__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EDUGUÍAS PARA DOCENTES Volume I

GUÍA PRÁCTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS ANTE CASOS DE RUPTURA FAMILIAR


Colección #eduguías para docentes Volume I GU�A PRà CTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS ANTE CASOS DE RUPTURA FAMILIAR PROXECTO: Escolas Católicas de Galicia EDICIÓN: rodeira-grupo edebÊ Presidente de Escolas Católicas de Galicia: Juan Manuel Bujån Secretario de Escolas Católicas de Galicia: J. Ignacio Parajó Calvo Coordinación da colección: Rosario Baleirón Sóùora Autoría: BelÊn Costa Rodríguez Tradución ao galego e corrección: Rosario Baleirón Sóùora Edición e preimpresión: Rodeira-grupo edebÊ Deseùo da cuberta: Luis Vilardell Foto da cuberta: Xabier Martínez Imaxes: Thinkstock

Š Escolas Católicas de Galicia, 2018 Š rodeira-grupo edebÊ, 2018 Rafael Alberti, n.º 11, baixo 15008 A Coruùa www.edebe.com ISBN 978-84-8349-554-4 Depósito Legal B 2620-2018 Impreso en Espaùa Printed in Spain

Calquera forma de reproduciĂłn, distribuciĂłn, comunicaciĂłn pĂşblica ou transformaciĂłn desta obra sĂł pode ser realizada coa autorizaciĂłn dos seus titulares, salvo excepciĂłn prevista pola Lei. DirĂ­xase a *,+96*LU[YV,ZWH|VSKL+LYLP[VZ9LWYVNYmĂ„JVZ^^^JLKYVVYNZLWYLJPZHMV[VJVWPHYV\LZJHULHY HSN‚UMYHNTLU[VKLZ[HVIYH^^^JVUSPJLUJPHJVT"   


«Educar é unha grande obra de construción en constante transformación.» Papa Francisco

«Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.» Paulo Freire


Índice

EDUGUÍAS PARA DOCENTES Volume I Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Introdución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Escolarización. Altas e baixas no centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Información sobre o proceso educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Recollida de menores no centro escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 &RPXQLFDFLʼnQGRVSUR[HQLWRUHVFRVVHXVðOORVQRFHQWUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. Decisións extraordinarias que corresponden a ambos os dous proxenitores . . . . . . 14 6. Gardas de feito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 MODELOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 NOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

EDUGUÍAS PARA DOCENTES Volumen I Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Escolarización. Altas y bajas en el centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Información sobre el proceso educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Recogida de menores en el centro escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4. Comunicación de los progenitores con sus hijos en el centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5. Decisiones extraordinarias que corresponden a ambos progenitores . . . . . . . . . . . . 30 6. Guardas de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 NOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34


Presentación Un dos factores principais para que un centro educativo alcance o máximo logro dos seus obxectivos é a calidade das relacións entre a familia e a escola. Non hai que esquecer que a familia, dunha banda, constitúe os límites do universo dos nenos e nenas e, doutra, é o referente que teñen os mozos e as mozas para proxectaren as súas ideas e os seus modelos do mundo. A familia é o espazo no que se dá a primeira socialización e onde se inicia o proceso de humanización, primeiro nas relacións dentro da familia e despois na interrelación entre as familias. Por todo iso, para Escolas Católicas de Galicia é tamén un factor clave da calidade educativa a relación familia-colexio. E é precisamente a capacidade para xerar comunidade educativa un dos eidos que os centros coidan especialmente e un dos seus signos distintivos. É un reto permanente coidar un espazo cálido de interrelación entre as familia e o colexio e tamén entre as familias. Nos últimos anos a realidade familiar estase a volver cada vez máis complexa á medida que a estrutura dos núcleos familiares se vai facendo máis diversa. Segundo se recolle no último informe sobre a mocidade española da -\UKHJP}U:4JVUZ[m[HZLX\LHZP[\HJP}UKHMHTPSPHLZWH|VSHYLÅPJ[LJHTIPVZ]LUJLSSHKVZH[LUKLUJPHZJ\S[\YHPZ de fondo como o relativismo valorativo, o pluralismo ideolóxico, a sacralización laica da individualidade e a democratización das relacións, entre outros. Ante unha mesma aparencia externa, as familias son cada vez menos normativas, máis democráticas no exercicio interno do poder e máis igualitarias na distribución dos roles. Xunto JVUPZVJVUZ[m[HZL[HTtU\UOHTHPVYWS\YHSPKHKLKL[PWVZKLMHTPSPHL\UOHKP]LYZPÄJHJP}UKVX\LZLLU[LUKL como fogar, familia ou matrimonio. Este escenario cambiante afecta ás relacións entre as familias e os centros educativos, en especial cando se dan situacións de ruptura familiar. Dado o papel principal que teñen estas relacións na educación, faise necesario coñecer en maior profundidade as normas que regulan as relacións dos centros cos pais e nais dos alumnos e HS\TUHZLYLÅL_PVUHYZVIYLHZ‚HHWSPJHJP}U;LTVZX\LZLN\PYJVPKHUKVWHYHX\LLZHJVT\UPKHKLLK\JH[P]H cree un espazo educativo cálido e fraterno no que nenos, nenas, mozos e mozas desenvolvan integralmente a súa personalidade conforme ás elevadas expectativas dos proxectos educativos e aos idearios das Escolas Católicas de Galicia. J. Ignacio Parajó Calvo Secretario autonómico de Escolas Católicas de Galicia

5


Esta é a primeira guía da colección #eduguías para docentes dos centros concertados. Unha colección que sae á luz grazas á colaboración da editorial Rodeira do Grupo Edebé, onde profesionais expertos/as na materia afondarán, de forma breve e práctica, en diferentes temas relacionados co ámbito educativo da nosa rede de colexios. Iniciámola da man de Belén Costa Rodríguez, asesora xurídica de Escolas Católicas, e cun dos grandes males do século XXI: a desintegración familiar. Unha desintegración causada, a maioría das veces, polas migracións, polos divorcios, pola ambición e por problemas económicos. Outros temas que centrarán a atención desta colección serán as titorías e os titores, a integración das TICS na H\SHHJVT\UPJHJP}UU\UJLU[YVLZJVSHYVZYLJ\YZVZWHYHVZJHZVZKLHS\TUHKVJVUULJLZPKHKLZLZWLJxÄJHZ de apoio educativo, a igualdade... Agardamos que vos resulten útiles e que contribúan, dalgunha maneira, a seren un apoio para toda a comunidade educativa dos centros concertados galegos. Rosario Baleirón Sóñora Coordinadora da colección #eduguías de Escolas Católicas

6


Introdución Esta guía estå pensada para aclarar de xeito sinxelo e råpido algunhas das cuestións que se presentan no día a día dun centro escolar en relación con proxenitores separados legalmente ou divorciados, ou parellas de feito nas que se produciu un cesamento da convivencia, que ostentan a patria potestade compartida pero non a garda e custodia compartida. Isto Ê, a guía estå pensada para aqueles supostos nos que ambos os dous proxenitores son cotitulares da patria potestade, aínda que un deles teùa recoùecida a garda e custodia do menor e o outro o denominado dereito de visitaKLÄUPKVHJ[\HSTLU[LJVTV­Yt_PTLKLJVT\UPJHJP}ULLZ[HUJPHKVZÄSSVZ co proxenitor que non viva habitualmente con eles. 5VJHZVKLZ\WVZ[VZKLNHYKHLJ\Z[VKPHJVTWHY[PKHOHILYmX\LH[LYZLmYLN\SHJP}ULZWLJxÄJHX\LZLLZ[HISLaH en cada caso, xa sexa a travÊs da manifestación conxunta e acordada de ambos os dous proxenitores ou a travÊs dunha resolución xudicial. 6ZKLYLP[VZLVIYPNHZKVZWHPZWHYHJVZÄSSVZ_VYKLUWVSVZPTWSLMLP[VKLZLSVPZ[VtWVSHÄSPHJP}U(ÄSPHJP}UWVKL KHYZLWVYUH[\YLaHV\WVYHKVWJP}ULWVKLZLYTH[YPTVUPHSJHUKVVZWHPZLZ[mUJHZHKVZLU[YLZPV\UVUTH[YPTVUPHSWLYV[VKHZZ\Y[LUVZTLZTVZLMLJ[VZ(ÄSPHJP}UHJYLKx[HZLJVUJHYmJ[LY_LYHSJVHPUZJYPJP}UUV9L_PZ[YV Civil1 documentada principalmente a travÊs do Libro de Familia. ,Z[LJVU_\U[VKLKLYLP[VZLKLILYLZX\LUHJLUKHÄSPHJP}UKLZxNUHUZLJVUVTL_LUtYPJVKL­WH[YPHWV[LZ[HKLŽL non desaparecen pola nulidade, pola separación nin polo divorcio dos seus proxenitores, senón que continúan coas peculiaridades que recollen as normas. Entre os dereitos-deberes que conforman a patria potestade, de caråcter VIYPNH[VYPVLPYYLU\UJPHISLH[}WHZLVKL]LSHYWVSVZÄSSVZeducalos e proporcionarlles unha formación integral2. A atribución da garda e custodia a un dos proxenitores non priva o outro do seu dereito, e obriga, a participar na HKVWJP}UKLKLJPZP}UZPTWVY[HU[LZ]LUJLSSHKHZmLZJVSHYPaHJP}UKVZZL\ZÄSSVZV\ÄSSHZ No artigo 92 do Código Civil recóllese que a pauta que debe guiar as resolucións sobre o coidado e a educación KVZÄSSVZtHGRVHXEHQHðFLR6HWHY[HKVKLZLHY[PNVLZ[HISLJLX\L­HZLWHYHJP}UHU\SPKHKLLVKP]VYJPV UVUL_PTLUVZWHPZKHZZ‚HZVIYPNHZWHYHJVZÄSSVZŽ(VÄUHSKLZ[LKVJ\TLU[VVMYtJLUZLHSN\UOHZKLÄUPJP}UZJV obxectivo de aclarar algúns conceptos xurídicos, e facilítanse algúns modelos de escrito que lles poden servir de orientación aos equipos directivos nalgúns supostos determinados. Estes modelos foron elaborados ou inspirados polos documentos facilitados por Escuelas Católicas nacional a travÊs da súa påxina web así como nas xornadas LZWLJxÄJHZKLMVYTHJP}UKLLX\PWVZKPYLJ[P]VZ

7


1. Escolarización. Altas e baixas no centro — Quen debe asinar a matrícula ou a baixa no centro? Nos casos de ruptura familiar, e posto que a elección de centro educativo forma parte da esfera da patria potestade, deben subscribir ambos os dous proxenitores tanto a formalización da matrícula como a baixa no centro escolar. — Que facer se só asina un proxenitor? Se só asina un proxenitor, o centro deberá requirir a sinatura de ambos os dous (estamos ante supostos en que VJLU[YVtJV|LJLKVYKHZP[\HJP}UKLY\W[\YH Se o solicitante de praza alega descoñecemento dos datos do outro proxenitor, a súa ausencia ou a imposibilidade de localizalo para obter o seu consentimento coa alta ou a baixa, deberá comunicarllo ao centro por escrito. Isto farase mediante unha DECLARACIÓN RESPONSABLE pois, segundo o Código Civil, en defecto ou por ausencia, incapacidade ou imposibilidade dun dos pais, a patria potestade será exercida exclusivamente polo outro3. Polo ben dos interesados, sería recomendable que esta información se incluíse no documento de formalización de matrícula.

“Tanto a formalización da matrícula como a baixa no centro escolar deberá requirir a sinatura de ambos os dous proxenitores. Se hai descoñecemento,ausencia ou imposiblidade de localizar un dos proxenitores, precísase unha Declaración responsable.”

No caso de discrepancias entre os dous proxenitores no relativo á matriculación do menor nun centro escolar, será a autoridade xudicial quen resolva. Mentres iso non suceda, non se paralizará o expediente de admisión; tramitarase de forma preventiva a matrícula cunha soa sinatura e comunicaráselle esta circunstancia á Inspección Educativa, por se procede a remisión do caso á Fiscalía4. Isto debe ser así porque a suspensión da medida, á espera de resolución xudicial, afectaría á escolarización obrigatoria do menor. No caso de discrepancias entre ambos os proxenitores no relativo á baixa dun centro escolar, paralizarase o expediente e comunicaráselle esta circunstancia á Inspección Educativa, mentres se agarda a resolución da discrepancia por parte do órgano xudicial ou por posterior acordo de ambos os dous proxenitores. — E se, ao tramitar a matrícula, non se informa ao centro da situación familiar de separación ou divorcio? Se descoñece a situación legal, o centro non ten ningunha responsabilidade na súa actuación. O centro terá a consideración de terceiro de boa fe, e entenderase, como sinala o Código Civil, que cada un dos proxenitores actúa no exercicio ordinario da patria potestade co consentimento do outro5. — Os proxenitores deben achegar copia da sentenza da resolución xudicial ou do convenio regulador? É imprescindible pois o centro, para poder actuar conforme ás decisións xudiciais ou conforme ao acordo dos proxenitores, deberá dispoñer da documentación que determine as medidas reguladoras das relacións paterUVÄSPHPZX\LZLHJVYKHYHU0Z[VtVJLU[YVKLILKPZWV|LYKHZLU[LUaH·YLZVS\JP}U_\KPJPHS·V\KVJVU]LUPV regulador coas citadas medidas. 5VJHZVKLJVUÅP[VMHTPSPHYVYLX\PYPTLU[VKHKVJ\TLU[HJP}UYLSH[P]HmYLN\SHJP}UKHZYLSHJP}UZWH[LYUVÄSPHPZ sempre se lles fará a ambos os dous proxenitores. Tamén se lles recordará a ambos os dous que están obrigados HPUMVYTHYLUHVJLU[YVKLJHSX\LYHTVKPÄJHJP}UX\LZLWYVK\aHLUYLSHJP}UJVTLUVYLZJVSHYPaHKVJVUWVZ[Lrioridade á data de entrega da sentenza. Solicitarase calquera outra información que se necesite no centro; por exemplo, os datos de contacto do proxenitor non-custodio para os efectos de proceder, dende o momento da JVT\UPJHJP}UHMHJPSP[HYSSLHPUMVYTHJP}UHJHKtTPJHYLSH[P]HHVZL\ÄSSVV\ÄSSH Se os interesados se opoñen a facilitar a sentenza, por razóns derivadas da información sensible que poida conter e da defensa do seu dereito de intimidade (malia a obriga de sixilo que asume o persoal dos centros de LUZPUVW}KLZLSSLZVMYLJLYHWVZPIPSPKHKLKLLU[YLNHYHZLU[LUaHLU:LJYL[HYxHVUKLZLMHYmJVUZ[HYJHSLZZVU HZTLKPKHZYLSH[P]HZmZYLSHJP}UZWH[LYUVÄSPHPZX\LVJLU[YVKLILJV|LJLYWHYHVKLZLU]VS]LTLU[VKHZZ‚HZ funcións. Unha vez realizada esta dilixencia, devolveráselle ao interesado/a o documento.

8


— Quen decide sobre a inscrición do menor a actividades extraescolares, complementarias ou servizos? A autorización concederaa, con carácter xeral, quen teña atribuída a garda e custodia do alumno ou da alumna. No caso de discrepancia, deberá resolver a autoridade xudicial. Deberán ser autorizadas por ambos os dous proxenitores: • A subscrición ou matrícula en actividades de contido, duración ou importe extraordinarios; por exempolo, nas que poidan incidir no dereito de visitas dun dos proxenitores, nas que supoñan unha achega económica importante, ou naquelas que supoñan a participación en actividades de risco. • As que supoñan unha saída do menor ao estranxeiro. De feito, a lei esíxeo en caso de traslado ao estranxeiro. — Quen debe outorgar a autorización para a obtención ou utilización da imaxe do menor? Ambos os dous proxenitores. No caso de desacordo, deberá resolver a autoridade xudicial. Neste suposto, e mentres non se resolva a discrepancia, é recomendable que o centro escolar se absteña de utilizar a imaxe do menor. Debemos recordar que o artigo 13.1 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, concédelles aos maiores de 14 anos capacidade para outorgar o consentimento para o tratamento dos seus datos.

UTILIZACIÓN DA IMAXE “No caso de desacordo, o centro escolar absterase de utilizar a imaxe do menor. Os maiores de 14 anos poden outorgar o seu consentimento.”

— Que facer se, no caso de alumnado xa matriculado no centro, se sospeita ou detecta unha situación de ruptura familiar? 5VZ\WVZ[VKLX\LVJLU[YVHK]PY[HZP[\HJP}UZKLJVUÅP[VX\LPUJPKHUTHUPMLZ[HTLU[LUH]PKHLZJVSHYWLYVUVU L_PZ[H\UOHJVT\UPJHJP}UVÄJPHSWVYWHY[LKVZWYV_LUP[VYLZZVIYL\UOHWVZPISLY\W[\YHKHJVU]P]LUJPHMHTPSPHYt HJVUZLSSHISLX\LZLJVU]VX\LVZWHPZKVHS\TUHKVH\UOHLU[YL]PZ[H:LtULJLZHYPVUV[PÄJHYmZLSSLZWVYLZJYP[V X\LKLILUJVT\UPJHYJHSX\LYHTVKPÄJHJP}UUHZYLSHJP}UZWH[LYUVÄSPHPZKVZTLUVYLZLZJVSHYPaHKVZZVSPJP[HUKV de ser o caso, a resolución xudicial, convenio regulador ou outro documento que os regule. — A quen se lle debe solicitar o aboamento das cotas por actividades extraescolares ou servizos complementarios? O cobramento das cotas corresponderalle ao proxenitor que contratou a actividade e/ou os servizos. Polo xeral, X\LUJVU[YH[HtVWYV_LUP[VYX\L[LUH[YPI\xKHHNHYKHLJ\Z[VKPHLVZYLJPIVZKLILU_PYHYZLPUPJPHSTLU[L·WVPZ OHPHJVYKVZLU[YLVZWYV_LUP[VYLZWHYHZLYLWHY[PYLUHZJV[HZ·mWLYZVHYLZWVUZHISLKHZ‚HZ\IZJYPJP}U0Z[V UVUZPNUPÄJHX\L[L|HX\LHZ\TPYVJ\Z[V\UPJHTLU[LVWYV_LUP[VYJ\Z[VKPVWVPZL_PZ[LUWHJ[VZLKPZWVZPJP}UZ económicas nos acordos, convenios ou resolucións xudiciais que establecen a contribución económica de cada proxenitor ás cargas familiares. No caso de desacordo sobre a matriculación do alumno/a nunha actividade ou servizo, deberá resolver a autoridade xudicial. Nese caso, o centro suspenderá de modo preventivo a participación do menor ata que se achegue a resolución xudicial, ou un escrito asinado por ambos os dous proxenitores no que acorden a súa incorporación a dita actividade ou servizo.

9


2. Información sobre o proceso educativo — A quen se lle debe facilitar a información escolar? Toda a información relativa ao progreso de aprendizaxe e integración socio-educativa do menor (calendario escoSHYIVSL[xUZKLUV[HZV\J\HSPÄJHJP}UZLU[YL]PZ[HZJVU[P[VYLZMLZ[P]HPZLZJVSHYLZZHUJP}UZHIZLU[PZTVLZJVSHY V\PUMVYTLZKVZZLY]PaVZKLVYPLU[HJP}UKLItZLSSLZMHJPSP[HYHHTIVZVZKV\ZWYV_LUP[VYLZ — Audiencia ou participación de ambos os dous proxenitores. Daráselles audiencia a ambos os dous proxenitores no caso de situacións en que a normativa educativa esixa a audiencia do pai, da nai ou do titor legal; por exemplo, en materia de convivencia, de adopción de medidas de atención ao alumnado con necesidades especiais de atención educativa etc. Ambos os dous proxenitores participarán nas eleccións ao Consello Escolar. (TIVZVZKV\ZWYV_LUP[VYLZWVKLYmUMVYT\SHYYLJSHTHJP}UZJVU[YHJ\HSPÄJHJP}UZ — Un proxenitor pode prohibirlle ao centro que se lle facilite esta información ao outro proxenitor? Non, non pode prohibilo. É un deber e un dereito inherente á patria potestade educar e proporcionarlles unha formación inINFORMACIÓN DO CENTRO [LNYHSHVZÄSSVZWVSVX\LZHS]VZ\WVZ[VZKLWYP]HJP}UKHWH[YPH “Un/unha proxenitor/a non pode potestade, que son pouco frecuentes, ambos os dous proxeniprohibir facilitarlle información tores teñen o dereito e o deber de participar no proceso formativo. Presúmese que, salvo acreditación do contrario, que ambos a outro/a proxenitor/a.” os dous proxenitores son titulares da patria potestade de forma compartida. Xa que logo, ningún proxenitor pode negarse a que V V\[YV JV|LaH J\HSPÄJHJP}UZ MHS[HZ KL HZPZ[LUJPH PUMVYTLZ KH VYPLU[HJP}U V\ JHSX\LYH V\[YH PUMVYTHJP}U escolar, nin pode impedir o contacto do outro coas persoas titoras ou docentes do colexio. — No caso de existencia de ordes de afastamento, o proxenitor protexido pola orde pode prohibir que se lle entregue información escolar ao outro proxenitor? A orde de afastamento, agás que recolla expresamente algunha limitación (por exemplo, se recolle a suspensión KHWH[YPHWV[LZ[HKLV\KHSN\UOHZMHJ\S[HKLZPUOLYLU[LZUVUWYP]HVV\[YVWYV_LUP[VYKVZL\KLYLP[VKLHJJLZV HPUMVYTHJP}UZVIYLVWYVJLZVLK\JH[P]VKVZL\ÄSSVV\ÄSSHWVPZUVUPTWSPJHHWYP]HJP}UKHWH[YPHWV[LZ[HKL Haberá que examinar con detemento a orde de afastamento, pero polo xeral non afectan ao dereito do proxenitor afectado para recibir esta información escolar. 5VZ\WVZ[VKLUHPZKLHS\TUVZHZJVUVYKLZKLHMHZ[HTLU[VWVY]PVSLUJPHKVTtZ[PJHVJLU[YVKLILYm]LYPÄJHY JVPKHKVZHTLU[LZLHVYKLKLHMHZ[HTLU[VHMLJ[HZ}mUHPV\[HTtUHVZÄSSVZJVT‚UZWHYHVZLMLJ[VZKLL]P[HY calquera contacto dentro das instalacións do centro, sempre de acordo co contido da orde; por exemplo, nas entradas e saídas do alumnado, festas colexiais, actuacións, horario de titorías etc. — Pódeselles entregar esta información sobre o proceso educativo a outras persoas distintas do pai e da nai, por exemplo aos avós ou ás novas parellas? Non. Esta información correspóndelles exclusivamente aos titulares da patria potestade, e a patria potestade JHYHJ[LYxaHZLWVYZLYPYYLU\UJPHISLLUVUKLSLNHISLJVTVVYH[PÄJV\H(_LUJPH,ZWH|VSHKL7YV[LJJP}UKL+H[VZ no seu informe 2006/0227. As entrevistas e titorías deberán ter lugar sempre cos titulares da patria potestade (dado que esta é indeleNHISLLZLYmULZ[LZVZX\LKLJPKHUHX\LU[YHUZTP[PYHPUMVYTHJP}U-HJPSP[HYHUZLHZYL\UP}UZJVZ[P[\SHYLZ da patria potestade. A presenza doutros parentes ou achegados nas reunións celebradas cos proxenitores debería ser excepcional. No caso de gabinetes ou profesionais externos, o pertinente é facilitar a información a través dos proxenitores do alumno. No caso excepcional de aceptar reunións ou entrevistas con profesionais externos, deberá constar sempre a autorización expresa, e por escrito, de ambos os dous proxenitores.

10


·6JLU[YVKLILLTP[PYLUJHSX\LYHJHZVVZJLY[PÄJHKVZV\PUMVYTLZX\LZVSPJP[LUVZWYV_LUP[VYLZ& 6JLU[YVUVUKLILLTP[PY[VKHZHZZVSPJP[\KLZKLPUMVYTLZV\JLY[PÄJHKVZ6ZWHPZLHZUHPZKVHS\TUHKV[L|LU KLYLP[VHZVSPJP[HYJLY[PÄJHJP}UZZVIYLTH[YxJ\SHJ\HSPÄJHJP}UZJVU[YVSKLHZPZ[LUJPHLV\HIZLU[PZTVHJ[P]PKHdes extraescolares e/ou servizos complementarios subscritos. Tamén teñen dereito a seren informados sobre aspectos vencellados ao proceso educativo e á integración socio-educativa do menor: medidas de atención á diversidade, informes do orientador, cuestións relativas a convivencia escolar, comedor escolar etc. (PUMVYTHJP}UUVU[LUWVYX\L[LYHMVYTHK\UPUMVYTLLZJYP[V­HKOVJ®UPUVZJLU[YVZ[L|LUWVYX\LLSHIVYHY KVJ\TLU[VZJVH‚UPJHÄUHSPKHKLKLWYLZLU[HSVZWLYHU[LVZ}YNHUVZ_\KPJPHPZUVTHYJVK\UJVUÅP[VMHTPSPHY Esta información, que se facilitará con normalidade nos horarios de titoría, só se lles proporcionará aos titulares da patria potestade e, en ningún caso, se lles debe proporcionar a terceiros, como por exemplo aos avogados dos proxenitores. 6ZJLU[YVZLK\JH[P]VZUVUKLILULTP[PYUPUN‚U[PWVKLPUMVYTL]HSVYH[P]VZHS]VYLX\PYPTLU[VVÄJPHSWVYWHY[LKL _\xJLZÄZJHPZV\ZLY]PaVZZVJPHPZLZLTWYLUHTLKPKHLUX\LHPUMVYTHJP}UZVSPJP[HKHWVYLZ[LZVYNHUPZTVZ WVPKHZLY]LYPÄJHKHWVSVJLU[YV5LZ[LJHZVKP[HPUMVYTHJP}ULTP[PYHZLJVUWSLUH]LYHJPKHKLLPUKLWLUKLUJPH En ningún caso se elaborarán documentos sobre cuestións non vinculadas cos aspectos xa sinalados, tales como que persoa ou persoas recollen habitualmente o menor, a asistencia/non-asistencia dos proxenitores a reunións ou titorías, participación dos proxenitores en festivais e/ou actividades de pais, atrasos ou puntualidade na recollida do alumnado etc. E moito menos sobre cuestións que en todo caso deberán acreditar outros profesionais, como o estado psicolóxico do menor o día que lle toca a un ou ao outro proxenitor recollelo, negativa do menor a ver o seu pai V\HZ‚HUHPMHS[HKLH[LUJP}UK\UWYV_LUP[VYJHYHHVZL\ÄSSVV\ÄSSHL[J No caso de proxenitores que lle soliciten este tipo de informes ao centro educativo, deberá suxerírselles que os soliciten a través do xulgado competente xa que os centros escolares non son recursos auxiliares da xustiza, nin órganos de mediación familiar.

“Os centros educativos non deben emitir ningún tipo de informe valorativo salvo requirimento oficial.”

— É obrigatorio que profesores, orientadores, directores ou outro persoal do centro comparezan nos xulgados como testemuñas en procedementos onde se dirime un JVUÅP[VLU[YLWYV_LUP[VYLZ& Se existe unha citación por parte dun órgano xudicial para declarar como testemuña, existe a obriga legal de acudir ao xulgado, baixo apercibimento de multa, tanto na xurisdición civil como na penal. Se non se recibe unha citación do xulgado, senón un simple pedimento por parte dun dos proxenitores, non existe obriga de acudir. Os interesados, a través dos seus avogados, sempre teñen a opción de solicitar do _\SNHKVHJP[HJP}UVÄJPHSKHZ[LZ[LT\|HZZLYLHSTLU[LJVUZPKLYHULZ[LZ[LZ[LT\|VZKLYLSL]HUJPHWHYHVJHZV ou, alternativamente, a emisión de informes que, de o xuíz o estimar oportuno, serán solicitados polo xulgado directamente ao centro.

“A información aos pais facilitarase con normalidade nos horarios de titoría, só se lles proporcionará aos titulares da patria potestade e, en ningún caso, se lles debe proporcionar a terceiros, como por exemplo aos avogados dos proxenitores.”

11


3. Recollida de menores no centro escolar — A quen lle corresponde recoller os alumnos ou alumnas menores no colexio? Depende do que dispoùa a resolución xudicial, documento público ou convenio que regule esta circunstancia no suposto de ruptura familiar. 6WYPTLPYVX\LJ}TWYL]LYPÄJHYtZLZLLZWLJPÄJHULZ[HKVJ\TLU[HJP}UHYLJVSSPKHUVJLU[YVLZJVSHYV\UV domicilio familiar. Se estå determinada a recollida no colexio, haberå que aterse ao que se sinale na documentación reguladora sobre o rÊxime de comunicación e estancia co proxenitor que non conviva habitualTLU[L[HTtUKLUVTPUHKV­KLYLP[VKL]PZP[HŽ Se a resolución establece outro lugar diferente do centro escolar, o centro non lle entregarå o alumnado menor de idade a outra persoa distinta do proxenitor custodio, salvo autorización expresa e por escrito deste. — Que pasa se comparecen no centro å vez o pai e a nai dun menor, e ambos os dous pretenden ter o dereito de recollelo ese día concreto? O centro deberå tratar que ambos os dous proxenitores cheguen a un acordo, se Ê posible, mantendo o alumno menor de idade na marxe da situación e ao coidado dalgún adulto mentres tanto. Debe recordårselles a ambos os dous proxenitores o interese do menor, que se comporten debidamente e lembraråselles que, de non o facer, se solicitarå o auxilio da autoridade. Se non Ê posible tal acordo, o centro porase en contacto coa policía nacional (Delegación de Participación *PKHKmV\ZPTPSHYV\JVHNHYKHJP]PSWHYHX\LHKVW[LUHZTLKPKHZVWVY[\UHZ — Pode o proxenitor custodio prohibirlle ao centro que lle entreguen o menor ao proxenitor non-custodio cando lle corresponda a este recollelo? Non pode. Poden existir supostos de suspensión do rÊxime de visitas (por L_LTWSVLUZP[\HJP}UZKL]PVSLUJPHKL_tULYVV\HWYVOPIPJP}UH determinado proxenitor ou parente de achegarse ou comunicarse co menor, pero estas limitacións adóptanas os xuíces no marco KVZ WYVJLKLTLU[VZ SLNHPZ LZ[HISLJPKVZ L KLILYmU ZLY UV[PÄJHdas ao centro, no seu caso, acreditando documentalmente esta circunstancia.

“O proxenitor/a custodio non pode prohibirlle ao centro que lle entreguen o menor ao proxenitor/a non-custodio cando lle corresponda recollelo.�

— Pode un proxenitor prohibir que persoas distintas do outro proxenitor recollan o menor å saída do colexio cando lle corresponda a este? 5VUUVUWVKL5VUOHPUPUN\UOHUVYTHX\LLZ[HISLaHX\LHVIYPNHKHYLJVSSPKHKVZÄSSVZZL_H\UOHVIYPNH personalísima6.

“Para a recollida de menores por parte de persoas distintas dos seus proxenitores necesĂ­tase autorizaciĂłn asinada.â€?

— Pode un proxenitor separado ou divorciado autorizar unha terceira persoa para que recolla o menor? :PWVKL7LYVLZ[HKLSLNHJP}UZ}WVKLVWLYHYVZKxHZX\LSSLJVYYLZWVUKHYLJVSSLYVZL\ÄSSVV\HZ‚HÄSSHLU virtude da resolución xudicial ou convenio. Por exemplo, se un pai delega na avoa paterna o permiso para YLJVSSLYVZL\ÄSSVUVJVSL_PVHH]VHZ}WVKLYmYLJVSSLSVUVZKxHZLUX\LSSLJVYYLZWVUKHHVWHP[HSYLJVSSPKH Para permitir a recollida de menores por parte de persoas distintas dos seus proxenitores, medie ou non unha situación de ruptura familiar, os centros educativos deben dispoùer sempre da autorización asinada polo pai ou WVSHUHPUHX\LZLYLSHJPVULV+50WHYLU[LZJVZLVOV\ILZLLKH[VZKLJVU[HJ[VKHZWLYZVHZH\[VYPaHKHZ para recoller o alumnado no centro escolar.

12


— Nos casos en que, a partir de determinado curso, e nas condicións que se establezan no Regulamento de RÊxime Interno, o alumnado poida abandonar o centro sen a compaùía dun adulto, nos recreos ou ao remataren as clases quen debe asinar esa autorización? O proxenitor custodio, ou ambos os dous de común acordo.

 *VT\UPJHJP}U KVZ WYV_LUP[VYLZ JVZ ZL\Z ÄSSVZ no centro — Pode o proxenitor custodio prohibirlle ao non-custodio que presencie festas e/ou celebracións nas que o centro permite a presenza de público alleo ao centro? Non, non pode7. O centro só debe ter especiais precaucións no suposto de que sexa coùecedor da existencia dunha orde de afastamento dun proxenitor con respecto do outro. ¡7VKLVWYV_LUP[VYUVUJ\Z[VKPV[LYLUJVU[YVZJVZL\ÄSSVV\ÄSSHKLU[YVKVJLU[YVLLUOVYHYPVLZJVSHY& Non. Non pode, nin debe. Nin o proxenitor non-custodio, nin outros parentes. O rÊxime de comunicación co WYV_LUP[VYX\LUVUJVU]P]HOHIP[\HSTLU[LJVTLUVYLZ[HISLJPKVZLTWYLLUILULÄJPVKVTLUVYZLYmVYLN\SHKV nas resolucións xudiciais ou convenios. E en ningún caso este rÊxime pode afectar ao desenvolvemento normal das actividades escolares. A doutrina en materia de dereito de visitas esixe a colaboración de ambos os dous proxenitores, presidida polo principio KHIVHML5PUVWYV_LUP[VYJ\Z[VKPVKLILPTWLKPYV\KPÄJ\S[HY HJVT\UPJHJP}UJVÄSSVJVT‚UUPUVWYV_LUP[VYUVUJ\Z[VKPV debe exercer o seu dereito de forma intempestiva, inapropiada ou inadecuada ås circunstancias do caso. Pero os centros de LUZPUVUVUZVU­W\U[VZKLLUJVU[YVŽ Serå, en todo caso, o Regulamento de RÊxime Interno o documento que regule en que casos excepcionais un pai, nai ou parente poden comparecer no centro en horario escolar co obxecto de manter visitas ou entrevistas co alumnado, pero non Ê habitual que se permitan este tipo de contactos, nin sequera UVJHZVKLYLSHJP}UZUVUJVUÅP[P]HZLU[YLWHPZLUHPZ — Poden os avós e outros parentes ser titulares do chamado dereito de visita? Si. O Código Civil reforza dende o ano 2003 o rÊxime de relacións entre avós e netos e o dos menores con outros WHYLU[LZLHJOLNHKVZ7VKLYxHKHYZLVJHZVKLX\LZLUV[PÄX\LUVJLU[YVLZJVSHYHSN\UOHYLZVS\JP}U_\KPJPHS que acorde a recollida do menor por parte dos avós determinado día. O centro, neste caso, deberå actuar conforme å resolución que se achegue. :LHYLZVS\JP}UUVUÄ_HHYLJVSSPKHK\UTLUVYWVYWHY[LKVZL\H]}V\H]VHmZHxKHKVJLU[YVVZL\KLYLP[VKL ]PZP[HL_LYJLYHZLUHZJVUKPJP}UZX\LÄ_LHYLZVS\JP}ULUVU[LUWVYX\LHMLJ[HYHVJVSL_PV

“Se a resoluciĂłn non fixa a recollida dun menor por parte do seu avĂł ou avoa ĂĄ saĂ­da do centro, o seu dereito de visita exercerase nas condiciĂłns que fixe a resoluciĂłn, e non ten por que afectar ao colexio.â€?

