Page 1

UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

L’EXCRECIÓ URINÀRIA:

• Llegeix atentament

1- L’EXCRECIÓ Les cèl.lules del nostre cos produeixen productes de rebuig, substàncies nocives per l’organisme que han de ser expulsades a l’exterior. El diòxid de carboni, per ser un gas, s’elimina a través dels pulmons en l’expiració. Però la majoria d’aquestes substàncies nocives es dissolen en l’aigua del plasma sanguini i a través del sistema circulatori, arriben als ronyons, on són retirades i expulsades a l’exterior tot formant l’orina. Aquestes substàncies també són eliminades a través de la suor. L’excreció consisteix en l’eliminació de totes les molècules nocives produïdes per les cèl.lules del cos. • Completa les següents frases: Les cèl.lules del nostre cos produeixen _______________________________ El ________________________________, per ser un gas, s’elimina mitjançant l’expiració. La majoria de les substàncies nocives es_________________________ a l’aigua del _______________i, a través de l’aparell circulatori arriben als _____________________ on són retirades mitjançant la _______________________. El procés d’eliminació de totes les molècules nocives produïdes per les cèl.lules del nostre cos s’anomena ________________________________.

• Llegeix atentament: 2-EXISTEIX UN APARELL ESPECIALITZAT EN REALITZAR L’EXCRECIÓ URINÀRIA: L’APARELL EXCRETOR. L’aparell excretor humà està format per:

1


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO • Dos ronyons, on es filtra la sang. Tenen forma de mongeta. Estan situats a la zona lumbar a banda i banda de la columna vertebral. Realitzen dues funcions molt importants pel nostre organisme: 1- Retirar de la sang les substàncies nocives (urea i àcid úric) i expulsar-les a l’exterior. 2- Regular la quantitat de líquid (el volum d’aigua) i de sals minerals que formen el plasma sanguini. En un tall transversal de ronyó es distingeixen tres zones: el córtex (més extern i amb aspecte granulós), la medula (més interna i amb aspecte fibrós) i la pelvis renal (que recull la orina que es va formant i va a desembocar als urèters). • Dos urèters, que són els conductes que surten de cada ronyó. • La bufeta urinària, o van a desembocar els urèters i s’emmagatzema l’orina. • La uretra, conducte que comunia la bufeta amb l’orifici orinari.

2


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

• Ordena els òrgans de l’aparell excretor orinari segons el camí que segueix la orina des de la seva formació fins que surt a l’exterior. URÈTERS

BUFETA

RONYONS

URETRA

Ronyons → _________________→ ________________________→ _____________________

• Completa les frases:

Als ________________________ és el lloc on es filtra sang. Els urèters són els __________________________ que surten de cada ronyó. La ________________________ emmagatzema l’orina. L’ __________________________ és el conducte que comunica la bufeta amb ____________________

Dibuixa un ronyó i senyala les tres zones que es poden diferenciar en un tall transversal:

CÒRTEX

PELVIS

MEDULA

3


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

Uneix amb fletxes les dues columnes següents: 1-Òrgan en el qual es forma l’orina

a) Excreció

2-Component de la sang a partir de

b) Urèter

la qual es forma l’orina. 3-Òrgan en el qual s’emmagatzema l’orina

c) Bufeta

4-Conducte que porta l’orina des del ronyó

d) Ronyó

fins a la bufeta 5-Eliminació de substàncies de rebuig que

e) Plasma

havia al medi intern.

Contesta: Quina forma tenen els ronyons?

Quines són els dues funcions dels ronyons? 12-

En quina regió del nostre cos trobem els ronyons?

Llegeix atentament: 3- LA FORMACIÓ DE LA ORINA: La orina es forma a partir del filtrat de la sang. Aquest procés té lloc en unes estructures microscòpiques anomenades nefrones que es troben als ronyons. Cada ronyó conté més d’un milió de nefrones. 4


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO L’interior d’un ronyó conté gran quantitat de capil.lars sanguinis que porten la sang fins aquestes estructures on és filtrada.

Indica si són veritables o falses els següents frases:

a) Cada ronyó té una neurona. b) La orina s’emmagatzema a la bufeta. c) La orina es forma a partir del filtrat de la sang. d) La formació de la orina té lloc a les nefrones que es troben a la bufeta orinaria.

Completa: L’interior d’un ronyó conté gran quantitat de ____________________________ que porten la ____________________________ fins a les nefrones. Cada ronyó conté més de ________________________ de nefrones.

Llegeix atentament: 4- LA SORTIDA DE LA ORINA

5


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO El nostre organisme elimina cada dia aproximadament 1’5 litres d’orina. La orina formada a les nefrones surt del ronyó per l’urèter i s’acumula a la bufeta urinària que, a l’omplir-se envia al cervell mitjançant el nervis la senyal de “necessitat d’orinar”. La orina surt a l’exterior per l’uretra, produint-se la micció a través de l’orifici orinari. En la dona l’aparell excretor és independent del genital i cada un té una sortida diferent a l’exterior. Per contra, en l’home, la última part de l’aparell excretor s’uneix al genital per formar un conducte únic de sortida, de forma que per l’uretra pot sortir a l’exterior l’orina o el semen, depenent de les necessitats de l’organisme en cada moment. •

Contesta:

Quina quantitat d’orina s’elimina aproximadament al dia?

Quan es produeix la “necessitat d’orinar”?

Per on surt l’orina a l’exterior?

Completa:

En la dona _________________________________ és independent del ______________ i cada un té una sortida diferent a l’exterior. En l’home l´última part del _______________________________ s’uneix al ___________ ___________ per fomar un únic conducte de sortida.

Segueix llegint: 5- APUNTS DE SALUT

5.1. HEMODIÀLISI Quan no funcionen bé els ronyons d’una persona diem que pateix insuficiència renal. Això fa que se’ls hi acumulin a la sang substàncies perilloses i que no controlin el seu volum de líquids i sals minerals.

6


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO Per solucionar aquest problema se sotmeten cada cert temps a sessions d’hemodiàlisi, que consisteixen en fer passar tota la sang per un ronyó artificial que realitza les funcions del ronyó natural.

5.2. ELS CÀLCULS RENALS En algunes persones es formen en l’orina substàncies sòlides que a l’acumular-se formen les anomenades pedres o càlculs renals. La seva mida és variable i, al sortir del ronyó i baixar pels urèters pot produir un dolor agut que es coneix amb el nom de còlic nefrític. Quan la seva mida és massa gran i no poden sortir del ronyó és necessari realitzar una intervenció quirúrgica. Per conservar el ronyons sans s’ha de beure molt líquid, sobretot a l’estiu. •

Contesta:

Què és un còlic nefrític?

En què consisteix l’hemodiàlisi?

Com es conserven el ronyons sans?

Completa:

Quant no funcionen els ronyons d’una persona diem que pateix ______________________ En algunes persones es formen en l’orina substàncies sòlides que a l’acumular-se formen les anomenades __________________________

7

Reforç- Aparell Excretor  

Pels alumnes que necessiten una ajuda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you