Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE/A: Cèlia Marcos i Gimeno TÍTOL: LA RELACIÓ DE LA LLUNA AMB LES FESTES; EL NOSTRE SISTEMA S0LAR I ELS CALENDARIS FESTIUS GRUP CLASSE

TEMPORITZACIÓ

CURS

Classe dels óssos, Cicle Superior

1r, 2n, 3r Trimestre

5è i 6è 2009/10

ÀREA/ES

JUSTIFICACIÓ

Llengües: Català, castellà, anglès i francès; Medi natural i social, Matemàtiques, Artística: Música i Plàstica; Ed. Física. COMPETÈNCIES OBJECTIUS D’APRENENTATGE BÀSIQUES

Treball interdisciplinari de la ZER El Francolí: FEM FESTA

1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual . Comunicar oralment amb claredat i ordre el que ha après. . Utilitzar You tube per visualitzar les audicions i l’univers:sistema solar... . Conversar, escoltar i expressar-se, per escrit i amb l’ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir el propi cos (Matx d’improvisacions, taller de teatre i dramatització) i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües i amb l’ús de les eines matemàtiques. . Ser conscient dels principals tipus d’interacció verbal per ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals que s’intercanvien amb la utilització activa i efectiva de codis i habilitats verbals i no verbals i de les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu en situacions diferents

.Compartir amb els companys/es els resultats obtinguts a partir de la recerca d’informació. . Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. . Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper. . Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món que ens envolta

CONTINGUTS . Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, . Exposició del tema de manera ordenada i comprensible, i participar activament i fer-ho en presència d’una càmera. . Interès per participar en les converses i per expressarse amb claredat i bona pronúncia. . Comprensió de les informacions escrites en els formats possibles :internet, llibres, e-books, tríptics, notes, gràfics, plànols, dibuixos... . Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i intencions del projecte treballat. . Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber extreure’n la idea principal i les relacions entre els elements. . Lectura en veu alta de manera que s’ajusti el to de veu, la velocitat i l’entonació a l’auditori dels llibres “El Petit Príncep” i “De la luna a la tierra”. . Escriptura de poesia i d’un còmic, expressant idees de forma sintètica. . Reconeixement de l’estructura adequada a les quatre llengües utilitzades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Implicar-se en el treball en grup a partir de les aportacions individuals, de la iniciativa personal i de la voluntat de compartir un projecte i Valorar la participació activa.

Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, entre altres) amb reparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de material gràfic.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2.Artística i cultural .-Dissenyar el propi còmic de l’obra de teatre “El petit príncep” . Dramatitzar i representar l’obra. .- Audicions musical. - trobar fonts, formes i vies de comprensió i expressió, i planificar, avaluar i ajustar els processos creatius necessaris per aconseguir uns resultat

3. Tractament de la informació i digital - Buscar, seleccionar i organitzar informació a través de fonts diverses. - Sintetitzar i presentar de manera atractiva la informació mitjançant el programa informàtic adequat per a cada tasca: word, you tube, power point, paint shop pro, goear, slide share, Audacity.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE . Fomentar l’actitud de respecte pel fet espiritual, l’empatia per apropar-se a les seves diferents manifestacions i la sensibilitat per comprendre-les i valorar-les amb una actitud oberta i respectuosa.

CONTINGUTS

. Elaboració d’un còmic utilitzant els recursos formals de la imatge, la seva expressió expressiva i estètica. (enquadrament, planificació, punt de vista, il·luminació) i aplicar les possibilitats de comunicació. . Reconeixement de la relació de les expressions musicals i . Experimentar i indagar en les possibilitats les danses amb les idees, les emocions i les realitats socials expressives del so, de la imatge, del cos i del . Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball moviment i apreciar que l’art és una manera de cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les donar forma a les experiències, a les idees i a les aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies emocions. amb arguments. . . Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius, desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques instrumentals i corporals i la coordinació tant individual com col·lectiva. .Pràctica de tècniques bàsiques de moviment i utilització d’estructures sonores en la improvisació i composició coreogràfiques. . Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i . Experimentació de sincronitzacions de música i moviment. problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural, . Identificació de la Terra com a planeta que forma part del utilitzant estratègies de cerca i tractament de la sistema solar. informació, i analitzar els resultats i plantejar . Utilització i interpretació de diferents representacions solucions alternatives als problemes. cartogràfiques . Utilitzar diversos llenguatges per expressar i . Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en comunicar els continguts de forma personal i la configuració. creativa, seleccionar i interpretar dades Argumentació oral i escrita de les propostes de solució . (1) expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, ANNEX 1 numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge. . Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ . Cercar, elaborar i valorar concepcions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística. . Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació que suggereixen el cos, els sons, les músiques, les imatges, els objectes, les figures geomètriques, els mitjans audiovisuals i les TIC.

. Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic . Utilitzar plànols així com mecanismes d’orientació espacial per a situar el sistema solar en l’espai. Elaborar un mural.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4. Matemàtica La resolució de problemes, com a nucli del treball de matemàtiques, ja que facilita la construcció de nous coneixements, la transferència de conceptes, el desenvolupament d’estratègies de resolució i l’anàlisi del procés de resolució

5. Aprendre a aprendre

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

.Organitzar i el pensament matemàtic a partir de la comunicació coherent i clara dels processos matemàtics emprats,als companys i als mestres. . Usar el llenguatge matemàtic, com ara xifres, el %, dibuixos geomètrics, taules i gràfics per a descriure les òrbites dels planetes i les fases lunars, així com poder els resultats del treball de camp realitzat a la ZER sobre el tema. . Identificar i descriure formes geomètriques de l’entorn, tot utilitzant el coneixement dels seus elements i de les seves propietats. Interpretar i utilitzar procediments d’orientació espacial en contextos diversos.

. Relació de les mesures de superfície i de volum amb les potències. Anàlisi de les relacions entre la superfície i el volum d’una figura. . Interpretació dels nombres naturals, decimals i fraccionaris en taules i gràfics. Elaboració de gràfics i taules a partir del comptatge i la mesura: les fases de la lluna. . Selecció adequada del tipus de càlcul segons la situació: càlcul mental, càlcul escrit i calculadora. . Representació sobre el paper de l’òrbita dels planetes. . Àrea i longitud d’una circumferència. Formulació de preguntes i enquestes per recollir les dades del treball de camp (religions de la ZER, treure’n el % de cada tipus) i poder comparar característiques en tots els alumnes i mestres de la ZER. Ús de la numeració i la geometria per recollir, descriure i interpretar les dades. Utilització, amb recursos TIC i sense, diagrames de barres i histogrames per a representar les dades obtingudes. . Descripció oral i escrita del resultat obtingut a partir de l’anàlisi de les dades.

.Valorar la quantificació en situacions de la vida real com un aspecte que afavoreix la comparació, l’ordenació i la classificació .Interpretar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos TIC adients, representacions espacials per fer el mural del sistema solar. . Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics dels planetes. - La comunicació i la representació de la informació, de les idees i dels processos seguits, que suposa l’organització i estructuració del coneixement per tal de donar-li ordre i coherència

. impulsar el treball cooperatiu i l’ús sistemàtic de l’argumentació, que implica el desenvolupament d’un pensament propi.

. Realització d’un treball d’investigació a partir del . Planificar i portar a terme plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, experiments sobre mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’energia solar. l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació. . Realització de treballs d’experimentació de l’energia solar forma col·lectiva per tal d’arribar al coneixement.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6. Autonomia i iniciativa personal

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

. Actuar amb autonomia i responsabilitat en la vida Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA quotidiana i en les de presa de DIDÀCTICA decisions, valorant la dignitat, la llibertat i la relacions de grup, tot elaborant i aplicant valors i responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia normes de convivència. personal.

. Argumentar i defensar les pròpies opinions desenvolupant habilitats de comunicació assertiva.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS ATENCIÓ ORGANITZACIÓ TEMPS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE RECURSOS DIVERSITAT . Identificació d’actituds i estratègies personals i col·lectives 7.TRIMESTRE Coneixement i interacció . Contribuir al desenvolupament d’actituds per a viure de consum responsable i cura del medi. 1 amb el món físic de manera sostenible Llibres, interenet Treball en equip per fer Octubre: Treball en grup 1r Trim: Organització, Aval. inicial i cerca d’informació.

ACTIVITATS AVALUACIÓ . Participar amb

8.- Social i ciutadania.

. Escoltar i respectar les opinions dels altres, actuar amb autonomia valorant i responsabilitzant-se de les conseqüències de les 2 (Annex 2) pròpies accions.

mapa conc. Inicial i la programació de les tasques, recerca individual d’informació.

Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent TRIMESTRE 2 les pròpies responsabilitats. 2n Trim: Estructuració i Activitats. Portàtil, paper, tisores, estoig personal, cola, DVD, You-tube, Goear, Audacity, Camtassia, auriculars.

organització, planificació. Novembre: Recerca d’informació Desembre: . Reconeixement de laResum diversitat social, cultural, de gènere i informació d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i recollida. manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis. Gener, febrer, Treball en grup març, abril:de sentiments favorables . Identificació i desenvolupament Investigació i als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació,aprenentatge. solidaritat, convivència, compromís, Exercicis. justícia, igualtat, llibertat)

responsabilitat en la presa de decisions del grup, 1 (Annex 2) utilitzant el diàleg i la mediació per arribar a acords, i ser-ne conseqüent assumint les pròpies obligacions.

. Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania de convivència dins l’entorn immediat

TRIMESTRE 3 3r Trim: Aval. final

Portàtil, paper, fotocopiadora, mail.

Maig, Juny: Avaluació.

Treball en grup

3 (Annex 2)


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons

. (1) ANNEX INDEX

Index (Annex 1) 1. 1. 2. 3.

L’Univers La Via Làctia El nostre Sistema Solar La suite dels planetes 4.1. L’obra 4. Un peu d’astronomie 5. L’òrbita dels planetes 6.1. El Petit Príncep 6.3. Diàmetre i rotació planetes 6.4. Tipologia planetària 6. El sol, el nostre astre 7.1. Les capes del sol 7. Les estacions de l’any 8. La Terra 9. La lluna 10.1. Dites 10.2. Problemes 10.3. Chanson :J’ai besoin de la lune 10.4. Poesia 10.5. Circumferència i cercle 10.6. Fase lunar 10.7. Els eclipsis 10.8. Festa de la lluna 10.9. Més festes lunars 10. Els calendaris lunars i solars 11. Les festes mòbils 12. Festes del món segons la lluna 13.1. Festes xineses 13.2. Festes del Nepal 13.3. Festes cristianes 13.4. Festes de l’islam 14. I a l’escola, què?


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons

AVALUACIÓ (Annex 2) 1

Pàg 0

Àrea Medi Social

Digital

Diverses àrees Medi Nat

Digital Digital

22

Exercici Crear el bloc Fem Festa de la ZER Ekl Francolí Penjar el treball al bloc Mapa conceptual inicial Lluna Power Point. 1 (petita dramatització). Posar imatges al bloc. 1, 2 Lecures

Français Ed. Física Llengües

22

3 Mural del sistema solar

Medi Natural

24 26 29

Comprensió obra teatre (1) Còmic Treball investigació

Llengües Llengua Medi Natural

30 31

Problemes Dramatització obra teatre (1)

Matemàtiques Ed. Física Llengua

Comunicativa; Artística; Digital Linguística: lectura; Digital Tractament informació; Aprendre a aprendre Interacció amb el món físic Linguística; Artística Tractament informació; Aprendre a aprendre; Digital: Lingüística Matemàtica Comunicativa i lingüística Artística i cultural Autonomia i iniciativa personal. Artística Autonomia Linguística; Artística Matemàtica Matemàtica Aprendre a aprendre Tractament de la informació Aprendre a aprendre Tractament de la informació Digital Tractament informació; Aprendre a aprendre;

0 0 21

2

Interacció àrees

3

31

Dansa Júpiter

45 48 53

1 Poesia Problema Calendari fases lunars

56

Mapa conceptual final i Power point Penjar bloc Treball investigació ZER religió (enquesta, gràfics...)

86

Música Ed. Física Llengua Matemàtiques Medi natural i social; Matemàtiques Medi natural Medi social, Matemàtiques,

Competències


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ZER El Francolí Escola Rocabruna de Picamoixons Llengua

(1) Adaptació

“El Petit Príncep).

Digital: Lingüística Coneixement i interacció amb el món físic-

PROJECTE LLUNA  
PROJECTE LLUNA  

CS PROJECTE