13


5. Decisións extraordinarias que corresponden a ambos os dous proxenitores — Que decisións extraordinarias relacionadas coa actividade escolar deben autorizar ambos os dous proxenitores? • A opción por materias que afecten å formación relixiosa ou moral. ‹(ZHJ[P]PKHKLZL_[YHLZJVSHYLZ]PH_LZL_J\YZP}UZPU[LYJHTIPVZX\LZ\WV|HU\UNHZ[VL_[YHVYKPUHYPVX\L deban satisfacer ambos os dous proxenitores, ou aqueloutras que impliquen saídas ao estranxeiro8. • A elección de modalidade ou cambio de materias. • Cambio de modalidade educativa ordinaria a necesidades educativas especiais. • A aplicación de terapias psicolóxicas ou psiquiåtricas ao menor. • Intervencións cirúrxicas ou tratamentos mÊdicos non-urxentes en menores de 16 anos de idade. • En xeral, calquera decisión que exceda ås decisións ordinarias. Nestes e noutros supostos similares nos que non se deba adoptar unha decisión inmediata por imperativo legal ou en interese do menor, de existir discrepancias entre os proxenitores, o centro educativo absterase ata que se pronuncie a autoridade xudicial ou o órgano mediador competente. Se os proxenitores non se puxesen de acordo pero tampouco accedesen a acudir å autoridade xudicial competente, baseåndose no estipulado no art. 13.2 da Lei Orgånica 1/1996, de Protección Xurídica do Menor, o centro podería poùer os feitos en coùecemento do Ministerio Fiscal quen, como garante dos dereitos dos menores, estå SL_P[PTHKVWHYHMVYT\SHYVPUJPKLU[LWLYHU[LV_\xa‚UPJVJVTWL[LU[LWHYHYLZVS]LYVJVUÅP[V9.

6. Gardas de feito 7VKLKLÄUPYZLHNHYKHKLMLP[VJVTVHX\LSHZP[\HJP}UUHX\L\UOHWLYZVHHZ\TLM\UJP}UZKLWYV[LJJP}UYLZWLJ[VK\UTLUVYKLPKHKLV\K\UPUJHWHaZLUX\LJVUJVYYH\ULZWLJxÄJVKLILYLZ[HISLJPKVWVSVVYKLUHTLU[V _\YxKPJV,_LTWSV!WYV_LUP[VYLZX\L]HU[YHIHSSHYHVLZ[YHU_LPYVLKLP_HU\UÄSSVHVJVPKHKVKVZH]}Z A garda de feito Ê unha situación provisional, tolerada polo ordenamento pero ordenada å súa extinción, que KLILKLZLTIVJHYUV\[YHPUZ[P[\JP}UTmPZLZ[HISLWVYL_LTWSVH[\[LSHV\VHJVSSLTLU[V5VUWVKLKPJPYZLJVU propiedade que sexa unha institución tutela, senón que Ê måis ben unha situación fåctica non-prohibida, pois a lei, en tanto faculta o xuíz para controlar o seu desenvolvemento, revela unha actitude favorable a esta, dentro da súa provisionalidade10. Non toda situación de garda de feito supón unha situación de desamparo do menor11. E para o efecto, tampouco Ê o mesmo que a garda sexa exercida por un familiar que por persoas alleas ao åmbito familiar. Agora ben, no caso de dúbida, ou ante a necesidade da adopción no centro escolar de decisións de certa relevancia en relación cun menor nesta situación, o centro educativo debería comunicar esta situación ante o Ministerio Fiscal, quen deberå asumir a supervisión e control da situación. Os actos realizados polos gardadores que redunden en interese do menor son plenamente vålidos. Doutra banda, o xuíz competente poderå pedirlles información sobre a persoa e bens dos menores que teùan ao seu cargo, así como sobre as súas actuacións respecto deles, e impoùerlles medidas de control e supervisión. Non se pode falar de garda de feito pola ausencia dun só dos proxenitores, habendo outro, pois nese caso a garda deberå ser exercida por este12. Tampouco pode falarse de garda de feito naqueles supostos excepcionais nos que, mediando resolución xudicial, se lle atribúe a garda e custodia dos menores a un terceiro13.

14


Conceptos básicos — A Separación:HY[LZLN\PU[LZKV*}KPNV*P]PSZ\W}UVJLZHTLU[VLMLJ[P]VKHJVU]P]LUJPHWLYVJVH pervivencia do vínculo matrimonial. Formúlase como unha situación, en principio, de carácter temporal. A sentenza ou decreto de separación ou o outorgamento da escritura pública do convenio regulador establecen os seus efectos. — O Divorcio:HY[LZLN\PU[LZKV*}KPNV*P]PSZ\W}UVJLZHTLU[VKLÄUP[P]VKHJVU]P]LUJPHLHKPZVS\JP}U KVTH[YPTVUPVTVKPÄJHUKVVLZ[HKVJP]PSKHZWLYZVHZX\LWHZHUHZLYKLUV]VZVS[LPYHZJP]PSTLU[L(YLJVUciliación posterior ao divorcio non produce efectos legais, se ben os divorciados poderán contraer entre si novo matrimonio. O divorcio decrétase xudicialmente, ou ben mediante a formulación dun convenio regulador perante o secretario xudicial ou en escritura pública perante notario na forma e co contido regulado nas leis. — A Nulidade:HY[KV*}KPNV*P]PSZ\W}UHPU]HSPKHJP}UKVTH[YPTVUPVWVYX\LL_PZ[P\\U]PJPVV\KLMLJ[V de carácter esencial na súa celebración que fai que, despois de ser declarada a súa nulidade, dito matrimonio se [L|HWVYUVUJLSLIYHKV5VUVIZ[HU[LHU\SPKHKLKVTH[YPTVUPVUVULZ[LUKLVZZL\ZLMLJ[VZHVZÄSSVZUPUHVZ deberes con respecto a eles. — Convenio Regulador: HY[ KV*}KPNV*P]PStVKVJ\TLU[VUVJHSVZJ}U_\_LZWHJ[HUHZJVUZLJ\LUJPHZ da súa separación ou divorcio. Debe conter como mínimo os seguintes aspectos: H6JVPKHKVKVZÄSSVZZ\_LP[VZmWH[YPHWV[LZ[HKLKLHTIVZVZKV\ZVL_LYJPJPVKLZ[HLKLZLYVJHZVV Yt_PTLKLJVT\UPJHJP}ULKLLZ[HUJPHKVZÄSSVZJVWYV_LUP[VYX\LUVU]P]HOHIP[\HSTLU[LJVULSLZ I:LZLJVUZPKLYHULJLZHYPVVYt_PTLKL]PZP[HZLJVT\UPJHJP}UKVZUL[VZJVZZL\ZH]}Z[LUKVLUJVU[H sempre, o interese daqueles. J(H[YPI\JP}UKV\ZVKH]P]LUKHLLU_V]HSMHTPSPHY K(JVU[YPI\JP}UmZJHYNHZKVTH[YPTVUPVLHSPTLU[VZHZxJVTVHZZ‚HZIHZLZKLHJ[\HSPaHJP}ULNHYHU[xHZ no seu caso. L(SPX\PKHJP}UJHUKVWYVJLKHKVYt_PTLLJVU}TPJVKVTH[YPTVUPV M(WLUZP}UX\LJVUMVYTLHVHY[ JVYYLZWVUKLZLZH[PZMHJLYSSLUVZL\JHZVH\UKVZJ}U_\_LZ 6*VU]LUPV9LN\SHKVYKLILZLYYH[PÄJHKVWVSV}YNHUV_\KPJPHSX\LJV|LJLHKLTHUKHKLZLWHYHJP}UV\KP]VYJPVTVTLU[VHWHY[PYKVJHS_H[LUMVYaH]PUJ\SHU[LV\ILUZLTWYLLUJHZVZKLT\[\VHJVYKVWVKLZLY outorgado ante secretario xudicial ou notario. — Patria Potestade:7VKLTVZKLÄUPYHWH[YPHWV[LZ[HKLJVTVVJVU_\U[VKLKLYLP[VZLKLILYLZX\L[L|LUVZ WHPZLUYLSHJP}UJVZZL\ZÄSSVZTLUVYLZKLPKHKLV\PUJHWHJLZ,Z[mYLN\SHKHUVHY[PNVKV*}KPNV*P]PS( WH[YPHWV[LZ[HKLJVTVYLZWVUZHIPSPKHKLWHYLU[LYHSL_LYJLYHZLZLTWYLLUPU[LYLZLKVZÄSSVZKLHJVYKVJVHZ‚H personalidade, e con respecto aos seus dereitos, a súa integridade física e mental, e comprende os seguintes deberes e facultades: 1. Velar por eles, telos na súa compañía, alimentalos, educalos e procurarlles unha formación integral. 2. Representalos e administrar os seus bens. +LVZÄSSVZ[LYLUZ\ÄJPLU[LTHK\YLaHKLILYmUZLYVxKVZZLTWYLHU[LZKLHKVW[HYKLJPZP}UZX\LSSLZHMLJ[LU A patria potestade exercerana conxuntamente ambos os dous proxenitores ou un só co consentimento expreso ou tácito do outro. *VTV KP H ZLU[LUaH KH (\KPLUJPH 7YV]PUJPHS KL ;VSLKV KV   H WH[YPH WV[LZ[HKL JVUÄN‚YHZL JVTV ­V JVU_\U[VKLKLYLP[VZX\LHSLPSSLZJVUÄYLHVZWHPZZVIYLHZWLYZVHZLVZILUZKVZÄSSVZUVULTHUJPWHKVZJVUZ[Ptuíndo á par un conxunto de deberes que, como inherentes á devandita patria potestade, deben asumir e cumprir os WHPZJVUYLZWLJ[VHVZZL\ZÄSSVZ®i\UOHM\UJP}UHVZLY]PaVKVÄSSVKPYP_PKVHWYLZ[HYSSLHZPZ[LUJPHLU[VKHZHZVYKLZ — Garda e Custodia:6J}KPNVJP]PSUVUKm\UOHKLÄUPJP}UKLNHYKHJVUJLW[VX\LMVYVUHJSHYHUKVWV\JVH pouco os xuíces e tribunais.

15


Entendemos por garda e custodia o exercicio cotián do conxunto de dereitos e obrigas que comporta a patria WV[LZ[HKLtKPJPYHZKLJPZP}UZX\LUHJVU]P]LUJPHKPHYPHHKVW[HVWYV_LUP[VYX\L]P]LJVZÄSSVZ(ZMHJ\S[HKLZL deberes que comprende son todos os referentes ao desenvolvemento, alimentación, educación, protección ou representación do menor, salvo aquelas que lles correspondan a ambos os dous proxenitores. — Proxenitor Custodio: Nas situacións de ruptura matrimonial, ou de cesamento da convivencia nas parellas de feito, referímonos coa KLUVTPUHJP}UKL­WYV_LUP[VYJ\Z[VKPV®HVWYV_LUP[VYHVX\LLU]PY[\KLKLHJVYKVV\YLZVS\JP}U_\KPJPHSZLSSL H[YPI‚LHNHYKHLJ\Z[VKPHKVZÄSSVZJVT‚UZ"PZ[VtHHX\LSWYV_LUP[VYJVX\LJVU]P]LUOHIP[\HSTLU[LVZTLUVYLZ L[LUHVZL\JHYNVVJVPKHKVKVZÄSSVZ — Proxenitor Non-Custodio: Nas situacións de ruptura matrimonial, ou de cesamento da convivencia nas parellas de feito, denominamos ­WYV_LUP[VYUVUJ\Z[VKPV®HHX\LSWYV_LUP[VYX\LZLUZLYWYP]HKVKHWH[YPHWV[LZ[HKLUVUVZ[LU[HHNHYKHL J\Z[VKPHKVZÄSSVZJVT‚UZPZ[VtUVUJVU]P]LOHIP[\HSTLU[LJVULSLZHxUKHX\LZLSSLYLJV|LaHVKLYLP[VKL comunicarse con eles e de telos na súa compañía en determinados momentos.

