Page 1

Edifici nou: Avd. Baix Penedès s/n 977688352 e-mail: e3000597@xtec.cat Edifici antic: C. Balmes nº 17 977689244 Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


ÍNDEX 1.

Benvolgudes famílies

2.

Línies d’actuació i organigrama

3.

Normes d’organització i funcionament

4.

Consell Escolar i Claustre

5.

Calendari i Horari

6.

Projectes de centre

7.

Festes

8.

Reunions d’inici de curs

9.

Escola i família

10. SEP 11. AMPA 12. Menjador 13. Autocar 14. Sanitat 15. Avaluacions externes 16. Administració de medicaments

BENVOLGUDES FAMÍLIES Estrenem esperançats i preparats per tirar endavant tots els nous reptes, com el d’acabar amb els retards i l’absentisme escolar, sumarem esforços entre tots els estaments implicats (Serveis Socials, Ajuntament i Escola) per aconseguir-ho. La segona prioritat d’aquest curs és el tema de l’escriptura que com sabeu va molt lligar a la lectura comprensiva , aspecte en el que hem fet molt incís en els darrers anys. L’equip pedagògic es manté, menys alguns petits canvis impulsats principalment per motius personals, però per altra banda comptem amb mestres que havien treballat al centre anteriorment. Com a novetats organitzatives tenim la incorporació de la figura de la coordinadora de menjador, i el canvi a una empresa experimentada de càtering amb assessorament d’organització i dinamització del temps del migdia, per la qual cosa desitgem que aquesta franja d’horari escolar vagi millor. El servei de bus escolar recupera el que havia estat, un servei especial per a escolars amb el mateix monitoratge especialitzat . El material escolar es segueix subvencionant però sols pels nens/es empadronats al poble . Seguim comptant amb la inestimable col·laboració de l’AMPA pel que fa a la comanda de llibres, organització d’extraescolars i mil coses més! I per acabar, una reflexió... SI ARRIBO TARD ... A l’aeroport ...perdo el vol Al metge...perdo el torn Al cine, no entro A la parada, perdo l’autobús Que ens fa pensar que no perdem res, si arribem tard a l’escola? L’educació comença a casa i la completem a l’escola

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


LÍNIES D’ACTUACIÓ

ORGANIGRAMA Equip directiu:

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Coordinadors de Cicle:

Directora: Assumpció López

Infantil: Maria Ferré

Secretària: Esther Moncada

Inicial: Mercè Català

Cap d’Estudis: Àngel Espinosa

Mitjà: Laura Luengo Superior: Ramón Muñoz

Tenint en compte aquest principi rector l’escola vol prioritzar per aquest curs els següents aspectes: Innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes. Personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada. Compromís de les famílies en l’escolarització i el seguiment de l’evolució personal i acadèmica de l’alumne. Relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius. Prevenció i reducció de l’absentisme escolar (més d’un 5% de faltes sense justificar o un 25% de faltes amb o sense justificació per trimestre).

Coordinadors: Biblioteca: Jessica Zandundo Informàtica: Míriam Medina Riscos laborals: Rosa Mª Plana Escoles Verdes: Anna Rosés Pla Català: Carolina Menéndez Bloc: Àngel Espinosa/Àngels Carnicero Atenció a la diversitat (CAD): Jessica Zandundo UNESCO: Assumpció López Ull informatiu: Laura Luengo

