Projecte direcció 2017 2021

Page 1

Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

PROJECTE DE DIRECCIÓ Nom del centre:

Jaume Vicens Vives

Població:

Roses

Codi de centre:

17004451

Servei territorial: Girona Període:

2017 – 2021

Elisabet Ginestera Serra Roses, 17 de gener de 2017 1


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

ÍNDEX 0. Motivació..................................................................................................................... 3 1. Diagnosi....................................................................................................................... 5 1.1 Anàlisi del context.......................................................................................... 5 1.1.1 L’escola Jaume Vicens Vives i el seu entorn.................................... 5 1.1.2 L’alumnat......................................................................................... 6 1.1.3 Situació actual................................................................................. 7 1.2 Anàlisi dels resultats basats en els indicadors de centre .............................. 9 1.3 Anàlisi dels recursos actuals del centre ....................................................... 10 1.4 Anàlisi DAFO ................................................................................................ 15 1.5 Punts en contra i possibles actuacions ........................................................ 16 2. Presentació del projecte: els objectius a assolir........................................................ 16 2.1 Pla d’acció.................................................................................................... 18 3. Desplegament dels objectius, estratègies, activitats i indicadors de progrés........... 18 Objectiu 1: Millora dels resultats educatius....................................................... 18 Objectiu 2: Millora de la cohesió social ............................................................. 22 4. Lideratge distributiu (Treball en Equip i Millora de la Satisfacció) ............................ 24 5. Mecanismes d’avaluació i retiment de comptes....................................................... 25 6. Proposta equip directiu............................................................................................. 26 7. Bibliografia i fons documentals ................................................................................. 27

2


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

0. MOTIVACIÓ Aquest projecte de direcció pretén ser la continuïtat del nomenament extraordinari que es va produir el passat 1 de maig del 2016, arran de la cessió presentada per l’anterior directora. Hi ha diversos motius que m’han empès a optar per aquest càrrec i així poder contribuir a la millora general de l’escola. Un d’ells és que feia tres anys que formava part de l’equip directiu, fent de cap d’estudis. Tenim projectes i moltes propostes per tirar endavant. L’altre és la implicació de tot el claustre en el bon funcionament de l’escola i el suport de la gran majoria per prendre la decisió. Finalment, la més important, les persones que formen part de l’actual equip de direcció, són persones amb moltes ganes, i amb una gran capacitat per tirar endavant totes plegades. El meu objectiu és que l’escola Jaume Vicens Vives sigui una escola reconeguda per la qualitat educativa que ofereix. Una escola on els alumnes i les seves famílies se sentin com a part important i confiïn en la feina que es fa. Un centre on les persones que hi treballin se sentin a gust i puguin aportar projectes, idees... On els mestres se sentin valorats i respectats per tothom. Un centre que aculli tots els alumnes i que els ofereixi una atenció individualitzada.

3


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

"La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l'alumnat."

AINSCOW, Mel "Developing inclusive education systems: what are the levers for change?". Journal of Educational Change, núm. 6, (2005).

Hem de preparar persones que es puguin adaptar als canvis, que siguin capaces de formar-se de manera continuada per adaptar-se a les oportunitats que se’ls presentin. Per aconseguir formar adequadament els alumnes necessitem crear i mantenir un clima favorable i uns canals de participació on hi tinguin cabuda tots els agents implicats en l’educació. En l’elaboració d’aquest projecte hem tingut en compte el Projecte Educatiu de Centre i les NOFC, que donen suport als nostres plantejaments. Aquest projecte està obert a noves aportacions i a nous projectes que el complementin i el millorin. En tot moment les lleis i normatives generals i aquelles altres normes que puguem crear han de ser una ajuda per a la nostra feina.

