Page 1

ÇARœI'DAN HABERLER

Türkiye'nin ikinci Spor Okulu Yeni Foça'da açœ ldœ . pansiyonun yapœ lœ yor olmasœbize nitelikli bir öœrenci yetiœ tirmek için spor okulunu yapmayœdüœ ündük. Okullarœ mœ zda bir çok öœrencimizin futbolla yatkœ nlœ œœ nœgördük. Bu nedenle de kapatœ lmak üzere olan bu liseyi, spor lisesi yapmayœdüœ ündük. Spor okulu yurdu içinde sosyal yardœ mlaœ madan kaymakamlœ k üzerinden yapœ ldœ œœiçin milli eœitime maliyeti olmadœ . Sœ fœ r para ile yapœ ldœ . Futbol federasyonunda desteœi ile 60 öœrencinin futbol eœitimi aldœ œœbu okulu hizmete açtœ k. Gelecekteki futbolcularœyetiœ tireceœi bir yer olacak. Futbolcu olmasalar da bir Yeni bir eœitim alanœyaratœ lan ve beden eœitimi öœretmeni olmalarœda kapatœ lmak üzere olan okul ve œ , geleceœi çok parlak bir yapœ lan eœitim ile ilgili açœ klamalarda saœlanmœ eœitim yuvasœ nœaçtœ k. bulunan ilçe milli eœitim müdürü Yüksel Akar “Recep Kerman meslek mœ z çok yeteneklidir. lisesi, ulaœ œ m zor, yœ l boyu baœ arœ sœ zlœ k Çocuklarœ mœ z bordo renkli formalarœ ve davranœ œbozukluklarœ n yaœ andœ œœ Çocuklarœ ile sahalarda olacaklardœ r.Lisemizin bir okuldu. birde 60 kiœ ilik yurdu var. Tefriœ atlarœ rlandœ . Talep çok olursa okuluÖœrenci azlœ œœnedeni ile kapatœ lmak hazœ muzun alanœgeniœ , bahçesine de yeni istendi. Bizde düœ ündük bu yerin bir okul yapmayœdüœ ünüyoruz ama kapanmamasœve yeni filizlerin bunu yapmak içinde gönüllü yetiœ mesi için bir spor okulu futbol rsever vatandaœ lara ihtiyacœ mœ z okulu yapalœ m dedik. Böylelikle Yeni hayœ Foça’ya bir spor okulu kazandœ rœ rken, var. Çünkü bu oklu açarken kaymakamlœ k aracœ lœ œœile sosyal Türkiye’de ikinci spor okulunu biz yardœ mlaœ madan destek aldœ k. Milli kurmuœolduk. Bu okulu eœitim olarak bir harcama yapmadœ k. deœerlendirirken, fiziki itibariyle de denize yakœ n olmasœve yeni Foça’da Madem bu çocuklar hepimizin o zaman hayœ rsever vatandaœ larœ mœ zda bir kapalœsolonun olmasœ , futbol bu çocuklarœ mœ za sahip çœ kmalœ dœ r. sahasœ nœ n olmasœ , yine bu okulun Nuri Bœ Lœ M bünyesinde 100 kiœ ilik denize sœ fœ r 2017-2018 öœrenim yœ lœ nœ n baœ lamasœile birlikte Foça’da bir ilk yaœ andœ . Yeni Foça’da kapatœ lmak üzere olan Recep Kerman meslek lisesi, Kaymakam ve ilçe milli eœitim müdürünün deœerlendirme önerileri ile œ stanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci spor okulu açœ ldœ .œ lçe sosyal yardœ mlaœ madan katkœve halihazœ rda saœlam olan binanœ n yapœ sœitibariyle, hiçbir Milli eœitim bakanlœ œœ ndan mali destek alœ nmaksœ zœ n, açœ lan Yeni Foça spor okulunda 60 öœrenci geleceœin futbolcusu olmak üzere eœitim alœ yor.

2018’in en çok beklenen filmleri Sinemalar.com, 2018 yœ lœ nœ n en çok beklenen filmlerini paylaœ tœ . 2018’de sinemaseverleri yerli ve yancœolarak birçok türde film bekliyor. Yeni filmleri merak edenlere ve hangi filmi izleyeceœine bir türlü karar veremeyenlere ilaç gibi gelecek bir film listesi… Arif v 2016 Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018 Tür: Komedi, Macera Kara Panter (Black Panther) Vizyon Tarihi: 16 œubat 2018 Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Dram, Fantastik Tomb Raider Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera Yeni Mutantlar (X-Men: The New Mutans) Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon Deadpool 2 Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018 Tür: Aksiyon, Komedi, Macera

Sayfa13  
Sayfa13  
Advertisement