Page 1

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR Benvolgudes famílies; Ja ha sortit la Resolució per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar la meitat dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, publicada al DOGC del 20 de novembre de 2012. Adjuntem la resolució. El Consell Escolar és un òrgan rector de les Escoles, on es troben representats els diferents sectors de la comunitat educativa. A través d’ell es prenen les decisions que afecten el funcionament dels diferents àmbits de la vida escolar. Aquest Consell està compost per la directora, que n’és la presidenta, la cap d’estudis i la secretària, sis mestres elegits pel claustre de professores, cinc pares o mares d’alumnes elegits entre vosaltres, un membre designat per l’AMPA, un representant del personal no docent i un representant de l’Ajuntament. En el nostre centre el Consell es reuneix normalment un cop al trimestre a les 8 o 9 de la nit. En aquestes eleccions tenen el dret a participar-hi tots els pares i mares o tutors/es d’alumnes, encara que siguin de nacionalitat estrangera, sempre que tinguin conferida la pàtria potestat i estiguin inscrits en el cens. Tots aquells pares, mares o tutors/es que es vulguin presentar com a candidats, els demanem que passin per Direcció del Centre per obtenir la seva credencial, abans del dia 17 de desembre. Les diferents informacions seran exposades en el bloc i en el taulell d’anuncis de l’Escola. Si algú té qualsevol tipus de dubte, pot adreçar-se a la Direcció. Animeu-vos!!. La participació dels diferents sectors en un òrgan tant importat de gestió del Centre es fa necessària per tal d’aconseguir l’entesa que ens permet vitalitzar l’escola que tots estimem. Els pares i les mares que formen part del Consell Escolar són els representants de totes les famílies. Votant en aquestes eleccions dieu qui voleu que us representi.


EL CONSELL ESCOLAR Argentona, novembre de 2012 El calendari establert és el següent:

Data Procés electoral A partir del 3 de desembre Convocatòria de les eleccions. Publicació dels censos electorals. Publicació de vacants. 13 de desembre Últim dia per a la constitució de les meses electorals. Resolució de les reclamacions al cens electoral. 17 de desembre Últim dia per a la presentació de candidatures. 14 de gener Inici del període electoral. 18 de gener Votacions del sector de pares. Tarda de 15 a 19 h. Fi del període electoral. 24 de gener Últim dia per constituir el Consell escolar.

Eleccions Consell Escolar 12-13  

Eleccions Consell Escolar 12-13. Escola Les Fonts (Argentona)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you