16


MODELOS

17


18


19


20


21


22


NOTAS (Y[PNV*}KPNV*P]PS!­(Ă„SPHJP}UHJYLKx[HZLWVSHPUZJYPJP}UUV9L_PZ[YV*P]PSWVSVKVJ\TLU[VV\ZLU[LUaHX\LHKL[LYTPUH legalmente, pola presunciĂłn de paternidade matrimonial e, a falta dos medios anteriores, pola posesiĂłn de estadoÂť.

1

2

3

(Y[PNV*}KPNV*P]PS** Artigo 156 CC. E, no mesmo sentido, Sentenza Audiencia Provincial de Barcelona do 2 de abril de 2002.

InstruciĂłns da DirecciĂłn Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisiĂłn do alumnado en centros sostidos con fondos pĂşblicos para o curso 2017/2018.

4

5

Artigo 156 CC

Ver Sentenza Audiencia Provincial de CĂłrdoba do 30 de xaneiro de 2006, ou Sentenza da Audiencia Provincial de Asturias do 24 de novembro de 2009.

6

:LU[LUaH(\KPLUJPH7YV]PUJPHS=HSLUJPHKVKLZL[LTIYVKL!­7VSVX\LZLYLĂ„YLmWVZPIPSPKHKLKLWYLZLU[HJP}UL participaciĂłn do pai nas festas que teĂąa o menor na gardarĂ­a, ha de sinalarse que tal posibilidade lle corresponde como parte PU[LNYHU[LKHWH[YPHWV[LZ[HKLZLUULJLZPKHKLKLX\LZLĂ„_LL_WYLZHTLU[LUHYLZVS\JP}UWHYHX\L[HSKLYLP[VWVPKHL_LYcelo, sempre con respecto ao proxenitor custodio e das funciĂłns que lle corresponden, e todo iso de novo e unha vez mĂĄis, en interese do desenvolvemento integral do menorÂť.

7

AsĂ­ consta nas conclusiĂłns do IV Encontro de Maxistrados e XuĂ­ces de Familia e AsociaciĂłns de Avogados de Familia, celebrado en 2009 en Valencia.

8

9

Artigos 156 e 158 CĂłdigo Civil, e 749.2 Lei de Procesamento Civil.

*PYJ\SHY-PZJHSxH?LYHSKV,Z[HKV:VIYLJYP[LYPVZWHYHH\UPKHKLKLHJ[\HJP}ULZWLJPHSPaHKHKVTPUPZ[LYPVĂ„ZJHSLU materia de protecciĂłn de menores.

10

11

;YPI\UHS:\WYLTVZLU[LUaHKVKLV\[\IYVKLYLJ\YZVU‚TLYV

­6L_LYJPJPVKHWH[YPHWV[LZ[HKLtM\UJP}UWYPTHYPHKVWHPLKHUHPKLMVYTHJVU_\U[HX\LUVJHZVKLH\ZLUJPHKLJVUvivencia destes, por crise matrimonial ou da parella ou por ausencia dun deles, como neste caso polo falecemento do pai, pode ser exercida ou delegada a favor dun só deles, de mutuo acordo, ou que ante a existencia de controversia, pode o xuíz atribuírlles as funcións a un ou outro dos proxenitores; pero, mentres subsista a patria potestade a súa delegación a terceiros Ê unha posibilidade descoùecida no noso dereito, remarcando o art. 133 do Código de Familia, que a potestade do pai e da UHPZLL_LYJL­WLYZVHSTLU[LŽL_JS\xUKVWVSV[HU[VHWVZPIPSPKHKLKHZ‚HKLSLNHJP}UH[LYJLPYVZJVUÄN\YHUKVHSL_PZSHJP}U vixente outras institucións xurídicas, como son a tutela ou a adopción, para o caso de imposibilidade do exercicio polos proxenitores. Audiencia Provincial Barcelona, sec. 12.ª, Sentenza 9-3-2007, n.º 183/2007.

12

13

Artigo 103.1 CĂłdigo Civil.

23


EDUGUÍAS PARA DOCENTES Volumen I

GUÍA PRÁCTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS ANTE CASOS DE RUPTURA FAMILIAR


INTRODUCCIĂ“N

La presente guía estå pensada para aclarar de manera sencilla y råpida algunas de las cuestiones que se plantean e el día a día de un centro escolar en relación con progenitores separados legalmente o divorciados, o parejas de hecho en las que se ha producido un cese de la convivencia, que ostentan la Patria Potestad compartida, pero no la guarda y custodia compartida. Esto es, la guía estå pensada para aquellos supuestos en los que ambos progenitores son cotitulares de la patria potestad, aunque uno de ellos tenga reconocida la guarda y custodia del menor y el otro el denominado derecho de visitaKLÄUPKVHJ[\HSTLU[LJVTV­YtNPTLUKL comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. ,ULSJHZVKLZ\W\LZ[VZKLN\HYKH`J\Z[VKPHJVTWHY[PKHOHIYmX\LLZ[HYHSHYLN\SHJP}ULZWLJxÄJHX\LZL establezca en cada caso, bien por la manifestación conjunta y consensuada de ambos progenitores, bien por una resolución judicial. Los derechos y obligaciones de los padres para con los hijos surgen por el simple hecho de serlo, esto es, de SHÄSPHJP}U3HÄSPHJP}UW\LKLZLYSVWVYUH[\YHSLaHVHKVWJP}U`W\LKLZLYTH[YPTVUPHSJ\HUKVSVZWHKYLZLZ[mU JHZHKVZLU[YLZxVUVTH[YPTVUPHSWLYV[VKHZZ\Y[LUSVZTPZTVZLMLJ[VZ3HÄSPHJP}UZLHJYLKP[HJVUJHYmJ[LY general por la inscripción en el Registro Civil1 documentada principalmente a travÊs del Libro de Familia. (LZ[LJVUQ\U[VKLKLYLJOVZ`KLILYLZX\LUHJLUKLSHÄSPHJP}USVZKLZPNUHTVZIHQVLSUVTIYLNLUtYPJVKL ­WH[YPHWV[LZ[HKŽ`UVKLZHWHYLJLUWVYSHU\SPKHKZLWHYHJP}UVKP]VYJPVKLZ\ZWYVNLUP[VYLZZPUVX\LJVUtinúan con las peculiaridades que recogen las normas. Entre los derechos-deberes que conforman la patria potestad, de caråcter obligatorio e irrenunciable, se encuentra el de velar por los hijos, educarlos y proporcionarles una formación integral2. 3HH[YPI\JP}UKLSHN\HYKPH`J\Z[VKPHH\UVKLSVZWYVNLUP[VYLZUVWYP]HHSV[YVKLZ\KLYLJOV`VISPNHJP}UH participar en la adopción de decisiones importantes vinculadas a la escolarización de sus hijos o hijas. Dice el artículo 92 del Código Civil que la pauta que debe guiar las resoluciones sobre el cuidado y la educación de los hijos es la de VXEHQHðFLR,SHWHY[HKVKLLZLHY[xJ\SVLZ[HISLJLX\L­3HZLWHYHJP}USHU\SPKHK`LS divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos. (SÄUHSKLLZ[LKVJ\TLU[VZLYLJVNLUHSN\UHZKLÄUPJPVULZJVULSVIQL[P]VKLHJSHYHYHSN\UVZJVUJLW[VZQ\YxKPJVZ` se facilitan algunos modelos de escrito que pueden servir a los equipos directivos de orientación en algunos supuestos determinados. Estos modelos han sido elaborados o inspirados por los documentos facilitados por Escuelas *H[}SPJHZH[YH]tZKLZ\WmNPUH^LIVLUSHZQVYUHKHZLZWLJxÄJHZKLMVYTHJP}UKLLX\PWVZKPYLJ[P]VZ

1. ESCOLARIZACIĂ“N. ALTAS Y BAJAS EN EL CENTRO

¡Œ8\PtUKLILÄYTHYSHTH[YxJ\SHVSHIHQHLULSJLU[YV& En casos de ruptura familiar, y puesto que la elección de centro educativo forma parte de la esfera de la patria potestad, deben suscribir ambos progenitores tanto la formalización de la matrícula como la baja en el centro escolar. ¡Œ8\tOHJLYZPZVSVÄYTH\UWYVNLUP[VY& :PZVSVÄYTH\UWYVNLUP[VYLSJLU[YVKLILYmYLX\LYPYSHÄYTHKLHTIVZLZ[HTVZHU[LZ\W\LZ[VZLUX\LLSJLU[YV LZJVUVJLKVYKLSHZP[\HJP}UKLY\W[\YH Si el solicitante de plaza alega desconocimiento de los datos del otro progenitor, o su ausencia, o la imposibilidad de localizarle a efectos de obtener su consentimiento con el alta o baja, deberå comunicarlo así al centro por escrito, a travÊs de una DECLARACIÓN RESPONSABLE, pues dice el Código civil que en defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad serå ejercida exclusivamente por el otro3. Esta información sería recomendable que se incluyese en el documento de formalización de matrícula, para información de los interesados.

