Page 1

ACTES Per: informar, debatre, gestionar i avaluar

Documents de treball

Demanda: 002 Data: 26/10/2010


ACTES a 9/11/2010

Índex

1.

Introducció.

2.

Per què es fan actes? Finalitat i objectius.

3.

Abans de l’acta: la convocatòria de reunió.

4.

Modalitats de registre de reunions. 4.1 Característiques 4.2 L’Acta 4.2.1 Exemple model d’acta. 4.3 L’acta – resum. 4.3.1 Exemple model d’acta - resum.

5.

Procés de dinamització. 5.1 Calendari 5.2 Mapa resum dels entorns de reunió. 5.3 Quadre resum de les actes i actes – resum dels entorns de reunió de centre.

6.

Com avaluem els resultats? 6.1 Models de buidatge.

2


ACTES a 9/11/2010

1.

Introducció

Aquest document de treball és fruit de la demanda d’assessorament d’un centre educatiu al Servei educatiu de l’Alt Empordà. Es proposa treballar a partir de tres moments de reflexió.

• • • •

1. Diagnòstic i anàlisi

2. Planificació i desenvolupament

3. Avaluació dels resultatsCom es redacten les actes? Com es fa el buidatge ? On es recullen les actes ? Es fan actes en tots els entorns de reunió ? • Quina utilitat tenen ? • Quins suports s’utilitzen ? • Quantes actes es fan al llarg del curs ?

De l’anàlisi de les variables Recollida de dades i anteriors es redacta un document anàlisi dels resultats de treball per planificar i dissenyar obtinguts. l’estructura de les actes.

2. Per què es fan actes: Finalitat i objectius El procés d’elaboració d’una acta és diferent en funció de la seva finalitat. D’entrada, la funció d’una acta és deixar constància dels acords que es prenen en una reunió i de les incidències que hi ha hagut. El Departament d’Educació estableix l’elaboració d’actes en els entorns educatius de les següents reunions: Prescriptiu1 Entorn de reunió • Claustre • Consell Escolar • Comissions d’avaluació

modalitat

Acta

Recomanable2 Entorn de reunió modalitat • Reunions equip directiu • Comissions • Reunions de Cicle • Reunions amb les famílies Acta • Entrevistes de tutoria Resum • Comissions “ad hoc” • Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)

De les dues modalitats esmentades per recollir informació mitjançant actes, una d’elles és prescriptiva, i l’altra recomanable en funció de 1

Segons la Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de Segon Cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2010-2011. [2010/7801] 2 Segons ha de constar en el Reglament de Regim Intern dels centres educatius.

3


ACTES a 9/11/2010

l’estructura del centre. Aquesta segona modalitat de recollida d’informació la podem anomenar: acta-resum, informe-resum, o bé actad’acompanyament. El seu format és més lliure i àgil i ens permet fer un seguiment molt visual dels acords i temes pendents. Registre de reunions,

Acta

Acta - Resum

A partir d’aquesta breu anàlisi i, seguint les instruccions d’inici de curs que regulen el funcionament de centre, podem estructurar les reunions formals mitjançant l’elaboració sistemàtica d’aquestes actes, tant a nivell prescriptiu com recomanable. També podem establir paràmetres per fer el buidatge de les actes i la dinamització de les reunions, a fi i efecte d’apropar-nos als següents objectius. Objectius

• • • •

Deixar constància dels acords que es prenen en una reunió i de les incidències que hi ha hagut. Garantir el traspàs d’informació entre el professorat del claustre. Ampliar l’entorn de registre i anàlisi de dades. Facilitar el procés de buidatge de la informació i l’accessibilitat a la mateixa per part de tots els agents implicats.