4


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

1. DIAGNOSI 1.1. Anàlisi del context 1.1.1 L’escola Jaume Vicens Vives i el seu entorn L’Escola Jaume Vicens Vives es troba situada al municipi de Roses, poble tradicionalment pesquer. En l’actualitat la major part d’ocupació està relacionada amb el sector serveis ja que és una destinació turística amb gran afluència de visitants provinents de França. Roses és una vila que compta amb 19.737 habitants, dels quals 13.029 són nacionals i 6.709 són estrangers, provinents de diversos països d’Europa i de la resta de la Unió Europea, d’Àfrica, Amèrica del Nord i del sud d’Àsia. Aquesta diversitat cultural i lingüística queda reflectida en l’alumnat del centre. La zona on es troba ubicada l’escola en pocs anys ha passat de ser un barri sense pràcticament estructures urbanístiques a ser una de les zones d’oci del municipi. Som una escola pública, d’educació infantil i primària de dues línies, tot i que aquest curs tenim el 3r triplicat. L’escola està distribuïda en tres edificis: el d’educació infantil, l’edifici de cicle inicial i mitjà (on també trobem la cuina, el menjador i l’aula de música) i l’edifici de cicle superior on hi trobem també l’aula d’informàtica, la d’educació especial, la de logopèdia, l’aula d’acollida, la d’idiomes, el gimnàs i els despatxos de direcció i administració. La majoria de les famílies del nostre centre són de parla castellana, bé perquè descendeixen d’immigrants vinguts als anys seixanta d’Andalusia per treballar en els hotels i restaurants de la zona i van acabar establint-se aquí; o bé perquè són descendents de famílies magrebines, sud-americanes, xineses... que han vingut al 5


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

municipi a cercar feina, i la llengua que més o menys parlen, a part de la materna, és el castellà. La gran majoria d’aquestes famílies no comprèn el català. El nivell socioeconòmic de la major part de les famílies de la nostra escola és baix, i en molts casos no tenen ingressos ja que cap membre de la unitat familiar treballa. Moltes d’aquestes famílies reben ajuts de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Roses, de Càritas Diocesana i són usuaris del Banc d’Aliments.

NACIONALITAT DE LES FAMÍLIES

Espanyols Centre i Sudamèrica Magrebins Resta d'Àfrica Unió Europea Resta Europa Àsia i Oceania Amèrica del Nord

1.1.2 L’alumnat L’alumnat de la nostra escola presenta una diversitat significativa, no tan sols cultural sinó també d’aprenentatges, sobretot pel que fa a l’aprenentatge de la llengua. La major part dels nostres alumnes quan comencen P3 no parlen ni entenen el català i molts d’ells tampoc el castellà. La gran majoria d’ells no han anat a la llar d’infants i, pràcticament, l’única llengua que han sentit és la materna, o el castellà. 6


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

Com apuntava anteriorment, som una escola amb una diversitat cultural i educativa significativa. Com es pot observar en el gràfic que es troba a continuació, tenim un gran nombre d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge causades per un retard en el desenvolupament, baixes capacitats, absentisme, o bé, la major part, per la situació socioeconòmica desfavorida de la família a la qual pertanyen.

GRÀFIC N.E.E

A. Necessitats educatives especials amb dictamen B.Necessitats educatives específiques socioeconòmiques o socioculturals. Alumnes amb transtorn d’aprenentatge valorats Alumnes amb dificultats d’aprenentage i/o conducta Alumnes sense cap tipus de dificultat

1.1.3 Situació actual La matrícula d’alumnes de la nostra escola diem que és molt viva, varia constantment. Al llarg del curs ens trobem amb moltes altes i baixes d’alumnes causat pel fet que les seves famílies venen o es desplacen a altres municipis a la recerca de feina. El nombre d’alumnes en el segon trimestre d’aquest curs és de 122 alumnes d’educació infantil i 282 alumnes d’educació primària.

7


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

El claustre de mestres està format per un total de 31 mestres, 1 TEI i dues vetlladores: 7 mestres d’educació infantil, 13 mestres de primària, 1 especialista d’aula d’acollida, 3 mestres d’educació especial (una d’elles fa reducció de jornada i la tercera només fa 1/3), 1 logopeda (mestra d’audició i llenguatge), 1 especialista d’educació física, 1 de francès, 1 especialista de música, i 3 mestres de suport, 1 d’elles amb ½ jornada s’encarrega de desdoblar 1h de matemàtiques a tots els grups de primària (aprofitant per treballar les matemàtiques de manera més competencial), els altres 2 mestres, un treballa 2/3 de jornada i l’altre 1/3. Són els que actualment duen a terme els tallers d’escriptura. Desdoblem 2h a la setmana tots els grups de primària per poder fer tallers d’expressió oral i escrita. Finalment també comptem amb una TEI a P3, i dues vetlladores, una fa 20h i l’altra 5h. Cada vegada hi ha més mestres amb plaça definitiva a l’escola, a poc a poc anem fent que la plantilla sigui més estable i no hi hagi tanta mobilitat de mestres. A més del professorat relacionat anteriorment, comptem amb una psicopedagoga dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà que es desplaça a l’escola un matí a la setmana, i una treballadora social que ve un matí cada quinze dies. L’AMPA de l’escola està constituïda i totes les famílies en són sòcies. Aquest curs escolar han renovat 3 membres de la seva junta. La relació amb la junta de l’AMPA és molt bona. Col·laboren activament amb l’equip docent per a millorar l’educació dels infants. S’encarreguen d’organitzar les activitats extraescolars, venda de llibres i material, reciclatge de llibres, col·laboren en l’organització de diverses festes escolars (com la castanyada, el carnestoltes, la festa de final de curs)...

8


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

A l’escola tenim una bona relació amb l’Ajuntament de Roses. Hi ha un contacte proper, directe i constant, en especial amb l’àrea de Benestar Social i Educació.

1.2 Anàlisi dels resultats basats en els indicadors de centre La tipologia de centre segons el grau de complexitat i el nivell socioeconòmic és la B, per tant, els resultats es comparen amb centres de Catalunya de la mateixa tipologia. A continuació mostrem els resultats que consten als indicadors del curs 2015-2016: Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals dels diferents cursos. Centre

Mitjana

Cicle inicial

93,36%

94,659%

Cicle mitjà

79,45%

92,768%

Cicle superior

78%

90,371%

Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals en acabar el cicle superior. Català

Castellà

Francès

Matemàtiques

Centre

82,05%

97,44%

74%

43,59%

Mitjana

91,915%

93,07%

89,54%

90,021%

9


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

Índex d’alumnes que superen les competències: Avaluació diagnòstica de 3r de Primària (globals) Llengua catalana

Llengua castellana

Matemàtiques

Centre

44,74%

45%

32,5%

Mitjana

78,49%

77,99%

77,65%

Índex d’alumnes que superen les competències: prova de 6è de Primària (globals) Ll. catalana

Ll. castellana

Francès

Matemàtiques

Centre

75%

80%

82,86%

72,22%

Mitjana

87,41%

87,65%

87,85%

87,22%

Un dels objectius clars que defineix aquest projecte és el de la millora acadèmica a llengües i matemàtiques, ja que segons les dades obtingudes dels indicadors de centre, la no superació d’aquestes matèries és superior a la mitjana en tots els cursos. Les estratègies que es proposen estan encaminades a la millora de resultats, tenint com a objectiu final les competències bàsiques que es realitzen a 6è.

1.3 Anàlisi dels recursos actuals del centre Centre

Mitjana

Ràtio alumnes/professor

23,33%

14,22%

Ràtio professors/alumnes

0,04%

0,08%

10


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Ràtio alumnes/grup

Elisabet Ginestera Serra

21,2%

21,7%

20%

25,34%

Personal de suport socioeducatiu

També disposem de dos mestres jubilats per fer-nos suport dins l’aula: un fa 9h i l’altre 6h. Tot i aquests recursos, el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials de la nostra escola és superior a la mitjana catalana i a la dels centres de la nostra tipologia. És per això que hem dissenyat les següents estratègies per tal de poder atendre la diversitat de tots els alumnes del centre de la millor manera possible. Els suports de grup que ofereix el centre són:

Agrupaments flexibles i/o grups de nivell: L’objectiu és ajudar els alumnes amb dificultats per seguir en el grup-classe, però també oferir als alumnes que segueixen sense dificultat la possibilitat d’avançar. Es divideixen les dues classes del mateix nivell en tres grups, els alumnes es barregen i cada nen està en el nivell que li pertoca per avançar en continguts. Aquests agrupaments es fan 1 hora a la setmana a matemàtiques.

Atenció individual/petit grup: dins o fora de l’aula ordinària amb l’alumnat NEE a càrrec de les mestres d’educació especial i els mestres de suport.

Desdoblaments del grup-classe: a les àrees de llengua i matemàtiques, segons les necessitats dels alumnes i els recursos disponibles. Aquesta estructura permet una atenció més individualitzada i permet fer un treball més adaptat a les necessitats dels alumnes.

11


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

El Suport Escolar Personalitzat: és un reforç en petit grup de les àrees de llengua, matemàtiques i hàbits de treball i estudi, per aquells alumnes que la CAD i l’equip de mestres de l’escola ho consideri necessari. Els alumnes que reben aquest suport NO SÓN FIXOS, poden variar al llarg del curs en funció de les necessitats de cada cas. Es poden produir altes i baixes al llarg del trimestre. Segons el Departament d’Ensenyament els alumnes que han de rebre aquest suport són: 1. Alumnat que presenta mancances o retard d’aprenentatge en: -

L’adquisició del procés de lectura i escriptura.

-

L’assoliment d’habilitats matemàtiques.

-

L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi.

2. Alumnat amb altes capacitats. 3. Repartiment de les hores d’atenció a la diversitat:

HORES GLOBALS

HORES EE

HORES SEP

A.D Ed. Infantil

14,5h

Cicle inicial

18,5h

4h

10h

Cicle mitjà

21 h

10h

7h

Cicle superior

17h

4h

7h

12


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

AD inclou: AD’s (Atencions a la diversitat) TEO (Tallers d’expressió oral) Tallers d’escriptura a Cicle Mitjà i Cicle Superior Matemàtiques competencials Tota l’organització d’atencions a la diversitat, suports a grups, PI’S, PIM’S... està dirigida per la: Comissió d’atenció a la diversitat/CAD La CAD està formada per la Directora i/o la Cap d’Estudis, la coordinadora pedagògica, la mestra d’educació especial, l’EAP i la TSEAP. En cas que sigui necessari hi intervenen els mestres de suport, tutors, coordinadors... La CAD determina: -

Els criteris d’atenció a la diversitat.

-

Els procediments que s’empararan per determinar les NEE dels alumnes.

-

Els procediments per formular adaptacions, PI, PIM...

-

Els trets bàsics de les formes organitzatives.

-

Els criteris metodològics més idonis a nivell de centre per atendre la diversitat.

-

L’atenció a l’alumnat que rebrà SEP, SIE i TDD.

També haurà de vetllar per: -

La coordinació del suport i les orientacions de l’EAP.

13


Escola Jaume Vicens Vives

-

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

La coordinació de l’atenció individualitzada/petit grup als alumnes amb dificultats d’aprenentatge i alumnes NEE.

-

La col·laboració en la realització dels Plans Individualitzats per part dels tutors en aquells alumnes que ho necessitin.

Altres recursos:

El projecte SIGUES TU amb l’objectiu de fer participar els diferents agents de la nostra comunitat. És una intervenció educativa que s'emmarca dins de l'educació per a la salut, com a eix transversal del currículum escolar. Amb aquest projecte, també anomenat “L'Aventura de la vida,” treballem els hàbits saludables i les habilitats bàsiques per a la vida. Es treballa de 3r a 6è i tractem els temes a través d'uns contes i uns cromos que tenen com a protagonistes cinc nois i noies amb inquietuds i característiques ben diferents. Aquestes petites històries ens obren la possibilitat de debatre amb els nostres alumnes sobre diversos temes i treballar les emocions diàries.

Col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament de Roses i els seus recursos municipals, com ara el cos de Policia Local, els Serveis Socials...

14


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

1.4 Anàlisi DAFO Amenaces - Alt índex d’alumnat de nacionalitat estrangera que sovint presenta dificultats d’aprenentatge. - Alt índex d’alumnat amb NEE per situacions socioeconòmiques desfavorides. - Dificultat a les famílies per adquirir eines TIC a casa. - Dificultat per atreure matrícula. - Entorn escolar amb escassa presència de la llengua catalana.

Oportunitats - Possibilitat de treballar el respecte a la diversitat i l’aprenentatge entre iguals. - Foment de la cooperació entre les famílies per superar les dificultats culturals i econòmiques. - Revisió i actualització del projecte de convivència. - Canvi metodològic en el procés d’ensenyament – aprenentatge. - Possibilitat d’engegar el programa d’absentisme, entre l’escola i l’Ajuntament. - Possibilitat de treballar des de P3 amb les TIC.

Debilitats - Alt percentatge d’alumnes amb resultats acadèmics baixos. - Absentisme molt elevat. - Alt percentatge d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge. - Dificultats de les famílies immigrants en establir vincles i col·laboració amb el centre. - Dificultats de l’AMPA per aglutinar i implicar un major nombre de pares i mares. - Poc ús i coneixement de la llengua catalana fora de l’entorn escolar.

Fortaleses - Alta implicació del professorat en la formació i en els plantejaments institucionals del centre i en l’atenció a la diversitat. - Protocol d’acollida d’alumnes i de mestres. Alumnes amb seguiment a l’aula d’acollida si és necessari. - Alta col·laboració de l’AMPA amb qualsevol necessitat que presenta l’escola. - Excel·lents relacions amb l’Ajuntament i les entitats.

15


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

1.5 Punts en contra i possibles actuacions

La immigració. Comporta un enriquiment de cultures però alhora possibles conflictes d’integració entre alumnes i famílies. Estratègia: Fomentar la convivència i el tracte igualitari i potenciar les hores de tutoria, on es treballen temes transversals com la tolerància i el respecte.

La poca implicació de les famílies a l’entorn escolar. Estratègia: Foment de la participació, passant una enquesta als pares per conèixer el que pensen, si els agrada o no...

Pèrdua de nivell acadèmic. En els últims anys la nostra societat ha experimentat molts canvis. El nivell acadèmic dels alumnes és cada vegada més baix. Estratègia: Educar en els bons hàbits de treball i dotar als alumnes de tècniques d’estudi. Introduir noves metodologies i apostar pel treball per competències.

La poca demanda de matrícula per part dels nadius del poble. Estratègia: Obrir les portes de l’escola i mostrar tota la feina que es fa, jornada portes obertes, festes...

2. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: ELS OBJECTIUS A ASSOLIR Els objectius, les estratègies i les actuacions previstes en aquest projecte han sorgit de l’anàlisi de les necessitats del centre i pretenen ser útils per assolir millores efectives per al centre i estan en consonància amb els establerts pel Departament d’Ensenyament:

16


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

1. Millora dels resultats educatius. 1.1. Implementació de les proves de competències bàsiques. 1.2 Revisió i aprovació del projecte lingüístic. 1.3 Actualització del projecte educatiu. 1.4 Sistematització del currículum de matemàtiques. 1.5 Establiment d’una línia d’escola en el treball de l’expressió escrita. 1.6 Aplicació del projecte d’estimulació i llenguatge. 1.7 Implementació de proves a educació infantil. 1.8 Creació i implementació del material de francès a cicle mitjà i superior. 1.9 Incrementació d’hores de llengua estrangera (francès). 2.0 Implementació de la competència TAC. 2. Millora de la cohesió social. 2.1 Millora de la imatge de l’escola. 2.2 Millora de l’atenció a les famílies. 2.3 Potenciació de la participació centre – entorn. 2.4 Treball sistemàtic en casos d’absentisme. 2.5

Treball

sistemàtic

amb

les

famílies

que

pateixen

situacions

socioeconòmiques desfavorides. 2.6 Millorar i potenciar al màxim el desenvolupament integral i harmònic dels nens i nenes. 2.7 Millorar la cohesió social del professorat.

17


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

2.1 Pla d’acció En les graelles que es troben a continuació trobem descrites les grans línies d’actuació previstes per assolir els objectius fixats. Cal dir que la proposta organitzativa preveu una seqüència temporal de les actuacions, i que les actuacions previstes contemplen la possibilitat de rectificar decisions i adaptar-les a l’evolució dels indicadors. S’ha procurat en tot moment preveure estratègies i actuacions que siguin coherents per assolir els objectius que es pretenen, tenint en compte el treball en equip, mirant de proporcionar l’optimització dels recursos disponibles i procurant aportar dosis de realisme sobre els recursos a obtenir i les possibilitats d’assolir els objectius amb els recursos previstos.

3. DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, ACTIVITATS I INDICADORS DE PROGRÉS OBJECTIU 1: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS Estratègia Activitats Indicadors de progrés

Temporització 17/18

1.1.1Unificació de la línia metodològica per tal de treballar de manera més competencial, i usar activitats de l’ARC. 1.1 Millora de la competència matemàtica dels alumnes.

1.1.2 Desdoblament de les hores en què es treballa el raonament i el càlcul. 1.1.3 Trobades per cicles per planificar i programació de matemàtiques a cada curs.

Decrement anual del 15,8% (franja baixa) d’alumnes que no superen les diferents dimensions de matemàtiques de les proves de competències bàsiques. Punt d’inici curs 2015-16: 27,8% Punt final curs 2020-2021: 12%

18

18/19

19/20

20/21

X

X

X

X

2,95%

2,95%

3,95%

5,95%


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

Educació infantil 1.2.1 Aplicació de les proves internes de consciència fonològica a P5 per detectar aquells alumnes que necessiten un SEP específic...

1.2 Millora de la competència bàsica de l’àmbit lingüístic, en llengua catalana i castellana (des de P3 a 6è).

1.2.2 Aplicació del projecte d’estimulació i llenguatge.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ampliació d’hores a cicle inicial

Seguir amb l’ampliació d’hores

Seguir amb l’ampliació d’hores

X

X

X

X

X

X

Detecció 100% alumnes amb resultats baixos de consciència fonològica.

1.2.3 Aplicar les rutines de llenguatge acordades. 1.2.4 Sistematització de les “estones de...” Cicle inicial, mitjà i superior 1.2.5 Unificació de les línies metodològiques i d’ensenyament de l’expressió escrita. 1.2.6 Sistematització dins l’horari setmanal d’una sessió a 2n i 2 sessions de 3r a 6è.

Decrement durant

1.2.7 Adequació de la plantilla en funció del projecte.

superen l’expressió

4 anys del 9,4% (franja baixa) d’alumnes que no

escrita de català a les CCBB de 6è.

1.2.8 Recull de les expressions escrites de tota la primària per analitzar-les i incloure propostes de millora.

X

Punt d’inici curs 2015-16: 19,4% Punt final curs 2020-2021: 10%

19

X


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

1.2.9 Anàlisi anual per ítems de les proves de 3r i 6è.

Elisabet Ginestera Serra

Decrement durant 4 anys del 9,4%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CM

CM i CS

CM i CS

CM i CS

X

X

X

X

X

(franja baixa) 1.3 Aplicació del projecte d’estimulació i llenguatge. 1.3.1 Aplicar les rutines de llenguatge referides a errors persistents de morfologia i/o sintaxi acordades.

d’alumnes que no superen la comprensió lectora de català a les

1.3.3 Elaboració, si s’escau, de material per dur a terme les activitats TEO acordades. 1.3.4 Incloure els acords i les activitats consensuades en la comissió de llengua al document que recull el projecte. 1.3.5. Usar activitats molt més competencials de l’ARC. 1.3.6 Unificar la correcció lingüística als diferents llenguatges. 1.2 Millora de la competència bàsica de l’àmbit lingüístic, en llengua estrangera, el francès.

1.6 Implementació del material de francès a cicle mitjà i superior. 1.6.1 Aplicació del material elaborat a

X

CCBB de 6è. Punt d’inici curs 2015-16: 19,4% Punt final curs

1.3.2 Registre i aplicació de les activitats que es vagin programant a la comissió de llengua.

X

X

2020-2021: 10%

Decrement durant 4 anys del 10% (franja baixa)

X

d’alumnes que no superen les diferents dimensions de la llengua castellana

X

CCBB de 6è. Punt d’inici curs 2015-16: 20% Punt final curs 2020-2021: 10%

Decrement anual del 5% (franja baixa) d’alumnes que no superen la comprensió lectora 20


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

l’àrea de francès. 1.7.1 Augmentar una hora de llengua francesa al currículum dins l’àrea de llenguatges.

en francès a les proves de CCBB.

Punt d’inici curs 2015-16: 20% Punt final curs 2016-17: 15%

1.7.2 Desdoblament del grup per tal de treballar l’expressió oral.

1.3 Mantenir l’atenció pedagògica dels alumnes amb dictamen i adaptacions curriculars.

1.3.1 Mantenir els agrupaments flexibles i desdoblaments per atendre els diferents nivells.

Haver fet el que s’ha programat (consultar la memòria anual de centre).

1.6.2 Valorar les mesures de reforç que s’estan donant a l’alumnat

1.8 Millorar les competències bàsiques de l’àmbit digital.

1.8.1. Obertura d’una segona aula d’informàtica.

1.8.2 Implementació de la competència TAC per assolir uns mínims a cada cicle.

Haver passat setmanalment per l’aula d’informàtica (consultar graella de sessions a la memòria anual de centre).

1.9.1 Revisió i aprovació de les NOFC.

X

X

X

X

CS

CS

CS

CS

X

X

X

X

CS

CS

CS

CS

X

X

X

X

X

X

X

X

De P3 a 6è

De P3 a 6è

De P3 a 6è

De P3 a 6è

S’han assolit els mínims TIC a cada cicle?

1.8.3 Elaboració del pla TAC.

1.9 Actualització del PEC.

Elisabet Ginestera Serra

X

X Haver fet el que s’ha programat, consultar Memòria anual de centre. 21

X


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

1.9.2 Revisió i aprovació del Projecte lingüístic.

X

1.9.2 Revisió i actualització del PEC. 1.9.3 Revisió i actualització del Projecte de Convivència.

X

OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL Estratègia Activitats Indicadors de progrés

2.1 Millora de la imatge de l’escola

2.2 Millora de l’atenció a les famílies.

17/18

18/19

19/20

20/21

2.1.1 Celebracions i jornades de portes obertes.

Aconseguir fins a un 90% assistents.

50%

65%

75%

90%

2.1.2 Actualització periòdica del blog.

Augment d’un 20% les visites al bloc.

5%

10%

15%

20%

2.2.1 Estudi de diferents opcions per diversificar l’atenció a les famílies.

Incrementar el grau de satisfacció de les famílies.

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2 Passar enquesta a les famílies per detectar el grau de satisfacció o de necessitats.

2.3 Potenciació de la participació centre – entorn.

Temporització

2.3.1 Realització Increment del d’activitats conjuntes nombre d’activitats amb altres centres conjuntes. del municipi.

22


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

2.3.2 Participació en els tallers de prevenció de les violències (igualtat i gènere).

Augment de l’autoestima, l’acceptació, el respecte...

2.3.3 Participació en el Pla Educatiu d’Entorn.

2.4 Reduir l’absentisme.

Elisabet Ginestera Serra

X

X

X

X

2%

2%

2%

2%

2.4.1 Treball de conscienciació amb les famílies. 2.4.2 Reunions periòdiques amb la treballadora social i les assistents socials per fer el seguiment dels casos. 2.4.3 Derivació dels casos reincidents i/o preocupants.

Reduir un 8% l’absentisme respecte els resultats d’indicadors del curs 2015 d’Ed. infantil absències, superiors al 25%: 24,26 %

2.4.4 Activació del protocol de l’Ajuntament. 2.4.5 Treball sistemàtic amb les famílies que pateixen situacions socioeconòmiques desfavorides. 2.4.6 Derivació del casos més greus. 2.4.7. Acompanyament en la tramitació de beques i ajudes. 2.4.8 Acompanyament i assessorament a les famílies en situacions complicades.

Reduir un 8% l’absentisme respecte els resultats d’indicadors del curs 2015 d’Ed. Primària, absències superiors al 5%: 29,5 %

23


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

2.4.9 Seguiment i coordinació amb els serveis socials dels casos més greus.

2.5 Millorar i potenciar al màxim el desenvolupament integral i harmònic dels nens i les nenes.

2.5.1 Continuació del projecte de DIPSALUT “L’Aventura de la vida” a 3r, 4t, 5è i 6è.

Augment de l’autoestima, l’acceptació, el respecte...

2.6 Millorar la cohesió social del professorat.

2.6.1 Creació i funcionament de la comissió de festes.

Millora de les relacions i treball en equip.

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.2 Sortida lúdica a final de curs.

4. LIDERATGE DISTRIBUTIU (Treball en equip i Millora de la satisfacció) La nostra escola compta amb un gran grup d’excel·lents professionals de l’ensenyament. Cada docent, des de la tasca que està portant a terme i que lidera en el centre en aquest moment, està ajudant a la funció de lideratge del centre educatiu. Per tant, per la nostra part pensem promoure aquest lideratge distribuït que propiciarà que es generi un col·lectiu professional fort i d’alta qualitat. En aquests darrers anys, el concepte de gestió de centres educatius ha canviat i l’autonomia dels centres és un dels factors més importants d’aquest canvi. Les normatives actuals aposten per un model de gestió de centre en el qual les decisions fonamentals s’hauran de prendre des del centre i en funció de les seves necessitats i dels objectius proposats. En aquest nou marc, el paper de la direcció adquireix rellevància especial per avançar en la millora de l’èxit escolar i la cohesió social, però també caldrà saber molt bé de quins recursos es disposarà per fer front als objectius i a la realitat del centre.

24


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

Així doncs, cal un seguiment i un reconeixement des de la Direcció de totes les tasques i projectes, innovadors i capdavanters, que s’estiguin promovent al centre, especialment per part del professorat, però també de l’alumnat i de l’AMPA. La participació del professorat en la presa de decisions es durà a terme a partir de l’actual estructura organitzativa basada en el treball dels equips de cicle i intercicle. Aquests equips, juntament amb el claustre de professors, ajudarà a aconseguir un funcionament més operatiu, establint canals de comunicació per tal d’afavorir la participació de tothom. Considerem molt important la figura del coordinador/a de cicle com a dinamitzador i potenciador de la participació del seu cicle dins l’organització de l’escola. Les tasques dins l’equip directiu cal que estiguin ben distribuïdes per poder-les abastar. La visió de conjunt ha de ser un aspecte fonamental per poder avançar en les línies i objectius marcats entre tots. En aquest marc global el treball en equip es mostra com una eina fonamental per tal de resoldre convenientment els reptes plantejats. El repartiment de tasques, la seva distribució, el seguiment de les actuacions, la seva valoració i la coordinació periòdica seran l’eina que permeti assolir els objectius marcats. És tasca de la direcció vetllar pel bon funcionament de l’escola i resoldre aquelles qüestions que permetin obtenir els recursos necessaris i assolir els objectius fixats, sempre en el marc de millora per l’alumnat i les famílies.

5. MECANISMES D’AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES Els mecanismes d’avaluació ens han de permetre valorar el grau d’assoliment dels objectius que hem definit en aquest projecte i esdevenen un element clau per a la millora contínua de la qualitat. Els objectius, els recursos, les línies d’actuació i els mecanismes d’avaluació es concretaran en la Programació General Anual (PGA) de cada curs acadèmic.

25


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

Els grups d’interès als quals cal retre comptes i els documents on en queda constància en el nostre centre són: Administració educativa: memòria anual de centre, rendició de comptes econòmics i altres informacions requerides per l’administració educativa. Consell Escolar: Actes de les reunions del Consell Escolar. Claustre de professors: Actes de les reunions del claustre de professors. Famílies: Butlletins de notes, comunicacions dels tutors, circulars informatives, registre d’entrevistes... AMPA: Actes de les reunions amb la direcció. Inspecció educativa: AVAC, indicadors i altres informacions requerides per la inspecció.

6. PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU L’equip directiu de l’escola estaria format per les següents persones: Directora: Elisabet Ginestera Serra. Propietària definitiva a l’escola des de l’any 2011. Cap d’Estudis: Cristina Laserna Noguer. Propietària definitiva a l’escola des de l’any 2009. Secretària: Meritxell Ibarz Solà. Propietària definitiva a l’escola des de l’any 2009.

26


Escola Jaume Vicens Vives

Projecte de direcció 2017-2021

Elisabet Ginestera Serra

Legislació i documentació

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Document “Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018”.

Resolució ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.