Page 1

Virtuální vzdělávání v dopravě Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0462 Zahájení a ukončení: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Organizace projektu: - řešitel projektu:

VŠB-Technická univerzita Ostrava

- partneři:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Univerzita Pardubice

- manažer projektu: - věcný manažer a man. projektu VŠB-TUO: - administrativa VŠB-TUO: - věcný manažer CDV, v.v.i.: - věcný manažer UPa:

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Ivana Bieliková Ing. Alena Daňková prof. Ing, Milan Lánský, DrSc.


Zdroje financování: - celkové náklady projektu: - soukromé spolufinancování: - přímé výnosy projektu:

10 409.948,29 Kč 0 Kč (0%) 0 Kč (0%)

- veřejné spolufinancování z toho ze strukturálních fondů: z toho ze státního rozpočtu:

8 848.456,0465 Kč (85%) 1 561.492,2435 Kč (15%)

(100 %)


Anotace Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod a inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií. Aktivity jsou podpořeny budováním kvalitních týmů. K tomuto účelu bude vybudován ucelený otevřený systém virtuálního vysokoškolského vzdělávání zaměřený na vzdělávací oblast Doprava. Jedná se v podstatě o systém založený na bázi využití interaktivního webového nástroje, pomocí něhož je možné setkávat se, komunikovat a spolupracovat bez osobní přítomnosti. Vše navíc bude podpořeno budováním videokonferenčního zařízení, elektronických systémů nutných k pro posílení distančního vzdělávání mezi univerzitami a jejími dislokovanými pracovišti.


Cíle projektu: Hlavními cíli jsou (v souladu s podporovanými aktivitami): - inovace studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, - podpora kvalitních týmů. K tomuto účelu bude vybudován systém virtuálního vysokoškolského vzdělávání v oblasti dopravy. Jedná se v podstatě o systém založený na bázi využití interaktivního webového nástroje, pomocí něhož je možné setkávat se, komunikovat a spolupracovat bez osobní přítomnosti.


Cíle projektu: Systém je založen na bázi interakce uživatele a patřičného HW a SW (plánováno např. TDM-Truck Data Memory, SW pro vyhodnocování a analýzu pohybu vozidel, SW pro výpočet ekologické zátěže životního prostřední vlivem dopravy, FMEA, CATIA, MATLAB apod.) s ostatními uživateli (např. pomocí videokonferenčního systému, web portálu apod.). V rámci tohoto systému je možné přednášet svoji prezentaci, předvádět výsledky, klást otázky a odpovídat na ně písemně a ústně, chatovat individuálně i ve skupině, zvýrazňovat, připojovat poznámky, sdílet aplikace, zobrazovat doplňkové informace. Je možná realizace výzkumů, on-line přenos laboratorních experimentů, hlasování, nahrávání celých událostí pro pozdější přehrávání a samostudium. Jedná se o podklad pro autorský nástroj pro využití e-kurzů.


Zdůvodnění potřebnosti: 1. Podklady a) Státní informační a komunikační politika b) Tématické hodnocení terciálního vzdělávání v ČR (2006) c) Sebehodnotící zpráva VŠB-TU Ostrava d) Zkušenosti a výzkumy partnera CDV, v.v.i. a UPa Pardubice e) Profesní struktura CDV, v.v.i. UPa Pardubice e) Podněty průmyslových podniků f) Vlastní dotazníkové šetření g) Podněty studentů


Současný stav a možnosti jeho zlepšení: Česká republika patří mezi průmyslově zaměřené státy Evropy, kde převažuje především hutní, strojírenský průmysl a automobilový průmysl. Marketingové studie dokladují prudkou změnu trhu práce, restrukturalizační proces stávajícího průmyslu k novým technologiím i profesnímu zaměření. Příchod nových investorů mění nároky a požadavky i na znalosti a dovednosti studentů technických univerzit jako budoucích zaměstnavatelů Na základě informací získaných z výše uvedených analýz a podnětů, včetně informací z úřadů práce lze vyvodit jednoznačné závěry: 1) V současné době se oblast strojírenského průmyslu potýká s velkým nedostatkem absolventů technických oborů na středoškolské a vysokoškolské úrovni. Nejvíce poptávanými profesemi jsou: a) konstruktéři b) projektanti c) kontrolor jakosti d) technologové a mnoho jiných.


Současný stav a možnosti jeho zlepšení: 1)V současné době se oblast strojírenského průmyslu potýká s velkým nedostatkem absolventů technických oborů na středoškolské a vysokoškolské úrovni. Nejvíce poptávanými profesemi jsou: a) konstruktéři b) projektanti c) kontrolor jakosti d) technologové a mnoho jiných.


Současný stav a možnosti jeho zlepšení: 2) Kromě kvantitativního nedostatku jsou zde i požadavky na ODBORNOU připravenost studentů, důraz je kladen především na skloubení vzdělávacích osnov a nových trendů ve strojírenství, ale zároveň na větší propojenost a spolupráci průmyslových podniků tak, aby absolventi byli připraveni a schopni splňovat stále rostoucí požadavky svých budoucích zaměstnavatelů. Tento projekt se zabývá řešením otázky inovací vzdělávacího systému na technických univerzitách směrem k oblasti dalšího rozvoje odborných znalostí a dovedností studentů. Zároveň je zde snaha o větší zapojení do systému vzdělávání na strojních fakultách partnerských univerzit.


Popis cílové skupiny: Základní cílové skupiny, kterých se týká realizace a výsledky projektu: - studenti univerzity technických oborů (doprava, dopravní inženýrství) - akademičtí pracovníci technických oborů (specializace doprava) CÍLOVÁ SKUPINA - STUDENTI: Jedná se o studenty akreditovaných bakalářských a magisterských studijních oborů v oblasti strojírenství se specializací na problematiku dopravy. CÍLOVÁ SKUPINA - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI.: Jedná se o akademické pracovníky, kteří se zabývají erudovanou pedagogickou vzdělávací činností v oblasti strojírenství (specializace doprava).


Zapojení a motivace cílové skupiny: Základní otázkou je proč a pro koho tento projekt vlastně chceme realizovat? Hlavním motivem je přizpůsobení vzdělávacího procesu časovým potřebám studentů. Abychom mohli tento nelehký úkol splnit, je nutné vědět, kdo je našim studentem. V současné době se jedná o mladého jedince, který je asertivní, je obklopen ze všech stran mobilními komunikačními zařízeními jako mobilní telefon, notebook s mobilním připojením k internetu, mp3, mp4 apod. proto je nutné tyto okolnosti zohlednit i při tvorbě učebních opor a způsobu vzdělávání jako celku. Rozšíření internetu umožňuje v současné chvíli absolutní časovou nezávislost na formě studia, kterou chceme využít jako možnost alternativního přístupu ke vzdělávání s důrazem na větší zapojení praktické výuky.


Zapojení a motivace cílové skupiny: CÍLOVÁ SKUPINA - STUDENTI Cílová skupina studenti technických oborů partnerů projektu se přímo zapojí jako účastníci výuky v akreditovaných studijních programech. V rámci inovované výuky získají nové poznatky a díky lektorům z praxe a a virtuálním exkurzím ve vyspělých podnicích, laboratořích rovněž i určité praktické zkušenosti.

CÍLOVÁ SKUPINA - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI Největším motivem bude získání možností dalšího rozvoje svých pedagogických dovedností za pomoci moderních komunikačních a informačních technologií.


Přínos pro cílovou skupinu: CÍLOVÁ SKUPINA - STUDENTI VŠ Rozhodujícím přínosem projektu pro studenta je rozšíření jeho znalostí a dovedností v inovovaných oborech, získání poznatků a zkušeností z průmyslové praxe. Z obsahu a zaměření inovací se přínosy pro studenty projeví zejména v: - odstranění mezer mezi vzděláváním a požadavky praxe vyvolané prudkými změnami, - zvýšení vlastního potenciálu a konkurenceschopnosti na trhu práce, - zvýšení jeho adaptability na ekonomické a technologické podmínky v současnosti i v budoucích obdobích, - obohacení znalostí studentů o zkušenosti praxe nejlepších podniků při zvyšování jejich výkonnosti, - posílení spolupráce s budoucími zaměstnavateli, - vícejazyčná verze informačního portálu umožní sdílení znalostí a zkušeností i ze zahraničních univerzit respektive podniků.


Přínos pro cílovou skupinu: CÍLOVÁ SKUPINA - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI Hlavním přínosem pro tyto pracovníky je možnost blíže se seznámit s moderními informačními a komunikačními technologiemi včetně jejich možnosti uplatnění při tvorbě moderních učebních opor a při jejich využití při výuce studentů. Velice přínosné se jeví možnost živého vstupu odborníků z praxe přímo do výuky a rovněž je dána jedinečná možnost aplikace probírané látky v návaznosti na praktické ukázky z výrobních hal průmyslových podniků, což zvýší efektivitu celého vzdělávacího procesu.


Přínos pro cílovou skupinu: CÍLOVÁ SKUPINA - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI Hlavním přínosem pro tyto pracovníky je možnost blíže se seznámit s moderními informačními a komunikačními technologiemi včetně jejich možnosti uplatnění při tvorbě moderních učebních opor a při jejich využití při výuce studentů. Velice přínosné se jeví možnost živého vstupu odborníků z praxe přímo do výuky a rovněž je dána jedinečná možnost aplikace probírané látky v návaznosti na praktické ukázky z výrobních hal průmyslových podniků, což zvýší efektivitu celého vzdělávacího procesu.


Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF: Cílovým strategickým záměrem partnerských univerzit je provést inovaci způsobu vzdělávání, která bude odpovídat současným a budoucím požadavkům trhu práce a průmyslových podniků a zároveň vytvoření informačního systému, který umožní efektivně nakládat s informacemi, znalostmi a zkušenostmi vytvoří virtuální prostor, kde je hlavním kritériem odbornost a její efektivní předání cílové skupině studentů. Je prokázáno, že nejefektivnějším způsobem výuky je vlastní zkušenost a informační portál využívá veškerých vědomých smyslů člověka, které zkušenost definují. Po skončení realizace projektu budou veškeré vzdělávací a další činnosti kryty z vlastních finančních zdrojů.


Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF: Tento projekt je jedním z dílčích kroků celého inovačního procesu. Předpokládáme, že realizace projektu jednoznačným způsobem prokáže velký přínos pro studenty, kteří po absolvování studia budou splňovat stále rostoucí požadavky a očekávání budoucích zaměstnavatelů. Po ukončení projektu a jeho vyhodnocení budou získané poznatky a zkušenosti sloužit prostřednictvím znalostní databáze pro inovaci dalších oborů a studijních programů na partnerské univerzitě. Zajistí se tak neustálé zdokonalování vzdělávání pro studenty prezenční a v budoucnu i kombinované formy studia a další rozšíření spolupráce s průmyslovými podniky v celé ČR. Koncepční záměr inovací vzdělávání je uveden v Dlouhodobém záměru VŠB-TU Ostrava a Univerzity Pardubice.


Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní: Inovativnost projektu spočívá v propojení vzdělávacího systému v oblastech strojírenství (resp. doprava) na dvou technických univerzitách - VŠB-TU Ostrava a Univerzita Pardubice a partnerské organizace CDV, .v.v.i. a rovněž v propojení těchto univerzit navzájem i s dalšími univerzitami a také s předními průmyslovými podniky za účelem zkvalitnění vzdělávání pro studenty technických oborů. Digitalizací učebních opor dojde primárně ke zvýšení využitelnosti dalších, již nakoupených učebních pomůcek k výuce, které do současné chvíle nebylo možné efektivně využívat v rámci univerzit. Informační portál jako takový umožňuje přístup k výukovým materiálům a pomůckám nezávisle na čase a místě. Audiovizuální záznamy a online přenosy umožňují zapojení více smyslových orgánů do procesu výuky, čímž se zvyšuje efektivita předávaných informací a jejich dostupnost ve volnočasových aktivitách, zvyšuje se pravděpodobnost uložení těchto vědomostí v dlouhodobé paměti studenta.


Harmonogram projektu: Virtuální vzdělávání v dopravě CZ.1.07/2.2.00/15.0462 Název klíčové aktivity

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Tvorba informačního systému včetně virtuální knihovny za účelem inovace studijních programů pro zvyšování kvality kombinovaného a distančního studia a podpory modernizace didaktických metod

Název klíčové aktivity Tvorba informačního systému včetně virtuální knihovny za účelem inovace studijních programů pro zvyšování kvality kombinovaného a distančního studia a podpory modernizace didaktických metod

x

Tvorba informačního systému včetně virtuální knihovny za účelem inovace studijních programů pro zvyšování kvality kombinovaného a distančního studia a podpory modernizace didaktických metod Inovace vzdělávacího programu pro studenty formou virtualizace vzdělávání

Název klíčové aktivity Inovace vzdělávacího programu pro studenty formou virtualizace vzdělávání

2012 červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

x

x

x

x

x

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Inovace vzdělávacího programu pro studenty formou virtualizace vzdělávání

Název klíčové aktivity

2011 červenec

2013 červenec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

leden

únor

březen

duben

květen

červen

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

x

x

x

x

x

x

2014 červenec


Internetové stránky projektu:

http://pr ojek ty.fs.vsb.cz/462

Virtuální vzdělávání v dopravě  

Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování...

Virtuální vzdělávání v dopravě  

Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování...

Advertisement