Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Page 1

2010 M.


Turinys Įžanginis žodis I. Bendra informacija apie agentūros 2009 m. administruotas programas II. Agentūros veiklos tikslai ir uždaviniai III. 2009 m. Agentūros veiklos apžvalga (socialinis ir ekonominis poveikis) 1 BPD priemonių įgyvendinimas 1.1 Projektų administravimas

1.2 BPD rodiklių pasiekimas 1.3 Lėšų įsisavinimas, n+2 taisyklės įgyvendinimas

3 5 7 9 9 9 9 11

2 ESF priemonių įgyvendinimas (2007-2013 m. programavimo laikotarpis) 2.1 Vertinimo procesas

11

3 EPF programos administravimas 3.1 Projektų administravimas

14

4 EIF programos administravimas 4.1 Vertinimo procesas

16

5 EGF programos administravimas

17

6 Strateginio valdymo tobulinimas 7 Agentūros personalo valdymas

18 19

8 Agentūros veiklos viešinimas 9. Informacijos saugumo didinimas 10. Paslaugų plėtra 10. Techninės paramos projektai

21 22 22 22

11. Agentūros vidaus kontrolės stiprinimas Baigiamosios nuostatos 2009 m. agentūros veiklos santrauka Išvados

23 27 27 29

2.2 Projektų administravimas 2.3. Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas ir n+3 taisyklės įgyvendinimas

3.2 Rodiklių pasiekimas įgyvendinant epf 2007 m. programą 3.3 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas

4.2. Projektų administravimas 4.3. Rodiklių pasiekimas 4.4. Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas

5.1 Projektų administravimas 5.2 Rodiklių pasiekimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas

7.1 7.2 7.3 7.4

Organizacinė valdymo struktūra Personalo kaita Vidinės komunikacijos gerinimas Agentūros darbuotojų kompetencijos ugdymas

10.1. 2007-2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vp1-5.1-Fm (ti)-01-v priemonė 10.2. 2007-2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vp1-5.2-Fm-01-v priemonė

11 12 13 14 14 15 16 16 16 16 17 17

19 19 20 20

22 23


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Naudojami trumpinimai Institucijos Agentūra

Europos socialinio fondo agentūra

EK

Europos Komisija

ES

Europos Sąjunga

FM

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

SADM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SODRA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

ŠMM

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

TI

Tarpinė institucija

VI

Vadovaujančioji institucija

VRM

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija

Programos EQUAL

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL

EGF

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

EIF

Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

EPF

Europos pabėgėlių fondas

ESF

Europos socialinis fondas

Padaliniai FAS

Finansų ir apskaitos skyrius

KUKS

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

PFVS

Projektų finansų valdymo skyrius

PVS

Projektų valdymo skyrius

Sąvokos AB

Akcinė bendrovė

BPD

Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas

ISO

Tarptautinės standartų organizacijos kokybės vadybos sistemų standartai

LR

Lietuvos Respublika

MP

Mokėjimo prašymas

n+1, n+2, n+3

Konkretiems metams skirtos konkretaus ES struktūrinio fondo lėšos turi būti įsisavintos ir deklaruotos EK per einamuosius bei ateinančius (vienerius, dvejus ar trejus) metus

PGU

Prieglobstį gavę užsieniečiai

SFMIS

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema

SFMIS2007

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 20072013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos posistemis

SP

Struktūrinė parama

UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

VP

Viešieji pirkimai

1


Agentūros administruoti projektai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos gyventojų kokybiško užimtumo didinimo, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimo, valstybės administracinių gebėjimų stiprinimo, trečiųjų šalių piliečių ir pabėgėlių socialinės integracijos skatinimo.

2


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

ĮŽANGINIS ŽODIS 2009 m. Agentūra, administruodama 2004-2006 m. programavimo laikotarpio Europos socialinio fondo programą, Europos pabėgėlių fondo, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai fondo, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programas, savo darbu siekė, kad žmonių ugdymas taptų mūsų šalies pažangos pagrindu. Agentūros administruoti projektai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos gyventojų kokybiško užimtumo didinimo, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimo, valstybės administracinių gebėjimų stiprinimo, trečiųjų šalių piliečių ir pabėgėlių socialinės integracijos skatinimo. Užbaigtos administruoti 2004-2006 m. programavimo laikotarpio Europos socialinio fondo programos rezultatai leidžia pasidžiaugti, kad Agentūra prisidėjo prie 369 tūkstančių Lietuvos žmonių (naudos gavėjų) dalyvavimo įvairiuose projektų mokymuose, 127 profesinio mokymo/ pirmosios pakopos studijų programų ir 45 antrosios pakopos studijų programų parengimo ir įregistravimo. Siekdama kuo efektyviau administruoti jai priskirtas programas, Agentūra ieškojo naujų, efektyvesnių darbo formų ir priemonių, stiprino vidaus kontrolės sistemą: sertifikavo visą veiklą pagal ISO 9001 kokybės vadybos sistemą, atliko pakartotinį įsivertinimą pagal Bendrąjį vertinimo modelį, pradėjo taikyti Lean kokybės vadybos sistemos elementus. Puoselėjant vertybes bei stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą buvo tobulinamas Agentūros strateginis valdymas, toliau buvo diegiamas biuras be popierių. Diegiant darbuotojų kompetencijų modelį, sustiprintas žmogiškųjų resursų valdymas. Tikime, kad Agentūros įgyta patirtis ateityje leis efektyviai administruoti priskirtas programas, prisidės prie įvairių socialinės rizikos asmenų ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių ekonominio aktyvumo skatinimo ir tuo pačiu prisidės prie didesnės visuomenės sanglaudos.

Agentūros direktorius Povilas Česonis

3


2009 m. Agentūra administravo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetų, EPF 2007 m. ir 2008 m. programų, EIF 2007 m. ir 2008 m. programų projektus, baigė administruoti ESF lėšomis finansuojamas BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonių, EGF programos projektus.

4


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE AGENTŪROS 2009 m. ADMINISTRUOTAS PROGRAMAS 2009 m. Agentūra administravo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetų, EPF 2007 m. ir 2008 m. programų, EIF 2007 m. ir 2008 m. programų projektus, baigė administruoti ESF lėšomis finansuojamas BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonių, EGF programos projektus. 1 grafike pateiktas bendras Agentūros administruotų programų projektų biudžetas, jis 2009 m. sudarė 1.328.308.625,03 Lt

Agentūros administruotų programų biudžetas Lt

ESF 2007-2013 SADM 936 559 091,95 ESF 2007-2013 ŠMM 149 285 606,00 ESF 2007-2013 VRM 62 913 713,44 BPD 2004-2006 SADM 142 962 763,00 BPD 2004-2006 ŠMM 21 169 399,00 EPF 5 215 519,13 EIF 8 137 803,00 EGF 2 064 729,51

1 grafikas. Agentūros administruojamų programų biudžetas

5


Agentūros misija yra Lietuvos ir ES lėšomis siekti, kad žmonių ugdymas taptų mūsų šalies pažangos pagrindu.

6


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

II. AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Agentūros misija yra Lietuvos ir ES lėšomis siekti, kad žmonių ugdymas taptų mūsų šalies pažangos pagrindu. Agentūros 2008-2013 m. strateginiai tikslai: • • • • • • •

sėkmingas Agentūrai priskirtų programų projektų administravimas; darbuotojų kvalifikacijos ir motyvacijos užtikrinimas; Agentūros organizacinių pajėgumų didinimas; technologinis atsinaujinimas; bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su Agentūrai svarbiomis organizacijomis stiprinimas; teikiamų paslaugų spektro išplėtimas; paslaugų teikimo geografijos išplėtimas.

Įgyvendindama savo misiją, 2009 m. Agentūra siekė šių tikslų ir uždavinių: I. Siekti efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo ir n+1/n+3 taisyklių įgyvendinimo, administruojant ESF, EPF, EIF ir EGF projektus: 1. Iki 2009 m. birželio 30 d. pasiekti 100 proc. (565.617.320 Lt ) pagal „n+2“ įsisavinimą nuo ESF 2004-2006 m. BPD skirtos įsipareigojimų sumos1; 2. Vadovaujantis 2009-02-18 LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 110 „Dėl ES fondų lėšų naudojimo planų patvirtinimo“, iki 2009 m. gruodžio 31 d. siekti įsisavinti 230.725.000 Lt 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšų (kritinė pripažintų deklaruotinomis lėšų suma – 200.725.000 Lt); 3. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. įsisavinti 40 proc. (1.089.000,00 Lt) pagal „n+2“ nuo EIF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (2.723.125,85 Lt); 4. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. įsisavinti 30 proc. (836.000,00 Lt) pagal „n+1“ nuo EIF 2008 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (2.787.479,52 Lt); 5. Iki 2009 m. kovo 31 d. įsisavinti 90 proc. (2.363.000,00 Lt) pagal „n+1“ nuo EPF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (2.625.819,31 Lt); 6. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. įsisavinti 35 proc. (928.000,00 Lt) pagal „n+1“ nuo EPF 2008 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos (2.589.699,82 Lt). II. Efektyvinti procesus: 1. Didinti Agentūros organizacinius pajėgumus. 2. Tobulinti kokybės vadybos sistemą. 3. Diegti „biurą be popierių“. III. Tobulinti Agentūros strateginį valdymą: 1. Kurti Agentūros vertybių puoselėjimui palankią organizacijos aplinką. 2. Stiprinti bendradarbiavimą su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio užsienio institucijomis, EK. IV. Didinti informacijos apsaugą - įdiegti informacijos saugos sistemą. V.Gerinti Agentūros vykdomą ES paramos viešinimą: 1. Tobulinti Agentūros interneto svetainę. 2. Organizuojant mokymus, stiprinti pareiškėjų ir projektų vykdytojų kompetenciją. 3. Rengti informacinius leidinius apie ES paramą. VI. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą: 1. Įdiegti darbuotojų kompetencijų modelį. 2. Iki 10 proc. mažinti darbuotojų kaitą. 3. Gerinti vidinę komunikaciją Agentūroje. 4. Tobulinti darbuotojų vertinimo procesą. 5. Ugdyti darbuotojų kompetenciją. 6. Didinti darbuotojų motyvaciją. VII. Atlikti teikiamų paslaugų spektro išplėtimo galimybių analizę - Įvertinti galimybes Agentūrai vykdyti komercinius mokymo ir konsultavimo projektus.

Daliai projektų pratęsus projekto įgyvendinimo veiklų laikotarpį, galutinių MP pateikimas persikėlė į 2009 metus

7


Iki BPD įgyvendinimo pabaigos pagal II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemones buvo įgyvendintas 631 projektas .

8


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

III. 2009 m. AGENTŪROS VEIKLOS APŽVALGA (SOCIALINIS IR EKONOMINIS POVEIKIS) 1 BPD PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 1.1 Projektų administravimas 2009 m. Agentūra baigė administruoti paskutinius 38 ESF projektus pagal šias Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemones: 2.1 priemonė „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“, 2.2 priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“, 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Administruodama 2004-2006 programavimo laikotarpio ESF priemonių projektus Agentūra atliko šiuos 1-2 lentelėse nurodytus darbus: 1 lentelė. 2009 m. Įvykdyti projektų administravimo darbai pagal priemones

Projektų administravimo darbai

SADM ŠMM priepriemonių monių proprojektuose jektuose

Iš viso

Nustatyta pažeidimų

4

-

4

Patikrinta MP

27

17

44

Patikrinta tarpinių / galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų

20

6

26

2 lentelė. 2009 m. gauti / išsiųsti raštai

Iš ESF projektų vykdytojų gauti / projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su projektų administravimu

511

Išsiųsta raštų, susijusių su projektų administravimu

433

1.2 BPD rodiklių pasiekimas Iki BPD įgyvendinimo pabaigos pagal II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemones buvo įgyvendintas 631 projektas (2.1 priemonėje – 5 stambūs projektai; 2.2. priemonėje – 236 projektai; 2.3 priemonėje – 96 projektai; 2.4 priemonėje – 191 projektas; 2.5 priemonėje – 103 projektai). Įgyvendinant projektus buvo siekiama: mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam nedarbui, gerinti bedarbių užimtumo gebėjimus ir jų integraciją į darbo rinką; didinti verslo įmonių konkurencingumą visame Lietuvos ūkyje, investuojant į mokymą ir įgūdžių formavimą, didinant darbuotojų prisitaikymą prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių; padėti mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, skatinti lygias galimybes darbo rinkoje; sukurti švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo išsilavinimo sistemą, sudaryti geresnes sąlygas mokytis visą gyvenimą; didinti mokslininkų gebėjimus plėsti mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu ir parengti specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius. Detalūs BPD rodiklių pasiekimai pateikti 3 lentelėje.

9


3 lentelė. BPD rodiklių pasiekimas

Rodiklio pavadinimas

1

Matavimo vienetai

BPD numatytų tikslų kiekybinė išraiška

Pagal pasirašytas paramos sutartis planuoti pasiekti rodikliai Kiekybinė išraiška

Palyginamas su BPD, proc.

3

4

5 (4/3*100)

10.000

16.115

161,15

2

Pasiekti BPD rodikliai

Suplanuotų ir pasiektų rodiklių palyginimas Palyginti su BPD, proc.

Palyginti su pasirašytose sutartyse suplanuotais rodikliais, proc.

6

7 (6/3*100)

8 (6/4*100)

28.145

281,45

174,65

2.1 priemonė „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“ Išmokytų paramos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje

vnt.

2.2 priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ Išmokytų paramos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje

vnt.

4.000

147.498

3687,45

161.094

4027,35

109,22

19.421

1294,73

23.151

1543,40

119,21

2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ Išmokytų paramos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje

vnt.

1.500

2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ Įregistruoti pateiktos profesinio mokymo/studijų programos

vnt.

100

286

286

281

281

98,25

Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje

vnt.

2000

115.843

5.792,15

130.498

6.524,90

112,65

Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje

vnt.

40

135

337,50

127

317,50

94,07

2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ Išmokyti naudos gavėjai veiklos pabaigoje

Vnt.

3. 000,00

23. 342,00

778,06

26. 904,00

896,8

115,26

Įregistruoti pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius

Vnt.

15

40

266,6

45

300

112,5

Įregistruotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius

Vnt.

5

28

560

26

520

92,8

Iš viso išmokytų naudos gavėjų skaičius

369 792

Įregistruoti pateiktos profesinio mokymo/studijų programos

281

Įregistruotos mokymosi/profesinio mokymo/studijų (pirmosios pakopos) programos

127

Iš viso įregistruoti pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius

45

Iš viso įregistruotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius

26

10


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Dauguma BPD priede numatytų rodiklių buvo pasiekti ir ženkliai viršyti. Gana didelę disproporciją tarp BPD priede numatytų rodiklių ir pasiektų rodiklių rezultatų lėmė keletas veiksnių: rengiant programavimo dokumentą buvo nepakankamai tiksliai identifikuotas intervencijos poreikis bei apimtys; netinkamai pasirinkti rodikliai arba netinkamai suprasta rodiklių paskirtis ir skaičiavimo taisyklės; planuojant rodiklius buvo sunku įvertinti, kad bus didelis susidomėjimas teikiama parama ir bus pateiktas ženkliai didesnis nei planuota kokybiškų projektų paraiškų skaičius, kurių dauguma buvo finansuota.

1.3 Lėšų įsisavinimas, N+2 taisyklės įgyvendinimas Iki 2009 m. birželio 30 d. planuota pasiekti 100 proc. arba 565.617.320 Lt pagal „n+2“ įsisavinimą nuo ESF 2004-2006 m. BPD skirtos įsipareigojimų sumos. Iki 2009 m. pabaigos pasiekta 100,16 proc. arba 566.524.181,23 Lt pagal „n+2“ įsisavinimą nuo ESF 2004-2006 m. BPD skirtos įsipareigojimų sumos.

2 ESF PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS (2007-2013 m. PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIS) 2009 m. Agentūra vertino paraiškas/ administravo projektus pagal šiuos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetus: 1.1 „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, 1.2 „Mokymasis visą gyvenimą“, 1.3 „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, 1.4 „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“. Teikiamos paraiškos/ administruoti projektai buvo skirti didinti Lietuvos gyventojų ekonominį aktyvumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, didinti gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą.

2.1 Vertinimo procesas 2009 m. organizacijoms pagal valstybės ir regionų projektų sąrašus išsiųsti 521 pasiūlymai teikti paraiškas, paskelbti 7 konkursiniai kvietimai. 4 lentelė. Informacija apie 2009 m. pareiškėjams išsiųstus pasiūlymus teikti paraiškas / paskelbtus kvietimus

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas

SADM prie- ŠMM priemomonių pareiš- nių pareiškėkėjams jams

VRM priemonių pareiškėjams

Iš viso

Planiniai

11

11

499

521

Konkursiniai kvietimai

3

4

-

7

Pagal išsiųstus pasiūlymus ir paskelbtus kvietimus teikti paraiškas iš viso įvertinta 819 paraiškų. 5 lentelė. Informacija apie Agentūros vykdytą vertinimo procesą

Priemonės

Įvertinta paraiškų

Parengta vertinimo Parengta ir pasiraataskaitų šyta paramos sutarčių

SADM

248

22

306

ŠMM

192

25

29

VRM

379

60

27

Iš viso

819

107

362

11


2.2 Projektų administravimas 2009 m. Pagal 2007-2013 m. ESF priemones Agentūra administravo 348 projektus. 6 lentelė. Informacija apie projektus

Priemonės

Projektų skaičius

SADM

312

ŠMM

29

VRM

7

Iš viso

348

2009 m. administruodama ESF projektus Agentūra atliko šiuos 7-8 lentelėse nurodytus darbus: 7 lentelė. 2009 m. Įvykdyti projektų administravimo darbai pagal ministerijas

Projektų administravimo darbai

SADM ŠMM prie- VRM priepriemonės monės monės

Patikrinta VP dokumentų

Iš viso

2384

537

436

3357

-

-

-

-

986

131

16

1133

Patikrinta tarpinių / galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų

8

-

-

8

Atlikta patikrų vietoje

39

-

1

40

Užbaigta administruoti projektų

3

-

-

3

Nustatyta pažeidimų Patikrinta MP

8 lentelė. 2009 m. gauti / išsiųsti raštai

Iš ESF projektų vykdytojų gauti / projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su projektų administravimu

11165

Išsiųsta raštų, susijusių su projektų administravimu

9594

Dėl žemiau išvardintų priežasčių 2009 m. nutraukti 6 projektai pagal SADM priemones: 9 lentelė. Informacija apie nutrauktus projektus

SFMIS kodas

Projekto vykdytojo pav.

Dėl ekonominių sunkumų įmonėse finansavimo sutartis nutraukė: VP1-1.1-SADM-01-K-01-024

UAB „Tikras Kelias“

VP1-1.1-SADM-01-K-01-106

Nacionalinė židinių dūmtraukių montuotojų asociacija

VP1-1.1-SADM-01-K-01-424

UAB „Innovation Computer Group“

Dėl reorganizacijos įmonėje finansavimo sutartį nutraukė: VP1-1.1-SADM-01-K-01-338

UAB „Volunta parket“

Dėl interesų konflikto finansavimo sutartį nutraukė: VP1-1.1-SADM-01-K-01-251

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

Dėl pasikeitusio paramos poreikio, susijusio su de-minimis apribojimais finansavimo sutartį nutraukė: VP1-1.1-SADM-01-K-01-462

12

AB „Achema“


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Siekiant laiku atlikti Agentūrai priskirtas užduotis, kiekvieną mėnesį buvo atliekami darbo krūvio ir turimų išteklių matavimai, stebimi ir kontroliuojami vėlavimo tikrinti dokumentus atvejai. Visi vėlavimai2 neviršijo nusistatyto leistino vėlavimo tikrinti dokumentus procento (15 proc.), buvo susiję su techninėmis SFMIS2007 klaidomis arba projektų vykdytojų vėlavimu pateikti informaciją ir sudarė: tikrinant VP dokumentus - 0,67 proc., MP - 7,4 proc.. Siekiant pagreitinti pateiktų dokumentų tikrinimą, buvo taikomos atrankinės MP ir VP tikrinimo tvarkos. 2009 m. liepos mėn. pakeitus MP atrankinio tikrinimo tvarką, visuose MP (išskyrus atvejus, kai tokios galimybės nebuvo) buvo vykdomas atrankinis deklaruojamų išlaidų patikrinimas. IV ketvirtį, atlikus atrankos efektyvumo vertinimą, atrankinės tvarkos trūkumų nenustatyta. Siekiant pagreitinti VP dokumentų tikrinimą, 2009 m. vasario 5 d. patvirtinta VP tikrinimo tvarka, pagal kurią buvo tikrinama ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios rūšies įvykdytų pirkimų. Nors buvo tikrinami ne visi pateikti dokumentai, taikyta atrankinė tikrinimo tvarka užtikrino kokybišką VP dokumentų tikrinimą - taikydami šią tvarką, Agentūros darbuotojai nustatė 0,84 proc. VP procedūrų pažeidimų. Efektyvinant procesus, Agentūroje pradėti taikyti Lean kokybės sistemos principai: atlikti paraiškų vertinimo ir MP tikrinimo procesų stebėjimai, pateiktos pirminės rekomendacijos dėl vertinimo proceso tobulinimo. Pradėtas įgyvendinti universalaus projektų vadovo projektas: suformuota pilotinė 22 universalių projektų vadovų grupė, parengtas universalaus darbuotojo kompetencijų aprašymo projektas, mokymų planas. Minėtiems darbuotojams organizuoti andragogikos mokymai, praktiniai paraiškų vertinimo, projektų administravimo, MP tikrinimo mokymai, pradėtas praktinis paraiškų vertinimas bei mokėjimo prašymų tikrinimas. Siekiant išplėsti turimas kompetencijas, visiems PVS ir PFVS darbuotojams (111 žmonių) organizuoti mokymai pirkimų vykdymo ir pirkimo dokumentacijos tikrinimo tematika. Toliau diegtas „biuras be popierių“: įdiegti visi dokumentų valdymo sistemos moduliai, vykdytas elektroninis gaunamų pavizuotų dokumentų paskirstymas atsakingiems darbuotojams, gautų raštų vykdymo kontrolė. Kitų, reikalingų perkelti į dokumentų valdymo sistemą, dokumentų analizė dėl darbų apimčių perkelta į 2010 m. Elektroninių paraiškų priėmimo iš pareiškėjų tvarkos parengimo atsisakyta, nesant patvirtintų elektroninio parašo taikymo teikiant paraiškas tvarkų.

2.3. Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas ir N+3 taisyklės įgyvendinimas Iki 2009 m. pabaigos įsisavinta 140.164.182,43 Lt ESF lėšų, t.y. 60,74 proc. nuo akumuliuoto siektino ES fondų lėšų panaudojimo plano (230.725.000 Lt) ir 69,82 proc. nuo akumuliuoto kritinio ES fondų lėšų panaudojimo plano (200.725.000 Lt). SADM planas viršytas 6,78 proc., tačiau ŠMM ir VRM įsisavinimo planai nepasiekti dėl vėlavusių kvietimų teikti paraiškas bei atitinkamai nepakankamo pasirašytų sutarčių kiekio.

2 Vėlavimo tikrinti dokumentus procentas skaičiuojamas dalinant vėluojamų tikrinti dokumentų skaičių iš bendro gautų tikrinti dokumentų skaičiaus.

13


3 EPF programos administravimas 2009 m. Agentūra administravo 2007 m. ir 2008 m. metinių EPF programų projektus, susijusius su pabėgėlių/ prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų gerinimu, prieglobsčio procedūrų rengimu, prieglobstį gavusių užsieniečių integracija į visuomenę.

3.1 Projektų administravimas 2009 m. EPF programos paraiškų vertinimas nevyko. Pagal EPF 2007 m. metinę programą baigti administruoti 6 EPF programos projektai, toliau administruoti 5 EPF 2008 m. metinės programos projektai. 10 lentelė 2009 m. EPF programos administravimo (projektų administravimo) darbai

EPF programos administravimo darbai

Skaičius, įgySkaičius, įgyvendinant EPF vendinant EPF 2007 m. metinę 2008 m. metiprogramą nę programą

Iš viso

Patikrinta MP

6

13

19

Patikrinta projekto įgyvendinimo ataskaitų

6

8

14

Atlikta patikrų vietoje

-

5

5

Patikrinta VP dokumentų

-

7

7

Užbaigta vykdyti projektų

6

-

6

Nustatyta pažeidimų

-

-

0

Nutraukta projektų

-

-

0

11 lentelė. 2009 m. gauti / išsiųsti raštai

Iš EPF pareiškėjų, projektų vykdytojų gauti / pareiškėjams, projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu / projektų administravimu

106

Išsiųsta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu / projektų administravimu*

131

3.2 Rodiklių pasiekimas įgyvendinant EPF 2007 m. programą 12 lentelė. Informacija apie projektų rodiklių pasiekimą. Veikla: Priėmimo sąlygos ir prieglobsčio suteikimo tvarka

Numatyti kiekybiniai rezultatai metinė- Vilniaus Arkivyskupijos Caritas pasiekti je rezultatai programoje Užsieniečių registracijos centro (URC) infrastruktūros gerinimas (daromos rekonstrukcijos, renovacijos, statyba).

Įkurtas dienos centras prie URC.

URC gyvenimo kokybės gerinimas (priimta naujų socialinių darbuotojų, medikų ar psichologų, užsiėmimų organizuota)

Įdarbinta -1 lietuvių k. mokytoja (184 val. užsiėmimų, 43 dalyviai); -1 informatikos mokytoja (181 val. užsiėmimų; 97 dalyviai); -1 kūno kultūros mokytoja (84 val. užsiėmimų; 65 dalyviai); -2 socialiniai darbuotojai (1072 val. užsiėmimai; 120 dalyvių); -1 socialinis pedagogas (883 val. užsiėmimų; 39 vaikai). -1 psichologas (192 val. konsultacijų, 43 žmonėms). -1 prieglobsčio prašytojų konsultantas (440 val. užsiėmimų, 136 dalyviai). Maisto, higienos prekes ir drabužius gavo 202 prieglobsčio prašytojų, gyvenantys URC. Suteiktos medicinos paslaugos –30 prieglobsčio prašytojų. Suorganizuota 12 ekskursijų.

14


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

13 lentelė. Informacija apie projektų rodiklių pasiekimą. Veikla: Integracija

Numatyti kiekybiniai rezultatai metinė- Ruklos priėmimo centro (toliau- RPC), je programoje Lietuvos Raudonojo kryžiaus (toliau –LRKD), BĮ Klaipėdos miesto paramos centro (toliau_ KMPC), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau- LGKT) pasiekti rezultatai Apie 100-150 asmenų, kuriems suteikta bet kuri tarptautinės apsaugos forma, organizuoti lietuvių kalbos, kompiuterinio raštingumo mokymai

Suorganizuota lietuvių k. kursai (361 val., 51 dalyvis) (RPC). suorganizuotos lietuvių k. pamokos (72 val., 28 PGU) (LRKD). Tobulinti kompiuteriniai įgūdžiai (24 PGU), organizuoti lietuvių k. pradmenys – 6 PGU, patobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžiai- 7 PGU (KMPC).

Apie 100-150 asmenų, kuriems suteikta bet kuri tarptautinės apsaugos forma, suteiktos psichologų ar psichoterapijos ir teisinės, socialinio darbo, konsultacijos;

Organizuota: psichologinio konsultavimo užsiėmimai (30 val., 21 dalyvis), relaksaciniai užsiėmimai (288 val., 67 dalyviai), socialinio darbuotojo veikla (360 val., 41 dalyvis), 5 išvykos (27 dalyviai) (RPC) Suteiktos konsultacijos: socialinės dienos centre (122 konsultacijos, 53 PGU), psichologinės (35 konsultacijos, 18 PGU), teisinės (50 konsultacijos, 34 PGU) (LRKD). Suteikta: psichologinė pagalba (56 PGU), susipažinta su Lietuvos Konstitucija – 7 PGU (KMPC).

Apie 20-30 asmenų, kuriems suteikta bet kuri tarptautinės apSuteikta: finansinė parama PGU (26 PGU), laikina pastogė (20 saugos forma, materialinė pagalba (padengtos būsto išlaidos, iš- PGU) (LRKD). mokėtos vienkartinės pašalpos, padengtos medicininės išlaidos); Parama rūbais ir avalyne (5 PGU) (KMPC). Organizuotos pažintinės išvykos ir užimtumo veikla asmenų, turinčių bet kurią tarptautinę apsaugos formą, vaikams;

Socialinio darbuotojo veikla (354 val., 20 dalyvių) (RPC). Suorganizuota Dienos centre: vaikų užimtumas (11 mėn.), čečėnų k. pamokos (72 val., 21 PGU), 3 išvykos (LRKD).

Išleisti straipsniai leidiniuose (10-15), lankstinukai (1000-1500 vnt.), plakatai (1000-1500 vnt.) ir kt.

4 straipsniai, bukletai (500 egz.) (RPC). 2 straipsniai, 1 stendas (LRKD). 4 publikacijos, 50 plakatai ((KMPC). 2 straipsniai, plakatai (100 vnt.), atvirukai (500 vnt.), informacinis leidinukas (1000 vnt.)LGKT.

14 lentelė. Informacija apie projektų rodiklių pasiekimą. Veikla: Savanoriškas grįžimas

Numatyti kiekybiniai rezultatai metinė- Tarptautinės migracijos organizacijos je programoje Vilniaus biuro pasiekti rezultatai Informacijos skleidimo (2-4 susitikimai/migrantų konsultacijos priėmimo centruose ir savivaldybėse; 1 informacinis seminaras pabėgėlių koordinatoriams ir socialiniams darbuotojams; plakatų/lankstinukų (1500-2000 vnt.) platinimas pasienio punktuose, migracijos tarnybose ir pan.);

Informacinis baneris. Informaciniai lankstinukai (1000 vnt.), informaciniai kalendoriai (250 vnt.). Lankstinukų/kalendorių pagalba informuoti migrantai (450 žmonių). Suorganizuota tarptautinė konferencija.

Konsultavimas prieš išvykstant; pagalba gaunant kelionės dokumentus; logistinė pagalba prieš išvykstant, kelyje ir kilmės šalyje (apie 10-30 asm.).

Konsultacijos migrantams (97 konsultacijos). Konsultacijos specialistams (98 konsultacijos) Organizuotos kelionės migrantams (15 migrantų).

3.3 Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas Per 2009 m. pagal EPF 2007 m. programą įsisavinta 2.441.106,40 Lt arba 92,97 proc. pagal „n+1“ nuo EPF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos. Planuota įsisavinti 90 proc. arba 2.363.000,00 Lt. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal EPF 2008 m. programą įsisavinta 1.104.110,69 Lt arba 42,63 proc. pagal „n+1“3 nuo EPF 2008 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos. Planuota įsisavinti 35 proc. arba 928.000,00 Lt. 3 Vadovaujantis SADM ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. A1-235 „Dėl Europos pabėgėlių fondo metinės 2008 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“ Europos pabėgėlių fondo metinės 2008 m. programos išlaidų tinkamumo terminas oficialiai pakeistas iki 2010 m. birželio 30 d. – „n+2 birželio 30 d.“

15


4 EIF programos administravimas 2009 m. Agentūra vertino paraiškas/ administravo 2007 m., 2008m., 2009 m. EIF metinių programų projektus, skirtus įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus, nustatyti ir kurti rodiklius ir vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti bei didinti tarpkultūrinės kompetenciją skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose.

4.1 Vertinimo procesas 2009 m. paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas, pagal kurį įvertinta 41 paraiška. Pagal EIF 2008 m. ir 2009 m. programas iš viso parengtos ir pasirašytos 24 paramos sutartys.

4.2. Projektų administravimas Pagal EIF 2007 m. ir EIF 2008 m. metines programas administruoti 27 projektai. 15 lentelė 2009 m. EIF programos administravimo (projektų administravimo) darbai

EIF programos administravimo Skaičius, įgySkaičius, įgydarbai vendinant EIF vendinant EIF 2007 m. metinę 2008 m. metiprogramą nę programą

Iš viso

Patikrinta MP

54

23

77

Patikrinta projekto įgyvendinimo ataskaitų

38

11

49

Atlikta patikrų vietoje

16

11

27

Patikrinta VP dokumentų

26

16

42

Nustatyta pažeidimų

-

-

-

Nutraukta projektų

-

1

14

Užbaigta projektų

-

-

-

16 lentelė. 2009 m. gauti / išsiųsti raštai

Iš EIF pareiškėjų, projektų vykdytojų gauti / pareiškėjams, projektų vykdytojams išsiųsti raštai Gauta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu / projektų administravimu

412

Išsiųsta raštų, susijusių su paraiškų vertinimu / projektų administravimu*

527

4.3. Rodiklių pasiekimas Atsižvelgiant į tai, jog įgyvendinant EIF 2007 m. ir EIF 2008 m. programas, galutiniai MP ir galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos bus tikrinamos tik 2010 m. vasario – kovo mėnesiais, galutiniai projektų rezultatai neteikiami.

4.4. Paramos lėšų planavimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas Iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal „n+2“ įsisavinta 48,83 proc. arba 1.329.685,26 Lt nuo EIF 2007 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos. Planuota įsisavinti 40 proc. arba 1.089.000,00 Lt. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal „n+1“5 įsisavinta 33,81 proc. arba 888.471,27 Lt nuo EIF 2008 m. metinei programai6 skirtos 2.627.714,52 Lt įsipareigojimų sumos. Planuota įsisavinti 30 proc. arba 836.000,00 Lt nuo EIF 2008 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos.

4 Projektas nutrauktas dėl projekto vykdytojo sunkios finansinės padėties. 5 Vadovaujantis SADM ministro 2009 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-483 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-19 „Dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinės 2008 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“ oficialiai buvo pakeistas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008 m. programos išlaidų tinkamumo terminas iki 2010 m. birželio 30 d. – „n+2 birželio 30 d.“ 6 Vadovaujantis SADM kanclerio 2009 m. spalio 8 d. potvarkiu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus 2009 m. birželio 19 d. potvarkio Nr. A3-154 „Dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2008 m. programą“ pakeitimo“ buvo sumažinta administruojamų EIF 2008 m. programos projektų vertė (2.627.714,52 Lt).

16


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

5 EGF programos administravimas 5.1 Projektų administravimas 2009 m. pagal EGF programą administruotas 1 AB „Alytaus tekstilė“ projektas, skirtas remti dėl įmonės bankroto atleistus darbuotojus, organizuojant veiklas, padedančias darbuotojams kuo greičiau grįžti į darbo rinką. 17 lentelė 2009 m. EGF programos administravimo (projektų administravimo) darbai

EGF programos administravimo darbai

Skaičius, įgyvendinant EGF programą

Patikrinta MP

1

Atlikta patikrų vietoje

1

Patikrinta VP dokumentų

12

Užbaigta projektų

1

5.2 Rodiklių pasiekimas ir lėšų įsisavinimo planų vykdymas Įvertinus individualius bedarbių poreikius, darbo jėgos paklausą ir situaciją darbo rinkoje, visiems 619 iš AB „Alytaus tekstilė“ dėl įmonės bankroto atleistiems ir Alytaus darbo biržoje užsiregistravusiems darbuotojams buvo suteiktos naujos užimtumo galimybės. Dalyvavimas aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse pagerino darbo netekusių asmenų integravimosi į darbo rinką galimybes: naujas profesijas ir kompetencijas įgijo 158 asmenys, 199 projekto dalyviai dalyvavo gebėjimų konkuruoti darbo rinkoje didinimo programose, įgijo pasitikėjimo savimi, lavino darbo paieškos įgūdžius, padidinimo motyvaciją įsidarbinti, verslumo skatinimo kursuose dalyvavo 66, iš jų, 12 pradėjo savarankišką veiklą. Pastoviam arba laikinam darbui įdarbinti 362 projekto dalyviai. Projektui pasibaigus, 53,3 proc. buvę AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojai užimti, 12 proc. - registruoti darbo biržoje ir aktyviai ieško darbo, 24 proc. – sulaukė pensinio amžiaus arba pasirinko išankstinę pensiją, likę ekonomiškai neaktyvūs dėl sveikatos problemų ir kitų priežasčių. Įgyvendintas projektas padėjo sušvelninti socialinę įtampą, pagerinti padėtį darbo rinkoje, padėjo spręsti aktualias Alytaus regionui moterų integravimosi į darbo rinką problemas, sumažinti labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį. 18 lentelė EGF projekto veiklos, paraiškoje numatytų bei projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius:

Įgyvendintų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų, finansuotų iš EGF, aprašymas

Paraiškoje nu- Projekto veiklomatytų darbuo- se dalyvavusių tojų skaičius darbuotojų skaičius7

Pagalba ieškant darbo

600

619

Mokymas ir perkvalifikavimas

150

161

Pagalba įdarbinant atleistiems asmenims

140

189

Verslumo skatinimas

50

66

Pašalpos, gaunamos darbo paieškos metu

150

285

Mokymo pašalpos

200

203

Viso:

1290

1523

Baigus administruoti projektą, panaudota 99,13 proc. skirtų bendro finansavimo lėšų.

7 Dalis projekte darbuotojų dalyvavo keliose projekto veiklose.

17


6 Strateginio valdymo tobulinimas Siekiant patobulinti strateginį valdymą, Agentūros 2009 m. veiklos plane buvo numatyti du uždaviniai: kurti Agentūros vertybių puoselėjimui palankią aplinką; stiprinti bendradarbiavimą su TI, projektų vykdytojais, panašaus pobūdžio institucijomis, EK. Atsižvelgdama į tai, kad bet kurios organizacijos kultūra – vertybės, elgesio normos, istorija, ritualai, žmonės ir jų santykiai - daro stiprią įtaką darbinei veiklai, turi lemiamos reikšmės organizacijos veiklos sėkmei - Agentūra daug dėmesio skyrė vertybių sistemos aiškinimui, naudojo šią sistemą sutelkti darbuotojus bendram darbui. Įgyvendinant šį uždavinį, parengta geriausio darbuotojo rinkimų koncepcija „Renkame pagal vertybes“. Kiekvieną ketvirtį buvo renkami darbuotojai, kurių elgesys labiausiai atitiko skelbiamas Agentūros vertybes: profesionalumą, pagarbą, bendradarbiavimą, lojalumą, tobulėjimą. Įgyvendindama antrąjį uždavinį, Agentūra reguliariai organizavo įvairius darbinius susitikimus su TI ir VI atstovais. Taip pat, siekiant aptarti 2007-2013 m. programavimo laikotarpio ESF priemonių paraiškų vertinimo ir projektų administravimo probleminius klausimus, 2009 m. spalio 1-2 d. organizuotas susitikimas su FM. Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su TI, 2009 m. gruodžio mėn. su TI organizuota apvalaus stalo diskusija „Kaip patobulinti bendradarbiavimą administruojant ESF projektus“, kurios metu identifikuotos tobulintinos sritys, nustatytos tolesnės bendradarbiavimo kryptys. Siekiant geriau išsiaiškinti projektų vykdytojų poreikius bei lūkesčius, nustatyti Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei tobulintinas sritis, SADM projektų vykdytojams organizuotas renginys „Vykdytojas - vykdytojui“, gruodžio mėnesį atlikta projektų vykdytojų apklausa. Atliekant projektų vykdytojų apklausą, 330 ESF projektų vykdytojų buvo išsiųsti klausimynai, kuriuos sudarė klausimai, suskirstyti į tokius blokus, kaip: teikiamų paslaugų kokybė, profesionalumas (kompetencija), komunikacija ir tobulėjimas. Užpildytas anketas grąžino 105 projektų vykdytojai (atsakymų procentas sudarė 31,82 proc.). Aukščiausiu balu (4,36 iš 5 galimų) buvo įvertinta Agentūros teikiamų paslaugų kokybė, žemiausiu balu (4,17 iš 5) įvertintas Agentūros tobulėjimas. Visų sričių vertinimo vidurkis sudarė 4,27 balus iš 5 galimų. 2009 metais visos keturios sritys (teikiamų paslaugų kokybė, profesionalumas, komunikacija, tobulėjimas) įvertintos aukštesniais balais nei 2008 metais. Atsižvelgiant į projektų vykdytojų pastabas, parengtas tobulintinų Agentūros 2010 m. veiklos sričių projektas. Agentūra taip pat bendradarbiavo ir dalijosi patirtimi su kitomis įgyvendinančiomis institucijomis - organizuota Agentūros darbuotojų stažuotė Belgijos ESF agentūroje, kurios metu susipažinta su ESF administravimo sistema Belgijoje, projektų vertinimo procesu, patikrų vykdymo procedūra, funkcijų ir darbų pasiskirstymu, administruojant ESF projektus. Ketinimų inicijuoti visų įgyvendinančiųjų institucijų Lietuvoje atstovų susitikimą bendradarbiavimo gairėms nustatyti ir paruošti bendradarbiavimo programą atsisakyta, kadangi tarpinstitucinio bendradarbiavimo planą parengė FM. Taip pat, nesant poreikio, atsisakyta ketinimų užmegzti ir plėtoti ryšius su EK padaliniais, atsakingais už fondų, kurių programas Agentūra administruoja, veiklą. Apvalaus stalo diskusija su socialiniais partneriais, projektų vertintojais ir konsultantais įtraukta į 2010 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą planą.

