Europos socialinio fondo agentūros 2015 m. veiklos ataskaita

Page 1

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS

VEIKLOS ATASKAITA

2015 1


2


DIREKTORIAUS ŽODIS

Į 2015 m. norisi pažvelgti ne tik kaip į eilinius pasibaigusius metus. Baigėsi išties svarbus 2007–2013 m. finansavimo laikotarpis, atnešęs daugybę vertingų pamokų mums, kaip institucijai, ir neišmatuojamai didžiulės naudos visam mūsų kraštui. Naujos galimybės mokytis nuo jauniausio iki seniausio, būreliai, stovyklos, centrai, įdiegtos programos, gauta savirealizacijos galimybė, surastas darbas, sugrįžimas į gyvenimą iš toliausio paribio, patobulintos ir įdiegtos naujovės, efektyvesnis viešasis valdymas, parengtos ir įgyvendintos strategijos – sunkiai išmatuojami ir iš pirmo žvilgsnio nepastebimi dalykai. Bet mes žinome ir girdime, kad gerosios žinios ir istorijos vis drąsiau, dažniau ir plačiau sklinda iš lūpų į lūpas, iš bendruomenės į bendruomenę.

tis, keisti požiūrį, už iniciatyvas ir augimą. Noriu pabrėžti kiekvieno žmogaus, kiekvieno padalinio, kiekvienos grupės svarbą. Ar tai būtų projektų valdymo skyriaus, ar palaikančiojo padalinio darbuotojai. Kiekvieno indėlis kuriant Agentūrą tokią, kokia ji šiandien, ir siekiant esminių tikslų yra svarbus. Kartu noriu padėkoti mūsų projektų partneriams, bendradarbiaujančioms institucijoms ir agentūroms už tarpusavio supratimą, kolegišką pagalbą ir nuolatinį dalijimąsi gerąja patirtimi. Tikimės, kad nuosekliai ir kryptingai judėsime į priekį ir nuolat diskutuodami bei įsiklausydami vieni į kitus pasieksime geriausių bendro darbo rezultatų.

Manau, kad kiekvienam iš mūsų labai svarbu suvokti, jog už viso šito esame ir mes. Mūsų kasdienis darbas. Nuolatinis tobulėjimas. Profesionalumo pamokos. Bendradarbiavimas. Dalijimasis. Kelias partnerystės link. Žvelgdamas tiek į praėjusių metų, tiek jau ir į viso užbaigto laikotarpio rezultatus bei nuveiktus darbus, norėčiau padėkoti Agentūros kolektyvui ir kiekvienam darbuotojui atskirai: už kiekvieno indėlį, už nuoširdžias pastangas siekti geriausio rezultato, moky-

3


TURINYS

3

DIREKTORIAUS ŽODIS

5

AGENTŪROS VEIKLA

6

AGENTŪROS DARBUOTOJAI

7

AGENTŪROS 2015 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

8

I UŽDAVINYS „UŽTIKRINTI, KAD ES PROGRAMŲ REZULTATAI BŪTŲ PASIEKTI, O ES FONDŲ LĖŠOS BŪTŲ NAUDOJAMOS RACIONALIAI IR LAIKU“ 2007–2013 m. finansinės perspektyvos ES programų rezultatų pasiekimas ir ES fondų lėšų panaudojimas 2014–2020 m. finansinės perspektyvos ES programų rezultatų pasiekimas ir ES fondų lėšų panaudojimas

12

II UŽDAVINYS „STIPRINTI PARTNERYSTĘ SU PAREIŠKĖJAIS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAIS“

Partnerystės su klientais kultūros formavimas Mokymų kokybės projektų vykdytojams ir pareiškėjams didinimas Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams mažinimas

14

III UŽDAVINYS „PLĖTOTI ORGANIZACIJOS TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ“ Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra

15

IV UŽDAVINYS „IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS“ Sklandi darbuotojų adaptacija, motyvacijos didinimas Darbuotojų kompetencijų ugdymas Bendradarbiavimo ir vidinės komunikacijos skatinimas

17

V UŽDAVINYS „GERINTI ORGANIZACIJOS VEIKLOS VALDYMĄ“ Agentūros veiklos ir procesų tobulinimas

18

AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

21

1 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2015 m. VEIKLOS REZULTATAI

23

2 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ PASIEKTI RODIKLIAI IR REZULTATAI

4


AGENTŪROS VEIKLA

Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėja yra valstybė, kuriai atstovauja bei Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos. Agentūros misija – tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones. Agentūros administruojamos programos: • Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (toliau – ESF 2007–2013 m. programa), kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas dinamiškos žinių visuomenės plėtrai, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. • Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) 2008–2013 m. daugiametė programa, kurios pagrindiniai tikslai yra gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis. • Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) 2007–2013 m. daugiametė programa, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nustatyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose.

• 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7, 8, 9 ir 10 prioritetai (toliau – ESF 2014–2020 m. programa), kurių investicijomis bus skatinamas kokybiškas užimtumas ir dalyvavimas darbo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims bei jaunimo integracijai į darbo rinką, socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu, visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant mokyklos nebaigiantiems asmenims, aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės gerinimui bei mokymosi visą gyvenimą skatinimui, visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas. • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinė programa (toliau – PMIF programa), kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie ES veiksmingo migracijos srautų valdymo, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos. Šiuo programavimo laikotarpiu bus siekiama stiprinti ir plėtoti bendrą ES prieglobsčio sistemą, bus remiama teisėta migracija į ES, siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius bei socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integraciją, stiprinamos valstybių narių grąžinimo procedūros, solidarumas ir dalijimasis atsakomybe. • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo (to­liau – EPSF) 2014–2020 m. programa, pagal kurią Lie­tu­vai skiriama parama maisto produktais ir (arba) hi­gie­nos prekėmis labiausiai skurstantiems asmenims. Agentūra taip pat vykdo EPF, EIF bei EPSF programų tvirtinančios institucijos funkcijas, kurios jai yra priskirtos vadovaujantis konkrečių programų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5


AGENTŪROS DARBUOTOJAI

Agentūroje yra patvirtintas 231 etatas, 32 iš jų – terminuoti etatai. 2015 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 230 darbuotojų, į šį skaičių įskaičiuoti ir 34 darbuotojai, esantys nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. Agentūros darbuotojų skaičiaus (faktiškai dirbusių, t. y. gavusių darbo užmokestį) dinamika 2008–2015 m. pateikiama 1 paveiksle.

Faktiškai dirbantys darbuotojai Iš jų pagal neterminuotas sutartis dirbančių darbuotojų skaičius Iš jų pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų skaičius

1 PAV. AGENTŪROS DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA 2008–2015 m.

183

188

167

157

158

215

194

31

25 2008

227 163

2010

216

58

2011

2012

49

2013

196

179

168

169

52

27

2009

217

167

37 2014

29 2015

Palyginti su 2014 m., Agentūros darbuotojų kaita 2015 m. truputį padidėjo. Agentūros darbuotojų kaita 2008–2015 m. pateikiama 2 paveiksle. Darbuotojų kaita, proc 2 PAV. AGENTŪROS DARBUOTOJŲ KAITA 2008–2015 m.