25


En caso de discrepancia entre ambos progenitores sobre la matriculación del menor en un centro escolar, será la autoridad judicial quien resuelva. Mientras eso no suceda, no se paralizará el expediente de admisión, se tramitará KLMVYTHJH\[LSHYSHTH[YxJ\SHJVU\UHZVSHÄYTH`ZLJVT\UPJHYmHSH0UZWLJJP}U,K\JH[P]HLZ[HJPYJ\UZ[HUJPH por si procede la remisión del caso a la Fiscalía4. Todo ello puesto que la suspensión de la medida, a la espera de resolución judicial, afectaría a la escolarización obligatoria del menor. En el caso de baja de un centro escolar, en caso de discrepancia se paralizará el expediente y se comunicará a la inspección educativa esta circunstancia, a la espera de la resolución de la discrepancia por el órgano judicial o por posterior acuerdo de ambos progenitores. — ¿Y si, al tramitar la matrícula, no se informa al centro de la situación familiar de separación o divorcio? El centro tendrá entonces la consideración de tercero de buena fe, y se presumirá, como señala el Código Civil, que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro5. Ninguna responsabilidad tiene el centro en su actuación si desconoce la situación legal. — ¿Deben aportar los progenitores copia de la resolución judicial o convenio regulador? Es imprescindible, pues el centro, para poder actuar conforme a las decisiones judiciales o al acuerdo de los progenitores, deberá disponer de la documentación que determine las medidas reguladoras de las relaciones WH[LYUVÄSPHSLZX\LZLOH`HUHJVYKHKV ,UJHZVKLJVUÅPJ[VMHTPSPHYLSYLX\LYPTPLU[VKLSHKVJ\TLU[HJP}UYLSH[P]HHSHYLN\SHJP}UKLSHZYLSHJPVULZWH[LYUVÄSPHSLZZLOHYmZPLTWYLHHTIVZWYVNLUP[VYLZ;HTIPtUZLYLJVYKHYmHHTIVZX\LLZ[mUVISPNHKVZHPUMVYTHY HSJLU[YVZKLJ\HSX\PLYTVKPÄJHJP}UX\LZLWYVK\aJHJVUWVZ[LYPVYPKHKHSHMLJOHLUYLSHJP}UJVULSTLUVYLZJVlarizado. Se solicitará cualquier otra información que se necesite en el centro, por ejemplo los datos de contacto del progenitor no custodio, a los efectos de proceder, desde el momento de la comunicación, a facilitarle la información académica relativa a su hijo o hija. Si los interesados se oponen a facilitar la sentencia, por razones derivadas de la información sensible que pueda contener y de la defensa de su derecho de intimidad (pese a la obligación de sigilo que asume el personal de los JLU[YVZKLLUZL|HUaHZLW\LKLVMLY[HYSHWVZPIPSPKHKKLLU[YLNHYSHZLU[LUJPHLUZLJYL[HYxHWHYHX\LZLOHNHU JVUZ[HYLULSJLU[YVSHZTLKPKHZYLSH[P]HZHSHZYLSHJPVULZWH[LYUVÄSPHSLZX\LLZ[LKLIHJVUVJLYWHYHLSKLZHYYVSSV de sus funciones, y una vez realizada esta diligencia, se devuelve el documento al interesado/a. — ¿Quién decide sobre la suscripción del menor a actividades extraescolares, complementarias o servicios? La autorización la concederá, con carácter general, quien tenga concedida la guarda y custodia del alumno o la alumna. En caso de discrepancia, deberá resolver la autoridad judicial. Excepciones: La suscripción o matrícula en actividades de contenido, duración o importe extraordinarios (que puedan incidir en el derecho de visitas de uno de los progenitores, que supongan una aportación ecoU}TPJHPTWVY[HU[LVX\LZ\WVUNHUSHWHY[PJPWHJP}ULUHJ[P]PKHKLZKLYPLZNVWVYLQLTWSVVHX\LSSHZX\L supongan una salida del menor al extranjero deberán ser autorizadas por ambos progenitores. De hecho, la ley ya lo exige en el caso de traslado al extranjero. — ¿Quién debe otorgar la autorización para la obtención o utilización de la imagen del menor? Ambos progenitores. En caso de desacuerdo, deberá resolver la autoridad judicial. En este supuesto, y en tanto no se resuelva la discrepancia, es recomendable que el centro escolar se abstenga de utilizar la imagen del menor. Debemos recordar que el artículo 13.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, concede a los mayores de 14 años capacidad para otorgar el consentimiento para el tratamiento de sus datos. — ¿Qué hacer si, en el caso de alumnado ya matriculado en el centro, se sospecha o detecta una situación de ruptura familiar? ,ULSZ\W\LZ[VKLX\LLSJLU[YVHK]PLY[HZP[\HJPVULZKLJVUÅPJ[VX\LPUJPKHUTHUPÄLZ[HTLU[LLUSH]PKHLZJVSHY WLYVUVL_PZ[H\UHJVT\UPJHJP}UVÄJPHSWVYWHY[LKLSVZWYVNLUP[VYLZZVIYL\UHWVZPISLY\W[\YHKLSHJVU]P]LUJPH

26


familiar, es aconsejable que se convoque a los padres del alumnado a una entrevista. Si es necesario, se les no[PÄJHYmWVYLZJYP[VX\LKLILUJVT\UPJHYJ\HSX\PLYTVKPÄJHJP}ULUSHZYLSHJPVULZWH[LYUVÄSPHSLZKLSVZTLUVYLZ escolarizados, solicitando si es el caso la resolución judicial, convenio regulador u otro documento que los regule. — ¿A quién se debe solicitar el abono de las cuotas por actividades extraescolares o servicios complementarios? El cobro de las cuotas corresponde al progenitor que ha contratado la actividad o e servicios. Habitualmente, quien contrata es el progenitor que tiene atribuida la guarda y custodia. ,Z[VUVZPNUPÄJHX\L[LUNHX\LHZ\TPYLSJVZ[L‚UPJHTLU[LLSWYVNLUP[VYJ\Z[VKPVW\LZWHYHLSSVL_PZ[LUWHJ[VZ y disposiciones económicas en los acuerdos, convenios o resoluciones judiciales que establecen la contribución económica de cada progenitor a las cargas familiares; pero los recibos deben girarse, inicialmente, a la persona responsable de su suscripción. En caso de desacuerdo sobre la matriculación del alumno o alumna en determinada actividad o servicio, deberá resolver la autoridad judicial. En ese caso, el centro suspenderá de modo cautelar la participación del menor en SHHJ[P]PKHKVLSZLY]PJPVOHZ[HX\LZLHWVY[LSHYLZVS\JP}UQ\KPJPHSV\ULZJYP[VJVUQ\U[VÄYTHKVWVYHTIVZWYVgenitores en el que acuerden su incorporación a la misma.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO EDUCATIVO

— ¿A quién debe facilitarse la información escolar? A ambos progenitores se les debe facilitar toda la información relativa al progreso de aprendizaje e integración soJPVLK\JH[P]HKLSTLUVY!JHSLUKHYPVLZJVSHYIVSL[PULZKLUV[HZVJHSPÄJHJPVULZLU[YL]PZ[HZJVU[\[VYLZMLZ[P]HSLZ escolares, sanciones, absentismo escolar o informes de los servicios de orientación. — Audiencia o participación de ambos progenitores. En el caso de situaciones en que la normativa educativa exija la audiencia del padre, madre o tutor legal, por ejemplo en materia de convivencia, adopción de medidas de atención al alumnado con necesidades especiales de atención educativa, etc. se dará audiencia a ambos progenitores. Ambos progenitores participarán en las elecciones al Consejo Escolar. (TIVZWYVNLUP[VYLZWVKYmUMVYT\SHYYLJSHTHJP}UJVU[YHJHSPÄJHJPVULZ — ¿Puede un progenitor prohibir al centro que se facilite esta información al otro progenitor? No, no puede prohibirlo. Es un deber y un derecho inherente a la patria potestad el educar y proporcionar una formación integral a los hijos, por lo que, salvo supuestos de privación de la patria potestad, que son poco frecuentes, ambos progenitores tienen el derecho y el deber de participar en el proceso formativo. Se presume, salvo acreditación en contrario, que ambos progenitores son titulares de la patria potestad de forma compartida. 7VYSV[HU[VUPUN‚UWYVNLUP[VYW\LKLULNHYZLHX\LLSV[YVJVUVaJHJHSPÄJHJPVULZMHS[HZKLHZPZ[LUJPHPUMVYTLZ de la orientación o cualquier otra información escolar, ni puede impedir el contacto del otro con las personas tutoras o docentes del colegio. — En caso de existencia de órdenes de alejamiento, ¿puede el progenitor protegido por la orden prohibir la entrega de información escolar al otro progenitor? La orden de alejamiento, salvo que expresamente contemple alguna limitación (por ejemplo, si contempla la susWLUZP}UKLSHWH[YPHWV[LZ[HKVKLHSN\UHZMHJ\S[HKLZPUOLYLU[LZUVWYP]HHSV[YVWYVNLUP[VYKLZ\KLYLJOVKL acceso a información sobre el proceso educativo de su hijo o hija, pues no implica la privación de la patria potestad. Habrá que examinar con detenimiento la orden de alejamiento, pero por lo general no afectan al derecho del progenitor afectado para recibir esta información escolar.

27


,ULSZ\W\LZ[VKLTHKYLZKLHS\TUVZHZJVU}YKLULZKLHSLQHTPLU[VWVY]PVSLUJPHKVTtZ[PJHLSJLU[YVKLILYm]LYPÄcar cuidadosamente si la orden de alejamiento afecta solo a la madre o también a los hijos comunes, a los efectos de evitar cualquier contacto dentro de las instalaciones del centro, siempre de acuerdo con el contenido de la orden, por LQLTWSVLUSHZLU[YHKHZ`ZHSPKHZKLSHS\TUHKVÄLZ[HZJVSLNPHSLZHJ[\HJPVULZOVYHYPVKL[\[VYxHZL[J — ¿Se puede entregar esta información sobre el proceso educativo a otras personas distintas del padre y madre, como abuelos o nuevas parejas? No. Esta información corresponde exclusivamente a los titulares de la patria potestad, y la patria potestad es irrenunJPHISL`UVKLSLNHISL(ZxSVOHYH[PÄJHKVSH(NLUJPH,ZWH|VSHKL7YV[LJJP}UKL+H[VZLUZ\PUMVYTL Las entrevistas y tutorías deberán tener lugar siempre con los titulares de la patria potestad (dado que esta es PUKLSLNHISL`ZLYmULZ[VZX\PLULZKLJPKHUHX\PtU[YHUZTP[PYSHPUMVYTHJP}U:LMHJPSP[HYmUSHZYL\UPVULZJVUSVZ titulares de la patria potestad. La presencia de otros parientes o allegados en las reuniones celebradas con los progenitores debería ser excepcional. En el caso de gabinetes o profesionales externos, lo pertinente es facilitar la información a través de los progenitores del alumno. En el caso excepcional de aceptar reuniones o entrevistas con profesionales externos, deberá constar siempre la autorización expresa y por escrito de ambos progenitores. ·¦+LILLSJLU[YVLTP[PYLUJ\HSX\PLYJHZVSVZJLY[PÄJHKVZVPUMVYTLZX\LZVSPJP[LUSVZWYVNLUP[VYLZ& 5V[VKHZVSPJP[\KKLPUMVYTLZVJLY[PÄJHKVZKLILZLYH[LUKPKHWVYLSJLU[YV 3VZ WHKYLZ ` THKYLZ KL SVZ HS\TUVZ [PLULU KLYLJOV H ZVSPJP[HY JLY[PÄJHJPVULZ ZVIYL TH[YxJ\SH JHSPÄJHJPVULZ control de asistencia y/o absentismo, actividades extraescolares y/o servicios complementarios suscritos. Tienen derecho también a ser informados sobre aspectos vinculados al proceso educativo y la integración socioeducativa del menor: medidas de atención a la diversidad, informes del orientador, cuestiones relativas a convivencia escolar, comedor escolar, etc. Pero esa información no tiene por qué tener la forma de un informe LZJYP[V¸HKOVJ¹UPSVZJLU[YVZ[PLULUWVYX\tLSHIVYHYKVJ\TLU[VZJ\`H‚UPJHÄUHSPKHKZ\LSLZLYZ\HWVY[HJP}U HU[LSVZ}YNHUVZQ\KPJPHSLZLULSTHYJVKL\UJVUÅPJ[VMHTPSPHY,Z[HPUMVYTHJP}UZLMHJPSP[HYmJVUUVYTHSPKHKLU los horarios de tutoría. Esta información en ningún caso se facilitará a terceros, como por ejemplo a los abogados de los progenitores. Solo a los titulares de la patria potestad. 3VZ JLU[YVZ LK\JH[P]VZ UV KLILU LTP[PY UPUN‚U [PWV KL PUMVYTL ]HSVYH[P]V ZHS]V YLX\LYPTPLU[V VÄJPHS WVY WHY[LKLQ\LJLZÄZJHSLZVZLY]PJPVZZVJPHSLZ`ZPLTWYLLUSHTLKPKHLUX\LSHPUMVYTHJP}UZVSPJP[HKHWVY LZ[VZVYNHUPZTVZW\LKHZLY]LYPÄJHKHWVYLSJLU[YV,ULZ[LJHZVKPJOHPUMVYTHJP}UZLLTP[PYmJVUWSLUH veracidad e independencia. En ningún caso se elaborarán documentos sobre cuestiones no vinculadas con los aspectos ya señalados, tales como qué persona o personas recogen habitualmente al menor, asistencia de los progenitores a reuniones o tutorías, participación de uno de los progenitores en festivales y/o actividades de padres, retrasos o puntualidad en la recogida del alumno, etc. Y mucho menos, sobre cuestiones que en todo caso deberán acreditar otros profesionales, como el estado psicológico del menor el día que le toca a uno u otro progenitor recogerlo, negativa del menor a ver a su padre o a su madre, falta de atención de un progenitor hacia su hijo o hija, etc. En el caso de progenitores que soliciten este tipo de informes al centro educativo, deberá sugerírseles que los soliciten a través del juzgado competente. Los centros escolares no son recursos auxiliares de la justicia, ni órganos de mediación familiar. — ¿Es obligatorio que profesores, orientadores, directores u otro personal del centro comparezcan LUSVZQ\aNHKVZJVTV[LZ[PNVZLUWYVJLKPTPLU[VZKVUKLZLKPYPTL\UJVUÅPJ[VLU[YLWYVNLUP[VYLZ& Si existe una citación de un órgano judicial para declarar como testigo, existe la obligación legal de acudir al juzgado, bajo apercibimiento de multa, tanto en la jurisdicción civil como penal. Si no se recibe una citación del juzgado, sino una simple petición de uno de los progenitores, no existe obligación de HJ\KPY3VZPU[LYLZHKVZH[YH]tZKLZ\ZHIVNHKVZ[PLULUZPLTWYLSHVWJP}UKLZVSPJP[HYKLSQ\aNHKVSHJP[HJP}UVÄJPHS de los testigos, si realmente consideran estos testimonios de relevancia para el caso, o alternativamente la emisión de informes, que de estimarse oportunos por el juez serán solicitados por el juzgado directamente al centro.

