Nof zer mediterrania

Page 1

ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

NORMES D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT ZER MEDITERRÀNIA

1

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ.......................................................................................7 TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU....9  Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica......................................9  Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del PEZ..............................................................................................10  Capítol 3. Aprovació, revisió i actualització del PEZ................................10 TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DE LA ZER..........................................................................................................11 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció.............................................11 Secció 1. Director/a. ......................................................................11 Secció 2. Cap d’estudis. ...............................................................14 Secció 3. Secretari/ària..................................................................15

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació...........................................15 Secció 1. Consell Escolar..............................................................16 Secció 2. Claustre del professorat................................................18

Capítol 3. Equip directiu...........................................................................20

Capítol 4. Directors/es dels centres.........................................................22

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació.......................................22 Secció 1. Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social..............................................................................................22 Secció 2. Coordinador/a de Riscos Laborals................................23 Secció 3. Coordinador/a d’Informàtica..........................................24

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE LA ZER....................................25

 Capítol 1. Organització del professorat....................................................25 Secció 1. Equip docent..................................................................25 Secció 2. Tutor/a............................................................................28 Secció 3. Mestre/a especialista.....................................................30 Secció 4. Comissions:...................................................................32 -

CAD...............................................................................32

-

Comissió Social.............................................................32 2

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

-

Comissió TAC................................................................32

 Capítol 2. Organització de l’alumnat........................................................33  Capítol 3. Atenció a la diversitat...............................................................33 Secció 1. Mesures d’atenció a la diversitat....................................33 Secció 2. Criteris d’atenció.............................................................37 Secció 3. Recursos humans i organització....................................37 Secció 4. Protocol de derivació a l’EAP.................................38

 Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat.....................40  Capítol 5. Acció i coordinació tutorial.......................................................41  Capítol 6. Coordinació Primària i Secundària..........................................42 TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN LA ZER.....................................................43  Capítol 1. Projecte de convivència de la ZER Mediterrània....................43  Capítol 2. Convivència i resolució de conflictes. .....................................45 Secció 1. Mesures de promoció de la convivència.......................45 Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes........................................................................................45  Capítol 3. Mediació escolar......................................................................45  Capítol 4. Normes de convivència, infraccions, tipus i mesures correctores....................................................................................................46 TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR.....................................................................................49  Capítol 1. Qüestions generals..................................................................49  Capítol 2. Informació a les famílies..........................................................49  Capítol 3. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA).................50  Capítol 4. Carta de compromís educatiu.................................................51 TITOL VII. FUNCIONAMENT DELS CENTRES DE LA ZER.............................52 

Capítol 1. Escola Marjal...........................................................................52 Secció 1. Alumnat..........................................................................52 -

Assistència....................................................................52 ........................................................................................... 3

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

-

Puntualitat.....................................................................52

-

Entrades i sortides........................................................53

-

Esbarjo..........................................................................53

-

Dins del centre..............................................................54

-

Higiene i salut................................................................54

-

Material escolar............................................................55

-

Ús de l’agenda..............................................................55

-

Autoritzacions (sortides, imatge, G-suite, etc)..............55

-

Objectes de valor..........................................................56

-

Treball personal.............................................................56

-

Conducta personal........................................................57

-

Criteris d’avaluació........................................................57

Secció 2. Mestres..........................................................................58 -

Assistència....................................................................58

-

Entrades i sortides........................................................58

-

Esbarjo..........................................................................59

-

Cura del recinte escolar................................................59

-

Organització interna......................................................60

-

Deures...........................................................................61

-

Normes d’elaboració i organització de textos i material escolar...........................................................................61

-

Claustres i reunions......................................................66

-

Programacions..............................................................66

-

Avaluació:......................................................................67 o Informes.............................................................67 o Entrevista...........................................................68 o Juntes d’avaluació..............................................68 o Criteris d’avaluació.............................................68

Capítol 2. Escola Setze de Febrer...........................................................70 Secció 1. Alumnat..........................................................................70 -

Assistència...................................................................70 4

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

-

Puntualitat....................................................................70

-

Entrades i sortides........................................................70

-

Esbarjo.........................................................................71

-

Dins del centre.............................................................71

-

Higiene i salut...............................................................72

-

Ús de l’agenda.............................................................72

-

Autoritzacions (Sortides, imatge, G-Suite, etc)............73

-

Objectes de valor..........................................................74

-

Treball personal............................................................74

-

Conducta personal........................................................74

-

Criteris d’avaluació.......................................................75

Secció 2. Mestres..........................................................................75 -

Assistència...................................................................75

-

Entrades i sortides........................................................76

-

Esbarjo.........................................................................76

-

Cura del recinte escolar...............................................77

-

Organització interna.....................................................77

-

Deures..........................................................................78

-

Normes d’elaboració i organització de textos i material escolar..........................................................................78

-

Claustres i reunions......................................................83

-

Programacions.............................................................83

-

Avaluació:.....................................................................84 o Informes...............................................................85 o Entrevista.............................................................85 o Juntes d’avaluació...............................................85 o Criteris d’avaluació..............................................86

Capítol 3. Escola del Poble Nou del Delta.................................................87 Secció 1. Alumnat..........................................................................87 -

Assistència....................................................................87 ...........................................................................................

-

Puntualitat.....................................................................88 5

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

-

Entrades i sortides........................................................88

-

Esbarjo..........................................................................89

-

Dins del centre..............................................................90

-

Higiene i salut................................................................90

-

Material escolar............................................................91

-

Ús de l’agenda..............................................................91

-

Autoritzacions (sortides, imatge, G-Suite, etc).............92

-

Objectes de valor..........................................................93

-

Treball personal.............................................................93

-

Conducta personal........................................................93

-

Criteris d’avaluació........................................................94

Secció 2. Mestres..........................................................................95 -

Assistència....................................................................95

-

Entrades i sortides........................................................96

-

Esbarjo..........................................................................98

-

Cura del recinte escolar................................................99

-

Organització interna......................................................99

-

Material escolar..........................................................102

-

Deures.........................................................................102

-

Normes d’elaboració i organització de textos i material escolar.........................................................................103

-

Claustres i reunions....................................................108

-

Programacions............................................................109

-

Avaluació:....................................................................110 o Informes............................................................111 o Entrevista..........................................................112 o Juntes d’avaluació............................................112 o Criteris d’avaluació...........................................114

TÍTOL VIII. CONCLUSIÓ..................................................................................115

6

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada Centre/ZER. Les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) és un document prescriptiu que ha de recollir els aspectes relatius al funcionament intern del Centre/ZER en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general (art.18.1 D102/2010). Totes les escoles de la ZER comparteixen el mateix projecte educatiu i les mateixes NOFZ (d.a. 15a. D102/2010), respectant

les peculiaritats de cada centre.

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament de ZER han estat elaborades per l’Equip Directiu de la ZER. Amb l’aportació de criteris i propostes, per part del Claustre, se n’han fet les modificacions pertinents (art.48.3 D102/2010). Per últim han estat aprovades per la direcció de la ZER Mediterrània i el Consell Escolar n’ha donat suport per una majoria de 3/5 parts dels seus membres. Correspon al/a la director/a de la ZER vetllar pel compliment d’aquesta normativa, essent obligació de tots els/les membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-la i complir-la (art. 142.7.a LEC). Se’n fa difusió al bloc de la ZER i de cada centre. Entenem les NOF com l’eina reguladora de la vida interna de la ZER, que concreta (art.19.1. D102/2010):

 Les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.  Plasma normes i/o pautes a seguir per tots/es aquells/es que participen en el procés educatiu dels/de les alumnes de la ZER.  Garanteix, al mateix temps, els drets i deures que la legislació preveu. En definitiva, l’objectiu de les NOF és que tots els membres de la comunitat educativa desenvolupin les seves tasques en ordre, respecte i disciplina. 7

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Marc normatiu  LOE 2/2006, de 3 de maig.  Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.  Instruccions d’inici de curs.

8

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU CAPÍTOL 1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA (art.22. D102/2010) (art.77-78-79. LEC12/2009) PEZ

- Les activitats educatives de la ZER Mediterrània s’orienten segons el que disposa la LEC en l’article 2 i el Decret d’autonomia en l’article 22 i la LEC a l’article 77, 78 i 79. - L’objectiu educatiu de la ZER Mediterrània, recollit en el projecte educatiu, és el desenvolupament integral de totes les capacitats del xiquet/a. Són les següents:  Fomentar l’educació en valors i el treball de les emocions.  Potenciar l’ús de les noves tecnologies.  Tenir en compte les necessitats de l’entorn i context sociocultural.  Vetllar per l’aprenentatge funcional, significatiu i competencial.  Incentivar l’esforç individual i el grupal.  Promoure la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre i l'exercici dels drets i deures dels membres que la componen.  Vetllar per la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació i autoavaluació de l’alumnat i professorat per millorar el rendiment acadèmic.  Potenciar la investigació i innovació educativa i la formació del personal docent. - Els 3 centres que formen la ZER Mediterrània es caracteritzen per ser escoles catalanes, públiques, pluralistes, laiques, democràtiques, inclusives, coeducatives i arrelades a l’entorn. El català n’és la llengua vehicular i d’aprenentatge, i tal i com es regula en el projecte lingüístic, també és potencia la competència lingüística en castellà i anglès.

9

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

- S’assegurarà que els/les alumnes amb mancances de tipus familiar, econòmic, socio-cultural o amb qualsevol tipus de deficiència, rebin de l’escola i de les diferents administracions les ajudes necessàries per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, coordinant tots els serveis específics. CAPÍTOL 2. PER ORIENTAR EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR EN LA GESTIÓ DEL PEZ (art.92. LEC12/2009).

El PEZ és un document escolar a llarg termini. El projecte de direcció ha de concretar, per a quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n'ha de ser informat. La programació general ha de concretar per a un any, les prioritats que s'han marcat en el projecte de direcció. El Consell Escolar ha de conèixer les concrecions del PEZ que es fan anualment a la programació general i cada quatre anys en la renovació de la direcció.

CAPÍTOL 3. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEZ (art.91-92-93. LEC12/2009) (cap. I D102/2010).

Correspon a la direcció de la ZER formular la proposta inicial del PEZ i les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l’elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva. El claustre intervindrà en l’elaboració i modificació del PEZ i aprovarà els aspectes pedagògics del document. Correspon a la direcció de la ZER la competència d’aprovar la proposta de projecte educatiu. El consell escolar de ZER haurà d’expressar el seu suport al projecte per una majoria de 3/5 parts dels seus membres.

10

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DE LA ZER

(art.20. D102/2010) (d.a. 15a. D102/2010) (Títol V.

LOE02/2006).

El director o la directora, el o la cap d'estudis i el secretari o la secretària són els òrgans de govern unipersonals de la ZER. La ZER es dotada d’un consell escolar, un claustre i un equip directiu que en són els òrgans col·legiats. CAPÍTOL 1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ (art.30. D102/2010) (Instruccions inici de curs).

Secció 1. Director/a de la ZER

(art.142-3-4-5. LEC12/2009) (art.31. D102/2010)

(D155/2010).

Nomenament 1. El director de la ZER és responsable de l'organització, el funcionament i l'administració de la ZER, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal de ZER. Per tant, tindrà sempre l’última paraula. 2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa. El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d'acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu.

Competències 1. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de la ZER i del projecte de direcció aprovat. 2. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 11

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

a) Representar el centre/ZER. b) Exercir la representació de l'Administració educativa de la ZER. c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics de la ZER. d) Traslladar les aspiracions i les necessitats de la ZER a l'Administració educativa i vehicular a la ZER els objectius i les prioritats de l'Administració. 3. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents. b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu de la ZER recollits en el projecte de direcció. d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació en les activitats de la ZER, d'acord amb el que disposa el projecte lingüístic de la ZER. e) Establir els elements organitzatius de la ZER determinats pel projecte educatiu. f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu, la creació de llocs específics. g)Orientar, dirigir i supervisar les activitats de la ZER i dirigir l'aplicació de la programació general anual. h) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat a la ZER, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 4. Corresponen al director o directora les funcions següents en relació a la comunitat escolar: 12

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu de la ZER. b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents. c) Assegurar la participació del consell escolar. d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes. 5. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la gestió de la ZER següents: a) Impulsar l'elaboració, el suport i l’aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació. b)

Elaborar

els

horaris

dels/de

les

mestres

especialistes

itinerants,

conjuntament amb l’equip directiu. Dirigir l’equip de mestres itinerants de la ZER. c) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu. d) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. e) Visar les certificacions. f) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària de la ZER. g) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. h) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació. i) Dirigir i gestionar el personal de la ZER per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 6. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al govern del centre/ZER no assignades a cap altre òrgan. 13

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

7. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant.

Secció 2. Cap d’estudis de la ZER (art.139. LEC12/2009) (art.32. D102/2010). Nomenament El o la cap d'estudis és nomenat/da per la direcció de la ZER, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat a la Zona, com a mínim, per un curs sencer. Competències 1) Li correspon amb caràcter general al/a la cap d'estudis, la programació i el seguiment de les activitats docents de la ZER, en col·laboració amb el/la director/a, el/la secretari/a i el claustre de mestres. 2) Coordinar els actes acadèmics, i si és necessari, les activitats extraescolars, en col·laboració amb el consell escolar de la ZER i les associacions de pares i mares d'alumnes de la ZER. 3) Vetllar perquè es respecti la línia pedagògica del projecte educatiu de la ZER. 4) Vetllar per la coherència i adequació en la selecció dels llibres, material didàctic i bibliografia comú utilitzat durant el procés educatiu. 5) Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel claustre en el projecte educatiu de ZER sobre el treball d'avaluació dels/de les alumnes. 6) Substituir al director/a en cas d'absència o malaltia. 7) Presidir i preparar (juntament amb el/a director/a) les reunions. 8) Trametre la informació que rep la ZER pels canals adients per tal que arribi a totes les persones o sectors que hi puguin estar interessats. 9) Altres funcions que li siguin encomanades pel/per la director/a o bé que li siguin atribuïdes pel Departament d'Ensenyament.

14

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Secció 3. Secretari/ària de la ZER (art.139. LEC12/2009) (art.33. D102/2010). Nomenament El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció de la ZER, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat a la Zona, com a mínim, per un curs sencer. Competències 1) La gestió de l'activitat administrativa i econòmica de la ZER, vetllant pel seu ordre, unitat i eficàcia. 2) D'acord amb la direcció, fer la proposta del pressupost i del balanç anual. 3) Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, fent l'aixecament de les corresponents actes. 5) Estendre certificacions i documents generals de la ZER. 6) Fer-se càrrec de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica de la ZER. 7) Controlar l'inventari general del material de la ZER. 8) Custodiar els llibres i arxius de la ZER i assegurar la unitat documental dels registres i expedients, vetllant perquè estiguin complerts i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 9) Portar al dia les dades del professorat i dels diferents sectors de la comunitat educativa de la ZER. 10) Portar el registre de la carpeta d’absències del professorat de la ZER. 11) Altres funcions que li siguin encarregades pel/per la director/a o bé que li siguin atribuïdes pel Departament d'Ensenyament.

CAPÍTOL 2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ (art.26 D102/2010). El consell escolar i el claustre són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió de la ZER.

15

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Secció 1. Consell Escolar

(15a. D102/2010)

(art.27 D102/2010) (Títol V. Cap. III.

LOE02/2006).

Definició El consell escolar de la ZER és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de la ZER. Composició Està constituït per: a) El director o directora de la ZER, que el presideix. b) El o la cap d'estudis de la ZER. c) Els directors o directores de cadascun dels centres de la ZER. d) Un o una representant de cadascun dels ajuntaments dels municipis on s'ubiquen els centres que integren la ZER. e) Un o una representant del sector mares i pares de cadascun dels centres que integren la ZER. f) Tres representants del claustre de professorat de la ZER. g) La representant del PAS.

El secretari o secretària de la ZER és membre del consell escolar, hi assisteix amb veu i sense vot, sempre que la normativa no digui el contrari, i exerceix la secretaria del consell escolar. Les normes d'organització i funcionament de la ZER concreten la composició del consell escolar de la ZER i en determinen les regles de funcionament. La composició haurà de garantir l'equilibri entre el nombre de representants del professorat i dels pares i mares.

Competències Corresponen al consell escolar les funcions següents (art.148. LEC12/2009):

16

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

a) Donar suport al projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. b) Donar suport a la programació general anual de la ZER i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. c) Donar suport als convenis i altres acords de col·laboració de la ZER amb entitats o institucions. d) Donar suport a les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. e) Donar suport a la carta de compromís educatiu. f) Donar suport al pressupost de la ZER i el rendiment de comptes. g) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. h) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als/a les alumnes. i) Aprovar

les

directrius

per

a

la

programació

d'activitats

escolars

complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. j) Participar en les avaluacions del funcionament general de la ZER i conèixer l'evolució del rendiment escolar. k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres o ZERs i amb l'entorn. l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. Convocatòries i actes El consell escolar el convoca el/la director/a - que n’és el/la president/a - amb caràcter ordinari una vegada al trimestre. Amb caràcter extraordinari es convocarà sempre que es cregui convenient. L’ordre del dia el fixarà el/la seu/seva president/a. No obstant això els/les membres del Consell poden sol·licitar la inclusió de punts en l’ordre del dia si ho demanen amb la deguda antelació.

17

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Es procurarà que l’ordre del dia arribi als/a les membres del Consell 48 hores abans de la reunió. Renovació i vacants (art.28 D102/2010). Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys i es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. Per a la renovació dels/de les membres del consell escolar se seguirà el procediment que determina en cada període electoral el Decret corresponent que el Departament d’Ensenyament publica quan s’escau. En cas de produir-se una vacant, la substitució dels/de les membres del consell es farà de la següent manera:  En el sector de mestres i de pares i mares, ocuparà aquest lloc el següent membre més votat en les últimes eleccions. 

En el sector dels representants de municipis, cada municipi designa a un nou

membre amb la corresponent comunicació per escrit a la direcció de la zona. Una vegada constituït el consell escolar de la ZER, aquest ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones (art.126. LOE02/2006).

Secció 2. Claustre del professorat (15a. D102/2010) (art.29 D102/2010). Definició El claustre de mestres de la ZER és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'acció educativa de la ZER. Composició El/la director/a de la ZER presideix el claustre, que està integrat per tot el professorat de la ZER.

18

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Competències El claustre té les funcions següents (art.146. LEC12/2009): a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. b) Designar els/les mestres que han de participar en el procés de selecció del director/a. c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels/de les alumnes i la seva promoció. e)Programar

les

activitats

educatives

de

la

ZER

i

avaluar-ne

el

desenvolupament i els resultats. f) Elegir els/les representants del professorat en el consell escolar. g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general de la ZER. h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament de la ZER, en el marc de l'ordenament vigent. i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. Convocatòries i actes El claustre de la ZER Mediterrània es convocarà el tercer dijous lectiu de cada mes de 15:00 a 17:00 amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que el/la director/a ho cregui necessari fora d’horari lectiu. A nivell de centre també es faran claustres i la direcció de cada escola determinarà l’horari d’aquests. L’assistència a les sessions de claustre és obligatòria per a tots els/les seus membres i en cas de no poder assistir-hi es comunicarà al/a la director/a. L’ordre del dia serà fixat pel/per la director/a, juntament amb l’equip directiu. Els/les mestres que hi vulguin incloure algun punt ho comunicaran prèviament al/la secretari/ària. La convocatòria es farà a través del correu electrònic. El Claustre de professors tendirà a prendre les decisions per consens, però l ´última paraula la tindrà la direcció de la ZER. 19

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

L’acta és redactada pel/per la secretari/ària i conté el número de la sessió, la data de realització, els punts amb informació prèvia, enllaços d’interès, acords presos i les absències.

CAPÍTOL 3. EQUIP DIRECTIU. (art.35 D102/2010) Definició L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern de la ZER i les persones membres han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions. Composició L'equip directiu de la ZER està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d'estudis i el secretari o secretària. Competències (art.147. LEC12/2009) a) Dirigir i coordinar les activitats conjuntes de la ZER sense perjudici de les competències exclusives de cada centre. b) Coordinar l’equip de mestres itinerants. c) Representar la ZER. d) Coordinar les propostes del claustre i organitzar el programa de treball. e) Preparar les reunions del claustre, del consell escolar i les sessions d’avaluació. f) Trametre i rebre informacions que provenen dels diferents centres, de les institucions i diferents entitats relacionades amb la ZER. g) Impulsar la discussió i el debat en els claustres sobre temes de caràcter pedagògic. h) Representar i transmetre les opinions i inquietuds de la ZER en les diverses trobades on la ZER pugui participar. i) Coordinar i supervisar l’activitat general de cada centre de la ZER d’acord amb el consell escolar. j) Coordinar l’elaboració i/o actualització de la PGZ i la Memòria, NOFZ, PEZ, PCZ, projectes, treballs i tots els documents d’organització i gestió de la ZER que calguin.

20

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Convocatòries L’equip directiu de ZER es reunirà, com a mínim, un cop al mes i excepcionalment sempre que es cregui oportú.

21

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CAPÍTOL 4. DIRECTOR/A DE CADASCUN DELS CENTRES DE LA ZER (15a. D102/2010)

La direcció de cadascuna de les escoles de la ZER és l'òrgan unipersonal de govern de l'escola de caràcter preceptiu, sense perjudici del que determini el Govern en aplicació de l'article 43. El director o directora de cada escola és el responsable de l’administració, organització i funcionament del seu centre, en el marc dels acords presos en els òrgans de govern de la ZER i, amb aquests efectes, depèn de la direcció de la ZER. CAPÍTOL 5. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ . (art.41-42 D102/2010) (Instruccions inici de curs)

Nomenaments Els òrgans unipersonals de coordinació són nomenats per la direcció de la ZER, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat a la Zona, com a mínim, per un curs sencer. La direcció de la ZER pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal de coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.

Secció 1. Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social. Competències a) Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. b) Col·laborar en l’actualització dels documents de gestió del centre (PEZ, PL, PCZ, NOFZ, Pla d’acollida i d’integració, PGZ...) i en la gestió d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut. c) Col·laborar en la definició d’estratègies, d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. Participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que intervenen. 22

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

d) Conèixer les instruccions d’inici de curs referent a: El tractament i l’ús de les llengües. e) Aquelles que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament en relació a la llengua, la interculturalitat o la cohesió social. Dedicació horària Una hora setmanal.

Secció 2. Coordinador/a de riscos laborals. Competències a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels/de les treballadors/es en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de prevenció de Riscos Laborals. b) Col·laborar amb la direcció de cada centre de la ZER en l’adequació del pla d’emergència i, en la implantació, la planificació i la realització de simulacres d’evacuació. c) Informar als mestres i treballadors/es dels centres en matèria de prevenció de riscos laborals. d) Presentar als/a les mestres de nova incorporació els PDFs dels factors de risc i mesures preventives per a mestres d’infantil i de primària. e) Revisar periòdicament la senyalització dels centres, farmacioles i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. f) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis, com activitat complementària a les revisions oficials. g) Emplenar el full de notificació d’accidents i trametre’l als SSTT. En cas que el coordinador/a no es trobi al centre afectat, caldrà que la direcció assumeixi les gestions. h) Col·laborar amb els/les tècnics/es del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació d’accidents que es produeixin en la ZER. i) Col·laborar, si s’escau, amb el Claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables. 23

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

j) Assistir a les activitats formatives i les reunions que es convoquin des de les SSTT per programar i planificar tasques. k) Conèixer les instruccions d’inici de curs referent a: Assegurances i assistència jurídica i Seguretat i salut. l) Aquelles que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament en relació al càrrec. Dedicació horària 1 hora setmanal.

Secció 3. Coordinador/a d'informàtica. Competències a) Responsabilitzar-se de tirar endavant el pla TAC, impulsant-ne l’ús didàctic i optimitzant els recursos disponibles. b) Assessorar els/les docents per a la seva implantació. c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics dels centres i de la ZER, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. d) Gestionar les avaries a GEPSE. e) Portar l’inventari de l’equipament i dotacions TAC dels centres de la ZER i d’aquesta. f) Assistir a les activitats formatives i les reunions que es convoquin des de les SSTT per programar i planificar tasques. g) Conèixer les instruccions d’inici de curs referent a: Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. h) Aquelles que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament en relació al càrrec. Dedicació horària 1 hora setmanal.

24

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

(art.22.

D102/2010) (Títol III. LOE02/2006) (Instruccions inici de curs)

CAPÍTOL 1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT. Secció 1. Equip docent. (T7. D1/1997) (art.29. LEC12/2009) L'organització de l’equip docent s’orienta a facilitar el desenvolupament del projecte educatiu i l'assoliment de les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu de tots els/les alumnes. La distribució de l’equip docent ens ha de permetre potenciar l'atenció a la diversitat i l'acció tutorial. Els/les mestres, com agents principals del procés educatiu, es cenyiran a les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària per al curs vigent i a les NOFZ. Competències dels/de les docents (art.104. LEC12/2009) a) Programar i impartir ensenyament en les matèries que tinguin encomanades, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l'atribució docent. b) Avaluar el procés d'aprenentatge dels/de les alumnes. c) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els/les siguin encomanades. d) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els/les siguin encomanades. e) Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos d'ensenyament. f) Promoure i organitzar activitats programades per la ZER. g) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

25

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

h) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d'acord amb l'article 36, 37 i 38 de la LEC. Drets dels/de les mestres -

Tots els que estan contemplats en l’article 92 del títol 7 del Decret 1/1997 de

la funció pública de l’Administració de la Generalitat i en l’estatut bàsic de l’empleat/ada públic. (Cap.1 Títol III L7/2007EBEP) - A participar en els òrgans de la ZER, d'acord amb el que estableixen les lleis. -

A ésser assistit i protegit pel Departament d’Ensenyament envers qualsevol

atemptat contra llur persona o llurs béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. (art.138. LEC12/2009) -

A les llicències i permisos que determina la normativa. (art.95.96.97.D1/1997)

-

A mesures de seguretat, higiene i salut preventiva. (art.98.99.D1/1997)

-

A la formació permanent i a la gratuïtat a les biblioteques i els museus

dependents dels poders públics. Amb aquesta finalitat, els/les directors/es dels centres i de la ZER facilitaran a inici de curs al professorat inscrit, el carnet de docent (art.110. LEC12/2009) (Instruccions inici de curs) - Als drets i llibertats sindicals establerts. (art.106.D1/1997). Els/les docents de la ZER poden exercir lliurement el dret de vaga, sempre que aquesta estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització de la ZER, serà preferible que els/les docents que vulguin exercir aquest dret ho comuniquin a la direcció, amb 24 hores d’antelació. Deures dels/de les mestres (art.108.D1/1997) (art.52.53.54. L7/2007EBEP) - Complir amb l’exercici de les seves funcions docents, complir i fer complir les NOFZ així com tots els acords que s’estableixin en la ZER. - Assistir de manera puntual a les classes i a totes les reunions a què se’ls convoqui. - Estar present en el centre respectiu dels/de les docents durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins l’horari habitual dels/ de les docents.

26

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

- A realitzar atenció personalitzada als/les alumnes o, si s’escau, als pares i mares, per a la resolució de llurs dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi. - A atendre la diversitat dels/les alumnes. - A guardar la confidencialitat respecte als assumptes que ho requereixin i que coneix per raó de les seves funcions. - A procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de formació permanent que promouen diferents entitats.

Concrecions relatives a la gestió dels/de les docents. (art.50. D102/2010) - Tota falta d’assistència o de puntualitat s’ha de justificar. Quan un/a docent no pugui assistir a la feina, ho comunicarà de manera directa a la direcció del centre o de la ZER, d’aquesta manera s’assegurarà que la direcció del centre estigui assabentada abans de començar el seu horari de classes i pugui resoldre la situació. Si es tracta de malaltia cal seguir el següent protocol: a) Si hi ha baixa mèdica, aquesta s’enviarà per correu electrònic al centre o la ZER, el més aviat possible; per tal de demanar el/la mestre/a substitut/a. Després, s’enviarà via correu ordinari. b) Si no hi ha baixa mèdica, cal efectuar la justificació pertinent.

- Correspon al director/a del centre o de la ZER, en el marc dels sistemes de control de la jornada i l'horari del personal, resoldre sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justificades. A aquests efectes, sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, ha de comunicar periòdicament al director/a dels serveis territorials la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d'havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador. Així mateix, la direcció ha de comunicar les jornades no treballades quan el personal del centre o de la ZER exerceixi el dret de vaga, als efectes d'aplicar les deduccions proporcionals d'havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 27

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

- Correspon al director/a del centre o de la ZER imposar sancions disciplinàries per les faltes lleus que es relacionen a l'article 117 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, comeses pel personal del centre en relació amb els seus deures i obligacions. Ha de fer-se pel procediment disciplinari sumari regulat en el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, que el Departament d'Educació adapta a les característiques específiques dels centres educatius, i amb audiència a la persona interessada. La resolució del procediment sumari es podrà recórrer en alçada davant de la direcció dels serveis territorials. (EDU/521/2010) (art.50. D102/2010) (art.12. D155/2010)

- Correspon al director/a proposar la incoació d'expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com proposar la incoació d'expedients contradictoris i no disciplinaris quan hi hagi indicis raonables d'incapacitat per a l'exercici de les funcions del lloc de treball. Sense perjudici que l'òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d'acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre o de la ZER l'adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, i amb l'audiència prèvia de la persona interessada, se li assignaran tasques complementàries, concordants amb la seva categoria professional i titulació, en la part de l'horari afectada per les mesures organitzatives provisionals.

