Page 1

UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

UNITAT 4: L’APARELL RESPIRATORI Llegeix atentament: 1- L’APARELL RESPIRATORI A l’aparell respiratori hi podem distingir dues parts: a) Els conductes respiratoris per on passa l’aire fins a l’interior dels pulmons. Aquests conductes són: Nas Faringe Laringe Tràquea Bronquis Bronquíols. Les últimes ramificacions dels bronquíols acaben en uns petits sacs anomenats alvèols pulmonars, on es realitza l’intercanvi de gasos. b) La zona d’intercanvis gasosos, on es produeix el pas de l’oxígen cap a la sang i la sortida del diòxid de carboni des de la sang fins a l’espai intern dels pulmons. Aquesta zona està constituïda pels pulmons.

1


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

Senyala les parts de l’aparell respiratori:

Segueix llegint amb atenció: 2- ELS MOVIMENTS RESPIRATORIS Al nostre cos entren diàriament diversos centenars de litres d’aire i les nostres cèl.lules produeixen una gran quantitat de diòxid de carboni que cal expulsar cap a l’exterior del cos. Els pulmons són els encarregats de permetre l’entrada i la sortida d’aire mitjançant variacions del volum d’aire que contenen. Aquestes variacions del volum pulmonar es produeixen en dos temps:

2


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

a) La inspiració, que és el moviment respiratori mitjançant el qual l’aire penetra als pulmons b) L’expiració que és el moviment mitjançant el qual l’aire surt dels pulmons.

Ordena els òrgans de l’aparell respiratori segon són recorreguts per l’aire que penetra al nostre cos. Bronquiols Tràquea Faringe

Nas

Laringe

Pulmons

Bronquis

______________→______________→______________→______________→ ______________→______________→______________

Completa les següents frases: a) Al nostre cos entren cada dia diversos centenars de litres de _____________ i les nostres cèl.lules produeixen una gran quantitat de_____________ que cal expulsar a l’exterior del cos.

3


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

b) Els pulmons són els òrgans encarregats de permetre la _________________ i ________________________ de ___________________ mitjançant variacions del ____________________ d’aire que contenen. c) La _____________________ és el moviment respiratori mitjançant el qual l’aire _____________________ als pulmons. d) La ________________________ és el moviment respiratori mitjançant el qual l’aire ________________________ dels pulmons. Llegeix amb atenció: Els alvèols pulmonars són com unes petites bosses, de parets extremadament fines, que es troben al final dels bronquíols. Si es poguéssin extendre tots els alvèols pulmonars, ocuparien aproximadament una superfície de 100 metres quadrats. Després de recorre les vies respiratòries, l’aire arriba finalment als alvèols pulmonars, que tenen unes parets molt fines i estan recoberts d’una abundant xarxa de vasos sanguinis que faciliten l’intercanvi de gasos entre l’aire i la sang. El pas d’un gas d’un lloc a un altre es produeix per difusió des de la zona on està més concentrat cap a on la concentració és menor. En l’aire dels alvèols, la concentració d’oxígen és més gran, i la de diòxid de carboni, més petita que a la sang, raó per la qual: •

L’oxígen de l’aire passa a la sang, travessant la paret alveolar i la del capilar sanguini, per ser transportats a totes les cèl.lules de l’organisme mitjançant una molècula de proteïna que existeix als glòbuls vermells anomenada hemoglobina. El diòxid de carboni que es forma a les cèl.lules és transportat per la sang fins als alvèols i passarà a l’interior d’aquests per sortir a l’exterior a través dels conductes respiratoris durant l’expiració.

4


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

Digues si les següents frases són veritables o falses: a) L’intercanvi de gasos té lloc als alvèols pulmonars. b) Un gas passa des de la zona on està menys concentrat cap a la zona on la seva concentració és més gran. c) En l’aire dels alvèols, la concentració d’oxigen es més gran, i la de diòxid de carboni és menys que en la sang. d) L’oxigen de l’aire passa a la sang per ser transportat a totes les cèl.lules de l’organisme. e) El diòxid de carboni dels alvèols passa a la sang arribant, d’aquesta manera, a totes les cèl.lules de l’organisme.

Observa el dibuix anterior i contesta a les següents preguntes: Com s’anomena el mecanisme pel qual un gas passa d’un lloc a un altre?

On és major la concentració d’oxígen: als alvèols o la sang?

Com s’anomena la molècula que transporta l’oxigen a totes les cèl.lules del cos?

5


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

Què passa amb l’oxígen quan l’aire penetra als pulmons?

Quin camí segueix el diòxid de carboni que es forma a les cèl.lules?

Segueix llegint atentament: 4-COM TRANSPORTA LA SANG ELS GASOS RESPIRATORIS El 98% de l’oxigen que es troba a la sang, és transportat pels glòbuls vermells. Els glòbuls vermells són unes cèl.lules que hi ha a la sang que tenen forma aplanada i que estan formats per hemoglobina (proteïna que porta units àtoms de ferro). L’hemoglobina té la propietat d’unir-se fàcilment amb l’oxigen, podent-se separar igualment d’ell amb facilitat si les condicions del medi ho requereixen. Quan l’hemoglobina està unida a l’oxigen s’anomena oxihemoglobina i té un color vermell intens. Per altra banda, un 70% de diòxid de carboni es transporta dissolt en el plasma, i el 30% restant, unit a l’hemoglobina. Aquesta hemoglobina unida al diòxid de carboni adquireix un color vermell fosc. Llegeix el text i contesta les següents preguntes: Quines cèl.lules s’encarreguen de transportar l’oxigen a la sang?

Quina propietat té l’hemoglobina?

Quin nom reb l’hemoglobina quan transporta oxigen?

6


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

Quina diferència hi ha entre l’hemoglobina que transporta oxigen i la que transporta diòxid de carboni?

5- APUNTS DE SALUT: EL TABAC, LLIBERTAT I RESPONSABILITAT Quan t’empasses el fum d’una cigarreta, aquest arriba fins als racons més profunds dels teus pulmons. En el fum d’una cigarreta (uns 500 mg) podem trobar fins a 1000 substàncies perjudicials. Les més importants són: • La nicotina. Substància que actua directament sobre el funcionament del sistema nerviós. És la causant de l’adicció al tabac. S’absorbeix per la boca i el nas, però també passa a la sang durant l’intercanvi de gasos al pulmons. • Quitrà. Substància enganxosa i negra que s’enganxa a les parets dels pulmons impedint que aquests puguin netejar-se de la pols que entra en el seu interior. • El monòxid de carboni. Que competeix amb les molècules d’oxígen pel seu transport per mitjà de l’hemoglobina. D’aquesta manera arriba menys oxigen als teixits.

Relaciona les dues columnes unint-les amb fletxes: NICOTINA

Impedeix que els pulmons puguin netejar-se de la pols que els arriba.

QUITRÀ

Competeix amb les molècules d’oxigen per l’hemoglobina.

MONÒXID DE CARBONI

Causant de l’adicció al tabac.

7

Reforç- Aparell respiratori  
Reforç- Aparell respiratori  

Pels alumnes que fan reforç

Advertisement