Page 1

darrera revisi贸 febrer de 2012


ÍNDEX DEL PEC DE L’ESCOLA L’ESCULAPI

INTRODUCCIÓ ........................................................................................3 L'ESCOLA ...............................................................................................4 TRETS D’IDENTITAT ...............................................................................5 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA .............................................................6 ELS SERVEIS I RECURSOs......................................................................7 OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA ...................................................9 ÀMBIT PEDAGÒGIC: 9 PROPOSTES I OPCIONS METODOLÒGIQUES

10

L’ACOLLIMENT .....................................................................................10 LA BIBLIOTECA....................................................................................11 RACONS ...............................................................................................11 AULA DE JOC SIMBÒLIC.......................................................................12 ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL / DESCOBERTA DE L’ENTORN................................................................13 PROJECTE FAMÍLIA-ESCOLA ...............................................................16 ÀREA DE PLÀSTICA ..............................................................................18 ÚS DE LES TAC .....................................................................................19 ESCOLA VERDA ....................................................................................19 PROJECTE DE L’HORT..........................................................................20 FESTES I EFEMÈRIDES .........................................................................20 EIX TRANSVERSAL ...............................................................................21 CRITERIS DE FUNCIONAMENT PEDAGÒGICS ......................................21 RUTINES I HÀBITS

21

ÀMBIT MATEMÀTIC

21

ÀMBIT DE LES LLENGÜES

23

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ..............................................25 SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT ...................................................26 SESSIONS D’AVALUACIÓ .....................................................................26 COL·LABORACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA......................................................27 ORGANITZACIÓ DE L’HORARI ESCOLAR .............................................27


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

INTRODUCCIÓ Aquest document és la proposta del projecte educatiu de centre de l'escola l’Esculapi on s’expressen, a partir del context de l’escola i el seu entorn, els objectius educatius que es pretenen aconseguir, com l’organització i funcionament necessaris per assolir-los. El nostre centre s’està desenvolupant a partir dels següents projectes: PROJECTES D’ESCOLA

BIBLIOTECA

projectes de l’àrea de

ESCOLES

PLANS

ESCOLAR

medi

VERDES

DE CENTRE

i descoberta de l’entorn

Projecte d’innovació

Projecte Cd’AP

Socialització

PUNTEDU

Empúries

ll. de text

Hort escolar

pla TAC pla de formació plans d’acollida

pla de lectura del centre

Curs 2011.12

3


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Aquests es van

modelant, ampliant, modificant... amb l’aportació i

participació dels diferents membres de la comunitat educativa.

El nostre projecte educatiu és una eina que vol: 1. Identificar el punt de partida de la nostra actuació educativa: Com és l’escola. Quins recursos té A quin barri, a quin poble es troba. 2. Formular els trets que configuren la seva identitat. 3. Concretar els objectius, propostes i opcions metodològiques. 4. Explicar el funcionament bàsic i l’organització de centre.

L'ESCOLA El centre d'Ensenyament Infantil i Primària

L’ESCULAPI és una escola

pública que depèn de la GENERALITAT DE CATALUNYA. Es troba situat a la població de L'Escala, a la part Sud del municipi. És un centre de nova creació que va començar a funcionar durant el curs escolar 2006/07 amb el cicle d'Educació Infantil (P3-P4 i P5 i el 1r cicle del Cicle Inicial d'Educació Primària). Des dels seus inicis fins a mitjans del curs 08/09, les aules es trobaven ubicades en mòduls; a partir del mes d’abril de 2009 es va entregar part del nou edifici escolar, i vam fer el trasllat. El curs 2009/10 hem quedat ubicats definitivament a l’edifici nou.

El nom de l’escola neix de la commemoració del centenari del Déu grec “ Sclepis”, déu de la medicina i molt proper al nostre entorn, degut a què la seva escultura es troba ubicada a les ruïnes d’Empúries que formen part del nostre municipi i del qual s’ha celebrat molt recentment el seu retorn. L’ajuntament col—labora amb el personal de serveis: conserge, neteja, manteniment i altres serveis educatius. Actualment s’ofereixen tots cursos escolars (de P3 a 6è).

Curs 2011.12

4


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

TRETS D’IDENTITAT Escola catalana: L'escola de l’Esculapi, utilitza el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge. L’escola potencia en l’alumnat el coneixement de la realitat lingüística, cultural, històrica i geogràfica de Catalunya.

Pluralista: Fem una escola oberta a tothom, respectant les diferents maneres de pensar. Formem persones responsables, educant-les per a la llibertat, responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes.

Coeducadora: Fomentem en els alumnes actituds de diàleg i tolerància davant d’una societat plural i democràtica. Eduquem per a la convivència i el respecte envers els altres, sense cap mena de discriminació.