4


ACTES a 9/11/2010

3. Abans de l’acta: la convocatòria de reunió Les reunions, perquè siguin veritablement eficaces, han de convocar-se formalment mitjançant notificació emesa per la persona que la sol—licita i dirigida a tots els assistents, incloent (si és possible) la següent informació: . Objecte de la reunió. . Ordre del dia. . Data, hora i lloc. . Durada estimada. . Relació d’assistents (Interns i Externs). . Moderador de la Reunió. . Responsable de l’elaboració de l’Acta de la Reunió. És recomanable que els temes o assumptes a tractar es preparin amb anticipació, per a què el desenvolupament de la reunió s’efectuï amb la major eficàcia possible. A tal fi, els informes, propostes o documentació relativa als mateixos s’han de lliurar amb la convocatòria, amb l’objectiu que els temes siguin coneguts i analitzats individualment i de forma prèvia a la reunió. Gràcies als avantatges de la xarxa, resulta molt efectiu cursar les convocatòries i documentació per correu electrònic o espais on line (ex. eines google), tret que es tracti d’una reunió molt formal o per la que degut a raons externes (jurídiques o d’un altre ordre), sigui necessari fer-ho per correu postal (ex. reunions del Consell Escolar).

4. Modalitats de registre de reunions 4.1 Característiques Tradicionalment, les actes han reproduït literalment la sessió. Darrerament, però, hi ha hagut un canvi d'actitud en la redacció d'aquests documents: s'ha tendit a fer les actes més esquemàtiques, de manera que siguin més fàcils de redactar i de consultar, s'hi han introduït encapçalaments i numeració ordenada de fets i acords, s'han eliminat els fets superflus i els comentaris personals (fora dels que els participants a la reunió demanen expressament que constin en l'acta). Per tant, la redacció d'una acta s'ha de guiar pels criteris següents: la concisió, la selecció dels continguts i la voluntat de síntesi i d'estructuració. Pel que fa al tractament, val a dir que en general predomina el tractament impersonal. Però el secretari o secretària encarregat de redactar l'acta, en referir-se a terceres persones i a ell mateix, ho fa amb la 3a. persona del singular. En la fórmula final, però, el tractament canvia a la primera persona del singular. Així mateix, es recomana fer servir el present al llarg del desenvolupament de l'acta, encara que, de fet, aquest document es redacti posteriorment a la data de la reunió.

5


ACTES a 9/11/2010

4.2 L’acta a) Títol El títol de l'acta ha d'incloure el nom de l'organisme (comissió, fundació...) i el número de la sessió, si escau. Recordeu que els noms propis d'organismes s'escriuen amb majúscules inicials. b) Identificació de la reunió Ha d'incloure les dades següents: lloc, data, hora de començament i hora d'acabament. S'ha d'escriure el dia amb xifres, el mes amb lletres i l'any amb xifres, complet i sense punt entre la primera xifra i la segona. Les hores se separen dels minuts amb un punt i no s'afegeix al darrere el mot hores, ni desenvolupat ni abreujat, ja que en l'encapçalament corresponent ja s'hi indica. c) Assistència S'ha de fer la llista de les persones que han assistit a la reunió, encapçalada per la fórmula Assistents, i s'hi ha de fer constar el nom i els cognoms de cada persona, el càrrec o la funció que té en l'organisme i, si és el cas, si assisteix a la reunió com a representant d'algun altre organisme. Així mateix, també hi ha d'haver la llista de les persones absents, si escau, encapçalada amb una de les fórmules següents: * Han excusat la seva absència (si realment l'han excusada) * Absents (si no l'han excusada) d) Ordre del dia S'han de reproduir els mateixos punts que s'han inclòs en la convocatòria de la reunió i, si escau, les modificacions que hi ha hagut. Com en la convocatòria, els diferents punts de l'ordre del dia han d'anar numerats, i, aquesta numeració, s'ha de mantenir en el desenvolupament de la sessió. e) Desenvolupament de la sessió Ha de quedar constància, de manera sintetitzada, l'evolució de la sessió. Cal que hi hagi una breu referència a cada un dels punts de l'ordre del dia, en paràgrafs separats, d'acord amb l'ordre i la numeració establerts. Sovint, s'acostuma a repetir l'enunciat corresponent de l'ordre del dia com a títol. f) Acords S'especifiquen els acords presos amb relació a cada un dels diferents punts de l'ordre del dia. Convé que els acords s'expressin en apartats diferents i que segueixin l'ordre i la numeració de l'ordre del dia. En cas que hi hagi temes de l'ordre del dia que no s'hagin tractat per decisió expressa dels membres de la reunió, s'han d'afegir en darrer terme en aquest apartat. g) Temes pendents Només s'ha d'incloure l'apartat de temes pendents en els casos en què per manca de temps no s'han pogut tractar alguns dels temes inclosos dins l'ordre del dia.

6


ACTES a 9/11/2010

h) Fórmula final Sempre és la mateixa i, de fet, accepta poques variacions. Cal tenir en compte que s'ha d'emprar la forma femenina o masculina dels càrrecs, segons la que correspongui en cada cas. * El director aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. * La directora aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau de la directora. i) Signatura Hi ha dos blocs d'informació que cal col—locar de costat, la signatura de la persona que actua com a secretari i la de la persona que actua com a president de l'òrgan. Fem servir la forma femenina o masculina dels càrrecs, segons la que correspongui a cada cas. j) Annexos Els documents que s'adjunten a l'acta com a annexos s'han d'indicar al final del document, gairebé a peu de pàgina; si n'hi ha més d'un, han d'anar numerats d'acord amb l'ordre d'aparició en el text (annex 1, annex 2...).

Trobareu molts models diferents d’actes, però creiem que aquest és el que més s’ajusta a la realitat dels centres educatius. http://www.uoc.edu/serveilinguistic/llenguatge/documentacio/acta.html [data consulta, 02/11/2010]

7


ACTES a 9/11/2010

4.2.1 Exemple model d’acta.

Acta de la reunió

núm: 001

Acta de la reunió celebrada al Servei educatiu de l’Alt Empordà amb seu a Figueres el X d’octubre de 2010, en motiu de la reunió de la Comissió d’avaluació de 1r. d’ESO grup B Assistents: Excusen l’assistència: Absències:

Ordre del dia 1. 2. 3. 4. 5.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió celebrada el x d’octubre de xxxx. 2. 3. 4. 5. Precs i preguntes

Acords, 1. 2. 3.

Sense res més a dir, el director/a aixeca la sessió, a les xx,xx hores de la qual, com a secretari/a, estenc aquesta acta. Signatura, 8


ACTES a 9/11/2010

4.3 L’acta - Resum Tal i com hem dit, l’acta – resum és un document no prescriptiu, però recomanable que ens permet d’una manera ràpida i eficaç, sistematitzar la presa de decisions del centre en els diferents entorns de treball. No existeix un model únic de recollida d’informació, però sí que resulta interessant poder establir paràmetres de traspàs de la informació d’una reunió a l’altra, o bé d’un curs a l’altre. El fet de disposar de la Programació General de centre i del Pla anual de centre ens obliga a pautar i seqüenciar les actuacions que es realitzaran al llarg del curs. Això vol dir que s’haurà de tenir present COM i QUAN visualitzar els desajustos o modificacions que es detectin durant la marxa del curs en les diferents reunions, sense que això suposi aturar el procés. Amb aquesta finalitat es proposa classificar per nivells d’implicació i esforç les situacions generades a partir dels acords o temes pendents en cadascuna de les actes – resum, de la següent manera.

Nivell baix (1) Nivell mig (2) Nivell alt (3)

d’implicació i esforç. Es pot resoldre o incorporar la situació generada abans de la propera sessió. d’implicació i esforç. Es pot resoldre o incorporar la situació generada durant la marxa del present curs. d’implicació i esforç. Abans d’incorporar la situació generada, caldrà debatre el cas per a incorporar-la en el proper curs.

9


ACTES a 9/11/2010

4.3.1 Exemple model d’acta -resum Acta - Resum núm.: Motiu: Comissió de festes

Curs:

Assistents: Excusen l’assistència: Absències: Data: Hora inici:

Lloc/sala: Hora d’acabament:

Ordre del dia 1. Traspàs informació, 1.1 1.2 1.3 2. A fons, 2.1 2.2 2.3 - Precs i preguntes, Acords, 1.3 2.1 2.2 3. -

Temes pendents,

nivell

Els temes pendents passaran a formar part de l’ordre del dia de la següent reunió en funció del nivell assignat Cada reunió ha de començar amb la lectura i revisió dels acords.

10


ACTES a 9/11/2010

5. Procés de dinamització.

Tal i com s’ha dit, per tal de deixar constància de les reunions realitzades al centre i segons acord pres en el claustre de professors/es en data x, de maig de 2010 és preveu realitzar actes - resum de les següents reunions: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Reunions equip directiu Comissions Reunions de cicle Reunions amb les famílies Entrevistes de tutoria. Comissions “ad hoc” Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

Com ho farem ? En funció del sistema de recollida, emmagatzematge i buidatge de les dades del centre, podem trobar diferents suports. Suports per al traspàs de la informació Suports Paper

Intranet

On line

Avantatges . De fàcil dinamització . No requereix suports tecnològics . Adaptable en espai i temps . No requereix formació . Possibilitat de compartir els documents en tot moment . Permet un buidatge automàtic . Permet una convocatòria de reunió automàtica . Requereix formació prèvia

. Possibilitat de compartir els documents en tot moment . Permet un buidatge automàtic . Permet una convocatòria de reunió automàtica . Requereix formació prèvia. . Els aplicatius són gratuïts.

Inconvenients . Ubicació limitada . Dificultat en el buidatge . Fàcil d’extraviar . Dependència de la connexió a la xarxa Internet . Cal crear o comprar l’aplicatiu de gestió . Requereix manteniment . Requereix formació prèvia . Cal vetllar per la seguretat en les contrasenyes. . Dificultat en controlar l’ús de la informació. . Dependència de la connexió a la xarxa Internet . Requereix formació prèvia . Cal vetllar per la seguretat en les contrasenyes. . Dificultat en controlar l’ús de la informació.

11


ACTES a 9/11/2010

Un cop s’han estructurat totes les actes i s’ha escollit el sistema que millor s’adapta a les possibilitats del centre, és important mantenir-lo durant un període mínim de 3 anys. D’aquesta manera podrem valorar la seva utilitat, dinàmica i estalvi de temps. Per contra, el canvi constant en els formats, estructura i dinàmiques en dificulta molt el seguiment i en propicia la pèrdua de la informació. Segons el nostre parer cal jugar amb tres. a) Contingut: el contingut a treballar en cada reunió ha de formar part del PEC i Programació general de centre. b) Dinamització: cal tenir molt present com es recolliran, seguiran i buidaran els acords arribats en la reunió. c) Imatge / Ubicació: És molt important visualitzar i localitzar en tot moment els documents (actes) de manera eficaç, responent al següent cas.

CAS: “Ens trobem en ple mes de febrer, al nostre centre s’ha produït una baixa d’una tutoria de llarga durada. Ens arriba un substitut per cobrir l’esmentada baixa. Com es pot fer el traspàs d’informació de manera eficient i eficaç de tots els temes que treballa el centre en referència a la seva tutoria ?”

12


ACTES a 9/11/2010

5.1 Calendari Un bon recurs pràctic a l’hora d’encapçalar el “llibre” d’actes, en el cas d’utilitzar el suport en paper, es disposar d’un calendari anual. D’aquesta manera amb “un sol cop d’ull” podem visualitzar el mapa de reunions de tot el centre. Això pot ajudar a planificar i organitzar tot el calendari de reunions i actes. El problema d’aquest recurs el trobem a l’hora de canviar una reunió, doncs, si ens falla la memòria, la podem col—locar sobre una altra, ja que resulta molt difícil tenir actualitzat el calendari. L’eina que supera aquest escull és el google calendar que trobarem a partir del navegador del correu de l’xtec.

