotojai, vyksta natūrali darbuotojų kaita, atliekami procedūrų keitimai, jaučiami darbo krūvių svyravimai, sąlygojami išorinių veiksnių (kvietimų teikti paraiškas terminų, atostogų laikotarpio ir pan.) ir, atsižvelgus į klientų nuomonės tyrimų rezultatus, nustatyta rizika, kad atskiri darbuotojai gali nevienodai interpretuoti teisės aktus, iš projektų vykdytojų reikalauti skirtingų išlaidas bei veiklas pagrindžiančių dokumentų bei priimti skirtingus svarbius sprendimus paraiškų vertinimo bei projektų administravimo srityse. Poreikis tobulinti šią sritį nustatytas ir vertinant klientų nuomonės apklausos rezultatus. Siekiant sumažinti šią riziką, 2012 m. sukurta Vienodos praktikos formavimo darbo grupė (21 atstovas iš visų projektų valdymo skyrių bei teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus), kuri nagrinėja pastebėtus nevienodo traktavimo atvejus, sprendžia probleminius paraiškų vertinimo bei projektų administravimo klausimus bei teikia išaiškinimus visiems darbuotojams, naudodama vidinę pašto dėžutę vienodapraktika@esf.lt. 2012 m. buvo pateikti 49 išaiškinimai, kuriais projektų vadovai privalo vadovautis savo veikloje. Daugiausia nevienodo traktavimo atvejų buvo projektų veiklų pagrindimo bei išlaidų tinkamumo srityse. Agentūroje, tikrinant projektų, finansuojamų iš ESF, mokėjimo prašymus, gali būti taikoma atrankinė tikrinimo tvarka, kuri turi būti peržiūrima, atsižvelgiant į besikeičiantį 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo teisinį reglamentavimą, rizikos analizės rezultatus, auditorių ar kitų kontrolės veiksmus atliekančių institucijų pastabas ir pasiūlymus bei tvarkos efektyvumo vertinimo rezultatus. Agentūra kas ketvirtį atlieka šios tvarkos efektyvumo vertinimą, kad būtų įsitikinta, ar darbuotojai, taikydami atranką, teisingai nustato tikrinamą išlaidų procentą, pasirenka reprezentatyvią imtį, tikrintus objektus teisingai pažymi patikros lentelėse. 2012 m., atlikus atrankos efektyvumo vertinimą, buvo nustatyti nežymūs neatitikimai. Atsižvelgus į tai, bus tikslinama Projektų rizikos valdymo procedūra bei svarstomi pakeitimai atrankinėje tikrinimo tvarkoje.

13


14


2007–2013 metų es struktūrinės paramos programavimo laikotarpio esf projektų administravimas Nuo 2007 m. Agentūra administruoja keturis ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetus. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa skirta visų darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį ūkio augimą. Šiai veiksmų programai skirta 13,8 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.

Paraiškų vertinimas ESF 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, iki 2012 m. gruodžio 31 d., iš viso gautos 3 234 paraiškos, įvertinta 2 860 paraiškų, pasirašytos 1 725 sutartys. Detalesnė informacija pagal metus pateikta 4 paveiksle „2008–2012 m. paraiškų gavimo, vertinimo ir sutarčių pasirašymo duomenys“. 4 pav. 2008–2012 m. paraiškų gavimo, vertinimo ir sutarčių pasirašymo duomenys.

Gautos paraiškos Įvertintos paraiškos 836

Pasirašytos sutartys

788 712 660

650 592

594

607

581

409 374

342

352 315

7 2008

2009

2010

2011

2012

15


Agentūra daug dėmesio skiria paraiškų vertinimo atlikimui laiku – 2012 m. plane numatyti paraiškų vertinimo rodikliai buvo pasiekti, t. y. valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamų (toliau – Planinės) paraiškų vertinimo trukmė vidutiniškai buvo 53 k. d. (siektina reikšmė – 60 k. d.), konkurso būdu atrenkamų (toliau – Konkursinės) paraiškų vertinimo trukmė vidutiniškai buvo 76 k. d. (siektina reikšmė – 90 k. d.). Siekiant pagerinti gaunamų paraiškų kokybę, 2012 m. pareiškėjams buvo organizuojamos atvirų durų dienų konsultacijos, vedami informaciniai seminarai, teikiamos individualios konsultacijos. 2012 m. buvo pravesti 7 mokymai pareiškėjams, kuriuos dalyviai vertino balais. Vidutinis šių mokymų vertinimo balas – 4,43 iš 5 balų. 2012 m. pagal 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ buvo gautos 332 paraiškos, iš jų 9 Planinės ir 323 Konkursinės. Per 2012 m. buvo įvertintos 25 paraiškos, iš jų 10 Planinių ir 15 Konkursinių, pasirašytos 102 sutartys, iš jų 92 konkursinių ir 10 planinių projektų. 2012 m. pagal 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ buvo gautos 68 paraiškos, iš jų 46 Planinės ir 22 Konkursinės. Per 2012 m. buvo įvertintos 89 paraiškos, iš jų 47 Planinės ir 42 Konkursinės, pasirašytos 88 sutartys, iš jų 49 planinių ir 39 konkursinių projektų. 2012 m. pagal 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ gautos 74 paraiškos, iš jų 22 Planinės ir 52 Konkursinės. Per 2012 m. buvo įvertinta 70 paraiškų, iš jų 19 Planinių ir 51 Konkursinė paraiška, pasirašytos 36 sutartys, iš jų 5 planinių ir 31 konkursinio projekto. 2012 m. pagal 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ gautos 133 Planinės paraiškos. Per 2012 m. buvo įvertinta 131 Planinė paraiška, pasirašytos 126 sutartys.

Projektų administravimas 2012 m. Agentūra administravo 1 389 projektus pagal ESF 2007–2013 m. programos prioritetus, kurių biudžetas siekė 2 698 082 271,24 Lt. Detali informacija apie administruojamų projektų skaičių ir projektų vertę pagal veiksmų programos prioritetus pateikta 5 paveiksle „Administruojamų projektų skaičius ir vertė 2012 m.“. 5 pav. Administruojamų projektų skaičius ir vertė 2012 m. Administruotų projektų vertė, mln. Lt

1.038,83

Adminuostruotų projektų skaičius

563

837,69

309

437

551,75

269,81

80

16

VP1-1

VP1-2

VP1-3

VP1-4


2012 m. 414 projektų buvo baigti įgyvendinti, su 6 projektų vykdytojais buvo nutrauktos sutartys. Pagrindinės sutarčių nutraukimo priežastys buvo šios: kilo dvigubo finansavimo rizika įgyvendinant du panašius projektus, paslaugų teikėjas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, projekto vykdytojai nusprendė apjungti du įgyvendinamus projektus į vieną, projekto vykdytojas atsisakė vykdyti projektą dėl sunkumų, kilusių vykdant ir administruojant projektą. 2012 m. įgyvendinamų, baigtų įgyvendinti ir nutrauktų projektų sutarčių informacija pagal veiksmų programos prioritetus pateikta 1 lentelėje. 1 lentelė. Įgyvendinami, baigti įgyvendinti ir nutraukti projektai pagal veiksmų programos prioritetus, 2012-12-31. Veiksmų programos prioritetas

Įgyvendinami projektai

2012 m. baigti įgyvendinti projektai

2012 m. nutrauktos sutartys

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“

165

141

3

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“

341

96

-

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

55

25

-

4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“

408

152

3

Viso:

969

414

6

2012 m. Agentūra administravo 80 projektų daugiau nei 2011 m. 2012 m. administruojamų projektų vertė išaugo 2,27 proc. palyginus su 2011 m. administruotų projektų verte. 2008–2012 m. administruojamų projektų skaičius ir vertė nuolat augo (žr. 6 paveikslą). 6 pav. Administruojamų projektų skaičius ir vertė 2008–2012 m. 2.638,09

Administruotų projektų vertė, mln. Lt Adminuostruotų projektų skaičius 2.111,29

1.309

2.698,08 1.389

990 1.148,31

368 186,80 7 2008

2009

2010

2011

2012

17


Per visą 2007–2013 m. administravimo laikotarpį, iki 2012 m. gruodžio 31 d., pasirašytų projektų sutarčių išlaidų ES lėšų dalis buvo 2 726 108 174,15 Lt ir tai sudarė 92 proc. nuo bendro 2007– 2013 m. laikotarpiu Agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES lėšų finansavimo. 2012 m. gruodžio 31 d. duomenys pagal veiksmų programos prioritetus pateikti 7 paveiksle. 7 pav. 2007–2013 m. laikotarpio Agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES lėšų finansavimo panaudojimo informacija, pagal prioritetus. 1.367,59 Skirto finansavimo, ES dalis, mln. Lt

1.257,75

Projektų išlaidų suma pagal sutartis sudaranti ES lėšų dalis (užkontraktuota), mln. Lt Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, ES dalis, mln. Lt 988,37

754,24 732,46 553,06 317,29

295,52

493,5 291,58

242,4 90,37

VP1-1

VP1-2

VP1-3

VP1-4

2012 m. buvo patikrinti 4 942 mokėjimo prašymai. Patikrintų mokėjimo prašymų suma sudarė 799 629 281,92 Lt. Detalesnė informacija apie patikrintų mokėjimo prašymų skaičių ir sumą pagal veiksmų programos prioritetus pateikta 8 paveiksle „Patikrintų mokėjimo prašymų skaičius ir suma 2012 m.“. Agentūra daug dėmesio skyrė mokėjimo prašymų tikrinimo atlikimui laiku – 2012 m. Agentūros veiklos plane numatytas mokėjimo prašymų tikrinimo trukmės rodiklis buvo pasiektas, t. y. vidutinė mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė – 24 k. d. (siektina reikšmė – 30 k. d.). 8 pav. Patikrintų mokėjimo prašymų skaičius ir suma 2012 m. 321,51 Patikrintų mokėjimo prašymų suma, mln. Lt 263,41

Mokėjimo prašymų skaičius

1.975

1.668 1.041

150,19

64,52 258

18

VP1-1

VP1-2

VP1-3

VP1-4


2012 m. Agentūra patikrino 238 mokėjimo prašymais daugiau nei 2011 m. 2008–2012 m. patikrintų mokėjimo prašymų skaičius nuolat augo (žr. 9 paveikslą). 9 pav. Patikrintų mokėjimo prašymų skaičius ir suma 2008–2012 m. 861,17

799,63

Patikrintų mokėjimo prašymų suma, mln. Lt Mokėjimo prašymų skaičius

717,9

4.942

4.704

3.568

317,44

1.103 20,74 10 2008

2009

2010

2011

2012

Vykdant projektų priežiūrą, kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, turi būti atlikta patikra projekto įgyvendinimo vietoje. Per 2012 metus atlikta 516 patikrų: 285 patikros buvo planuotos, 231 patikra – neplaninė. Pagrindinis neplaninių patikrų tikslas buvo įvertinti, ar mokymų veikla projektuose vykdoma laikantis projektų vykdytojų pateiktų mokymų grafikų. Detali informacija apie patikras vietoje pagal veiksmų programos prioritetus pateikta 2 lentelėje. 2 lentelė. 2012 m. atliktos patikros vietoje. Veiksmų programos prioritetas

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“

Atlikta patikrų vietoje, vnt.

137

216

12

151

Planuotos, vnt.

25

189

9

62

Neplaninės, vnt.

112

27

3

89

2012 m. buvo baigta 19 pažeidimų tyrimų, užregistruota 17 įtariamų pažeidimų. 15 pažeidimų, baigus tyrimą, buvo priimti Ministerijos sprendimai taikyti poveikio priemones. Detalesnė informacija apie pažeidimus pagal veiksmų programos prioritetus pateikta 10 paveiksle. Per 2008–2012 m. laikotarpį iš viso buvo baigti 54 pažeidimo tyrimai, užregistruoti 56 įtariami pažeidimai, 46 pažeidimams, baigus tyrimą, buvo priimti Ministerijos sprendimai taikyti poveikio priemones.

19


10 pav. 2012 m. pažeidimai pagal veiksmų programos prioritetus. Priimti Ministerijos sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo, baigus pažeidimo tyrimą, viso vnt. Nustatyti pažeidimai, viso vnt. Baigti pažeidimo tyrimai, viso vnt. Įtariami pažeidimai, viso vnt. 6 VP1-4

8 9 7

VP1-2

2 2 3 3

VP1-1

7 6 7 7

Agentūra nuolat organizuoja mokymus projektų vykdytojams, teikia individualias konsultacijas. 2012 m. buvo pravesta 18 mokymų, kuriuos dalyviai vertino balais (vidutinis mokymų vertinimo balas – 4,59 iš 5 galimų). Siekiant padėti projektų vykdytojams tinkamai taikyti viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, vertinant pasiūlymus pagal mažiausios kainos ar ekonominio naudingumo kriterijų, 2012 m. buvo išleistas leidinys „Teismų praktikos apžvalga dėl pasiūlymų vertinimo“.

Dvigubo finansavimo prevencija administruojamuose projektuose Agentūra, administruodama projektus, vykdo dvigubo finansavimo prevenciją: atlikdama patikrinimus paraiškų vertinimo etape, kylant įtarimui, kad pareiškėjas prašo finansavimo anksčiau finansuotoms veikloms ir/arba išlaidoms; projektų administravimo etape, tikrinant, ar projektų vykdytojas nedeklaruoja pakartotinai anksčiau jau pripažintų tinkamomis ir kompensuotų išlaidų ar produktų. 2012 m., vadovaujantis Agentūros Dvigubo finansavimo prevencijos procedūra, buvo pasirinkti projektai, kuriuose gali būti dvigubas dalyvių darbo užmokesčio finansavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos darbo biržos lėšomis. Projektų vykdytojų buvo paprašyta pateikti pažymas dėl lėšų naudojimo. Atlikus tyrimą, buvo nustatytas vienas netinkamų lėšų atvejis ir šios lėšos grąžintos.

20

2012 m. pabaigoje, vadovaujantis Agentūros Dvigubo finansavimo prevencijos procedūra, buvo išrinkti projektai ir pradėtas kryžminis patikrinimas. Tikrinama, ar vienas juridinis asmuo, įgyvendinantis keletą projektų (kaip projekto vykdytojas) arba dalyvaudamas keliuose projektuose (kaip partneris), nedeklaruoja tų pačių išlaidų ar produktų daugiau nei vieną kartą. Šis kryžminis patikrinimas bus baigtas iki 2013 m. I ketvirčio pabaigos.


2012 m. buvo atliktas tyrimas, siekiant patikrinti, ar VP1-1.1-SADM-07-K priemonės „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ projektuose nėra tų pačių dalyvių. Šio tyrimo metu buvo patikrintos su mokėjimo prašymais pateiktos visų kompiuterinio raštingumo projektų dalyvių mokymų elektroninės lankomumo suvestinės. Vadovaujantis nustatytais rizikos kriterijais, buvo patikrinti skirtinguose projektuose besimokantys dalyviai. Detaliai buvo patikrinti tie dalyviai, kurie mokėsi tomis pačiomis dienomis ir valandomis keliuose projektuose, atlikta šių dalyvių telefoninė apklausa. Projektų vykdytojams, kurių organizuojamuose mokymuose dalyvavo šie dalyviai, buvo išsiųsti raštai, prašant paaiškinti situacijas. Įvertinus gautus projektų vykdytojų paaiškinimus bei visą turimą informaciją, pažeidimų bei netinkamų išlaidų nustatyta nebuvo.

ES finansavimo lėšų naudojimo planų vykdymas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo panaudota 1 687 601 532,72 Lt ESF 2007–2013 m. lėšų. Pagal 2012 m. gruodžio 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1525 atnaujinto plano N+3 taisyklę, pasiekta 371,46 proc. Pagal ES fondų lėšų panaudojimo plano kritinę reikšmę pasiekta 101,8 proc., o pagal siektiną reikšmę – 93,52 proc. Šie duomenys pagal veiksmų programos prioritetus pateikti 11 ir 12 paveiksluose bei 3 lentelėje. 11 pav. ES fondų lėšų panaudojimo plano kritinės reikšmės pasiekimas pagal prioritetus, 2012-12-31.

VP1-4

101,07%

VP1-3

VP1-2

VP1-1

118,29%

97,3%

102,23%

12 pav. ES fondų lėšų panaudojimo plano siektinos reikšmės pasiekimas pagal prioritetus, 2012-12-31.

VP1-4

VP1-3

VP1-2

VP1-1

92,3%

88,49%

91,19%

95,16%

21


3 lentelė. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma pagal veiksmų programos prioritetus.

22

Veiksmų programos prioritetas

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Lt

Iš jų ES lėšos, Lt

Iš jų LR valstybės biudžeto lėšos iš skiriamo finansavimo, Lt

Iš jų projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos, Lt

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“

1.208.592.118,06

988.369.025,78

116.767.051,15

103.456.041,13

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“

374.093.534,43

317.286.687,06

49.830.135,44

6.976.711,93

3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

124.351.719,54

90.367.164,66

33.065.748,23

918.806,65

4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“

344.413.757,21

291.578.655,22

23.182.030,04

29.653.071,95

Viso:

2.051.451.129,24

1.687.601.532,72

222.844.964,86

141.004.631,66


23


epf 2008–2013 m. daugiametės programos administravimas Agentūra EPF 2008–2013 m. daugiametę programą administruoja pagal du prioritetus:  1 prioritetas: Bendrijos acquis prieglobsčio srityje nustatytų principų ir priemonių, įskaitant su integracijos tikslais susijusias sritis, įgyvendinimas.  2 prioritetas: Orientacinių priemonių ir vertinimo metodikos kūrimas siekiant įvertinti ir pagerinti prašymų suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjimo tvarką ir remti administracines struktūras joms stengiantis spręsti uždavinius, kilusius dėl glaudesnio praktinio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis.

Paraiškų vertinimas ir administravimas 2012 metais Agentūra administravo EPF 2010 m., 2011 m. metinių programų projektus ir vertino 2012 m. metinės programos paraiškas. EPF administruojamų programų apimtis pateikta 4 lentelėje. 4 lentelė. EPF administruojamų programų apimtis 2012 m. EPF metinė programa

Administruotų projektų skaičius, vnt.

Administruotų projektų biudžetas, Lt

EPF 2010 m. metinė programa

6

2 257 389,37

EPF 2011 m. metinė programa

8

2 326 411,31

Viso

14

4 583 800,68

2012 metais buvo paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal EPF 2011 m. metinę programą. Gautos ir įvertintos 3 paraiškos. Šių paraiškų vertinimo trukmė – 27 k. d. (siektina reikšmė – 90 k. d.). 2012 metais pradėta įgyvendinti EPF 2012 m. metinė programa – buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, buvo gautos 5 paraiškos, kurios baigtos vertinti 2013 metais. Siekiant pagerinti gaunamų paraiškų kokybę, pareiškėjams organizuotos 2 atvirų durų dienos bei pravesti mokymai pareiškėjams „Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2012 metų programa“, kuriuos vertino mokymo dalyviai (vidutinis vertinimo balas – 4,97 iš 5 galimų). 2012 metais buvo baigta administruoti EPF 2010 m. metinė programa. Pagal šią programą buvo įgyvendinti 6 projektai, kurių veiklose dalyvavo 823 prieglobsčio prašytojai, 326 prieglobstį gavę užsieniečiai.

24

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patikrinti 1 avansinis, 12 tarpinių ir 6 galutiniai mokėjimo prašymai, atliktos 5 patikros vietoje. Pagal šią programą įsisavinta 2 115 002,45 Lt paramos lėšų, t. y. 93,69 proc. nuo EPF 2010 m. metinei programai skirtos sumos. Tai sudarė 4,68 proc. daugiau


lėšų nei buvo numatyta išankstiniame plane (1 919 000 Lt, t. y. 85 proc. nuo programai skirtos lėšų sumos). Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo administruoti 8 EPF 2011 m. metinės programos projektai. Projektų vykdytojams buvo pravesti mokymai „Projektų įgyvendinimas, gavus Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2011 metų programos paramą“, kuriuos vertino dalyviai (vidutinis vertinimo balas – 4,6 iš 5 galimų). 2012 m. buvo patikrinti 9 avansiniai ir 14 tarpinių mokėjimo prašymų. 2012 m. gruodžio 31 d. buvo įsisavinta 458 575,72 Lt EPF 2011 m. metinės programos lėšų, t. y. 19,63 proc. EPF 2011 m. metinei programai skirtos sumos (buvo planuota įsisavinti 30 proc. paramos lėšų, t. y. 701 000 Lt). Projektai bus administruojami ir 2013 metais. Administruojant EPF 2008–2013 m. programą, dėmesys skiriamas mokėjimo prašymų tikrinimo trukmei, vidutinė mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė – 28 k. d. (skaičiuojant nuo mokėjimo prašymo tinkamumo priimti įvertinimo dienos).

eif 2007–2013 m. daugiametės programos administravimas Agentūros administruojamos EIF 2007–2013 m. daugiametės programos projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus, nustatyti ir kurti rodiklius ir vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose.

Paraiškų vertinimas ir administravimas 2012 metais Agentūra administravo 2010 m. ir 2011 m. metinių EIF programų projektus, vertino 2012 m. metinės programos paraiškas. EIF administruojamų programų apimtis pateikta 5 lentelėje. 5 lentelė. EIF administruojamų programų apimtis 2012 m. EIF metinė programa

Administruotų projektų skaičius, vnt.

Administruotų projektų biudžetas, Lt

EIF 2010 m. metinė programa

11

3 235 258,83

EIF 2011 m. metinė programa

10

3 451 294,52

Viso

21

6 686 553,35

25


2012 m. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal EIF 2012 m. metinę programą. Pagal šią programą buvo gautos 22 paraiškos, kurios baigtos vertinti 2013 metais. Siekiant pagerinti gaunamų paraiškų kokybę, pareiškėjams organizuota 16 atvirų durų dienų konsultacijų bei pravesti mokymai „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2012 m. programa“, kuriuos vertino dalyviai (vidutinis vertinimo balas – 4,57 iš 5 galimų). 2012 metais buvo baigta administruoti EIF 2010 m. metinė programa, pagal kurią buvo įgyvendinama 11 projektų. Projektų veiklose dalyvavo 526 trečiųjų šalių piliečiai, 1 120 000 televizijos žiūrovų, 2 266 moksleiviai, 1 414 mokytojų, 119 vadovų, mokytojų, pagalbą mokiniui teikiančių specialistų iš mokyklų, kuriose mokosi trečiųjų šalių piliečiai, ir 20 specialistų, teikiančių socialinę ir integracinę pagalbą vietos bendruomenėse, kuriose gyvena trečiųjų šalių mokiniai, 14 švietimo politikos kūrėjų, tarnautojų ir kitų susijusių asmenų, 233 kiti projektų dalyviai (Lietuvos visuomenės atstovai). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patikrinta 18 tarpinių ir 11 galutinių mokėjimo prašymų, atliktos 7 patikros vietoje. Pagal šią programą įsisavinta 3 107 673,27 Lt paramos lėšų, t. y. 96,06 proc. nuo EIF 2010 m. metinei programai skirtos sumos. Tai sudarė 11,06 proc. daugiau lėšų, nei buvo numatyta išankstiniame plane – 2 750 000 Lt, t. y. 85 proc. nuo programai skirtos lėšų sumos. 2012 m. buvo administruota 10 EIF 2011 m. metinės programos projektų. Projektų vykdytojams buvo pravesti mokymai „Projektų įgyvendinimas, gavus Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2011 m. programos paramą“, kuriuos vertino dalyviai (vidutinis vertinimo balas – 4,8 iš 5 galimų). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patikrinta 12 avansinių, 22 tarpiniai ir 1 galutinis mokėjimo prašymas, atlikta 1 patikra vietoje. 2012 m. gruodžio 31 d. buvo įsisavinta 1 024 823,75 Lt EIF 2011 m. metinės programos paramos lėšų, t. y. 29,35 proc. EIF 2011 m. metinei programai skirtos sumos. Buvo planuota įsisavinti 1 048 000 Lt, t. y. 30 proc. paramos lėšų. Administruojant EIF 2007– 2013 m. programą, dėmesys skiriamas mokėjimo prašymų tikrinimo trukmei, 2012 m. vidutinė mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė – 28 k. d. (skaičiuojant nuo mokėjimo prašymo tinkamumo priimti įvertinimo dienos).

26


27


Pasirengimas 2014–2020 m. finansinės perspektyvos administravimui Administracinės naštos mažinimas Ruošiantis ES struktūrinių fondų 2014–2020 m. finansinės perspektyvos administravimui bei atsižvelgus į klientų nuomonių tyrimų rezultatus, 2012 m. daug dėmesio buvo skiriama administracinės naštos mažinimo galimybių paieškai. Siekdama nustatyti perteklinius reikalavimus ir numatyti konkrečius veiksmus administracinei naštai mažinti 2012 m., vadovaudamasi Standartiniu išlaidų modeliu (angl. SCM – Standard Cost Model), Agentūra atliko tyrimą, kurio tikslas – remiantis ES struktūrinės paramos administravimo patirtimi, įvertinti pareiškėjų ir projektų vykdytojų patiriamą administracinę naštą. Šio tyrimo metu buvo išnagrinėti LR teisės aktai ir Agentūros vidaus dokumentai ir išskirti informaciniai įpareigojimai (t. y. teisės aktuose nustatyti įpareigojimai pareiškėjams/projektų vykdytojams pateikti Agentūrai tam tikrą informaciją/dokumentus), kurie buvo įvertinti pinigine išraiška, nustatyta pirminė jų kilmė, veiksmai, kurie yra atliekami, vykdant informacinio įpareigojimo reikalavimus, pavyzdžiui, aktualios informacijos rinkimas iš esamų duomenų, esamų duomenų tikslinimas, formų ir lentelių pildymas, kopijavimas, informacijos/dokumentų teikimas. Šiame administracinės naštos vertinime buvo pasirinktas tikslinės grupės apklausos metodas. Apklausoje dalyvavo projektų vykdytojai, turintys skirtingų ministerijų administruojamų priemonių projektus bei skirtingą teisinį statusą. Šio tyrimo rezultatai toliau bus nagrinėjami 2013 m. Numatoma sudaryti veiksmų planą bei įgyvendinti visus galimus veiksmus, mažinančius administracinę naštą. 2012 m. buvo išnagrinėti LR finansų ministerijos ekspertų pateikti pasiūlymai dėl ESF lėšomis finansuojamų projektų administravimo proceso supaprastinimo, įgyvendinti administracinę naštą mažinantys veiksmai: buvo atsisakyta faktinio renginių grafiko teikimo (šią informaciją galima rasti kituose dokumentuose, pavyzdžiui, mokymų dalyvių sąrašuose, mokymų pirkimo dokumentuose, el. dalyvių lankomumo suvestinėje ir t. t.). Be to, projektų vykdytojų nebebuvo prašoma pateikti vertimų į lietuvių kalbą tų veiklas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kurie yra pateikti plačiai paplitusiomis užsienio kalbomis (pavyzdžiui: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir pan.); tikrinant dokumentus bus pasitelkiama kitų Agentūros darbuotojų pagalba. Tik tuomet, kai nagrinėjant dokumentus kils neaiškumų ar bus poreikis išsamiai išnagrinėti didesnės apimties dokumentus ar kitais sudėtingais atvejais, bus prašoma projektų vykdytojų pateikti dokumentų arba dalies dokumentų neoficialų vertimą į lietuvių kalbą. 2011 m. buvo sudarytos visos techninės ir teisinės galimybės projektų dokumentus Agentūrai teikti naudojant elektroninį parašą. Šia galimybe naudojasi tik vienas projekto vykdytojas.

28

Agentūra, ieškodama administracinės naštos mažinimo galimybių, 2012 m. lapkričio mėn. atliko 100 didžiausių projektų vykdytojų, kurie tuo metu administravo 168 projektus, apklausą telefonu. Projektų vykdytojų buvo klausiama, ar šie naudotųsi galimybe teisės aktų nustatyta tvarka teikti elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Iš apklaustų projektų vykdytojų 58 projekto vykdytojai patvirtino, kad naudotųsi šia galimybe. Analogiškas klausimas buvo užduo-


tas Agentūros teikiamų paslaugų kokybės rinkos tyrimo metu, kuriame dalyvavo 381 projektų vykdytojas. 65,6 procentai apklaustųjų teigė, jog naudotųsi galimybe teikti teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Mažiausiai naudotųsi elektroninio parašo paslaugomis VRM administruojamų priemonių projektų vykdytojai (58%), daugiausia – ŠMM priemonių projektus įgyvendinantys projektų vykdytojai (71,6%). Agentūra, įvertinusi apklausų rezultatus, 2013 m. skirs ypatingą dėmesį elektroninio parašo galimybių vystymui, t. y., planuoja ne tik priimti, bet ir pati teikti elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus bei apie tai informuoti projektų vykdytojus. Mažinant teikiamų dokumentų ir informacijos kiekius pareiškėjams ir projektų vykdytojams, 2012 m. Agentūroje buvo sukurta Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų taikymo darbo grupė, kurios tikslas buvo – nustatyti ir sukurti Agentūroje fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų taikymo tvarką. Šioje darbo grupėje dalyvavo ir LR finansų ministerijos atstovai. 2012 m. gegužės mėn. buvo papildyti Agentūros vidaus dokumentai, paruošta metodika, LR finansų ministerija papildė mokėjimo prašymo formą, atnaujino Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties ESF finansavimo reikalavimams. 2012 m. birželio–spalio mėn. buvo apmokyti darbuotojai bei pasirengta taikyti fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas trijų priemonių kvietimuose.

Naujų veiklos sričių paieška Agentūra, būdama pagrindine ESF projektus administruojančia institucija, yra sukaupusi ilgametę patirtį administruojant BPD 2004–2006 ir 2007–2013 m. programų projektus, išugdyta daug kompetentingų darbuotojų, todėl 2012 m., rengiant 2013–2015 m. strateginį veiklos planą, strateginių sesijų ir įvairių susitikimų metu, bendraujant su ministerijomis ir ekspertais, analizavo bei vertino Agentūros galimybes administruoti naujas ES ir LR biudžeto lėšomis finansuojamas programas 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje. Atsižvelgiant į ministerijų planuojamas finansuoti ESF sritis, pareiškėjų ir projektų vykdytojų poreikius, projektų specifiką, Agentūra atsakingoms institucijoms gali pasiūlyti optimalias projektų atrankos, administravimo bei vykdymo schemas, atlikti ESF projektų efektyvumo vertinimą, šios naujos veiklų kryptis buvo patvirtintos naujame 2013–2015 m. strateginiame veiklos plane. Agentūra, atlikusi galimybių administruoti naujas ES ir LR biudžeto lėšomis finansuojamas programas analizę, siekia administruoti visų tarpinių institucijų su žmogiškųjų išteklių tobulinimu susijusius projektus. 2012 m. buvo nagrinėjamos sritys, kuriose Agentūra administruodama projektus galėtų taikyti visuotinės dotacijos schemą. Šia tema buvo diskutuojama su LR finansų ministerijos bei LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Buvo nutarta, kad didžioji ESF lėšų dalis yra paskirstyta kitoms institucijoms, todėl nuspręsta ieškoti galimybių taikyti visuotinės dotacijos schemą 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje. Apie naujas projektų administravimo ir vykdymo schemas daug diskutuota rengiant 2013–2015 m. strateginį veiklos planą. Visuotinės dotacijos schemos taikymo galimybės bus siūlomos atsakingoms institucijoms ruošiantis naujai finansinei perspektyvai – ši veikla numatyta 2013–2015 m. strateginiame veiklos plane. Nuo 2006 m. Agentūroje sėkmingai veikia sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, tris kartus atliktas įsivertinimas taikant Bendrojo vertinimo modelio metodiką, yra žmogiškųjų išteklių, galinčių atlikti išorinį Bendrojo vertinimo modelio taikymo įvertinimą. Agentūros darbuotojai nuolat konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas šiais klausimais, skaito pranešimus įvairiose konferencijose. 2012 m., išanalizavus viešojo sektoriaus institucijų situaciją taikant įvairias kokybės vadybos sistemas, Agentūra nustatė, kad atsakingiems darbuotojams dažnai trūksta kompetencijų įgyvendinti pradėtą veiklą, todėl kyla rizika, jog, pasibaigus projektų finansavimui iš ES lėšų, įgy-

29


vendinta veikla nebus kokybiškai tęsiama, palaikoma ir tobulinama. Nėra aiškus tolimesnis šios veiklos finansavimas bei kokybės vadybos sistemų diegimo ir palaikymo viešojo administravimo institucijose strategija. Buvo išnagrinėtos galimybės ir Agentūros vadovybei pasiūlyta vykdyti naują veiklą kokybės vadybos srityje. Atsižvelgiant į nustatytas naujas veiklos kryptis, 2012 m. lapkričio mėn. įvyko renginys „Vykdytojas – vykdytojui: Kokybės vadybos metodų diegimo patirtis“. Renginyje dalyvavo projektų vykdytojai, kurie savo organizacijose diegė kokybės vadybos sistemas. Renginio metu buvo identifikuotos problemos, su kuriomis susiduria projektų vykdytojai, pateikti pasiūlymai, kaip Agentūra galėtų padėti projektų vykdytojams kokybiškai diegti ir palaikyti kokybės vadybos sistemas. Atsižvelgdama į šio renginio metu išsakytas mintis, Agentūra 2013 m. toliau tęs veiklą šioje srityje. 2013 m. Agentūros metiniame veiklos plane numatyta veikla (stiprinti projektų vykdytojų žinias kokybės vadybos srityje), kuri bus įgyvendinama organizuojant mokymus, teikiant metodines rekomendacijas, skelbiant informaciją Agentūros svetainėje kokybės vadybos temomis.

30


31


Klientų aptarnavimo tobulinimas Tobulinant Agentūros klientų aptarnavimo kokybę, svarbu identifikuoti silpnąsias Agentūros sritis teikiant viešąsias paslaugas savo klientams. 2012 m. buvo atliktas 2011 m. klientų nuomonės tyrimas, išanalizuoti gauti duomenys, tyrimo rezultatai buvo pristatyti Agentūros darbuotojams. Klientų aptarnavimo kokybės gerinimo darbo grupė (toliau – KAKG darbo grupė), atlikusi šių tyrimų analizę, identifikavo tobulintinas sritis bei parengė veiksmų planą. Apie apklausų rezultatus bei veiksmų planus ir vykdomas priemones buvo informuoti Agentūros klientai. Siekiant gerinti bendradarbiavimą su klientais, KAKG darbo grupė pasiūlė naujų bendradarbiavimo formų su projektų vykdytojais ir pareiškėjais: organizuoti bendrus renginius bei diskusijas su klientais, vykdyti turininių žinių mainus ir pan. Į pateiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta rengiant 2013–2015 m. strateginį veiklos planą. Siekiant gerinti klientų aptarnavimą ir ieškant sprendimų bei būdų klientų aptarnavimo kokybei gerinti, 2012 m. rugpjūčio mėnesį buvo organizuotos diskusijos, kuriose dalyvavo atstovai iš įvairių Agentūros skyrių. Šių diskusijų metu buvo parengtas tobulintinų sričių veiksmų planas ir numatytos priemonės, kurios bus įgyvendintos 2013 m. Nuo 2010 m. Agentūroje yra įdiegtas Klientų aptarnavimo modelis. 2012 m. Agentūra dalyvavo klientų aptarnavimo klausimyno adaptavimo projekte, kurio metu buvo siekiama įvertinti, koks yra darbuotojų požiūris į klientų aptarnavimą. Tyrimo metu gauti rezultatai atskleidė, kiek darbuotojų elgesys bei darbe taikomos nuostatos aptarnaujant klientus sutampa/skiriasi nuo Agentūros Klientų aptarnavimo standarte nurodytų nuostatų. Šio tyrimo rezultatai buvo iškomunikuoti visiems Agentūros darbuotojams. Susitikimų metu aptartos tyrimo metu nustatytos probleminės sritys, pateikti praktiniai pavyzdžiai, kaip atitinkamose situacijose turėtų elgtis darbuotojas. 2012 m. buvo parengta ir 2013 m. pradžioje išleista knygelė klientams, kurioje pateiktos pagrindinės Agentūros Klientų aptarnavimo standarto nuostatos – tai Agentūros darbuotojų įsipareigojimai klientams bei 18 aptarnavimo principų, kurių klientai gali tikėtis bendraudami su Agentūros darbuotojais.

Projektas „Pažvelkime kitaip“ Siekiant kokybiškų projektų rezultatų bei glaudesnės partnerystės su klientais, didinant Agentūros darbuotojų orientavimąsi į projektų vykdytojus, 2012 m. Projektų valdymo skyriuje (toliau – PVS) (ŠMM) buvo pradėtas vykdyti projektas „Pažvelkime kitaip“. 2012 m. buvo parengtas veiksmų planas bei priemonės, kurias įgyvendinus ir įvertinus problemas, su kuriomis susiduriama, projektą ruošiamasi įgyvendinti visoje Agentūroje. Tikimasi, kad tai taps rimtu žingsniu siekiant, kad Agentūra būtų žinoma, kaip į klientus orientuota organizacija, ieškanti ir randanti pozityvius, vertę klientui kuriančius, sprendimus.

32

2012 m. projekto komanda parengė mentorystės gaires bei pagalbinę medžiagą, planinių patikrų atlikimo gaires, mokymų poreikio nustatymo anketas (išorės klientams ir Agentūros darbuotojams), atmintinę lektoriams, išbandė „Gerosios patirties“ žinučių praktiką, pasiūlė naujas bendradarbiavimo formas ir iniciatyvas, kurias būtų galima įgyvendinti.


Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rezultatai Kaip ir kiekvienais metais, 2012 m. Agentūra atliko klientų (projektų vykdytojų bei tarpinių ir vadovaujančiosios institucijų) nuomonės tyrimą. Atsižvelgus į paslaugų teikėjo pastabas ir pateiktus siūlymus, tyrimo metodika buvo patobulinta, pavyzdžiui: priminimų dažnumas, skambučiai neatsakiusiems. Apklausa atlikta CAWI būdu (anketas respondentai pildė internetu). Tyrime buvo naudojamas ištisinės atrankos būdas, t y. elektroninis pakvietimas dalyvauti apklausoje buvo išsiųstas visiems tyrimo užsakovo pateiktame sąraše nurodytiems ES projektų vykdytojams. Iš viso buvo išsiųsti 988 pakvietimai, užpildytų anketų skaičius – 381. Tarpinių ir vadovaujančiosios institucijų apklausoje viso išsiųsti 88 pakvietimai, užpildytų anketų skaičius – 40. Vertinant Agentūros teikiamas viešąsias paslaugas, respondentų buvo prašoma nurodyti veiksnius, kurie, jų nuomone, yra patys svarbiausi. Pačiu svarbiausiu buvo nurodytas darbuotojų pateiktos informacijos tikslumas (90,6 %), šiek tiek mažiau svarbiu veiksniu įvertinti aiškūs darbuotojų atsakymai į pateiktus klausimus (90,3 %) bei problemų/neaiškumų išsprendimas iki galo (88,7 %). Lyginant su 2011 m. apklausos rezultatais, 2012 m. projektų vykdytojų bendras pasitenkinimas Agentūros teikiamomis paslaugomis išaugo iki 4,3 balų (2011 m. siekė 4,2 balo iš 5) (žr. 13 paveikslą). Tačiau tarpinių bei vadovaujančiosios institucijų vertinimas šiek tiek sumažėjo – nuo 4,2 balo iki 4,1 (žr. 14 paveikslą). Bendras Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimas yra 4,2 balai iš 5 galimų. 13 pav. Projektų vykdytojų apklausos rezultatai.

46,2

Vertinimo vidurkis, skalė (1-5)

41,5

10,2

4,3

2 – Nepatenkinta/-as 3 4 5 – labai patenkinta/-as N=381

2,1

14 pav. Tarpinių bei vadovaujančiosios institucijos apklausos rezultatai.

27,5

Vertinimo vidurkis, skalė (1-5)

4,1

55

17,5

3 – nei patenkinta/-as nei nepatenkinta/-as 4 5 – labai patenkinta/-as N=40

33


Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 2012 m. išskirtų pagrindinių tobulintinų sričių vertinimas, atlikus metinę klientų nuomonės apklausą metų pabaigoje, beveik visose srityse pagerėjo (žr. 6 lentelę). 6 lentelė. 2011 m., 2012 m. klientų nuomonės apklausų rezultatai. Projekto vykdytojų apklausa

Tarpinių ir vadovaujančiosios institucijų apklausa

2011 m.

2012 m.

2011 m.

2012 m.

Agentūros skirtingų darbuotojų vieningos nuomonės turėjimas konkrečiu klausimu

3,9

4,0

3,9

4,0

Darbuotojų sprendimų pagrįstumas

4,1

4,1

4,1

4,2

Greitas problemų sprendimas

4,3

4,3

4,1

4,1

Darbuotojų gebėjimas suprasti vykdytojo projekto specifiką ir nestandartines problemas

4,1

4,0

-

-

Informavimas apie problemos/neaiškumų sprendimų eigą

-

-

4,1

4,1

Darbuotojų vykdančių projekto vertinimą, kompetencija

-

-

4,1

4,3

Darbuotojų vykdančių projekto priežiūrą kompetencija

4,3

4,5

4,1

4,3

Aiškūs darbuotojų atsakymai į pateiktus klausimus

4,3

4,4

-

-

Darbuotojų operatyvumas atsakant į pateiktus klausimus

4,3

4,4

-

-

Tobulintinos sritys

Ekspertų, atlikusių klientų nuomonės apklausas, teigimu, pasitenkinimo vidurkis Agentūros darbu yra aukštas, kitų atliktų tyrimų kontekste šis vertinimas yra aukštesnis nei vidutinis. Tačiau Agentūrai šios sritys ir toliau išlieka svarbios, todėl ir ateinančiais metais klientams suteikiamų paslaugų kokybei bus skiriama ypatingai daug dėmesio.

Išorinių mokymų kokybės tobulinimas Siekiant tobulinti vedamų išorinių mokymų Agentūros klientams kokybę, 2012 metais atnaujinta „Lektorių klubo” vizija, tikslai ir uždaviniai, priimta naujų narių. Didžiausias dėmesys skirtas darbuotojų, vedančių mokymus, ugdymui, todėl buvo stebimi mokymai, suteikiamas grįžtamasis ryšys apie teigiamus bei tobulintinus lektoriaus veiksmus, teikiamos pastabos dėl medžiagos kokybės, seminaro organizavimo. Surinkta informacija buvo susisteminta. Suformuluotos rekomendacijos bus įgyvendinamos 2013 metais.

34


2012 metais bendras Agentūros renginių vertinimas siekė 4,57 balo iš 5 (vertinti 29 renginiai). Iš viso per 2012 metus įvyko 84 renginiai, iš kurių 62 renginiai organizuoti ESF klientams, likusieji 22 renginiai – EPF/EIF programų klientams. Atskirų renginių vertinimo aspektų vertinimas pateiktas 15 paveiksle. 15 pav. Atskirų renginio aspektų vertinimas. 4,4

4,65

Įgytų žinių aktualumas, pritaikomumas

4,64

Skaidrių kokybė

4,6

Renginio tikslo aiškumas

4,57

Pranešėjo (ų) kompetencija

4,56

Bendras renginio organizavimas

4,55

Pranešimų kokybė

4,55

Renginio lūkesčių atitikimas

4,48

35


36


Bendradarbiavimas su es paramą administruojančiomis institucijomis, paramos gavėjais ir potencialiais pareiškėjais lietuvoje Bendradarbiavimo iniciatyvos Lietuvoje 2012 m. Agentūra su kitomis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis dalyvavo Harmoningos asmenybės instituto inicijuotame žinių mainų projekte. Jame dalyvavo 16 organizacijų, kurios dalinosi patirtimi aktualiomis temomis. Agentūra mainams parengė pristatymus apie veiklos valdymą naudojant procedūras, darbuotojų darbo krūvių matavimą, organizacinės kultūros formavimą ir personalo valdymą bei Bendrojo vertinimo modelio taikymą. Agentūros darbuotojai dalyvavo 8 žinių mainų susitikimuose, kuriuose sėmėsi patirties iš kitų organizacijų motyvacijos sistemos tobulinimo, netradicinės kultūros ugdymo, projektų valdymo, kūrybiškumo ugdymo srityse. Savo patirtį aktualiomis temomis Agentūra pristatė 5 projekte dalyvavusioms organizacijoms. 2012 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su kitomis ES paramą administruojančiomis ir giminingomis institucijomis Lietuvoje. Agentūra pristatė savo patirtį šiose srityse: Informacijos saugumo valdymo sistemos ir jos veiklų įgyvendinimo praktika, ISO 27001 ir ISO 9001 standartų integravimas, Bendrojo vertinimo modelio (BVM) metodikos taikymas, vidaus audito veikla, Agentūroje veikiančios dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemos naudojimo praktika, veiklos rizikos valdymas. Siekdami tobulinti vidinius procesus, Agentūros darbuotojai konsultavosi su kitų institucijų atstovais ir sėmėsi patirties šiais klausimais: procesų šeimininkų funkcijų, įgaliojimų bei atsakomybių nustatymas ir paskyrimas, naujų darbuotojų adaptacijos metodai, darbuotojų kūrybiškumo didinimo įrankiai ir metodai, netradiciniai darbuotojų motyvavimo būdai, informacinių sistemų vidaus audito, auditorių kvalifikacijos kėlimo ir vidaus audito skyriaus išorinio vertinimo atlikimo, projektų vykdymo proceso efektyvumo didinimo būdai. Taip pat tarpusavyje buvo keičiamasi žiniomis ir praktika vidinės komunikacijos, projektų vertinimo, personalo klausimų, mokėjimų prašymų vertinimo srityse. 2012 m. spalio 25 d. Agentūroje buvo suorganizuotas renginys „Vieningai – už kokybę“, kuriame dalyvavo įgyvendinančių institucijų vadovai ir kokybės specialistai bei atstovai iš Finansų ministerijos. Šios iniciatyvos tikslas – užmegzti ryšius su kokybės vadybos specialistais viešajame sektoriuje ir skatinti bendradarbiavimą, dalinantis patirtimi bei kartu sprendžiant problemas, kylančias kokybės vadybos srityje. Susitikimo metu buvo nuspręsta iniciatyvą palaikyti ir tęsti. Ji pavadinta „Kokybės forumu“ bei susitarta, kad 2013 m. už forumo renginių organizavimą bus atsakinga Agentūra.

37


Bendradarbiavimas su projektų vykdytojais bei potencialiais pareiškėjais Lietuvoje Nuolatinis bendradarbiavimas su potencialiais pareiškėjais bei projektų vykdytojais, dalinimasis sukaupta patirtimi yra ypač svarbūs, siekiant užtikrinti sėkmingą ES projektų įgyvendinimą bei skatinantys nuolatinį Agentūros tobulėjimą. 2012 m. buvo surengti 5 renginiai „Vykdytojas – vykdytojui“, kuriuose dalyvavo 166 projektų vykdytojai. Renginių metu, atviros diskusijos forma, projektų vykdytojai kartu su Agentūros atstovais dalinosi gerąja ir blogąja projektų įgyvendinimo patirtimi, aptarė kilusias problemas, išmoktas pamokas, kėlė rūpimus klausimus. 2012 m. Lietuvos regionuose buvo surengtos 7 ESF viešinimo kampanijos, kurių metu buvo aplankyti 7 Lietuvos miestai (Panevėžys, Utena, Rokiškis, Marijampolė, Ukmergė, Prienai, Kaunas). Jose dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. ESF komanda pristatė ESF projektus, apimančius sritis: „ESF tavo sveikatai“, „ESF ieškančiam pagalbos“, „ESF tavo patogumui“, „ESF tavo saugumui“, „ESF tavo tobulėjimui“. 2012 m. taip pat buvo surengta viešųjų ryšių akcija Palangoje. Per 8 akcijos dienas išdalinta 30 000 vienetų specialiai atnaujinto leidinio „Europos socialinis fondas TAU“, kuriame pateikta svarbi informacija apie ESF veiklą bei finansuojamus projektus. 2012 m. lapkričio mėn. kartu su Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijomis organizuotas geriausio ESF lėšomis finansuoto projekto konkursas. Konkurso tikslas – atskleisti ir paviešinti ESF lėšomis finansuojamų projektų indėlį į Lietuvos žmonių gerovės vystymą projekto vykdymo teritorijose. Jame dalyvauti buvo kviečiami 2007–2013 m. ESF Žmogiškųjų išteklių plėtros programos projektai, kurių įgyvendinimo laikas pasibaigė ar turėtų baigtis 2012 m. ir kurie pasiekė visus numatytus tikslus bei uždavinius. Projektų vykdytojai buvo kviečiami teikti paraiškas keturioms nominacijoms: „Inovatyvi idėja“; „Sėkminga partnerystė“; „Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“ ir „Projekto dalyvio svajonės įgyvendinimas“. Konkursui buvo pateikta 61 paraiška. Dar vienos nominacijos – „Populiariausias tarp geriausių“ – nugalėtoją išrinko finalinio konkurso renginio dalyviai. 2012 m. išleisti leidiniai:  4 laikraščio „ESF naujienos“ numeriai (800 vnt., 800 vnt., 1100 vnt. ir 800 vnt. tiražu);  leidinys „ESF – TAU“ (10 000 vnt. tiražu);  leidinys apie sėkmingai įvykdytus projektus (800 vnt. tiražu);  Agentūros dešimtmečio leidinys (500 vnt. tiražu). 2012 m. buvo tęsiamas „ESF akademija“ projektas, į kurio veiklą 2012 m. įsitraukė 25 gimnazijos (I kursas). Antrus metus „ESF Akademijos“ veikloje dalyvavo 13 gimnazijų (II kursas), trečius metus – 9 gimnazijos (III kursas), ketvirtus metus – 12 gimnazijų (IV kursas).

38


39


Tarptautinis bendradarbiavimas bei agentūros gerosios patirties sklaida Dalyvavimas ES programų projektuose 2012 m. buvo toliau siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, užmegzti naujus ir palaikyti jau esamus ryšius su ES paramos administravimo dalyviais ES šalyse narėse. Vykdant numatytas veiklas buvo siekiama didinti Agentūros, kaip ekspertinės organizacijos, žinomumą tarptautinėje erdvėje. Nuolat buvo ieškoma galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose, siekiant perteikti Agentūroje sukauptą patirtį ESF projektų administravimo, kokybės vadybos srityse bei siekiant išplėsti galimybes Agentūros darbuotojams įgyti naujos tarptautinės patirties. 2012 m. sausio mėn. Ukrainoje buvo pristatytas Agentūros kartu su Graikijos partneriais European Public Law Center bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ekspertais parengtas pasiūlymas, kuris Dvynių projekto atrankai buvo pateiktas 2011 m. gruodžio mėn. Be to, 2012 m. buvo parengta ir laimėta mokymosi visą gyvenimą programos mokomųjų vizitų paraiška bei pasirašyta sutartis su Švietimo mainų paramos fondu dėl Agentūros darbuotojos stažuotės Airijoje finansavimo. Į Kroatijos atsakingų institucijų mokomojo vizito programą buvo įtrauktas Agentūros pranešimas apie ESF lėšų ir projektų administravimo patirtį. Vizitas buvo organizuotas ir apmokėtas iš Centrinės projektų valdymo agentūros, LR finansų bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijų vykdomo Dvynių programos projekto „Parama Veiksmų programos „Administracinių gebėjimų vystymas vadovaujančiai institucijai“ išlaidų.

Bendradarbiavimas su giminingomis institucijomis ES šalyse bei Agentūros patirties sklaida 2012 m. daug dėmesio buvo skirta ryšių stiprinimui ir pasidalijimui gerąja patirtimi su kitų ES šalių giminiškomis institucijomis. Buvo suorganizuoti du mokomieji vizitai: Belgijos Europos socialinio fondo agentūros bei Čekijos Darbo ir socialinės politikos ministerijos atstovams ir „Foundation Innove“ agentūros, dirbančios su socialinės srities ir profesinio mokymosi projektais, ir Tartu „Archimedes“ agentūros atstovams.

40

Agentūroje 2012 m. apsilankė delegacijos iš Prancūzijos, Albanijos, Airijos, Italijos, Suomijos, Švedijos, Slovakijos, Maltos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės. Agentūros ir susijusių ministerijų atstovai vyko į Baltijos šalių ESF institucijų metinį susitikimą Latvijoje. 2012 m. rugsėjo mėn. Agentūros atstovai skaitė pranešimą Europos Bendrojo vertinimo modelio taikytojų konferencijoje, kurioje pristatė savo ilgametę patirtį taikant šį modelį. Net@work tinklo atstovų prašymu, ESFA darbuotojas skaitė pranešimą jų organizuojamame seminare Romoje. Bendradarbiavimas su giminingomis institucijomis buvo naudingas ne tik dėl keitimosi žiniomis ir patirtimi, bet ir dėl galimybės įvertinti Agentūros pasiekimus, palyginus save su kitais.


Dalyvavimas tarptautinių tinklų/grupių veikloje 2012 m. Agentūra toliau dalyvavo „Baltic Sea Region” mokymosi tinklo veikloje, kur daug dėmesio skiriama ES Baltijos jūros regiono strategijai (BJRS) ir jos projektams bei tarptautiškumo ESF projektuose skatinimui. Remiantis gautomis žiniomis pradėta labiau domėtis BJRS įgyvendinimo Lietuvoje klausimais, buvo parengtas straipsnis Agentūros laikraštyje „ESF naujienos“ apie tai, kaip ESF projektai prisideda prie šios strategijos įgyvendinimo. 2012 m. Agentūra dalyvavo „Į rezultatus orientuotos vadybos“ ESF mokymosi tinklo veikloje. Dalyvavimo nauda – galimybė modelio elementus pritaikyti Agentūroje. Pasirašytas ketinimų raštas dalyvauti tinklo veikloje ir ateityje, jei bus skirtas finansavimas. Siekiant įgyti naujos patirties socialinėje srityje, 2012 m. buvo pasirašytas ketinimų raštas dalyvauti „Aktyvios įtraukties“ ESF mokymosi tinkle – tikimasi sudaryti galimybes tobulinti PVS (SADM) darbuotojų kvalifikaciją, kuri svarbi administruojant šios srities projektus. 2012 m. rugsėjo 25–26 d. Londone dalyvauta ESF tarptautiškumo tinklo surengtame seminare, kurio tikslas – diskutuoti, kaip padidinti ESF projektų tarptautiškumo lygį 2014–2020 programavimo laikotarpiu. Europinė tarptautiškumo darbo grupė pristatė koordinuotų kvietimų teikti paraiškas modelį. Dalyvavimas seminare suteikė naujų žinių apie nauju laikotarpiu planuojamas tarptautinio bendradarbiavimo ESF projektuose stiprinimo priemones bei paskatino imtis veiksmų, susijusių su šių priemonių įgyvendinimo planavimu kitam programavimo laikotarpiui. Visa detali informacija apie Agentūros bendradarbiavimą su institucijomis ES šalyse yra pateikta interneto svetainėje http://www.esf.lt/lt/apie_agentura/tarptautinis.

41


42


Europos socialinio fondo agentūros 2012 metų veiklos ataskaitos finansinė dalis 1. Agentūros dalininkai Agentūros steigėjas yra valstybė. Dalininkų funkcijas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje įgyvendino LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir LR švietimo ir mokslo ministerija. Dalininkų įnašas lygus 1 litui.

2. Agentūros gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais ir šių lėšų panaudojimas Agentūros gautos lėšos per 2012 metus pagal finansavimo šaltinius yra pateikiamos 7 lentelėje:

43


1

1

2

7

1

2

2

2

2

3

3

3

1

2

1

Iš viso

Ilgalaikio turto įsigijimas

Nepaprastosios išlaidos, iš viso:

Darbdavių socialinė parama pinigais

Kitos išlaidos

Įnašai socialiniam draudimui

Darbo užmokestis

Paprastosios išlaidos, iš viso:

2

1

2

Išlaidų pavadinimas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

17.769.424

485.736

485.736

88.437

4.150.529

3.094.599

9.950.123

17.283.688

3

Gauti asignavimai iš viso:

981.990

27.000

27.000

2.500

297.690

154.800

500.000

954.990

1.573.700

70.000

70.000

28.000

224.000

299.700

952.000

1.503.700

5

timo ir mokslo ministerija

linės apsaugos ir darbo ministerija

4

LR švie-

LR socia-

7 lentelė. Agentūros gautos lėšos per 2012 metus pagal finansavimo šaltinius.

44 413.021

413.021

413.021

6

rinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. lėšos viešinimui

ES struktū-

165.177

12.835

36.023

116.319

165.177

7

bėgėlių fondo techninės pagalbos lėšos

Europos pa-

383.534

383.534

57.937

3.182.237

2.554.128

8.219.649

14.013.951

9

ES struktūrinių fondų lėšos, 2007–2013 m. lėšos administravimui

215.220 14.397.485

10.182

48.277

156.761

215.220

8

čiųjų šalių piliečių integracijai programos techninės pagalbos lėšos

Europos tre-

tame skaičiuje pagal finansavimo šaltinius

22.831

5.202

5.202

10.564

1.671

5.394

17.629

11

Kiti finansavimo šaltiniai


3

3

2

2

2

2

1

2

1

3

1

1

2

7

1

Iš viso:

17.725.157

480.534

480.534

Nepaprastosios išlaidos, iš viso:

Ilgalaikio turto įsigijimas

88.437

4.141.375

3.087.753

9.927.058

Darbdavių socialinė parama pinigais

Kitos išlaidos

Įnašai socialiniam draudimui

Darbo užmokestis

17.244.623

Paprastosios išlaidos, iš viso:

2

3

2

1

Faktinės išlaidos iš viso:

Išlaidų pavadinimas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

981.990

27.000

27.000

2.500

297.690

154.800

500.000

954.990

4

nisterija

LR socialinės apsaugos ir darbo mi-

1.573.700

70.000

70.000

28.000

224.000

299.700

952.000

1.503.700

5

LR švietimo ir mokslo ministerija

413.021

413.021

413.021

6

viešinimui

136.283

8.120

30.314

97.849

136.283

7

Europos pabėgėlių fondo techninės pagalbos lėšos

212.283

9.250

48.022

155.011

212.283

8

gramos techninės pagalbos lėšos

Europos trečiųjų šalių piliečių integracijai pro-

tame skaičiuje pagal finansavimo šaltinius ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. lėšos

8 lentelė. Agentūros gautų lėšų panaudojimas 2012 metais pagal finansavimo šaltinius.

Agentūros gautų lėšų panaudojimas 2012 metais pagal finansavimo šaltinius pateikiamas 8 lentelėje:

45

14.390.440

383.534

383.534

57.937

3.178.919

2.553.246

8.216.804

14.006.906

9

ES struktūrinių fondų lėšos, 2007– 2013 m. lėšos administravimui

17.440

10.375

1.671

5.394

17.440

11

Kiti finansavimo šaltiniai


50.102

782.411 109.763 109 2.004 1.544 666.658

2.333

Įsigyta turto, iš viso:

iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtos dotacijos

iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirtos dotacijos

iš Europos Sąjungos fondų (ES struktūrinių fondų lėšos, 5.1 priemonė) dotacijos

perduota iš Profesinio mokymo reformos programos koordinavimo centro

iš Europos Sąjungos fondų (ES struktūrinių fondų lėšos, 2007–2013 m. techninės parama ) dotacijos

iš kitų šaltinių

31.773

14.491

3.838

3

2

1

Kompiuterinė įranga ir ryšių priemonės

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Pavadinimas

2.227

21.768

762

24.757

4

Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

33.741

33.741

5

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

349.534

22.400

371.934

6

Ilgalaikis nematerialusis turtas

9 lentelė. Agentūros įsigytas ir 2012 metais nurašytas ilgalaikis turtas pagal turto grupes ir finansavimo šaltinius.

Agentūros įsigytas ir 2012 metais nurašytas ilgalaikis turtas pagal turto grupes ir finansavimo šaltinius pateikiamas 9 lentelėje:

3. Agentūros įsigytas ir perleistas turtas

46 -1.861

70.000

383.534

26.663

27.000

1.333

108.506

92

134.734

8

7 480.534

Nusidėvėjimo / amortizacijos pokytis per metus (padidėjimas +, sumažėjimas -)

Įsigyta ilgalaikio turto, iš viso: (3+4+5+6)

254.086

1.380

1.970

21.943

279.379

9

Nurašytas ilgalaikis turtas

1.000

687.600

1.544

532

70.000

88.156

848.832

10

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2+7-8-9)


4. Agentūros sąnaudos Agentūros veiklos sąnaudos yra apskaičiuotos kaupimo principu (kaupimo principas reiškia, kad pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą), veiklos tęstinumo principu (finansiniai skaičiavimai paremti prielaida, kad Agentūros veikla bus tęsiama ir nebus reikšmingo veiklos apimčių mažėjimo), turinio svarbos principu (ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą) ir piniginio mato principu (visos operacijos išreiškiamos pinigais). 2012 metų veiklos sąnaudos detalizuojamos 10 lentelėje: 10 lentelė. 2012 metų veiklos sąnaudos. Eil. Nr.

Pavadinimas

Patirtos veiklos sąnaudos, Lt

1

Darbuotojų išlaikymo

2

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3

Patalpų išlaikymo

4

Ryšių

104 211

5

Transporto išlaikymo

119 022

6

Turto vertės sumažėjimo

7

Kita veikla

Iš viso:

13 165 768 406 003 1 884 303

2 021 560 17 700 867

5. Agentūros darbuotojų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 262 darbuotojai. Į šį skaičių įskaičiuoti ir 35 darbuotojai, esantys nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose, 2011 m. gruodžio 31 d. – 252 darbuotojų, į šį skaičių įskaičiuoti 37 darbuotojai, esantys darbuotojai, esantys nėštumo gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

6. Agentūros sąnaudos valdymo išlaidoms Agentūros sąnaudos valdymui 2012 metais buvo 562 894 litai. Į minėtą sumą įskaitytos Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035), darbo užmokestis, įmokos valstybiniam socialiniam draudimui ir garantiniam fondui.

7. Vadovaujančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nuo 2010 m. liepos 1 d. nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, vidutinis darbo užmokestis 2012 metais sudarė 7403 Lt. Agentūros vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų nebuvo.

8. Agentūros išmokos dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims Agentūra 2012 metais nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais ir valdyboms nariais, taip pat per 2012 metus nemokėjo jokių išmokų dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

47


Priedas Nr. 1. Agentūros 2012 m. veiklos plane numatytų rodiklių pasiekimas 11 lentelė. 2012 m. Agentūros veiklos plane numatytų rodiklių pasiekimas.

1 strateginis tikslas „Efektyviai ir kokybiškai administruoti Agentūrai priskirtų programų projektus“ 1 uždavinio „Tobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir gebėjimus administruoti ES programas siekiant užtikrinti darbų kokybę“ rodikliai Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

Darbuotojų kaita

10 proc.

9 proc.

Darbuotojų, atitinkančių pareigybei keliamus reikalavimus, dalis

60 proc.

62 proc.

Vidutinė darbo Agentūroje trukmė kalendoriniais metais

3

4,42

70 proc.

83 proc.

Darbuotojų pasitenkinimas darbu pagal bendrą pasitenkinimo rodiklį

2 uždavinio „Efektyviai ir kokybiškai valdyti procesus“ rodikliai Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

Administruojamoms ES programoms skirtų lėšų įsisavinimas, tūkst. Lt

48

ESF 2007–2013 m. programos lėšų įsisavinimo pagal N+3 taisyklę plano vykdymas

454 3183

1 687 601, pasiekta 371,46 proc.

Pasiekta ESF 2007–2013 m. programos kritinė pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma

1 657 7704

1 687 601, pasiekta 101,80 proc.

EIF 2007–2013 m. programos lėšų įsisavinimas

3 797,00

4 132,50, pasiekta 108,84 proc.


2 620,00

2 573,58, pasiekta 98,23 proc.

Netaikoma 2012 m.

Netaikoma

ESF 2007–2013 m. programa (planinės paraiškos)

Iki 60 k. d.

53 k. d.

ESF 2007–2013 m. programa (konkursinės paraiškos)

Iki 90 k. d.

76 k. d.

EIF 2007–2013 m. programa (konkursinės paraiškos)

Iki 90 k. d.

-

EPF 2008–2013 m. programa (konkursinės paraiškos)

Iki 90 k. d.

27 k. d.

EPF 2008–2013 m. programos lėšų įsisavinimas EGF 2009 programos lėšų įsisavinimas (tik 2011 m.) Paraiškų vertinimo trukmė, dienomis

Mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė, dienomis ESF 2007–2013 m. programa

Iki 30 k. d.

24 k. d.

EIF 2007–2013 m. programa

Iki 30 k. d.

28 k. d.

EPF 2008–2013 m. programa

Iki 37 k. d.

28 k. d.

EGF 2009 (tik 2011 m.) programa

Netaikoma 2012 m.

Netaikoma

Visų administruojamų programų netinkamų išlaidų ir EK deklaruotinomis išlaidomis pripažintų išlaidų sumos santykis

Ne daugiau kaip 2 proc.

0,01 proc.

3 uždavinio „Pasirengti ES struktūrinių fondų 2014–2020 m. finansinės perspektyvos administravimui“ rodikliai Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

Sumažintas reikalaujamų projektų veiklas bei išlaidas pagrindžiančių dokumentų kiekis, proc.

Netaikoma 2012 m.

Netaikoma

Projektų vykdytojai, teikiantys dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, proc.

Netaikoma 2012 m.

Netaikoma

ESF 2007–2013 m. laikotarpio priemonių, administruojamų visuotinės dotacijos principu, skaičius.

Netaikoma 2012 m.

Netaikoma

49


2 strateginis tikslas „Kokybiškai aptarnauti klientus“ 1 uždavinio „Siekti aukštų Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rezultatų“ rodikliai

Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rezultatai

Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

Ne mažiau kaip 4,5

4,25

3 strateginis tikslas „Stiprinti bendradarbiavimą ir skleisti gerąją patirtį“ 1 uždavinio „Stiprinti bendradarbiavimą su ES paramą administruojančiomis institucijomis, paramos gavėjais ir potencialiais pareiškėjais Lietuvoje“ rodikliai Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

5

24

Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

Netaikoma 2012 m.

Netaikoma

Vykdomos bendradarbiavimo iniciatyvos Lietuvoje 2 uždavinio „Inicijuoti naujų žmogiškųjų išteklių plėtros programų vykdymą“ rodikliai

Nuo 2011 m. naujų ES ir LR biudžeto lėšomis finansuojamų administruojamų programų skaičius

3 uždavinio „Vystyti tarptautinį bendradarbiavimą bei skleisti Agentūros gerąją patirtį“ rodikliai Siektina reikšmė 2012 m.

2012 m. rezultatas

Pateiktų pasiūlymų dalyvauti ES programų projektuose skaičius

26

2

Bendradarbiavimo iniciatyvos su ES šalių narių ir ES šalių kandidačių institucijomis

5

9

3. 2012 m. Agentūros veiklos plane numatyta suma 457 786 tūkst. Lt, tačiau 2012 m. gruodžio 12 d. LRV nutarimu Nr. 1525, buvo atnaujintas planas pagal N+3 taisyklę. 4. 2012 m. Agentūros veiklos plane numatyta suma 1 655 781,00 Lt, tačiau kritinė reikšmė buvo patikslinta atsižvelgiant į sumą, kuri planavo pripažinti pagal priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K. Šios priemonės Agentūra neadministruoja.

50

5. Ekspertų, atlikusių klientų nuomonės apklausas teigimu, pasitenkinimo vidurkis Agentūros darbu yra aukštas, kitų atliktų tyrimų kontekste šis vertinimas yra aukštesnis nei vidutinis. 6. Esant kvietimams teikti pasiūlymus


Iliustracijų sąrašas Lentelės 1 lentelė. Įgyvendinami, baigti įgyvendinti ir nutraukti projektai pagal veiksmų programos prioritetus, 2012-12-31 /17 2 lentelė. 2012 m. atliktos patikros vietoje /19 3 lentelė. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma pagal veiksmų programos prioritetus /22 4 lentelė. EPF administruojamų programų apimtis 2012 m. /24 5 lentelė. EIF administruojamų programų apimtis 2012 m. /25 6 lentelė. 2011 m., 2012 m. klientų nuomonės apklausų rezultatai /34 7 lentelė. Agentūros gautos lėšos per 2012 metus pagal finansavimo šaltinius /44 8 lentelė. Agentūros gautų lėšų panaudojimas per 2012 metus pagal finansavimo šaltinius /45 9 lentelė. Agentūros įsigytas ir nurašytas per 2012 metus ilgalaikis turtas pagal turto grupes ir finansavimo šaltinius /46 10 lentelė. 2012 metų veiklos sąnaudos /47 11 lentelė. 2012 m. Agentūros veiklos plane numatytų rodiklių pasiekimas /48

Paveikslai 1 pav. Agentūros organizacinė struktūra /7 2 pav. Agentūros darbuotojų skaičiaus dinamika 2008–2012 m. /7 3 pav. Agentūros darbuotojų kaita 2008 – 2012 m. /8 4 pav. 2008–2012 m. paraiškų gavimo, vertinimo ir sutarčių pasirašymo duomenys /15 5 pav. Administruojamų projektų skaičius ir vertė 2012 m. /16 6 pav. Administruojamų projektų skaičius ir vertė 2008–2012 m. /17 7 pav. 2007–2013 m. laikotarpio Agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES lėšų finansavimo panaudojimo informacija, pagal prioritetus /18 8 pav. Patikrintų mokėjimo prašymų skaičius ir suma 2012 m. /18 9 pav. Patikrintų mokėjimo prašymų skaičius ir suma 2008–2012 m. /19 10 pav. 2012 m. pažeidimai pagal veiksmų programos prioritetus /20 11 pav. ES fondų lėšų panaudojimo plano kritinės reikšmės pasiekimas pagal prioritetus, 2012-12-31 /21 12 pav. ES fondų lėšų panaudojimo plano siektinos reikšmės pasiekimas pagal prioritetus, 2012-12-31 /21 13 pav. Projektų vykdytojų apklausos rezultatai /33 14 pav. Tarpinių bei vadovaujančiosios institucijos apklausos rezultatai /33 15 pav. Atskirų renginio aspektų vertinimas /35

51


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

52

Leidyba finansuojama iš 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų.