Page 1

ÇARœI

MEKANLAR LEZZETLER & TATLAR

Be r g a ma ' daTe c r übev eLe z z e t i n Bul uş maNokt a s ı : Pa l aKe ba pSa l onu Yı l l a r ı ng e t i r d i ğ i t e c r ü b ei l eBe r g a ma ' d a" İ y i y e me k "d e ni l i nc ea k l ag e l e nv ei l ka d r e s l e r d e no l a nPa l aKe b a p S a l o n u ' n uÇa r ş ı De r g i ' ni ny e ni s a y ı s ı nd as a y f a l a r ı mı z a t a ş ı d ı k . Be r g a ma ' nı nu ğ r a kno k t a l a r ı nd a no l a nk e b a p s a l o n u nd ai y i e t i ns ı r l a r ı nı v eu n u t ul ma zl e z z e t l e r i np ü f no k t a l a r ı nı s i z l e ri ç i nö ğ r e nd i k . İ ş t eAd e m Çe l i k ' i n a nl a t t ı k l a r ı . . . Be r g a ma ' dae ng üz e l l e z z e t l e r i nv e " Be r g a mak ö e , k a s a pk ö e , e tv e t e c r übe ni nb ul uş t uğ uy e g a nenok t a t a v ukş i ş , c i ğ e r , k uz upi r z ol a , ol a nPa l aKe ba ps a l o nul e z i zy e me kl e r ida nabo nl ev ee ti l ei l g i l i ol a n i l es i z l e r i be kl i y o r . Bi zdehe ml e z i z he rş e ymut f a ğ ı mı z dame v c ut . " y e me kl e r i nhe m deg üz e l s ohbe t i s i z l e r i ç i ns a y f a l a r ı mı z at a ş ı dı k . İ ş t ePa l a Öz e l s unuml ar l adamak l ar da Ke ba ps a l o nuv emuht e ş e ml e z z e t l e r i . . .k al anl e z z e t . . . Baş ar ı nı ns ı r r ıne ?

" Us t amı ny anı nday e t i ş t i m. . . " " Ye me kl e r i mi z i nb uk a da r s e v i l me s i nde ki uns ur l a r da nb i r i s i " Dür üs tol ma kv ei y i hi z me te t me k Be nus t a mı ny a nı nday e t i ş t i m. Küç ükl ük t e nb uy a nab ui ş i y a pı y o r um. Ke ndi s i r a hme t l i deg ünl ükt a z ee t l e r i mi s ar l e - " ba ş a r ı l ı i ş l e t me c i l i ğ i ne nö ne ml i s ı r r ı . r unc ai ş ba nak a l mı ş t ı v eog ünde nb uy a nab ui ş i y a pı y o r um. " i mi z ei kr a me t me mi z . Yı l l a r da n ol Te c r übe mi zdeb i z i mt e r c i he di l me - be r i he rş e y i öz e nl ey a pı y o r uz . mi z i nö ne ml i s e be pl e r i mi z de nb i r i . " Et l l a r dı rPa l aKe ba pS a l o nu' naç oks a y ı dai ns a nı ng e l di ğ i ni des öz l e r i nee kl e y e nÇe l i k , i k e ndi ms e ç e r i m me s e l a . İ y i Yı k e ndi s i nde ns o nr aoğ l unundab ui ş i s ür dür me s i ni i s t e di ğ i ni be l i r t t i . b i rk a s a pi l ea l ı ş v e r i şy a pma k Le z z e t l e r i ni zne l e r ? ö ne ml i . "

Ke b ap Sal on

Kasapoğl uCd. No: 4Ber gama Tel ef on: 02326331557-05326724937

Gel enekselLezzet i n Ber gama' dakiadr esi BergamaKöf t e-Pi rzol a-Şi ş-Ci ğer-Bonf i l e-KasapKöf t e-KuzuŞi ş-Zeyt i nyağl ıPi yaz-Cacı k-Yoğurt-Ayran

Sayfa29  
Sayfa29  
Advertisement