Secció 2. Tutor/a. (art.39. D102/2010) (art.15. D102/2010) Cada grup d’alumnes de cadascun dels centres de la ZER disposarà d’un tutor/a, que serà el/la responsable d’orientar el procés educatiu de l’alumnat, tant a nivell individual com col·lectiu, tal i com es recull en la PGZ de cada curs.

28

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Nomenaments (art.39. D102/2010) Tots els/les mestres del claustre de la ZER poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a quan així li assigni la direcció del centre o de la ZER. Competències a) Vetllar especialment per al desenvolupament personal de l’alumnat i per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. Parlar amb ells/elles per tal d’orientar-los/les. b) Coordinar, a aquests efectes, els i les mestres que atenen un mateix alumnat, com de l’elaboració d’adaptacions del currículum a les necessitats i característiques de l’alumnat. c) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels/de les seus/seves fills i filles. (Signatura de la carta de compromís dels/de les alumnes de nova matriculació.) d) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre qualsevol aspecte que afecti als seus/seves fills/es, fent èmfasis en l'evolució educativa, i oferir-los assessorament i atenció adequada. Es realitzarà una entrevista anual, mínimament. e) Responsabilitzar-se de recollir i fer el seguiment de la documentació necessària per l’expedient de l’alumne/a: autoritzacions, fotos, telèfons i adreces (canvis), carnet de salut... f) Fer els informes de cada avaluació i portar-ne el control. Deixar-ne una còpia a l’expedient. g) Responsabilitzar-se de les sessions d’avaluació (valoració global dels resultats, valoració de la dinàmica de grup, comentari d’aspectes significatius que afecten a determinats/ades alumnes i proposta d’estratègies a seguir de cara al proper trimestre). Recollir les graelles dels/ dels altres mestres que intervenen en el grup classe. h) Vetllar per la convivència del grup en la seva participació en les activitats de la ZER o el centre, en aplicació a les NOFZ.

29

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

i) Fomentar la participació dels/de les alumnes en la vida del centre i en les activitats culturals de l’entorn. j) Inculcar als/a les alumnes responsabilitat i fer-los conscients del seu compromís en determinades tasques. k) Portar el registre d’assistència dels/de les alumnes i informar al director/a. l) Posar-se en contacte amb la família, en cas de retard en la recollida de l’alumne/a, en aquells casos en que no estiguin autoritzats per marxar sols a casa. m) Assistir a les sessions de coordinació de primària i secundària obligatòria per al traspàs d'informació de cada alumne/a (nivells competencials, desenvolupament personal i social i situació familiar). n) Altres funcions que li siguin encarregades pel/per la director/a o bé que li siguin atribuïdes pel Departament d'Ensenyament.

Secció 3. Mestre/a especialista. (Instruccions inici de curs) (15a. D102/2010) Els/les mestres especialistes, un cop cobertes les necessitats docents derivades de la seva condició de mestre/a especialista, si disposen d'hores lectives les dedicaran a les activitats de docència pròpies de la seva condició de mestre/a, complementant, ajudant i donant suport a l'actuació dels/de les altres mestres. La programació i la distribució de les activitats de caràcter no especialista del/de la mestre/a estan en funció de les necessitats dels/de les alumnes de cada escola, d'acord amb el projecte educatiu de la ZER i seguint criteris d'eficiència en l'ús dels recursos per part del/ de la director de la ZER. Quan, per raons pedagògiques, algun mestre/a itinerant hagi d'exercir docència un mateix dia en diverses escoles de la ZER i s'hagi de desplaçar entre elles, el/la director de la ZER computarà els desplaçaments entre escoles dins de l'horari fix no lectiu.

30

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Funcions Amb caràcter general l’especialista col·laborarà en els àmbits següents: a) Coordinar, donar suport tècnic i educatiu, i assessorar els/les altres membres del claustre en aspectes de la seva especialitat. b) Organitzar la seva especialitat per al curs vigent. c) Elaborar i revisar les programacions de cada especialitat. d) Fer el traspàs d’informació de les diferents escoles i/o la ZER. e) Altres funcions que li siguin encarregades pel/per la director/a o bé que li siguin atribuïdes pel Departament d'Ensenyament.

31

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Secció 4. Comissions. o COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) La comissió CAD està formada per la psicopedagoga de l’EAP, la mestra d’EE de la ZER i la directora del centre. A les reunions es determinen els criteris per a l’ atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes i les alumnes, els procediments a emprar i l’organització mitjançant la qual es portarà a cap. Es posen en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en el dia a dia en relació a la diversitat, es col·labora a través del diàleg i de la construcció compartida en la creació d’un marc de referència comú per avançar cap a l’escola inclusiva. o COMISSIÓ SOCIAL Les reunions de la Comissió Social es realitzen amb la mestra d’Educació Especial, la treballadora Social de l'EAP, l’assistent social de l’Ajuntament, les pedagogues de l’EAIA (si escau) i la directora del centre. Aquestes reunions estan destinades a recollir les demandes d’intervenció de l'alumnat de l’escola que manifesta una situació social molt desafavorida o de risc, a arribar a acords i prendre decisions que vagin en benefici de l’alumnat implicat. o COMISSIÓ TAC La Comissió TAC de la ZER Mediterrània està formada per la Coordinadora d'Informàtica de la ZER i el propulsor del Pla TAC a l'Escola Marjal. També es reuneix amb ells, quan és necessari, l’Equip Directiu de ZER. La finalitat és impulsar i coordinar la integració i l’ús de les TIC i TAC al centre.

32

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT. (art.77-78. LEC12/2009) Els grups s’organitzaran primordialment, en funció de les necessitats dels/de les alumnes i es tindrà en compte la ràtio. La responsable serà la direcció del centre. CAPÍTOL 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. (art.81-82-83. LEC12/2009) (Títol II. LOE02/2006) (art.5. Ordre296/2008) (art.5. Ordre484/2009) (Instruccions inici de curs)

Alumnes amb necessitats educatives especials. Definició S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació

tardana

al

sistema

educatiu

o

derivades

de

situacions

socioeconòmiques especialment desfavorides. També contemplarem a l’alumnat amb altes capacitats.

Secció 1.Mesures d’atenció a la diversitat a la nostra ZER. L’objectiu d’atendre a la diversitat és que tot l’alumnat assoleixi les competències bàsiques. Hi ha alumnat que necessita més ajuda que altre, per aquest motiu oferim les mesures d'atenció a la diversitat a tres nivells d'intervenció: -

Mesures universals

-

Suports addicionals. SEP

-

Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials.

De les més generals a les més específiques, les mesures d'atenció a la diversitat adoptades són les següents: 33

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

1.1. TUTORIA L'acció tutorial és cabdal per a contribuir al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup classe i per a implicar cada alumne en el propi procés educatiu i en la dinàmica del centre. 1.2. PROGRAMACIÓ El professorat haurà d'organitzar l'activitat docent tenint en compte les característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d'aprenentatge. Per respondre a les necessitats de tot l'alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per aprendre i també el que té altes capacitats intel·lectuals, cal establir en la programació prevista a l'aula les adaptacions necessàries d'acord amb els aspectes següents: 

Verificar l'adequació de l’objectiu de la programació a les característiques de l'alumnat.

Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu, i identificar les més adequades per a cada alumne/a.

Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i participar plenament a l'aula, i incloure de manera progressiva aquestes noves opcions de treball en la programació d'aula com a propostes que també poden ser útils per a la resta de l'alumnat.

Avaluar

prenent

com

a

referent

les

opcions

recollides

específicament en les programacions. 1.3.DESDOBLAMENT

34

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Divisió del grup cíclic per nivells, de manera que un grup realitza una matèria mentre l’altre nivell en realitza una altra de diferent. 1.4.GRUPS INTERACTIUS Divisió del grup en tres subgrups de manera que cada un realitza una activitat diferent, però tots tres han de passar per les tres activitats. Cada activitat té una durada de vint minuts aproximadament. Intervenen 2 o 3 mestres. 1.5.REFORÇ DINS L'AULA Dins a l’aula amb dos mestres. El reforç és un recurs que afavoreix l’atenció a la diversitat. La finalitat d’aquesta modalitat és donar suport a tots els xiquets i xiquetes i no només a aquells que presenten necessitats educatives. A la modalitat de SEP (dos mestres a l’aula) s’atenen només els alumnes que necessiten més ajuda.

35

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

1.6. SEP (Suport Escolar Personalitzat ) Prioritzarem el tractament de la comprensió i l’expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres de manera individualitzada per a la millora dels aprenentatges de l’alumne/a que ho requereixi. Per poder organitzar aquests reforços s’han de tenir en compte els aspectes següents: Destinataris a qui va adreçat el suport escolar personalitzat: - Alumnat que presenta mancances o retard d’aprenentatge, i no són de

NEE,

en: 1. L’adquisició del procés de lectura i escriptura 2. L’assoliment d’habilitats matemàtiques 3. L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi - Alumnat amb altes capacitats que necessiten una atenció singularitzada. 1.7. REFORÇ FORA DE L'AULA Individual o en petit grup fora de l'aula. Atenció específica a un alumne o petit grup d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge, alumnes d’incorporació tardana, etc. L’objectiu és afavorir el seu progrés i la seva posterior integració a la dinàmica general del grup-classe.

36

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

1.8. PLA INDIVIDUAL (Amb Dictamen o informe de l'EAP) El PI és un conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a

un alumne/a de manera

personalitzada degut a que presenta unes necessitats educatives específiques o singulars. Establim un pla individualitzat a un alumne quan es considera que per al seu progrés, són insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes.

Secció 2.Criteris d’atenció a la diversitat. Facilitarem tant com sigui possible la participació de tots els alumnes en els entorns ordinaris de treball. El treball amb aquests alumnes es realitzarà dins l’aula i hi haurà una necessària coordinació entre el mestre de suport i el mestre tutor o tutora. La mestra d’EE coordinarà a tots. Per tant, el criteri principal serà la INCLUSIÓ.

Secció 3. Recursos humans i organització. Els recursos humans amb els què comptem són :

 Professionals dels serveis educatius que ens assessoren en els processos d’inclusió i d’atenció a la diversitat.

 Mestra d’EE: Atendrà a l’alumnat amb necessitats educatives especials amb dictamen i a l’alumnat nouvingut.

 Mestres que fan el suport.  Mestres que fan SEP.

37

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Secció 4. Protocol de derivació a l’EAP. Abans de recomanar a uns pares que el seu fill vagi a un psicòleg, logopeda... s'ha de complir el protocol següent:

38

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Detecció d'alumnes -tutor/a -especialistes -família

La concreció de la demanda la realitza el tutor/a a partir del full de derivació a l´EAP.

La mestra d´Educació Especial recull les demandes d´intervenció del Psicopedagog de l'EAP

Derivació d´alumnes -Reunió mestra E. Especial, Psicopedagog EAP i direcció -Valoren la prioritat de les demandes.

Valoració psicopedagògica de l´alumne per part de l´EAP amb proves específiques i observació directa.

Retorn valoració psicopedagògica i proposta d'intervenció -Al tutor/a -A la mestra d'E.Especial -A la família -L'EAP entrega un informe intern a les mestres d'EE per escrit que s'ha de guardar a l'expedient de l'alumne i es fa seguiment dels acords presos. Si fos necessari

Derivació serveis externs -S. Socials -CSMIJ, CDIAP -Psicòleg -Logopeda

Proposta suport intensiu -Educació Especial

39

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CAPÍTOL 4. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L’ALUMNAT.

La ZER Mediterrània realitza treballs per projectes. Amb aquesta manera de treballar els xiquets/es trien un tema, un interès, i aquest es converteix en un coneixement previ a construir entre tots/es. És molt important que aquest s’abordi a partir de les seves idees prèvies i

amb l’organització conjunta de professionals, alumnat i

famílies. En el desenvolupament del treball, s’utilitzen diversos recursos materials i humans per tal de desenvolupar estratègies que permetin als infants entendre, interpretar i comunicar la realitat. Creiem en el treball per projectes i compartim i defensem el que el Departament exposa al decret 142/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. “ El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques, atès que: 

Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.

Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.

S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per construir coneixement de forma compartida.”

40 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Els tres centres que formen la ZER Mediterrània segueixen duent a terme el Projecte d’Innovació Educativa “El Treball per Projectes” programat durant els dos cursos escolars 2009-2010 i 2010-2011, però es segueix de diferent manera: A l’Escola del Poble Nou del Delta treballen per projectes, ambients i tallers els diferents àmbits curriculars. A l’Escola Marjal realitzen projectes de treball al llarg del curs tant a EI com a EP interrelacionant i globalitzant les diverses àrees. Les competències lingüístiques es desenvolupen a partir de l'eix vertebrador de la tipologia textual i les matemàtiques de la resolució de problemes, sempre des d’un caire competencial. A l’Escola Setze de Febrer treballen amb llibres de text l’àrea de matemàtiques i llengua catalana i realitzen projectes de treball al llarg del curs. Les competències lingüístiques de la llengua castellana es desenvolupen a partir de l'eix vertebrador de la tipologia textual i realitzen un taller de matemàtiques competencials i manipulatives, així com una sessió de resolució de problemes.

Actuacions que afavoreixen la globalització a la ZER: 

La tipologia de centre: escola rural.

La tipologia de grups: classes cícliques, d’etapa, ...

La coordinació de la tasca educativa entre els/les diferents docents.

Les sessions d’avaluació.

Els treballs interdisciplinaris.

La celebració de festes tradicionals i la realització de sortides pedagògiques.

CAPÍTOL

5.

ACCIÓ

I

COORDINACIÓ

TUTORIAL.

(art.15.

D102/2010)

Finalitat Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part de tot el professorat.

41 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Actuacions que afavoreixen l’acció tutorial a la ZER: f) Reunions amb les famílies a principi de curs explicant l’organització general del curs i les activitats. g) Entrevistes individuals, com a mínim una al curs amb cada família i preferiblement al primer trimestre. h) Ús de l’agenda com a mitjà de comunicació. i) Sessions d’avaluació trimestrals. j) Etc.