13

Savanoriška darbuotojų kaita, proc 13,33

12

12 10

9

8,65

9,79

9

9

10,17

6,23

4,77

2008

6

2009

8,94

7,89

2010

2011

2012

2013

2014

7,23

2015


AGENTŪROS 2015 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

2015–2017 m. strateginis tikslas – orientuojantis į projektų rezultatus, tinkamai administruoti priskirtas ES programas. Tai, kad administruojamų programų bei projektų rezultatai būtų pasiekti ir skiriamos ES lėšos būtų naudojamos tinkamai, užtikrina efektyviai veikianti valdymo ir kontrolės sistema, todėl strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas pagal efekto vertinimo kriterijų.

1 LENTELĖ. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS Efekto vertinimo kriterijus Valdymo ir kontrolės sistemos veikimas

Siektina reikšmė 2015 m. Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

2015 m. rezultatas Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Ataskaitiniu laikotarpiu audito institucijos Agentūros valdymo ir kontrolės sistemą įvertino gerai, auditų metu nebuvo nustatyta esminių trūkumų. Siekiant strateginio tikslo buvo keliami penki uždaviniai, kurių pasiekimas vertinamas taikant uždavinio vertinimo kriterijus.

7


I UŽDAVINYS „UŽTIKRINTI, KAD ES PROGRAMŲ REZULTATAI BŪTŲ PASIEKTI, O ES FONDŲ LĖŠOS BŪTŲ NAUDOJAMOS RACIONALIAI IR LAIKU“

2 LENTELĖ. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus ESF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas PMIF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas EPSF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas ESF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas (pagal Master planą) EIF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas EPF 2008–2013 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas ESF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas PMIF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas EPSF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas 2007–2013 m. FINANSINĖS PERSPEKTYVOS ES PROGRAMŲ REZULTATŲ PASIEKIMAS IR ES FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ESF 2007–2013 m. finansinės perspektyvos projektų tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 29 d., todėl 2015 m. šios finansinės perspektyvos projektai buvo baigiami, o naujų paraiškų vertinti nebuvo gauta.

Siektina reikšmė 2015 m. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc. 100 proc.

Rezultatas 2015 m. Netaikoma Netaikoma Netaikoma 100,21 proc. 103,19 proc. 106,35 proc. Netaikoma Netaikoma Netaikoma

Per visą ESF 2007–2013 m. programos administravimo laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31 d. pasirašytų projektų sutarčių išlaidų ES lėšų dalis buvo 912 137 515,80 Eur ir tai sudarė 104,84 procento bendro 2007–2013 m. laikotarpiu Agentūrai pavesto administruoti ESF priemonėms skirto ES lėšų finansavimo. ESF 2007–2013 m. programos ES lėšų skirto finansavimo panaudojimo informacija pagal veiksmų programos prioritetus pateikiama 3 paveiksle.

3 PAV. ESF 2007–2013 m. PROGRAMOS ES LĖŠŲ SKIRTO FINANSAVIMO PANAUDOJIMO INFORMACIJA PAGAL PRIORITETUS 2015-12-31 435,73 417,90

413,62

Skirto finansavimo ES dalis, mln. Eur Projektų išlaidų suma pagal sutartis, ES dalis, mln. Eur

229,54 221,68 218,44 154,39

31

25 VP1-1

8

VP1-2

83,56

87,40

159,46

83,87

52

27 VP1-3

147,33

VP1-4

Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, ES dalis, mln. Eur


2015 m. pradžioje buvo nustatyta rizika, kad ESF 2007–2013 m. programos lėšų naudojimo planas (toliau – Master planas) gali būti nepasiektas. Šiai rizikai valdyti buvo imtasi papildomų projektų priežiūros priemonių: kas mėnesį stebima ir analizuojama lėšų naudojimo sparta, kiekvieną ketvirtį atnaujinama lėšų naudojimo plano įgyvendinimo prognozė, aktyviai dirbama su ministerijomis ir projektų vykdytojais, vertinamos projekto vykdytojų galimybės panaudoti sutaupytas projekto lėšas įgyvendinant papildomas veiklas, pasiekiant papildomų projekto rezultatų, ir atitinkamai deklaruoti projekte numatytas išlaidas, kiekvieną ketvirtį vertinamas projektų vykdytojų planuojamų deklaruoti išlaidų ir faktiškai deklaruotų išlaidų atitikimas, analizuojamos neatitikimų priežastys. Atsižvelgiant į taikytas priemones, bendras Master planas buvo pasiektas 100,21 procento. ESF 2007–2013 m. pagal veiksmų programos prioritetus pasiektos Master plano reikšmės pateiktos 4 paveiksle.

4 PAV. ESF 2007–2013 m. PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO PLANO KRITINĖS REIKŠMĖS PASIEKIMAS PAGAL PRIORITETUS 2015-12-31, proc. 101,04

101,48

100,37

VP1-1

VP1-2

VP1-3

95,43

VP1-4

100,21

Iš viso

ESF 2007–2013 m. veiksmų programos 4 prioriteto Master plano reikšmės nepasiekimą lėmė šios pagrindinės priežastys: projektų sutarčių keitimai, susiję su projekto vertės mažinimu; nutrauktų projektų neįsisavintos visos projektams numatytos lėšos; sutaupytos lėšos baigtuose projektuose; deklaruotinos EK skiriamos finansavimo sumos mažinimas dėl projektuose atliekamų pažeidimų tyrimų ir lėšų grąžinimo.

9


EIF 2007–2013 m. ir EPF 2008–2013 m. progra­mų lėšų panau­ dojimas per visą programų ad­ministravimo laikotarpį pateikiamas 5 pa­­veiks­le.

5 PAV. EIF 2007–2013 m. IR EPF 2008–2013 m. PROGRAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015-12-31

6,25 6,19

5,97

4,12 4,11

Skirta programai lėšų suma, mln. Eur 3,81

Administruotų projektų lėšų suma, mln. Eur Pripažinta deklaruotina lėšų suma, mln. Eur

EIF

EPF

EIF 2007–2013 m. programos 2015 metais administruotos vienos metinės programos (EIF 2013 m.) pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai ES lėšų suma 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 817 429,96 Eur, EPF 2008–2013 m. programos 2015 metais administruotos vienos metinės programos (EPF 2013 m.) pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai ES lėšų suma 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 681 391,14 Eur. Agentūros administruojamų 2007–2013 m. finansinės perspektyvos programų 2015 m. veiklos rezultatai pateikiami 1 priede. Išsamiau 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede bei projektų sutartyse numatytų pagrindinių produkto rodiklių, EPF metinės 2013 m. programos kiekybinių ir kokybinių rezultatų, EIF metinės 2013 m. programos rodiklių ir kiekybinių rezultatų 2015 m. pasiektos reikšmės pateikiamos 2 priede.

