Page 1

ÇARœI / KADIN

Saçlarda Maden Suyu Mucizesi Dudaklarœ mœ z, cildimizin bir parçasœ dœ r ve ne kadar iyi davranœ rsak o derece güzel görünür

Saçlarda Maden Suyu Mucizesi Göz kamaœ tœ ran canlœ lœ kta saçlara maden suyu ile sahip olabilirsiniz. œ œ te maden suyunu saçœ nœ zda kullanmanœ n yollarœ ... Hepimiz hiç œ üphesiz saœlœ klœ , canlœ ve parlak ve bir o kadar da güçlü saçlarœ n hayalini kuruyoruz. Bunun için birçok ürün deneyerek saçlarœ mœ zda istediœimiz görünümü kazanmak için çabalœ yoruz. Fakat bazœdoœal ürünlerle, saça zarar vermeden bunu gerçekleœ tirmek mümkün!

Saçlarœ nœ z Uzamœ yor Mu? Uzun ve güçlü saçlar œ üphesiz biz kadœ nlarœ n hayallerinden biridir. Ama ne yazœ k ki saç uzatmak bilindiœinin aksine hiç kolay deœil. Saçlarœ nœ zœ n uzamasœ nœ ama aynœzamanda uzarken güç kaybœ na uœramamasœ nœda istiyorsanœ z yapmanœ z gereken tek œ ey soda kullanmak olmalœ .

MADEN SUYU MUCœ ZESœ Maden suyuna içerdiœi sodyum bikarbonat sayesinde adeta bir güzellik mucizesi demek mümkün. Çok amaçlœolarak kullanabildiœiniz sodayœdüzenli olarak kullanmak œ art. Aksi takdirde hemen her bakœ m ve üründe olduœu gibi hemen istediœiniz sonuça ulaœ amayabilirsiniz.

Saçlarœ nœ zœParlatœ n Bu maske sayesinde parlak güçlü ve bir o kadar göz alœ cœsaçlara sahip olabilirsiniz.

Saçlarœ nœ z Uzamœ yor Mu?

Malzemeler:

Uzun ve güçlü saçlar œ üphesiz biz kadœ nlarœ n hayallerinden biridir. Ama ne yazœ k ki saç uzatmak bilindiœinin aksine hiç kolay deœil. Saçlarœ nœ zœ n uzamasœ nœama aynœ zamanda uzarken güç kaybœ na uœramamasœ nœda istiyorsanœ z yapmanœ z gereken tek œ ey soda kullanmak olmalœ .

2 kaœ œ k soda 3 kaœ œ k yulaf ezmesi 4 kaœ œ k yoœurt Tüm bu malzemeleri bir kap içerisine alarak karœ œ tœ rœ n. Ardœ ndan saçœ nœ za ve cildinize uygulayœ n. Birkaç dakika kadar bekledikten sonra œ lœ k su ile durulayœ n. Kœ sa süre sonra farkœgöreceksiniz.

EBRU ARGIN'LA GÜZELLœ œœ N SIRLARI Cœ LDœ Mœ ZœNELER YAœLANDIRIYOR ? Bazœetkenler cildimizin erken yaœ lanmasœ na sebep olur.Sigara,alkol, güneœvs. yanlœ œkozmetik ürünleri de cildimizi savunmasœ z hale getirir.Ve erken yaœ lanmaya sebep olur! Doœru kozmetik ürünü verdiœiniz parayla eœdeœer olmamalœ ! ‘’Cilt’’ ne istiyorsa onu temin etmelisiniz! Mesela yaœlœbir cildiniz varsa su bazlœfondötenlerden uzak durmalœ sœ nœ z! Duymuœ sunuzdur …fondöten markasœbende sivilce yaptœ , sakœ n alma.Bu yanœ lgœ dan kurtulun.Her ürün doœru œ ekilde kullanœ ldœ œœ nda hakkœ nœverecektir. Fondöten demiœ ken birkaç fondoten’den bahsedelim,Mac, Kryolan,Nars beklentilerimizin yüksek olduœu bu üç markayœ yazmamœ n sebebi çoœumuzun ilk baœ ta profesyonel ürün olarak tanœ dœ k marka olmasœ dœ r! Bunun yanœ nda Clinique ,Este Lauder,Benefit,Bobbie Brown, kiœ isel olarak kullanmakta olduœum ve çantamda yerini dolduran markalardœ r.Kendi marka gurubumuzdan da bir fondötenin en az beœçeœ idi vardœ r. Yaœlœciltler,karma ciltler,kuru ciltler,sorunlu ciltler (örtücülüœü yüksek] ve örtülücülüœü az olan ürünler mevcuttur. Gerçekten istediœimiz sonucu almak istiyorsak,uygulamayœdoœru fœ rça ile yamak gerekir.Pudrasœyüksek olan ürünleri kullanœ rken daha dikkatli olmalœ yœ z, çünkü süngerle iœ lemi uyguladœ œœ mœ zda nemini aldœ œœ mœ z ürün yüzde en kœ sa sürede çizgilere dolma ve çizgilenme yapacaktœ r.Ürünün özelliklerini ve istediœimiz sonucu ürünü satœ n aldœ œœ mœ z maœazadaki Make up artistlerden tam uygulama œ eklini öœrenmek lazœ m...

Göbek Yaœlarœ nœEriten Yoœurt Kürü Tarifi œ natçœgöbek yaœlarœ nœ zdan kurtulmanœ n vakti geldi. œ htiyacœ nœ z olan œ eyler, evinizde bulunan 3 malzeme... Sadece 3 malzeme ile hazœ rlayacaœœ nœ z bu kür sayesinde göbek yaœlarœ nœ zdan kœ sa sürede kurtulabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki, her kürde olduœu gibi bunda da istikrar œ art! Yoœurt Kürü œ çin Malzemeler :1 kase yarœ m yaœlœyoœurt,Yarœ m limon suyu,1 çay kaœ œ œu pul biber. Her akœ am yatmadan önce bu karœ œ œ mœtüketin ve sonrasœ nda baœ ka hiçbir œ ey yemeyin. Güzel sonuçlarœ2 haftada almaya baœ layacaksœ nœ z. Yoœurt kürüne ek olarak beslenme düzeninize dikkat etmeniz, günde en az 2 litre su içmeniz ve günde 1 saatinizi spora ayœ rmanœ z zayœ flama sürecinize destek olacaktœ r.

Sayfa31  
Sayfa31  
Advertisement