Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Riu d’Or Carrer de les Verges, 15 08251 Santpedor Tel. 93 832 17 63 / 17 64 Fax 93 832 17 65 ceipriudor@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceipriudor

Aquest document ha estat aprovat en el Consell Escolar de data 28 de juny de 2012 1


INTRODUCCIÓ El document que presentem a continuació és el projecte educatiu de centre, altrament conegut com PEC, de l'Escola Riu d'Or de Santpedor. Podríem definir el Projecte Educatiu de Centre com el document singular, propi i específic de cada centre que ajuda a establir prioritats, evitar divagacions i ajusta la llibertat dels membres de la comunitat educativa, amb la finalitat d'orientar al centre cap a una determinada direcció i millora d'acords amb un seguit de característiques essencials com poden ser l'estabilitat, la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la realitat del centre i l'adequació amb el marc legislatiu. L’organització general del centre educatiu ha de concordar amb els principis rectors del sistema educatiu establerts a l’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i s’ha de fer en el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. L’organització general del centre funció del projecte educatiu.

ha

d’orientar-se

en

D’acord amb la Llei d’educació i el Decret d’autonomia dels centres educatius, els centres públics estableixen en el seu projecte educatiu les fites que, progressivament, esdevenen objecte d’acció prioritària de la institució escolar. El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: -

On som? ÁMBIT CONTEXTUAL

-

Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC- OBJECTIUS

-

Què volem? ÁMBIT PEDAGÒGIC

-

Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU

-

Com avaluem? INDICADORS DE PROGRÉS

2


ÀMBIT CONTEXTUAL L’Escola Pública Riu d’Or va néixer el curs 1978-79, gràcies a la preocupació d’un grup de pares per l’educació dels seus fills. L’edifici va ser remodelat l’any 2005 dins una obra que connectava els dos edificis existents i que va donar lloc a diferents ampliacions del recinte escolar. L’escola Riu d’or és una escola catalana de titularitat pública situada al municipi de Santpedor al carrer de les Verges, número 15.

Santpedor és una vila medieval, cap del municipi del mateix nom, de la comarca del Bages. El municipi de Santpedor inclou les urbanitzacions de: El Mirador de Montserrat i El Serrat de Castellnou. La vila està situada al nord de Manresa i en el sector més pla del Bages. Dedica la major part del seu terme a les àrees industrials en ple desenvolupament però també disposa d’espais de conreus. El terme municipal ocupa una superfície total de 16,60 Km2 (16.600.000m2), representant un 1,27% de la superfície total de la comarca del Bages. Les superfícies industrials de Santpedor estan ubicades, en la seva totalitat, al sud est del municipi. Actualment, la superfície total de sòl industrial del municipi és de 70 hectàrees, les quals es tradueixen en 5 sectors o polígons industrials diferenciats. Ubicades dins els polígons de Santpedor hi ha un centenar d’empreses, de les quals predominen les del sector del 3


metall, tant a nivell numèric com del nombre de persones treballadores contractades. Segons dades estadístiques de l’any 2010 el municipi té una població de 7.071 habitants. http://www.municat.gencat.cat/municat/index.php?page=consul ta&mostraEns=0819230008 (Les dades especificades estan extretes de la pàgina Web de l’Ajuntament de Santpedor) http://www.santpedor.cat/

4


ÀMBIT IDEOLÒGIC Els trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien són: a) L’escola pel fet de ser pública, es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i acull les diverses maneres de pensar, essent oberta a tothom. L’escola es mostra aconfessional i respectuosa amb la ideologia i les creences de la comunitat educativa .Defensem el pluralisme i els valors democràtics en la gestió, funcionament i de presa de decisions. b) Ens definim com una escola aconfessional i donem un paper important a l’educació moral-ètica dels alumnes aprofitant tots els moments de la vida escolar;i d’una manera més específica en l’assemblea de classe, perquè creiem que facilita la reflexió col·lectiva i els ajuda a manifestar-se. L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió. c) Com a escola catalana que som, la llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació i la llengua vehicular utilitzada en el procés d’ensenyament- aprenentatge. L’escola transmet els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials. d) Ens guiem pels principis de la coeducació, propugnem la no-diferenciació per raons de gènere. e) L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements. f) L’escola fomenta el respecte pel medi ambient, organitzant accions educatives que tenen la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat com a escola verda que som.

5


g) Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent-hi un aprenentatge cooperatiu. Facilitem a l‘alumnat nouvingut l’adquisició de la llengua i el coneixement per tal que valori, conegui i participi de la nostra cultura i pugui incorporar-se al nou entorn d’una manera normalitzada. h) la nostra escola pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i afectives i a acceptar les pròpies habilitats i limitacions. i) L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i preservar-lo.

6


OBJECTIUS Els objectius bàsics de la nostra escola es fonamenten en aquests principis: Una educació integral -Treballem el desenvolupament integral de l’alumnat, i l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, humanístics i històrics. Una formació humana -Orientem la formació cap solidaritat i el respecte.

a

la

pau,

la

cooperació,

la

-Fomentem l'educació en valors, necessària per una bona convivència i creixement personal de cadascú. -Potenciem la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals dins dels principis democràtics del pluralisme i de la convivència. Una formació intel·lectual -Fomentem el desenvolupament integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona, i facilitem que els alumnes desenvolupin aquelles competències que mobilitzen coneixements, aptituds, actituds i procediments. Entenem per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. Desenvolupem estratègies competències bàsiques.

per

7

l’adquisició

de

les


Una plena integració en la comunitat -Fomentem la comunicació entre tots els agents implicats en l’educació perquè tenim la convicció que ha de ser una tasca col·lectiva. i, per això, som un centre públic amb un sistema de gestió participatiu on la col·laboració de les famílies és molt important per a la correcta formació integral de l'alumnat. - Eduquem en el respecte de l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de béns individuals i col·lectius. -Prenem consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva utilització, la seva conservació i promovent el reciclatge i l’educació del consum. Una formació lingüística rica -Som una escola catalana que respecta la pluralitat lingüística i cultural i està oberta al coneixement i estudi d’altres llengües. -Potenciem la llengua catalana com a llengua d’ús, comunicació i aprenentatge. Afavorint així també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya i del nostre entorn per poder-ne facilitar-ne l’arrelament. -Possibilitem a través del projecte lingüístic del centre que tots els alumnes de l’escola tinguin un coneixement tant a nivell oral com a nivell escrit de la llengua castellana, de forma que puguin usar-la apropiadament. -Possibilitem la introducció al coneixement de les llengües estrangeres, en el moment i la forma oportunes, per tal de que els alumnes puguin tenir unes bases sòlides per continuar aquests aprenentatges en ensenyaments posteriors.

8


ÀMBIT PEDAGÒGIC Partint de la nostra identitat definim una línia metodològica que caracteritza la nostra escola i tots aquells docents i professionals que hi intervenen. El nostre procés d’ensenyament- aprenentatge es basa en les orientacions i en les diferents etapes de la psicologia evolutiva. 1.- Potenciar i constructivisme.

afavorir

l’aprenentatge

a

través

del

S'ha de tenir una actitud favorable per aprendre significativament, és a dir, l'alumne ha d'estar motivat per relacionar el que aprèn amb el que sap, l’escola ha de ser sempre pel nen una experiència agradable i gratificant a través d’un clima acollidor i positiu. 2.- Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat, mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients. En el procés d'ensenyament-aprenentatge cal tenir en compte el que un alumne és capaç de fer i aprendre en un moment determinat, depenent de l'estadi de desenvolupament en que es trobi. Es distribueix el temps entre treball individual, en petits grups i treball col·lectiu. Es treballa individualment per respectar el ritme de cada nen/a i amb grups petits i grans per tal d’afavorir l’aprenentatge cooperatiu i la sociabilització. 3.- Orientar l’organització del grup-classe a partir del nivell de desenvolupament efectiu de les potencialitats dels alumnes. El mestre ajuda a que l’alumne pugui anar progressant en funció de les seves capacitats. Les programacions de l’escola parteixen de la realitat i de l’entorn més immediat del nen/a, tant físic com social i cultural. Es comença treballant els continguts relacionats amb l’entorn més proper i de més interès a cada edat, procurant sempre que sigui possible afavorir el raonament a través de l’experimentació, la manipulació, l’anàlisis i l’avaluació.

9


4.- Partir de la metodologia adaptada a les necessitats del grup-classe en la mesura que ho permetin els recursos materials i humans. Es treballa tenint en compte que la coordinació de l’escola és bàsica per tal que els nens/es facin un aprenentatge sense buits ni trencaments. Els mestres treballem en equip, fent una valoració i una anàlisis en cada moment de la nostra feina. 5.- Donar eines per afavorir l’autonomia personal i la responsabilitat en els alumnes per poder conviure dins de la comunitat. Així mateix es concep l’ordre com un mitjà perquè els nens puguin treballar millor, mantinguin un respecte als altres, entre ells, a les coses de classe i les de l’escola. Es procurà crear la necessitat d’exigència personal i d’ambició intel·lectual a partir de les possibilitats de cadascú. 6.- Treballem d’una manera constant un seguit de conductes perquè es constitueixin com a hàbits, que un cop consolidats puguin contribuir a la formació i estabilitat d’una actitud humana i social positiva. Potenciem els valors humans tant individuals com col·lectius, de grups o de grup-classe, és a partir d’aquests valors que estructurem les normes de convivència.

10


ÀMBIT ORGANITZATIU Els òrgans de govern queden regulats per la normativa vigent, que el Departament revisa periòdicament pel que respecta a funcions, composició i renovació. Òrgans unipersonals de direcció Director/a, Cap d’estudis i secretari/a formen l’equip directiu, els quals són els responsables de la gestió i administració diària del centre, de les relacions amb les diferents administracions, i de la coordinació pedagògica… Òrgans unipersonals de coordinació Reben de l’equip directiu les tasques de coordinació del centre: coordinadors de cicle, de riscos laborals, d’informàtica i LIC (Llengua, interculturalitat i cohesió social). Òrgans de govern col·legiats El Consell escolar El consell escolar és l’òrgan de participació comunitat escolar en el overn del centre.

de

la

El Consell està composat segons la normativa actual per: - El director/a que n’és el president/a. - El/la cap d’estudis. - Un representant de l’Ajuntament. - Representants del claustre de mestres. - Representants dels pares d’alumnes elegits entre ells. - Un representant de l'AMPA. - Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. - El secretari/a del centre que actua de secretari del Consell sense que en formi part. El claustre El claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en el control i la gestió de l’acció educativa del centre. Està integrat pels mestres del centre, i el/la TEI amb veu i sense vot, i és presidit pel Director/a. Els membres del claustre de mestres, seran electors i elegibles a les eleccions al Consell escolar del Centre. AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) Està formada per mares i pares dels alumnes. Col·labora amb el professorat en l’organització d’algunes activitats sobretot a través de la participació en les comissions de l’escola , i ofereix diferents serveis com el servei d’acollida, el servei de menjador, activitats extraescolars…

11


Aquests serveis s’ofereixen segons els interessos de les famílies i sempre que hi hagi prou demanda. Altres òrgans L’escola defineix altres òrgans que permeten una millor eficiència i operativitat en l’organització del centre. Equip de coordinació Format per l’equip directiu i les coordinadores de cicle. Els serveis que ofereix l’escola Menjador escolar Aquest servei és gestionat per l’Ampa. Els alumnes poden utilitzar el servei de menjador de forma opcional. L’AMPA contracta una empresa que gestiona aquest servei. Activitats extraescolars Gestionades per l’Ampa i en funció de la demanda interessos de les famílies.

i dels

Els serveis dels que disposa l’escola Servei administratiu L’escola compta amb un/a auxiliar administratiu/va que ve donat pel Departament d’Educació. Aquesta persona s’encarrega de les tasques administratives derivades de l’acció diària, sempre amb coordinació amb l’equip directiu. Servei de consergeria El/la conserge de l’escola està adscrit a l’equip de manteniment municipal. Les seves tasques es poden dividir bàsicament en el suport i el manteniment de l’escola. Per a la realització d’algunes feines, puntualment pot tenir el suport de l’equip de manteniment de l’ajuntament, o d’altres operaris si s’escau. Servei de neteja Aquest servei el porta a terme contractada per l’Ajuntament.

una

empresa

de

serveis

Serveis educatius del Departament d’Ensenyament Com a centre públic del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions periòdiques i/o concretes amb diferents professionals dels Serveis educatius de la Catalunya Central. També es poden utilitzar els diferents serveis que ofereixen.

12


Comptem amb l’assistència setmanal d’un psicopedagog de l’EAP que treballa conjuntament amb el/la mestra especialista d’educació especial i el/la mestra d’audició i llenguatge. Inspecció educativa El Departament d'Educació exerceix la inspecció del sistema educatiu, amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació de l'ordenament i garantir l'exercici dels drets i el compliment dels deures que deriven de la LEC, on a més també s’afegeix la millora del sistema educatiu i la qualitat i equitat de l'ensenyament. Serveis socials del municipi S’estableixen coordinacions a través de l’educador/a social i/o l’assistent/a social del municipi de forma periòdica i sempre que sigui necessari. Serveis de la policia local Els membres de la policia local regulen la circulació viària de l’entorn escolar. Així mateix al llarg de cada curs es donen classes d’educació viària per part d’aquest col·lectiu a diferents nivells d’alumnat. Altres serveis L’escola disposa d’un Pla d’emergència seguint la normativa vigent, i cada curs es realitza un simulacre d’emergència amb el vist-i plau dels bombers de la zona. El Pla d’emergència es revisat periòdicament tant en les seves definicions com en la seva pràctica. Col·laboracions externes Col·laboracions amb altres entitats o institucions del municipi Amb l’objecte d’afavorir un millor treball en xarxa a nivell municipal es coordinen les actuacions (Ajuntament, biblioteca, Escola de música, Institut…) Col·laboracions amb el CAP del municipi Els serveis sanitaris del municipi realitzen revisions bucodentals i administració de vacunes al llarg dels cursos de primària. També col·laboren a través del servei de fluor que es realitza de primer a quart de primària.

13


Càrrecs i comissions Alguns vénen donats per normativa, i altres són propis de l’escola per afavorir l’organització i funcionament d’aquest; i són susceptibles de canvi atenent les necessitats del centre en cada moment. Comissions Les comissions generals i les perceptives del consell escolar es troben reflectides en l’organigrama de l’escola. Les comissions de festes s’estableixen en el Pla anual de cada curs escolar. Càrrecs (susceptibles de canvis) Prescriptius segons -

normativa vigent

Coordinador/a de riscos laborals Coordinador/a LIC Coordinadors/es de cicle Coordinador/a TAC Equip directiu

Propis de l’escola -

Arxiu Ràdio Pàgina Web Coordinació del Pla de l’esport a l’escola Coordinació PELE Coordinació projecte COMENIUS Fotografia i audiovisuals Biblioteca Economia d’escola Economia de cicles

14


ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA

JUNTA DE MARES I PARES

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

TOTS/ES ELS/LES MESTRES CICLE INICIAL

AMPA

EDUCACIÓ INFANTIL

CLAUSTRE

PERSONAL NO DOCENT ADMINISTRATIVA

AJUNTAMENT REGIDOR/A

CONSERGE

D’EDUCACIÓ

TÈCNIC EI-P3 MONITORS DE MENJADOR MONITORS D’EXTRAESCOLARS PERSONAL DE NETEJA

EQUIP COORDINACIÓ EQUIP DIRECTIU

CONSELL ESCOLAR

COMISSIONS

GENERALS D’ESCOLA *

COEDUCACIÓ, POLÍTIQUES DE GENERE I D’IGUALTATS D’OPORTUNITATS

CONVIVÈNCIA

ECONOMIA

PERMANENT

BIBLIOTECA

ATENCIÓ DIVERSITAT

ESCOLES VERDES

REUTILITZACIÓ I SEGUIMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIALS

CONSELL ESCOLR MUNICIPAL

REVISTA

OBRES I MANTENIMENT

TAC

IMATGE

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

MENJADOR

MARES/PARES I MESTRES

PRESCRIPTIVES DEL CONSELL ESCOLAR

Es poden anar actualitzant i/o canviant en funció de les necessitats del centre.

15


INDICADORS DE PROGRÉS Dins del marc legal de la LEC i dels dos decrets que la regulen, el d’autonomia i el de direcció, desenvolupem les variables generalment de tipus quantitatiu, la mesura de les quals al llarg del temps proporciona informació rellevant sobre la situació d’una organització i el seu entorn i ajuda a la presa de decisions. Àmbit d’actuació L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que presta el centre i té com a referència l’assoliment de les competències de l’alumnat. Segons s’especifica en el decret de direccions, l’avaluació dels centres educatius abasta el projecte educatiu, la programació general anual, el projecte de direcció i el funcionament general del centre. Modalitats d’avaluació L’activitat avaluadora es concreta en modalitats d’avaluació interna o autoavaluació i en avaluació externa, i afecta els àmbits pedagògic, de gestió i d’organització. L’avaluació del nostre centre té caràcter continu. Programació i memòria anual La programació general anual del centre concreta per a cada curs escolar els indicadors d’avaluació corresponents. El resultat de l’avaluació dels objectius previstos a la programació general anual es recull en la memòria anual corresponent Indicadors de progrés L’avaluació dels centres té necessàriament en compte els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu del centre. Els indicadors de progrés han de referir-se a elements de context, recursos, processos, resultats i han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre. Agruparem a) b) c) d)

els indicadors de progrés en quatre categories:

Indicadors Indicadors Indicadors Indicadors

de de de de

context: recursos processos resultats

16

PEC Escola Riu d'Or  

Projecte Educatiu de Centre de l'Escola Riu d'Or

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you