__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR __________________________________________________________________


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre Pla de funcionament del menjador

_____________________________________________________________________________

Marc normatiu El Present Pla de funcionament del menjador s'aprova en virtut de les previsions contingudes al Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Objectiu i finalitat del Pla de funcionament El Pla de Funcionament del menjador de l’escola Vista Alegre s'aprova amb la finalitat de garantir tant el correcte funcionament del servei com la idoneïtat d'aquesta prestació. Objectiu del servei de menjador El servei de menjador escolar té el caràcter de servei complementari i necessari del centre i pretén donar resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, personal ,o en situacions socialment desfavorides, demanen la prestació en els centres docents del servei de menjador escolar en el període intel·lectiu del migdia. L'objectiu bàsic del servei de menjador, atenent al seu caràcter social i educatiu, és cobrir les necessitats nutritives dels/de les alumnes i l'adquisició d'hàbits socials, alimentaris, d'higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària en el centre educatiu. Vigència del pla El Pla de funcionament regirà per a cada curs escolar complet, renovant-se la seva vigència mitjançant la seva aprovació pel consell escolar del centre.


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre Pla de funcionament del menjador

_____________________________________________________________________________

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Gestió del menjador escolar El servei de menjador de l’escola Vista Alegre de Mataró el gestiona l’empresa SANED (S.A. de Nutrició, Educació i Dietètica) Registre Mercantil de Barcelona, Inscrita en el Tom 35762, Secció General, Foli 146, Full B265261, Inscripció 1ª N.I.F. A63199814. L’elaboració del menjar es realitza a la cuina de l’escola Àngela Bransuela i es transporta fins a la nostra escola ens envasos tèrmics. Horari del servei de menjador escolar i vigilància L’horari del servei de menjador escolar i vigilància del mateix és de 12:30h a 15:00h. Durant aquest període de temps, l’alumnat està sota la responsabilitat del/les monitors/es que s’encarreguen del servei. Espais i instal·lacions del centre a disposició del servei de menjador En el temps comprès entre les 12:30h i 15:00h, de dilluns a divendres, el servei de menjador pot disposar del menjador/office del centre, dels lavabos de la primera planta i de l’aula de primer de primària. Es podrà utilitzar, segons la programació i per inclemències del temps, la mediateca o el gimnàs. Per aquesta utilització hi haurà sempre un acord previ amb l’equip directiu del centre. Pel temps d’esbarjo s’utilitzaran els dos patis exteriors i la pista poliesportiva. Pel què fa al material utilitzat per realitzar les activitats lúdiques creatives i manipulatives plantejades al projecte educatiu és l’empresa qui proporciona tot el material, tant el manipulatiu com el de lleure, adequant-lo a les diferents edats de l'alumnat. Capacitat màxima de les instal·lacions La capacitat del menjador escolar és de 30 alumnes. Si es supera aquesta capacitat es faran dos torns. En el primer torn dinaran els alumnes d’educació infantil i en el segon torn els alumnes d’educació primària .


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre Pla de funcionament del menjador

_____________________________________________________________________________

Usuaris Poden sol·licitar fer ús del servei de menjador l’alumnat del centre, el personal docent i el personal d’administració i serveis. El servei es pot sol·licitar de forma fixa o esporàdica. Relació diària dels usuaris del servei El coordinador de menjador elaborarà diàriament el llistat amb els alumnes que faran ús del servei aquell dia. Aquest llistat estarà a la consergeria i a la sala de mestres. Personal La contractació del personal de cuina i d’atenció a l’alumnat dependrà totalment de l’empresa SANED així com els possibles danys que el personal pugui causar o rebre segons les disposicions vigents en matèria laboral i social. L’empresa vetllarà perquè disposin de la titulació corresponent. L’empresa subministrarà periòdicament al centre docent la relació del personal. La ràtio monitor/alumnes per atendre l’alumnat serà: 1/15 pels alumnes d’educació Infantil i 1/25 pels alumnes de primària. Si el conjunt de comensals supera els 42, es dotarà el servei amb un monitor més. Pagament Els alumnes poden ser usuaris fixos o esporàdics. Es consideren alumnes fixos aquells que utilitzin el servei el mateix dia de la setmana i que estiguin donats d’alta a SANED. Els alumnes fixos, que un dia determinat no utilitzin el servei, han d’avisar l’empresa SANED abans de les 9:30 i no pagaran el servei. Els tiquets dels alumnes esporàdics seran dipositats cada matí per les famílies en una bústia al vestíbul de l’escola. El preu del servei diari pel curs 2016-17 és: o l’alumne/a fix 6,20€ o l’alumne/a esporàdic 6,80€. El preu del menú diari serà fixat anualment de comú acord entre l’escola i l’empresa contractada i dins dels límits establerts pel Departament d’Ensenyament i en el seu cas pel Consell Comarcal del Maresme. Aquest preu es comunica cada curs al Departament d’Ensenyament. L’import del servei és abonat íntegrament per les famílies mitjançant la compra de tiquets a l’escola els dimarts i els dijous de 9:00 a 9:20 o els dilluns, dimecres i divendres a l’escola Àngela Bransuela o bé a través d’una domiciliació bancària.


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre Pla de funcionament del menjador

_____________________________________________________________________________

Menús L’empresa contractada es cuidarà de la confecció trimestral dels menús calculats per tal de garantir les aportacions alimentària necessàries per a cada edat del creixement i segons els criteris nutricionals, d’higiene, salubritat i qualitat del Departament d’Ensenyament i Sanitat de la Generalitat. Cada menú estarà compost de primer i segon plat , postres , pa i beguda. La Direcció i/o la Comissió de menjador del centre supervisarà i aprovarà aquests menús. Els menús que s’oferiran als usuaris del servei del menjador són:  Menú genèric.  Menú dieta.  Menú sense carn.  Menú per a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. S’informarà a la cartellera del menjador dels menús mensuals. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries La família informarà a l’escola i al menjador escolar si el seu fill o la seva filla té problemes d’al·lèrgia i/o intolerància alimentària i ho justificarà mitjançant un certificat mèdic on s’especifiqui la tipologia i les pautes o tractament a seguir. Les famílies han d’actualitzar aquesta informació aportant nous documents si la situació canvia. Sanitat L’empresa haurà de conservar mostres de menjar , fer les analítiques, controls, registres i desinfeccions, pertinents de forma periòdica i facilitar les que vulgui portar a terme el Departament de Sanitat de la Generalitat i de l’Ajuntament de Mataró. D’aquests registres se’n lliurarà còpia a la direcció del centre.

Manteniment La neteja de la cuina/office , estris, instal·lacions i menjador, així com les deixalles anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. L’empresa ha de mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements del Departament d’Ensenyament i efectuar aquelles reparacions i reposicions que siguin necessàries. L’empresa dotarà el centre de material pedagògic i fungible per a realitzar les activitats que es proposin en la franja horària de 12:30 a 15:00 hores. L’empresa haurà de permetre que es pugui inspeccionar en qualsevol moment l’estat de les instal·lacions del centre per part de la o pel Departament d’Ensenyament, Ajuntament i/o Direcció del centre.


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre Pla de funcionament del menjador

_____________________________________________________________________________

Informació a les famílies La Direcció del centre informarà les famílies, a l’inici del curs, de la normativa del servei de menjador i del preu del servei. En el moment de les convocatòries de beques o ajuts, s’informarà a les famílies dels requisits i de les dates de la presentació de les sol·licituds. La Direcció del centre vetllarà al llarg del curs per informar sobre la composició de menús, activitats i possibles informacions i/o incidències que es puguin donar. Normes i convivència L’Escola Vista Alegre vetllarà perquè tots els membres de la nostra comunitat educativa gaudeixin del dret de conviure en un bon clima escolar i a la vegada, es responsabilitzin del deure d’afavorir-lo amb les seves actituds i la seva conducta. Les normes del menjador es regiran per les NOFC i en concret el que recull el Títol 5 De la convivència del centre: resolució de conflictes, règim disciplinari, mesures de promoció de la convivència, mesures correctores,... Comissió del menjador Està formada per la direcció del centre i representats del pares del centre i/o del consell escolar . La seva funció és la del seguiment del servei i la de participar a les reunions de la comissió de menjador conjunta (l’empresa SANED i les comissions de menjador de les dues escoles).

Seguiment i avaluació del servei La Direcció de l’escola Vista Alegre portarà a terme reunions amb els representants de l’empresa sempre que una o ambdues parts ho consideri necessari. S’estableix una comissió de menjador conjunta de l’escola Àngela Bransuela i de l’escola Vista Alegre. Aquesta comissió està formada per representants del Consell escolar de les dues escoles, representants de l’empresa SANED i les direccions d’ambdós centres educatius. Té com a objectiu la coordinació, la informació sobre dietètica i nutrició, la supervisió dels menús, aspectes generals d’organització de cuina i monitoratge i tot allò que calgui per a la millora del servei. El coordinador de monitoratge de l’empresa realitzarà una avaluació del funcionament del servei, on es reflectirà l’assoliment d’objectius, la possible reorganització i els aspectes que afectin al servei, monitors i activitats. Aquesta avaluació serà trimestral i es presentarà a les reunions de Comissió de menjador conjunta.


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Vista Alegre Pla de funcionament del menjador

_____________________________________________________________________________

Avaluació i seguiment dels alumnes Per poder informar als pares del seguiment dels seus fills al menjador s'entregarà una avaluació per a tots els alumnes fixos. Es lliurarà un informe on es reflecteix l'adquisició d'hàbits, comportament i observacions.

Temporització dels informes

Primer trimestre

P-3 P-4 i P-5 Primària

Informe diari Informe setmanal Final del trimestre

Segon i tercer trimestre

P-3 P-4 i P-5 Primària

Informe setmanal Informe quinzenal Final del trimestre

En el cas que hi hagués algun fet a comentar a les famílies es realitzarà un informe que se li lliurarà el mateix dia.

Pla d’emergència Els usuaris del servei de menjador compliran les normes derivades del Pla d’emergència del centre. El centre facilitarà als/les monitors/res de menjador el pla d'evacuació i les normes a seguir. El servei de menjador disposarà de farmaciola i del protocol d’acció.

********************************

El present Pla de Funcionament del menjador escolar l’aprova el Consell Escolar de l’escola Vista Alegre el 3 de novembre de 2016 El present Pla de Funcionament del menjador escolar és tramès a la directora de serveis Territorials del Maresme- Vallès Oriental Si es produeixen canvis en la prestació de serveis que modifiquin aquest pla de funcionament la direcció de l’escola ho notificarà als Serveis Territorials d’Ensenyament.

Profile for Escola Vista Alegre

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR  

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded