Page 1

VIVIM L’EDUCACIÓ, EDUQUEM PER VIURE

PLA D’ANGLÈS 3-18 ANYS 20 de març del 2013


L‘Escola Mestral Projecte educatiu • Escola catalana, amb alumnes bilingües i amb un bon nivell d’anglès.


Com aprenem les llengües L1- LLENGUA MATERNA

?

L2- LLENGUA ESTRANGERA

• Aprenentatge natural (implicit)

• Aprenentatge formal (explicit)

• La llengua està a l’entorn familiar, escolar i social.

• La llengua només està al context escolar (menys oportunitats d’ús).

• Tots els individus en • Existeixen diferències circumstàncies normals individuals (edat, l’aprenen amb igual desenvolupament cognitiu, nivell d’èxit. actitud, motivació…)


Com aprenem les llengües L1- LLENGUA MATERNA

?

L2- LLENGUA ESTRANGERA

• Els adults, tot parlant al nen (Input+ Interaction), li ensenyen habilitats comunicatives.L’escola ensenya habilitats acadèmiques.

• Els professors especialistes, tot parlant, ensenyen habilitats comunicatives (INPUT + INTERACTION) i habilitats acadèmiques

• Condicions necessàries; – Exposició a la llengua adulta: 4/5 anys = 10.000 hores – Producció – Interacció en la comunicació

• A més temps d’exposició, millors resultats Calen 1200 h d’exposició per un nivell elemental i 5000 hores per un bon domini.


Recerca sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres

Recomanacions: • Avançament de l’edat • Hores d’exposició

• Aprenentage formal (sobretot amb grans)


Organització Parvulari

Primària

1-2-3 ESO

4 ESO

Batx

Hores setmanals

2

3

3,5

6

4

Hores en grup reduït

2

2

2,5-3,5

5

3

Hores obligatòries per llei.

0

CI- 1 CM- 1,5 CS-2

3

3

3


Hores totals anglès 3-18 anys 1741

1800 1600 1400 1200 1000

945

Obligatòries E. Mestral

800 600 400 200 0

Obligatòries

•A l’escola es fan un 84,2% d’hores de més que les que obliga la Llei d’Educació. •D’aquestes hores, un 70% són amb el grup desdoblat.

E. Mestral

Hores grup reduït

1216

Hores anglès Mestral

1741

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800


Marc europeu comú de referència per a les llengües • El Marc europeu comú de referència per a les llengües és una guia per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d'Europa. Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l'equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies.

Nivells • El marc estructura la competència en sis nivells. En cadascun d'ells es tenen en compte les quatre destreses bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure així com uns mínims coneixements culturals lligats a cada llengua i l'augment progressiu de la fluïdesa i del lèxic per part de l'aprenent. • A1-A2-B1-B2-C1-C2


EDUCACIÓ INFANTIL 3-6 ANYS Objectius

•Establir un primer contacte amb la llengua anglesa. •Reproduir el vocabulari treballat, utilitzar-lo dins el context adient i entendre el fil conductor d’un conte.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA 6-12 anys Objectius: • Comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l'interlocutor l'ajuda.A1

• Entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats. A2


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ESO

12-16 ANYS Objectius: •Entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats. A2 •Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes. B1

•Entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços. B2 First Certificate in English (FCE)


BATXILLERAT 16-18 anys Objectius • Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes. B1

• Entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços. B2 First Certificate in English (FCE)  Pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l'idioma, pot treballar en la llengua estrangera. C1 Certificate in Advanced English (CAE)


Recursos Self-acces

TIC 1x1 Aula mòbil Moodle PDI

Material Teatre didàctic Pel.lícules en Llibres de text VOS Llibres de Conferències lectura Revistes

Música Nadales Concert Activitats extraescolars Classes bilingües

Projectes interdisciplinars Treballs de síntesi Project Treballs de recerca Tallers

Intercanvi Tradicions escola anglesa angleses Intercanvi Holme Skole E-mail friends


Avaluaci贸 externa CB 4t ESO 2012 Llengua Anglesa 80%

72,7%

70% 60%

Baix

50%

44,0% 38,4%

40% 30%

30,9%

28,1%

27,3%

Mig baix Mig alt Alt

20% 10% 0%

Catalunya

AEC

Escola Mestral


Mitjana catalana i Mestral per matèries. PAU Període 2000-2012. 8,00

Mitjana Catalunya ESCOLA MESTRAL

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

H. ART

Lit CAT

LLATÍ

GEOGRAFIA

MATES Socials

DIBUIX

BIOLOGIA

QUÍMICA

FÍSICA

MATES Cièn.

FILOSOFIA

HISTÒRIA

ANGLÈS

CASTELLÀ

CATALÀ

4,00


H. ART

Lit CAT

LLATÍ

GEOGRAFIA

MATES Socials

DIBUIX

BIOLOGIA

QUÍMICA

FÍSICA

Lit CAT

LLATÍ

GEOGRAFIA

H. ART

MATES Socials

BIOLOGIA

QUÍMICA

FILOSOFIA

ANGLÈS

DIBUIX

FÍSICA

MATES Cièn.

2,00

MATES Cièn.

FILOSOFIA

HISTÒRIA

0,50

HISTÒRIA

CASTELLÀ

1,50

ANGLÈS

CASTELLÀ

CATALÀ

1,00

CATALÀ

Diferència MESTRAL-Catalunya a les PAU. Període 2000-2012

2,50

0,00

-0,50


E. MESTRAL – ESCOLES AEC

ANGLÈS

Mestral

Escola de l’AEC 1

Escola de l’AEC 2

Escola de l’AEC 3

Nombre línies

1

4/ 3

2

4/ 3

Hores setmana Infantil

2

0,5

1

2,5

Hores setmana Primària

3

2

2

4

3,5- 6

3

4

4

3-5

3

3

3

12 a 20

15/25

18

23

Hores setmana ESO Hores setmana Batx Ratio alumne/prof


ANGLÈS

Mestral

Escola de l’AEC 1

Escola de l’AEC 2

Escola de l’AEC 3

Nivell

EP

A1-A2

-

A2

A1- A2

Nivell

ESO

A2-B1

B1

A2

B2

Nivell Batx

B1-B2

B2

B1

C1

Proves externes

S Bat

S

S

S

Intercanvi

S Bat

N

N

N

Matèries en anglès

Música Projectes

NO

2h Ciutadania Ciència

Ajudants de conversa

N

N

S

S


Nous projectes • Estades estiu anglès (Home to Home). • Auxiliars de conversa.

• Material audiovisual en VOSE. • Casal d’estiu en anglès.

Presentació Pla de Llengües Estrangeres 3-18  

Presentació Pla de Llengües Estrangeres 3-18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you