Page 1

ÇARœ I KAPAK "Antik gemileri suya indiriyoruz..." "Bizim her yœ l birden fazla proje çalœ œ mamœ z olur. Bir Finike gemisi œ u an çalœ œ ma alanœ mœ z. 2 ay içinde bir Finike gemisini suya indireceœiz. Kuzey Ege ve œ stanbul'da seferleri olacak bu geminin ve yelken ile kürek ile yol alœ yor. Bilimsel seferleri olacak bu gemilerin."

Mualla Erkurt: Deniz arkeolojisine daha çok yatœ rœ m yapœ lmalœ ... Derneœin kurucu üyelerinden Mualla Erkurt da yaptœ œœ açœ klamalarda Türkiye'de deniz arkeolojisi alanœ ndaki çalœ œ malardan bahsederek, çeœ itli deneyimlerinden ve derneœin çalœ œ malarœ ndan bahsetti. Erkurt ayrœ ca Türkiye'de deniz arkeolojisi alanœ na daha çok yatœ rœ m yapœ lmasœ gerektiœini de vurgulayarak œ unlarœsöyledi: "2004 yœ lœ nda kuruldu derneœimiz ve deniz arkeoloji üzerine çalœ œ malar yapœ lmasœamacœ yla hayata geçirildi. 3 tarafœdenizlerle çevrili bir ülkede deniz çalœ œ malarœ nœartœ rmak istedik. Batœ klarla ilgilenmeye baœ ladœ k. œ lk ticaret gemisi Ulu Burun Batœ œœ günümüzden 3 bin 300 yœ l önce Kaœcivarœ nda batmœ œki özel bir kargo gemisiydi bu ve Doœu Akdeniz'deki o dönemki ticaretin izlerini taœ œ yordu. Ulu Burun'dan yola çœ ktœ k biz ve replika oluœ turuyoruz. Replika da bu eserlerin bir analiz sonucunda yorumlanarak belirli sonuçlara ulaœ œ lmasœ anlamœ na geliyor. Ayrœ ca Antik Yollar'da iz sürüyoruz... Çeœ itli tekne ve gemileri araœ tœ rœ p deneyimlerde bulunuyoruz. Tabi bu sœ rada rüzgar, güneœve yœ ldœ zlardan iz bulma yoluna giderek çeœ itli farklœdeneyimler yaœ adœ k. Yapœ lan her projemizde insanlœ œa bir bilgi bœ rakmak en önemli amaçlarœ mœ zdan birisi.

Sergideki Antik Çalœ œ malar Neler? "Çeœ itli antik denizcilik üzerine çalœ œ malarœ mœ z var. Sergimizde antik Roma limanœmevcut, çipalar var yine Oxford Üniversitesi ile birlikte ortak çalœ œ mamœ zœ n sonucu bir yayœ n ortaya çœ kardœ k. Deneysel anlamda da bilgiler sunuluyor çalœ œ malarœ mœ zda."

Mualla Erkurt

yavaœilerlese de bir engel deœil bu bizim Dünya'daki Deniz Arkeolojisi için. œ zmir Gemi Mühendisleri Odasœda çalœ œmalarœne durumda? bizim çalœ œ malarœ mœ za çok destek oluyor onu da belirtmek isterim. 9 Eylül Ünivers"Teksas Üniversitesi'nin özel bir itesi Denizcilik Fakültesi'nde de çeœ itli vakfœvar bu konuda ve çok sayœ da çalœ œ malar oluyor ve önümüzdeki dönem katœ lœ mcœ nœ n yer aldœ œœbu organiza- kurs ve etkinlikler yapacaœœ z." syonda çok büyük paralar vakœ f idaresinde çalœ œ malara aktarœ lœ yor. Anadolu'dan Dünya'ya Çeœ itli batœ klarœyœ llarca süren su altœ kazœ larœ yla gün yüzüne çœ kardœ lar. Anadolu Uygarlœ klarœ 'nœ n Avrupa üzerinde Uluburun Batœ œœ , Serçe Limanœ büyük bir etkisi olduœunu vurgulayan Batœ œœve Gelidonya bunlarœ n en Erkurt sözlerine œ öyle devam etti: bilinenleri. Biz ise dernek olarak "Anadolu insanlœ k tarihinin baœ ladœ œœ belirli maddi ölçülerde çalœ œ malar topraklar... Hititler, œ yonyalœ lar, Sümerler yapabiliyoruz ki yine de ve çok sayœ da uygarlœ k buradan geçmiœ , biz eski

Sayfa22  
Sayfa22  
Advertisement