Educació Integral: Volem fer assequibles els aprenentatges a tot l’alumnat respectant el ritme individual de cadascú, utilitzant diferents estratègies metodològiques segons els nivells i les necessitats del grup.

Compromesa amb el medi ambient: Eduquem als nostres alumnes perquè adquireixin consciència i valorin la preservació del seu entorn, aprenent a ser responsables individual i col—lectivament en la resolució de problemes ambientals presents i futurs. Es treballa per la sostenibilitat: gestió de residus, de recursos ...

Oberta a la participació: La nostra escola vol potenciar la relació família-escola a través de les entrevistes personals i les reunions de classe i mantenir informades a les famílies de la vida escolar a través de la web de l’escola, els tríptics Curs 2011.12

5


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

informatius, la cartellera, les notes ... Igualment facilitem la participació de les famílies i personal no docent, en les diverses activitats del centre. Com també en el projecte família-escola.

Educació per a la salut: Eduquem per a la salut, tenint cura de l’adquisició d’hàbits i actituds positives. Afavorim situacions perquè l’alumnat adquireixi estils de vida saludables.

Ensenyament innovador: Treballem amb propostes innovadores, amb noves tecnologies. Fomentem l’experimentació, l’observació, la participació, la investigació... Ensenyem a aprendre per aprendre i a ser persones autònomes.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Equip directiu: Els òrgans de govern queden regulats per la normativa vigent, que l’administració revisa periòdicament pel que fa referència a composició, renovació, funcions... Director/a, Cap d’estudis i secretari/a formen l’equip directiu, els quals són els responsables de la gestió i administració diària del Centre, de les relacions amb les diferents administracions, de la coordinació pedagògica Les seves funcions de cada un dels seus components vénen regulades en la Llei d’educació (LEC). Direcció: L’article 99.1 de la LEC i article 31 del capítol 1 del decret 102/2010, de 3 d’agost. Cap d’estudis i secretaria: Article 147.4 de la LEC.

Consell Escolar: En el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; capítol 3 article 45 es regula composició del Consell Escolar. El Consell Escolar està format per: El/la director/a de l’escola que n’és el president/a. Curs 2011.12

6


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Un/a representant de l’AMPA. Un/a representant de l’Ajuntament. Tres representants del claustre de mestres. Dos representants dels pares/mares d’alumnes elegits entre ells. Un/a representant del personal d’administració i serveis del Centre. El/la secretari/a del centre que actua de secretari/a del Consell amb veu i sense vot.

El Claustre: Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 146.2 de la llei d’educació. El claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i planificació educativa de l’escola. Està integrat pels mestres del centre, i és presidit pel Director/a.

AMPA (Associació de Mares i Pares d’alumnes): Està formada per pares i mares d’alumnes. Col—labora amb el professorat en l’organització d’algunes activitats i també participa en el Consell Escolar i en el programa de socialització de llibres.

ELS SERVEIS I RECURSOs Menjador Escolar: Aquest servei és gestionat pel Consell Comarcal a través de l’empresa Serhs Annex: pla de funcionament de menjador

Transport Escolar: Aquest

servei

és

gestionat

pel

Consell

Comarcal

i

funciona

amb

copagament (Consell Comarcal, Ajuntament, i família).

Curs 2011.12

7


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Servei Administratiu: L’escola compta amb una auxiliar administrativa a mitja jornada que ve assignada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta persona s’encarrega de les tasques administratives derivades de l’acció diària, sempre amb coordinació amb l’equip directiu. Les seves tasques venen definides en les instruccions de curs.

Servei de manteniment: L’escola disposa d’una conserge (contractada per l’Ajuntament) a jornada complerta pel manteniment del dia a dia. Com una empresa (SPIE iberica) externa contractada per la Generalitat de Catalunya que fa les tasques de manteniment de l’edifici.

Servei de neteja: Aquest servei el porta a terme una empresa de serveis contractada per l’Ajuntament. En aquest moments hi ha dues persones encarregades de fer la neteja del centre.

Serveis educatius: El pla de treball que porten a terme l’EAP i els SE de l’Alt Empordà queden reflectits en el document que elaboren a principi de curs. Annex: pla d’actuació de centre

Serveis socials: Hi ha unes reunions periòdiques amb l’educadora Social de l’Ajuntament i la Cap d’estudis del centre. Es tracten temes relacionats amb els alumnes i les famílies i se’ns fa el seguiment.

CAP Dos reunions anuals per tractar temes relacionats amb l’alumnat que presenta alguns risc.