18


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

7 Agentūros personalo valdymas 7.1 Organizacinė valdymo struktūra 2009 m. gruodžio 16 d. užbaigti Agentūros pertvarkymo į viešąją įstaigą veiksmai ir Agentūrai išduotas naujasis registravimo pažymėjimas. Atsižvelgiant į pasikeitusią teisinę formą, Agentūra pagal LRviešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Agentūros steigėjas yra valstybė. Steigėjui atstovauja bei Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina ŠMM ir SADM (tie patys dalininkai buvo ir finansinių metų pradžioje, ir pabaigoje). Agentūros organai yra Visuotinis dalininkų susirinkimas ir Valdyba bei Agentūros vadovas (direktorius). Agentūros veiklą reglamentuoja LR įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, taip pat Agentūros visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, valdybos sprendimai, Agentūros direktoriaus įsakymai. Agentūros darbuotojus priima į darbą Agentūros direktorius, remdamasis LR Darbo kodeksu, patvirtinta Personalo atrankos tvarka, kiekvienos pareigybės aprašymu ir Valdybos patvirtintu Agentūros etatų sąrašu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

Direktorius Viešųjų ryšių grupė

Direktoriaus pavaduotojas

Direktoriaus pavaduotojas

Direktoriaus pavaduotojas

Finansų ir apskaitos skyrius Projektų valdymo skyrius (EPF / EIF)

Projektų finansų valdymo skyrius

Projektų valdymo skyrius (SADM)

Projektų valdymo skyrius (ŠMM)

Projektų valdymo skyrius (VRM)

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Personalo skyrius

Ūkio ir viešųjų pirkimų grupė

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

Informacinių technologijų skyrius

1 pav. Agentūros organizacinė struktūra

2009 m. sausio 1 d. duomenimis, Agentūroje faktiškai8 dirbo 182 darbuotojai, gruodžio 31 d. duomenimis - 188 darbuotojai. Vidutinis faktiškai dirbusių darbuotojų skaičius 2009 m. buvo 187,5. Tolesniuose skaičiavimuose ataskaitoje bus naudojamas šis darbuotojų skaičius. 2009 m. gruodžio 31 d. iš patvirtintų 203 etatų buvo užimta 200.

7.2 Personalo kaita Agentūros darbuotojų kaita sudarė 9 proc. Iš jų geroji9 darbuotojų kaita per metus sudarė 8,1 proc., blogoji – 0,9 proc. (veiklos plane iškeltas tikslas – sumažinti darbuotojų kaitą iki 10 proc.) Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis, skaičiaus augimas 2008-2009 m. pateikiamas 2 grafike.

8 Gavo darbo užmokestį 9 „Blogoji kaita“ - darbuotojai, neišdirbę Agentūroje 1 metų, „geroji kaita“ - darbuotojai, išdirbę Agentūroje daugiau kaip 1 metus

19


Agentūros darbuotojų skaičiaus augimas 2008-2009 m.

Darbuotojų skaičius

255 205 155

193

200

105 55 5 2008 metai

2009 metai

2 grafikas. Agentūros darbuotojų skaičiaus augimas 2008 - 2009 m.

Siekiant sumažinti darbuotojų kaitą, Agentūroje buvo atliekama darbuotojų išėjimo iš darbo priežasčių analizė, atlikta darbuotojų pasitenkinimo darbu apklausa (gauti rezultatai – 69 balai iš 100 galimų), vykdyti vidiniai darbuotojų mokymai, plečiamos darbuotojų kompetencijos įgyvendinant „Universalaus projektų vadovo“ projektą, gerintos darbo sąlygos, taikytos tokios nefinansinio motyvavimo priemonės kaip: galimybė darbuotojams įsigyti STATOIL nuolaidų korteles, centralizuotai užsisakyti bilietus į teatrą. Agentūros darbuotojų iniciatyva įkurta Agentūros biblioteka, išleisti 6 Agentūros laikraščio numeriai.

7.3 Vidinės komunikacijos gerinimas Agentūra daug dėmesio skyrė vidinės komunikacijos gerinimui. Informaciniuose stenduose parengta rubrika apie vidinę komunikaciją, pateikta informacija apie vidinės komunikacijos planą, ketvirtinių Agentūros darbuotojų susirinkimų metu pristatyta informacija apie komunikacijos plano vykdymą. Siekiant pagerinti vidinę komunikaciją, parengtos Agentūros padalinių gaunamos/teikiamos informacijos suvestinės lentelėse. Parengtas darbuotojo knygos juodraštinis variantas (dėl šiuo metu vykstančio derinimo knygos leidyba nukelta į 2010 m.), sukurta nauja vidinė svetainė „Savas“, atliktas vidinės komunikacijos Agentūroje vertinimas, numatytos tolesnės vidinės komunikacijos tobulinimo priemonės.

7.4 Agentūros darbuotojų kompetencijos ugdymas Tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymą, 2009 m. Agentūroje įdiegtas darbuotojų kompetencijų modelis, pagal jį pakoreguota veiklos vertinimo procedūra, paruošta ir vadovams pristatyta vertinimo metodika, atliktas metinis darbuotojų veiklos vertinimas10. Darbuotojų kvalifikacija kelta tiek išorinių, tiek vidinių mokymų bei mokymosi darbo vietoje metu. Lyginant su 2008 m. duomenimis, dėl sumažinto finansavimo 2009 m. Agentūra skyrė 2,5 karto mažiau lėšų darbuotojų mokymams (2008 m. – 678 772 Lt, 2009 m. – 275 336 Lt). Skaičiuojant nuo Agentūrai skirto darbo užmokesčio fondo, 2008 m. lėšos kvalifikacijos kėlimui sudarė 7,84 proc., 2009 – 3,5 proc. 2009 m. 1 darbuotojo mokymams vidutiniškai skirta 1468 Lt (2008 m. 1 darbuotojo mokymams vidutiniškai skirta 3517 Lt). Per 2009 m. Agentūros darbuotojai dalyvavo 91 vidiniame ir 127-iuose išoriniuose mokymuose. Išoriniai mokymai apėmė įvairias projektų administravimo, VP vykdymo, buhalterinės apskaitos ir mokesčių įstatymų pakeitimų, raštvedybos, pranešimų rengimo ir mokymų vedimo temas.

10 Agentūros vadovų 360° veiklos vertinimas dėl lėšų trūkumo atidėtas 2010 m.

20


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

8 Agentūros veiklos viešinimas Administruodama BPD priemones, 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, EPF, EGF, EIF programas, informacijos viešinimą Agentūra užtikrino panaudodama tokias priemones: • Agentūros interneto svetainė; • renginiai; • leidiniai; • kitos viešinimo ir informavimo priemonės. Agentūros interneto svetainės Informaciją apie administruojamas programas Agentūra teikia savo interneto svetainėje www.esf.lt. Joje nuolat atnaujinama informacija apie ESF programos priemonių kvietimus teikti paraiškas, priimtus sprendimus, skirtą finansavimą, pasirašytas sutartis, informacinius renginius, pateikiama projektų įgyvendinimui naudinga informacija (pvz.: teisės aktai, tipinės dokumentų formos) ir kt. Svetainėje galima rasti aktualią savaitės temą, renginių kalendorių ir archyvą, mokymų medžiagą, įvairias apklausas. Pareiškėjai, suvedę informaciją apie savo juridinio asmens formą, remiamą veiklą ir sritį, filtro pagalba gali lengvai gauti išsamią informaciją apie jiems tinkamas priemones. Svetainėje taip pat galima rasti dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus į juos, darbuotojų kontaktus, įvairias nuorodas ir instrukcijas. Agentūra taip pat rengia sėkmingų ESF projektų aprašymus, kurie skelbiami interneto svetainėje www.esparama.lt. Jų dėka pristatoma geroji projektų administravimo patirtis, visuomenei pristatoma ES paramos teikiama nauda Lietuvos gyventojams. Renginiai 2009 metais įvykę renginiai buvo planuojami ir rengiami kartu su tarpinėmis/vadovaujančiomis/ atsakingomis institucijomis, partneriais, ESF viešinimui panaudojant ir ES struktūrinių fondų finansavimą. Iš viso organizuoti 56 renginiai. 19 lentelė. 2009 m. Agentūros organizuotų renginių rezultatai

Rezultatų rodikliai

ESF

EGF

EPF

EIF

Iš viso

Suorganizuoti informaciniai renginiai (seminarai, konsultacijos) potencialiems paraiškų teikėjams

21

-

-

2

23

Suorganizuoti paramos gavėjų informavimo ir mokymo renginiai

30

-

1

2

33

1432

-

18

110

1560

Renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius

Mokymų metu buvo platinamos renginio vertinimo anketos, kuriose dalyviai buvo prašomi įvertinti Agentūros organizuoto renginio kokybę: pranešimų turinį, jų pristatymus, renginio laiko panaudojimą, renginio organizavimo vietą, dalomosios medžiagos kokybę ir pan. Renginių vertinimo anketas užpildė ir grąžino 992 renginių dalyviai iš 1560 (tai sudarė 63,59 proc. atsakymų).Vidutinis įvertinimas svyravo nuo 4,1 iki 5 balų iš 5 galimų. Bendras vidutinis įvertintų renginių balas sudarė 4,57 iš 5 galimų (2008 m. bendras vidutinis įvertintų renginių balas sudarė 4,66 iš 5 galimų). Projektų vykdytojai buvo mokomi ir konsultuojami ne tik Agentūros organizuotų mokymų metu, bet ir atliekant patikras vietoje bei pateikiant jiems įvairias rekomendacijas. Per 2009 m. Agentūros darbuotojai atliko 73 patikras vietoje (40 ESF, 27 EIF, 5 EPF projektų, 1 EGF). Leidiniai Agentūros darbuotojai 2009 m. parengė ir išleido šiuos leidinius: • viešinimo vadovas - publikuojamas interneto svetainėje kartu su „Vadovu Europos socialinio fondo projekto vykdytojams 2007-2013 m.“; • kartu su FM parengtos „ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairės“, dalinamos seminarų metu bei publikuojamos www.esf.lt interneto svetainėje; • išleistas pakartotinis reprezentacinių leidinių apie ESF ir Agentūrą tiražas- 1000 vnt.; • kartu su FM parengti leidiniai „Neperkančiųjų organizacijų pirkimai“, „Iš Europos socialinio fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas“. Atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų eigą ir į tai, jog apčiuopiamų projektų rezultatų dar nėra, taip pat į centralizuoto informavimo apie ES struktūrinę paramą plano apribojimus, leidinio apie sėkmingus ESF projektus leidyba nukeliama į 2010 m.

21


Kitos viešinimo ir informavimo priemonės Pagaminti keturi reprezentaciniai filmai apie sėkmingiausius ESF projektus: vienas filmas skirtas bendrai ESF projektams Lietuvoje, kiti trys pasakoja apie atskirus SADM, ŠMM, VRM priemonių projektus. Reprezentacinius filmus numatyta platinti įvairių renginių pareiškėjams ir projektų vykdytojams metu. Rugsėjo mėn. Agentūra kartu su SADM, ŠMM bei EK atstovybe Lietuvoje pradėjo įgyvendinti projektą „ESF akademija“, skirtą informuoti, mokyti, įtraukti jaunimą į ESF veiklas. ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti ESF žinomumą, praplėsti potencialių pareiškėjų gretas, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę – nuo vadovų ir mokytojų iki gimnazistų. Visos gimnazijos, užsiregistravusios į ESF akademiją turėjo galimybę į savo bibliotekas gauti visus naujausius leidinius apie ESF ir ES struktūrinę paramą, tiesiogiai bendrauti su ESF atstovais renginių metu, dalyvauti įvairiuose organizuojamuose konkursuoseaktualiomis temomis, dalyvauti paskaitose apie ES ir ESF, dalyvauti susitikimuose su sėkmingai projektus atskiruose regionuose įgyvendinusiais projektų vykdytojais. Viešinimo renginių ciklo regionuose ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo galima vykdyti dėl centralizuotame Informavimo plane numatytų apribojimų – Agentūra 2009 m. galėjo vykdyti tik informavimo veiklą. Minėtos nuostatos buvo pakeistos ir į 2010 m. Informavimo apie ES struktūrinę paramą planą įtraukta viešinimo veikla bei apibrėžtos tinkamos tikslinės grupės, todėl veikla nukeliama į 2010 m.

9. Informacijos saugumo didinimas Siekiant užtikrinti didesnį Agentūros valdomos informacijos saugumą, 2009 m. priimtas vadovybės sprendimas diegti informacijos saugumo valdymo sistemą pagal ISO 27001:2005 standartą. Informacijos saugumo valdymo sistemos principai pristatyti vadovybei, priimtas sprendimas dėl diegimo apimties. Numatyta informacijos saugumo valdymo sistemą diegti visoje organizacijoje ir visuose procesuose, apimant veiklas ir visas informacines sistemas. Organizuoti susitikimai su galimais paslaugų tiekėjais (konsultantais), įvertinti galimi informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo variantai ir jų kaštai. Parengta techninė užduotis ir pradėtas vykdyti paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu. Įvertinus Agentūros finansines galimybes, paslaugų pirkimas bei pačios informacijos saugumo sistemos diegimas perkelti į 2010 m.

10. Paslaugų plėtra Suformuota naujų paslaugų plėtros analizės darbo grupė. Darbo grupės susitikimuose buvo aptartos Agentūros veiklos plėtros galimybės tokiose srityse kaip: mokamos mokymų paslaugos konsultantams, padedantiems administruoti ESF projektus, įtraukiant ir jų kompetencijų įvertinimą bei tuo pagrindu perkeliant jų administruojamus projektus į mažesnės rizikos grupę; kokybės sistemų diegimo patirties sklaida viešajame sektoriuje; Agentūros galimybių ir pajėgumų administruoti kito pobūdžio ES paramą analizė. Organizuoti susitikimai su Viešosios politikos ir vadybos instituto ekspertais, FM atstovais. Bendros galimybių studijos dėl pernelyg didelės apimties nuspręsta nerengti. Susiaurintos (tik 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui taikomos) Agentūros paslaugų plėtros galimybių analizės atlikimą numatyta įtraukti į Agentūros 2010 veiklos planą.

10. Techninės paramos projektai 10.1. 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-5.1-FM (TI)-01-V priemonė Agentūra pagal šią priemonę vykdė projektą „Europos socialinio fondo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas“ (projekto numeris VP1-5.1-FM-01-V-01-001). Sutartis dėl projekto įgyvendinimo pasirašyta 2009 m. kovo 24 d., projektą numatyta įgyvendinti iki 2015 m. gruodžio 31 d., projektui įgyvendinti skirta 32 083 000 Lt. Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą ES struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimą. Projekto lėšomis numatoma įgyvendinti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis Agentūrai priskirtas funkcijas bei atlikti BPD uždarymui reikalingas užduotis. Siekiant tinkamai atlikti pavestas funkcijas, numatoma skirti daug dėmesio darbuotojų kvalifikacijai, veiklos optimizavimui ir darbo efektyvumo didinimui. Techninės paramos lėšos taip pat leis ESF paramą administruojantiems darbuotojams sudaryti tinkamas darbo sąlygas.

22


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

10.2. 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-5.2-FM-01-V priemonė Agentūra pagal šią priemonę vykdė projektą „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu“ (projekto numeris VP1-5.2-FM01-V-01-001). Sutartis dėl projekto įgyvendinimo pasirašyta 2009 m. kovo 17 d., projektą numatyta įgyvendinti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą administruojant Žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu. Projekto uždaviniai - didinti ES SP žinomumą, gerinti Agentūros tikslinių grupių informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros programą. Projekto veiklos - metinių informavimo ir viešinimo planų įgyvendinimas bei pareiškėjų bei projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas (informaciniai renginiai, mokymo renginiai potencialiems pareiškėjams, atvirų durų dienos, Įvairių leidinių parengimas ir gamyba, projektų vykdytojų mokymai, Agentūros interneto svetainės patobulinimas, reprezentacinės atributikos gamyba).

11. Agentūros vidaus kontrolės stiprinimas 2009 m. Agentūra siekė toliau stiprinti Agentūros vidaus kontrolės sistemą. Tobulinant Agentūros kokybės sistemą, KUKS atliko 19 sisteminių ir 4 turinio auditus (patikrinta 25 išlaidų deklaracijos ir 68 kvietimų vertinimo ataskaitos, atliktos 2 paskesnės finansų kontrolės), kurių metu buvo tikrinamas procedūrų veikimas, analizuojamos nustatytų neatitikčių priežastys ir teikiamos rekomendacijos veiklai gerinti. Visa Agentūros veikla pakartotinai sertifikuota pagal ISO 9001 standartą, Agentūros veiklai suteiktas ISO 9001 sertifikatas, organizuoti išsamūs vidiniai mokymai Bendrojo vertinimo modelio taikymo tema (mokymų vertinimas – 4,74 balo iš 5 galimų), atliktas antrasis įsivertinimas pagal Bendrojo vertinimo modelio metodiką, parengta įsivertinimo ataskaita. Taip pat buvo analizuojami ir apibendrinami kokybės duomenys, teikiamos kokybės duomenų ataskaitos. Periodiškai analizuoti dėl Agentūros veiklos teikti skundai - pagrįstų skundų ir visų gautų skundų skaičiaus santykis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 20,7 proc. (Agentūra kėlė tikslą, kad pagrįstų skundų ir visų gautų skundų skaičiaus santykis per metus neviršytų 20 proc.). Parengtas kokybės rodiklių sąrašas, matuojami nusistatyti rodikliai. Numačius dar kartą peržiūrėti kokybės rodiklius, jų matavimo procedūrų rengimą nuspręsta perkelti į 2010 m. Vykdant Agentūros vidaus kontrolės sistemos priežiūrą, 2009 m. Agentūros veiklą prižiūrinčios institucijos atliko 22 auditus: 20 lentelė. Agentūros veiklą prižiūrinčių institucijų auditai ir patikros

Institucija

Audito pavadinimas

Ataskaitų skaičius

LR ŠMM

5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditai

1 ataskaita

EK/UAB Moore Stephens

EK užsakymu atliktas 30 ESF/EQUAL projektų auditas

1 ataskaita

UAB „Audito ir konsultacijų biuras“

2008 m. finansinės atskaitomybės auditas

1 ataskaita

UAB „Pricewaterhouse Coopers“

Struktūrinės paramos 2007-2013 metams valdymo ir kontrolės sistemos patikros struktūrinės paramos 2007-2013 metams valdymo ir kontrolės sistemos patikra

LR SADM

5 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditai

5 ataskaitos

10 proc. lėšų panaudojimo atrankinio patikrinimo auditai

5 ataskaitos

1 ataskaitos projektas

Agentūros veiklos ir finansinis auditas už 2008 metus

1 ataskaita

EPF 2007 m. techninės pagalbos lėšų panaudojimo patikrinimo audito ataskaita

1 ataskaita

EPF 2007 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos audito ataskaita

1 ataskaita

EIF 2007 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos audito ataskaita

1 ataskaita

MP ir su jais susijusių dokumentų tikrinimai

2 ataskaitos

UAB „Bureau Veritas Certification Lietuva“

ISO sertifikacinis auditas

1 ataskaita

Valstybės kontrolė

Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2008 metais valstybinio audito ataskaita

1 ataskaita

23


1. 1. 2009 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 16 d. LR ŠMM vidaus audito skyrius atliko 1 projekto 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinį auditą.

ESF projekto Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0027 vidaus kontrolės sistema įvertinta kaip „gera“. Audito metu patikrinta lėšų suma sudarė 276.569,61 Lt, netinkamų išlaidų nenustatyta. Agentūrai pateiktos rekomendacijos pataisyti SFMIS įvestą informaciją, nurodant trūkstamą informaciją ir patikslinant sumas bei užtikrinti netinkamų finansuoti/ susigrąžintinų išlaidų paskaičiavimą nuo teisingos sumos.

2. 2. 2009 m. balandžio 21-25 d. UAB „Moore Stephens“ pagal EK užsakymą atlikto 30 ESF ir EQUAL projektų auditą. Patikrinta bendra lėšų suma sudarė 14.998.881 Lt, nustatyta netinkamų išlaidų suma sudarė 17.923 Lt (0,12 procentų), grąžintinų lėšų suma sudarė 12.674 Lt. Netinkamos išlaidos nustatytos 3 ESF projektuose. Audito grupės nuomonė apie valdymo ir kontrolės sistemą teigiama. Pateiktos rekomendacijos: gerinti audito seką (dėl mokymo ir apgyvendinimo išlaidų), atidžiau tikrinti kompensacijas už mokymo kursuose dalyvavusių darbuotojų darbo užmokestį, gerinti kontrolės sistemas (skiriant daugiau dėmesio dvigubo tų pačių išlaidų apmokėjimo nustatymui). 3. 3. 2009 m. vasario 27 d. UAB Audito ir konsultacijų biuras atliko Agentūros finansinės atskaitomybės auditą. Auditorių nuomone, metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Agentūros 2008 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei 2008 m. veiklos rezultatus pagal LR galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 4. 4. 2009 m. balandžio 14 d. UAB PricewaterhouseCoopers pateikė struktūrinės paramos 2007-2013 metams valdymo ir kontrolės sistemos patikros ataskaitą. Ataskaitoje pateikta 10 žymių ir 8 nežymūs neatitikimai. Žymūs neatitikimai suformuluoti dėl ataskaitų TI ir VI rengimo procedūros nebuvimo (kur būtų reglamentuota išlaidų deklaracijų teikimo ir tvirtinimo tvarka ir ES lėšų panaudojimo prognozių rengimas), specialiųjų projektų išlaidų tinkamumo tikrinimo, patikrų vietoje kasmetinės imties atrankos metodikos nebuvimo, SFMIS2007 procedūros nebuvimo, pažeidimų procedūros nebuvimo, valstybės pagalbos projektų lygmenyje tikrinimo, gairių dėl lygių galimybių įvertinimo nebuvimo ir nenuoseklaus lyčių lygių galimybių horizontaliosios politikos nenuoseklaus įgyvendinimo, nepakankamos dvigubo finansavimo prevencijos, dėl pareiškėjų pasirenkamų rodiklių tikrinimo ir rodiklių stebėsenos. 5. 5. 2009 m. balandžio 22 - gegužės 22 d. SADM vidaus audito skyrius atliko Agentūros veiklos ir finansinį auditą už 2008 metus. Vidaus kontrolės sistema įvertinta gerai. Agentūrai pateiktos rekomendacijos dėl įstatų tikslinimo, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus pavaldumo, Agentūros veiklos planavimo ir atsiskaitymo procedūros, mobiliojo ryšio išlaidų kontrolės, biudžeto keitimų ir darbo užmokesčio fondo derinimo su valdyba, transporto procedūros, transporto priemonių poreikio pagrindimo, patalpų nuomos kainų, reprezentacinių išlaidų apskaitos tvarkos aprašymo apskaitos politikoje. 6. 6. 2009 m. rugpjūčio 29 - rugsėjo 28 d. SADM vidaus audito skyrius atliko EPF 2007 m. techninės pagalbos lėšų panaudojimo patikrinimą. Audituotos išlaidos 21.8403,06 Lt nurodytos kaip tinkamos finansuoti. Agentūrai pateiktas pastebėjimas, kad darbo užmokesčio išlaidos kompensuojamos pagal darbo sutartis, kuriose neįvardinta atsakomybė už konkrečią programą (EPF), randami tik netiesioginiai įrodymai dėl darbo su EPF programa. Siekiant užtikrinti EPF (2008-2013 m.) programos techninės pagalbos lėšų duomenų atsekamumą, Agentūrai taip pat pateikta rekomendacija darbo sutartyse, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitoje vadovautis 2007 m. gruodžio 19 d. EK sprendimo (2008/22/EB) 11 priedo 5 straipsnio reikalavimais. 7. 7. 2009 m. rugpjūčio 29 - rugsėjo 25 d. SADM vidaus audito skyrius atliko EPF 2007 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumo patikrinimą. Vidaus kontrolės patikimumo lygis įvertintas kaip „geras“. Pastebėta, kad testai atsklaidė vidaus kontrolės nepakankamumą atsiskaitymuose už EPF lėšų panaudojimą. Agentūrai pateiktos 2 rekomendacijos: (1) pateikti atsakingų asmenų “ pasirašytą „EPF priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų veiklos projektų būklės 2009 m. birželio 30 d. ataskaitą, (2) nustatyti tarp atsakingos ir tvirtinančios institucijų papildomas kontrolės procedūras, kurios užtikrintų EK teikiamų EPF lėšų panaudojimo ataskaitų duomenų tikrumą. 8. 8. 2009 m. lapkričio 5-30 d. SADM vidaus audito skyrius atliko EIF 2007 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumo patikrinimą. Vidaus kontrolės patikimumo lygis įvertintas kaip „geras“, rekomendacijų Agentūrai nepateikta. 9. 9. 2009 m. gruodžio 2 ir 7 d. SADM struktūrinės paramos departamentas atliko dviejų projektų MP ir su jais susijusių dokumentų tikrinimus.

Dėl projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-117 Agentūrai pateiktos dvi rekomendacijos: (1) esminį sutarties keitimą atlikti iki 2010 m. sausio 8 d. ir apie tai informuoti SADM, (2) atlikus sutarties keitimą, pataisyti pirkimo plano netikslumus.

Dėl projekto Nr. VP1-1.2-SADM-02-V-01-002 Agentūrai pateikta rekomendacija ištaisyti techninę klaidą projekto biudžete bei veiklų įgyvendinimo grafike 3.1.3. eilutėje iki 2009 m. gruodžio 31 d.

10. SADM vidaus audito skyrius atliko 5 (4 ESF ir 1 EQUAL) projektų 5 proc. lėšų panaudojimo atrankinį auditą.

24


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

21 lentelė. SADM atlikti 5 proc. lėšų panaudojimo atrankiniai auditai

Projekto Nr.

Vidaus Patikrinta kontrolės lėšų suma sistemos vertinimas

Nustatytos netinkamos išlaidos

Rekomendacijos Agentūrai

BPD2004ESF-2.3.0-02-05/0036

patenkinama

1.589.880,64 Lt

nėra

nėra

BPD2004ESF-2.2.0-02-05/0127

gera

340.000,00 Lt

nėra (įžvelgta rizika dėl autorinių sutarčių tinkamumo)

Projekto vykdytojui pateikta pastaba, kad pirminiai projekto dokumentai nesužymėti projekto žyma, o Agentūrai – kad SFMIS nurodytas neteisingas išlaidų patyrimo laikotarpis

BPD2004ESF-2.3.0-02-05/0035

gera

114.235,82 Lt

nėra

nėra

BPF2004ESF-2.1.0-03-06/0001

labai gera

234.761,78 Lt

nėra

nėra

gera

161240,12 Lt

nėra

nėra

EQ/2004/1130-30

11. SADM vidaus audito skyrius atliko 5 EPF programos projektų 10 proc.lėšų panaudojimo atrankinį auditą. 22. lentelė. SADM atlikti 10 proc. lėšų panaudojimo atrankiniai auditai

Projekto Nr.

Vidaus Patikrinta kontrolės lėšų suma sistemos vertinimas

Nustatytos netinkamos išlaidos

Rekomendacijos Agentūrai

EPF/2007/3/06/I

gera

51.095,76 Lt

nėra

nėra

EPF/2007/3/01/I

labai gera

98.239,08 Lt

nėra

nėra

EPF/2007/3/09/P

gera

78.690,72 Lt

nėra

nėra

EPF/2007/3/12/I

gera

115.395,18 Lt

nėra

nėra

patenkinama

45029,31 L

3.005,03 Lt

Informuoti atsakingą instituciją dėl audito metu nustatytų netinkamų išlaidų

EPF/2007/3/10/SG

12. 2009 m. birželio 25-26 d. UAB „Bureau Veritas Certification Lietuva“ atliko ISO sertifikacinį auditą. Šio audito metu buvo tikrintas Agentūros veiklos atitikimas ISO 9001 standarto reikalavimams bei buvo nustatyta, kad Agentūros kokybės vadybos sistema tenkina standarto ISO 9001:2008 reikalavimus ir rekomenduojama pakartotiniam sertifikavimui. Agentūros veiklai „Agentūrai priskirtų ES paramos programų projektų administravimas“ suteiktas ISO 9001 kokybės sertifikatas. Neatitikčių nenustatyta. 13. 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2009 gruodžio 24 d. Valstybės kontrolė atliko Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2008 m. efektyvumo vertinimą. Agentūrai pateikta 16 vidutinės svarbos pastebėjimų ir 3 rekomendacijos: užtikrinti tinkamą dvigubo finansavimo prevenciją, užtikrinti nacionalinių teisės aktų nuostatų laikymąsi dėl raštų siuntimo pareiškėjams ir paramos gavėjams el. paštu ir faksu, įdiegti kontrolės priemones, numatančias, kad Agentūra, atlikdama paraiškų tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimus, dokumentuotų priimamų sprendimų pagrindimą. Visų auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas vyko nustatytais terminais.

25


Visa AgentĹŤros veikla pakartotinai sertifikuota pagal ISO 9001 standartÄ…, AgentĹŤros veiklai suteiktas ISO 9001 sertifikatas.

