__MAIN_TEXT__

Page 1

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016 2018 2016 m. VEIKLOS PLANAS

1


DIREKTORIAUS ŽODIS

Praėjęs laikotarpis buvo turtingas iššūkių, darbų ir rezultatų. Investicijos į žmogų nėra lengvai ir greitai išmatuojamas ar apčiuopiamas dalykas. Vis dėlto džiugina tai, kad gerosios naujienos, projektų dalyvių sėkmės istorijos vis plačiau sklinda iš lūpų į lūpas, žmonės vis drąsiau dalijasi žiniomis apie teigiamus pokyčius – asmens, organizacijos ar bendruomenės gyvenime. Tęsime šią dalijimosi patirtį įgyvendindami ir naujo laikotarpio projektus, kurie dar tik įsibėgėja. Siekdami prasmingų investicijų ir tvarių rezultatų, didelį dėmesį skirsime nuolatinei rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo stebėsenai užtikrinti, profesionaliems darbuotojams ugdyti ir išlaikyti bei jų įsitraukimui didinti. Taikysime veiksmingas priežiūros priemones, tobulinsime vadybos metodus ir procesus, sieksime suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkančio organizacijos veiklos valdymo bei plėtros. Sieksime sklandžiai užbaigti ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, EPF 2008–2013 m. bei EIF 2007– 2013 m. daugiamečių programų administravimą ir atsiskaityti Europos Komisijai. Administruodami 2014–2020 m. programos projektus sieksime kuo daugiau supaprastinimų ir mažesnės administracinės naštos projektų vykdytojams. Savo veikloje vadovaujamės pagrindinėmis organizacijos vertybėmis ir naudojame sukauptą gerąją patirtį. Taigi svarbiausi būsimojo laikotarpio uždaviniai iš esmės lieka nepakitę ir yra nukreipti į tai, kad ES programų rezultatai būtų pasiekti, lėšos būtų naudojamos racionaliai ir laiku, per visą darbo praktiką sukaupti administraciniai gebėjimai bei kompetencijos panaudotos kaip galima geriau, o Agentūros veiklos valdymas nuolat tobulinamas. Tikimės, kad nuosekliai ir kryptingai judėdami į priekį dar labiau suprasime savo veiklos partnerius ir nuolat diskutuodami bei įsiklausydami vieni į kitus pasieksime geriausių bendro darbo rezultatų.

2

3


EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA MISIJA. VIZIJA. VERTYBĖS Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėja yra valstybė, steigėjui atstovauja ir Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

Agentūroje yra patvirtinti 199 etatai, projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projektų vadovai turi kompetencijų projektų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų srityse. Agentūros struktūra pateikta 1 paveiksle.

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 1 pav. ESFA ORGANIZACINĖ STRUK TŪRA

Vidaus audito skyrius

Direktorius

AGENTŪROS VEIKLA YRA FINANSUOJAMA VALST YBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS: •

valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją;

valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos socialinio fondo (toliau – ESF) programai viešinti ir administruoti;

techninės paramos lėšos, skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programai administruoti;

techninės paramos lėšos, skirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPSF) programai administruoti.

VIZIJA

MISIJA

Europos socialinio fondo agentūra – lyderė ESF srityje Lietuvoje, patikima partnerė ir atsakinga darbdavė.

Tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones.

VERTYBĖS PROFESIONALUMAS – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. PAGARBA – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę.

Direktoriaus pavaduotojas

Finansų ir apskaitos skyrius

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Direktoriaus pavaduotojas

Personalo skyrius

Direktoriaus pavaduotojas

Projektų valdymo skyrius (SADM)

Projektų valdymo skyrius (ŠMM)

Projektų valdymo skyrius (VRM)

Projektų valdymo skyrius (EPF/EIF)

Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Ūkio grupė

LOJALUMAS – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija. TOBULĖJIMAS – nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.

BENDRADARBIAVIMAS – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais.

4

5


ESAMOS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ Vertinant Agentūros galimybes pasiekti savo viziją buvo atlikta jėgų lauko analizė. Šio modelio tikslas – nustatyti pokyčius skatinančias ir stabdančias jėgas, parinkti tinkamą pokyčių planą. Skatinančios (teigiamos) jėgos – tai jėgos, kurios keičia esamą situaciją, stumia tikslo link ir parodo, kodėl svarbu jį pasiekti, o stabdančios (neigiamos) jėgos išlaiko esamą padėtį (status quo), parodo, kas trukdo pasiekti tikslą ir kodėl tai yra sudėtinga.

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS STRATEGINIS TIKSLAS Atliekant analizę buvo atsižvelgta į šiuos veiksnius: keliamus reikalavimus, organizacinę struktūrą, prieinamus išteklius, kultūrą ir tradicijas, santykius, socialinį kryptingumą, žmonių požiūrį, asmeninius ir grupės poreikius, įstatymus, esamą ir buvusią praktiką, žmones, įvykius ir pan. Jėgų lauko diagrama pateikiama 2 paveiksle.

2 pav. JĖGŲ LAUKO DIAGRAMA

JĖGOS, SKATINANČIOS KAITĄ

JĖGOS, PALAIKANČIOS STATUS QUO

Keliami tikslai ir reikalavimai 2014–2020 m. laikotarpiu

Nepakankamas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis

Suinteresuotų šalių reikalavimai

Visuomenės nuomonė apie ES lėšų panaudojimo skaidrumą

Agentūros administraciniai gebėjimai, turimos kompetencijos

Nepakankamas dėmesys darniai vidinei ir išorinei komunikacijai

Poreikis optimizuoti veiklą

Nepakankama lyderystė ir įgalinimas

Darbuotojų iniciatyvos ir pasiūlymai

Mažas darbuotojų įsitraukimas

Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra

Nepakankamas komandinis darbas siekiant bendrų tikslų, vizijos

Galimybės dalyvauti ES projektuose

Nepakankamas raktinių darbuotojų pakeičiamumas

Konkurencija administruojant ESF lėšomis finansuojamas priemones

Ribotos darbuotojų karjeros, rotacijos, rezervo formavimo Agentūroje galimybės Pokyčių baimė, pasipriešinimas jiems, darbuotojų nenoras įsitraukti ir keistis Nepakankamos vadybinės ir turininės kompetencijos naujų veiklų plėtrai

DABARTINIS ATITIKIMO LYGIS

Agentūros misija yra tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones. Agentūra baigia administruoti ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. Dauguma šių veiklų grupių tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda ir prie ES horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Agentūra baigia administruoti ir kitas programas: EPF 2008– 2013 m. daugiametę programą, kurios pagrindiniai tikslai – gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis; EIF 2007–2013 m. daugiametę programą, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nustatyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti ir didinti skirtingų valdžios lygmenų bei institucijų tarpkultūrinę kompetenciją. Pagrindinis šio laikotarpio iššūkis – sklandus šių programų administravimo užbaigimas bei atsiskaitymas Europos Komisijai. 2014–2020 m. laikotarpiu Agentūros administruojamos ESF programos finansuojamos lėšos bus skiriamos investicijoms į užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimą, socialinės įtraukties didinimą bei paramą kovai su skurdu, visuomenės švietimą, žmogiškųjų išteklių potencialo didinimą, visuomenės poreikius atitinkantį ir pažangų viešąjį valdymą.

miama teisėta migracija į ES, siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius bei socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integraciją, stiprinamos valstybių narių grąžinimo procedūros, solidarumas ir dalijimasis atsakomybe. 2014–2020 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu Agentūra taip pat administruoja EPSF programą, pagal kurią Lietuvai bus skiriama parama maisto produktais ir (arba) higienos prekėmis labiausiai skurstantiems asmenims. 2014–2020 m. Agentūra gali administruoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) programą, pagal kurią parama skiriama remti dėl esminių su globalizacija susijusių pokyčių, pasaulio finansų ir ekonomikos krizės atleistus darbuotojus. Jei susidarytų tokia situacija, kad būtų įgyvendinami projektai pagal EGF programą, Agentūra būtų atsakinga už projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų pripažinimą tinkamomis finansuoti. Šiuo programavimo laikotarpiu siekiama užtikrinti, kad Agentūroje sukurta ir veikianti valdymo ir kontrolės sistema būtų efektyviai veikianti, sukaupti administraciniai gebėjimai bei kompetencijos išsaugotos ir tinkamai panaudotos atliekant pavestas vykdyti funkcijas bei tobulinant sistemą. Įgyvendindama savo misiją ir siekdama vizijos, Agentūra 2016– 2018 m. laikotarpiu kelia strateginį tikslą: • Užtikrinti tinkamą skiriamų ES investicijų panaudojimą ir suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą bei plėtrą Tinkamą skiriamų ES investicijų panaudojimą užtikrina efektyviai veikianti valdymo ir kontrolės sistema, todėl strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas pagal efekto vertinimo kriterijus.

2014–2020 m. laikotarpiu Agentūra administruoja PMIF programą, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie ES veiksmingo migracijos srautų valdymo, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos. Šiuo programavimo laikotarpiu bus siekiama stiprinti ir plėtoti bendrą ES prieglobsčio sistemą, bus re-

AUKŠTESNIS ATITIKIMO LYGIS

6

7


I uždavinys. UŽTIKRINTI, KAD ES PROGRAMŲ REZULTATAI BŪTŲ PASIEKTI, O ES FONDŲ LĖŠOS BŪTŲ NAUDOJAMOS RACIONALIAI IR LAIKU 1 lentelė. EFEK TO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

Reikšmė 2018 m.

E.1

ESF 2014–2020 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimas

Audito institucijos vertinimas

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

E.2

PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimas

Audito institucijos vertinimas

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

E.3

EPSF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimas

Audito institucijos vertinimas

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra

Siekiant strateginio tikslo įgyvendinimo, svarbu vykdyti nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, išlaikyti profesionalius darbuotojus, didinti darbuotojų įsitraukimą ir užtikrinti jų pakeičiamumą, taikyti veiksmingas kontrolės priemones, tobulinti vadybos metodus, optimizuoti procesus ir užtikrinti suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą bei plėtrą. Keliami šie uždaviniai:

Agentūra, vykdydama LR Vyriausybės nutarimu pavestas funkcijas, skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas ir atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą: konsultuoja pareiškėjus ir projektų vykdytojus paraiškų rengimo bei įgyvendinimo metu, organizuoja mokymus, tikrina projektų vykdytojų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, tikrina ir tvirtina mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą, atlieka patikras vietoje. Agentūros valdymo ir kontrolės sistema užtikrina, kad planuoti projektų rezultatai būtų pasiekti ir EK būtų deklaruotos tinkamos išlaidos.

Agentūra šiame periode sieks daugiau taikyti supaprastinimus ir toliau mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams.

2 lentelė. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

Reikšmė 2018 m.

U.1.1

Agentūros veiklos rezultatų vertinimo kriterijų pasiekimas

Agentūros veiklos rezultatų vertinimo kriterijų pasiekimas, skaičiuojamas vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu patvirtintu visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, proc.1

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.2

ESF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas

Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.3

ESF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.4

PMIF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas

Plano pasiekimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

U.1.5

Išlaidos, apmokamos taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ESF projektuose

Išlaidų, apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ESF projektuose, dalis nuo visų ESF projektų išlaidų pagal pasirašytas sutartis, proc.

-

-

20 proc.

I. Užtikrinti, kad ES programų rezultatai būtų pasiekti, o ES fondų lėšos būtų naudojamos racionaliai ir laiku II. Gerinti organizacijos veiklos valdymą ir plėtrą

Siekdama, kad programų tikslai ir projektų rezultatai būtų pasiekti laiku ir racionaliai naudojant ES skiriamas lėšas, Agentūra vykdo nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, analizuoja įsisavinimo spartą, vertina riziką tam, kad laiku būtų imtasi prevencinių ir rizikos valdymo priemonių.

III. Išlaikyti ir ugdyti profesionalius darbuotojus

1

Atsiskaitant už vertinimo kriterijaus pasiekimą, reikšmė detalizuojama ir pateikiama pagal kiekvieną Agentūros administruojamą programą bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetą

8

9


II uždavinys. GERINTI ORGANIZACIJOS VEIKLOS VALDYMĄ IR PLĖTRĄ

U.1.6

Kokybiški mokymai projektų vykdytojams ir pareiškėjams

Pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymų vertinimo anketų duomenų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė

Ne mažiau nei 4,5 balo

Ne mažiau nei 4,5 balo

Ne mažiau nei 4,5 balo

U.1.7

Agentūros administruojamų programų projektų lėšų planavimo tikslumas

Projekto lėšų planavimo tikslumas, proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

U.1.8

Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams įvertinimas

Atlikti administracinės naštos įvertinimai2

Įvertintos paraiškos, sutarties pasirašymo ir keitimų dalys

Įvertintos mokėjimo prašymo rengimo bei pirkimų dalys

Įvertintos informavimo apie projektą, papildomo finansavimo skyrimo bei ataskaitų po užbaigimo dalys

U.1.9

EPSF programos lėšų išmokėjimo pasiekimas

Per kalendorinius metus suplanuotų išmokėti projektų vykdytojui lėšų faktinis išmokėjimas, proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

Investuojant Lietuvai skirtas ES lėšas ir skatinant socialinius pokyčius, naujuoju laikotarpiu yra ypač svarbu užtikrinti kokybišką, suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą ir plėtrą. Sėkmingas projektų įgyvendinimas neįmanomas be tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grindžiamų bendradarbiavimo santykių su pareiškėjais ir projektų vykdytojais, o naujų iniciatyvų įgyvendinimui labai svarbi tvari partnerystė tarp institucijų (LR finansų ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR švietimo ministerijos, LR vidaus reikalų ministerijos, LR ūkio ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos ir kt.). Šiems santykiams plėtoti nepakanka vien formalių sutarčių, todėl Agentūra siekia kurti glaudų dialogą, atsižvelgti į gaunamą grįžtamąjį ryšį, suinteresuotų šalių poreikius bei abipusius lūkesčius. Bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas skatina organizacijos vertybių ugdymą, o sukaupta patirtis projektų valdymo srityje leidžia ieškoti naujų plėtros galimybių. 2016–2018 m. laikotarpiu pritraukus identifikuotas suinteresuotąsias šalis bendriems projektams vykdyti, jų naujas požiūris ir patirtis turės didelę reikšmę Agentūros veiklos plėtrai. Tikimasi, kad Agentūros dalyvavimas naujuose projektuose (tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu) leis tinkamai panaudoti turimas kompetencijas ir tobulinti ekspertines žinias plėtojant turinines veiklas viešojo valdymo, kokybės vadybos, vertinimo ir kitose srityse, o darbuotojų dalyvavimas projektinėje veikloje stiprins jų motyvaciją ir sudarys sąlygas išlaikyti geriausius darbuotojus Agentūroje.

Jau ne vienus metus vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas Agentūroje suprantamas ne tik kaip organizacijos tobulinimas semiantis patirties iš užsienio partnerių, bet ir kaip augimas aktyviai dalijantis savo sukaupta gerąja patirtimi. Studijų vizitai, tarptautiniai renginiai, delegacijų mainai su viešojo sektoriaus institucijomis, pasirengimas tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimui ESF projektuose pagal bendrąjį modelį ir ES Baltijos jūros regiono strategiją 2014–2020 m. laikotarpiu, naujų projektų bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtros galimybių paieška – visa tai sudaro ir ateityje sudarys neatsiejamą Agentūros tarptautinio bendradarbiavimo dalį. Dalyvavimas ES teminių tinklų bei Dvynių programos projektų veiklose yra veiksminga priemonė atrasti pažangių idėjų ir įgyti naujų gebėjimų. Todėl, tęsiant pradėtas veiklas, svarbu užtikrinti jų tęstinumą ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą – siekti suplanuotų rezultatų, ieškoti naujų galimybių ir aktyviau skatinti naujas iniciatyvas. Stiprinant Agentūros veiklos valdymą, ne mažiau svarbus ir kokybės vadybos procesų tobulinimas, todėl 2016 m. planuojamas perėjimas prie naujos ISO 9001 standarto versijos. Tikimasi, jog šis žingsnis skatins aktyvesnį požiūrį į rizikų valdymą, padės identifikuoti ir atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių lūkesčius, skatins grįžtamojo ryšio gavimą, palengvins visų Agentūroje įdiegtų vadybos sistemų integravimą į vieną vadybos sistemą.

3 lentelė. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI

2

Vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų adminis-

Vertinimo kriterijaus kodas

Uždavinio vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Reikšmė 2016 m.

Reikšmė 2017 m.

Reikšmė 2018 m.

U.2.1

Kokybiškas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis

Metinės suinteresuotų šalių nuomonės apklausos rezultatų vertinimas

Atliktas tyrimas

Teigiamas pokytis

Teigiamas pokytis

U.2.2

Dvynių projektų inicijavimas, partnerių paieška, pasiūlymų rengimas ir įgyvendinimas (administravimas)

Inicijuotų projektų skaičius per metus, pateikti projektiniai pasiūlymai, vnt.

Ne mažiau nei 1

Ne mažiau nei 1

Ne mažiau nei 1

U.2.3

Naujų galimybių ESFA dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose paieška, bendradarbiavimo su esamais užsienio partneriais palaikymas

Iniciatyvų tarptautinio bendradarbiavimo plėtros projektuose, turininiuose tinkluose, mobilumo programose ir kt. skaičius per metus, vnt.

Ne mažiau nei 5

Ne mažiau nei 5

Ne mažiau nei 5

U.2.4

Naujų galimybių ESFA dalyvauti ES projektuose paieška

Iniciatyvų dalyvavimo ES projektuose skaičius per metus, vnt.

Ne mažiau nei 1

Ne mažiau nei 2

Ne mažiau nei 2

tracinės naštos vertinimo metodika ir taikant standartinį išlaidų modelį (angl. SCM – Standard Cost Model)

10

11


III uždavinys. IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS IŠTEKLIAI

Agentūroje dirba profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, todėl Agentūros veiklą teigiamai vertina klientai bei išorės audito institucijos, tačiau ir toliau siekiant kokybiškai atlikti Agentūrai pavestas funkcijas bei pasiekti iškeltus tikslus, yra svarbu išlaikyti geriausius ir ugdyti esamus darbuotojus.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Vienas iš personalo valdymo uždavinių, padedančių išlaikyti darbuotojus, yra darbuotojų kaitos stebėjimas ir valdymas. Dauguma Agentūros darbuotojų yra projektų vadovai, kurie tiesiogiai bendrauja su pareiškėjais, projektų vykdytojais, todėl didelė projektų vadovų kaita didintų klientų nepasitenkinimą ir galėtų būti viena iš Agentūros tikslų nepasiekimo priežasčių. Darbuotojų kaitos nuolatinis stebėjimas ir išėjimo priežasčių analizė padeda valdyti darbuotojų kaitą ir prireikus imtis tinkamų prevencinių personalo valdymo priemonių. Agentūroje nuo 2014 m. yra atliekamas darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir taikomos poveikio priemonės, skirtos darbuotojų įsitraukimo didinimui, kadangi didelis darbuotojų įsitraukimas yra siejamas su aukštu veiklos rezultatyvumu, klientų pasitenkinimu bei maža darbuotojų kaita ir mažesniu praleistų darbo die-

nų skaičiumi. Agentūros darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatai rodo, kad Agentūra darbuotojams suteikia pakankamai geras mokymosi ir tobulėjimo galimybes, darbo sąlygas, įdomų veiklos pobūdį, galimybę išlaikyti darbo ir asmeninio laiko balansą, taip pat iš apklausos rezultatų matomas pozityvus darbuotojų požiūris į bendrąją organizacijos reputaciją, organizacijos ir darbuotojų asmeninių vertybių derėjimą, santykį su tiesioginiais vadovais. Iš tyrimo rezultatų taip pat matyti, kad Agentūroje darbuotojams trūksta karjeros galimybių, savęs realizavimo, pripažinimą suteikiančių priemonių, todėl didėja rizika, jog Agentūrą gali palikti gerai dirbantys, turintys specifinių žinių ir (arba) didelį potencialą, bet jo nepanaudojantys darbuotojai. Siekiant pamatyti geriausius ir perspektyviausius darbuotojus, suteikti jiems pripažinimą, tikslingą ugdymą, galimybę panaudoti savo gebėjimus, žinias ir turimą potencialą, Agentūroje 2015 m. įdiegta Talentų valdymo sistema. Planuojama, kad ši sistema padės ateityje užtikrinti raktinių pareigybių pamainumą ir stiprinti darbuotojų motyvaciją bei lojalumą.

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Savanoriška darbuotojų kaita

Darbuotojų, kurie išdirbo metus ar daugiau ir savo noru paliko Agentūrą, dalis, proc.

Ne daugiau nei 10 proc.

Ne daugiau nei10 proc.

Ne daugiau nei 10 proc.

U.3.2

Užtikrintas raktinių pareigybių pamainumas

Raktinių pareigybių sąraše esančių pareigybių, kurių pamainumas užtikrintas, dalis, proc.

Sudarytas raktinių pareigybių sąrašas

30 proc.

50 proc.

U.3.3

Aukštas darbuotojų įsitraukimo lygis

Darbuotojų įsitraukimo indekso reikšmė, proc.

Daugiau nei 42 proc.

