Page 1

UNITAT 6:

Física i Química 2n ESO

LES FORCES INS Vinyet

1) Explica què és una força i quins efectes pot produir. 2) Què és un dinamòmetre? Fes-ne un dibuix. 3) Troba el pes en Newtons d'una persona que té una massa de 50 Kg. Podem fer l’aproximació que la gravetat g = 10 m/s2.

4) Hem penjat diversos pesos d'una molla i hem mesurat els allargaments. A la taula següent pots observar les dades obtingudes. pes (N) 0,5 1 2 2,5 3

allargament (cm) 2 4 8 10 12

a) Representa en un gràfic les dades de la taula anterior. Es compleix la Llei de Hooke? b) Quant creus que s'allargaria la molla si pengéssim un pes de 1,5 N ? c) Quin pes s'hauria de penjar perquè la molla s'allargués 16 cm ?

5) Dues persones estiren una caixa mitjançant dues cordes. La primera estira la caixa cap a la dreta amb una força de 80 N. La segona persona estira, en sentit contrari, amb una força de 60 N. Fes el dibuix i determina la força resultant i el sentit del moviment de la caixa.

6) De les forces següents, indica quines tenen iguals els elements següents:

F1

F2

F3

F4 Quines dues forces tenen la mateixa Intensitat? Quines dues forces tenen el mateix Sentit? Quines dues forces tenen el mateix Punt d'aplicació?


7)Dibuixa la força resultant (FR) de les forces representades en els casos següents:

a)

b)

c)

8) El vent exerceix una força F1 = 4 N (direcció i sentit 180º) sobre la vela d'un vaixell. Dibuixa el vaixell que es mou cap a l’esquerra i la força sobre la vela. (Nota: 180º significa que el vector té sentit cap a l’esquerra)


COMPOSICIÓ DE FORCES NOTA: Els exercicis de calcular la força resultant (FR) s'han de fer en paper quadriculat i amb un regle mil·limetrat. Per a dibuixar el vector que representa la força, heu d'agafar l'escala 1 Newton= 1cm, és a dir una força de 4 Newtons equival a dibuixar una fletxa de 4 cm de longitud. La direcció i el sentit de les forces estan indicats pels angles que formen les forces respecte l'eix horitzontal (eix X positiu).

9) Dibuixa els parells de forces següents sobre una bola de billar : F1 = 3 N ; direcció i sentit 0º F2 = 4 N ; direcció i sentit 180º Calcula la força resultant (FR). Dibuixa la força resultant amb un color diferent o una línia més gruixuda. En quina direcció i sentit es mourà la bola?

10) Dos nois estiren d'una anella mitjançant una corda cap a la dreta amb forces F1 = 5 N i F2 = 4 N. Tres noies estiren en sentit contrari amb forces F3 = 6 N , F4 = 4 N i F5 = 3 N. Determina la intensitat i el sentit de la força resultant (FR). Qui guanyarà?

11) Dibuixa un avió de joguina que vola cap a l'esquerra. A continuació, representa les quatre forces concurrents (F1, F2, F3 i F4) que tenen el punt d'aplicació al centre de gravetat de l'avió. F1 = 1 N ; direcció i sentit 0º F2 = 3 N ; direcció i sentit 90º F3 = 6 N ; direcció i sentit 180º F4 = 3 N ; direcció i sentit 270º Indica la força resultant (FR) amb un color diferent o una línia més gruixuda. Escriu al costat de cada força els noms següents: F1 = Força de fricció F2 = Força de sustentació F3 = Força del motor F4 = Força del Pes 12) Dibuixa les forces concurrents següents: F1 = 3 N ; direcció i sentit 90º F2 = 4 N ; direcció i sentit 180º a) Aplicant la Regla del Paral·lelogram troba gràficament la força resultant (FR) i mesura amb el regle mil·limetrat la seva longitud. b) Aplicant el Teorema de Pitàgores calcula numèricament la intensitat de la força resultant. Coincideix amb el valor trobat gràficament?


13) Dibuixa els parells de forces següents i amb la Regla del Paral·lelogram troba la força resultant. F1 = 3 N ; direcció i sentit 0º F2 = 4 N ; direcció i sentit 45º Podem aplicar el Teorema de Pitàgores per trobar el mòdul de la força resultant? Per què?

14) Dibuixa els parells de forces següents i amb la Regla del Paral·lelogram troba la força resultant. Després, calcula'n la intensitat utilitzant el Teorema de Pitàgores. F1 = 6 N ; direcció i sentit 45º F2 = 8 N ; direcció i sentit 315º

15) Dibuixa les forces següents sobre un coet que s'enlaira i calcula la força resultant (FR). Dibuixa la força resultant amb un color diferent o una línia més gruixuda. Ara has d'utilitzar l'escala 100 N/cm. F1 = 500 N ; direcció i sentit 90º (Aquesta força és l'empenta cap amunt) F2 = 100 N ; direcció i sentit 270º (Aquesta força és el Pes) F3 = 200 N ; direcció i sentit 270º (Aquesta força és la fricció amb l'aire) Escriu al costat de cada força el seu nom.

16) Dos remolcadors estiren un petrolier amb forces de F1 = 10.000 N i F2 = 15.000 N. Se sap que els cables formen un angle de 45º entre ells. Quina força resultant actua sobre el petrolier? ( Escala: 1 cm = 1.000 N )

Exercicis composició forces  

per practicar la composició de forces

Exercicis composició forces  

per practicar la composició de forces

Advertisement