Page 1

ÇARœI

MEKANLAR LEZZETLER & TATLAR

Ça nda r l ı ' daMut l uAnl a r ı nı z ı nBi rNuma r a l ı Adr e s i : Mus t iCa f e&Ba rRe s t a ur a nt Çandar l ı ' nı ne ne s kii ş l e t mec i l e r i nde nvee nuğr akme kanl ar ı ndan bi r i ni ns ahi biMus t af aDi kme nÇar ş ıDe r gi ' ni nye nis ayı s ı naöze l aç ı kl amal ar dabul undu.Çandar l ı ' nı nt e r c i hs e be pl e r i ni nar t ı ş ıi l e bi r l i kt eMus t iCaf e &Bar &Re s t aur anti l eÇandar l ı ' dayar at t ı kl ar ı f ar kıveye nii ş l e t mec i l i kanl ayı ş ı yl aunut ul mazgec e l e r i nadr e s i me kanıs i z l e ri ç i ni nc e l edi k. . . Ça nda r l ı ' nı ny a kı ng e l e c e k t e ki e n uğ r a knok t a s ı k uş k us uzMus t i Ca f e &Ba r &Re s t a ur a nt . İ l kg ünde nb u y a naböl g e ni nna bz ı nı na t t ı ğ ı b i r me k a nol a ni ş l e t me dey a zkı şg ün bo y uhe ra nmut l uda ki k a l a rg e ç i r e b i l i r s i ni z . İ ş t eMus t i Ca f e &Ba r &Re s t a ur a nti ş l e t me c i s i Mus t a f aDi kme ni l ey a pt ı ğ ı mı zk e y ii s ohbe t t e na r dak a l a nl a r . . . " Ye ni l e ne nhi z me tanl ay ı ş ı mı zi l ehe r g üny e ni l e ni y o r uz . . . "

Mus t a f aDi kme n

"  y ı l dı rf a a l i y e tg ös t e r me mi z e a ğ me ni l kg ünde nb ug ünek a da r " Tur i z mv ehi z me ts e k t ö r ününhı z l ı r e ndi mi z i y e ni l e y e r e kg e l i ş t i r di k . de ğ i ş i mg e ç i r di ğ i düny a mı z dab i zde k r z ı mı z ı de ğ i ş t i r di kv ehi t a p he rg e ç e ng ünk e ndi mi z i y e ni l i y o r uz . Ta nok t a mı z ı g e l i ş t i r di k . S a de c ee ğ l e nc e Ya kl a ş ı k y ı l dı rb i s t r ohi z me t i de k a nı ol ma k t a nç ı k t ı kv ehe r v e r i y o r uzv ef a r kl ı k o ns e pt i mi z l emi s - me a ma ng üz e l v a ki tg e ç i r e b i l e c e ğ i ni z ar l e r i mi z i a ğ ı r l a made v a me di y o r uz .z nes ı c a ki ç e c e kl e r dey a ba nc ı b i rme k a nol uş t ur duk . Ça nda r l ı ' da Yi S a ba h  .  ' da ng e c e  .  ' ak a da r a hv e l e rv es ı c a kb i t ki ç a y l a r ı mı z  y ı l daç okş e yde ğ i ş t i a maöz e l l i kl ek hi z me tv e r i y o r , y e ni hi z me t v c ut . S oğ uki ç e c e kl e rv e s o ny ı l dı rÇa nda r l ı ç okde ğ i ş t i . Bi r me a nl a y ı ş ı mı z l ami s ar l e r i mi z a l k ol l üi ç e c e kl e r i mi zdeme v c ut . ab i rAy v a l ı kg i b i he rz a ma n a ğ ı r l ı y o r uzv ek ul üpt a r z ı nda nda ha Foç r a t ie r deha mb ur g e r , Ay v a l ı k ns a nl a r ı a ğ ı r l a y a nb i ry e rha l i ni a l dı Ape z i y a dea r t ı khe r k e s i nmut l uda ki k a l a r i os t u, pi z z a , s pa g e t t i , ma nt ı , ba l ı k nda r l ı . . . Te r c i he di l e b i l i rs e be b i t g e ç i r e c e kl e r i b i rme k a nha l i neg e l di k . Ça kme kv e y aöz e l t a v ame nül r t t ı b ur a s ı nı nv eb ununne de nl e r i e Mi s ar l e r i mi zba ş ı mı z ı nt a c ı v es a de c ea e r i mi zme v c ut . Ye me de ng e ç me des a de c ehi z me ta nl a y ı ş ı de ğ i l g e c e l e r i g e l i ne nb i ry e rde ğ i l a r t ı k y e c e ğ i mi zb uy ı l ı npo pül e r huz ura r a y ı ş ı ol du. Kı şs e z o nunda di b ur a s ı v ehe my a zhe m kı şg ün nüs ühe mb i r av er a kı i l e r t ı ki y i hi z me t i Ça nda r l ı s una - me bo y unc ab ur a dav a ki tg e ç i r e b i l i y o r l a r . daa y i y e b i l e c e ğ i ni ç ı t ı rk a r i de s . b i l i y o r , dı ş a r ı y ahi z me ta nl a y ı ş ı nı Çokg e ni şb i rmut f a ğ ı mı zv a rv e l a ma rdada ma kl a r dag üz e l b i r unma mı şol s a y dı t üm Ça nda r l ı e s ki Ka he r k e s ehi t a pe de c e ks unuml a r ı mı z s l e z z e tb ı r a kı y o r . " g ünl e r de ki g i b i y a ş a ma y ade v a m v a r . " e de r di . Bude ni z ea t ı l a nb i rt a şg i b i Ge l e c e khe dee r i . . . et üm i ns a nl a rha as o nl a r ı nı Baş ar ı nı z ı nar k as ı ndak is ı r r ı nı zne ? v r a ha t ç ab ur a dag e ç i r e b i l i y o r . " "Bi zÇa nda r l ı ' nı ny ük s e l me s i y l e Uz uny ı l l a r dı rhi z me ts e k t ö r ündev a r b i r l i k t eda hai y i hi z me ta nl a y ı ş ı Mut f ak t ang e l e nz e ng i nl i k . . . ol a nv ei ş l e t me s i y l edeÇa nda r l ı ' da g e l i ş t i r i y o r uz . Ya zme v s i ml e r i nz i r v e y eç ı k a nMus t a f aDi kme n na l ı na ng üçi l ekı şme v s i mGününhe rv a k t i b ur a daa r a dı ğ ı nı z ı de ba ş a r ı l a r ı nı ns ı r l a r ı nda ndaba hs e t t i : " i ndedev a r l ı ğ ı nı k a b ul e t t i r i y o r b ul a b i l e c e ğ i ni z i be l i r t e r e k r t ı kÇa nda r l ı a maha ai ç l e r i mut f a ğ ı mı z da nba hs e t me ki s t e r i m. . .a ba za l ı ndı ğ ı nday i nedüş ükk a l S a ba hk ö yk a hv a l t ı s ı v es ı c a k a b i l i y o rpo t a ns i y e l . i ç e c e kl e r de nol uş a ng üz e l b i r me nümüzv a r .

Kı şs e z o nunuc a nl a ndı r ma ki ç i n öz e l l i kl eüni v e r s i t es öz ü g e r ç e kl e ş t i r i l i r s eb ur a y ab üy ük k a t made ğ e rs a ğ l a y a c a k t ı r . Ta l e be y e t i ş me ki ç i nb i ry a r ı ş ı mı zv a r . Ba ş a r ı nı ns ı r r ı k e ndi ni y e ni l e y e b i l me k , hi z me ta nl a y ı ş ı nı g e l i ş t i r e b i l me kv ei y i hi z me t a nl a y ı ş ı nas a hi pol ma k . "  y ı l ö nc ene r e de nbaş l adı nı z ? "Ba ba mı zt ur i z mc i y di v ehi z me t s e k t ö r ündehe pv a rol dum be n. Budab i z eb üy ükb i rk a t kı s a ğ l a dı . Ba ş a r ı mı z ı na r k a s ı nda ol a ne t k e nl e r de nb i r i deb u. "

Sayfa25  
Sayfa25  
Advertisement