Curs 2011.12

8


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA Àmbit Pedagògic:

D’acord amb l’opció metodològica adoptada pel claustre ens proposem: - Potenciar una educació activa que estimuli la iniciativa, potenciï la curiositat i la inquietud per experimentar,fomenti la creativitat, el diàleg i la presa de decisions per part de l’alumne/a. - Afavorir que els alumnes aprenguin i es desenvolupin a través dels processos adequats a cada moment evolutiu, tot respectant sempre l’evolució global de cada nen/a respecte a ell mateix i ajudant-los a superar nous reptes en l’aprenentatge. - Valorar el propi progrés, la constància i l’esforç emprat en la realització dels treballs. -Seleccionar i utilitzar material didàctic que estimuli l’activitat i creativitat dels alumnes. - Treballar hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a la col—laboració amb el grup, potenciant actituds de respecte i tolerància. -

Fomentar

que

l’adquisició

dels

aprenentatges

siguin

significatius

i

funcionals i que permetin als alumnes a aprendre a aprendre. - Utilitzar el català com a llengua habitual de comunicació a l’escola. - Integrar l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P5 com a part del currículum. - Potenciar

l’ús

de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit,

audiovisual, plàstic, musical ... - Introduir l’ús de les TAC a la nostra pràctica educativa. - Potenciar les activitats d’entorn a partir de les propostes del Cd’A d’Empúries com a complement del treball de l’aula. - Realitzar sortides culturals: teatre, colònies a final de cada cicle, museus de la comarca... - Qualsevol altre activitat que millori la pràctica educativa del professorat i l’alumnat.

Curs 2011.12

9


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Propostes i opcions metodològiques

Entenent

que

l’aprenentatge

ha

de

ser

significatiu,

partim

de

les

experiències, interessos i coneixements previs que tenen els infants. L’alumnat és el protagonista en el procés de formació. A l’hora de treballar hem de tenir en compte: - La iniciativa i la creativitat de l’alumne. - Els Interessos i les seves necessitats. -

La

construcció

del

propi

aprenentatge

a

través

de

l’observació,

l’experimentació i la reflexió de l’alumne/a. - La incorporació a les programacions didàctiques del coneixement del seu entorn més proper. - El desenvolupament per saber aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos. - La importància de les relacions entre el Centre i la societat que l’envolta, per tal de possibilitar un ensenyament que parteixi del coneixement de l’entorn.

En

el

projecte

educatiu

recollim

les

opcions

metodològiques

que

acompanyen la nostra pràctica educativa. Alguns d’aquest apartats queden ampliats en altres documents bàsics o de funcionament de centre.

L’ACOLLIMENT Acolliment dels alumnes nous i les seves famílies. L’escola té un protocol establert per l’acolliment dels alumnes i famílies quan inicien l’escolarització. D’aquesta manera comencem a establir una relació significativa amb l’escola: Annex: pla d’acollida de l’alumnat de P3 Per tal d’incorporar i facilitar el més ràpidament possible el professorat nous a la dinàmica de l’escola tenim establers uns mecanismes per poder realitzar un bon acolliment, tan si és un mestre per tot el curs com un substitut. Annex: Acollida professorat nou. Annex: Kit de supervivència.

Curs 2011.12

10


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Davant l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre preveu mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit/a. Annex: acolliment d’alumnes nouvinguts

LA BIBLIOTECA Aquest recurs forma part d’uns dels projectes inicials del centre. El Pla de biblioteca del centre s’estructura en 3 eixos principals: 1.- Fomentar l’animació a la lectura: La lectura com a plaer. La lectura per aprendre. La lectura com a font d’informació. 2.- Capacitar en l’ús de la informació: Aplicació d’estratègies d’aprenentatge per capacitar als alumnes en la utilització de la informació per adquirir nous coneixements. 3.- Formar usuaris: Capacitació dels alumnes en l’ús de la biblioteca. Saber les normes d’ús, la catalogació del llibres, de quins espais disposa...

Volem que sigui un espai d’aprenentatge en les diferents àrees curriculars. Posar a l’abast del professorat i de l’alumnat llibres temàtics (estaran relacionats amb un esdeveniment, projectes d’aula...). Préstec a l’aula: a partir del treball de projectes que es treballen a les aules, la biblioteca cedeix en préstec els llibres. També per fer lectura a l’hora del pla lector. Presentació des de la biblioteca els temes / efemèrides.... que es treballin a l’aula o des de l’escola. Annex: Pla de funcionament de la biblioteca

RACONS A partir d’aquest treball l’infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i adquireix un major protagonisme. El treball per racons potencia

la

coneixements

Curs 2011.12

necessitat nous,

i

ganes

desenvolupa

d’aprendre l’esperit

de

dels

infants,

recerca

d’adquirir

d’investigació

11

i


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

afavoreix la utilització de diferents tècniques d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. D’altra banda, els ajuda a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus avenços, a acceptar els errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.

Requereixen

comportar-se

d’acord

amb

unes

normes

de

funcionament fixades que els estimula l’autonomia personal i la col—laboració amb el grup social: amb els racons aprenen a organitzar-se, compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, ...