Netaikoma

Teigiamas pokytis

U.3.4

Darbuotojų kompetencijos atitinka Agentūros keliamus reikalavimus

Darbuotojų, atitinkančių aukščiausią reikalaujamą kompetencijų lygį, dalis, proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

Ne mažiau nei 80 proc.

U.3.5

Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas (pareiškėjų/projektų vykdytojų apklausų būdu)

Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė

12

5 lentelė. DARBUOTOJŲ SK AIČIUS 2016–2018 M. Darbuotojų skaičius

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Bendras darbuotojų skaičius

199

199

199

Iš jų projektų vadovai (ESF)

121

121

121

Iš jų projektų vadovai (EPF, EIF, PMIF, EPSF)

5

5

5

FINANSINIAI IŠTEKLIAI 6 lentelė. 2016–2018 M. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS

Uždavinio vertinimo kriterijus

U.3.1

Numatytas projektų vadovų skaičius ir bendras Agentūros darbuotojų skaičius pateikiamas 5 lentelėje.

Agentūros planuojamos 2016–2018 m. lėšos eurais pagal išlaidų straipsnius pateikiamos 6 lentelėje.

4 lentelė. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas

Agentūra 2016–2018 m. administruos ESF 2014–2020 m., PMIF ir EPSF programas. Devyniasdešimt šešis procentus Agentūros veiklos sudaro su ESF projektų administravimu susijusios darbo funkcijos.

Reikšmė 2016 m.

Ne mažiau nei 4 balai

Reikšmė 2017 m.

Reikšmė 2018 m.

Išlaidų pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Darbo užmokestis

3 086 000

2 968 000

3 023 000

Socialinio draudimo įmokos

958 000

919 000

937 000

Kitos išlaidos

1 589 000

1 390 000

1 329 000

Ilgalaikio turto įsigijimas

28 000

230 000

104 000

Iš viso

5 661 000

5 507 000

5 393 000

2016–2018 m. planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai eurais pateikiami 7 lentelėje. 7 lentelė. 2016–2018 M. PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS

Ne mažiau nei 4,2 balai

Ne mažiau nei 4,3 balai

Planuojami finansavimo šaltiniai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją

289 000

289 000

289 000

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją

592 000

592 000

592 000

ESF 2014–2020 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF administruoti

4 269 000

4 269 000

4 269 000

ESF 2014–2020 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinti

167 000

120 000

96 000

Techninės paramos lėšos, skirtos PMIF administruoti

114 000

114 000

114 000

Techninės paramos lėšos, skirtos EPSF administruoti

13 000

13 000

13 000

ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti

217 000

110 000

20 000

Iš viso

5 661 000

5 507 000

5 393 000

13


2016 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų finansavimo šaltiniai pateikti 8 lentelėje. 8 lentelė. 2016 M. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis

Socialinio draudimo įmokos

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją

289 000

90 000

Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją

145 000

45 000

ESF 2014–2020 m. techninės pagalbos lėšos, skirtos ESF administruoti

2 517 000

780 000

Techninės pagalbos lėšos, skirtos PMIF administruoti

79 000

25 000

Techninės pagalbos lėšos, skirtos EPSF administruoti

5 000

2 000

ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti

51 000

16 000

Iš viso

3 086 000

958 000

2016 m. išlaidos pateikiamos 11 lentelėje. 9 lentelė. 2016 M. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS Išlaidų pavadinimas

2016 m.

Išmokos pagal darbo sutartis

4 044 000

Darbo užmokestis

3 086 000

Socialinio draudimo įmokos

958 000

Kitos išlaidos

1 589 000

Ryšių išlaidos

20 000

Transporto priemonių išlaikymo išlaidos

29 000

Spaudos išlaidos

2 000

Įvairios prekės, kurių vertė mažesnė nei 500 Eur

67 000

Komandiruočių išlaidos

70 000

Ilgalaikio turto nuomos išlaidos

255 000

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos

78 000

Komunalinių paslaugų išlaidos

49 000

Kitų paslaugų išlaidos

1 011 000

Darbdavių socialinės paramos išlaidos

8 000

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

28 000

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos

27 000

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

1 000

Iš viso

5 661 000

14

15


Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt

16

Profile for ESFA

Europos socialinio fondo agentūros Strateginis veiklos planas 2016-2018  

Europos socialinio fondo agentūros Strateginis veiklos planas 2016-2018  

Profile for esfalz
Advertisement