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE Absències i retards de l’alumnat L’assistència dels alumnes al Centre és obligatòria. Caldrà sempre justificar per escrit a l’agenda de l’escola (a partir de Primària) o en un paper de comunicat (E. Infantil) les absències de l’alumnat per part dels pares o tutors legals corresponents. El mestre/a tutor/a comunicarà les absències d’alumnes no justificades als pares o representants legals. En cas d’absències repetides, caldrà comunicar-ho a l’equip directiu del Centre, que intentarà resoldre el problema amb l’alumne i els seus pares o representants legals i, si és el cas, sol·licitarà la col·laboració dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica i dels serveis d’assistència social del municipi. La porta es tancarà 10 min. després de l’hora d’entrada. Si algun alumne ha d’arribar o marxar fora d’horari, haurà de fer-ho a l’hora del pati. Altres casos, caldrà acordar-los amb els mestres mitjançant nota a l’agenda Faltes de disciplina de l’alumnat L’escola disposa d’un sistema de faltes lleus i greus (recollit en la Normativa d’Organització i Funcionament). Les faltes lleus es comuniquen mitjançant l’agenda de l’alumne/a i per les greus s’entrega un full de comunicat que signa direcció i queda còpia a l’expedient de l’alumne/a. En cas de faltes molt greus es podrà iniciar expedient disciplinari. La reiteració de faltes lleus o les faltes greus impliquen que l’alumne pugui perdre el dret de participar en les sortides i activitats que es realitzin fora de l’escola (excursions, colònies, visites programades,...) o qualsevol mesura que la comissió de convivència o equip directiu conjuntament amb el tutor consideri oportuna. Queixes o suggeriments Les queixes o suggeriments hauran d’anar adreçades, en primera instància, al o la mestre/a corresponent. En cas de no rebre una resposta satisfactòria es podrà presentar queixa per escrit a la direcció del centre, que donarà resposta a la queixa o la desestimarà i informarà, si fos necessari, de la instància superior on recorre en cas de no estar d’acord amb la resolució.

Entrades i sortides L’escola s’obrirà 3 minuts abans de l’hora d’entrada dels alumnes, és a dir, a les 9:02 i 15:02 a les aules d’Educació Primària (CM i CS) Edifici de dalt i a les 8:57 14:57 a Educació Infantil i CI, Edifici de baix. Els/les alumnes, entren directament a les aules sense fer fila. Un cop toqui el timbre o la música, a les 9:05 i 15:05 a l’Escola vella i a les 9:00 i 15:00 començaran les classes. Els/les alumnes que arribin més tard s’hauran d’esperar a la finalització dels 20 minuts de lectura per entrar a classe (acompanyats per un mestre/a). Els pares dels alumnes no hauran d’entrar al recinte escolar, en cas de necessitar comunicar quelcom al mestre/a caldrà fer una nota o concertar entrevista. Els i les alumnes estan sota la responsabilitat de les famílies o acompanyants fins el moment que accedeixen al centre. Circulació per l’escola Es farà amb calma i tranquil·litat, caminant, mai corrent, i respectant els llocs per on es passa , vigilant sobretot les escales i els racons on hi ha materials que es poden malmetre. L’alumne/a haurà de respectar tot el que l’envolta: conservar netes les parets i taules, obrir i tancar les portes amb cura, fer ús de les papereres,… Tindrà cura del material d’ús de la classe, tant del personal com del comú, i de la higiene del seu cos i de la roba que porta.

Consell Escolar És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i per tant hi són representats (per elecció directa) famílies, AMPA, mestres i ajuntament. Les seves principals funcions són l’aprovació de la gestió del centre i el seu control. Sortides i colònies Les sortides i excursions seran programades a l’inici del curs escolar i incloses dins el Pla Anual de Centre que aprovarà el Consell Escolar. Per garantir l’aprofitament de les sortides caldrà en sortides d’un dia la participació d’un 60% dels alumnes i en colònies d’un 50%

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


CONSELL ESCOLAR ASSUMPCIÓ LÓPEZ SERRA

Directora

ÀNGEL ESPINOSA LLAURADÓ

Cap d’Estudis

MAGUY ANTOLIN MANSO

Representant Ajuntament

RAMÓN MUÑOZ MERINO

Representant professors

AGNÈS SOLÉ PORTA

Representant professors

LAURA LUENGO PAREDES

Representant professors

MERCÈ CATALÀ NIETO

Representant professors

MARIA FERRÉ LÓPEZ

Representant professors

ÀNGELS CARNICERO ARAGONÈS

Representant professors

ISABEL PORTI CAÑELLAS

Representant pares d’alumnes

CRISTINA HERRADOR LARA

Representant pares d’alumnes

ROCIO RIVAS CRIADO

Representant pares d’alumnes

JUDITH VIDAL VILELLA

Representant pares d’alumnes

CRISTINA JAÉN AGUADO

Representant pares d’alumnes

MONTSERRAT PORTA PERALES

Representant pares d’alumnes

ROSA A. VIDAL ALMENAR

Representant AMPA

MONTSERRAT SECAS CRESPO

Representant PAS

ESTHER MONCADA DUCH

Secretària

CLAUSTRE Mestre/a Maria Coll Ana Navarro Raquel Vives Maria Ferré Núria Mañé Rosa Mª Plana Mercè Català Esther Moncada Àngels Carnicero Agnès Solé Assumpció López Laura Luengo Nuri Gómez Xelo Tortosa Àngel Espinosa Ramón Muñoz Míriam Medina Raquel Jiménez Anna Morató Jessica Zandundo Sandra González Anna Roses Carolina Menéndez Miquel Solé Teresa Mª Turdiu Montse Abad

Curs P-3 A P-3 B P-4 A P-4 B P-5 A P-5 B 1r A 1r B 2n A 2n B C. Inicial i Mitjà 3r A 3r B 4t 5è A 5è B 6è A 6è B Música Ed. Especial Anglès Anglès CM i CS Ed. Física Religió Vetlladora Vetlladora

Càrrec

Coord. Cicle Coord. Riscos Coord. Cicle Secretària

Directora Coord. Cicle

Cap d’Estudis Coord. Cicle Coord.Informàtica

Coord. Riscos Coord. Lingüística

Coord. CAD Coord.Informàtica

Escoles Verdes Pla Català

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


CALENDARI ESCOLAR

HORARI ESCOLAR Per facilitar a les famílies i al transport escolar l’arribada

14 de setembre

Inici de les classes

12 d’octubre

Festiu

Educació Infantil i Cicle Inicial (edifici nou)

30 d’octubre

Festa de lliure disposició

Matí

7 i 8 de desembre

Festa de lliure disposició i festiu

22 de desembre

Jornada intensiva

Del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

Vacances Nadal

8 de gener

Festa de lliure disposició

puntual, l’edifici antic i el nou tenen un horari diferent.

Entrada a les 9:00 Sortida a les 12:30

Tarda

Sortida a les 16:30 Cicle Mitjà i Superior (edifici antic) Matí

8 de febrer

Entrada a les 15:00

Entrada a les 9:05

Festa de lliure disposició Sortida a les 12:35

Del 19 al 28 de març (ambdós inclosos)

Setmana Santa

25 d’abril

Festa local

13 i 16 de maig

Festa de lliure disposició i festiu

Del 13 al 21 de juny

Jornada intensiva

Infantil i Cicle Inicial de 9:00 a 13:00

22 de juny

Inici vacances d’estiu

Cicle Mitjà i Superior de 9:05 a 13:05

Tarda

Entrada a les 15:05 Sortida a les 16:35

Jornada intensiva 22 de desembre i del 13 al 21 de juny:

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


PROJECTES DE CENTRE Socialització de llibres L’escola participa en aquest projecte conjuntament amb l’AMPA . La majoria d’alumnes utilitzen llibres socialitzats i per tant els i les mestres han de tenir cura del bon ús dels mateixos. Així mateix l’escola ha adquirit diccionaris de català, castellà, anglès i llibres de lectura per ús comú.

Escoles verdes El programa d’Escoles Verdes està impulsat des dels Departaments d'Educació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, està pensat per a que les escoles s’impliquin en la protecció, conservació i millora del medi ambient així com per crear en l'alumnat un interès, coneixement i sensibilitat perquè siguin capaços d’ estimar i protegir el medi que els envolta.

Bloc i web Fa uns quants anys que l’escola aposta per la integració de les noves tecnologies a la tasca educativa. Aquesta comissió és l’encarregada de desenvolupar i dinamitzar l’espai del Bloc de l’escola amb tot tipus de notícies, concursos, activitats per tota la comunitat educativa... Adreça Bloc: http://blocs.xtec.cat/ulldevent

Unesco El propòsit d'aquesta comissió és conscienciar i treballar amb tots els membres de la comunitat educativa valors com la resolució de conflictes a través del diàleg, la solidaritat entre els pobles, el consum responsable i la cura i respecte pel nostre patrimoni cultural. Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, de la Pau i eradicament de la pobresa.