26


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Baigiamosios nuostatos Agentūros 2009 m. veiklos ataskaita tvirtinama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

2009 m. Agentūros veiklos santrauka Rodikliai

ESF (20042006)

ESF (20072013)

EIF

EPF

EGF

164.132.162,00

1.148.758.411,39

8.137.803,00

5.215.519,13

2.064.729,51

38

348

27

11

1

Paskelbta kvietimų teikti paraiškas

-

Planinių – 521, konkursinių - 7

1

-

-

Įvertintos paraiškos

-

819

27

-

-

Parengtos ir pasirašytos paramos sutartys

-

362

12

-

-

Nutraukta projektų

-

6

1

-

-

Užbaigta vykdyti projektų

38

3

-

6

1

Patikrinta MP

44

1133

77

19

1

-

40

27

5

1

EPF 2007 92,97 proc. pagal „n+1“ nuo programai skirtos įsipareigojimų sumos

99,13 proc. nuo skirto bendro finansavimo lėšų

Administruotų programų biudžetas (Lt) Administruotų projektų skaičius

Atlikta patikrų vietoje Įsisavinta lėšų (įsisavinimo proc. nuo priemonei / programai skirtos sumos)

100,16 proc.

Agentūros organizuotų renginių skaičius

-

60,74 proc. nuo EIF 2007 - pagal „n+2“ 48,83 akumuliuoto siektino Europos proc. nuo programai skirtos Sąjungos fondų įsipareigojimų lėšų panaudosumos jimo plano ir 69,82 proc. nuo EIF 2008 - pagal akumuliuoto kritinio Europos „n+1“ 31,87 proc. Sąjungos fondų nuo programai lėšų panaudoji- Gairėse numatytos sumos arba mo plano). 33,81 proc. nuo programai skirtos įsipareigojimų sumos. 51

4

EPF 2008 m. - 42,63 proc. pagal „n+1“ nuo programai skirtos įsipareigojimų sumos

1

-

Užimtų Agentūros etatų skaičius

200

2009 m. priimtų darbuotojų skaičius

30

2009 m. atleistų iš darbo darbuotojų skaičius

2009 m. darbuotojų kaita Mokymų, kuriuose Agentūros darbuotojai kėlė kvalifikaciją, skaičius

20 (iš jų 7 dirbo pagal terminuotas sutartis) 9 proc. 91 vidiniai, 127 išoriniai

27


2009 m. Agentūrai pavyko įgyvendinti didžiąją dalį iškeltų tikslų: su tam tikru nuokrypiu pasiekti numatytą lėšų įsisavinimą, sumažinti darbuotojų kaitą, suefektyvinti procesus, patobulinti Agentūros strateginį valdymą, pagerinti paramos viešinimą, patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą.

28


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Išvados 1. Agentūra su nuokrypiu pasiekė planuotą lėšų įsisavinimą: • iki 2009 m. birželio 30 d. pagal „n+2“ pasiektas 100,16 proc. (566.524.181,23 Lt) įsisavinimas nuo ESF 2004-2006 m. BPD skirtos įsipareigojimų sumos (planuota 100 proc. (565.617.320 Lt )); •

iki 2009 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 140.164.182,43 Lt , t.y. 60,74 proc. nuo akumuliuoto siektino ES fondų lėšų panaudojimo plano (230.725.000 Lt) ir 69,82 proc. nuo akumuliuoto kritinio Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo plano (200.725.000 Lt). SADM planas viršytas 6,78 proc., tačiau ŠMM ir VRM įsisavinimo planai nepasiekti dėl vėlavusių kvietimų teikti paraiškas bei atitinkamai nepakankamo pasirašytų sutarčių kiekio.

• per 2009 m. pagal EPF 2007 m. programą įsisavinta 2.441.106,40 Lt (92,97 proc.) pagal „n+1“ nuo EPF 2007 m. metinei programai skirtos 2.625.819,31 Lt įsipareigojimų sumos (planuota įsisavinti 90 proc. (2.363.000,00 Lt)). • iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal EPF 2008 m. programą įsisavinta 1.104.110,69 Lt (42,63 proc.) pagal „n+1“ nuo EPF 2008 m. metinei programai skirtos 2.589.699,82 Lt įsipareigojimų sumos (planuota įsisavinti 35 proc. (928.000,00 Lt). • iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal „n+2“ įsisavinta 48,83 proc. (1.329.685,26 Lt) nuo EIF 2007 m. metinei programai skirtos 2.723.125,85 Lt įsipareigojimų sumos (planuota įsisavinti 40 proc. (1.089.000,00 Lt)). • iki 2009 m. gruodžio 31 d. pagal „n+1“ įsisavinta 31,87 proc. (888.471,27 Lt) nuo EIF 2008 m. metinei programai Gairėse numatytos 2.787.479,52 Lt sumos arba 33,81 proc. (888.471,27 Lt) nuo EIF 2008 m. metinei programai skirtos 2.627.714,52 Lt įsipareigojimų sumos (planuota įsisavinti 30 proc. (836.000,00 Lt) nuo EIF 2008 m. metinei programai skirtos įsipareigojimų sumos). • baigus administruoti EGF programos projektą, panaudota 99,13 proc. skirto bendro finansavimo lėšų. 2. Efektyvinant procesus, Agentūroje pradėti taikyti Lean kokybės sistemos principai, pradėtas įgyvendinti universalaus projektų vadovo projektas. Tobulinant Agentūros kokybės vadybos sistemą, parengtas Agentūros kokybės rodiklių sąrašas, atlikta 19 sistemos auditų, 4 turinio auditai. Agentūros veikla pakartotinai sertifikuota pagal ISO 9001 standartą, organizuoti išsamūs vidiniai mokymai Bendrojo vertinimo modelio taikymo tema, atliktas pakartotinis įsivertinimas pagal Bendrojo vertinimo modelio metodiką. Toliau diegtas „biuras be popierių“: įdiegti visi dokumentų valdymo sistemos moduliai, vykdytas elektroninis gaunamų pavizuotų dokumentų paskirstymas atsakingiems darbuotojams, gautų raštų vykdymo kontrolė. Kitų, reikalingų perkelti į dokumentų valdymo sistemą, dokumentų analizė dėl darbų apimčių perkelta į 2010 m. Elektroninių paraiškų priėmimo iš pareiškėjų tvarkos parengimo atsisakyta, nesant patvirtintų elektroninio parašo taikymo teikiant paraiškas tvarkų. 3. Tobulinant agentūros strateginį valdymą bei kuriant Agentūros vertybių puoselėjimui palankią organizacijos aplinką, parengta geriausio darbuotojo rinkimų koncepcija. Stiprinant bendradarbiavimą su VI, TI, projektų vykdytojais, organizuoti įvairūs renginiai, susitikimai , kurių metu buvo tariamasi dėl tolimesnių bendradarbiavimo galimybių. Siekiant geriau išsiaiškinti projektų vykdytojų poreikius bei lūkesčius, atlikta projektų vykdytojų apklausa. Siekiant pasidalinti patirtimi su kitomis užsienio įgyvendinančiomis institucijomis organizuota Agentūros darbuotojų stažuotė Belgijos ESF agentūroje. Ketinimų inicijuoti visų įgyvendinančiųjų institucijų Lietuvoje atstovų susitikimą bendradarbiavimo gairėms nustatyti ir paruošti bendradarbiavimo programą atsisakyta, kadangi tarpinstitucinio bendradarbiavimo planą parengė FM. Taip pat, nesant poreikio, atsisakyta ketinimų užmegzti ir plėtoti ryšius su EK padaliniais, atsakingais už fondų, kurių programas Agentūra administruoja, veiklą. Apvalaus stalo diskusija su socialiniais partneriais, projektų vertintojais ir konsultantais įtraukta į 2010 m. informavimo apie ES struktūrinę paramą planą. 4. Didinant informacijos apsaugą, priimtas vadovybės sprendimas diegti informacijos saugumo valdymo sistemą pagal ISO 27001:2005 standartą. Informacijos saugumo valdymo sistemos principai pristatyti vadovybei, priimtas sprendimas dėl diegimo apimties. Įvertinus Agentūros finansines galimybes, paslaugų pirkimas bei pačios informacijos saugumo sistemos diegimas perkelti į 2010 m.

29


5. Gerinant Agentūros vykdomą ES paramos viešinimą, patobulinta Agentūros interneto svetainė, 1560 pareiškėjų ir projektų vykdytojų organizuoti 56 informavimo ir mokymo renginiai. Parengti ir kartu su FM išleisti šie leidiniai: viešinimo vadovas, „ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairės“, „Neperkančiųjų organizacijų pirkimai“, „Iš Europos socialinio fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas“, reprezentaciniai leidiniai apie ESF ir Agentūrą, 6. Tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymą, įdiegtas darbuotojų kompetencijų modelis, patobulintas darbuotojų vertinimo procesas. Taikant nefinansinio motyvavimo priemones, didinta darbuotojų motyvacija. Ugdyta darbuotojų kompetencija - per metus Agentūros darbuotojai dalyvavo 91 vidiniame ir 127 išoriniuose mokymuose. Iki 9 proc. sumažinta darbuotojų kaita. Gerinant vidinę komunikaciją, parengtas darbuotojo knygos juodraštinis variantas, sukurta nauja vidinė svetainė „Savas“, atliktas vidinės komunikacijos Agentūroje vertinimas, numatytos tolesnės vidinės komunikacijos tobulinimo priemonės. 7. Įgyvendinant tikslą išplėsti Agentūros teikiamas paslaugas, suformuota naujų paslaugų plėtros analizės darbo grupė, aptartos Agentūros veiklos plėtros galimybės. Bendros galimybių studijos dėl pernelyg didelės apimties nuspręsta nerengti. Susiaurintos (tik 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui taikomos) Agentūros paslaugų plėtros galimybių analizės atlikimą numatyta įtraukti į Agentūros 2010 veiklos planą.

Užrašams

30


Europos socialinio fondo agentūros 2009 m. veiklos ataskaita

Ner is

16

J. Savickio

Gedim

g.

ino p r.

Tel. + 370 5 264 93 40 El. paštas info@esf.lt Gynėjų g. 16 LT - 01109 Vilnius Lietuva www.esf.lt

31

www.RZidea.lt