Page 1

ÇARœI GÜZELLœK

Hayalinizdeki Saç ve Makyajœn Aliaœa'daki Adresi:

Make Up Ebru Argœn & Hair designer by Yunus Ma ky a js a na t ç ı s ıEbr uAr g ı nv eHa i rde s i g ne rYunusGül t e peAl i a ğ a ' day e nia ç t ı ğ ıs a l onl a r ı ndaÇa r ş ıDe r g i ' y e öz e l a ç ı kl a ma l a r dabul undu. Me s l e ğ eg e t i r di kl e r iy e nis ol uki l ef a r ky a r a t a n, f r e e l a nc eç a l ı ş a nv ea l dı ğ ı e ğ i t i ml e r l ea dı nda ns öze t t i r e nAr g ı ni l ema ky a j ı ni nc e l i kl e r i , ma ky a jy a pı l ı r ke nne l e r edi kka te di l me s i g e r e kt i ğ iv eg üz e l ol ma nı ni nc e l i kl e r i nikonuş t uk. Yi nede ne y i ml e r i nime s l e ğ i ni nc e l i kl e r i y l ebi r l e ş t i r e n YunusGül t e pe ' de ndeöz e l t üy ol a ra l dı k. . . İ ş t eha nı ml a r aöz e l bi r bi r i nde nöz e l g üz e l l i ks ı r l a r ı . . . Al i a ğ a ' daha y a t ag e ç i r di ğ i y e ni g üz e l l i kme r k e z i i l emi s ar l e r i ni be kl e y e nMa k eupEb r uAr g ı n Ça r ş ı De r g i ' ni ns o r ul a r ı nı y a nı t l a dı . Ha nı ml a r a öz e l ç oks a y ı dag üz e l l i ks ı r r ı v e r e nAr g ı n, " Ke ndi ney a kı ş a ng üz e l di r "di y e r e kma k y a j , c i l t v es a çüz e r i ney a pt ı ğ ı ç a l ı ş ma l a r , a l dı ğ ı e ğ i t i ml e r v eg e l e c e kpl a nl a r ı nda nba hs e t t i . Çal ı ş mas t i l i ni z iv eme s l e kg e ç mi ş i ni z ianl at ı r mı s ı nı z ? " s e ne di rİ z mi rv eböl g e s i ndema k e upa r t i s t ol a r a kç a l ı ş ı y o r um. Bi rs ür e di rme k a na ç ma düş ünc e mv a r dı rv eYunus( Gül t e pe )Be yi l e b i r l i k t eb uha y a l i mi g e r ç e kl e ş t i r mef ı r s a t ı b ul dum. Pr o f e s y o ne l b i re ki pl eb üny e mi z de hi z me tv e r me y eba ş l a dı k . Fa r kl ı y e r l e r de ç a l ı ş t ı ğ ı ms ür ebo y unc aAl i a ğ a ' da ki e k s i kl i ğ i g ö r düm v ebö y l eb i ry e ra ç mai s t e ğ i m ol du.  ki ş i l i kb i re ki b i mi zv a rv es a de c eAl i a ğ a ' dade ğ i l r a nde v ul uol a r a kf a r kl ı y e r l e r dedeç a l ı ş ı y o r uz .

l andı ğ ı nı zür ünl e r dedi k k ate t t i ğ i ni zuns ur l arne l e r ? Fr e e l anc eç al ı ş manı nav ant aj l ar ı Kul y adaz o r l uk l ar ıne l e r ? " Çe ş i t l i moda l a rhe ry ı l ö neç ı kı y o r . Müş t e r i ni ni s t e kl e r i de de ğ i ş e b i l i y o r . Pudr a , ı ş ı l t ı v eç e ş i t l i ma l z e me l e r i he rc i l de " Buş e ki l deç a l ı ş t ı ğ ı nı zz a ma n g ul a y a ma z s ı nı z . Koz me t i kür ünl e r deç okf a z l ama r k av a r ma k y a j po r t f ö y ünüzg e ni şol ma l ı , uy a mae nç okb i l i ne nür ünl e r i nk a l ı c ı l ı ğ ı ol ma y a b i l i y o r . b i zs u müş t e r i me mnuni y e t i ni v ene z l ı ür ünl e rk ul l a nı y o r uzv eda hauz unö mür l üma k y a j i s t e di ğ i ni i y i b i l me ni zg e r e k . He r ba a pı y o r uz . İ ki y üz ey a kı nf ı r ç a mv a rv ehe ps i ni k ul l a nı y o r um k ua f ö r dema k y a j y a pı l ı y o ra nc a k y ehe ps i e l y a pı mı f ı r ç a l a r . He rma k y a j auy uml uf ı r ç a b i z i my a pt ı ğ ı mı zda haf a r kl ı b i r v k ul l a nı l ma l ı . Kul l a ndı ğ ı mb i rf ı r ç a y ı di ğ e rmüş t e r i mdek ul ol a y . Ki ş i ni nt a r z ı v eg öz , s a ç l a nma mv eb udahi j y e ni ka ç ı da ndi kk a te t t i ğ i mb i rş e y . S a ç r e ng i neg ö r ey üz deç a l ı ş ma v ema k y a j daha nı ml a r ay a kı ş a nl a r ı b i r a zdab i zi knae de r e k y a pı y o r uz . Al t ı nOr a n' dab i z i m s ö y l üy o r uz . " i ç i nö ne ml i b i rş e y . Çe ş i t l i ı ş ı k o y unl a r ı v edoğ r uür ünl e ri l e İ ş i ni z i ne nö ne ml iuns ur l ar ıne l e r di r ? ha r i k as o nuç l a ro r t a y aç ı kı y o r . Bi z i my a pt ı ğ ı mı zma k y a j   s a a t " Enba ş t ai ş i mi s e v e r e ky a pı y o r um. Ra nde v ul a r ı mı hi ç a r a s ı k a l ı c ı l ı ğ as a hi pt i r . Ge z e r e k s ı kı ş t ı r ma mç ünk üb i z i mi ş i mi zy a v a şy a pı l a nb i ri ş . Ya pı l a n ç a l ı ş t ı ğ ı nı z dahe runs ur ada ha ma k y a j uy g ul a ma s ı nı ny üz de ki y a ns ı ma s ı nı g ö r me ml a z ı m. di kk a te t me ni zg e r e ki y o r . "

Sayfa14  
Sayfa14  
Advertisement