Biblioteca La nostra escola té una biblioteca que de mica en mica va agafant forma i omplint les prestatgeries de llibres, diccionaris, CDs i revistes. La biblioteca, dins l’escola és un espai actiu on es programen activitats per a tot el centre, com: el recital de poesia i música, el concurs literari de Sant Jordi, tast de lectura, cromocontes, maletes viatgeres i bosses aventureres, visita d’autors i il·lustradors literaris…

Cantània Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts finals interpretats per l’alumnat inscrit. L’objectiu final és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col•lectiva en l’acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots.

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


FESTES Dins la programació anual del centre estan programades les

REUNIONS INICI DE CURS CURS

DATA

següents festes:

CASTANYADA (dijous 29 d’octubre). FESTA DE NADAL (dimarts 22 de desembre) obert a famílies DIJOUS GRAS sortida (dijous 4 de febrer) CARNAVAL (divendres 5 de febrer) CURSA SOLIDÀRIA (30 de gener) dia de la Pau SETMANA CULTURAL (dates a concretar) PEDALADA (10 de juny) FESTA FINAL DE CURS (dimarts 21 de juny)

Les activitats es decideixen a les reunions de cicle i es coordinen

P3

Dimecres 9 de setembre

P4

Dijous 1 d’octubre

P5

Dilluns 5 d’octubre

1r

Dimarts 8 de setembre

2n

Dimarts 29 de setembre

3r

Dimarts 6 d’octubre

4t

Dimecres 7 d’octubre

Dimecres 30 de setembre

Dijous 8 d’octubre

Les reunions es realitzaran a una de les aules del curs corresponent a les 17:00. Es prega a les famílies que no vinguin amb els nens/es.

a la reunió de coordinadors de cicle.

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


ESCOLA I FAMÍLIA JUNTS X L’EDUCACIÓ L'educació és un factor clau per al futur d'una societat i ateny tots els agents implicats en l'acte educatiu, però principalment la família i l'escola. Davant d'aquesta situació, cal reforçar la família com a primer referent educatiu i responsable del creixement i de

El SEP és un recurs que s’emmarca en el conjunt d’accions impulsades pel Departament per assolir l’èxit escolar. És un reforç flexible, temporal i preventiu, per atendre els diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

l'educació dels fills/es. En aquest sentit volem dur a terme un treball conjunt amb les famíles que ens permeti una acció coherent i coordinada. És per això que intensificar la relació entre l'escola i les famílies constitueix una prioritat pel nostre centre. El Departament d'Ensenyament ofereix a les famílies informació sobre el procés escolar dels vostres fills/es i orientacions i recursos per facilitar la vostra tasca educadora en el web Família i Escola: Junts x l'Educació : www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola/

És prioritari dedicar els esforços en l’aprenentatge de: a) L’adquisició del procés de lectura i escriptura. b) L’assoliment d’habilitats matemàtiques. c) L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi. Com indica la resolució d’11 de juny de 2013 aquest suport es realitzarà en horari escolar amb l’intervenció de més d’un mestre/a a l’aula. Excepcionalment i un cop fetes les valoracions corresponents els alumnes podran ampliar el seu horari de 12:30 a 13:30 (Cicle Inicial) o de 12:35 a 13:35 (Cicle Mitjà i Superior) els dimarts i el dijous.

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


MENJADOR

AMPA SER SOCI DE L’AMPA DÓNA DRET A: • • • •

Aquest any la gestió del menjador ha passat a l’empresa de càtering 7 i tria (gestió indirecta amb el Consell Comarcal). Els preus del menjador seran els següents:

Serveis Bon Dia, Acollida i Hora d’Estudi Activitats extraescolars Obtenció de llibres de text amb descompte Subvenció en algunes activitats escolars com ara excursions (

PREUS I HORARIS DELS SERVEIS: Empadronats a la Bisbal

No empadronats a la Bisbal

Alumnes fixos

4,35€ (bonificació 1,85€)

6,20€

Alumnes eventuals

5,00€ (bonificació 1,80€)

6,80€

- Tiquet esporàdic: 1,5€ cada ½ hora - Quotes mensuals: 25€ per nen i per hora (cada servei és independent). DESCOMPTES: En el cas de ser, 2 germans, la quota mensual total pels dos fills i per servei queda reduïda a 45€. - 3 germans o més, la quota mensual total pels 3 fills i per servei queda reduïda a 60€. • Servei “Bon dia” de 8 a 9h • Servei “Acollida” de 12:30h a 13:30h • Servei “Hora d’estudi” de 16:30 a 18:30h, en el cas d’utilitzar les dues hores la quota mensual serà de 50€. NOTA: Els tiquets es podran comprar a la Caixa Rural. Els del curs anterior només s’acceptaran durant el mes de setembre. -

Per qualsevol informació addicional o inscripció eventual, la coordinadora atendrà a les famílies de 9h a 9:30h cada dia a l’Escola Ull de Vent (edifici nou) o per telèfon al 610894722.

Pagament mitjançant quota mensual: Per aquests serveis de “Bon Dia”, “Acollida” i “Hora d’Estudi”, cal lliurar el tiquet en el moment de deixar l’alumne o deixar-lo a la bústia de l’Ampa, excepte si es realitza el pagament mitjançant quota mensual. PER A POSAR-SE AMB CONTACTE AMB L’AMPA:

Més informació: http://www.7itria.cat/

• Mitjançant e-mail: familiesampabisbal@gmail.com

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


AUTOCAR

SANITAT

• El servei de transport aquest curs el realitzarà el Consell Comarcal. Hi haurà dues línies i els autocars disposaran d’una monitora. Els horaris seran els següents:

Es faran revisions i es posaran les vacunes prescriptives amb l’autorització de les famílies. • Els/les alumnes de 4 anys i aquells que accedeixin per

HORA DE SORTIDA 08:20h LINEA 1

primera vegada al centre se’ls farà un examen de salut ARRIBADA

SANTA CRISTINA

SORTIDA 8:23

escolar que comprèn la somatometria (pes i talla), revisió de la vista, cribatge de salut bucodental i revisió de l’aparell

LA MASIETA (local social)

8:29

8:32

L'ESPLAI (local social)

8:34

8:37

CAN GORDEI 1 (C/ Gaià)

8:42

8:45

• Es vacunarà als alumnes de sisè d’Hepatitis A, MCC

CAN GORDEI 2 (Poliesportiu)

8:46

8:49

(Meningitis C conjugada) una dosis de record, varicel·la i

LA MIRALBA

8:54

8:57

ARRIBADA A LES ESCOLES

9:03/9:05

genital masculí.

VPH (virus del papiloma humà) per les noies. Per tal de poder administrar les vacunes es farà arribar un full d’autorització amb les dates de les vacunacions. Caldrà que els

HORA DE SORTIDA 08:30h LINEA 2

ARRIBADA

PRIORAT 1 (C/ Huesca)

SORTIDA

i les alumnes portin el carnet de vacunacions els dies indicats.

8:35

PRIORAT 2 (Bar El Carro)

8:36

8:41

PRIORAT 3 (Local social)

8:44

8:49

PRIORAT 4 ( Extra )

8:52

8:57

ARRIBADA A LES ESCOLES

9:01/9:03

També es faran xerrades informatives de diferents aspectes lligats amb la salut dels nens i nenes.

LINEA 1 : TEMPS D'ESPERA APROXIMAT 3 min LINEA 2 : TEMPS D'ESPERA APROXIMAT 5 min •

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016


ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrarlo cal tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors legals i seguir les recomanacions d'ús elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya. (Document administació de paracetamol).

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe del metge on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i

AVALUACIONS EXTERNES El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu organitza cada any les proves d'avaluació diagnòstica i les proves d'avaluació de final d'etapa. Les proves d'avaluació diagnòstica avaluen l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del tercer curs d’educació primària. Aquestes proves es realitzaran entre el 18 i el 28 d’abril de 2016 (dos dies consecutius a escollir pel centre). Les proves d'avaluació de final d'etapa avaluen les competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació primària. Aquestes proves les realitzen els alumnes de sisè els dies 4 i 5 de maig de 2016.

la seva pauta d'administració. Així mateix, els pares o tutors legals han d'aportar un escrit on es demani al director del centre educatiu l'administració al seu fill del medicament prescrit, d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat i s'autoritzi la seva administració als docents del centre. Documents per a l’organització i gestió dels centres curs

15/16.

Escola Ull de Vent, La Bisbal del Penedès

Curs 2015 - 2016

Dossier famílies15-16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you