Racons d'Educació Infantil: 1.- Per què organitzem l'aula en racons? Organitzar l'aula per racons dóna possibilitat als infants de treballar individualment tot allò que ha après de forma col—lectiva, així d'aquesta manera els aprenentatges seran realment significatius i funcionals. El treball per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada

nen/a

planificant

activitats

d'aprenentatge

adaptades

als

seus

coneixements previs. Les mestres portem un control de manera que cada infant vagi passant cada setmana pels diferents racons. A P3 es fan 4 grups heterogenis. A P4 i P5 són els mateixos nens i nenes que es trien el racó saben que els han de fer tots quatre durant la setmana. Per portar el control dels nens que passen cada dia al racó es fa una graella de doble entrada on s'hi enganxen un gomet. Sempre que sigui possible es mirarà de ser dos adults a l'aula per tal que cadascú s’encarregui d’uns racons concrets. Annex: funcionament i organització dels racons

AULA DE JOC SIMBÒLIC En el curs 2009-2010 s'ha considerat oportú muntar una aula exclusiva de joc simbòlic ja que es considera que fins als 6 anys és el joc per excel—lència dels nens i nenes. Aquest tipus de joc ofereix unes possibilitats i recursos perquè el nen i nena pugui construir les seves narracions simbòliques. Curs 2011.12

12


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Mitjançant el joc simbòlic els nens i nenes canalitzen un seguit d’atencions i desitjos afectius que els serveixen per compensar necessitats, exterioritzar conflictes, invertir papers... Tot aquest procés de simbolització es fonamenta en els avenços que va fent el seu llenguatge, el qual li possibilita arribar a acords amb els nens amb qui comparteix el joc. Aquesta col—laboració implica un objectiu comú i l’acceptació de les normes de joc, d’uns rols.

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL / DESCOBERTA DE L’ENTORN Des de l’escola proposem a l’alumnat el treball basat en la metodologia dels projectes perquè comprenguin i assimilin millor els coneixements. Aquest sistema de treball els permet ser capaços d’interpretar, relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a les seves inquietuds. A partir d’aquest treball els alumnes proposen, argumenten, trien, elaboren objectius, fan hipòtesis, les verifiquen cercant informació (a partir de diferents fonts: textuals, TIC, visites, ...) i passen a ser els protagonistes del procés d’ensenyament - aprenentatge. Entre tots consensuem, analitzem, decidim, ... en definitiva aprenem a aprendre. El professorat per portar a terme aquesta metodologia és guiarà pel document

que,

el

Departament

d’Ensenyament,

ha

elaborat

sobre:

Desplegament del currículum de primària: Orientacions sobre els aspectes bàsics de la proposta curricular competencial, estructuració dels continguts, estratègies i metodologia, avaluació i un exemple de programació. http://phobos.xtec.net/xarxacb/intranet/file.php?file=docs/primaria/despleg ament_pri.pdf Orientacions sobre el desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l'educació infantil: el tractament globalitzat de les àrees i la programació d'unitats didàctiques.

Curs 2011.12

13


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

http://phobos.xtec.net/xarxacb/intranet/file.php?file=docs/infantil/curriculu m_programacio_2cicle_infantil.pdf

Principis bàsic a tenir en compte: Ha de proporcionar una visió crítica i constructiva de la realitat. Ha de tenir una perspectiva de treball interdisciplinar (dins de la mateixa àrea i amb les altres àrees). La selecció de continguts ha d’anar lligada amb la vida quotidiana dels alumnes. La metodologia de l’aula ha de prioritzar la participació, la interacció i el diàleg. Ha de permetre l’adquisició de les tècniques bàsiques de la investigació. Ha de permetre l’ús de les TIC i la biblioteca com a centre de recursos. Ha

de

concebre

una

avaluació

que

permeti

seguir

i

regular

els

aprenentatges.

Els projectes escollits són els que ens marquen el currículum i cada curs (infantil i primària) elabora un projecte interdisciplinar que és escollit per l’alumnat. En el moment de programar el projecte interdisciplinar el professorat es posarà en contacte amb els especialistes per planificar les diferents activitats relacionades amb el projecte.

Enllaç a la web del Departament: un projecte interdiciplinar. http://phobos.xtec.net/xarxacb/intranet/index.php?module=Pages&func=dis play&pageid=144

Resum de les etapes d'un projecte de recerca i utilització d'informació: Etapa 1 definir el tema: identifico i analitzo la necessitat d'informació. Etapa 2 buscar fonts d'informació: elaboro estratègies de recerca. Etapa 3 seleccionar documents: organitzo els documents i prenc notes. Etapa 4 organitzar la informació: realitzo diferents tipus de lectura, indico les font d’on he tret la informació. Curs 2011.12

14


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Etapa 5 processar la informació: analitzo, sintetitzo, comparo. Etapa 6 comunicar els resultats: presento el meu treball. Etapa 7 avaluar i autoavaluar: procés i producte final. Annex: document seqüenciació continguts de medi.

Camp d’Aprenentatge d’Empúries El centre participa de les activitats que proposa el Cd’A. Aquestes sortides es pengen

al

bloc

compartit.

http://mediciclemitja.blogspot.com/

comentaris...).

Curs 2011.12

15

(fotos,


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

PROJECTE FAMÍLIA-ESCOLA L’objectiu d’aquest projecte és potenciar les relacions entre família i escola. Volem que els pares i mares valorin i participin en l’educació dels seus/ves fills/es. A cada curs, es realitzarà una activitat concreta, en la majoria dels casos, les famílies les prepararan a casa junt amb el seu fill/a. El professorat en la reunió de pares explicarà quina és l’activitat prevista i com es portarà a terme. Posteriorment es posa en contacte amb la família per què aquesta prepari l’activitat i la porti a terme dins de l’horari escolar. Les activitats previstes són:

P-3

Expliquem un conte a l’aula

P-4

Juguem amb les famílies

P-5

Conferències

1r.

Elaboració d’un conte escrit

2n.

Participació en el projecte de l’hort

3r.

Conferències

4t.

Realització i explicació d’un plat típic

5è.

Explicació d’un joc de taula o tradicional

6è.

Conferències

Breu explicació de cada una de les activitats previstes: P3/ Expliquem un conte a l’aula

El/la pare/mare es preparen un conte que prèviament hauran escollit a la biblioteca de l’escola. El dia acordat amb la mestra vénen a la classe i expliquen el conte plegats.

Curs 2011.12

16


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

P4/ Juguem amb les famílies

La familia es prepara un joc amb el seu fill/a i el presenta a l’aula per jugarhi tota la classe. P5/ 3r / 6è Conferències

Aquesta activitat consisteix en preparar una exposició oral del tema que ells trien lliurament. L’alumne/a es prepara l’exposició des de casa i ha de tenir present un seguit de punts: 

Pensar quin tema vol explicar (proper a l’alumne. El trien a casa). 

Organitzar el discurs ( buscar informació, elaborar el material i els suport que utilitzarà). 

Preparar l’exposició (practicant davant dels familiars). 

Exposar-lo a classe de manera entenedora i utilitzar recursos necessaris per mantenir l’interès i l’atenció dels companys. Un cop acabada aquesta exposició els alumnes porten algun detall (dibuix que fan sobre el tema, medalla amb alguna foto, ...), creat per ells mateixos o amb ajuda dels seus familiars, com a record de la conferència que han exposat. Les conferències es graven a P5 i 6è. A 3r es fa un reportatge fotogràfic que es penja al bloc. 1r / Elaboració d’un conte conjunt

Farem un o més contes entre els nens/es i pares i mares de la classe. El conte es comença a la classe i aquest va passant per les famílies d’una en una per anar-ho completant. Consisteix en un full per nen on s’hi ha de fer un dibuix representatiu del que expliquen. Un cop acabat, entre tots a la classe es tria un títol i es dona un model del conte per cada nen. 2n/ Hort

L’escola disposa d’un espai pensat per fer-hi un hort. Els alumnes de segon seran els responsables de fer el manteniment i seguiment d’aquest espai. Es programarà un dia a la setmana per tenir cura de l’hort on el treball que faran juntament amb els pares serà: - Conèixer diferents plantes que es poden conrear. Curs 2011.12

17


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

- Preparar la terra. - Fer el manteniment de l’hort amb petits grups de treball (regar, treure les males herbes) - Escriure un petit diari de l’hort. 4rt/ Realització i explicació d’un plat típic

El/la pare/mare junt amb el seu fill/a es preparen un plat típic del seus país, zona, ciutat... quan es porta a terme l’alumne/a farà un reportatge fotogràfic que posteriorment li servirà per fer-ne l’exposició davant dels seus company de classe. 5è / Explicació i realització d’un joc

El/la pare/mare junt amb el seu fill/a es preparen un joc que pot ser a l’aire lliure o dins de classe i el dia acordat amb la mestra venen a la classe, expliquen el joc i el seu funcionament i després juguen plegats. Solen ser jocs que jugaven els pares quan eren petits. Al final es pot fer un recull fotogràfic de tots els jocs.

ÀREA DE PLÀSTICA Des del centre es proposa que durant tota l’escolarització els alumnes (P36è) treballin diferents artistes, com a complement del currículum de l’àrea de visual i plàstica. Es pretén que l’alumne conegui diferents autors, la seva vida, obres, ... i a partir d’aquí treballar diferents tècniques plàstiques. La temporització és la següent: curs

artista

curs

artista

curs

artista

P3

Mondrian

1r

Gaudí

4rt

Dalí

P4

Matisse

2n

Joan Miró

Van Gogh

P5

Pollock

3r

Paul Klee

Picasso

Tots els treballs programats al llarg del curs es guarden en unes carpetes assignades per aquest ús. Cada activitat nova, diferent, ... que es porti a terme s’anirà anotant en una plantilla preparada i si posarà una foto del treball final i / o seqüenciació. (pendent de revisió) Curs 2011.12

18


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

TALLERS EDUCACIÓ INFANTIL Durant el 2n i 3r trimestre a educació infantil es fan tallers intercicle on es barregen els infants dels tres nivells i se’n fan quatre grups. Es treballen diferents habilitats manuals i plàstiques.

ÚS DE LES TAC Les noves tecnologies són una eina bàsica per la pràctica educativa que vol donar resposta a les necessitats formatives actuals. Per això el centre s’ha iniciat en l’elaboració del pla TAC. Annex del Pla TAC

ESCOLA VERDA El treball en aquest àmbit implica a tota la comunitat educativa i les institucions més properes. A l’escola el treball que es porta a terme és: - Les tres "R": reduir, reutilitzar i reciclar. El centre està organitzat de manera que tot el material és d'ús comú. Sempre que és possible les tasques dels alumnes es preparen en fulls a doble cara. Per realitzar activitats, com preparar un text, etc. s’utilitza paper per reutilitzar. Per potenciar aquest treball, dediquem una setmana al medi ambient on s’organitzen tallers i activitats sobre aquest tema. A més totes els espais del centre disposen de contenidors de reciclatge (paper, plàstic, orgànic i rebuig). - PIEA 07/10: L’hort escolar. El centre disposa d'un espai on els alumnes fan un aprenentatge directe amb la natura. Cada grup del centre té una parcel—la on pot conrear, recollir, cuidar... tot allò que haig anat plantant. - Socialització dels llibres de text: L’associació de pares i mares i l’equip docent del centre som conscients de la important despesa que suposa per a les famílies la compra del llibres de text i material didàctic complementari i volem contribuir per millorar aquesta situació. A més a més ensenyem als alumnes els valors de respecte, bon ús, ... del material comú. Curs 2011.12

19


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

-

Utilització

de

les

TAC:

aquestes

eines

ens

permeten

reduir

considerablement l’ús de paper, per això la informació es passa per correu electrònic. La comissió ambiental, juntament amb l’equip directiu, és qui organitza i fa el seguiment de totes aquestes activitats. Annex: Pla d’escoles verdes

PROJECTE DE L’HORT Aquest es treballarà, més profundament, cada any a 2n de C.I. com a projecte de l’àrea de coneixement del medi. Cada curs disposa d’una parcel—la per plantar (verdures, hortalisses flors...);seran els de 2n que decideixen el que es planta i en faran el manteniment al llarg del curs.

FESTES I EFEMÈRIDES Les festes, activitats i efemèrides queden dissenyades i programades en el pla general de centre. Al final de cada una d’elles es fa una valoració escrita en una plantilla que el professorat trobarà a l’intraweb del centre i que ha deixar enregistrada a: P/ Carpeta sortides i activitats.

Les festes que se celebren cada curs al centre són: - Castanyada (elaboració de panalletes, danses, menjar castanyes). - Nadal (cagar el tió/amic invisible i cantada de Nadales). - Dia de la Pau (l’organitza la biblioteca i l’àrea de música). - Carnestoltes (setmana boja, dijous llarder, rua de carnaval) - Dia del medi ambient - Sant Jordi (setmana cultural amb els altres centres del poble / visita a les parades de llibres/ Jocs Florals). - Tallers inter-aules (juny) sobre l’eix transversal. - Festa final de curs (festa conjunta amb l'AMPA de l'escola)

Curs 2011.12

20


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

EIX TRANSVERSAL L'escola cada any escull un tema diferent per portar a terme. És un projecte que implica tota l’escola i es porten a terme un seguit d’actuacions: Presentació del tema des de la biblioteca. Treballar el tema a l’aula. Decoració cada aula d’un pany de paret relacionat amb el nom de la classe. Per carnaval fer la disfressa relacionada amb el nom de l’aula i / o tema escollit. Tallers interaules durant una setmana de juny a les tardes.

CRITERIS DE FUNCIONAMENT PEDAGÒGICS Rutines i hàbits

Des del claustre s’aproven alguns criteris a tenir en compte per dur a terme la tasca docent a les aules: Hàbits Material d’ús personal i col.lectiu Presentació dels treballs Altres referents relacionats amb les àrees Annex: Hàbits i referents d’infantil i primària

Àmbit matemàtic

Educació Infantil: 1.- Càlcul mental: es porta a terme el Quinzet un cop per setmana. A P3 es treballa a nivell oral, visual i mitjançant la manipulació d’objectes. A P4 i P5 s’intenta fer sense dits (només ho fan aquells que hi presenten més dificultats). Es treu la part visual. Al 3r trimestre de P5, es pot anar introduint la graella per començar a resoldre’ls per escrit (només posant el nombre). 2.- Prova final de curs Cada mestra/tutora disposa d’una graella on hi ha els objectius mínims que han d’assolir els alumnes al final de cada curs de l’etapa. Les activitats que

Curs 2011.12

21


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

es portaran a terme per a fer aquesta valoració seran vivencials i manipulatives. També es tindrà en compte el treball del dia a dia a l’aula.

Educació Primària: 1.- Sèries ràpides : 2 cops per setmana A nivell de centre acordem que a cada curs es treballarà el següent: 1r de CI : suma 2n de CI : suma/resta 1r de CM : Suma/resta/multiplicació 2n de CM : Suma/resta/multiplicació / divisió Cicle superior: Suma/resta/multiplicació / divisió

2.- Problemes Quinzet: 1 cop per setmana dues sèries A cada curs es passa la prova d’avaluació a l’octubre i al maig. Als alumnes amb NEE es passa 1 o 2 cursos anteriors.

3.- Estratègies de càlcul : un cop per setmana Els nivells estan organitzats de menys dificultat a més. Tant la formulació de les preguntes de les activitats com la resolució d’aquestes es fa oralment. La resposta es pot donar per escrit. És aconsellable fer dos nivells a la setmana.

4.- Resolució de problemes. Per a la resolució de problemes s’utilitzarà el material “Tutelatge per a la millora de l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat de primària” Aquest material consta de 4 parts: Fase 1: La reinterpretació del problema. Fase 2: La resolució pròpiament dita: Fase 3: La revisió Aplicació de les diferents fases: Curs 2011.12

22


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Fase 1:Dades/esquema (2n i 1r al 3r trimestre) Fase 2:Dades/esquema/operació (2n al 3r trimestre) Fase 3: Dades/esquema/operació/resposta ( 3r) A 3r s’intentarà treballar la 4a fase. A partir de la resposta trobar l’enunciat del problema. Fase 4: Dades/esquema/operació/resposta / trobar l’enunciat ( a partir de 4rt) Annex: Carpetes de matemàtiques Document: Continguts bàsics de l’àrea Document: Metodologia de les operacions bàsiques

Àmbit de les llengües

En l’aprenentatge de les llengües, es practicarà la immersió en català per als nens que s’incorporen a P3 i no la tenen com a llengua familiar i es facilitaran els mitjans necessaris als alumnes que s’incorporen a d’altres cursos. Annex: document del projecte lingüístic (pendent de revisió)

Llengua catalana i literatura 1.- Proves ACL – primària Aquestes proves van dirigides a valorar la comprensió lectora d’una manera àmplia, a partir de textos de tipologia diversa, amb temàtiques que atenyen les diferents àrees curriculars. Les preguntes recullen les dimensions principals de la comprensió lectora: literal, inferencial, de reorganització i crítica. Així, es demana als alumnes que reconeguin, infereixin, relacionin, extreguin conclusions, resumeixin, seqüenciïn, facin previsions, emetin judicis, ... A partir de textos breus, els nens/es han de respondre preguntes entorn de l’escrit, pot triar entre quatre possibles alternatives que l’obligaran a fer un esforç amb profunditat i no contestar per simple record immediat. Es passen a principi de curs i a final A partir de l’avaluació feta durant els cursos que s’ha portat a terme es proposa: Curs 2011.12

23


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

De 2n fins a 6è es passaran les proves de la següent manera: A l’octubre la prova del curs anterior i al maig la del curs actual. A primer de cicle inicial es poden anar fent pràctiques durant el curs i dur a terme la prova al maig.

2.- Proves TEBEROSKY –educació infantil Prova que ens permet saber com evoluciona cada nen/a en el seu procés d’apropiació del codi escrit. Cada mestra/tutora disposa d'un dossier on van realitzant les proves els alumnes durant l’etapa d’educació infantil. Al final d’aquesta es pot veure l’evolució que ha fet durant el tres cursos d’infantil. Les instruccions de com passar aquestes proves es troben a l'inici de cada dossier.

3.- PLEC del centre: document on es recullen tot el que fa referència a la lectura en els seus tres àmbits: Desenvolupar la competència lectora: saber llegir Desenvolupar la competència informacional: llegir per aprendre Desenvolupar l’hàbit lector: el gust per la lectura Annex: document PLEC

Llengua castellana i literatura / pendent de revisió El castellà s’introduirà a 1r curs de primària a nivell oral i posteriorment s’introduirà a nivell escrit a mesura que els infants vagin adquirint competència lectora. Per aquesta àrea els alumnes no disposen de llibres de text. Per això a partir de 2n els alumnes disposen d’un llibre de lectures i/o quadernets que utilitzaran conjuntament amb el material complementari que anirà elaborant el/la mestre/a. Per dur a terme aquesta àrea s’acorda que els tutors del mateix cicle s’intercanviaran entre ells per portar a terme aquesta àrea.

Curs 2011.12

24


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Llengua estrangera: anglès / pendent de revisió L’ensenyament d’aquesta llengua es comença a P5 a nivell oral. I a partir de 1r se segueixen les instruccions del currículum. l’escola disposa d’un aula específica d’anglès on els alumnes amb l’especialista realitza aquest àrea

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat que es porten a terme en el centre són: - Dos mestres a l’aula: Sempre que sigui possible, l'atenció per part de la mestra d'educació especial es portarà a terme dins l'aula ordinària. Això permet als alumnes un millor desenvolupament dins del grup classe. També afavoreix l'actitud davant del treball ja que se senten molt més còmodes. - Atenció en petit grups: S'utilitzarà aquest recurs quan el treball que s'ha de portar a terme pugui desorganitzar

el

funcionament

normal

de

l'aula,

o

siguin

uns

aprenentatges molts diferents a la resta del grup. - Atenció individualitzada dins i fora de l’aula: Aquest recurs s'utilitza, bàsicament, per aquells alumnes que disposin d'un PI (EE o aula d'acollida). Els aprenentatges d'aquest es troben molt per sota del grup classe i caldrà un reforç més concret a fora de l'aula. Quan sigui necessari el treball d'hàbits, relació amb els companys,... es farà dins l'aula ordinària.

Els criteris per determinar l'atenció dels alumnes amb NEE són els següents: 1. Alumnes amb Dictamen d’escolarització 2. Alumnes d’Incorporació tardana ( mínim el 1r any) 3. Alumnes amb retard d’aprenentatge ( 1-2 anys) 4. Alumnes amb retard d’aprenentatge (0-1 any) 5. Altres ( problemes emocionals, situacions desfavorables, ...) Parlar dels plans individualitzats. Curs 2011.12

25


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT En el document normatiu: NOFC dins l’apartat d’acció tutorial queda especificada l’organització i el funcionament del SEP. En aquesta web s’hi poden trobar recursos i materials: http://www.xtec.cat/sep/index.htm

SESSIONS D’AVALUACIÓ És un espai on tots els docents hi estan implicats ( tutors, especialistes i suports ). Reflexionen sobre els processos d’ensenyament aprenentatge d’un grup classe. El tutor és el que explica les característiques i evolució del grup, tenint en compte: nivell dificultats, suports... i la resta de membres fa la seva aportació segons l’especialitat o activitat que dugui a terme en el grup. Educació infantil Es faran tres sessions d’avaluació (una per trimestre). Al juny hi ha una sessió extraordinària per dur a terme l’avaluació de capacitats dels alumnes de P-5. Informes: Es donaran dos informes ( gener i juny). A final de cicle també es dóna l’informe global de final d’etapa on queden reflectides l’assoliment de les capacitats i l’evolució de l’alumne durant tota l’etapa en les diferents àrees.

Educació primària Es farà una sessió d’avaluació trimestral per valorar el progrés dels alumnes. Al maig es farà una sessió per avaluar els alumnes que siguin proposats per romandre un curs més al mateix nivell. A final de cada cicle es realitzarà una sessió d’avaluació, al mes de juny, per posar les notes. Les notes (Excel.lent, notable, bé, suficient i insuficient) només es posaran a final de cada cicle i a l’informe oficial dels pares.

Curs 2011.12

26


Projecte educatiu de centre / l’escola l’Esculapi

Pel que fa a l'avaluació dels alumnes d'E.E es porten a terme dues sessions: una inici del curs i l'altre al 3r trimestre, on hi assisteix el professorat afectat, la representant de l’EAP , l’Educadora Social i la Cap d’Estudis.

Cada tutor disposa d’un full d’observació on ha de quedar reflectit: - L’evolució dels aprenentatges en les diferents àrees (codi colors) - Resultats de les proves ( ACL, Quinzet). - Notes final de cicle (2n, 4rt, 6è). - Observacions a tenir present.

COL—LABORACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA “La col—laboració i la participació de les famílies dels alumnes és imprescindible per assolir els millors resultats educatius en un centre i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat”. Les entrevistes personals entre tutor/a i pares dels alumnes és un bon moment per establir relacions amb les famílies. Altres moments que contribueixen la participació d’aquestes dins la comunitat educativa són: assemblees generals d’escola, les reunions de cicle/grup, la participació en els òrgans col—legiats, col—laboració en les diferents activitats del centre, formar part de l’AMPA, ...

ORGANITZACIÓ DE L’HORARI ESCOLAR La majoria de les hores lectives els alumnes les realitzen dins les aules ordinàries. Per a les especialitats els alumnes disposen d’espais específics destinats a aquestes àrees (educació física, música, plàstica, racons, psicomotricitat, joc simbòlic, ...).

Curs 2011.12

27

PEC  

Projecte Educatiu de Centre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you