Page 1

ÇARœI'DAN HABERLER

Dijital Detoks

Detoksun En Teknolojik Hali Bir baœ kasœda Las Vegas’taki Mandarin Oriental’in içideki Digital Retreat programœ . Program direktörü, dijital detoks uygulamalarœ nœ n, mobil cihazlarœ n bir stres kaynaœœhaline geldiœi bir dönemde özellikle deœerli olduœununu savunuyor ve "œ nsanlarda sürekli iletiœ im içerisinde olmanœ n beklentisi var ve bu vücutta stres yaratœ yor" diyor. Program, misafirlerini 48 saat boyunca telefonlarœ ndan n uzaklaœ tœ rmayœve telefona bakmak Teknolojinin hayatœ mœ zdaki yeri giderek arttœ kça, onsuz hayat Dijital detoks yapmanœ herkese göre farklœyollarœvar. yerine yoga yapmak, smoothie geçirme düœ üncesi de giderek imkansœ z hale gelmeye Bunlardan bazœ larœdaha yapmayœöœrenmek, sevdiklerine baœ ladœ .œ nsanlarœ n teknolojik aletler olmadan geçirdiœi zorlayœ cœiken, bir kœ smœçok mektup yazmak gibi daha saœlœ klœ zaman artœ k yok denecek kadar az, hayatœ mœ zdaki birçok iœ daha basit: evde kolayca aktiviteler yapmalarœ nœamaç ediniyor. yapœ labileklere bir örnek için çeœ itli aletlere baœlœve baœœ mlœhale geldik. Hatta artœ k olarak: her gün kendine bir Turizm sektörü haricinde, bazœhœ zlœ teknoloji baœœ mlœ lœ œœ na, tedavi olunmasœgereken bir hastalœ k kural belirleyip o kurala tüketim markalarœda dijital detoksu gözüyle bakœ lmaya baœ landœ ... uymayœsayabiliriz. Mesela bir pazarlama aracœolarak kullanœ yor. pazartesileri yemeœe çœ karken Dolmio adlœsos markasœ , “fazla Araœ tœ rmalara göre, Amerika’da Uzun süre ekrana bakmak vücuduyanœ na telefonu almama, salœ teknoloji” fikrinden yola çœ karak bir akœ llœtelefon sahibi olanlarœ n muzda fiziksel olarak geçici veya kalœ cœ bildirimleri kapatma, kampanya baœ latmœ œ . Çocuklarœ n %67’si arama veya mesaj hasarlara neden olabiliyor. Sürekli çarœ amba uykudan uyandœ œœ n tabletler ve akœ llœtelefonlar tarafœ ndan bildirisi gelmese de uyaranlara maruz kalmak bizi zihnen anda telefonuna bakmama, “tüketilmiœ ” olmasœve çevresindeki telefonlarœ na herhangi bir ve bedenen yoruyor. Uzun süre ekrana perœ embe odanœ n dœ œ œ nda hiçbir detayœfark etmemeleri bildirim gelmiœmi diye bakma bakmak baœaœrœ sœ na, göz telefon œ arj etme kurallarœgibi. kampanyayœbaœ latan asœ l neden. ihtiyacœduyuyor. Deloitte’œ n yorgunluœuna, gözlerin yanmaya ve Ev dœ œ œ nda yapœ lan detokslar Dolmio, Pepper Hacker ismiyle yaptœ œœbir araœ tœ rmaya göre kaœ œ nmaya baœ lamasœ na, bulanœ k için ise turizm sektörü baœ œ ürettiœi, etrafœ ndaki WiFi baœlantœ sœ nœ œ ngilizlerin üçte biri uyandœ klarœ5 görmeye, “text neck” denilen boyun çekiyor. Artœ k, müœ terilerine devre dœ œ œbœ rakarak yemek yiyenlerin dakika içerisinde telefonlarœ na aœrœ sœgibi rahatsœ zlœ klara neden oluyor. dijital detoks vaat eden ve bir arada olmasœ nœsaœlayan bir çeœ it bakœ yor, yine üçte biri gece Hem kendimize hem de sevdiklerimize kendi benliklerini geri kazan- karabiber deœirmeni çœ karmœ œ . telefonlarœ na bakmak için ayœ racak zamanœ mœ zœ n kalmœ yor oluœ u maya yönendiren bir sürü otel uyanœ yor. Teknolojiden bahise artœ k kanœ ksanmœ œolsa da en ve kamp var. Bunlardan bir Sürdürülebilir olmayœamaçlayan sederken sosyal medyadan önemli duygusal etkisi. tanesi olan Digital Detox markalardan Innocent da tüketicilerin bahsetmemek olmaz; Company, uzmanlarœ yla, dijital rahatlama ve sakinleœ me ihtiyacœ nœ Facebook’u her gün kullanan 1. “Dijital detoks” tam da bu süreçte kaynaklœfiziksel, zihinsel ve fark edip, œ ngiltere’de doœayla içiçe 28 milyar, her ay kullanan da gündemimize giren kavramlardan biri. duygusal stresleri olan misolmayœhedefleyen bir festival düzentoplam 1.9 milyar kiœ i var. œ sminden de anlaœ œ lacaœœgibi, belirli afirlerine “kendilerine dönme” lemeye baœ lamœ œ .œ sminden de Teknolojiyle bu kadar içiçe bir zaman içinde akœ llœtelefon, bilgive “sakinleœ me” konusunda anlaœ œ lacaœœgibi “Unplugged Festiolmanœ n bizler üzerindeki etkisayar, tablet ve internet kullanœ mœ ndan yardœ mcœoluyor. val”’de telefon yasak, bunun yanœ nda sini hem fiziksel, hem de duyarœ nmak için yapœ lan bir çeœ it bilinçli festival alanœ nda wifi da bulunmuyor. gusal olarak hissediyoruz. yoksunluk uygulamasœ .

Sayfa8  
Sayfa8  
Advertisement