__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Una primera classificació possible per la matèria podria ser el seu estat físic: estat sòlid, estat líquid i estat gasós. No obstant, també existeixen altres tipus de classificacions, com per exemple segons la seva composició. La matèria pot presentar-se en forma de: 1. Substància pura. Estan formades per un sol component. a. ELEMENTS: Són substàncies pures formades per un sol tipus d’àtom.

Exemple: el grafit de la mina d’un llapis (només conté àtoms de carboni) b. COMPOST: Són substàncies pures que estan formades per un sol tipus d’àtom. Exemple: sal de cuina (formada per un àtom de clor i

un de sodi), l’aigua (formada per 2 àtoms d’hidrogen i un d’oxigen). 2. Mescles a. MESCLA HOMOGÈNIA (dissolucions) Estan formades per diferents components, tot i que no es poden distingir entre ells, ja que presenten una distribució uniforme i homogènia. Exemple: mescla

de sal dissolta en aigua. b. MESCLES HETEROGÈNIES Estan formades per diferents components que són distingibles a simple vista o amb microscòpis poc potents. La distribució de partícules no és uniforme, això vol dir que la composició no és la mateixa en tots els punts. Exemple: mescla de

sorra i aigua, sang, granit.

LES SUBSTÀNCIES PURES Una substància pura és aquella substància formada per una sola fase de composició uniforme i invariable. Cal no confondre les substàncies pures amb les mescles homogènies. Per exemple, l’aigua mineral es tracta d’una mescla homogènia, ja que conté altres components, a banda d’H2O en la seva composició.  

Compostos: sucre, sal, aigua destil·lada (formades per més d’un tipus d’àtom) Elements: or, oxigen, diamant, (formades per un sol element).

LES MESCLES HOMOGÈNIES Són mescles formades per més d’un component distribuïts uniformement els quals no són distingibles a simple vista. També s’anomenen dissolucions. Alguns exemples són


l’aigua de mar (mescla d’aigua amb sals, i alguns gasos dissolts), el vinagre (mescla d’àcid acètic amb aigua i altres substàncies aromatitzants, i l’aire (mescla de gasos). Les dissolucions estan formades per un solut (substància que es dissol, sol estar en menor quantitat) i un dissolvent (substància que dissol, normalment en major quantitat). En principi es té la idea que el solut es presenta en forma sòlida i el dissolvent en forma líquida. Així, entenem una dissolució com una mescla, per exemple, de sucre (solut sòlid) en aigua (dissolvent líquid). No obstant, segons l’estat en que es trobin el solut i el dissolvent es troben diferents tipus de dissolució:

Sòlid Solut

Sòlid Acer inoxidable, bronze, llautó (aliatges)

Líquid

Mercuri – or (ammalgmes)

Gas

Hidrògen en pal·ladi

Dissolvent Líquid Sucre o sal en aigua Alcohol en aigua (begudes alcohòliques) Oxigen en aigua

Normalment, la temperatura és una variable que augmenta la solubilitat de les substàncies. A més temperatura, més solubilitat. Així ho mostren les corbes de solubilitat de diferents substàncies:

Gas Fum

Boira Aigua


LES MESCLES HETEROGÈNIES Són mescles formades per diferents components que es poden distingir a simple vista. Els diferents components no necessàriament han de trobar-se en forma líquida, sinó que poden presentar-se en estats diferents.

Profile for Joan Mercader

Substàncies pures, mescles i dissolucions  

substancies pures mescles i dissolucions

Substàncies pures, mescles i dissolucions  

substancies pures mescles i dissolucions

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded