Page 1

ÇARœ IKAPAK uygarlœ klarœ n da burada katkœ sœ nœ n Kybele'nin 64 günlük çok olduœunu düœ ünüyoruz. Peryolculuœu... slerin Anadolu'yu istilasœile o dönemde çok sayœ da insan Güney Yolculuktan bahsedebilir Avrupa'ya, Karadeniz'e Mœ sœ r'a ve Kuzey Afrika'ya kaçmœ œ lar tekne ve misiniz biraz?... gemileriyle. Foça Marsilya Projemiz de bu kültürün taœ œ nmasœ yla ilgili bir Çok güzel bir yolculuk oldu bizim adœ k ama proje. Günümüz Avrupa kültürünün için. Çok zorluklar yaœ kimse de vazgeçmedi. Teknenin içi temellerini de buradan göçen basœ k ve ayakta duramœ yorsunuz, Anadolu insanlarœoluœ turmuœ tur. tuvalet, banyo ve mutfak yok, Ancak Avrupa'da Grek denmiœ tahtanœ n üzerinde yatœ yorsunuz. 25 buradan giden topluluklara ve kiœ i küçük bir gemide zorlu bir yolancak kœ smen yanlœ œbir ifade olmuœ bulmaya geldik.(Gülerek) culuk geçirdik ama çok güzeldi... çünkü az önce saydœ klarœ mœ n Ardœ ndan Fransa'dan bir telefon Yunanistan ile baœ ladœ k yolculuœa dœ œ œ nda Asurlular da var Sümerler geldi ve teknenin marinada mda dümenimiz kœ rœ ldœ . de var ve çok sayœ da uygarlœ k var." ve ilk adœ battœ œœ nœsöylediler. Ahœ ap bir Çeœ itli zorluklar yaœ adœ k ama tekne olduœu için tamamen yœ lmadan devam ettik yola. batmamœ œtabi. Sigortalœidi Kybele Teknesi... œ talya'ya geçtik ardœ ndan, çok tekne tabi ama dernekten güzel törenler ve kutlamalar arkadaœ lar gitti hemen oraya lar bize. Oradan da "Kybele Anadolu kültürünü taœ œ yan yaptœ durumu düzelttiler ardœ ndan. Bu Marsilya'ya geçtik. Türkiye karœ œ tœ bir proje. Antik döneme ait bir durumda Türkiye'den hiçbir gruplar Fransa'da bizim baœ arœ mœ zœ savaœgemisi aynœzamanda bu ve yardœ m göremedik maalesef ve biraz gölgelemek istediler biz savaœunsurunu barœ œ œtemsil üzülerek bunu da belirtmek istikçasœ . Biz ise çok sakin kaldœ k etsin diye iœ lemek istedik. 20 kürek- açœ yorum. œ stanbul Ticaret Odasœ œ sœ nda ve bir çok ten oluœ an bir tekne aynœzamanda bu durumlar karœ dönüœiçin bazœsponsorluklar basœ n organœbizi haberlere taœ œ dœ . bu. Teknenin yapœ mœbir buçuk yœ l yaptœ , Pendik Marina da kadar sürdü. Çok sayœ da gönüllü- Bir konser ve sergi sadece kültür teknenin tamiratœiçin sponsor deœil maalesef, yaptœ œœ mœ z müzün bu gemide emeœi var oldu ve onlara da teœ ekkür çalœ œ malar kültürün temel herkes iœ in bir ucundan tutarak etmek isteriz." çalœ œ malarœ . Bizim kültürümüze emek sarf etti bu geminin daha iyi sahip çœ kmamœ z gerek. yapœ mœ nda. Bu gemi ile sefer de Biraz yaœam tarzœ nœ zdan Orada iki buçuk ay kaldœ k. 2010 düzenledik biz. Tabi çok sayœ da ve Dünya'ya bakœ œ lœaynœzamanda œ stanbul'un sponsor da bu projede bizlere çok yœ açœ nœ zdan bahseder Dünya Kültür Baœ kenti olduœu yœ ldœ destek oldu hepsine misiniz? teœ ekkürlerimizi sunuyoruz. 2 Mayœ s ve o yüzden onu da orada temsil etmek için uzun kaldœ k. Çeœ itli zor2009 günü güzel bir törenle de "Bizim için eœitim çok önemli... projemizi hayata geçirmiœolduk. 7 luklara maruz kalarak 2 buçuk ay Bu bilgileri aktarmak ve kaldœ k Avrupa'da ve gerçekten Haziran'da buradan yola çœ karak paylaœ mak çok önemli, dernek önemli bir kültür hizmeti 64 gün süren bir yolculuœa baœ kanœ mœ z Osman Bey 9 Eylül gerçekleœ tirdik." baœ lamœ œolduk..." Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde ders veriyor. Der"Fransa'da kaldœ œœ mœ z yerde bir de sleri de burada veriyor ücret istemiœ lerdi bizden. atölyede... œ zmir'deki tüm Sözleœ memizi tek taraflœolarak okullar buraya atölye çalœ œ masœ fesh ettiler ve bize ülkemize dönyapmaya geliyorlar. Tarih, denmemizi söylediler. Üstelik Fransa izcilik ve arkeoloji üzerine Kültür Bakanlœ œœ 'ndan alacaœœ mœ z anlatœ lar yapœ yoruz. Hayallerinfaaliyet paralarœ nœda alamadœ k. deki tekneleri yapmalarœ nœ Ekim ayœ nda o tekneyle mümkün saœlœ yoruz öœrencilerin... deœil bizim deniz yolculuœu ile geri dönmemiz. Marina baœladœ k tekneyi ve biz Türkiye'ye tekneyi geri getirmek için para

Büyükœehir Belediyesi'nden Ödül œ zmir Büyükœ ehir Belediyesi'nin 15. 'sini düzenlediœi ve 7 Aralœ k'ta sahiplerini bulan Tarihe Saygœve Yerel Koruma Ödülleri'nden biri de bu yœ l 360 Derece Araœ tœ rma Grubu'nun oldu. Aldœ klarœ ödülden bahseden Erkurt ise œ unlarœsöyledi: "Derneœimiz, œ zmir Büyükœ ehir Belediyesi'nin düzenlediœi Tarihe Saygœve Yerel Koruma Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'ne layœ k görüldü. Tabi bu motivasyon açœ sœ ndan çok güzel. Büyük bir keyif duyarak yaptœ œœ mœ z eserlerin görülmesi bizleri daha da mutlu ediyor. Herkes 'Yeni proje ne zaman?' diye soruyor. Yeni projeleriniz ve hayalleriniz neler?... "Tarihi anlatmak çok ciddi bir iœ . Günümüzde tarihin pazarlanmasœ konusu laçkalaœ mœ œdurumda maalesef. Bizler 360 Derece Araœ tœ rma Grubu olarak bu konuda çok hassasœ z. Önümüzdeki dönemlerde bu bilgileri gelecek kuœ aklara aktarmak istiyoruz ve bu kapsamda bir kitap ve belgesel çalœ œ masœyapmak istiyoruz. Çünkü bunlar kalœ yor geriye. Bu konuda da destekler bekliyoruz.Tüm bu yaptœ klarœ mœ zœ da gelecek nesillere bœ rakmak istiyoruz. Reklam ve tanœ tœ m destekleri ile çok daha güzel œ eyleri baœ arabiliriz."

Sayfa23  
Sayfa23  
Advertisement