Page 1

ESCOLA RIU D’OR 2012-2013 CALEnDARI ESCOLAR REUnIOnS I EntREvIStES SORtIDES I COLònIES LLIbRES I mAtERIAL mEnjADOR ACtIvItAtS ExtRAESCOLARS COnSELL ESCOLAR ASSOCIACIó DE mARES I pARES COmISSIOnS DE tREbALL

Carrer de les Verges, 15 08251 SANTPEDOR Tel. 93 832 17 63/64 Fax 93 832 17 65 E-mail: ceipriudor@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceipriudor ampariudor@gmail.com

1


ESCOLA RIU D’OR SALUtACIó

Benvolgudes famílies, Ens adrecem a vosaltres un cop més per fer-vos avinents les informacions que pensem que us poden ser d’interès de cara al nou curs escolar Amb aquest nou format digital us volem donar la benvinguda. Després d’un període vacances i amb ànims renovats, iniciarem al setembre un nou camí, ple d’il·lusions i projectes i amb tota l’empenta necessària per aconseguir les fites que ens anirem marcant. amb el desig de tenir un curs profitós en tots els sentits. Volem agrair la vostra confiança i desitgem que el període lectiu que estem a punt d’encetar pugui ser una experiència enriquidora per a tothom. Rebeu una salutació cordial, L’Escola pública Riu d’Or

2


ESCOLA RIU D’OR CALEnDARI ESCOLAR InICI DE CURS Les classes començaran el dia 12 de setembre de 2012 i acabaran el 21 de juny de 2013. Els alumnes d’Educació Infantil de 3 anys s’incorporaran de manera esglaonada per facilitar la seva integració a l’escola. Hi haurà una reunió d’inici de curs amb els pares/mares de P3 el dia 6 de setembre a les 6 h. de la tarda. El dia 6 de setembre, a partir de les 12 h. del migdia, els nens i nenes nous al centre de P4, P5 i Primària podran visitar les classes acompanyats de les seves famílies. A partir del dia 12 de setembre els nens i nenes de P3 s’incorporaran a l’escola de manera esglaonada, començant pels que ja tenen germans al centre, i continuant per ordre alfabètic a partir de la lletra “C”, escollida per sorteig. HORARI L’horari serà de 9 a 12:30 del migdia i de 3 a 4:30 a la tarda tant per als alumnes de Parvulari com per als de Primària. DIES fEStIUS

vACAnCES ESCOLARS

2012:

2 de novembre i 7 de desembre.

Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. Setmana Santa: del 23 de març a l’ 1 d’abril, ambdós inclosos.

2013:

22 de febrer, 20 de maig 10 de juny (dilluns de Festa Major de Santpedor) i els dies acordats com a festius a nivell nacional.

3


ESCOLA RIU D’OR REUnIOnS I EntREvIStES REUnIOnS Educació Infantil:

Entrada de P3

dijous 6 de setembre a les 6 de la tarda.

P3, P4, P5

dimarts, 2 d’octubre, a les 5 de la tarda.

Cicle inicial:

1r i 2n

dimecres, 10 d’octubre, a les 5 de la tarda.

Cicle mitjà:

3r i 4t

dimarts, 16 d’octubre, a les 5 de la tarda.

Cicle superior:

5è i 6è

dijous, 18 d’octubre, a les 5 de la tarda.

Assemblea de pares i mares

dimecres 5 de setembre a les 21 h.

EntREvIStES De les entrevistes amb les famílies per comentar els informes trimestrals anireu rebent informació al llarg del curs.

4


ESCOLA RIU D’OR SORtIDES I COLònIES Primer trimestre 24 d’octubre

Parvulari

P3: Mas Llussà P4: Museu Picasso P5: Aquarium (Barcelona)

Cicle Inicial

CRAM (Centre de recuperació d’animals marins) (Prat de Llobregat)

Cicle Mitjà

La fageda d’en Jordà i fàbrica d’iogurts (La Garrotxa)

Cicle Superior

5è: Baetulo-Badalona romana 6è: Museu tècnica de Terrassa

Segon trimestre

P3 i P4- 21 al 22 de març: P520, 21 i 22 de març: Colònies- Sant Jaume de Frontanyà 20, 21 i 22 de març: Colònies- Cantonigrós 20, 21 i 22 de març: Colònies- Castellar de n’Hug 20, 21 i 22 de març: Colònies- (Esponella) Garrotxa 21-02-2013: Parlament i Parc Ciutadella Barcelona (5è i 6è)