CAPÍTOL 6. COORDINACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA. (Instruccions inici de curs)

Per tal de facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar als/ a les alumnes una transició adequada de l’etapa de primària a la secundària obligatòria, la ZER vetllarà per la coordinació amb el/els centre/s de secundària receptors del nostre alumnat. Actuacions que afavoreixen la coordinació entre primària i secundària a la ZER: a)

Visita amb l’alumnat de 6è a l’Institut de referència, abans de finalitzar el

curs. b)

Trasllat de la documentació preceptiva (historial acadèmic, informe

individualitzat, full de l’EAP, informe de la prova de 6è, ...) al centre de secundària pertinent, a finals de juny. (art.11.-12. Ordre296/2008) c)

Assistència del/de la tutor/a de 6è dels diferents centres de la ZER a les

reunions de coordinació amb els/les mestres de l’IES. d)

Compartir criteris per a les activitats de reforç de l’estiu i facilitar al juny al

centre de secundària el llistat d’alumnes amb els deures encomanats. e)

Adopció de les mesures que calgui per assegurar continuïtat i coherència

pedagògica entre les dues etapes.

42 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (Títol III. cap. V. art. 30. al 38. LEC12/2009) (art.23. al 25. D102/2010) (Projecte de convivència de la ZER Mediterrània) Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. CAPÍTOL 1. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DE LA ZER MEDITERRÀNIA. El Projecte de convivència de la ZER Mediterrània fou elaborat el curs 2010/2011 i consta dels continguts següents: 

Valors i actituds: acollida, coeducació, competència social, educació emocional, educació per la PAU i mediació. Cada valor i actitud es concreta en actuacions a l’aula, al centre i a l’entorn.

Resolució de conflictes: conflictes lleus i greus.

La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució de conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. És a dir, s’intenta arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les parts implicades. A la nostra ZER emprem la reflexió i el diàleg per resoldre conflictes lleus. L’actuació és immediata. Tot i que el Projecte de Convivència de la ZER Mediterrània classifica els conflictes en lleus i greus, adoptarem la classificació de lleus/greus i molt greus.

CONFLICTES LLEUS I GREUS.

Els conflictes lleus i greus són el conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del centre, font de malestar o que dificulten el dia a dia. Es tracta, majoritàriament, de situacions de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines adients, els xiquets i xiquetes poden solucionar per si mateixos.

43 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Mitjançant la reflexió, el diàleg, l’argumentació i l’actuació immediata es poden abordar la gran majoria de conflictes que sorgeixen el dia a dia, especialment els que es produeixen entre iguals, evitant que aquestes petites actuacions negatives es cronifiquen i es converteixin en veritables conflictes.

CONFLICTES MOLT GREUS.

Els conflictes molt greus són aquelles situacions de violència verbal o física que perjudiquen notablement la convivència en el centre, perquè generen sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat educativa. Aquestes conductes poden tenir com a protagonista qualsevol membre de la comunitat educativa, afectar qualsevol membre o dependència del centre i es poden produir en el propi centre o en el seu entorn immediat. En conflictes molt greus, cal posar en marxa els protocols de seguretat, fins i tot actuar coordinadament amb altres professionals com els agents de la seguretat pública i els serveis socials.

PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA.

Al Projecte de convivència de la ZER Mediterrània hi ha les normes de convivència del centre i les infraccions. També hi ha les mesures correctores. De manera general, són les següents: -Reflexió -Amonestació -Privació d’esbarjo -Reunió de la família amb el tutor/a -Reunió de la família amb la direcció -Anotació d’incidències -Tasques socials comunitàries -Incoació d’expedient sancionador

44 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Ens pot ser molt útil el model de registre d’incidències que figura al Projecte de convivència. CAPÍTOL 2. CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. L’Equip directiu vetllarà per la correcta aplicació de la normativa del Decret 102/2010, sobre l’Autonomia dels Centres Educatius. El procés educatiu

a la nostra ZER necessita ser dut a terme en un clima de

convivència que afavoreixi l’aprenentatge. El respecte serà l’element clau. Amb aquesta finalitat, la ZER acorda treballar els valors i actituds que recull el Projecte de Convivència de la ZER i ho farà portant a cap les actuacions que figuren de cada valor i actitud. Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. La nostra ZER treballa les actituds i els valors - acollida, coeducació, competència social, educació emocional, educació per la PAU i mediació- per a promocionar la bona convivència. Els mecanismes per a la resolució de conflictes són: la reflexió, el diàleg i si cal, l’amonestació. Al Projecte de convivència els podem consultar tots. El respecte és la base de la bona i sana convivència i és l’element clau per a què hi hagi un bon clima.

CAPÍTOL 3. MEDIACIÓ ESCOLAR.

El procés de mediació es contempla en l’Article 32 de la LEC. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució de conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.

45 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Una de les missions de l’educació és facilitar a l’infant que descobreixi qui és, perquè només així podrà posar-se al lloc dels altres i comprendre’n les reaccions. Desenvolupar a l’escola aquesta actitud d’empatia és productiu de cara a tots els comportaments socials al llarg de la vida. A la ZER apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal que els alumnes vagin adquirint estratègies necessàries per aplicarles de forma autònoma. Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes. En aquesta línia, tots i totes els/les mestres del centre intervenen com a mediadors en el dia a dia, per ajudar a les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. CAPÍTOL 4. NORMES DE CONVIVÈNCIA, INFRACCIONS, TIPUS I MESURES CORRECTORES DE LA ZER MEDITERRÀNIA. Article 37.1 de la LEC. i Projecte de convivència de la ZER Mediterrània. Al projecte de convivència de la ZER Mediterrània, hi ha les normes de convivència, les infraccions, tipus i les mesures correctores. A continuació, hi ha un resum de totes aquestes.

46 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

NORMES

INFRACCIONS

TIPUS/GRAU

MESURES

Respectar els altres.

Assetjar.

*Molt greu

Fer burla i insultar-se.

Greu

1.-Reflexió.

Tirar pedres.

Greu

2.-Amonestació.

Pegar.

Greu

3.-Privació d’esbarjo.

Amenaçar.

Greu

4.-Reunió de la família

*Molt greu

amb el tutor/a.

CORRECTORES

Amenaçar

amb

intimidació.

5.-Reunió de la família

Excloure.

Greu

amb la direcció.

Fer xantatge.

Greu

6.-Anotació

Comportar-se

Greu

d’incidències.

irrespectuosament.

No

portar

instruments

com

7.-Tasques

Escopir.

Greu

comunitàries.

Fer agressions verbals

*Molt greu

8.-Incoació d’expedient

i/o físiques a qualsevol

sancionador

membre

expulsió. (en reiteració

de

la

comunitat educativa. Portar-ne.

Greu

Utilitzar

*Molt greu

aquests

per

navalles,

amenaçar, intimidar o

tallaungles,

agredir.

tallapapers

socials

i/o

de faltes molt greus*). Si millora: es reflexarà al full d’incidències i se li

o

donarà

positiva.

similars.

una També

nota es

reflexarà al butlletí de

No cridar.

Parlar cridant.

Lleu

Cridar dins l’aula i pels

LLeu

notes.

passadissos. No

sortir

de

classe

la

sense

Sortir de classe sense

Greu

demanar permís.

permís. Mantenir l’aula neta

Pintar, ratllar o donar

i ordenada i cuidar

cops a les taules.

el

Trencar el material i/o

Greu

el mobiliari.

desperfectes)

Tirar papers o d’altres

Lleu

mobiliari

material.

i/o

Lleu (pagar

els

al terra.

47 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Respectar

les

pertinences

dels

Amagar

motxilles

o

altre material.

1.-Reflexió.

companys/es, i dels

Trencar

mestres.

intencionadament

o

prendre

o

Respectar

les

instal.lacions escolars,

motxilles

les

instruccions

dels

*Molt greu (pagar els

2.-Amonestació.

desperfectes)

3.-Privació d’esbarjo. 4.-Reunió de la família

altre material. Escopir.

Lleu

amb el tutor/a.

Actes vandàlics.

*Molt greu (pagar els

mobiliari,

etc. Obeir

Greu

desperfectes) Desobeir

les

instruccions

Greu.

dels

5.-Reunió de la família amb la direcció. 6.-Anotació d’incidències. 7.-Tasques

socials

comunitàries.

mestres. No portar mòbils.

mestres. Portar-ne.

Lleu (requisar-lo)

8.-Incoació d’expedient

Fer-ne ús/mal ús. Ús indegut dels

Greu (requisar-lo) Greu

sancionador

Fer un ús adequat dels

recursos digitals i dels

serveis

i

recursos digitals a

continguts

internet

per part de l’alumnat.

treballar

per a

d’aquests Si millora: es reflexarà al full d’incidències i se

plataforma G-suite. Dur el material de

No portar el material i

Lleu

l’assignatura. Estar a la filera. Respectar el torn de

llibres. No estar a la filera. No deixar parlar els

Lleu Lleu

paraula.

companys/es

i/o

mestres. Molestar

els

companys/es

els

expulsió. (en reiteració de faltes molt greus*).

l’aula:

Respectar

i/o

li

donarà

positiva.

una També

nota es

reflexarà al butlletí de notes.

Lleu

companys/es.

mentre treballen.

*Hem de tenir en compte l’article 37 de la LEC, sobretot en faltes molt greus. Els actes sancionables dels/de les alumnes es classificaran en conductes contràries a les normes de convivència (lleus o greus) i en *faltes (molt greus). Les primeres seran objecte d’aplicació immediata segons el quadre presentat i les segones, sobretot si ha hagut reiteració, implicaran l’obertura d’un expedient o s’aplicarà el procediment abreujat en el qual es pot arribar a l’expulsió.

Procediment abreujat

48 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes molt greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a i la seva família, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

TÍTOL VI. COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR. CAPÍTOL 1. QÜESTIONS GENERALS. La ZER Mediterrània és un centre acollidor i com a tal, respectuós amb els drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa. També pel que fa a l’ús de la llengua, aspecte desenvolupat al nostre Projecte Lingüístic de ZER. CAPÍTOL 2. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES. Durant el mes de setembre o octubre cada tutor/a realitzarà una reunió inicial amb les famílies del seu grup per informar del funcionament general d’aquest (horaris, materials, activitats ...) i de les sortides que es duran a cap durant el curs. Els alumnes que s’incorporen al llarg del curs tindran una entrevista amb el tutor/a durant la primera setmana d’incorporació. Durant el curs cada tutor/a tindrà, mínimament, una entrevista individual amb cada família del seu grup per informar-los del procés d’ensenyament/aprenentatge del seu/a fill/a. És important que hi hagi un intercanvi d’informació per afavorir l’educació de l’alumnat. D’aquesta reunió en quedarà constància a l’expedient de l’alumne. Aquesta entrevista i les que siguin necessàries pel bon seguiment de l’alumnat poden ser convocades o sol·licitades tant pel mestre/a com per les famílies. Les informacions de caire general seran distribuïdes mitjançant circulars en format paper i/o format electrònic. De la mateixa manera es repartiran les informacions de l’AMPA.

49 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

L’escola donarà informes personals de notes a les famílies: tres informes al curs a Primària i dos (mínimament) a Educació Infantil. Les informacions diàries es produiran a través de l’agenda. CAPÍTOL 3.AMPA Els pares i mares dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit educatiu i, en conseqüència, poden associar-se constituint l’AMPA. Aquesta associació assumirà, entre d’altres, les següents finalitats: -

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, mares i tutors/es, els/les mestres i els/les alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills/es i , en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

-

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats extraescolars.

-

Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre. Tindrà contactes periòdics amb la direcció per programar i organtizar algunes activitats del curs.

-

Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els consells escolars.

-

Facilitar la col.laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

-

D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

CAPÍTOL 4. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

50 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta de compromís a les reunions d’inici de curs i es signen per ambdues parts a l’inici de l’escolarització. Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la carta en el moment de l’entrevista amb el tutor/a. Les cartes es custodiaran a l’expedient de cada alumne/a i no caldrà tornar-les a signar durant l’escolaritat a no ser que aquesta es revisi i es modifiqui.

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DELS CENTRES DE LA ZER.

51 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CAPÍTOL 1. ESCOLA MARJAL. SECCIÓ 1. ALUMNAT ASSISTÈNCIA 

L’assistència a l’escola és obligatòria. Si se sap amb antelació que el xiquet/a no ha d’assistir a l’escola, caldrà avisar el/la tutor/a a través de l’agenda.

Les faltes d’assistència es justificaran totes signant el pare, mare o tutor legal, a l’agenda.

No es podrà assistir a l’escola en cas de tenir alguna malaltia contagiosa, paràsits, febre…

El protocol d’intervenció d’absentisme és el següent: quan es detecta un cas d’absentisme, el tutor/a parla amb la família. Si la resposta és adequada, haurem solucionat el problema. Si la resposta no és l’adequada, la direcció del centre parlarà amb la família i si així i tot, no és soluciona l’absentisme es derivarà el cas a l’EAP i a Serveis Socials.

PUNTUALITAT 

Cal arribar a l’escola amb puntualitat.

A les aules s’entrarà a les 9 hores i a les 15 hores en punt.

Els pares dels alumnes que arriben més tard de 5 minuts hauran d’explicar les causes del retard. Passats aquests cinc minuts no es permetrà l’entrada a cap alumne/a a l’aula perquè és una falta de respecte als companys/es que han arribat puntuals i ja han començat la classe. L’alumnat que arribi més tard de cinc minuts de l’hora d’entrada romandrà al passadís fins el canvi de classe. És molt important respectar l’horari per tal de no interferir en les classes i fomentar el bon funcionament del centre.

En el cas de retards reiterats (tres per setmana), el tutor/a parlarà amb els pares per fer-los entendre la importància d’arribar puntuals. Si continuen els retards, parlarà direcció amb la família. I si, tot i així, continuen, l’alumne o alumna realitzarà treballs socials (recollir papers al pati, endreçar aules, tancar

52 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

ordinadors, etc.) fins que canviï aquesta situació i prenguin consciència de la importància de la puntualitat. ENTRADES I SORTIDES 

Els voltants de l’escola també és recinte escolar, hem de procurar mantenir-lo net entre tots/es.

No anirem amb bicicleta pel lloc que és peatonal. Hi ha molta gent a peu a qui podem fer mal.

Farem fileres a l’hora d’entrar i sortir, per tal d’anar amb ordre per dins l’escola, i acompanyats/des dels/les nostres tutors/es.

A les sortides respectarem els torns i sortirem en ordre un grup darrere l’altre.

Els pares i mares dels/les alumnes d’Educació Infantil i Primària procurarem no interferir en la tasca dels/les mestres organitzant les fileres.

No pot sortir cap alumne/a de l'escola abans de l'horari previst si no va acompanyat/da del pare/mare/tutor/a. Només poden venir a buscar-los a les 10:30 hores i a les 16:00 hores.

No es poden deixar els cotxets a l'escola perquè ocupen lloc d'esbarjo.

ESBARJO 

Aprofitem per beure aigua i anar al WC quan estem a l'esbarjo i no a l’hora d’entrar o quan sona el timbre.

