Issuu on Google+


Benv olguts pares i mares,

En aquesta circular trobareu informació general del proper curs, el material que necessiten els alumnes, (recordeu que la llista de llibres per al proper curs ja us la vam envia r i la podeu consultar a la web), l’organització pedagògica, les activ itats extraescolars i els serv eis del curs 2008-09 i algunes normes bàsiques per garantir un bon funcionament de l’escola. Aquesta informació s’ampliarà en els fulls informatius i guies de l’estudiant que us lliurarà el vostre tutor/a el dia de la reunió de classe. Us desitgem a tots un bon estiu i estem a la v ostra disposició per atendre qualsev ol suggeriment o consulta. Aquesta informació està també a la pàgina web de l’escola tot el curs.

Atentament,

Equip directiu ESCOLA MESTRAL

Un dels objectius de l’escola aquest curs és agilitzar la comunicació amb les famílies i estalv iar paper. És per això que demanem l’adreça de correu electrònic a aquelles famílies que encara no l’hagin donat a Secretaria. Totes les circulars s’env ia ran per e-mail i es penjaran a la pàgina web.


CALENDARI INICI DE CURS Parvulari-Primària: 15 de setembre 2008 ESO-Batxillerat: 15 de setembre 2008 Tots amb jornada completa de matí i tarda. JORNADA INTENSIVA DE CLASSE EN HORARI MATINAL 19 de desembre de 2008 Del 15 al 23 de juny de 2009 (només alumnes de parv ula ri i primària) VACANCES DE NADAL Del 22 de desembre de 2008 al 7 de gener de 2009 (ambdós inclosos). VACANCES DE SETMANA SANTA Del 6 d’abril al 13 d’abril de 2009 (ambdós inclosos). FINAL DE CURS Dia 23 de juny de 2009, últim dia lectiu. DIES FESTIUS

10 d’octubre de 2008 Festa Local 3 de nov embre de 2008 Festa de lliure disposició 8 de desembre de 2008 Festa de la Immaculada 23 de febrer 2009 Festa de lliure disposició 11 de maig de 2009 Festa de lliure disposició Pendents de determinar les festes locals de l’any 2009

HORARIS PARVULARI/PRIMÀRIA Matí: de 8:45h. a 12:45 h. Tarda: de 14:30h. a 16:30h ESO/BATXILLERAT Matí: de 8:45h. a 13:00 h. Tarda: de 14:30h. a 16:30h. Els horaris de batxillerat dependran de les opcions escollides per l’alumne i es lliuraran el primer dia de classe. La tarda de div endres es reserv a per estudi, consulta, activ itats culturals i serv ei d’orientació professional. Quan els alumnes de 4t d’ESO participin en les activ itats culturals podran finalitzar les classes dels div endres a les 15 hores.


ENTRADES I SORTIDES ESCOLA

PARVULARI - Entrada a les 8:40h. per la porta de parv ulari, les famílies poden acompanyar els nens/es fins a les classes. A les 8,45 h comencen les classes, recordeu la necessitat de ser puntuals. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (12:45h.) i entrada migdia (14,30 h.) per la porta general amb accés per secretaria. - Sortida tarda (16:30h.) per la porta de parvula ri, les famílies entren al passadís a buscar als nens/es.

PRIMÀRIA - Entrada a les 8:40h. per la porta de primària/pati, els alumnes accediran per la porta del menjador directament a les classes. A les 8,45h. comencen les classes, recordeu la necessitat de ser puntuals. L’alumne que arribi tard no podrà incorporar-se a la classe amb normalitat. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (12:45h.) i entrada migdia (14:25h.) per la porta general amb accés per secretaria. A les 14:30h. comencen les classes. - Sortida tarda (16:30h.) Tot l’alumnat de 1r a 4t sortirà per la porta de primària/pati, els alumnes 5è i 6è sortiran per la porta secundària. - Els dies de pluja les famílies entraran per la porta de parvulari i recolliran els alumnes de 1r a 3r a les classes i els de 4t al menjador.

NOTA: A l’inici de curs les famíli es de parvulari i primària han de facilitar al t ut or les dades de la persona que recollirà habitual ment al seu fill/a. Si es produeix alguna variació s’ha de notificar al tut or. De no ser així, l’alumne romandrà a l’escola fins que el reculli la persona aut oritzada. Al set embre l’escola lliurarà un formulari per complimentar aquest es dades.

SECUNDÀRIA - Entrada a les 8:40h. per la porta de secundària. Les classes comencen a les 8:45h. Cal ser puntual. L’alumne que arribi tard no podrà incorporar-se a la classe a ESO i romandrà a la biblioteca. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (13:00h.) i entrada migdia (14:25h.) per la porta de secundària amb accés per secretaria. Les classes comencen a les 14:30 h. Cal ser puntual. - Sortida tarda (16:30 h) per la porta de secundària.


RECORDEU ALGUNES NORMES

- No és permesa la circulació ni l’estacionament de v ehicles de les famílies en el recinte escolar durant les hores d’entrada i sortida. - La puntualitat és fonamental per una bona organització escolar, demanem, en aquest sentit la col.laboració dels pares i mares. - L’assistència a l’escola és obligatòria, cal ev itar fer festes no assenyalades al calendari escolar. En cas d’absència inesperada de l’alumne/a cal comunicar-ho a secretaria el més av iat possible. - Els alumnes han de tenir cura de v enir a l’escola v estits correctament. Cal ev itar v estir-se amb samarretes d’equips de futbol, portar gorres a les classes , ensenyar amb excés la roba interior i d’altres v estimentes que no són pròpies d’un centre escolar. - No es poden fer regals als mestres a niv ell personal. - Les festes d’aniv ersari particulars, no es poden gestionar des de l’escola, encara que es conv idi tota la classe. - Els alumnes que utilitzen la moto com a mitjà de transport han de portar una autorització dels pares per poder fer ús del pàrquing. - A l’escola no està permès utilitzar telèfon mòbil, MP3 ni qualsev ol altre objecte similar. - L’escola recomana que els alumnes portin carteres sense rodes. No disposem d’espai als penjadors i sov int fan malb é les escales. - Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. - Per no dificultar el normal funcionament de les classes, us preguem que per qualsev ol gestió a Secretaria hi accediu per la porta general sense passar per dins l'escola. - Recordeu que el mitjà habitual de comunicació família-escola és a través de l’agenda escolar de cada alumne. Utilitzeu la comunicació telefònica amb secretaria només en casos molt necessaris. - L’escola fa una adaptació del menú per a tots aquells alumnes que tenen alguna intolerància a algun aliment, amb justificació mèdica.


MATERIAL PERSONAL

A Parvulari cal portar bata, que portaran a rentar a casa cada dia , a més pitet a P3 i pitet o tov alló a P4 i P5 per l’hora de dinar. L’escola al setembre lliurarà als nens/es de P3 i P4 una llibreta que portaran a casa cada dia, on s’escriu els comunicats de menjador i/o de la classe a la família. La família se n’ha de serv ir pes escriure tot allò que pot ajudar a la mestra. Els nens/es de parvulari han de tenir a l’escola durant tot el curs, 1 necesser amb un raspall o pinta, ampolla de colònia (de plàstic). Muda de recanv i completa per si s’ha de canv ia r. Els anoracs, jerseis, bata, a més d’estar marcats han de portar una cinta de 15 cm per poder-los penjar. A Primària (de 1r a 3r) la bata és obligatòria. Els nens que es quedin a dinar se l’emportaran per rentar cada dia. Els alumnes de 4t, 5è i 6è han de tenir sempre una bata a l’escola, la utilitzaran per activ itats específiques ( plàstica, tallers...). L’equip de gimnàstica de l’escola (bambes, xandall, samarreta i pantalons d’esport) a més de sabó, tovallola, pinta, és obligatori per tots els alumnes de Primària. Tot ha d’estar marcat amb el nom i cognom. És imprescindible portar casquet de bany i sabatilles per a la dutxa.

Les bates es poden comprar a Betriu i l’equip de gimnàstica a Running Intersport.

EQUIPAMENT ESPORTIU

Aquest és l’equipament esportiu de l’escola per tots els alumnes des de P3 fins a 2n d’ESO ( hi ha també la v ersió amb pantaló curt). A Primària i primer cicle d’ESO és obligatori portar-lo i a parvulari es recomana a les famílies l’adquisició del xandall. A parvulari l’utilitzaran els dies que tinguin motricitat, piscina o vagin d’excursió. A primària i ESO només a les classes d’educació física. (El nens de cicle inicial el portaran també els dies que tinguin piscina).


PISCINA PARVULARI I PRIMÀRIA

Els alumnes de P4, P5 i 1r i 2n de Primària van al nou Complex Municipal de Piscines de Sant Feliu en horari lectiu. El primer trimestre hi aniran P5 i 2n de Primària i el tercer trimestre P4 i 1r de Primària. A les reunions de classe rebreu més informació sobre aquest tema.

LLIBRES DE TEXT

El material didàctic (llibres, fitxes...) que utilitzen tots els alumnes de parvulari, es repartirà als alumnes a l’inici de curs i es facturarà al mes d’octubre. La llista dels llibres pel proper curs, està penjada a la pàgina web. L’Ajuntament ha iniciat la conv ocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2008-89 col.laborant amb les famílies per la compra de llibres de text. Es podran acollir a aquests ajuts totes les famílies empadronades a Sant Feliu amb fills o filles que cursin estudis d’educació infantil o primària. Aquestes ajudes seran de 20€ per educació infantil i 25€ per educació primària. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 15 de juliol i finalitzarà el dia 19 de setembre. L’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada a l’Ajuntament, serà l’encarregada de recollir les sol.licituds. Recordeu desar la factura o tiquet.

MATERIAL ESCOLAR

Aquest material és d’ús personal i cal que tots els alumnes el portin dins d’una bosseta a partir de 4t de Primària. Els alumnes de 3r només han de portar el que està marcat amb el signe (* ) -

1 retolador de punta fina o bolígraf blau o negre i un recanv i 1 retolador o bolígraf v ermell i un de v erd 1 llapis colors (* ) 1 goma – 1 maquineta clips 1 regle de 20 cm pla (* ) 1 escaire, 1 cartabó, 1 semicercle graduat (quan el professor/a ho demani) 1 estoig o bosseta per guardar els estris (* ) 1 compàs (quan el professor/a ho demani) 1 carpeta classificadora (* ) 1 tub d’enganxament 1 tisores (* )


- 1 calculadora (* ) (A partir de 1r ESO aniria bé que fos una calculadora científica) - El compàs i els estris de geometria els han de portar a l’escola quan el tutor/a els ho demani.

- L’escola lliurarà l’agenda als alumnes de cicle mitjà i superior de primària (agenda escolar Mestral) i a tots els alumnes d’ESO i Batxillerat (Agenda escolar Europea del medi ambient i el desenv olupament).

MATERIAL DE PLÀSTICA PER 6è PRIMÀRIA, 1r i 2n ESO

-

Un regle de 40 cm 1 escaire de 19 cm. (+-) 1 cartabó de 28 cm. (+-) 1 compàs 1 carpeta de 40 x 60 cm (+-) Pintures témpera colors: magenta, blau cyan, groc, blanc, negre. Pinzells núm. 2, 4, 6, 8. Un llapis de mines.

MATERIAL DIBUIX PER 3r ESO

-

1 regle de 40 cm 1 escaire de 19 cm (+-) 1 cartabó de 28 cm (+-) 1 semicercle graduat 1 compàs 1 llapis de mines


ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA TUTORIES PARVULARI P3 P4 P5

Raquel Puig Eli Ramírez Marta Montserrat PRIMÀRIA

1r 2n 3r 4t 5è 6è

Carme Bosch Anna Torres Víctor Querol Susagna Font Montse Vinyoles (Pendent) SECUNDÀRIA

1r 2n 3r 4t

Mariona Garcia Eulàlia Riera Josep Marí Dani Urbano BATXILLERAT

1r 2n

Joan Serrat (Ciències) Victòria Burgués ( Humanitats/CS) Jordi Gómez (Ciències) Estel Andreu (Humanitats/CS)

EQUIP DIRECTIU Direcció Cap d’estudis parvulari i primària Cap d’estudis secundària i batxillerat Cap d’administració

Carme Duran Pere Carrera Vicenç del Hoyo Montserrat Aparicio

EQUIP COORD INACIÓ PEDAGÒGICA Coordinació parvulari Cap departament ciències Cap departament llengües Orientació escolar i professional (ESO/ BATX). i cap departament ciències socials Gabinet psicopedagògic Coordinació informàtica Coordinació imatge Coordinació esportiva Coordinació musical

Raquel Puig Jordi Gómez Eulàlia Riera Vicenç del Hoyo Cristina Ros Josep Marí Lala Blay Xav i Valero Biel Ballester


ESPECIAL ISTES

EDUCACIÓ F ÍSICA Primària / secundària i coordinació Extraescolars

Xav ier Valero

MÚSICA Parvulari Primària/ secundària i activ itats Extraescolars

Montse Prats Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA Parvulari Primària Secundària i coordinació act.culturals.

Anna Garcia Víctor Querol Eulàlia Blay

LL. ESTRANGERES Anglès – parv ula ri Anglès – primària Anglès – secundària Francès - secundària

Marta Montserrat Lisa Willock/ Alèxia Jansana Esther Aleñà Ruth Zamora Yv ette Pascual

LL. CATALANA Secundària

LL. CASTELLANA Secundària

CIÈNCIES Secundària

Estel Andreu Eulàlia Riera

Estel Andreu Marita Navarro Emília Ocaña Eulàlia Riera

Viqui Burgués Mariona Garcia Jordi Gómez Josep Marí Joan Serrat Daniel Urbano


CS / Hª / FILOSOFIA Secundària/batxillerat

Mercè Carulla/Pasqual Navarro Vicenç del Hoyo Eulàlia Blay

LLATÍ Secundària/Batxillerat

Marita Navarro Eulàlia Riera

BIBLIOTECA

Maria Candel Pilar Marco

REFORÇ PARVULARI/PRIMÀRIA

SECRETARIA

Cristina Ros i equip de mestres de Parv ula ri i Primària

Núria Gómez Isabel Urpí

Els tutors i l’ equip directiu tenen unes hores destinades a atenció a les famílies, cal concertar entrev ista trucant a la Secretaria de l’Escola. Tarda oberta entrevistes direcció sense cita prèv ia dimarts de 15:00h. a 16:00h. E-mail direcció: direccio@escolamestral.cat


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS

ACTIV ITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES Durant el proper curs 2008-09 es continuen oferint dues modalitats d’activ itats extraescolars.

 La primera modalitat en horari de migdia/tarda està inclosa en la quota cooperativ a . Al setembre es lliurarà als alumnes un dossier de les activ itats extraescolar i els fulls d’inscripcions.

Es compon de les següents activ itats:

Activitats esportives Pre-esport ( Cicle inicial) Poliesportiu (Cicle mitjà) Mini-handbol (Cicle superior) Expressió corporal i gimnàstica rítmica (Cicle inicial i mitjà ) Aeròbic i ball ( Cicle superior) Gim-Jazz i aeròbic (ESO)

Activitats musicals Coral Migdia (4t Primària i cicle superior) Grup de flautes de primària (4t Primàriai cicle superior) Conjunts instrumentals de primària (4t Primària i cicle superior) Coral C.P. 08980 (ESO) Grallers de l’Escola Mestral (ESO i BAT) Altres activ itats musicals L’horari detallat i els objectius de cada activ itat es donarà a l’inici de curs i les activ itats s’iniciaran a l’octubre.

Activitats culturals Adreçades als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat.

Teatre Adreçat als alumnes de 6è Primària,ESO i Batxillerat.

Aula d’estudi A partir de tercer de primària tots els migdies.


Autoaprenentatge d’idiomes A partir del cicle superior.

Infor màtica A partir del cicle superior.

Curs de preparació pel First 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Cursets de Gnu/Linux Adreçat als alumnes d’ESO.

 La segona modalitat d’activ itats extraescolars serà en horari de tarda i el seu cost no està inclòs en la quota.

Les activ itats que s’ofereixen són :

Taller d’expressió anglesa

Tennis.


SERVEIS * Servei Orientació Professional Adreçat als alumnes d’ESO i batxillerat. L’horari és els div endres de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

* Gabinet psicopedagogia Adreçat a tots els alumnes de l’escola amb dificultats d’aprenentatge.

Menjador

El serv ei de menjador funcionarà des del dia 15 de setembre. Les noves altes o baix es de menjador es notificaran a Secretaria la primera setmana de setembre.

Esmorzar

També a partir del 15 de setembre els alumnes a partir de primària tenen la possibilitat de comprar un entrepà a l’escola per esmorzar. Són habitualment de pernil dolç, pernil del país, formatge, tonyina i llonganissa amb pa amb tomàquet o sense. Div endres a més a més, hi haurà entrepà de truita a la francesa. El preu del tiquet de l’entrepà petit és de 60 cèntims i de l’entrepà gran 1’20€. El tiquet es compra diàriament a l’espai de material (hall).

Aula d’acollida matí

L’aula d’acollida /matí de les 7:45h. a 8:45h, adreçada als alumnes de parvula ri i primària.

Aula acollida tarda / Estudi dirigit

L’aula d’acollida - estudi dirigit /tarda de les 16:30h. a 18:00h. Funcionarà diàriament des del primer dia d’escola per alumnes de tots els cursos de 1r de Parv ulari a ESO. Es pot combinar l’aula d’acollida-estudi dirigit de la tarda amb les activ itats de taller d’expressió anglesa i el tennis. NOTA: Considerem alt es d’acollida, tant de matí com de tarda, els alumnes que ja ho eren el curs passat i que no hagin notificat cap canvi a secret aria.


TALLER D’EXPRESSIÓ ANGLESA Pel proper curs està prev ist continuar les activ itats extraescolars d’anglès en horari de tarda. (d’octubre a juny). El Claustre de professors v ol transmetre a les famílies la sev a recomanació respecte a què els alumnes de parvulari participin exclusiv ament en activ itats lúdiq ues i de descans. Les activ itats d’anglès les continuarà portant a terme l’empresa “Advance languages”. Les sessions seran d’una hora entre les 16:30h. i les 17:30h. Un cop acabada la classe, berenaran i els podeu recollir de les 17:30h. a les 18:00h. (acolliment/aula d’estudi)

DILLUNS C.mitjà (3r/4t) C.superior (5è/6è)

DIMARTS Parvulari 3 i 4 anys Parvulari 5 anys

DIMECRES C.mitjà (3r/4t) C.superior (5è/6è)

DIJOUS C.inicial (1r/2n) Grup 5è

1 sessió a la setmana (Parvulari/C. Inicial) 264,96€ aprox. el curs. (El compromís és per a tot el curs). 2 sessions a la setmana (C. Mitjà/ C. Superior) 529,92€. aprox. el curs. (El compromís és per a tot el curs).

ATENCIÓ: El preu està calculat per grups de 8 alumnes i el cobrament es div id irà en nou mesos (independentment dels dies de cada mes). Els cobraments es faran d’octubre 2008 a juny 2009. Les classes començaran la primera setmana d’octubre. Cal que recolliu el v ostre fill/a entre les 17,30 a les 18 hores (acolliment/aula d’estudi). Qualsev ol incidència cal que la comuniqueu/consulteu a l’empresa “Advance la nguages” al telèfon 626747789 o 938112333 i la persona de contacte és la coordinadora pedagògica Lisa Willock.

NOTA: El compromís de la inscripció és per a t ot el curs escolar.

Adjunt em full d’inscripció.


TENNIS 1r grup: Nens i nenes de 1r i 2n curs de primària. Dilluns de 17:00h a 18:00h. Preu: 114€/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 2n grup: Nens i nenes de 3r i 4t curs de primària. Dimarts de 17:00h a 18:00h. Preu: 114€/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 3r grup: Nens i nenes de 5è i 6è curs de primària. Dijous de 17:00h. a 18:00h. Preu: 114€/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. NORMATIVA - Les classes s’impartiran a les pistes del Club de Tennis Sant Jordi. - El curset començarà el dijous dia 2 d’octubre de 2008. - El pagament de l’import corresponent a cada nou trimestre es farà el primer dia de l’entrenament de cada nou període. Aquest pagament s’abonarà al monitor al càrrec de la classe. - Els dies que plogui la classe s’impartirà a l’interior, ja sigui a la pista d’esquaix o al gimnàs. - L’escola de tennis es regirà pel calendari escolar a efectes de vacances i dies festius. - No es constituirà cap grup format per menys de cinc alumnes. - Un cop acabada l’activ itat, els pares han de recollir els seus fills a les instal.lacions del Club de Tennis Sant Jordi. Es prega donar confirmació abans del 24/09/2008 per motius de reserva de pistes i solapament amb d’altres cursets. NOTA - Recordeu que l’escola ofereix un serv ei entre les 16,30 hores i les 16,55 h perquè els alumnes berenin a l’escola amb els responsables d’acollida i estudi dirigit, el preu és de 2 € cada dia que facin l’activ itat, es cobrarà en el rebut de l’escola. (Els alumnes que ja fan acollida mensual no se’ls cobrarà). Quan acabi l’activ itat heu de recollir els v ostres fills/es a les instal.lacions del Club de Tennis Sant Jordi. Al setembre es lliurarà el full d’autorització perquè el v ostre fill/a sigui recollit pel personal del Club de Tennis Sant Jordi a les 17 h a l’escola, per assistir a les classes de tennis que organitza aquesta entitat per als alumnes de l’escola.

Adjunt em full d’inscripció.


HORARI EXTRAESCOLAR D’ATENCIÓ ALS ALUMNES

Aula d’acollida / matí: - Funcionarà dià riament de 7,45h. a 8,45h, preferentment per als alumnes de Parvulari i Cicle Inicial.

Aula d’acollida / tarda: - Funcionarà diàriament de 16,30h. a 18,00h. per als alumnes de primer de Parv ulari i fins segon de Primària. L’activ itat que es porta a terme és de lleure: Jocs de taula, esbarjo, manualitats, berenar...

Estudi dirigit / tarda: - Funcionarà diàriament de 16,30h. a 18,00 h. per als alumnes de 3r de Primària a 4t d’ESO. L’activ itat es centrarà a la biblioteca de l’Escola amb atenció personalitzada per fer deures, amb una pausa per esbarjo i berenar.

Es poden utilitzar els serv eis de manera continuada o ev entualment. Cal av isar de les altes i baix es. Els alumnes que el curs passat utilitzaven aquest serv ei no han d’inscriure’s nov ament.

La quota establerta per aquest serv ei de matí és de 33 € mensuals, i el de tarda és de 41,50 € mensuals (per a tots els cursos), excepte els mesos de setembre que tindran una reducció d’ 11 € l’acollida matí i 16 € l’acollida tarda, i el mes de juny que l’acollida de tarda tindrà una reducció de 16 €. Es pot utilitzar aquest serv ei eventualment i el seu cost és de 4,70 € per dia o fracció.

Quan prev eieu un retard per part v ostra a l'hora de sortida de l'escola, us preguem de notificar-ho a Secretaria perquè l'alumne pugui ser atès.

Adjunt em full d’inscripcio.


MENJADOR El cost del menjador és d'un global de 1152 € per als alumnes de parvula ri i 1053 € per la resta d’ alumnes de l’ escola, descomptades les festes del calendari oficial, els dies de colònies, sortides, exàmens... per tant, no es faran abonaments. (els alumnes que són alta del menjador de l'escola, sempre hi poden dinar encara que la jornada lectiv a es redueixi per exàmens o altres activ itats).

El preu global es div ideix en nou mensualitats: Parvulari: 128 € Resta alumnes: 117 €

(D’octubre a maig es pagarà aquesta quantitat, i al setembre i al juny, es pagarà la meitat).

Els alumnes que no dinen normalment a l'escola, s'hi podran quedar, prev i avís el dia abans. El preu del dinar serà de 8,60 € per parvulari i de 7,80 € per la resta. El cost de menjador per als dies d'activ itat al migdia, és de 6,80 €.

NOTA. Considerem alt es de menjador els alumnes que ja ho eren el curs passat i que no hagin notificat cap canvi a secretaria.


Carretera Sanson núm.81 08980 – Sant Feliu de Llobregat

Telè fon 93 666 14 28 Fax 93 666 17 78

E-mail:mestral@ escolamestral.cat Http://www.escolamestral.cat


Microsoft Word - CIRCULAR inici curs 2008-09 amb