Page 1

ÇARœI'DAN HABERLER

Kadœnlarœn yüzde 96’sœ hayallerinden vazgeçiyor

Dünyanœn en itibarlœ10 markasœbelli oldu

Araœ tœ rma œ irketi Reputation Institute, 2017’nin en itibarlœ markalarœ nœaçœ kladœ . Yaklaœ œ k 170.000 katœ lœ mcœ dan toplanan geribildirimi analiz eden araœ tœ rma œ irketi, 2017’de dünyanœ n en itibarlœmarkasœ nœ n Rolex olduœunu bildirdi.

Future Bright Araœ tœ rma œirketi’nin kurucu ortaœœAkan Abdula kadœ n tüketici davranœ œ larœüzerine yaptœ klarœ araœ tœ rmanœ n sonuçlarœ nœ n yanœsœ ra deneyimlerini de paylaœ tœ .

Raporda œ irketler, ürün-hizmetler, yenilik, iœ yeri, yönetim, vatandaœ lœ k, liderlik ve performans olmak üzere 7 alanda kamuoyunun performans algœ lamalarœ na göre sœ ralanœ yor. Her firmaya, araœ tœ rmacœ lar tarafœ ndan RepTrak puanœveriliyor.

Perakende ve tüketici mallarœsektörlerinde çalœ œ an kadœ n liderleri destekleyen; üst düzey kadœ n yöneticilerin sayœ larœ nœartœ rmayœve geliœ imlerine katkœ da bulunmayœmisyon edinen LEAD Network Türkiye,Migros’un ev sahipliœinde yapœ lan 2017 yœ lœ nœ n son toplantœ sœ nda Future Bright Araœ tœ rma œirketi’nin kurucu ortaœœAkan Abdula’yœaœœ rladœ .

rolex Rolex, incelenen œ irketler arasœ nda en yüksek RepTrak skorunu (80) alarak, 2016 yœ lœ nda olduœu gibi üst üste ikinci kez dünyanœ n en itibarlœ markasœseçildi. Rolex, yedi alanœ nœ n tamamœ nda tüketicilerle olan güçlü itibarœ , özellikle de ürün / hizmet kalitesi sayesinde listenin birinci sœ rada yer aldœ œœbelirtildi. Lego, tüketiciler tarafœ ndan en iyi itibarlœ ikinci marka olurken, onu sœ rayla Walt Disney Company, Canon, Google, Bosch, Sony, Intel, Rolls-Royce ve Adidas izledi.

Toplantœ , LEAD Network Baœ kan Yardœ mcœ sœve Migros Ticaret A.œ. Hœ zlœ Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’œ n ev sahipliœinde yapœ ldœ . Migros Ticaret A.œ. œ nsan Kaynaklarœve Endüstri œ liœ kileri Genel Müdür Yardœ mcœ sœ Demir Aytaç’œ n hoœgeldiniz konuœ masœ nœ n ardœ ndan Akan Abdula, LEAD Network Türkiye üyeleriyle Türkiye’nin kadœ n profili ve kadœ n tüketici davranœ œ larœhakkœ nda çarpœ cœaraœ tœ rma sonuçlarœ nœpaylaœ tœ .Buna göre; Kadœ nlarœ n, küçük yaœ larœ nda iken yüzde 42’si hayal kurarken, yetiœ kinliœe ulaœ tœ klarœ nda verimli hayal kurma oranlarœyüzde 4’e düœ üyor.

Türkiye’de genç kadœ nlarœ n hayalleri ise evlenmek ve ev sahibi olmaya odaklanœ yor. Evliliœin en büyük hayal olmasœ nœ n sebeplerinden biri genç kadœ nlarœ n özgürlük arayœ œ œ . Türkiye’de kadœ nlar ortalama 24 yaœ œ nda evleniyor. Evlenme œ ekillerine bakœ ldœ œœ nda yüzde 59’u görücü usulü ile evleniyor. Kadœ nlarœ n yüzde 71’i hayatœ nœstresli buluyor. Kadœ nlarœ n yüzde 72’si “kadœ n çalœ œ malœ dœ r” diyor ve en çok istenilen mesleœi ise yüzde 33 ile öœretmenlik oluœ turuyor. Bunun sebebi de öœretmenlikte uzun yaz tatillerinin olduœuna inanmalarœ . Her gün televizyon izleyen kadœ nlarœ n oranœyüzde 91.

Sayfa28  
Sayfa28  
Advertisement