13


ACTES a 9/11/2010

Acta - Resum

Descriptor

5.2 Mapa resum dels entorns de reunió Equip Directiu

ED + SEAE

. Entorn de reunió en el que es tracen les línies de gestió, organització, planificació, execució i avaluació del centre . Composició: director/a, cap d’estudis, secretari/a, coordinador/a pedagògic/a

. Entorn de treball que s’estructura en funció de les demandes presentades en el pla d’actuació en centre. Cada equip del SEAE pacta l’acompanyament amb el centre . Composició: ED i professionals del SEAE

Reunions de Cicle . Composició: mestres-tutors, mestres adscrits al cicle, i especialistes no tutors, la presència dels quals, és necessària en les sessions d’avaluació. . Cada Cicle tindrà un Coordinador/a que redactarà l’acta de les reunions segons el model existent a l’escola on hi consten els acords presos i les propostes que fa el cicle en els temes d’interès general de l’escola.

Comissions

CAD

Reunió Famílies

. Entorns de reunió periòdiques centrats en una temàtica prioritzada pel centre. . Normalment es diferencien dues parts: 1) gestió i dinamització de les actuacions 2) integració curricular . Entorn idoni per crear xarxa amb les famílies. . Composició: diferents docents del centre

. Entorn de reunió que té com a objectiu planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. . . . Composició: presidida pel director/a o un altre membre de l’equip directiu. • els/les mestres d’educació especial i, si escau, els/les mestres d’audició i llenguatge, • el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre, • els coordinadors de cicle o altre professorat que el centre consideri convenient, • els professionals de la USEE, si escau, • professional de l’EAP que intervé en el centre.

Presentació inici de curs. Cal pensar en estratègies per captivar l’atenció de les famílies. No es tracta de demostrar el que sabem, sinó què volem dels nens/es i de les famílies

14


Possibles Continguts

ACTES a 9/11/2010

. Planificació de l’estructura organitzativa (optimització dels recursos humans, materials i funcionals, organigrama per tasques i càrrecs) curricular i del sistema de relacions (tipus de comunicació, presa de decisions compartida, resolució de conflictes...). . Optimització i revisió dels canals de discussió i participació del professorat i de la comunicat educativa, en general, en el centre. . Millora dels processos d’ensenyament- aprenentatge i del treball en xarxa. . Disseny de mesures autoavaluatives del propi centre. . Preparació i coordinació de les diferents reunions i comissions. ...

. Concreció de les necessitats del centre i definició del pla d’actuació del SEAE (objectius, actuacions, indicadors, horari...), tenint en compte els objectius que el centre es planteja dins de la seva PGC, les instruccions d’inici de curs i les recomanacions de la Inspecció.

. Qüestions d’organització general concreta: horaris, desenvolupament curricular, sortides, planificació de les activitats, unificació de criteris pedagògicodidàctics, ... . Discussió prèvia al Claustre de propostes referides als documents i/o activitats de l’escola. . Sessions d’avaluació.

. Elaboració de documents de gestió de centre. . Organització i planificació d’activitats i actes festius. . Recerca i organització de materials.

. Concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. . Organització, ajustament i seguiment dels recursos del centre i de les mesures adoptades. . Seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques. . Proposta dels plans individualitzats.

Què farem ? Com ho farem ? Com poden participar les famílies en el dia a dia del centre: - festes escolars - projectes - sortides - acompanyaments a l’aula.

15


ACTES a 9/11/2010

ACTA

Mapa resum dels entorns de reunió Claustre

Descripció

. El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i la planificació educatives del centre. . Composició: la totalitat dels/de les professors/es que hi presten servei i el presideix el/la director/a.

Comissions d’avaluació

. A cada cicle s'ha de constituir una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a mínim, un cop per trimestre. . Composició: equip docent de cicle, està presidida pel cap o la cap d'estudis o per qui, a aquests efectes, n'exerceixi les funcions. Un tutor o tutora . El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada del cicle ha d'actuar com a secretari o secretària de dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui la sessió i estendre'n una acta. el Director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus . En l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat, membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i l'equip docent de cicle ha d'adoptar les decisions al final de cada curs escolar. per consens. En cas que no s'hi arribi, s'ha de fer per . L'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus majoria. membres. El secretari del Centre estén acta de cada sessió, . En la darrera sessió d'avaluació del cicle, s'ha de la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la fer la valoració final per àrees i la valoració global documentació general del Centre. del progrés de cada un dels/de les alumnes. . Per a l'alumnat que assoleixi de manera incompleta els objectius del cicle es decidirà si ha de romandre un any més en el cicle o no.

Consell Escolar És l’òrgan representatiu de la comunitat educativa, i a través d’ell aquesta exerceix el dret a la participació en el control i la gestió del centre. . Composició: El director, que n’és el president • La cap d’estudis • Una persona representant de l’ajuntament del terme municipal en el qual hi ha el centre • Un nombre determinat de mestres que elegeix el claustre • Un nombre determinat pares i mares elegits entre les famílies • Un membre designat per l’associació de mares i pares • Un representant del personal d’administració i serveis del centre • La secretaria del centre, que actua de secretaria del consell escolar, amb veu i sense vot El procés electoral s’efectua cada dos anys per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors electius que integren els consells escolars. . Es reuneix almenys una vegada al trimestre, i sempre que sigui necessari, per a la realització de les funcions que li correspon, d’acord amb el reglament de règim interior del centre. . Ha de ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.

16


Continguts

ACTES a 9/11/2010

Participar en l'elaboració del PEC. - Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l'ED sobre l'organització i la PGC, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars. - Establir criteris per a l'elaboració del PCC, aprovarlo, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions. - Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre. - Informar del nomenament dels professors-tutors. - Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació abans que el Director no la presenti al Consell Escolar del Centre. - Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. - Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l'Institut. - Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del Centre en general. - Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l'elaboració del RRI. - Aportar a l'ED criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d'Estudis del Centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. - Conèixer les candidatures a la Direcció i els programes presentats pels candidats. - Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Educació.

. Anàlisi de l'evolució dels aprenentatges de cada alumne/a. . Establiment de les mesures d'adequació i reforç, modificació d'estratègies, així com els ajustaments de programació que convinguin. . Valoració final per àrees i la valoració global del progrés de cada un dels/de les alumnes.

El CONSELL ESCOLAR ha de poder intervenir en el control i la gestió del centre pel que fa als assumptes següents: . Designació de professors. . Admissió d’alumnes. . Pressupost econòmic i rendició anual de comptes. . Programació general del centre. . Activitats complementàries. . Supervisió de la marxa general de l’escola. . Reglament de règim interior. . Proposta de mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. . Anàlisi i valoració del funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitza l’Administració educativa.

17


ACTES a 9/11/2010

5.3 Quadre resum de les actes i actes - resum dels entorns de reunió del centre.

Actes i actes - resum de les reunions Entorns reunió Codi ed01 1.Reunions equip directiu Seae01 2.Reunions Ed + SEAE c01 3.Claustre 4.Reunions de cicle 4.1 Educació Infantil 4.2 Cicle Inicial 4.3 Cicle Mitjà 4.4 Cicle Superior 5.Comissions 5.1 C. de Sant Jordi 5.2 C. de la Castanyada 5.3 C. de Nadal 5.4 C. de Carnestoltes 5.5 C. de Biblioteca 5.6 C. Escola Verda 5.7 Comissió de ... 6. Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) 7. Consell Escolar 8.Comissions d’avaluació 9. Reunions Famílies 10. Reunió tutoria * Setmanes curs: 38

ei01 ci01 cm01 cs01 csj01 cc01 cn01 car01 cb01 cev01

Tipus Acta - resum Acta - resum Acta

Acta - resum

Acta - resum

Periodicitat Setmanal Quinzenal Preceptivament 1 cop cada 2 mesos

Setmanal Setmanal Setmanal Setmanal mensual mensual mensual mensual mensual mensual

5 3 5 Professorat 3 Rotatiu 9 9

Acta - resum

Quinzenal

ce01

Acta

Trimestral Trimestral x curs

Tu01

Acta Acta - resum Acta - resum

4 Secretari/a 30 30 Coordinadors/es 30 30

cad01

AVa01 Fa01

Graella - 1 Total Responsable 30 Secretari/a 12 Referent SEAE

10

Assessor/a SEAE

3 Secretari

3 Mestre/a -tutor/a del cicle

Anual x curs 1,2 x alumne/a

Total

12 Mestre/a -tutor/a Mestre/a -tutor/a

228

(*) És proposa un model de seguiment de la intervenció diferent. Veure documents de treball demanda: 007

18


ACTES a 9/11/2010

6. Com avaluem els resultats. 6.1 Models de buidatge a) Exemple de BUIDATGE ESPECÍFIC de les actes o actes – resum. Graella - 2 Buidatge de les Reunions de coordinació: Cicle Inicial. Indicadors d’observació 2010-2011 % 2011-2012 % comparativa 30 100 % 1. Reunions programades 25 83,3 % 2. Reunions realitzades 8 100 % 3. Assistents potencials 7 87,5 % 4. Mitja d’assistència real 2 25 % 5. Mitjana Excusen assistència 1 12,5 % 6. Mitjana d’absents 4 h 10 ‘ 16 % 7. Retards acumulats INICI* 16 % 4 h. 10’ 8. Retards acumulats FINAL* (*) 25 hores de reunió. La mitjana s’ha calculat amb un retard de 10 minuts en l’hora d’inici i tancament.

- Preguntes que es poden generar a partir de l’observació d’aquesta graella. Indicadors 1 i 2; Com a convocant de la reunió: - He pogut realitzar totes les reunions programades ? - És significatiu el marge ? - Cal modificar dia o hora ? - Coincideixen sempre les reunions amb els dies de més festes escolars ? Indicadors 3 – 6, Com a convocant de la reunió: - El professorat acostuma a comunicar les absències, retards ?. - Sempre és el mateix professorat el que es troba en aquesta situació ? - Dificulta la marxa de la reunió aquesta situació ? Indicador 7 i 8 Probablement estem davant d’un dels indicadors que més inquieta el centre. Cal tenir present la dificultat en quadrar reunions per part de l’equip directiu. No es pot convocar una reunió a les 13 h. si l’alumnat surt a la mateixa hora. És millor convocar-la a les 13.10h., amb el compromís que tothom podrà ser-hi. Els retards constants en els inicis i acabaments de les reunions provoquen molta desafecció i cansament al professorat.

19


ACTES a 9/11/2010

7. Pendents nivell ALT (3)

6. Retards acumulats

5. Absències

4. Excusen l’assistència

3. Mitja d’assistència

2. Reunions realitzades

Entorns reunió

1. Reunions programades

b) Exemple de BUIDATGE GENERAL de les actes o actes – resum.

Reunions equip directiu Reunions ED + SEAE Claustre Reunions de cicle Educació Infantil Cicle Infantil Cicle Mitjà Cicle Superior Comissions C. de Sant Jordi C. de la Castanyada C. de Nadal C. de Carnestoltes C. de Biblioteca C. Escola Verda Comissió de ... Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD)

Consell Escolar Comissions d’avaluació ..... Totals

- Preguntes que es poden generar a partir de l’observació d’aquesta graella. Indicadors 1 - 6 Ens dóna una idea de l’elevat volum de reunions que realitza el centre al llarg del curs i la dificultat de poder-les realitzar totes si no es planifiquen amb temps. Indicador 7 Ens dóna una idea del nombre de temes pendents que no s’han resolt durant el curs i que caldrà plantejar i incorporar el curs vinent. A continuació es mostra un exemple de buidatge per recollir i avaluar els temes pendents d’aquest nivell.

20


ACTES a 9/11/2010

c) Exemple de BUIDATGE dels temes pendents de curs.

Temes pendents Motiu:

Curs:

núm: Data:

Comissió de Cicle inicial Nivell alt d’implicació i esforç*

1.1 1.2 1.3 1.4 -

(*) Dels tres apartats que fan referència a l’apartat de temes pendents, és important buidar el tercer apartat, que fa referència als temes que caldrà debatre durant el mes de juny - juliol per l’equip directiu o claustre, aprovar-ho i passar a incorporar-ho al Pla anual de centre del proper curs.

21

Com elaborar actes  

com elaborar actes

Advertisement