Page 1

ÇARœI'DAN HABERLER

Markanœ n aktivasyon müdürü Jamie Sterry bu festivali “eposta ve bilgi ile aœ œ rœyüklü insanlarœ n yoœun ve stresli œ ehir hayatlarœ ndan kaçmalarœiçin bir bahane" diye özetliyor. Dijital detoksun felsefesi her ne kadar insanlarœteknolojik aletlerden uzun süre uzak tutarak kendilerine dönmelerini saœlamak olsa da günümüz dünyasœ nda bu o kadar gerçekçi veya mümkün deœil. Bu nedenle teknolojiyi tamamen kesmeden, en azœ ndan teknolojik aletlerin etkilerini minimize etmeye yönelik veya teknoloji yararlœolacak œ ekilde kullanmanœ n yollarœ nœgösteren uygulamalar da ortaya çœ kmaya baœ ladœ . Quality Time saat, gün, hafta ve ay bazœ nda telefonda ne kadar zaman geçirdiœinizi ve bu zamanœhangi uygulamalarla geçirdiœinizi kaydediyor. “Moment” ise yine aynœœ eyi aile üyelerinizin de ne kadar süre telefon ekranœ na baktœ œœ nœ zœgörebileceœiniz œ ekilde yapœ yor. Bunlarœ n ortak özelliœi de kendinize telefon kullanma sœ nœ rœkoyabilmeniz ve sœ nœ rœgeçtiœiniz anda size bildirim gelmesi. Be Kovert, kendini “araœ tœ rma ve design laboratuvarœ ” olarak konumlandœ ran bir oluœ um. Be Kovert, mikro-elektronik ürünlerini takœ lara entegre ederek telefonunuza gelecek olan bildirimleri önceden size söyleyerek telefonunuzdan bir adœ m önde olmanœ zœsaœlœ yor. Hafif titreœ imlerle, sizi sadece belirli bir insandan

veya belirli anahtar kelimelerle tanœ mladœ œœ nœ z önemli bildirimler için uyarœ yor, bu œ ekilde insanlarœ n dijital yaœ amlarœ nœdaha iyi yönetmelerine yardœ mcœ olan ürünler oluœ turuyor. Dijital detoksu uyku kavramœ yla eœ leœ tiren ve olaya bu konuda el atan da çok sayœ da marka var. Apple, insanlarœ n çok fazla teknoloji tüketmesinin beraberinde getirdiœi uyku problemini ele alarak kendi özelliklerini çœ kardœ . IOS 10 güncellemesi uykuya baœlœbirçok özellik içeriyor. “Bedtime” uygulamasœ nœkendi sekmelerine koyan kullanœ cœ lara, ne zaman yataœa girip ne zaman uyanmalarœgerektiœini hatœ rlatacak alarmlar kuruyor. Dünyada gerçekleœ en bu geliœ meler doœrultusunda Türkiye’de insanlarœ n teknolojik aletlerle olan iliœ kisini ve teknolojik aletlerle ne kadar vakit geçirdiklerini görmek üzere bir araœ tœ rma gerçekleœ tirdik. Araœ tœ rmamœ zœ stanbul’da 15-45 yaœarasœve ABC1C2 SES grubundan 100 katœ lœ mcœ yla gerçekleœ ti. Görüœ mecilerin %89’u akœ llœtelefon kullanœ rken, %11’i ise akœ llœözelliklere sahip olmayan telefonlarœ kullanœ yor.

Cep telefonu dœ œ œ nda baœ ka teknolojik aletlere sahip olanlar görüœ mecilerin %79’unu oluœ turuyor. Dizüstü bilgisayarlar görüœ mecilerin %80’inde varken, bunu tablet ve masaüstü bilgisayarœ takip ediyor.Cep telefonunda günde toplamda 1-2 saat vakit geçirenler çoœunlukta. “2-3 saat arasœ ” ve “5 saatten fazla” vakit geçirenlerin oranœ da oldukça fazla. Cep telefonunda geçirilen bu vaktin büyük çoœunluœunu sosyal medya ve telefon konuœ malarœ oluœ turuyor. Bunun dœ œ œ nda iœamaçlœ veya haber takip amaçlœvakit geçirme oranlarœda yüksek.Genellikle gün içerisinde cep telefonlarœ na belirtilenlere göre “20-50 defa arasœ ” bakœ lœ yor. Cep telefonunda vakit geçirmeye benzer olarak “sosyal medya”

ve “telefon konuœ malarœ ” en çok bakma sebeplerinden. Ancak vakit geçirmekten farklœolarak “saate bakmak” da burada bir etken olarak karœ œ mœ za çœ kœ yor. Bu nedenle telefona bakma sayœ sœ nœ n belirtilen sayœ dan çok daha fazla olmasœmuhtemel. Görüœ mecilerin yarœ sœuyurken yanlarœ na telefonlarœ nœalœ yor. Yanlarœ na alanlarœ n %18’i ise uyku arasœ nda telefonuna bakœ yor.Görüœ mecilerin büyük bir kœ smœtelefonundan hiç ayrœ kalmœ yor. Ayrœkalanlar ise en çok uyuduklarœzaman ayrœkalœ yor. Bunun dœ œ œ nda 1-2 saat ayrœkalabildiœini söyleyenler olsa da sadece çok ufak bir kesim 5-6 saat kadar uzun süreler telefonundan ayrœkaldœ œœ nœve sadece bir arama olursa baktœ klarœ nœbelirtti.

Sayfa9  
Sayfa9  
Advertisement