Page 1

C A R S I Ça r ş ı

www.carsilife.net

OCAK AYI KIPIR KIPIR GELœ YOR...

ÇARœ I KAPAK

SAYFA 7

Sayf a 8910

Dœ Jœ TAL DETOKS Sayf a 20, 212223

SAYFA 13 Türkiye'nin ikinci Spor Okulu Yeni Foça'da

"AKDENœ Z'œ N (MARE NOSTRUM) KALBœ NE ANTœ K YOLCULUK"

Kybele'nin 64 gün günlük yolculuœu...

ÇarœœKadœ n / Sayfa 30-31 Make Up Ebru Argœ n & Hair designer by Yunus Sayfa 14-15 MEKANLAR & LEZZETLER TATLAR Musti Cafe & Bar Restaurant Sayfa 25 Trio Cafe & Bar Sayfa 27

Ka s ı m2 0 1 7

a y ı : 4 Ya y ı nT ür ü: Ye r e l S ür e l iYı l : 1 S www. ba ki r c a y ne ha be r . c om

İ mt i y a zS a hi bi v eYa z ı İ ş l e r i S or uml us uMüdür ü Rı dv a nKARAPE HL İ VAN Re k l a m Müdür ü Gör s e l Yöne t me n E r da l Dİ VRİ KL İ OĞL U Gök ç e nBUL UN

E ma i l : ga z e t e ba k i r c a y @y a hoo. c om

Bakı r ç aygaz et es i v eÇar ş ı der gi s i ndey ay ı nl anany az ı , haberf ot oğr afv ei l anl ar ı n hert ür l üt el i fhakkı Bakı r ç ayGaz et es i neai t t i r . İ z i nal ı nmadankay nakgös t er i l er ek dahi i kt i basedi l emez .

Yöne t i m Ye r i : E r t uğr ul Mh. E s k i Be l e di y eCa d. No: 8 / 3Be r ga ma İ ZMİ R T e l e f on: 0( 2 3 2 ) 6 3 15 88 1Gs m: 0( 5 0 7 ) 2 2 42 68 0

Ba s ı ni l a nk ur umuüy e s i di r . Ba s ı nme s l e ki l k e l e r i neuy ma y as özv e r mi ş t i r .

Sayfa4  
Sayfa4  
Advertisement