10

2014–2020 m. FINANSINĖS PERSPEKTYVOS ES PROGRAMŲ REZULTATŲ PASIEKIMAS IR ES FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015 m. buvo aktyviai dirbama vidaus bei tarpinstitucinėse darbo grupėse: buvo teikiami siūlymai dėl PMIF 2014–2020 m. ir EPSF 2014–2020 m. programų teisės aktų projektų bei rengiami šių programų Agentūros vidaus procesų aprašai, metodikos ir formos, buvo testuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos posistemis SFMIS2014, teikiami siūlymai dėl šios sistemos dokumentų. 2015 m. Agentūra pagal Finansų ministerijos pastabas patikslino vidaus procesų aprašus, skirtus ESF 2014–2020 m. programai įgyvendinti. 2015 m., patvirtinus pagrindinius PMIF 2014–2020 m. ir EPSF 2014–2020 m. programų teisės aktus, Agentūra patvirtino vidaus procesų aprašus, skirtus įgyvendinti PMIF 2014–2020 m. ir EPSF 2014–2020 m. programas.


2015 m. buvo pereita nuo projektų finansavimo pagal projektų atrankos laikinąją tvarką prie projektų finansavimo pagal patvirtintus visų naujo laikotarpio Agentūros administruojamų programų teisės aktus: Agentūra vertino paraiškas, pasirašė projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir administravo projektus. 2015 m. pabaigoje Agentūra administravo ESF 2014–2020 m. programos (taip pat ir JUI programos) 65 projektus, kurių vertė buvo 222,79 mln. Eur, PMIF 2014–2020 m. programos – 6 projektus, kurių vertė buvo 1,05 mln. Eur ir EPSF 2014–2020 m. programos – 3 projektus, kurių vertė buvo 28,02 mln. Eur. 2014–2020 m. finansinės perspektyvos Agentūros administruojamų programų ES lėšų skirto finansavimo panaudojimo informacija pateikiama 6 paveiksle. 2015 m. nebuvo patvirtinti ESF 2014–2020 m. periodo programos stebėsenos rodiklių pasiekimo ir lėšų naudojimo planai, todėl 2015 m. šie rezultatai nebuvo matuojami.

Patvirtintuose teisės aktuose nenumatyta turėti PMIF 2014–2020 m. ir EPSF 2014–2020 m. programų metinius rodiklių planus, todėl 2015 m. šie rezultatai nebuvo matuojami ir nebus matuojami ateityje. Administruojant šių programų projektus bus vykdoma projektų priežiūra, užtikrinant, kad projektų vykdytojai pasiektų projekto finansavimo ir administravimo sutartyse numatytus programos rodiklius. PMIF 2014–2020 m. nacionalinės programos lėšų naudojimo plane 2015 metams nenumatyta siektina reikšmė, todėl 2015 m. šis rezultatas nebuvo matuojamas. 2015 m. nebuvo patvirtintas EPSF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo planas, todėl 2015 m. šis rezultatas nebuvo matuojamas. Agentūros administruojamų 2014–2020 m. finansinės perspektyvos programų 2015 m. veiklos rezultatai pateikiami 1 priede.

6 PAV. 2014–2020 m. FINANSINĖS PERSPEKTYVOS PROGRAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015-12-31 Skirto finansavimo ES dalis, mln. Eur

334,37

Projektų išlaidų suma pagal sutartį, ES lėšų dalis, mln. Eur

195,07 162,63

63,83

7 prioritetas ESF

150,36

63,56 63,56

7 prioritetas JUI

77,2 42,04 8 prioritetas ESF

7,78 9 prioritetas ESF

0 10 prioritetas ESF

12,83 0,79 PMIF

23,82 EPSF

11


II UŽDAVINYS „STIPRINTI PARTNERYSTĘ SU PAREIŠKĖJAIS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAIS“

3 LENTELĖ. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Agentūros vardo tapatinimas su partneriu Kokybiški mokymai projektų vykdytojams ir pareiškėjams Pakartotinis administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams įvertinimas

Siektina reikšmė 2015 m. Ne mažiau nei 40 proc.

2015 m. rezultatas 59,59 proc.

Ne mažiau nei 4,5 balo

4,47 balo

Netaikoma

Netaikoma

PARTNERYSTĖS SU KLIENTAIS KULTŪROS FORMAVIMAS Vienas iš svarbiausių Agentūros tikslų – stiprinti partnerystę su projektų vykdytojais, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėti tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius, siekiant kuo sėkmingiau panaudoti ES skirtas lėšas, padedančias gerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje. Šiai sričiai, kaip ir kiekvienais metais, Agentūra skyrė didelį dėmesį: vykdyta mėnesinė klientų apklausa internete užduodant klausimus aktualiomis temomis – tai leido operatyviai reaguoti į klientų lūkesčius, diegti konkrečias klientų aptarnavimo kokybę gerinančias priemones; sukurtas papildomo bendravimo (komunikacijos) su projektų vykdytojais priemonių paketas; siekiant pagerinti Agentūros siunčiamų raštų kokybę, buvo parengta atmintinė rašantiems raštus, pakoreguoti su projektų vertinimu ir projektų administravimu susiję raštų šablonai ir el. žinutės; atnaujintas Klientų aptarnavimo standarto leidinys, kuris skirtas suprasti, kokiais elgesio principais turi vadovautis kiekvienas Agentūros darbuotojas ir kodėl šie elgesio principai yra svarbūs mums ir mūsų klientams; siekiant gauti apibendrintą informaciją iš projektų vykdytojų apie Agentūros veiklos kokybę, sudarytas klausimynas, kuris, atlikus projektų vykdytojų apklausą, buvo užpildomas projektui pasibaigus. Agentūra 2015 m. pagal parengtą metodiką ir klausimyną atliko pasibaigusių projektų vykdytojų apklausą telefonu. Buvo apklausti 193 projektų vykdytojai. Apklausos rezultatai parodė, kad 59,59 proc. apklaustųjų Agentūrą įvardijo kaip partnerę, 33,68 proc. – tiek kaip partnerę, tiek kaip kontrolierę, ir tik 6,22 proc. – kaip kontrolierę. Šie rezultatai rodo vis didesnį stiprių Agentūros „rėmėjų“ skaičių projektų vykdytojų gretose, o didžioji dalis atsakiusių, kad Agentūrą mato atliekant abu vaidmenis, kontrolieriaus aspektus priskiria Agentūros vykdomoms funkcijoms, tačiau to nesieja su

12

prastesniu vertinimu. Iš 193 apklaustų pasibaigusių projektų vykdytojų, net 189 įvardijo, kad yra patenkinti Agentūros teikiamomis paslaugomis, tik 3 vykdytojai jas vertina vidutiniškai, ir tik 1 vykdytojas – patenkinamai. 90 proc. respondentų Agentūros darbuotojų kompetenciją įvertino gerai. Gautas grįžtamasis ryšys atskleidė stiprų ryšį tarp pasitenkinimo savo projekto vadovu ir geru bendru Agentūros įvertinimu. Vis daugiau projektų vykdytojų įvardija darbuotojų profesionalumą, geranoriškumą, bendradarbiavimą ieškant sprendimų, įsigilinimą į projekto specifiką. Tačiau dalis projektų vykdytojų vis dar tikisi mažiau kontrolės, daugiau supratimo ir bendradarbiavimo, domėjimosi ir įsigilinimo į projektų esmę (ne tik dokumentus), daugiau aiškumo atsakymuose, raštuose, sprendimuose, vienodos besikeičiančių projektų vadovo praktikos, daugiau kokybiškų mokymų, atitinkančių lūkestį įgyti daugiau praktinių žinių. MOKYMŲ KOKYBĖS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR PAREIŠKĖJAMS DIDINIMAS Siekiant aukštesnės renginių bei mokymų vedimo kokybės, Agentūroje nuolat skiriamas didelis dėmesys mokymų sistemai tobulinti. 2015 m. veiklą toliau tęsė Agentūros Lektorių klubas, savo aktyviais veiksmais nuolat prisidedantis prie veiksmingos bei darnios Agentūros darbuotojų rengiamų išorinių ir vidinių mokymų sistemos. Agentūros vidinėje interneto svetainėje SAVAS sukurta rubrika „Mokymai“, kurioje kiekvienas gali rasti aktualią informaciją apie mokymus; sukurta galimybė matyti Lektorių klubo organizuojamų mokymų kalendorių, registruotis į renginius. Klubo nariai stebėjo išorinius ir vidinius mokymus, teikė grįžtamąjį ryšį lektoriams; patys organizavo vidinius mokymus kolegoms, saviugdos užsiėmimus, dalyvavo išoriniuose mokymuose.


2015 m. įvyko 4 seminarai pareiškėjams, kuriuose dalyvavo 152 dalyviai; gautos 57 vertinimo anketos; vertinimo balų vidurkis 4,47 iš 5; pranešėjų kompetencijos vertinimo balų vidurkis – 4,52 iš 5. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS MAŽINIMAS Finansų ministerija, atsižvelgdama į jau atliktus administracinės naštos mažinimo darbus, sukūrė tarpinstitucinę darbo grupę, į kurios sudėtį įeina atstovai iš Agentūros, Lietuvos verslo paramos agentūros ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Visos institucijos atskirai savo įstaigose atliks administracinės naštos mažinimo tyrimus, bus įvertinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams nacionaliniuose teisės aktuose, projektų finansavimo sąlygų aprašuose ir įgyvendinančiųjų institucijų nustatytų informacinių įpareigojimų sukuriama administracinė našta projektų vykdytojams.

nistracinei naštai skaičiuoti sukurtas elektroninis įrankis – skaičiuoklė, kurioje išvardinti informaciniai įpareigojimai, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse. Tyrimas bus atliekamas atskiromis dalimis. Pirmiausia bus siekiama įvertinti administracinę naštą, tenkančią paraiškų daliai. Agentūroje tyrimui pasirinkta konkursinė priemonė Nr. 08.3.2-ESFA–K-415 „54+“, šios priemonės tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresnio amžiaus žmonių aktyviam dalyvavimui, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Galimi pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos. 2015 m. buvo atlikti paruošiamieji darbai: sukurta vidinė administracinės naštos mažinimo grupė ir parengta apklausos anketa, kurią planuojama dalinti mokymų pareiškėjams ir atvirų durų dienų metu, kad pareiškėjai jau rengdami paraišką galėtų fiksuoti laiką, kurį užtrunka atlikdami vieną ar kitą veiksmą.

Tyrimai bus atlikti vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų administracinės naštos vertinimo metodika (toliau – Metodika), kuri parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir taikant standartinį išlaidų modelį (angl. SCM – Standard Cost Model). Admi-

13


III UŽDAVINYS „PLĖTOTI ORGANIZACIJOS TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ“

4 LENTELĖ. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Dvynių projektų inicijavimas, partnerių paieška, pasiūlymų rengimas ir įgyvendinimas (administravimas) Naujų galimybių ESFA dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose paieška, bendradarbiavimo su esamais užsienio partneriais palaikymas

Siektina reikšmė 2015 m.

2015 m. rezultatas

Ne mažiau nei 1

2

Ne mažiau nei 5

10

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTRA 2015 m. Agentūra tarptautinį bendradarbiavimą plėtojo šiomis pagrindinėmis kryptimis: ES Dvynių projektų rengimas ir įgyvendinimas, dalyvavimas tarptautiniuose tematiniuose tinkluose, Agentūros darbuotojų kompetencijos didinimas pasitelkus tarptautinį bendradarbiavimą (studijų vizitai, tarpinstituciniai susitikimai, tarptautiniai renginiai), pasirengimas tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimui ESF projektuose pagal Bendrąjį modelį, naujų projektų bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtros galimybių paieška. 2014 m. buvo parengtas ir laimėtas projektinis pasiūlymas ir 2015 m. kovo 6 d. buvo pasirašyta ES Dvynių programos projekto „Parama Moldovos Respublikos valstybės tarnybos modernizavimui pagal Europos Sąjungos gerąją praktiką“ (angl. Support to the Civil Service Modernization in the Republic of Moldova in line with EU best practices) sutartis. Šiame projekte Agentūra yra projekto partnerė, atsakinga už projekto veiklų administravimą, finansų valdymą bei viešinimą. Šis projektas yra sėkmingai įgyvendinamas ir administruojamas, įgyvendinta pusė numatytų veiklų, panaudota 38 proc. bendro biudžeto lėšų. 2015 m. III ketvirtį Agentūra kartu su Centrine projektų valdymo agentūra pateikė Trumpalaikių Dvynių programos projekto pasiūlymą Kroatijai: HR 12 IB SPP 01 TWL „Viešojo administravimo ministerijos gebėjimų stiprinimas įsisavinant ES Sanglaudos fondo lėšas“, tačiau šis pasiūlymas nelaimėjo. 2015 m. III ketvirtį Agentūra kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra, Švie-

14

timo aprūpinimo centru, Ugdymo plėtotės centru pateikė Trumpalaikių Dvynių programos projekto pasiūlymą Makedonijai: MK 13 IB S0 02 TWL „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“. Šis pasiūlymas surinko maksimalų balų skaičių ir laimėjo prieš Lenkijos ir Prancūzijos institucijų rengtus pasiūlymus. Dalyvavimas Dvynių projektuose Agentūrai kuria didelę pridėtinę vertę didinant Agentūros vardo žinomumą, gerinamas Agentūros, kaip patikimos partnerės, įvaizdis ir stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Agentūra tampa dar viena institucija, prisidedančia prie Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo. 2015 m. Agentūra aktyviai dalyvavo ESF Baltijos jūros šalių regiono tinklo, tarptautinio ESF viešinimo specialistų tinklo (INIO), tarptautinio Aktyvios įtraukties (Active Inclusion) mokymosi tinklo, tarptautiniame mokymosi tinklo „Iš mokyklos į darbą“ (School2Work) narių susitikimuose. Dalyvavimas tinkluose suteikia naujas profesinio tobulėjimo ir kompetencijos kėlimo galimybes Agentūros darbuotojams, galimybes pasidalinti gerąja patirtimi, užmezgami nauji bendradarbiavimo ryšiai tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Susitikimai, studijų vizitai, tarptautiniai renginiai, delegacijų mainai, 2015 m. padėjo Agentūrai sustiprinti tarptautinius ryšius su viešojo sektoriaus institucijomis Moldovoje, Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje, Švedijoje, Lenkijoje.


IV UŽDAVINYS „IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS“

5 LENTELĖ. IV UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Savanoriška darbuotojų kaita1 Talentų valdymo sistemos sukūrimas Aukštas darbuotojų įsitraukimo lygis Darbuotojų kompetencijos atitinka Agentūros keliamus reikalavimus Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas Projektų vadovų viešųjų pirkimų kompetencijos įvertinimas

Siektina reikšmė 2015 m. Ne daugiau nei 10 proc. Sudarytas talentų sąrašas Netaikoma

2015 m. rezultatas 7,23 proc. Atlikta Netaikoma

Ne mažiau nei 75 proc.

86 proc.

Ne mažiau nei 4 balai

–2

Ne mažiau nei 85 proc.

100 proc.

SKLANDI DARBUOTOJŲ ADAPTACIJA, MOTYVACIJOS DIDINIMAS 2015 m. daug dėmesio skirta naujokų adaptacijai, Agentūros mentorystės sistemos priežiūrai ir palaikymui. Šiuo tikslu buvo atnaujinta ir išleista „Naujoko knyga“, naujokams rengti Personalo skyriaus darbuotojų pristatymai apie Agentūrą, vykdytos naujokų ir mentorių apklausos bandomojo laikotarpio pabaigoje, analizuoti apklausų rezultatai, teiktas grįžtamasis ryšys mentoriams ir vadovams. Taip pat per 2015 m. įvyko 6 Mentorių klubo susitikimai, kurių metu buvo dalinamasi patirtimi, suteikiama žinių apie mentoriaus darbą, suaugusiųjų mokymo (-si) metodus, tikslingai ugdomi mentoriavimo įgūdžiai (pastabumas, vertinimas, grįžtamojo ryšio teikimas ir pan.) Siekiant išlaikyti, ugdyti, skatinti talentingus darbuotojus ir užtikrinti sėkmingą veiklos tęstinumą, 2015 m. buvo įdiegta talentų valdymo sistema, sudarytas ir patvirtintas talentų sąrašas. 2016 m. planuojama išskirti raktines, Agentūrai svarbias pareigybes, tinkamai nukreipti ir ugdyti talentus, kad būtų užtikrintas svarbių pareigybių pakeičiamumas, motyvuoti geriausius darbuotojus, užtikrinti objektyvią, tinkamą ir skaidrią jų karjerą. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS Siekdama tikslingai ir tinkamai ugdyti reikiamas darbuotojų kompetencijas, Agentūra 2015 m. daug dėmesio skyrė individualiam darbuotojų mokymų poreikiui nustatyti. Po

metinio veiklos vertinimo darbuotojų dalis, atitinkanti maksimaliai reikalaujamų kompetencijų lygį, siekė net 86 proc., t. y. 10 proc. daugiau nei praėjusiais metais. 2015 m. taip pat buvo vertinta projektų vadovų kompetencija, apklausiant Agentūros projektų vykdytojus. Apklausos vykdytos struktūrizuoto interviu būdu, užduodant klausimus. Apie 90 proc. apklaustų projektų vykdytojų Agentūros darbuotojų kompetenciją įvertino gerai, tačiau vertino ne skaitine išraiška (balais), o žodžiu, teikdami komentarus, todėl kelto vertinimo kriterijaus rezultato balais apskaičiuoti nebuvo galimybės. Ataskaitiniais metais buvo parengtas viešųjų pirkimų testo klausimynas, atliktas Projektų valdymo skyrių projektų vadovų testavimas. Reikalaujamo lygio testą išlaikė visi Agentūros projektų vadovai. Įvertinus testo rezultatus buvo nustatytos silpnos ir tobulintinos viešųjų pirkimų srities kompetencijos, suorganizuoti mokymai ir testo klausimų aptarimai projektų vadovams. Be to, 2015 m. viešųjų pirkimų kompetencijai įvertinti ieškota alternatyvių priemonių, padėsiančių ateityje programų vadovams vertinti projektų vadovų viešųjų pirkimų kompetenciją ir (ar) nustatyti darbuotojų individualų (konkrečios viešųjų pirkimų srities) mokymų poreikį, jeigu toks poreikis būtų. Kuriant vadovavimo ir lyderystės kultūrą, 2015 m. aktyviai veikė Vadovų klubas, įvyko 3 klubo sesijos, kuriose buvo nagrinėjamos vadovavimo kompetencijų ugdymui aktualios temos, dalintasi patirtimi.

1 Savanoriška kaita – darbuotojai, kurie išdirbę metus ir daugiau, palieka organizaciją savo noru. 2 Klientų apklausa vykdyta interviu metodu, atsakymai pateikti komentarais, ne skaitine išraiška

15


BENDRADARBIAVIMO IR VIDINĖS KOMUNIKACIJOS SKATINIMAS 2015 m. toliau nuosekliai buvo taikomos vidinės komunikacijos priemonės, įgyvendinamos iniciatyvos bei socialinės akcijos, ieškoma išraiškų Agentūros kultūrai kurti ir puoselėti, būdų mikroklimatui gerinti. Metų pradžioje vyko Agentūros padalinių atvirų durų dienos, kurios sudarė galimybę iš arčiau pažvelgti į kiekvieno padalinio vidaus gyvenimą, darbo specifiką, pasiekimus, kolegų pomėgius. Kaip ir anksčiau buvo siekiama, kad informacija judėtų reikiamu laiku ir sklandžiai: skelbtos žinutės po vadovų susirinkimų; organizuoti ketvirtiniai Agentūros darbuotojų susirinkimai, kuriuose darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su svarbiausiais Agentūros įvykiais; tobulinta vidinė interneto svetainė SAVAS, kurioje dalijamasi tiek formalia, tiek neformalia naudinga informacija; toliau leistas Agentūros vidaus laikraštis „Pandorama“. Ataskaitiniais metais įgyvendintos kryptingos Agentūros misijos, vizijos, vertybių komunikavimo priemonės: parengtas vaizdo pristatymas apie Agentūrą; parengtas leidinys apie Agentūrą lietuvių kalba; ketvirtiniuose susirinkimuose pristatytos sėkmės istorijos; prisidėta prie Lietuvos jaunimo iniciatyvos „Lietuvai ir man“; paminėta Tarptautinė projektų valdymo diena; surengta darbuotojų fotografijų paroda.

16

Siekiant, kad kuo daugiau žmonių savo idėjomis ir aktyvia veikla įsitrauktų į Agentūros vidaus gyvenimą, 2015 m. buvo suburta Vidaus iniciatyvų grupė; skatintas neformalus bendravimas: darbuotojai dalyvavo bendruose pietuose žydint sakuroms; veikė Mėgstančių padainuoti klubas. Puoselėjant Agentūros tradicijas, kaip ir kiekvienais metais, suorganizuoti Velykų ir Kūčių pusryčiai, Kalėdų renginiai, Agentūros gimtadienio šventė. Skatinant darbuotojų socialinę atsakomybę, suorganizuotos socialinės akcijos Vijurkų vaikų globos namams, onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Santariškių ligoninėje, kolegos prisijungė prie verslo centro VERTAS kraujo donorystės akcijos, remiant TV3 „Išsipildymo akciją“ surengta Pyragų diena. 2015 m. toliau sėkmingai veikė vidaus valiutos sistema ESFUKAI, kuri skatina darbuotojus į Agentūros vertybes pažvelgti plačiau, jas puoselėti ir stiprinti, pastebėti ir vertinti kolegų įsitraukimą.


V UŽDAVINYS „GERINTI ORGANIZACIJOS VEIKLOS VALDYMĄ“

6 LENTELĖ. V UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Uždavinio vertinimo kriterijus Agentūros veiklos rizikos valdymo tobulinimas3 Atsiskaitymo už tikslų pasiekimą apskaitos sistemos tobulinimas Pokyčių valdymo gerinimas

Siektina reikšmė 2015 m. Atlikta poreikių analizė Atlikta poreikių analizė, pasirinkta priimtina alternatyva ir parengti reikalavimai sistemai Netaikoma

AGENTŪROS VEIKLOS IR PROCESŲ TOBULINIMAS Agentūroje yra įdiegta integruota vadybos sistema, kuri yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2008 bei LST ISO/ IEC 27001:2013 standartų reikalavimus. Agentūroje įdiegta ir įgyvendinama informacijos saugumo valdymo sistema bei ją reglamentuojanti dokumentacija ataskaitiniais metais buvo peržiūrėta ir atnaujinta vadovaujantis naujos LST ISO/ IEC 27001 standarto versijos reikalavimais. 2015 m. integruotą vadybos sistemą pakartotinai sertifikavo Bureau Veritas sertifikavimo kompanija. Agentūra, siekdama didinti veiklos efektyvumą, nuolat taiko įvairius šiuolaikinės vadybos metodus. 2015 m. gerinant Agentūros veiklą daug dėmesio buvo skirta funkcijų paskirstymui gerinti ir procesams optimizuoti bei paprastinti, vidinei administracinei naštai mažinti. Šiuo tikslu buvo suburta Agentūros veiklos optimizavimo darbo grupė, kurios pagrindinis uždavinys yra užtikrinti Agentūrai priskirtų funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai, toliau tobulinti Agentūros veiklą, atsižvelgiant į sumažėjusį finansavimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

2015 m. rezultatas Atlikta Neatlikta Netaikoma

Be to, 2015 m. buvo planuota tobulinti atsiskaitymo už tikslų pasiekimą apskaitos sistemą, tačiau tai nebuvo atlikta dėl sumažinto finansavimo. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo iš esmės pagerinti pokyčių valdymo ir krizių valdymo procesai: nustatyta standartizuota šių procesų vykdymo eiga, parengti procesų aprašai, paskirti šių procesų šeimininkai. Vykdant esminius pokyčius numatyta paskirti pokyčio valdymo koordinatorių, kurio pagrindinė funkcija – teikti pagalbą pokyčių projektų vadovams pasirenkant ir pritaikant tinkamas priemones įgyvendinant pokyčius. Krizėms tinkamai ir kompetentingai spręsti sudaryta nuolatinė krizių valdymo grupė. Tikimasi, kad patobulinti pokyčių ir krizių valdymo procesai padės užtikrinti tai, jog pokyčiai ir krizės būtų valdomi taikant vienodus principus, sistemiškai ir labiau struktūruotai, dėl to pokyčiai bus įgyvendinami sklandžiau, lengviau įtraukiant darbuotojus ir sulaukiant mažesnio jų pasipriešinimo, o krizės bus išsprendžiamos greičiau, stabiliau ir ramiau, sumažinant galimų nuostolių dydį.

Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. informacijos saugumo rizikos vertinimą integravus į bendrą Agentūros veiklos rizikos vertinimą išaugo duomenų kiekis ir tapo sudėtinga valdyti rizikų vertinimo istoriją, 2015 m. siekta sukurti veiklos rizikos valdymo informacinę sistemą, kuri padėtų užtikrinti duomenų atsekamumą bei išsamumą. Buvo parengta Agentūros veiklos rizikos valdymo informacinės sistemos vizija ir reikiamo funkcionalumo aprašymas, tačiau sumažėjus finansavimui ši sistema kol kas nebus kuriama.

3 Informacijos saugumo rizikos vertinimas, integruotas į veiklos rizikos vertinimą

17


AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Dalininkų įnašas lygus 29 centams. Agentūros veikla yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, Agentūros gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais bei šių lėšų panaudojimas pateikiamas 7 ir 8 lentelėse: 7 LENTELĖ. AGENTŪROS GAUTOS LĖŠOS PER 2015 m. PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS, EURAIS Iš jų pagal finansavimo šaltinius Išlaidų pavadinimas

Gauti asignavimai, iš viso

Paprastosios išlaidos Darbo užmokestis Socialinio draudimo įmokos Kitos išlaidos Darbdavių socialinė parama pinigais Nepaprastosios išlaidos Ilgalaikio turto įsigijimas IŠ VISO

5 450 240 3 026 018 933 961 1 482 761 7 500 113 087 113 087 5 563 327

LR SADM

LR ŠMM

ESF 2007– 2013 m. viešinimo lėšos

263 854 145 389 45 042 73 423 11 867 11 867 275 721

420 239 266 161 82 500 64 078 7 500 420 239

78 776 78 776 78 776

ESF 2014–2020 m. viešinimo lėšos, ES dalis

ESF 2014–2020 m. viešinimo lėšos, BF dalis

49 235 49 235 49 235

8 689 8 689 8 689

ESF 2014– 2020 m. viešinimo lėšos, ES dalis 49 235 49 235 49 235

ESF 2014– 2020 m. viešinimo lėšos, BF dalis 8 689 8 689 8 689

8 LENTELĖ. AGENTŪROS GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015 m. PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS, EURAIS Iš jų pagal finansavimo šaltinius Išlaidų pavadinimas

Faktinės išlaidos

LR SADM

LR ŠMM

ESF 2007– 2013 m. viešinimo lėšos

Paprastosios išlaidos Darbo užmokestis Socialinio draudimo įmokos Kitos išlaidos Darbdavių socialinė parama pinigais Nepaprastosios išlaidos Ilgalaikio turto įsigijimas IŠ VISO

5 360 167 3 025 034 933 656 1 393 977 7 500 113 087 113 087 5 473 254

263 854 145 389 45 042 73 423 11 867 11 867 275 721

420 239 266 161 82 500 64 078 7 500 420 239

78 776 78 776 78 776

18


EPF techninės pagalbos lėšos

EIF techninės pagalbos lėšos

PMIF techninės pagalbos lėšos

ESF 2014– ESF 2007– 2020 m. 2013 m. administraadministravimo lėšos, vimo lėšos ES dalis

ESF 2014– ES Dvynių 2020 m. administra- projekto vimo lėšos, lėšos BF dalis

SP techninės pagalbos lėšos

S2V projekto lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai*

5 187 3 761 1 157 269 5 187

-50 -38 -12 -50

99 882 72 383 22 345 5 154 99 882

4 111 956 2 368 592 729 800 1 013 564 101 220 101 220 4 213 176

26 420 20 105 6 315 26 420

228 163 30 591 9 461 188 111 228 163

4 686 3 098 934 654 4 686

2 691 2 045 634 12 2 691

796 796 796

EPF techninės pagalbos lėšos

EIF techninės pagalbos lėšos

PMIF techninės pagalbos lėšos

ES Dvynių projekto lėšos

SP techninės pagalbos lėšos

S2V projekto lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai*

5 187 3 761 1 157 269 5 187

-50 -38 -12 -50

99 882 72 383 22 345 5 154 99 882

139 118 30 591 9 461 99 066 139 118

4 686 3 098 934 654 4 686

1 347 1 019 316 12 1 347

1 112 42 13 1 057 1 112

149 716 113 931 35 785 149 716

ESF 2014– ESF 2007– 2020 m. 2013 m. administraadministravimo lėšos, vimo lėšos ES dalis 4 111 956 149 716 2 368 592 113 931 729 800 35 785 1 013 564 101 220 101 220 4 213 176 149 716

ESF 2014– 2020 m. administravimo lėšos, BF dalis 26 420 20 105 6 315 26 420

19


Agentūros veiklos sąnaudos yra apskaičiuotos kaupimo principu (kaupimo principas reiškia, kad pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą), veiklos tęstinumo principu (finansiniai skaičiavimai paremti prielaida, kad Agentūros veikla bus tęsiama ir nebus reikšmingo veiklos masto mažėjimo), turinio svarbos principu (ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą) ir piniginio mato principu (visos operacijos išreiškiamos pinigais). 2015 m. veiklos sąnaudos išskaidytos 9 lentelėje:

Agentūros vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų nebuvo. Agentūra 2015 m. nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais ir valdyboms nariais, taip pat per minėtą laikotarpį nemokėjo jokių išmokų dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

9 LENTELĖ. 2015 m. VEIKLOS SĄNAUDOS Pavadinimas Darbuotojų išlaikymo Nusidėvėjimo (amortizacijos) Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto išlaikymo Kvalifikacijos kėlimo Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina Nuomos Kitų paslaugų Kitos IŠ VISO Agentūros valdymo sąnaudos 2015 m. buvo 5 448 488 Eur. Į minėtą sumą įskaitytos Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035), darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos. Agentūros vadovaujančių darbuotojų, kuriems darbo užmokestis nuo 2010 m. liepos 1 d. nustatytas, vadovaujantis Lie­tu­vos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, vidutinis darbo užmokestis 2015 m. sudarė 2 137,06 Eur.

20

Patirtos veiklos sąnaudos, EUR 3 953 605 115 985 170 291 70 284 22 552 120 795 68 530 447 223 470 047 9 176 5 448 488


1 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2015 m. VEIKLOS REZULTATAI

10 LENTELĖ. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ 2015 m. VEIKLOS REZULTATAI ESF 2007–2013 METŲ PROGRAMA Veiksmų programos prioritetas Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. Administruojamų projektų vertė, Eur Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Eur Atliktos patikros vietoje, vnt. Registruoti pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Eur

1 prioritetas 212 113 348 888,16 844 50 518 044,63 152 13 9

2 prioritetas 125 153 562 528,51 445 31 285 952,68 46 15 15

3 prioritetas 74 73 403 467,75 258 14 342 925,27 10 1 1

417 884 508,60 221 680 691,76 83 872 328,85

EIF 2007–2013 m. daugiametė programa Metinė programa EIF 2013 m. Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. 10 Administruojamų projektų vertė, Eur 833 886,72 Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. 29 Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Eur 603 367,41 Atliktos patikros vietoje, vnt. 9 Įtariami pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finan- 817 429,96 savimo suma, Eur

Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. Administruojamų projektų vertė, Eur Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Eur Atliktos patikros vietoje, vnt. Įtariami pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Eur

EPSF 2014–2020 m. programa 1 1 2 2 16 398 285,44 3 5 597 193,30 4 1 9 854 286,05

4 prioritetas 298 94 546 615,38 1 056 23 844 674,03 137 14 11

Iš viso 2015 m. 709 434 861 499,80 2 603 119 991 596,61 345 43 36

148 422 046,58 871 859 575,79

EPF 2008–2013 m. daugiametė programa EPF 2013 m. 5 706 215,16 15 568 908,46 6 681 391,14 PMIF 2014–2020 m. programa 10 8 6 6 1 053 017,10 6 226 914,36 -

21


ESF 2014–2020 METŲ PROGRAMA Ministerija Veiksmų programos prioritetas Gautos paraiškos, vnt. Įvertintos paraiškos, vnt. Pasirašytos projektų sutartys, vnt. Administruojami projektai, vnt. Administruojamų projektų vertė, Eur Patikrinti mokėjimo prašymai, vnt. Patikrintų mokėjimo prašymų suma, Eur Atliktos patikros vietoje, vnt. Įtariami pažeidimai projektuose, vnt. Nustatyti pažeidimai projektuose, vnt. Pripažinta deklaruotina EK skiriamo finansavimo suma, Eur

22

10 9 10 - 10

ŪM prioritetas 9 7 -

7 11 9

8 4 4

SAM prio- VRM rite- prioritetas tas 8 8 67 59

8

3

-

50

-

4

-

65

8

3

-

50

-

4

-

65

155 271 706,95 59 505 424,08 -

226 417,84

-

7 783 069,63 -

222 786 618,50

12

-

4

46

SADM prioritetai

ŠMM prioritetai

-

Iš viso 2015 m.

99 82

2

-

28

30 820 795,34 -

-

1 754 542,99 -

1 815 088,04 -

34 390 426,37

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 392 680,27

-

-

-

-

-

-


2 PRIEDAS. AGENTŪROS ADMINISTRUOJAMŲ PROGRAMŲ PASIEKTI RODIKLIAI IR REZULTATAI

11 LENTELĖ. 2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDE BEI PROJEKTŲ SUTARTYSE NUMATYTŲ PAGRINDINIŲ PRODUKTO RODIKLIŲ PASIEKIMAS Iki 2015-12-31 pasiekta reikšmė Palyginta su Veiksmų programos priede suplanuotais rodikliais, proc.

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas

235 067

118

111

247 610

112

112

26 749

105

116

56 416

73 437

142,09

130,17

41 122

52 988

139,44

128,86

12 610

14 542

19 724

156,42

135,63

1 072

752

725

67,63

96,41

33 389

45 712

56 128

168,10

122,79

28 312

39 677

49 032

173,18

123,58

- dėstytojai (aukštojo mokslo studijos) 5 077 Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kurie mo- 6 822 kėsi pagal formaliojo švietimo programas, skaičius, iš jų: - socialinės rizikos, specialiųjų poreikių 5 012 ir socialinės atskirties asmenys

6 035

7 096

139,77

117,58

5 636

6 034

88,45

107,06

5 502

5 904

117,80

107,31

- švietimo pagalbos specialistai

134

130

7,18

97,01

Rodiklio pavadinimas

Veiksmų programų priede nurodyta stebėsenos rodiklio reikšmė

Pagal pasirašytas projektų sutartis planuojami pasiekti rodikliai

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius 199 439 212 074 Bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įtrauktų į profesinio mokymo, neformalaus švietimo ir remiamo įdarbi221 200 221 975 nimo programas, skaičius bei neįgaliųjų asmenų, kurie dalyvavo profesinės reabilitacijos programose, skaičius Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, ir socialinės rizikos asmenų, dalyvavusių ESF 25 500 23 084 remiamose veiklose, skaičius 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ Moksleivių, studentų, mokytojų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas, 51 682 skaičius, iš jų: - moksleiviai (bendrasis ugdymas ir 38 000 profesinis mokymas) - studentai (aukštojo mokslo studijos) - mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas) Mokytojų, dėstytojų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, iš jų: - mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas)

1 810

Palyginta su projektų sutartyse suplanuotais rodikliais, proc.

23


3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo 1 000 švietimo programas, skaičius Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius Finansuotų subsidijų studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei-tiriamajai veiklai skaičius, iš jų: - mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) - studentai

1 130

962

96,20

85,13

7560

6883

8457

111,87

122,87

2 264

4 154

4 399

194,30

105,90

464

1448

1 444

311,21

99,72

1 800

2706

2 955

164,17

109,20

4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ Mokymuose dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti 29 500 valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai)

41 142

47 599

161,35

115,69

Įdiegtos vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose

140

184

178

127,14

96,7

Parengti savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai

1 000

2 170

2 055

205,5

94,7

12 LENTELĖ. EPF 2013 m. PROGRAMOS PASIEKTI KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI REZULTATAI

Rodiklio pavadinimas 1 prioritetas. Bendrijos acquis prieglobsčio srityje, įskaitant su integracijos tikslais susijusias sritis, nustatytų principų ir priemonių įgyvendinimas Suremontuotų objektų skaičius Materialinės pagalbos ir (arba) paramos gavusių TGA skaičius Teisinę pagalbą ir (arba) konsultacijas gavusių TGA skaičius TGA, kuriems buvo suteiktos vertimo paslaugos, skaičius Socialinę pagalbą gavusių TGA skaičius Sveikatos priežiūros paslaugas gavusių TGA skaičius Psichologinę pagalbą ir (arba) konsultacijas gavusių TGA skaičius Sporto užsiėmimuose ir kituose laisvalaikio užimtumo užsiėmimuose dalyvavusių TGA skaičius Lietuvių kalbos mokymuose, kursuose dalyvavusių TGA skaičius IT mokymuose, kursuose dalyvavusių TGA skaičius Renginiuose dalyvavusių TGA skaičius Renginių, skirtų TGA kartu su vietos bendruomene, skaičius

24

EPF 2013 metinėje Pasiekta rodiklio programoje planuoreikšmė ta rodiklio reikšmė

1 180 90 50 80 60 30

1 450 317 170 270 116 109

70

475

45 60 110 8

88 30 270 58


Profesinio konsultavimo paslaugas gavusių ir (arba) 5 59 mokymuose dalyvavusių TGA skaičius Asmeninių kompetencijų kėlimo užsiėmimus lankiusių TGA skaičius 30 149 Atspausdintų informacinių pranešimų, brošiūrų ir (arba) lankstinukų 1500 1500 apie prieglobsčio procedūrą Lietuvoje skaičius (P) 2 prioritetas. Orientacinių priemonių ir vertinimo metodikos kūrimas, kad būtų galima įvertinti ir pagerinti prašymų suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjimo tvarką ir remti administracines struktūras joms stengiantis klausimams, kilusiems dėl glaudesnio praktinio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis, spręsti Pažymų apie kilmės šalis skaičius 25 32 Informacijos apie kilmės šalis sklaida ir (arba) platinimas 1 0 informacinėje sistemoje Apmokytų valstybės įstaigų specialistų skaičius 5 4

13 LENTELĖ. EIF LIETUVOJE 2013 m. PROGRAMOS PASIEKTI RODIKLIAI IR KIEKYBINIAI REZULTATAI EIF 2013 metinėje programoje planuota rodiklio reikšmė 1 prioritetas. Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“ Naujų parengtų ir (ar) patobulintų priėmimo procedūrų 1 ir (ar) integracijos strategijų skaičius ir tipai Suorganizuotų darbo grupių konsultacinių susitikimų ir susirinkimų skaičius 3 Dalyvaujančių suinteresuotų šalių (pvz., ekspertų, trečiųjų šalių piliečių, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės atstovų, įvairių lygių nacionalinės, 7 regioninės ir vietos valdžios atstovų) skaičius ir tipai Rodiklio pavadinimas

Pasiekta rodiklio reikšmė

1 10 45

Suorganizuotų kursų, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, skaičius ir rūšys

2

10

Kursuose, skirtuose naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams, dalyvaujančių trečiųjų šalių piliečių skaičius

40

431

Trečiųjų šalių piliečiams suteiktų konsultacijų ar tikslinių paslaugų skaičius ir tipai

10

13

Trečiųjų šalių piliečių, gavusių atitinkamas konsultacijas, skaičius 15 Parengtų leidinių bei kitos informacinės medžiagos kiekis ir tipas 1 Programų ir veiklos, skirtų teikti pagalbą trečiųjų šalių piliečiams ir (arba) informuoti juos apie teikiamas įvairias paslaugas, siekiant užtikrinti galimybę 2 veiksmingiau naudotis viešosiomis ir privačiomis paslaugomis, skaičius ir tipai

489 1 1

Programų ir veiklos, skirtos stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės, taip pat stiprinti Lietuvos gyventojų ir trečiųjų šalių piliečių tarpusavio santykius, skaičius ir tipai

1

3

Surengtų sąmoningumo ugdymo kampanijų skaičius ir tipai

1

3

Dalyvavusių žiniasklaidos atstovų skaičius ir tipai

1

13

25


2 prioritetas. Rodiklių ir vertinimo metodologijų, skirtų vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones bei supaprastinti lyginamojo mokymo koordinavimą, nustatymas ir kūrimas Sukurtų ar patobulintų pažangos stebėsenos metodikų, rodiklių ir kitų prie1 1 monių, atliktų tyrimų skaičius ir tipai Pateiktų ataskaitų ir rekomendacijų skaičius ir tipai 1 3 Surinkti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys Taip / Ne Taip 3 prioritetas. Valstybių narių politinių gebėjimų ugdymas, koordinavimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose Suorganizuotų mokymo kursų politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems 2 4 asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais, skaičius ir tipai Mokymų dalyvių (politikos kūrėjų, tarnautojų ir kitų asmenų, dirbančių srity20 323 se, susijusiose su EIF tikslais) skaičius Parengtų mokymo programų, informacijos ir medžiagos, skirtos politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose 1 1 su EIF tikslais, kiekis bei tipai Įkurtų ar patobulintų konsultacinių platformų, koordinavimo tinklų ir panašių 1 1 mechanizmų skaičius ir tipai Suorganizuotų susitikimų ir (ar) suteiktų konsultacijų kompetentingoms insti1 37 tucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims skaičius Projekto dalyvių (juridinių vienetų) skaičius 3 17 Parengtos informacijos ir medžiagos, skirtos kompetentingoms institucijoms 1 2 ir kitoms suinteresuotoms šalims, kiekis bei tipai ir pan.

14 LENTELĖ. EPSF 2014–2020 m. PROGRAMOS PASIEKTI STEBĖSENOS RODIKLIAI Rodiklio pavadinimas Labiausiai skurstantys asmenys, gavę paramą maisto paketais (2014 m. pirmas projektas) Labiausiai skurstantys asmenys, gavę paramą maisto paketais (2015 m. antras projektas)

26

PFSA planuota rodiklio reikšmė

Pasiekta rodiklio reikšmė

300 000

272 113

300 000

279 410


27


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

28