Page 1


!

"

# $


% & &


"

&


' "

"


( " "


) & * + " $,


$

"


. $ "

&


! "# (

$%

&

' !

%) *$+ $!% , $! #

%

EL PETIT INDI  

En Jeroni ha escrit la nove·la del petit indi.