Page 1

Diari 62-primera part.qxd

16/11/2010

17:35

PÆgina 9

NOVEMBRE 2010 NÚMERO 62

www.esplai.org

D I A R I D E L A F U N D A C I Ó C ATA L A N A D E L ’ E S P L A I

CANAL ESCOLA

9

ELS INFANTS, PRINCIPALS PERJUDICATS PEL CONFLICTE LABORAL SOBRE L'HORARI DELS MESTRES

El valor educatiu de les colònies escolars Afavoreixen la cohesió del grup, l'experimentació, la descoberta del entorn i l'autonomia dels infants REDACCIÓ

amentable. Aquesta és la valoració generalitzada sobre el conflicte de l'horari dels mestres i les nefastes conseqüències que ha tingut per als infants, els principals perjudicats per la mesura del boicot a les colònies que han promogut els sindicats. El conseller Maragall ha anunciat, emparant-se en l'autonomia dels centres, que la decisió sobre la jornada intensiva al juny i la realització o no de les colònies i sortides es prendrà en el marc de cada centre. Sembla clar que, per acabar en aquest punt, no calia haver deixat passar tants mesos. Bona part de la comunitat educativa espera que, en aquest nou context, els mestres no utilitzin com a moneda de canvi les colònies i excursions dels infants.

L

Més d'un segle de colònies

Gaudint de la natura

1876, SUÏSSA:

En moments de crisi, colònies i sortides són una oportunitat perquè els infants s'apropin a la natura

ACCC

La polèmica ha fet que en els darrers mesos es parli molt de les colònies escolars des del punt de vista del conflicte generat, i paradoxalment, molt menys del que aporten educativament als infants.

Les possibilitats que ofereixen les Colònies Les colònies escolars ofereixen unes possibilitats que les converteixen en una experiència educativa i vivencial única.

Enfocaments d'una crisi Per reforçar la importància d'aquest aspectes educatius, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, es va pronunciar en un comunicat sobre el caràcter "irrenunciable" de les colònies i les sortides escolars perquè "permeten uns aprenentatges a vegades menys acadèmics, però del tot imprescindibles per contextualitzar molts dels continguts apresos a l'escola i també fomentar la convivència". Per la banda de les associacions de mares i pares, la FAPAC que havia fet una crida a la comunitat educativa per acostar posicionaments per l'interès de l'educació dels alumnes, ara lamenta el malestar que s'ha viscut als centres durant aquests mesos i el fet que ara s'hagi de tornar a començar de zero. La Fundació Catalana de l'Esplai, des de l'inici del conflicte, va afirmar que, a l'hora de prendre qualsevol mesura en l'àmbit de l'educació, sempre s'ha de fer prevaldre la defensa de l'interès dels infants, davant de qualsevol altra consideració

Un medi diferent a l'habitual i allunyat de la família: el nen/a ha de posar en funcionament recursos també distints als habituals, la qual cosa el farà adquirir autonomia personal.

1

Una convivència intensa i continuada amb els companys: el nen/a pot aprofundir en el coneixement de l'altre a la vegada que aprèn a conviure-hi.

2

i va instar als sindicats a prendre mesures alternatives per defensar els interessos dels mestres.

Catalunya té una llarga tradició en l'organització i realització de sortides i colònies en el marc escolar

Una convivència continuada amb els educadors/es: el nen/a assolirà un coneixement més profund dels mestres i aprendrà a conviure amb adults que no són de la seva família.

3

5

Unes experiències a la natura: el nen/a coneixerà i descobrirà la natura, el món rural i els paisatges, mitjançant l'observació directa i aprendrà a valorar-la i a respectar-la.

Un ambient propici a l'activitat experimental: en alguns moments, més que en altres ambients, s'hi podran establir nous canals de comunicació.

4

Un bon lligam entre els aspectes físics intel·lectuals i socials: els nens/es podran exercitar d'altres potencialitats en un marc que no és privatiu de l'intel·lecte.

6

Una situació extraordinària, fora del corrent: les activitats també hauran de ser extraordinàries.

7 Un marc idoni per al desenvolupament Participar en una activitat de natura o en unes colònies possibilita que els alumnes gaudeixin d'una experiència de gran valor pedagògic, un conjunt d'activitats educatives que es realitzen a l'aire lliure, fora de l'escola i que possibilita als nens i les nenes un marc idoni per potenciar el desenvolupament i aprofitament de la vida del grup-classe, el desenvolupament de l'autonomia personal dels infants; de l'activitat lúdica així com el contacte i coneixement del medi natural i social.

Catalunya té una llarga tradició en l'organització i realització de sortides i colònies en el marc escolar, un tipus d'activitats que -per altra banda- no es podrien dur a terme sense la imprescindible implicació i suport dels equips docents i de mares i pares. A més -i molt especialment en l'actual context de crisi - aquestes activitats esdevenen una de les poques oportunitats de sortir del barri/població per a milers de fills i filles de famílies que no es poden permetre fer un altre tipus de sortida. ƒ

Suposadament, per primer cop s'institucionalitzen les colònies escolars. Amb una finalitat assistencial, pretenen completar l'acció educativa de l'escola. 1887, ESTAT ESPANYOL: Primera experiència institucional de colònies per a mestres, introduïdes per la Institución Libre de Enseñanza. 1893, CATALUNYA: Primeres colònies a Catalunya, organitzades per la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. 1906, BARCELONA: Giner de los Ríos organitza les primeres colònies amb nens, de 6 torns, finançades per particulars. 1916 : Colònies permanents de l'Ajuntament de Barcelona (Can Puig, Martorelles i Berga). 1922: Inici de les colònies d'administració directa per l'Ajuntament de Barcelona (Vilamar de Calafell). 1923-1930: Durant la dictadura de Primo de Rivera, no se'n fan. 1931: Se'n tornen a organitzar fins a la Guerra Civil (Institut-Escola de la Generalitat, per exemple). ANYS 40: Colònies d'estiu de l'Església. ANYS 60: "Servei de Colònies de Vacances" (Càrites): colònies d'esplai. Primeres colònies a algunes escoles, generalment privades. ANYS 70: El naixement dels centres d'esplai farà que les colònies de vacances passin, de ser l'origen d'aquests, a esdevenir una de les seves manifestacions. Es generalitzen les colònies escolars. ANYS 80: Hi ha institucions públiques que comencen a subvencionar les colònies. Aquest fet inèdit permet que es multipliqui l'oferta i que les entitats d'esplai s’animin a fer colònies. Creixen els moviments d’esplais no vinculats a l’església. Les mateixes institucions públiques o d'altres organitzen colònies pel seu compte. ANYS 90: El lleure lúdic i educatiu passa a primer terme. Colònies Multiesportives, d'Aventura, Circ,... Idiomes, Música. Turisme familiar en Cases de Colònies. Adaptació de l'entorn a grups de discapacitats. EN L'ACTUALITAT: Ampliació de la oferta temàtica i innovació. Auge de les colònies sense mestres en periòdes vacacionals diversos: Estiu, Setmana Santa, Setmana Blanca, caps de setmana. El ventall de possibilitats que té un centre d'esplai per organitzar activitats de vacances no es limita a la ja clàssica colònia adreçada a un grup determinat del centre d'esplai durant l'estiu.

Colònies escolars  

Autoestima, eduació,...