Tercer trimestre 3 de maig P3: Cosmocaixa i la granja de Navàs P4: Transports P5: Museu Picasso Museu ferrocarril de Vilanova i la Geltrú Museu paperer (Capellades) i Centre de recuperació d’amfibis i de rèptils (Masquefa) 5è: Cardona 6è: Palau de la Música i Barcelona modernista 14-06-2013: Esports (Navarcles) (6è)

Sortides al poble Teatre a Manresa i/o Navarcles pels diferents cicles

5


ESCOLA RIU D’OR LLIbRES I mAtERIAL vEnDA DE LIbRES El llistat de llibres amb els preus corresponents el trobareu al web de l’escola properament, (http://phobos.xtec.es/ceipriudor) Els nens i nenes de les famílies que opten per comprar els llibres a través de l’AMPA, trobaran els llibres a les aules el primer dia de curs. El pagament és domiciliarà al vostre compte corrent, facilitat a l’AMPA, la primera quinzena de setembre. Es domiciliarà una bestreta per a llibres al juliol. La família que decideix comprar els llibres fora de l’escola, caldrà que ho comuniqui a l’AMPA. Tot i així, l’agenda escolar (de 3r a 6è) l’AMPA la compra per a tothom per tal de ser la mateixa per a tots. Es recorda que no es podran comprar llibres solts.

QUOtA DE mAtERIAL, fEStES I REvIStA 88.00 €

6


ESCOLA RIU D’OR mEnjADOR El menjador és un servei complementari del centre i és gestionat per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i per la Comissió de menjador, integrada per representants del pares i dels mestres, que és qui vetlla pel seu bon funcionament. Tots els nens/es de l’escola poden fer ús d’aquest servei. El servei de menjador començarà el dia 12 de setembre i acabarà el 21 de juny. L’horari del servei és de 12:30 a 15:00 hores. En període de jornada continuada, del 11 al 21 de juny, l’horari de menjador per a tothom serà de 13:00 a 15:00 hores. L’empresa de càtering que serveix el dinar és “EL TEC”. L’empresa que s’encarrega del monitoratge i vetlla els nens/es durant l’estona del migdia és “7 i Tria”. Cada mes es lliurarà un llistat dels menús prèviament revisat per una dietista. El preu del tiquet per al curs 2012-2013 serà de 6 €. Aquest preu cobreix el dinar, el monitoratge i les activitats que es realitzen.

7


ESCOLA RIU D’OR mEnjADOR ObjECtIU: Els objectius bàsics del menjador escolar són cobrir les necessitats nutritives dels alumnes, fent que adquireixin uns hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència i fer ús del temps lliure de forma lúdica i formativa.

fUnCIOnAmEnt: Cada dia al matí els nens/es que es quedin a dinar, han de dipositar el tiquet domiciliat, degudament emplenat, a la bústia de l’entrada de l’escola. Els tiquets els trobareu en la pàgina web de l’escola (http://phobos.xtec.es/ceipriudor). El cobrament dels dies que un alumne s’ha quedat al menjador es farà a principi del mes següent per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut del menjador es comunicarà a la família afectada per tal que passi, en el termini d’una setmana, per l’escola a abonar en efectiu l’import del rebut més les despeses de devolució o per transferència bancària en el següent número de compte 2013-6029-83-0200331749. El fet de no tenir els pagaments al dia comportarà que no es pugui fer ús del servei de menjador. El menjador funciona en tres torns: el primer per als més petits (P-3 a P-5), el segon per als mitjans (1r a 3r) i el tercer per als grans (4t a 6è). Després de dinar els nens i nenes de 3 anys tenen l’opció de dormir, durant el primer trimestre, fins a l’hora de tornar a classe. La coordinadora i els monitors/es disposen, prèvia concertació d’entrevista, d’un horari de visita per atendre els pares i mares dels nens/es que es queden al menjador. El 5 de setembre, durant l’assemblea de pares i mares, hi haurà la presentació dels monitors per grup d’edat. La seva tasca és vetllar pel bon funcionament del menjador i perquè aquest sigui un espai educatiu on els nens i nenes adquireixin uns bons hàbits alimentaris, , d’higiene i conducta. També oferiran activitats organitzades i lúdiques adequades als diferents grups d’alumnes.

8


ESCOLA RIU D’OR mEnjADOR COSES A tEnIR En COmptE Cap alumne no es podrà quedar a dinar si no porta el tiquet. Si un nen/a no pot menjar algun tipus d’aliment haurà de portar una nota del metge que ho indiqui. En el cas d’un malestar transitori que requereixi, per aquell dia, una dieta especial, només caldrà portar una nota dels pares. Al menjador no es poden administrar medicaments. En cas que algun nen/a en necessiti, caldrà portar la corresponent autorització de la família i mèdica. En cas d’accident durant l’horari de menjador el monitor/a es posarà en contacte amb els pares per comunicar els fets i el trasllat al centre sanitari corresponent. Per tal que hi hagi un bon funcionament del servei i es puguin acomplir els objectius del mateix, és important que se segueixin els hàbits d’higiene, alimentaris i de convivència. En cas d’incompliment reiterat dels mateixos, es pot privar de la utilització d’aquest servei.

InfORmES DE mEnjADOR Els pares del nens i nenes de P3 són informats diàriament de com han menjat els seus fills. A P4 l’ informe és setmanal i a P5 l’ informe és mensual. A Primària, les famílies reben un informe trimestral.

9


ESCOLA RIU D’OR mEnjADOR nORmAtIvA DEL mEnjADOR Entrar al menjador amb tranquil·litat sense córrer ni cridar. Parlar en veu baixa i sense cridar. Fer servir els coberts correctament. Utilitzar el tovalló. Menjar sense pressa. Mastegar correctament i amb la boca tancada. Beure sense aliment a la boca. No parlar amb la boca plena. No menjar llaminadures. A la taula, demanar les coses amb correcció i educació. Seure correctament a la cadira. Demanar permís per aixecar-se de taula. Rentar-se les mans abans i desprès de dinar. Complir les tasques que pertoquin. No entrar als edificis escolars i espais no permesos. Respectar les instal·lacions de l’escola i els materials. Dirigir-se amb respecte a els monitors/es i companys. Respectar els companys que dormen i volen descansar.

bEQUES El Consell Comarcal atorga ajuts per al servei de menjador. Durant el curs en rebreu informació.

10


ESCOLA RIU D’OR ExtRAESCOLARS Període d’activitats extraescolars Del dia 1 d’octubre de 2012 al 31 de maig de 2013. Acollida Matinal: Del 12 /09/2012 al 21/06/2013

Acollida tarda: Del 12 /09/2012 al 07/06/2013

Horaris El servei d’acollida matinal és de 8 a 9 del matí. Durant l’horari intensiu (11 al 21 de juny) s’oferirà un servei d’acollida de 15:00h a 17:00 h. Monitor/es El nombre de nens/es per monitor/a és, aproximadament, de 10 a Educació Infantil i de 15 a Educació Primària, però pot variar en funció del nombre de nens/es inscrits/es i de l’activitat. Inscripció i forma de pagament. El pagament, trimestral o anual, es fa mitjançant domiciliació bancària. Tiquets del servei d’ acollida matinal: Cada dia al matí, els nens/es que es quedin al servei, han de dipositar el tiquet domiciliat, degudament emplenat, a la bústia de menjador a l’entrada de l’escola. Els tiquets els trobareu a la pàgina web de l’escola (http://phobos.xtec.es/ceipriudor). El cobrament dels dies que un alumne s’ha quedat a l’ acollida es farà a principi del mes següent per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut del servei es comunicarà a la família afectada per tal que passi, en el termini d’una setmana, per l’escola a abonar en efectiu l’import del rebut més les despeses de devolució o per transferència bancària en el següent número de compte 2013-6029-83-0200331749.

11


ESCOLA RIU D’OR ExtRAESCOLARS Reunió de presentació Dimecres, 5 de setembre, durant l’Assemblea de Pares i Mares, a les 21:00h. Relació d’activitats previstes per al curs 2012-2013 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A EDUCACIÓ INFANTIL DILLUNS

DIMARTS

8a9 13:30 a 14:30 16:30 a 17:30

DIMECRES DIJOUS SERVEI ACOLLIDA MATINAL

DIVENDRES

Cant coral i Percussió Capoeira

Grup de bastoners “Els Picarols”

Teatre i dansa

Plàstica

Psicomotricitat

* Natació. S’oferirà l’activitat 1 dia a la setmana en horari de tarda. * Kids & us. Extraescolar d’anglès 1 cop a la setmana en horari de migdia (de 13:30 a 14:30)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A EDUCACIÓ PRIMÀRIA DILLUNS DIMARTS 8’00 a 9’00 12:30 a 13:30

Voleibol (5è i 6è)

