Page 1

Menendi Ot el ' de eşsi z Foça' nı n eşsi z manzar ası nı i zl eyer ek güne başl ayı n!

Menendi Otel, Eski Foça’nœn merkezinde limanœtepeden gören bir konumda yer alœ yor. 11 odasœ yla küçük ve samimi, detaylarœve hizmetiyle farklœ olalœm istedik…

Odalarœmœzœn her birini farklœrüzgârlardan esinlenerek tasarladœk. Ege sevdalœlarœFoça’ya bu mest eden esintilerle baœlanœr ilk anda. Sonrasœnda bu baœ, eœsiz manzaralar, Foça mimarisi ve lezzetlerle katmerlenir.

Biz de Menendi Otel’in odalarœna hayat verirken esinimizi rüzgârlardan aldœk. Her rüzgârœn karakterini odalarœmœzœn ruhuna taœœdœk.

œstedik ki otelimize her geliœinizde farklœbir atmosferi deneyin. Eski Foça’nœn eœsiz manzarasœnœçatœkatœndan seyrederek güne baœlayœn ve akœamœyine bu manzara ile noktalayœn.

Gelin, Foça’nœn tadœnœEski Foça’nœn merkezinde birlikte yaœayalœm.

Fevzi paşa Mahal l esi Reha Mi di l l i Caddesi No: Eski Foçaİ ZMİ R

Sayfa5  
Sayfa5  
Advertisement