Page 1

Educació Núm. 12

Projecte Educatiu d’Agrupament

El Projecte Educatiu d'Agrupament (PEA) és un document consensual, de tot l'agrupament que explica qui som, on som i a on volem arribar en un moment determinat. El PEA ens defineix, manifesta de forma oberta la nostra manera de pensar i d'actuar davant de l'entorn i les situacions que ens envolten.

Associació Diocesana d’Escoltisme Menorca —————— Gener 2005

79 8

Escoltes de Menorca

També és una molt bona eina per educar al·lots i al·lotes seguint l’estil de l'escoltisme i atenent sobretot les necessitats dels fiets i fietes que tenim. Plasma des de la fulla més petita de l’arbre de l'agrupament fins a l’arrel més important de totes. Aquesta versatilitat li dóna una gran utilitat a l'hora d'analitzar que estem fent amb els i les escoltes a les branques. Per definir el nostre projecte educatiu, primer, haurem d’establir el qui, després fixar el que i el com i, finalment, puntualitzar el quan.

Escoltes de Menorca

1


Així: Qui som: explicant no tan sols el nostre agrupament sinó també l'associació a la qual formem part. Cal explicar quins són els nostre ideals i quina és la nostra manera de fer les coses i que ens caracteritza. Som i vivim en un entorn que també haurem de definir. Que i com: davant la realitat del nostre entorn, segur que hi ha algunes coses que hem pensat que cal canviar per millorarles i que els al·lots i al·lotes del nostre agrupament esteim convençuts que han de saber i saber fer. Són per tant aquelles fites i objectius que ens plantegem a llarg i a curt termini davant de la realitat social que ens envolta. També haurem de clarificar quina és la millor manera d'organitzarnos per fer-la. Quan: quin temps ens plantegem per a fer tota aquesta feina, quant durarà i quan ens tornarem a mirar si les coses van o no van pel camí que ens hem proposat. Un projecte de definició com aquest, en el que ens plantejarem tot una sèrie de qüestions de fons, té una cara i una creu. Hi haurà millores sostenibles de funcionament, però n'hi haurà d'altres que us resultaran un obstacle a superar. Cal que sapigueu trobar la resposta justa a cadascuna de les sorpreses que anireu descobrint del camí de creació d'un PEA. Saber el positiu i el negatiu amb antelació et pot donar avantatges a l'hora de superar-ho. Allò que noltros hem pensat només et pot ajudar: LA CARA Per saber qui som. Per conèixer que volem. Per entendre com ens organitzem. Per la formació permanent de tots els caps de I'agrupament. Per a clarificar expectatives. Per crear debat dins I'agrupament i que tothom pugui dir la seva. Per la comunicació interna i externa de I'agrupament. Per saber que feim. Per conèixer on ho feim. Per adonar-nos com ho feim. Per estudiar perquè ho feim. Per tenir un missatge comú.

2

Escoltes de Menorca

l’experiència d'altres agrupaments que ja s'han fet aquest plantejament anteriorment. Recordau, també, que cada agrupament és un món i que cada món té les seves particularitats. 1 ANÀLISI 1.1. Escoltes de Menorca: És el Moviment on hem escollit estar, el qual té unes característiques que hem de tenir en compte .Estatuts .Pla Triennal i Pla anual .La Llei Escolta .Ideari .Estructura d'organització 1.2 Contextualització: Entorn Local . Situació geogràfica . Situació socio-econòmica i humana de la població . Infrastructura del poble, barri... 1.3 Situació actual de l'Agrupament Presentació: .Els caps .Les famílies de l'agrupament .Els al·lots/es El nostre estil: .Normativa interna .Que ens aporta el pla triennal/pla anual a l'agrupament .Aplicació de la Llei escolta a l'agrupament .L'ideari de l'agrupament .Estructura organitzativa -Organigrama -Funcions. 2. OBJECTIUS GENERALS .Aquelles necessitats que hagin sorgit del treball del punt anterior, cal donar-hi resposta i localitzar-la en el temps amb un sèrie d'estratègies educatives concretes.. 3. PLA ANUAL DE CURS: .Ens marcarà el que anem treballant durant cada curs. Per tant en sortiran els: 3.1. Objectius específics de curs 3.2. Planificació del curs .Cal donar prioritats i marcar les estratègies 4 AVALUACIÓ . Periòdica, és el que ens defineix com a document dinàmic.

Escoltes de Menorca

7


desgast de recursos. Tot i que, en aquesta recerca d'informació no és necessària la participació i el consens entre tots els membres de l'agrupament, seria positiu explicar-la als caps per sensibilitzar-los cap a l'entorn en què ens trobam i així poder adequar les nostres accions educatives a les famílies i fiets que venen al Cau.

Què hem de tenir present ... El PEA no ha de sortir com un bolet enmig de la feina que ja feim sinó que, si som coherents, hauria de venir vinculat a: Els estatuts d’Escoltes de Menorca. Les lleis escoltes. El pla triennal de l’Associació.

LA CREU

Altres documents de funcionament d’Escoltes de Menorca, com el Pla anual, els objectius diocesans i els parroquials... Açò no ha de suposar entrebancs ni limitacions d'estil i maneres de fer a l'agrupament, però si que ens pot servir per tenir present que no esteim sols, sinó que formam part d'un moviment més gran, amb 12 agrupaments i més de 600 escoltes, sense oblidar, tampoc, la feina dels equips diocesans i formatius que ens donen suport i estan al servei dels agrupaments per l'educació d'aquests infants i joves. A la vegada, el PEA, hauria de definir moltes altres coses com ara: Com treballam noltros Com és el lloc on es troba el nostre agrupament Com són els al·lots i al·lotes i les famílies que venen a l'agrupament Que és el que volem assolir tot fent els caus Quines coses volem treballar aquell curs.

I una proposta de continguts... Sense escriure els tres apartats anteriors (que, qui i com i quan), tot seguit trobareu llista de possibles punts per ser presents en el PEA del vostre agrupament i que són fruit de la reflexió i

6

Per facilitar la feina. Per avançar-nos als conflictes i donar-los-hi pautes d'actuació. Per trencar rutines sense sentit. Per utilitzar-lo com a presentació tara de l'agrupament. Per posar per escrit els processos que ja es tan i les coses que ja funcionen. Per adonar-nos del que no funciona i buscar-hi alternatives. Per utilitzar-lo com a punt de partida dels objectius de curs de l'agrupament. Per evitar la improvisació. Per aprofitar millor el temps. Per reduir la incertesa i no fer esforços en va. Per evitar contradiccions. Per coordinar les accions de tots els membres de l'agrupament. Per determinar els objectius de l'agrupament i els mitjans per assolir-los.

Escoltes de Menorca

Pot fer sortir processos amagats o eternitzats de l'agrupament. Pot fer sortir mals rotllos. (Estils, caràcters, generacions). Pot trencar la dinàmica de! curso Pot tirar per terra les tradicions dels agrupaments. Una vegada elaborat, hi pot haver caps que no hi estiguin d'acord, Pot haver-hi gent que plegui. Pot arribar a ser un projecte de 4 persones. Pot desviar massa l'atenció cap a altres feines importants. Pot ser difícil d'assimilar. Pot portar decepcions no veure resultats immediats. Pot generar discursos que no permetin concretar fàcilment. Pot ser que no s'acabi mai.

Per començar... Partint de la idea que el PEA és un document de consens, que ens defineix tant en el que pensam com en la manera d'actuar i com ho portarem a la practica entenem que ens marca una trajectòria a seguir. Aquestes quatre idees condicionen molt la manera com el durem a la pràctica. Cal que tinguem present sempre que la viabilitat del PEA dependrà de la capacitat que tengui la gent de fer-se'l seu i per tant la manera com li donem forma és cabdal. Escoltes de Menorca

3


El més important de tot és que ha de ser d'Agrupament, és a dir fruit del diàleg i el consens de tots els caps, ha de ser únic, ha d'acollir tots els àmbits de gestió de l'agrupament i ha de tenir caràcter integrador. Tothom ha de dir la seva i hi ha d'haver la possibilitat que tant persones de dins com de fora, si s'escau, tinguin un espai per a poder expressar el seu parer. A l'hora de posar-nos d'acord en el que pensem com a grup, no hem d’oblidar que hem de saber cedir i acceptar idees que no ens són del tot pròpies; amb alguns ens sentirem molt afins i amb d'altres un pel més llunyans. Però, per sobre de tot, hem de fomentar l'acord. El PEA ha d'assenyalar un camí a seguir, indicar les directrius de l'agrupament i definir les estratègies d'actuació que ens hi portaran. I ha de clarificar el temps que ens marquem per assolir el que ens hem proposat. Hi ha algunes coses claus a tenir en compte i fan referència, sobre tot, a la manera com l'anirem desenvolupant. Hi hem d’assegurar: Participació de tots els membres de l'agrupament (caps, al·lots i al·lotes, pares i mares, consiliari, secretari, administrador...). Consens a partir del diàleg i de l'acord entre tots els membres. Vinculació, per garantir la seva aplicació ha de ser vinculant a tots Selecció d'objectius i estratègies de manera que corresponguin a criteris de prioritat, oportunitat, coherència i funcionalitat. Difusió, donant-lo a conèixer a tots els membres de l'agrupament. Continuïtat en la seva aplicació a través del temps

Com fer un PEA...

La comissió hauria d'anar consultant i buscant l'aprovació de la resta de membres de l'agrupament en reunions periòdiques de consell d'agrupament o de kraal on hi puguin participar tots els caps i, si cal, alguna altra figura externa com pares, al·lots i al·lotes, pedagog/a... El projecte educatiu ha de satisfer les necessitats plantejades en una situació concreta. Per conèixer aquesta situació s'han d'identificar i analitzar les variables que configuren el context de l'agrupament, és a dir: l’Associació, l’entorn on està ubicat l'agrupament i el propi agrupament. Es poden utilitzar diferents tècniques i instruments: - Anàlisi de la documentació que prové d’Escoltes de Menorca per veure quin marc ideològic ens aporta el moviment, que ens ofereix, quins requisits demana . - Anàlisi del "marc legal" al que estem subjectes com a moviment de temps de lleure, lligat al Bisbat... - Recerca d'arxius, observació, consulta a algun servei o especialista, per aconseguir informació sobre el lloc on es troba ubicat l'agrupament. - Inventari de la formació dels caps o dels anys d'experiència com a educadors, dedicació principal... - Enquestes i qüestionaris per aconseguir informació sobre les famílies i els nens i nenes que tenim a l'agrupament

Què necessitam per fer tota aquesta feina? ... molt bona predisposició

- Observació directa de les actituds, dedicació, implicació..., dels membres de l'agrupament,

... hores de treball (que ha de ser de tot l'agrupament)

- Dinàmiques

Una bona eina per a dur a terme aquesta feina és la constitució d’una comissió de projecte educatiu que sigui l'encarregada de coordinar les tasques i tirar endavant la seva elaboració. A més, és una molt bona manera d'agilitzar la feina i assegurar-ne el seu seguiment.

4

La comissió l’haurien de formar entre 4 i 6 persones, amb la representació del consell d’agrupament (preferentment el cap d’agrupament) i altres membres de l’agrupament que representin cada branca I altres membres de l’agrupament.

Escoltes de Menorca

de grup per descobrir les motivacions, expectatives..., dels caps i dels al·lots i les al·lotes. Aquestes eines no són úniques, són una mostra de les possibilitats per aconseguir informació sobre el context. Cada comissió ha de cercar i emprar les que consideri millors per poder tenir la màxima informació fiable en el mínim de temps i sense

Escoltes de Menorca

5

Mussol_79(PEA)  

Escoltes de Menorca Escoltes de Menorca 79 Associació Diocesana d’Escoltisme Menorca —————— Gener 2005 8 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you