28


3. RECOGIDA DE MENORES EN EL CENTRO ESCOLAR

— ¿A quiÊn le corresponde recoger a los alumnos o alumnas menores en el colegio? Depende de lo que disponga la resolución judicial, documento público o convenio que regule esta circunstancia en el supuesto de ruptura familiar. 3VWYPTLYVX\LOH`X\L]LYPÄJHYLZZPZLLZWLJPÄJHLULZ[HKVJ\TLU[HJP}USHYLJVNPKHLULSJLU[YVLZJVSHYVLULS domicilio familiar. Si estå determinada la recogida en el colegio, habrå que estar a lo que se seùale en la documentación reguladora sobre el rÊgimen de comunicación y estancia con el progenitor que no conviva habitualmente, [HTIPtUKLUVTPUHKV­KLYLJOVKL]PZP[HŽ Si la resolución establece otro lugar diferente del centro escolar, el centro no entregarå al alumnado menor de edad a otra persona distinta del progenitor custodio, salvo autorización expresa y por escrito de Êste. — ¿QuÊ pasa si se personan en el centro a la vez el padre y la madre de un menor, y ambos pretenden tener el derecho de recogerlo ese día concreto? El centro deberå tratar que ambos progenitores lleguen a un acuerdo, si es posible, manteniendo al alumno menor de edad al margen de la situación y al cuidado de algún adulto mientras tanto. Debe recordarse a ambos progenitores el interÊs del menor, se les invitarå a comportarse debidamente y se les recordarå que, de no hacerlo, se solicitarå el auxilio de la autoridad. Si no es posible tal acuerdo, el centro se pondrå en comunicación con la policía nacional (Delegación de ParticiWHJP}U*P\KHKHUHVZPTPSHYVN\HYKPHJP]PSWHYHX\LHKVW[LUSHZTLKPKHZVWVY[\UHZ — ¿Puede el progenitor custodio prohibir al centro que entreguen al menor al progenitor no custodio cuando le corresponda a este recogerlo? No puede. Pueden existir supuestos de suspensión del rÊgimen de visitas (por ejemplo, en situaciones de violencia de gÊULYVVKLWYVOPIPJP}UHKL[LYTPUHKVWYVNLUP[VYVWHYPLU[LKLHJLYJHYZLVJVT\UPJHYZLJVULSTLUVYWLYVLZ[HZ limitaciones se adoptan por los jueces en el marco de los procedimientos legales establecidos, y deberån ser UV[PÄJHKHZHSJLU[YVLUZ\JHZVHJYLKP[HUKVKVJ\TLU[HSTLU[LLZ[HJPYJ\UZ[HUJPH — ¿Puede un progenitor prohibir que personas distintas del otro progenitor recojan al menor a la salida del colegio cuando le corresponda a Êste? No, no puede. No hay ninguna norma que establezca que la obligación de la recogida de los hijos sea una obligación personalísima6. — ¿Puede un progenitor separado o divorciado autorizar a una tercera persona para que recoja al menor? Si puede. Pero esta delegación sólo puede operar los días que le corresponda recoger a su hijo o hija en virtud de la resolución judicial o convenio. Por ejemplo, si un padre delega en la abuela paterna el permiso para recoger a su hijo en el colegio, la abuela solo podrå recogerlo en los días en los que le corresponda al padre tal recogida. Los centros educativos deben disponer siempre, para permitir la recogida de menores por personas distintas de Z\ZWYVNLUP[VYLZTLKPLVUV\UHZP[\HJP}UKLY\W[\YHMHTPSPHYKLSHH\[VYPaHJP}UÄYTHKHWVYLSWHKYLVSHTHKYL LUSHX\LZLYLSHJPVULLS+50WHYLU[LZJVZPSVO\IPLYH`KH[VZKLJVU[HJ[VKLSHZWLYZVUHZH\[VYPaHKHZWHYH recoger al alumnado en el centro escolar. — En los casos en que, a partir de determinado curso, y en las condiciones que se establezcan en el 990LSHS\TUHKVW\LKHHIHUKVUHYLSJLU[YVZPUSHJVTWH|xHKL\UHK\S[VLUSVZYLJYLVZVHSHÄUHSPaHJP}UKLSHZJSHZLZŒX\PtUKLILÄYTHYLZHH\[VYPaHJP}U& El progenitor custodio, o ambos de común acuerdo.

29


4. COMUNICACIĂ“N DE LOS PROGENITORES CON SUS HIJOS EN EL CENTRO

¡ÂŚ7\LKLLSWYVNLUP[VYJ\Z[VKPVWYVOPIPYHSUVJ\Z[VKPVX\LWYLZLUJPLĂ„LZ[HZ`VJLSLIYHJPVULZLUSHZ que el centro permite la presencia de pĂşblico ajeno al centro? No, no puede7. El centro solo debe tener especiales precauciones en el supuesto de que sea conocedor de la existencia de una orden de alejamiento de un progenitor con respecto del otro. — ÂżPuede el progenitor no custodio tener encuentros con su hijo o hija dentro del centro y en horario escolar? No. No puede, ni debe. Ni el progenitor no custodio, ni otros parientes. El rĂŠgimen de comunicaciĂłn con el proNLUP[VYX\LUVJVU]P]HOHIP[\HSTLU[LJVULSTLUVYLZ[HISLJPKVZPLTWYLLUILULĂ„JPVKLSTLUVYZLYmLSYLN\SHKV en las resoluciones judiciales o convenios. Y en ningĂşn caso este rĂŠgimen puede afectar al desarrollo normal de las actividades escolares. La doctrina en materia de derecho de visitas exige la colaboraciĂłn de ambos progenitores, presidida por el prinJPWPVKLSHI\LUHML5PLSWYVNLUP[VYJ\Z[VKPVKLILPTWLKPYVKPĂ„J\S[HYSHJVT\UPJHJP}UJVULSOPQVJVT‚UUPLS progenitor no custodio debe ejercer su derecho de forma intempestiva, inapropiada o inadecuada a las circunstancias del caso. Pero los centros de enseĂąanza no son “Puntos de Encuentroâ€?. SerĂĄ, en todo caso, el Reglamento de RĂŠgimen Interno el documento que regule en quĂŠ casos excepcionales un padre, madre o pariente puedan personarse en el centro en horario escolar al objeto de mantener visitas o entrevistas con el alumnado, pero no es habitual que se permitan este tipo de contactos, ni siquiera en el caso de YLSHJPVULZUVJVUĂ…PJ[P]HZLU[YLWHKYLZ`THKYLZ — ÂżPueden los abuelos y otros parientes ser titulares del llamado derecho de visita? SĂ­. El CĂłdigo Civil refuerza desde el aĂąo 2003 el rĂŠgimen de relaciones entre abuelos y nietos, y de los menores JVUV[YVZWHYPLU[LZ`HSSLNHKVZ7VKYxHKHYZLLSJHZVKLX\LZLUV[PĂ„X\LLULSJLU[YVLZJVSHYHSN\UHYLZVS\JP}U judicial que acuerde la recogida del menor por los abuelos determinado dĂ­a. El centro, en este caso, deberĂĄ actuar conforme a la resoluciĂłn que se aporte. :PSHYLZVS\JP}UUVĂ„QHSHYLJVNPKHKL\UTLUVYWVYZ\HI\LSVVHI\LSHHSHZHSPKHKLSJLU[YVLSKLYLJOVKL]PZP[H KLtZ[VZZLLQLYJLYmLUSHZJVUKPJPVULZX\LĂ„QLSHYLZVS\JP}U`UV[PLULWVYX\tHMLJ[HYHSJVSLNPV

5. DECISIONES EXTRAORDINARIAS QUE CORRESPONDEN A AMBOS PROGENITORES

— ¿QuÊ decisiones extraordinarias relacionadas con la actividad escolar deben autorizar ambos progenitores? • La opción por asignaturas que afecten a la formación religiosa o moral. ‹3HZHJ[P]PKHKLZL_[YHLZJVSHYLZ]PHQLZL_J\YZPVULZPU[LYJHTIPVZX\LZ\WVUNHU\UNHZ[VL_[YHVYKPUHYPV que deban satisfacer ambos progenitores, o aquellas que impliquen salidas al extranjero8. • La elección de modalidad o cambio de asignaturas. • Cambio de modalidad educativa ordinaria a necesidades educativas especiales. • La aplicación de terapias psicológicas o psiquiåtricas al menor. • Intervenciones quirúrgicas o tratamientos mÊdicos no urgentes en menores de 16 aùos de edad. • En general, cualquier decisión que exceda a las decisiones ordinarias.

30


En estos y otros supuestos similares en los que no se deba adoptar una decisiĂłn inmediata por imperativo legal o en interĂŠs del menor, de existir discrepancias entre los progenitores, el centro educativo se abstendrĂĄ hasta que se pronuncie la autoridad judicial u Ăłrgano mediador competente. Si los progenitores no se pusieran de acuerdo pero tampoco accediesen a acudir a la autoridad judicial competente,en base a lo preceptuado en el art. 13.2 de la Ley OrgĂĄnica 1/1996, de ProtecciĂłn JurĂ­dica del Menor, el centro podrĂ­a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal quien, como garante de los derechos de los menores, estĂĄ legitimado para plantear el incidente ante el Juez, Ăşnico competente para YLZVS]LYLSJVUĂ…PJ[V9.

6. GUARDAS DE HECHO 7\LKLKLÄUPYZLSHN\HYKHKLOLJOVJVTVHX\LSSHZP[\HJP}ULUSHX\L\UHWLYZVUHHZ\TLM\UJPVULZKLWYV[LJJP}UYLZWLJ[VKL\UTLUVYKLLKHKVKL\UPUJHWHaZPUX\LJVUJ\YYH\ULZWLJxÄJVKLILYLZ[HISLJPKVWVYLS ordenamiento jurídico. Ejemplo: progenitores que se van a trabajar al extranjero, y dejan un hijo al cuidado de los abuelos. La guarda de hecho es una situación provisional, tolerada por el ordenamiento pero ordenada a su extinción, X\LKLILKLZLTIVJHYLUV[YHPUZ[P[\JP}UTmZLZ[HISLWVYLQLTWSVSH[\[LSHVLSHJVNPTPLU[V5VW\LKLKLcirse con propiedad que sea una institución tutelar, sino que es mås bien una situación fåctica no prohibida, pues la Ley, en tanto faculta al Juez para controlar su desarrollo, revela una actitud favorable a la misma, dentro su provisionalidad10. No toda situación de guarda de hecho supone una situación de desamparo del menor11. Y al efecto, tampoco es lo mismo que la guarda sea ejercida por un familiar que por personas ajenas al entorno familiar. Ahora bien, en caso de duda, o ante la necesidad de la adopción en el centro escolar de decisiones de cierta relevancia en relación con un menor en esta situación, el centro educativo debería comunicar esta situación ante el Ministerio Fiscal, quien deberå asumir la supervisión y control de la situación. Los actos realizados por los guardadores que redunden en interÊs del menor son plenamente vålidos. Por otra parte, el juez competente podrå pedirles información sobre la persona y bienes de los menores que tengan a su cargo, así como sobre sus actuaciones respecto a los mismos, así como imponerles medidas de control y supervisión. No se puede hablar de guarda de hecho por la ausencia de uno solo de los progenitores, habiendo otro, pues en ese caso la guarda deberå ser ejercida por Êste12. Tampoco puede hablarse de guarda de hecho en aquellos supuestos excepcionales en los que, mediando resolución judicial, se atribuye la guarda y custodia de los menores a un tercero13.

31


CONCEPTOS BĂ SICOS

— La SeparaciĂłn:HY[`ZPN\PLU[LZKLS*}KPNV*P]PSZ\WVULLSJLZLLMLJ[P]VKLSHJVU]P]LUJPHWLYVJVUSH pervivencia del vĂ­nculo matrimonial. Se plantea como una situaciĂłn, en principio, de carĂĄcter temporal. La sentencia o decreto de separaciĂłn o el otorgamiento de la escritura pĂşblica del convenio regulador establecen los efectos de la misma. — El Divorcio: HY[`ZPN\PLU[LZKLS*}KPNV*P]PSZ\WVULLSJLZLKLĂ„UP[P]VKLSHJVU]P]LUJPH`SHKPZVS\JP}U KLSTH[YPTVUPVTVKPĂ„JHUKVLSLZ[HKVJP]PSKLSHZWLYZVUHZX\LWHZHUHZLYKLU\L]VZVS[LYHZJP]PSTLU[L3H reconciliaciĂłn posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los divorciados podrĂĄn contraer entre sĂ­ nuevo matrimonio. El divorcio se decreta judicialmente, o bien mediante la formulaciĂłn de un convenio regulador ante el secretario judicial o en escritura pĂşblica ante Notario en la forma y con el contenido regulado en las leyes. — La Nulidad: HY[  KLS *}KPNV *P]PS Z\WVUL SH PU]HSPKHJP}U KLS TH[YPTVUPV WVYX\L OH L_PZ[PKV \U ]PJPV V defecto de carĂĄcter esencial en su celebraciĂłn que hace que, una vez ha sido declarada su nulidad, dicho matrimonio se tiene por no celebrado. Sin embargo, la nulidad del matrimonio no extiende sus efectos a los hijos y los deberes con respecto a los mismos. — Convenio Regulador:HY[ KLS*}KPNV*P]PSLZLSKVJ\TLU[VLULSJ\HSSVZJ}U`\NLZWHJ[HUSHZJVUZLcuencias de su separaciĂłn o divorcio. Debe contener como mĂ­nimo los siguientes aspectos: H,SJ\PKHKVKLSVZOPQVZZ\QL[VZHSHWH[YPHWV[LZ[HKKLHTIVZLSLQLYJPJPVKLtZ[H`LUZ\JHZVLSYtNPTLU de comunicaciĂłn y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. I:xZLJVUZPKLYHULJLZHYPVLSYtNPTLUKL]PZP[HZ`JVT\UPJHJP}UKLSVZUPL[VZJVUZ\ZHI\LSVZ[LUPLUKVLU cuenta, siempre, el interĂŠs de aquellos. J3HH[YPI\JP}UKLS\ZVKLSH]P]PLUKH`HQ\HYMHTPSPHY K3HJVU[YPI\JP}UHSHZJHYNHZKLSTH[YPTVUPV`HSPTLU[VZHZxJVTVZ\ZIHZLZKLHJ[\HSPaHJP}U`NHYHU[xHZ en su caso. L3HSPX\PKHJP}UJ\HUKVWYVJLKHKLSYtNPTLULJVU}TPJVKLSTH[YPTVUPV M3HWLUZP}UX\LJVUMVYTLHSHY[ JVYYLZWVUKPLYLZH[PZMHJLYLUZ\JHZVH\UVKLSVZJ}U`\NLZ ,S*VU]LUPV9LN\SHKVYKLILZLYYH[PĂ„JHKVWVYLS}YNHUVQ\KPJPHSX\LJVUVJLSHKLTHUKHLZLWHYHJP}UVKP]VYJPV TVTLU[VHWHY[PYKLSJ\HS`H[PLULM\LYaH]PUJ\SHU[LVIPLUZPLTWYLLUJHZVZKLT\[\VHJ\LYKVW\LKLZLYV[VYgado ante Secretario Judicial o Notario. — Patria Potestad:7VKLTVZKLĂ„UPYSHWH[YPHWV[LZ[HKJVTVLSJVUQ\U[VKLKLYLJOVZ`KLILYLZX\L[PLULUSVZWHdres en relaciĂłn a sus hijos menores de edad o incapaces. EstĂĄ regulada en el ArtĂ­culo 154 del CĂłdigo Civil. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerĂĄ siempre en interĂŠs de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad fĂ­sica y mental, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1.Âş Velar por ellos, tenerlos en su compaùía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaciĂłn integral. 2.Âş Representarlos y administrar sus bienes. :PSVZOPQVZ[\]PLYLUZ\Ă„JPLU[LTHK\YLaKLILYmUZLYVxKVZZPLTWYLHU[LZKLHKVW[HYKLJPZPVULZX\LSLZHMLJ[LU La patria potestad se ejercerĂĄ conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tĂĄcito del otro. *VTVYLĂ…LQHSHZLU[LUJPHKLSH(\KPLUJPH7YV]PUJPHSKL;VSLKVKL SHWH[YPHWV[LZ[HKZLJVUĂ„N\YH JVTV­LSJVUQ\U[VKLKLYLJOVZX\LSHSL`JVUĂ„LYLHSVZWHKYLZZVIYLSHZWLYZVUHZ`SVZIPLULZKLSVZOPQVZUV emancipado, constituyendo a la par un conjunto de deberes que, como inherentes a dicha patria potestad, deben asumir y cumplir los padres con respecto a sus hijosÂť. Es una funciĂłn al servicio del hijo, dirigido a prestarle asistencia en todos los Ăłrdenes.

32


— Guarda y Custodia:,SJ}KPNVJP]PSUVKH\UHKLÄUPJP}UKLN\HYKHJVUJLW[VX\LOHUPKVHJSHYHUKVWVJVH poco los jueces y tribunales. Entendemos por guarda y custodia el ejercicio cotidiano del conjunto de derechos y obligaciones que comporta la patria potestad, es decir, las decisiones que en la convivencia diaria adopta el progenitor que vive con los hijos. Las facultades y deberes que comprende son todas las referentes al desarrollo, alimentación, educación, protección o representación del menor, salvo aquellas que correspondan a ambos progenitores. — Progenitor Custodio En las situaciones de ruptura matrimonial, o de cese de la convivencia en las parejas de hecho, nos referimos con la denominación de “progenitor custodio” al progenitor al que en virtud de acuerdo o resolución judicial se le atribuye la guardia y custodia de los hijos comunes, esto es, a aquel progenitor con el que conviven habitualmente los menores y tiene a su cargo el cuidado de los hijos. — Progenitor No Custodio ,USHZZP[\HJPVULZKLY\W[\YHTH[YPTVUPHSVKLJLZLKLSHJVU]P]LUJPHSHZWHYLQHZKLOLJOVKLUVTPUHTVZ­WYVgenitor no custodio» a aquel progenitor que, sin haber sido privado de la patria potestad, no ostenta la guarda y custodia de los hijos comunes, esto es, no convive habitualmente con ellos, aunque se le reconozca el derecho de comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía en determinados momentos.

33


NOTAS (Y[xJ\SV*}KPNV*P]PS3HĂ„SPHJP}UZLHJYLKP[HWVYSHPUZJYPWJP}ULULS9LNPZ[YV*P]PSWVYLSKVJ\TLU[VVZLU[LUJPHX\LSHKLtermina legalmente, por la presunciĂłn de paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesiĂłn de estado.

1

2

3

(Y[xJ\SV*}KPNV*P]PS** ArtĂ­culo 156 CC. Y, en el mismo sentido, St. Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de abril de 2002.

Instruciones de la DirecciĂłn General de Centros y Recursos Humanos sobre el proceso de admisiĂłn del alumnado en centros sostenidos con fondos pĂşblicos para el curso 2017/2018.

4

5

ArtĂ­culo 156 CC.

Ver Sentencia Audiencia Provincial de CĂłrdoba de 30 de enero de 2006, o St. de la Audiencia Provincial de Asturias de 24 de noviembre de 2009.

6

:LU[LUJPH(7=HSLUJPHKLKLZLW[PLTIYLKL!­7VYSVX\LZLYLĂ„LYLHSHWVZPIPSPKHKKLWLYZVUHJP}U`WHY[PJPWHJP}U KLSWHKYLLUSHZĂ„LZ[HZX\L[LUNHLSTLUVYLUSHN\HYKLYxHOHKLZL|HSHYZLX\L[HSWVZPIPSPKHKSLJVYYLZWVUKLJVTVWHY[L PU[LNYHU[LKLSHWH[YPHWV[LZ[HKZPUULJLZPKHKKLX\LZLĂ„QLL_WYLZHTLU[LLUSHYLZVS\JP}UWHYHX\L[HSKLYLJOVW\LKH ejercerlo, siempre con respeto al progenitor custodio y de las funciones que le corresponden, y todo ello de nuevo y una vez

7

mĂĄs, en interĂŠs del desarrollo integral del menor.Âť AsĂ­ consta en las conclusiones del IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia, celebrado en 2009 en Valencia.

8

9

ArtĂ­culos 156 y 158 CC, y 749.2 LEC.

*PYJ\SHY-PZJHSxH.LULYHSKLS,Z[HKV:VIYLJYP[LYPVZWHYHSH\UPKHKKLHJ[\HJP}ULZWLJPHSPaHKHKLSTPUPZ[LYPVĂ„ZJHS en materia de protecciĂłn de menores.

10

11

;YPI\UHS:\WYLTVZLU[LUJPHKLKLVJ[\IYLKLYLJ\YZVU‚TLYV

El ejercicio de la patria potestad es funciĂłn primaria del padre y de la madre, de forma conjunta, que en caso de ausencia de convivencia de los mismos, por crisis matrimonial o de la pareja o por ausencia de uno de ellos, como en el presente caso, por el fallecimiento del padre, puede ser ejercida o delegada a favor de uno sĂłlo de ellos, de mutuo acuerdo, o que ante la existencia de controversia, puede el juez atribuir las funciones a uno u otro de los progenitores; pero, mientras subsista la patria potestad su delegaciĂłn a terceros es una posibilidad desconocida en nuestro derecho, remarcando el art. 133 del CĂłdigo de Familia, que la potestad del padre y de la madre se ejerce “personalmenteâ€?, excluyendo por tanto la posibilidad de Z\KLSLNHJP}UH[LYJLYVZJVUĂ„N\YHUKVSHSLNPZSHJP}U]PNLU[LV[YHZPUZ[P[\JPVULZQ\YxKPJHZJVTVZVUSH[\[LSHVSHHKVWJP}U para el caso de imposibilidad del ejercicio por los progenitoresâ€?. AP Barcelona, sec. 12ÂŞ, Sentencia 9-3-2007, nÂş 183/2007.

12

13

ArtĂ­culo 103.1 CĂłdigo Civil.

34


Profile for escolascatolicas

Guía ante casos de ruptura familiar  

Guía práctica para centros educativos concertados ante casos de ruptura familiar

Guía ante casos de ruptura familiar  

Guía práctica para centros educativos concertados ante casos de ruptura familiar

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded