Page 1

FULL D’INSCRIPCIONS (retalleu el que us convingui)

Data límit inscripció Anglès i tennis 20/09/2009

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El nen/a__________________________________________________________________________ curs ________________________s’inscriu al taller d’expressió anglesa per al Curs 2009-10,

Signatura del pare/mare o tutor

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CLUB DE TENNIS SANT JORDI CURS 2009-10 NOM/COGNOMS:....................................................................................... CARRER:....................................................................................................... NÚMERO:...........................PIS:................................ESCALA:..................... TELÈFON:.................................DATA DE NAIXEMENT:...............................

MARQUEU AMB UNA  EL GRUP DESITJAT  1r GRUP (Dilluns) (CI)  2n GRUP (Dimarts) (CM)  3r GRUP (Dimecres) (P5)  4t GRUP (Dijous) (CS)

Signatura del pare/mare o tutor

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El nen/a____________________________________________________________________________ curs __________________________________ s’inscriu a l’aula d’acollida (matí). Curs 2009-10

Signatura del pare/mare o tutor

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El nen/a__________________________________________________________________________ curs ________________________s’inscriu a l’aula d’acollida/estudi dirigit (tarda). Curs 2009-10

Signatura del pare/mare o tutor

http://www.escolamestral.net/mestral/130709-2  

http://www.escolamestral.net/mestral/130709-2.pdf

http://www.escolamestral.net/mestral/130709-2  

http://www.escolamestral.net/mestral/130709-2.pdf