13:30 a14:30

Gimnàstica Esportiva (1r a 4t)

16:30 a 17:30

Capoeira (1r a 6è)

DIMECRES DIJOUS SERVEI ACOLLIDA MATINAL

DIVENDRES

Pack 3 esports (tennis taula, escacs i Spiribol) (1r a 6è) Cant coral i percussió (1r a 4t)

Hoquei patins

Reforç escolar i tècniques d’estudi (1r a 3r)

Futbol sala (1r a 6è)

Hip-Hop (1r a 6è)

Grup de bastoners “Els Picarols” (1r a 6è)

Teatre, dansa i expressió corporal. (1r a 6è)

Plàstica (1r a 6è)

Beisbol amb “Pirates beisbol club Manresa” (1r a 6è)

(3r a 6è)

Reforç escolar i tècniques d’estudi. (4t a 6è)

* Natació. S’oferirà l’activitat 1 dia per setmana en horari de migdia i tarda. * Kids & us. Extraescolar d’anglès 1 cop a la setmana en horari de migdia (de 12:30 a 14:30h) L’horari i els grups es poden modificar en funció dels nens i nenes inscrits. L’activitat que no arribi a 10 alumnes no es podrà realitzar.

12


ESCOLA RIU D’OR mEmbRES DEL COnSELL ESCOLAR Mestres Victoria Martínez (Directora) Carme Carné (Cap d’estudis) Ramona Simon (Secretària) Montse Claret Joan Garriga Josep Tort Pilar Sala Ribalta Pilar Garcia Salvans Montserrat Serrat Cols Representants dels pares i mares Mª José Gómez (Representant de l’AMPA) Jordi Guerrero Francesc Perelló Eva Bosch Eva Fernández Anna M. Vicente Representant del personal no docent M. Mercè Martí Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Santpedor Ferran Aguilera

13


ESCOLA RIU D’OR AmpA Junta directiva

Eva Bosch Joan Callado Míriam Corral Susanna Díez Josep Maria Espinalt Jordi Guerrero María José Gómez Amalia Molina Francesc Perelló Anna Mª Vicente Anna Vila

Família

Telèfon

Curs

Giménez-Bosch Callado-Prat Martínez-Corral Costa-Díez Espinalt-Xixons Guerrero-Lavilla Muñoz-Gómez Vila-Molina Perelló-Vall Soler-Vicente Ruiz-Vila

686811757 938320114 659045024 938320054 609906837 618264996 938272779 938272550 938272101 938272713 938320964

3r i 5è 6è 4t 3r i 5è 5è 3r 6è 4t 6è 1r i 4t 1r i 4t

Horari d’atenció al públic:

dilluns, dimecres i divendres de 9 a 1 del matí. dimarts i dijous de 5 a 7 de la tarda.

Per contactar:

ampariudor@gmail.com

14


ESCOLA RIU D’OR COmISSIOnS A l’escola funcionen unes Comissions de treball, integrades per mestres i pares i mares. Aquestes comissions estan obertes a la participació de totes les famílies que vulguin col·laborar en el funcionament de l’escola. Actualment hi ha creades les següents:

Generals d’escola Menjador Activitats extraescolars - esports Revista Obres Imatge Informàtica Reutilització de llibres Mobilitat Escoles Verdes - Mobilitat Biblioteca

Preceptives de Consell Escolar Convivència Economia Permanent Coeducació, polítiques de gènere i d’igualtats d’oportunitats A l’assemblea anual d’inici de curs de l’ AMPA els pares i mares que ho desitgin podran apuntar-se a qualsevol d’aquestes comissions, excepte a les preceptives de Consell Escolar que són escollides directament d’entre els membres del Consell Escolar del Centre.

15


ESCOLA RIU D’OR

Quan la platja ja és regne de solitud i el raïm daurat omple les vinyes, quan arriba a la fi l'estiu i maduren al camp nous, ametlles i figues, quan el bosc ens promet collita i la terra li demana a crits al cel la pluja, quan les vacances s'arxiven i el calendari t'estampa a dins del temps, has de començar el curs a escola per omplir de lletres les llibretes, de veus els passadissos i les aules, de lectures els nous llibres, de llum amb pampallugues l'immediat, d'interrogants la vida, de deures les tardes i de futurs possibles el teu propi esdevenir.

Isabel Barriel

16

LLIBRET INFORMATIU 2012 2013  
LLIBRET INFORMATIU 2012 2013  

Llibret informatiu de l'Escola Riu d'Or Curs 2012-2013

Advertisement