Els alumnes d’Educació Infantil beuen a la classe amb el seu got.

Durant l’hora d’esbarjo, no entrarem a les aules sense permís.

Entre tots/es procurarem mantenir el pati net, tirant les deixalles i papers a les papereres.

Les cordes de les persianes no són per jugar.

Tampoc és espai per jugar els lavabos i WC.

No podem entrar i sortir per les finestres.

Quan entrem de l'esbarjo a les classes no ho fem botant la pilota ni tocant la paret.

53 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

DINS EL CENTRE 

Durant les classes procurem no sortir si no és estrictament necessari.

Anirem per dins del centre en silenci i sense córrer pels passadissos, procurant no molestar als companys/es del centre.

Cal respectar l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i l’entorn natural de l’escola; qualsevol alumne que, intencionadament, faci malbé les instal·lacions o el material de l’escola o dels companys, l’haurà de pagar.

HIGIENE I SALUT 

Quan un xiquet/a manifesta símptomes de tenir polls al cap, convé avisar al tutor/a i als pares perquè prenguin les mesures oportunes.

Quan un xiquet/a presenta símptomes de malaltia, és millor que es quedi a casa. No està en condicions d’estar a classe.

Procurem que l’aspecte físic de l’alumnat sigui net i polit i que assisteixi a l’escola amb la roba adient.

Dins l’escola no es permet menjar xiclets, pipes ni llaminadures. És molt important mantenir una bona higiene dental.

Fomentarem des de l’escola l’alimentació sana i equilibrada i recomanarem els esmorzars saludables.

Per fer esport i psicomotricitat, caldrà portar la roba i calçat esportiu adient per canviar-se abans i després de realitzar l’activitat. Així com els estris de neteja necessaris.

En el cas que reiterades vegades un alumne/a no porti l’equipament esportiu (al tercer cop), l’alumnat no podrà fer la classe d’educació física i haurà de fer tasques socials per a prendre consciència de la importància de seguir les normes per a un bon funcionament i aprofitament de les classes.

54 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

MATERIAL ESCOLAR 

En iniciar el curs l’alumnat haurà de portar el llistat de material personal i llibres

de lectura encomanats pel tutor/a el curs anterior. 

Durant el mesos de setembre i octubre, les famílies ingressaran 30 euros al

número de compte de l’escola en concepte de folis i fotocòpies per a l’elaboració de material didàctic, ja que no utilitzem llibres de text. ÚS DE L’AGENDA  És una eina que serveix a l’alumnat per organitzar-se i un mitjà de comunicació entre les famílies i l’escola. Per això és molt important que es revisi diàriament en arribar a casa. Pot servir per notificar un retard, un treball per acabar, una comunicació, convocatòria d’entrevista … i cal estar-ne al corrent. AUTORITZACIONS AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES:  Durant el curs, de vegades sortim pels voltant de l’escola o pel poble a fer alguna observació i/o activitat concreta. Les famílies signen un full d’autorització general per a les sortides que fem pel poble. SORTIDES FORA DEL MUNICIPI:  Es farà una autorització concreta per a cada sortida, informant del lloc de realització, horari, material necessari, petita explicació del què s’ha de veure... Serà imprescindible que l’autorització estigui signada per a realitzar-la l’alumne/a. DRET D’IMATGE  A l’expedient de l'alumnat tenim els fulls d'autorització del dret d’imatge de cada un d'ells.  El dret d’imatge inclou fotos i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades al bloc de

55 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

l’escola i/o de la ZER i a la revista de la ZER per tal que les famílies pugueu veure les activitats que realitzem i tingueu les imatges dels vostres fills/es. ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA: PLATAFORMA G-SUITE  La plataforma G-Suite és un servei que proporciona google que ens permet adquirir noves eines de treball amb l’alumnat i recursos digitals: correu electrònic, Drive, Docs, Slides, Play, Sites... També treballarem amb les eines de google apps for education.  La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels continguts per part de l’alumnat: l’alumne/a serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts. (Títol V, Capítol 4) AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA D’ALUMNES A LES 12 H I A LES 17 H.

 Les famílies de l’alumnat de P3 fins a segon de Cicle Inicial han de signar aquesta autorització perquè fins a tercer l’alumnat no marxa sol. Si hi ha algun cas excepcional de cicle inicial que hagi de marxar sol a casa han de signar una autorització específica per a tal fi i responsabilitzar-se els pares d’aquesta decisió. OBJECTES DE VALOR  L’Escola no es fa responsable dels objectes de valor que puguin portar els/les alumnes. No es permet portar al centre: consoles, telèfons mòbils, màquina de fotografia, etc. DEL TREBALL PERSONAL

56 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

L’alumnat ha de responsabilitzar-se de portar cada dia els materials, carpetes, agenda o qualsevol altre material que se’ls hagi encomanat, segons les assignatures que tenen a l’horari.

El silenci i l’atenció són molt importants a l’hora de fer la feina i afavorir la concentració.

Si un/a alumne/a no assisteix a classe, s’ha d’assabentar del què s’ha fet i posarse al dia.

DE CONDUCTA PERSONAL 

Mostrarem una actitud d’ordre i respecte envers els materials.

Ens comportarem correctament a la classe (sense parlar durant les explicacions ni aixecar-se).

Respectarem els/les mestres amb: 

El torn de paraula

L’obediència

El respecte verbal tenint cura de les expressions.

La moderació en el to de veu

Respectarem els/les companys/es.

Tindrem moderació en el joc: 

Essent sensible a no destorbar els altres.

Ajudant els altres quan ho necessitin.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Per avaluar l’alumnat a nivell general, es tenen en compte els següents aspectes: -

L’esforç i el treball personal diari, tant el que realitza a l’escola com les feines que ha de portar de casa.

-

La confecció i presentació de dossiers i treballs.

-

El resultat de les proves i controls d’aprenentatge que es realitzen.

-

L’actitud, el comportament, l’interès i la participació.

57 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Tots aquests aspectes tenen la seva importància i es tenen en compte en el moment de fer les avaluacions individuals.

SECCIÓ 2. MESTRES. ASSISTÈNCIA

El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la programació general del centre. També està obligat a assistir als claustres, a les reunions de cicle o altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin convocades per la direcció. Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. Caldrà sol·licitar a la direcció el full per comunicar i justificar les faltes d’assistència amb suficient antelació. Els mestres itinerants ho hauran de sol·licitar a la direcció de la ZER. ENTRADES I SORTIDES Els/les alumnes faran les entrades i sortides al centre amb puntualitat i sempre acompanyats dels seus respectius tutors o tutores. Els especialistes, en acabar l’activitat, acompanyaran l’alumnat a la seva aula respectiva. En cas de no ser-hi el tutor/a ho faran acompanyats pel mestre/a que tingui aquell grup al seu càrrec. Aquestes entrades i sortides es faran en ordre dins del recinte escolar, fent fileres al pati abans d'entrar i a les aules abans de sortir d'elles. No podrà sortir cap alumne/a de l’escola si no és a les 10:30 hores o a les 16:00 hores i han de venir els pares a buscar-los per una causa justificada i amb previ avís, procurant no interrompre les activitats escolars que s'estiguin realitzant en aquell moment. Durant les hores de classe s'ha d'anar educant els/les alumnes en la regulació dels esfínters i de beure. Els més petits (pàrvuls) tenen regulades les hores del dia que

58 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

dediquen a aquests hàbits, però els de primària cal que vagin acostumant-se a anar al lavabo abans de venir a l'escola, a l'hora d'esbarjo i a la tarda, si és necessari, al canvi d'activitat. Es dona per sobreentès que en certes ocasions dependrà de la necessitat de l'alumne/a i del criteri del/la mestre/a. La puntualitat en el professorat és important, tant a l’hora d’entrar com de sortir, ja que així donarem exemple als nostres alumnes (si el/la mestre/a fa tard no pot exigir puntualitat als/les seus/ves alumnes). És preferible arribar una mica abans que els/les alumnes facin filera per entrar, a fi de poder organitzar-la i acompanyar-los durant l’entrada. ESBARJO Cada matí els/les alumnes tenen mitja hora d'esbarjo de 10:30 a 11:00, període en el qual tots/totes els/les mestres vigilen els/les alumnes i aprofiten per comentar les incidències puntuals que es puguin produir. Durant l'hora d'esbarjo els/les alumnes no podran romandre a les classes i si algun/a alumne/a per alguna causa ha d'anar a la classe haurà de demanar-ho al/la seu/va tutor/a. En el cas que el/la tutor/a cregui que algun/a alumne/a ha de quedar-se a la classe sempre haurà d'estar acompanyat per un mestre/a. Els xiquets/es utilitzaran el temps d’esbarjo per beure i anar al lavabo. No ho podran fer després d’haver sonat el timbre. Els dies que, per raons meteorològiques o altres, no es pugui sortir al pati, els/les alumnes es quedaran a la classe sempre atesos pels seus mestres. CURA DEL RECINTE ESCOLAR Com és natural, els mestres seguiran la mateixa normativa que els/les alumnes dels quals en seran exemple, a l'efecte de conservar les instal·lacions escolars i la seva neteja, procurant que els xiquets i xiquetes no mengin xiclets, pipes, etc dins del recinte escolar i conservin les seves instal·lacions, principalment lavabos i wàters. Així com tenir cura que no es tirin papers pel terra, pati inclòs, cridant l'atenció a tot aquell que ho faci.

59 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

L’alumnat no pot accedir a les dependències del centre d’ús exclusiu per al professorat (secretaria, sala de professors, direcció, sala de material, etc.) i el professorat en tindrà cura, d’això.

ORGANITZACIÓ INTERNA Per aconseguir un bon funcionament del centre educatiu i tenir cura de totes les seves instal·lacions, és necessari que tots els membres del claustre participem en les tasques que ens són comunes: - Caldrà que tothom tingui cura de tancar aquelles portes i finestres (incloses les del passadís) que estan a l'entorn de la seva aula. Cal apagar els llums cada cop que es surti de la classe i parar l'ordinador de l'aula quan s'hagi acabat l'activitat del dia. - En cas d’utilitzar el telèfon del centre per fer trucades personals, s'ha de tenir cura d'anotar-les en el full que es troba a secretaria a l'efecte que posteriorment l'administrativa pugui calcular l'import de les mateixes quan arribi la factura telefònica. - El professorat no podem fer ús del mòbil en hores lectives, és a dir, quan estem amb alumnes, si no és un cas urgent. - Les hores lectives hem d’estar pendents de l’alumnat. Atendre’ls quan reclamin la nostra ajuda. Som els seus guies. - Per utilitzar la fotocopiadora cada mestra/e tindrà un codi a partir del qual anirà fent les fotocòpies. Hi haurà un màxim de fotocòpies en color per a cada codi i quan se superi la quantitat es bloquejarà la impressora per aquell codi. S’ha de tenir en compte que les fotocòpies han de ser les necessàries per a la tasca docent. Els/les mestres itinerants faran les fotocòpies necessàries en els respectius centres. Sempre que es pugui cal fer les fotocòpies per les dues cares. - Els i les mestres que es quedin a dinar a l'escola podran fer-ho a la sala de professors o a l'aula de música tenint en compte de deixar-la en l'ordre correcte en haver acabat de dinar. També cal netejar bé la taula. Hi ha un microones de l’escola que s’ha de tenir en compte d’anar-lo netejant.

60 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

- Per a la correcta utilització de l’aula d’informàtica caldrà tenir en compte la graella amb la distribució dels grups que hi aniran periòdicament a fi de no interferir els uns amb els altres. - Qui utilitzi els ordinadors durant l’última sessió del dia caldrà que els deixi tots apagats. -Totes les anomalies que es detectin en el funcionament dels ordinadors caldrà comunicar-les al coordinador/a d’Informàtica, a la directora del centre i anotar-ho al full d’incidències. DEURES L'activitat d'aprenentatge dels/les alumnes, en el sentit d'assoliment dels objectius i exercitació en els coneixements i les competències bàsiques, s'ha de realitzar dins l'horari lectiu. El treball a proposar fora d'aquest horari pot consistir en estudiar i repassar el que s’ha explicat a classe, acabar activitats, llegir, buscar informació, ... En qualsevol

cas, s'ha d'evitar la realització de

tasques repetitives no

contextualitzades afegides a l’activitat escolar. Caldrà que tutors i especialistes es comuniquen a l’hora de proposar tasques a l’alumnat perquè la suma de totes no tingui una durada excessiva. NORMES D’ELABORACIÓ

I ORGANITZACIÓ

DE TEXTOS

I MATERIAL

ESCOLAR A) ELABORACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR Per preparar material escolar, cal tenir en compte els següents punts: 

Les fitxes i/o explicacions sobre àrees o àmbits curriculars, elaborats pels/les mestres, han de tenir un contingut adequat per al nivell i àrea/àmbit que es treballa.

Han de ser entenedores per a l’alumnat, tant pel que fa referència al text que conté com a les il·lustracions que l’acompanyen (ni massa clares ni massa fosques).

61 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Les fitxes i/o explicacions corresponents a les diferents unitats de les àrees o àmbits curriculars, elaborats pels/les mestres, han de tenir una presentació polida, sense faltes d’ortografia i amb una estructura correcta gramaticalment i estètica.

Per acompanyar els exercicis o explicacions d’una fitxa o document, només es poden utilitzar aquelles imatges que no estiguin protegides sota la llei de la propietat intel·lectual, que estiguin penjades a la xarxa sota una llicència “Creative Commons” o que s’ofereixin específicament per ser reproduïdes i/o utilitzades a nivell escolar.

No podem fotocopiar, ni totalment ni parcial, cap llibre, revista, quadernet o qualsevol altra edició, en format paper o digital, que no hagi estat elaborat a efectes de ser fotocopiat o reproduït. Vol dir que només podem fotocopiar i/o reproduir, totalment o parcial, aquells llibres, quaderns o altre material editat que indiqui específicament que és “fotocopiable”.

Totes les fitxes o textos de qualsevol tipus, que es lliuren a l’alumnat i han estat elaborats per un/a docent, han d’estar impecables, en tots els aspectes, perquè, d’alguna manera, parlen de la nostra escola i de la nostra manera de fer.

B) ELABORACIÓ DE TEXTOS PEL PROFESSSORAT Per elaborar informes, memòries, ressenyes o qualsevol altre tipus de text relacionat amb la gestió i funcionament de l’escola, de forma general, es tindran en compte les pautes següents: 

L’escrit ha de ser gramaticalment correcte i sense faltes d’ortografia.

Marges que cal deixar:

LLOC Dalt Baix Dreta Esquerra

ESPAI 2,5 cm. 2,5 cm. 2.5 cm. 3 cm. 62

ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Tipus de lletra: preferentment “Arial”. S’evitarà utilitzar la tipologia de lletra “Comic Sans MS” en aquests tipus de textos.

Mida de la lletra: LLOC Encapçalament Títol Subtítol Cos

MIDA 10 14 12 12

TIPUS Majúscula Majúscula Majúscula Majúscula / minúscula

COLOR Gris al 80% Negre * Negre * Negre *

*Per confeccionar els diferents textos que es publiquen a la revista de l’escola, cal utilitzar gris al 80%, en tot el document. Aquest detall facilitarà la tasca del/la company/a mestre/a que confecciona la revista. 

Interlineat: de forma general s’utilitzarà 1,5, triplicant l’espai entre títol i subtítol i duplicant-ho entre subtítol i text o entre els diferents paràgrafs.

El cos del text serà justificat a la dreta.

Tots els documents de qualsevol tipus, elaborats per un/a docent, han d’estar impecables, en tots els aspectes.

C) ORGANITZACIÓ DE LLIBRETES DE L’ALUMNAT - LLENGÜES: Anglès, Castellà i Català. Quan es treballa amb llibretes d’una línia, seguirem les normes següents: 

Respectar els marges.

Escriure la data justificada a l’esquerra del full.

Deixar una línia en blanc després d'escriure la data.

Posar el títol (si s’escau) centrat respecte a la zona d’escriptura.

Començar a escriure, tot deixant una línia en blanc entre el títol i el text.

Deixar una línia en blanc entre els enunciats i l’exercici.

63 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Quan es fa un exercici de frases, deixar una línia en blanc entre frase i frase.

Estris: -

CI : Llapis, goma o bolígraf d' esborrar de color blau/negre (a criteri de la mestra i segons exercici a desenvolupar). Bolígraf verd per corregir.

-

CM: Llapis, goma o bolígraf d'esborrar de color blau/negre (a criteri de la mestra i segons exercici a desenvolupar). Bolígraf verd per corregir.

-

CS: Bolígraf normal o bolígraf d’esborrar de color blau/negre. Utilitzaran llapis i goma per a treballs concrets i líquid corrector de bolígraf si s’escau.

- MEDI 

En principi utilitzarem els mateixos criteris d’escriptura que els indicats anteriorment per a les llengües.

Quan s’enganxi alguna il·lustració, foto o fitxa, es procurarà que es faci de forma estèticament correcta (recte, amb separació del text, sense gruixos de pegament,...).

No s’abusarà d’ enganxar fulls. Es prioritzarà que l’alumnat escrigui.

- MATEMÀTIQUES 

Escriure la data justificada a l’esquerra del full.

Deixar 4 quadres de distància per escriure l’enunciat de l’exercici.

Deixar 4 quadres de distància per desenvolupar l’exercici.

Per dibuixar els nombres utilitzar 2 quadrats (vertical) aprox.

- ALTRES MATÈRIES

64 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

En principi aplicarem els criteris descrits anteriorment, encara que oberta la modificació i/o ampliació si s’escau, per introduir algun altre aspecte que no ha estat indicat anteriorment.

D) EXÀMENS I NOTES En el claustre d’inici de curs 2014-15, s’acorda que els exàmens que es van realitzant durant el curs restaran guardats al centre, fins a la fi del curs següent i a disposició d’aquells pares/tutors que vulguin consultar-los. Les notes corresponents als exàmens, proves o controls, seran anotades a l’agenda pels alumnes, utilitzant l’apartat destinat a tal efecte, i hauran de ser presentades als tutors un cop hagin estat signades pels pares o tutors legals. És important portar un control periòdic (que els alumnes ensenyin les notes als seus pares/tutors legals) perquè és una manera

que aquests estiguin informats del

desenvolupament del seu fill/filla i s’eviten sorpreses a la fi de trimestre quan es lliuren les notes trimestrals.

E) AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA Els aspectes que s’avaluen són: • Competència discursiva: -

Adequació i coherència

• Competència Lingüística: -

Lèxic (requadre)

-

Ortografia (cercle)

-

Morfosintaxi (subratllat)

• Presentació

65 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

F) IMPRESOS I PLANTILLES Per tal d’unificar criteris i anar cap una filosofia de treball unificada, hem creat un banc d'impresos estàndard per a l’ús comú, que s’aniran afegint a l’arxiu “IMPRESOS” (ubicat a la “P” – mestres) i que estaran a la disposició de tots/es els/les docents del centre. Aquests impresos s’aniran ampliant amb noves aportacions dels docents, susceptibles d’ esdevenir eines útils per a tots. Les propostes d’incorporació de nous impresos, es faran a les sessions de claustre i, un cop acceptat per tot el professorat, el nou imprès s’afegirà a la carpeta corresponent, en format “pdf”. CLAUSTRES I REUNIONS. Les reunions de claustre es realitzaran els dimecres i divendres de 12:00 a 13:00 hores: 

Els dimecres de 12 a 13 hores es realitzaran claustres per organitzar i programar el curs, entre d’altres aspectes.

Els divendres de 12 a 13 hores reflexionarem sobre criteris metodològics.

Els claustres mensuals de ZER es realitzaran el tercer dijous de cada mes de 15:00 a 17:00 hores. A més de l’especificat anteriorment, la directora podrà convocar totes les reunions que consideri convenient per al bon funcionament del centre. PROGRAMACIONS Tenint en compte que no s'utilitzen llibres de text, tenen una capdal importància les programacions d'aula. Correspon als mestres de cada cicle elaborar i actualitzar, abans de l'inici de curs, les unitats de programació de les diferents àrees, els projectes interdisciplinaris de cicle i les possibles adaptacions en la programació ordinària de l'aula tenint en compte les característiques de l'alumnat.

66 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

A cada cicle, s'haurà de realitzar, com a mínim, un projecte interdisciplinar de caire competencial, sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees i s’haurà d’entregar la programació d’aquest, les fitxes i les activitats realitzades a la direcció del centre en acabar el curs. La programació ha de ser coherent al llarg de cada cicle i de l’etapa. S’ha de formalitzar per escrit, com a complement del projecte educatiu. En tots els casos ha de contenir annexat el material curricular, necessari per tal que sigui aplicat en un moment de substitució de curta durada: aquest material ha d’estar a disposició de l’equip directiu de manera avançada. La direcció del centre, per la millor organització de les substitucions de curta durada i per garantir l’atenció educativa adequada dels alumnes, preveurà les següents actuacions: - Disposar de material didàctic estandaritzat per àrees i nivells consistent en activitats que els alumnes hagin de realitzar en cas d’absència del mestre. Posteriorment, el material lliurat als alumnes es farà arribar al mestre absent per tal que el tingui en compte en el procés d’avaluació de l’alumne. - Cada mestre ha d’elaborar material complementari de reforç o d’ampliació de les matèries que imparteix. Tota programació ha de tenir una revisió, en funció dels resultats obtinguts pels alumnes després de la seva aplicació. AVALUACIÓ L’avaluació de l’alumnat haurà de ser contínua i global. La finalitat que es persegueix en l’avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. L’avaluació s’ha de dur a terme en referència a l’assoliment de les competències bàsiques. S’ha de tenir en compte també el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne.

67 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

INFORMES.

Els/les tutors/es, després de l'observació sistemàtica recollida en les pautes d'observació, confeccionen un informe personal de l'alumne/a per a cada trimestre, que s'entrega a les respectives famílies i del qual en queda còpia al centre en l'expedient de l'alumne/a.

ENTREVISTA. A més, al primer trimestre, els/les tutors/es realitzen una entrevista personal amb cada pare/mare de tots/es els/les seus/ves alumnes. Com a constància d'aquesta entrevista es complimentarà el full de registre de l'entrevista que també s'incloura a la carpeta de dades de l'alumne/a.

JUNTES D’AVALUACIÓ. Abans de la realització dels informes es procedirà a la junta d'avaluació dels/les tutors/es de cada cicle amb els/les especialistes, a fi de comentar el seguiment de cada un/a dels/les alumnes en les diferents àrees. En aquesta junta d'avaluació els/les especialistes entregaran als/les tutors/es les frases i resultats de les seves observacions per tal que aquests/es les puguin incloure en els seus informes. Als/les alumnes d'educació infantil se'ls confeccionarà l'informe al primer i al tercer trimestre. Al primer o segon trimestre es realitzaran les entrevistes amb les famílies igual que a la resta d'alumnes de l'escola. Si algun/a especialista necessita parlar amb el pare/mare d'algun/a alumne/a, ho farà a través del/la tutor/a que serà qui procedirà a convocar el respectiu pare/mare per a l'entrevista. Igualment, el/la tutor/a si ho creu convenient, pot demanar la presència de l'especialista, que consideri necessari, en l’entrevista a realitzar amb el pare/mare.  CRITERIS D’AVALUACIÓ.

68 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Cal tenir en compte que l'avaluació no és només un procés de reflexió i valoració del rendiment de l'alumne, sinó que representa una tasca molt més complexa i els resultats d'aquesta avaluació han de servir també per valorar la pròpia tasca , així com també la correcta elecció dels continguts treballats i l'efectivitat de les unitats de programació amb els seus objectius, activitats i criteris d'avaluació. De la mateixa forma que les activitats d'ensenyament/aprenentatge han de ser adaptades a les capacitats de l'alumne/a i no necessàriament iguals per a tothom, les proves i les activitats d'avaluació han de seguir el mateix criteri, han de ser variades i també adaptades al treball que s'ha exigit a cada alumne/a. La concreció i el desenvolupament del currículum de l’educació primària s’ha d’orientar a l’assoliment per part de tots els alumnes dels objectius d’etapa i a l’adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit.

69 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CAPÍTOL 2. ESCOLA SETZE DE FEBRER. SECCIÓ 1. ALUMNAT ASSISTÈNCIA 

Assistència obligatòria. Tota falta ha de ser justificada. Si se sap amb antelació que el xiquet/a no ha d’assistir a l’escola, caldrà avisar el/la tutor/a o a direcció.

No es podrà assistir a l’escola en cas de tenir alguna malaltia contagiosa, paràsits, febre…

El protocol d’intervenció d’absentisme és el següent: quan es detecta un cas d’absentisme, el tutor/a parla amb la família. Si la resposta és adequada, haurem solucionat el problema. Si la resposta no és l’adequada, la direcció del centre parlarà amb la família i si així i tot, no es soluciona l’absentisme es derivarà el cas a l’EAP i a Serveis Socials.

PUNTUALITAT 

Cal arribar a l’escola amb puntualitat.

A les aules s’entrarà a les 9 hores i a les 15 hores en punt.

Els pares dels alumnes que arriben més tard de 5 minuts hauran d’explicar les causes del retard.

En el cas de retards reiterats, el tutor/a parlarà amb els pares per fer-los entendre la importància d’arribar puntuals. Si continuen els retards, parlarà direcció amb la família. I si, tot i així, continuen, l’alumne o alumna realitzarà treballs socials (recollir papers al pati, endreçar aules, tancar ordinadors, etc.) fins que canviï aquesta situació i prenguin consciència de la importància de la puntualitat.

ENTRADES I SORTIDES 

Els voltants de l’escola també és recinte escolar, hem de procurar mantenir-lo net entre tots/es.

70 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Farem fileres a l’hora d’entrar i sortir, per tal d’anar amb ordre per dins l’escola, i acompanyats/des dels/les nostres tutors/es o mestre/a que tinguin en aquell moment.

A les sortides respectarem els torns i sortirem en ordre un grup darrere l’altre.

No pot sortir cap alumne/a de l'escola abans de l'horari previst si no va acompanyat/da del pare/mare/tutor/a. El pare/mare/tutor ha d’avisar prèviament de l’hora que ha de venir a buscar-lo.

ESBARJO 

Aprofitem per beure aigua i anar al WC abans de sortir i quan entrem.

Tots els alumnes beuen a la classe de les ampolles que porten diàriament. Si durant l’hora d’esbarjo algun alumne té set pot beure de la font.

Durant l’hora d’esbarjo, no entrarem a les aules sense permís.

Entre tots/es procurarem mantenir el pati net, tirant les deixalles i papers a les papereres.

Si fa molt fred o vent sortirem al pati del davant.

Respectar el torn als gronxadors.

Està prohibit jugar amb les rames dels arbres.

No es pot pujar per damunt les graderies de l’amfiteatre.

Quan entrem de l'esbarjo totes les joguines han de quedar recollides i al seu lloc.

DINS EL CENTRE 

Durant les classes procurem no sortir si no és estrictament necessari.

Anirem per dins del centre en silenci i sense córrer pels passadissos, procurant no molestar als companys/es del centre.

Cal respectar l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i l’entorn natural de l’escola; qualsevol alumne que, intencionadament, faci malbé les instal·lacions o el material de l’escola o dels companys, l’haurà de pagar.

Durant les activitats conjuntes, com la de Padrins lectors, els alumnes grans (padrins) són els responsables dels petits (fillols) i no els poden deixar sols en

71 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

cap moment. També es fan responsables de la cura del material i espai que estan utilitzant així com fer-li veure al seu fillol que també ho ha de cuidar i respectar. HIGIENE I SALUT 

Quan un xiquet/a manifesta símptomes de tenir polls al cap, convé avisar al tutor/a i als pares perquè prenguin les mesures oportunes.

Quan un xiquet/a presenta símptomes de malaltia, és millor que es quedi a casa. No està en condicions d’estar a classe.

Procurem que l’aspecte físic de l’alumnat sigui net i polit i que assisteixi a l’escola amb la roba adient.

Dins l’escola no es permet menjar xiclets, pipes ni llaminadures. És molt important mantenir una bona higiene dental.

Fomentarem des de l’escola l’alimentació sana i equilibrada i recomanarem els esmorzars saludables.

Per fer esport i psicomotricitat, caldrà portar la roba i calçat esportiu adient per canviar-se després de realitzar l’activitat. Així com els estris de neteja necessaris.

En el cas que reiterades vegades un alumne/a no porti l’equipament esportiu (al tercer cop), l’alumnat no podrà fer la classe d’educació física i haurà de fer tasques socials per a prendre consciència de la importància de seguir les normes per a un bon funcionament i aprofitament de les classes.

ÚS DE L’AGENDA 

Tots els alumnes d’Educació infantil i d’Educació primària l’han de tenir.

És una eina que serveix a l’alumnat per organitzar-se i un mitjà de comunicació entre les famílies i l’escola. Per això és molt important que es revisi diàriament en arribar a casa. Pot servir per notificar un retard, un treball per acabar, una comunicació, convocatòria d’entrevista … i cal estar-ne al corrent.

72 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

AUTORITZACIONS AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES:  Durant el curs, de vegades sortim pels voltant de l’escola o pel poble a fer alguna observació i/o activitat concreta. Les famílies signen un full d’autorització general per a les sortides que fem pel poble. SORTIDES FORA DEL MUNICIPI:  Es farà una autorització concreta per a cada sortida, informant del lloc de realització, horari, material necessari, petita explicació del què s’ha de veure... Serà imprescindible que l’autorització estigui signada per a realitzar-la. DRET D’IMATGE:  A l’expedient de l'alumnat tenim els fulls d'autorització del dret d’imatge de cada un d'ells.  El dret d’imatge inclou fotos i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades al bloc de l’escola i/o de la ZER i en la revista de la ZER per tal que les famílies pugueu veure les activitats que realitzem i tingueu les imatges dels vostres fills/es. ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA: PLATAFORMA G-SUITE  La plataforma G-Suite és un servei que proporciona google que ens permet adquirir noves eines de treball amb l’alumnat i recursos digitals: correu electrònic, Drive, Docs, Slides, Play, Sites... També treballarem amb les eines de google apps for education.  La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels continguts per part de l’alumnat: l’alumne/a serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts.

73 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA D’ALUMNES A LES 12 H I A LES 17 H.

 Les famílies de l’alumnat de P3 fins a segon de Cicle Inicial han de signar aquesta autorització perquè fins a tercer l’alumnat no marxa sol. Si hi ha algun cas excepcional de cicle inicial que hagi de marxar sol a casa han de signar una autorització específica per a tal fi i responsabilitzar-se els pares d’aquesta decisió. OBJECTES DE VALOR  L’Escola no es fa responsable dels objectes de valor que puguin portar els/les alumnes. No es permet portar al centre: consoles, telèfons mòbils, màquina de fotografia, etc. DEL TREBALL PERSONAL 

L’alumnat és el màxim responsable de portar cada dia els materials, carpetes, agenda o qualsevol altre material que se’ls hagi encomanat, segons les assignatures que tenen a l’horari.

El silenci i l’atenció són molt importants a l’hora de fer la feina i afavorir la concentració.

Si un/a alumne/a no assisteix a classe, s’ha d’assabentar del què s’ha fet i posarse al dia.

DE CONDUCTA PERSONAL 

Mostrarem una actitud d’ordre i respecte envers els materials.

Ens comportarem correctament a la classe (sense parlar durant les explicacions ni aixecar-se). Seguir els nivell de veu que tenim penjats a cada classe.

Respectarem els/les mestres amb: 

El torn de paraula

L’obediència

El respecte verbal tenint cura de les expressions.

74 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

La moderació en el to de veu

Respectarem els/les companys/es.

Tindrem moderació en el joc: 

Essent sensible a no destorbar els altres.

Ajudant els altres quan ho necessitin.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Per avaluar l’alumnat a nivell general, es tenen en compte els següents aspectes: -

L’esforç i el treball personal diari, tant el que realitza a l’escola com les feines que ha de portar de casa.

-

La confecció i presentació de dossiers i treballs.

-

El resultat de les proves i controls d’aprenentatge que es realitzen.

-

L’actitud, el comportament, l’interès i la participació.

Tots aquests aspectes tenen la seva importància i es tenen en compte en el moment de fer les avaluacions individuals. SECCIÓ 2. MESTRES. ASSISTÈNCIA

El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la programació general del centre. També està obligat a assistir als claustres, a les reunions de cicle o altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin convocades per la direcció. Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. Caldrà sol·licitar a la direcció el full per comunicar i justificar les faltes d’assistència amb suficient antelació. Els mestres itinerants ho hauran de sol·licitar a la direcció de la ZER.

75 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

ENTRADES I SORTIDES Els/les alumnes faran les entrades i sortides al centre amb puntualitat i sempre acompanyats dels seus respectius tutors o tutores. Els especialistes, en acabar l’activitat, acompanyaran l’alumnat a la seva aula respectiva. En cas de no ser-hi el tutor/a ho faran acompanyats pel mestre/a que tingui aquell grup al seu càrrec. Aquestes entrades i sortides es faran en ordre dins del recinte escolar, fent fileres al pati abans d'entrar i a les aules abans de sortir d'elles. Si els alumnes han de marxar, han de venir els pares a buscar-los per una causa justificada i amb previ avís, procurant no interrompre les activitats escolars que s'estiguin realitzant en aquell moment. Durant les hores de classe s'ha d'anar educant els/les alumnes en la regulació dels esfínters i de beure. Els més petits (pàrvuls) tenen regulades les hores del dia que dediquen a aquests hàbits, però els de primària cal que vagin acostumant-se a anar al lavabo abans de venir a l'escola, a l'hora d'esbarjo i a la tarda, si és necessari, al canvi d'activitat. Es dona per sobreentès que en certes ocasions dependrà de la necessitat de l'alumne/a i del criteri del/la mestre/a. La puntualitat en el professorat és important, tant a l’hora d’entrar com de sortir, ja que així donarem exemple als nostres alumnes (si el/la mestre/a fa tard no pot exigir puntualitat als/les seus/ves alumnes). És preferible arribar una mica abans que els/les alumnes facin filera per entrar, a fi de poder organitzar-la i acompanyar-los durant l’entrada. ESBARJO Cada matí els/les alumnes tenen mitja hora d'esbarjo de 11:00 a 11:30. Els mestres fan torns de dos persones cada dia. El mestre o mestra que no tingui vigilància, el pot utilitzar per fer treball personal al centre. Durant l'hora d'esbarjo els/les alumnes no podran romandre a les classes i si algun/a alumne/a per alguna causa ha d'anar a la classe haurà de demanar-ho al/la seu/va tutor/a. En el cas que el/la tutor/a cregui que algun/a alumne/a ha de quedar-se a la classe sempre haurà d'estar acompanyat per un mestre/a.

76 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Els dies que, per raons meteorològiques o altres, no es pugui sortir al pati, els/les alumnes es quedaran a la classe sempre atesos pels seus mestres. CURA DEL RECINTE ESCOLAR Com és natural, els mestres seguiran la mateixa normativa que els/les alumnes dels quals en seran exemple, a l'efecte de conservar les instal·lacions escolars i la seva neteja, procurant que els xiquets i xiquetes no mengin xiclets, pipes, etc dins del recinte escolar i conservin les seves instal·lacions, principalment lavabos i wàters. Així com tenir cura que no es tirin papers pel terra, pati inclòs, cridant l'atenció a tot aquell que ho faci. L’alumnat no pot accedir a les dependències del centre d’ús exclusiu per al professorat (zona de despatxos) i el professorat en tindrà cura, d’això. ORGANITZACIÓ INTERNA Per aconseguir un bon funcionament del centre educatiu i tenir cura de totes les seves instal·lacions, és necessari que tots els membres del claustre participem en les tasques que ens són comunes: - Caldrà que tothom tingui cura de tancar aquelles portes i finestres (incloses les del passadís) que estan a l'entorn de la seva aula. Cal apagar els llums cada cop que es surti de la classe i parar l'ordinador de l'aula quan s'hagi acabat l'activitat del dia. - El professorat no podem fer ús del mòbil en hores lectives, és a dir, quan estem amb alumnes, si no és un cas urgent, o com a substitut de l’ordinador d’aula quan internet no funciona al centre. - Les hores lectives hem d’estar pendents de l’alumnat. Atendre’ls quan reclamin la nostra ajuda. Som els seus guies. - Per utilitzar la fotocopiadora tothom tindrà el mateix codi a partir del qual anirà fent les fotocòpies. Hi haurà un màxim de fotocòpies en color.. S’ha de tenir en compte que les fotocòpies han de ser les necessàries per a la tasca docent. Els/les mestres itinerants faran les fotocòpies necessàries en els respectius centres. Sempre que es pugui cal fer les fotocòpies per les dues cares. - Els i les mestres que es quedin a dinar a l'escola podran fer-ho a la sala de plàstica tenint en compte de deixar-la en l'ordre correcte en haver acabat de dinar. També cal

77 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

netejar bé la taula. Hi ha un microones de l’escola que s’ha de tenir en compte d’anar-lo netejant. - Qui utilitzi els ordinadors durant l’última sessió del dia caldrà que els deixi tots apagats. -Totes les anomalies que es detectin en el funcionament dels ordinadors caldrà comunicar-les al coordinador/a d’Informàtica, a la directora del centre i anotar-ho al full d’incidències. DEURES Les tasques que els alumnes han de realitzar a casa són per reforçar el seu aprenentatge o per acabar la feina que no han pogut fer a la classe. Queda establert que durant la setmana els alumnes s’emporten els deures a casa seguint el següent calendari: Educació Infantil i Cicle Inicial Cicle Mitjà i Superior  Divendres: carpeta de lectura i  Dimarts: castellà una fitxa de reforç matemàtic (CI)

Dijous: català i carpeta de lectura

 Divendres: matemàtiques *Aquest calendari pot canviar en funció dels horaris de cada curs. NORMES D’ELABORACIÓ

I ORGANITZACIÓ

DE TEXTOS

I MATERIAL

ESCOLAR A) ELABORACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR Per preparar material escolar, cal tenir en compte els següents punts: 

Les fitxes i/o explicacions sobre àrees o àmbits curriculars, elaborats pels/les mestres, han de tenir un contingut adequat per al nivell i àrea/àmbit que es treballa.

Han de ser entenedores per a l’alumnat, tant pel que fa referència al text que conté com a les il·lustracions que l’acompanyen (ni massa clares ni massa fosques).

78 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Les fitxes i/o explicacions corresponents a les diferents unitats de les àrees o àmbits curriculars, elaborats pels/les mestres, han de tenir una presentació polida, sense faltes d’ortografia i amb una estructura correcta gramaticalment i estètica.

Per acompanyar els exercicis o explicacions d’una fitxa o document, només es poden utilitzar aquelles imatges que no estiguin protegides sota la llei de la propietat intel·lectual, que estiguin penjades a la xarxa sota una llicència “Creative Commons” o que s’ofereixin específicament per ser reproduïdes i/o utilitzades a nivell escolar.

No podem fotocopiar, ni totalment ni parcial, cap llibre, revista, quadernet o qualsevol altra edició, en format paper o digital, que no hagi estat elaborat a efectes de ser fotocopiat o reproduït. Vol dir que només podem fotocopiar i/o reproduir, totalment o parcial, aquells llibres, quaderns o altre material editat que indiqui específicament que és “fotocopiable”.

Totes les fitxes o textos de qualsevol tipus, que es lliuren a l’alumnat i han estat elaborats per un/a docent, han d’estar impecables, en tots els aspectes, perquè, d’alguna manera, parlen de la nostra escola i de la nostra manera de fer.

Si algun alumne no porta els llibres, no es podrà fer cap fotocòpia, s’haurà de seure amb un altre company o el mestre/a deixar-li el seu.

B) ELABORACIÓ DE TEXTOS PEL PROFESSSORAT Per elaborar informes, memòries, ressenyes o qualsevol altre tipus de text relacionat amb la gestió i funcionament de l’escola, de forma general, es tindran en compte les pautes següents: 

L’escrit ha de ser gramaticalment correcte i sense faltes d’ortografia.

Marges que cal deixar: LLOC Dalt Baix

ESPAI 2,5 cm. 2,5 cm.

79 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Dreta Esquerra 

2.5 cm. 3 cm.

Tipus de lletra: preferentment “Arial”. S’evitarà utilitzar la tipologia de lletra “Comic Sans MS” en aquests tipus de textos.

Mida de la lletra: LLOC Encapçalament Títol Subtítol Cos

MIDA 10 14 12 12

TIPUS Majúscula Majúscula Majúscula Majúscula / minúscula

COLOR Gris al 80% Negre * Negre * Negre *

*Per confeccionar els diferents textos que es publiquen a la revista de

la

ZER, cal utilitzar gris al 80%, en tot el document. Aquest detall facilitarà la tasca del/la company/a mestre/a que confecciona la revista. 

Interlineat: de forma general s’utilitzarà 1,5, triplicant l’espai entre títol i subtítol i duplicant-ho entre subtítol i text o entre els diferents paràgrafs.

El cos del text serà justificat a la dreta.

Tots els documents de qualsevol tipus, elaborats per un/a docent, han d’estar impecables, en tots els aspectes.

C) ORGANITZACIÓ DE LLIBRETES DE L’ALUMNAT - LLENGÜES: Anglès, Castellà i Català. Quan es treballa amb llibretes de quadrets o pauta Montessori, seguirem les normes següents: 

Respectar els marges.

Escriure la data justificada a l’esquerra del full.

Deixar tres quadrats en blanc després d'escriure la data.

Posar el títol (si s’escau) centrat respecte a la zona d’escriptura.

80 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Començar a escriure, tot deixant tres quadrats o una pauta en blanc entre el títol i el text.

Deixar tres quadrats en blanc entre els enunciats i l’exercici.

Entre línia i línia deixar com a mínim un quadrat en blanc.

Estris: -

CI : Llapis, goma i colors de plastidecors o retoladors per fer els títols. No poden utilitzar bolígraf. La mestra els corregeix amb bolígraf, no importa el color.

-

CM: Bolígraf color blau/negre/verd/roig per als enunciats. Llapis i goma per la realització de les activitats. Poden utilitzar líquid corrector en moderació si s’escau.. Bolígraf per corregir, no importa el color.

-

CS: Bolígraf de color blau/negre/verd/roig per als enunciats. Utilitzaran llapis i goma per a les activitats. Poden utilitzar líquid corrector en moderació si s’escau. Bolígraf per corregir, no importa el color.

- MEDI 

En principi utilitzarem els mateixos criteris d’escriptura que els indicats anteriorment per a les llengües.

Quan s’enganxi alguna il·lustració, foto o fitxa, es procurarà que es faci de forma estèticament correcta (recte, amb separació del text, sense gruixos de pegament,...).

No s’abusarà d’ enganxar fulls. Es prioritzarà que l’alumnat escrigui.

Es pot escriure al quadernet de Medi de CM i CS.

CI farà totes les activitats al llibre de Medi.

- MATEMÀTIQUES 

Escriure la data justificada a l’esquerra del full.

Deixar 4 quadres de distància per escriure l’enunciat de l’exercici.

Deixar 4 quadres de distància per desenvolupar l’exercici.

81 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Per dibuixar els nombres utilitzar 2 quadrats (vertical) aprox.

- ALTRES MATÈRIES 

En principi aplicarem els criteris descrits anteriorment, encara que oberta la modificació i/o ampliació si s’escau, per introduir algun altre aspecte que no ha estat indicat anteriorment.

D) EXÀMENS I NOTES Els exàmens que es van realitzant durant el curs restaran guardats al centre, fins a la fi del curs següent i a disposició d’aquells pares/tutors que vulguin consultar-los. Les notes corresponents als exàmens, proves o controls, seran anotades a l’agenda pels alumnes, utilitzant l’apartat destinat a tal efecte, i hauran de ser presentades als tutors un cop hagin estat signades pels pares o tutors legals. És important portar un control periòdic (que els alumnes ensenyin les notes als seus pares/tutors legals) perquè és una manera

que aquests estiguin informats del

desenvolupament del seu fill/filla i s’eviten sorpreses a la fi de trimestre quan es lliuren les notes trimestrals. E) AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA Els aspectes que s’avaluen són: • Competència discursiva: -

Adequació i coherència

• Competència Lingüística: -

Lèxic (requadre)

-

Ortografia (cercle)

-

Morfosintaxi (subratllat)

• Presentació F) IMPRESOS I PLANTILLES

82 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Tots els documents, ja sigui fulls de programació, ressenyes d’activitats, fulls de tallers...,consten d’un model a seguir que es pot trobar dins de la seva carpeta corresponent, a la “T” amb el nom de model. També podeu trobar altres plantilles de documents de reunions de pares i altres coordinacions al taulell de la sala de reprografia. CLAUSTRES I REUNIONS Les reunions de claustre i coordinacions pedagògiques es realitzaran els dilluns i dimarts de 13:00 a 14:00 hores Els claustres mensuals de ZER es realitzaran el tercer dijous de cada mes de 15:00 a 17:00 hores. A més de l’especificat anteriorment, la directora podrà convocar totes les reunions que consideri convenient per al bon funcionament del centre. PROGRAMACIONS A Educació infantil, s ha de tenir en compte que no s’utilitzen llibres de text, per tant es donarà molta importància a les programacions d’aula. Correspon al mestre/a tutor elaborar i actualitzar, abans de l'inici de curs, les unitats de programació de les diferents àrees, els projectes interdisciplinaris de cicle i les possibles adaptacions en la programació ordinària de l'aula tenint en compte les característiques de l'alumnat. Pel que fa a Educació Primària, s’utilitzen llibres de text a les àrees de català, matemàtiques i medi. És important que el mestre/a tutor s’organitzi bé per tal d’arribar als objectius de final de curs. Dintre l’àrea de medi és farà un projecte cada trimestre, tenint en compte les característiques del grup-classe.

83 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

A l’àrea de castellà, no s’utilitzen llibres i es faran dos programacions competencials per trimestre seguint les diferents tipologies textuals. Totes les activitats i observacions han de quedar enregistrades en format digital i en format paper. La programació ha de ser coherent al llarg de cada cicle i de l’etapa. S’ha de formalitzar per escrit, com a complement del projecte educatiu. En tots els casos ha de contenir annexat el material curricular, necessari per tal que sigui aplicat en un moment de substitució de curta durada: aquest material ha d’estar a disposició de l’equip directiu de manera avançada. La direcció del centre, per la millor organització de les substitucions de curta durada i per garantir l’atenció educativa adequada dels alumnes, preveurà les següents actuacions: - Disposar de material didàctic estandarditzat per àrees i nivells consistent en activitats que els alumnes hagin de realitzar en cas d’absència del mestre. Posteriorment, el material lliurat als alumnes es farà arribar al mestre absent per tal que el tingui en compte en el procés d’avaluació de l’alumne. - Cada mestre ha d’elaborar material complementari de reforç o d’ampliació de les matèries que imparteix. Tota programació ha de tenir una revisió, en funció dels resultats obtinguts pels alumnes després de la seva aplicació. AVALUACIÓ L’avaluació de l’alumnat haurà de ser contínua i global. La finalitat que es persegueix en l’avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. L’avaluació s’ha de dur a terme en referència a l’assoliment de les competències bàsiques. S’ha de tenir en compte també el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne. 

INFORMES.

84 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Els/les tutors/es, després de l'observació sistemàtica recollida en les pautes d'observació, confeccionen un informe personal de l'alumne/a per a cada trimestre, que s'entrega a les respectives famílies i del qual en queda còpia al centre en l'expedient de l'alumne/a.  ENTREVISTA. A més, els/les tutors/es realitzen una entrevista personal amb cada pare/mare de tots/es els/les seus/ves alumnes. Com a constància d'aquesta entrevista es complimentarà el full de registre de l'entrevista que també s’inclourà a la carpeta de dades de l'alumne/a. A final de curs, s’haurà d’haver fet una entrevista amb totes les famílies.  JUNTES D’AVALUACIÓ. Abans de la realització dels informes es procedirà a la junta d'avaluació dels/les tutors/es de cada cicle amb els/les especialistes, a fi de comentar el seguiment de cada un/a dels/les alumnes en les diferents àrees. En aquesta junta d'avaluació els/les especialistes entregaran als/les tutors/es les frases i resultats de les seves observacions per tal que aquests/es les puguin incloure en els seus informes. Als/les alumnes d'educació infantil se'ls confeccionarà l'informe al segon i al tercer trimestre. Al primer trimestre es realitzaran les entrevistes amb les famílies. Si algun/a especialista necessita parlar amb el pare/mare d'algun/a alumne/a, ho farà a través del/la tutor/a que serà qui procedirà a convocar el respectiu pare/mare per a l'entrevista. Igualment, el/la tutor/a si ho creu convenient, pot demanar la presència de l'especialista, que consideri necessari, en l’entrevista a realitzar amb el pare/mare.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ.

85 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Cal tenir en compte que l'avaluació no és només un procés de reflexió i valoració del rendiment de l'alumne, sinó que representa una tasca molt més complexa i els resultats d'aquesta avaluació han de servir també per valorar la pròpia tasca , així com també la correcta elecció dels continguts treballats i l'efectivitat de les unitats de programació amb els seus objectius, activitats i criteris d'avaluació. De la mateixa forma que les activitats d'ensenyament/aprenentatge han de ser adaptades a les capacitats de l'alumne/a i no necessàriament iguals per a tothom, les proves i les activitats d'avaluació han de seguir el mateix criteri, han de ser variades i també adaptades al treball que s'ha exigit a cada alumne/a. La concreció i el desenvolupament del currículum de l’educació primària s’ha d’orientar a l’assoliment per part de tots els alumnes dels objectius d’etapa i a l’adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit.

86 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CAPÍTOL 3. ESCOLA DE POBLE NOU DEL DELTA. SECCIÓ 1. ALUMNAT Aquests apartats exposats a continuació estan més desenvolupats i concretats a les NOF de l’Escola del Poble Nou del Delta. ASSISTÈNCIA 

Un cop l’alumnat està matriculat al centre l’assistència a l’escola és obligatòria

tant per a l’alumnat d’infantil com de primària. Si se sap amb antelació que el xiquet/a no ha d’assistir a l’escola, caldrà avisar al tutor/a a través de l’agenda. El tutor/a comunicarà les absències no justificades a la família. 

Les faltes d’assistència es justificaran totes signant el pare, mare o tutor/a legal, a

l’agenda o bé al full de justificació enviat per la direcció en el cas que l’absència injustificada sigue superior a 3 dies. 

No es podrà assistir a l’escola en cas de tenir alguna malaltia contagiosa,

paràsits, febre, polls... tant per la salut de l’alumne/a afectat com per la resta d’alumnat i professorat del centre. En el cas que l’alumnat tingui polls, no podrà vindre a l’escola fins que el cabell estigui completament nét de polls i llémenes i caldrà comunicar-ho immediatament al professorat, per tal d’avisar a la resta de famílies per a què facin el tractament preventiu. 

Si l’alumnat es posa malalt o es fa mal greu estant al centre trucarem

immediatament a la família, per tal que el vinguin a buscar. 

En el cas d’haver d’administrar alguna medicació s’ha de signar una autorització i

presentar la prescripció i la pauta mèdica a la direcció del centre. Sense prescripció mèdica el centre no administrarà cap medicament. No serveix la recepta. En el cas de què l’alumne/a s’hagi de prendre algun medicament i no es tingui prescripció mèdica, caldrà que la família vingui al centre a donar-li. 

El protocol d’intervenció d’absentisme és el següent: quan es detecta un cas

d’absentisme, el tutor/a parla amb la família. Si la resposta és adequada, haurem solucionat el problema. Si la resposta no és l’adequada, la direcció del centre parlarà amb la família i si així i tot, no és soluciona l’absentisme es derivarà el cas a l’EAP i a Serveis Socials.

87 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Des del centre activem el protocol d'absentisme quan l'alumnat falta un

25% dels dies del trimestre, és a dir, quan setmanalment falta un dia i mig sense motiu justificat. 

Considerem que cal avisar als serveis socials quan l'alumne falta al

centre un 50% dels dies del trimestre sense motius justificats. PUNTUALITAT 

Cal arribar a l’escola amb puntualitat.

Com a màxim es deixaran obertes les portes del centre fins a les 09:05 o 15:05.

L’alumnat i/o familiars que arriben tard, caldrà que expliquen les causes del retard. 

En el cas de retards reiterats i si després de què el mestre/a afectat i tutor/a ho

hagin parlat amb l’alumne/a i família i no hagi millorat la conducta, es comunicarà a la direcció del centre i caldrà que conjuntament amb la família es prenguin les mesures correctores pertinents segons les causes dels retards i segons vinguin donades per part de l’alumnat o de la família. ENTRADES I SORTIDES 

Els voltants de l’escola també és recinte escolar, hem de procurar mantenir-lo net

entre tots/es. No es permet fumar davant i als voltants de l’escola seguint la Llei antitabac 42/2010. 

No anirem amb bicicleta pel lloc que és peatonal. Hi pot haver gent a peu a qui

podem fer mal. 

Entrarem i sortirem de manera ordenada respectant al company/a que tinguem al

davant. 

Cal que l’alumnat entri tranquil a les classes, per tant, us recomanem que els

últims 10 minuts abans d’entrar estiguin fent una activitat tranquil·la i que beguin aigua, es netegin i facin les seves necessitats a casa. 

La mare, pare i/o familiar podran vindre a buscar als seus fills/es a qualsevol

hora, sempre que vinguin personalment a buscar-los, amb previ avís i sigui un motiu justificat per interrompre les hores lectives de l'alumnat: anar al metge, algun servei de reeducació pedagògica...

88 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

En el cas que un alumne/a hagi de sortir del centre de manera rutinària abans de

l’hora de finalització de l’horari lectiu, per què ha d’anar a fer alguna activitat extraescolar a una altra població, caldrà que es faci una instància a la direcció del centre per exposar els motius, demanar permís i deixar constància de què la família es responsabilitza de l’alumne/a dins del període que encara és lectiu. Només s’acceptarà esta situació un dia a la setmana. 

L'alumnat d'infantil i CI sempre ha de vindre acompanyat i també els han de venir

a buscar els familiars. A partir de 3r, prèvia sol·licitud per part de la família i omplint el corresponent full d’autorització l’alumnat pot marxar sol a casa. 

En el cas que algun xiquet/a hagi de marxar amb altres familiars i/o amics/gues

de la família, caldrà avisar prèviament al tutor/a, fent-li arribar una autorització degudament signada pel pare, mare o tutor/a de l'alumne/a a l’agenda. També podeu trucar al centre per avisar. 

És imprescindible avisar. Sinó coneixem a la persona que ve a buscar al

xiquet/a, no el donarem fins que no localitzem a la família via telèfon. ESBARJO 

Aprofitem per beure aigua i anar al WC abans d’anar al pati i mentre estiguem al

pati anirem als lavabos exteriors. En entrar del pati ens rentarem les mans i les dents. L’alumnat de primària ha de portar un necesser que es pugui penjar per ficar el raspall i la pasta de dents. 

A dins de la classe l’alumnat pot anar a beure sempre que ho necessiti i ho fa

amb una gerra on compartim l’aigua de les garrafes que cada família ha portat. 

Durant l’hora d’esbarjo, no entrarem a les aules sense permís.

Entre tots/es procurarem mantenir el pati net, tirant les deixalles i papers a les

papereres. 

En sortir al pati, l’alumnat s’encarregarà de treure les papereres al pati, per tal de

llençar els residus de l’esmorzar i les entrarà en finalitzar el pati i comprovarà que els residus estan ben llençats. 

Si plou o fa fred, podem esmorzar i/o jugar al porxo. Entre el professorat i

alumnat valorarem si volem estar dins o fora. 

Quan entrem de l'esbarjo totes les joguines han de quedar recollides i al seu lloc.

89 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Abans de sortir al pati, l’alumnat anirà a buscar el material esportiu que vol treure

per jugar. En iniciar el curs, escollirem els 3 dies sense material i els 2 dies amb material. El curs 17-18 hem sumat la possibilitat de què l’alumnat d’infantil i cicle inicial pugui treure material de l’ambient de joc simbòlic. 

Recomanem que l’alumnat porti una ronyonera amb “caniques”, xapes, baldufes,

per promoure els jocs tradicionals. 

Cal que l’alumnat reculli tot el material que ha utilitzat i el guardi de manera

ordenada al lloc on va, sota la supervisió del professorat que en aquell moment està al pati. Si el material, en gran part, queda desorganitzat, el dia següent no es podrà utilitzar. DINS EL CENTRE 

Durant les classes procurem no sortir si no és estrictament necessari.

Anirem per dins del centre en silenci i sense córrer pels passadissos, procurant

no molestar als companys/es del centre. 

Cal respectar l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i l’entorn natural de l’escola;

qualsevol alumne/a que, intencionadament, faci malbé les instal·lacions o el material de l’escola o dels companys/es, l’haurà de pagar. HIGIENE – SALUT 

Quan un xiquet/a manifesta símptomes de tenir polls al cap, s’ha d’avisar al

tutor/a i als pares perquè prenguem les mesures oportunes. 

Quan un xiquet/a presenta símptomes de malaltia, és millor que es quedi a casa.

Procurem que l’aspecte físic de l’alumnat sigui net i polit i que assisteixi a

l’escola amb la roba adient. 

Dins l’escola no es permet menjar xiclets, pipes ni llaminadures. És molt

important mantenir una bona higiene dental. 

Fomentarem des de l’escola l’alimentació sana i equilibrada i recomanarem els

esmorzars saludables seguint la Roda dels Esmorzars: fruita, fruits secs, pastes casolanes, entrepans, iogurts i derivats làctics i galetes i cereals. El dia i la combinació d’aliments l’escull la família.

90 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Recordeu que l’esmorzar ha d’anar dins d’una carmanyola per evitar generar

residus i contribuir amb la salut mediambiental. Haureu d’evitar al màxim el paper d’alumini i ser mesurats amb la quantitat de l’esmorzar. 

Per als aniversaris, excursions i celebracions conjuntes amb les famílies, NO

es podrà portar en cap cas coca-coles i derivats, llaminadures, ni regals. Caldrà seguir la roda dels esmorzars i sucs per beure. Es podran preparar entrepans, coques, pizzes i pastissos casolans. Caldrà que aviseu prèviament i recordeu que els aniversaris els celebrem tot l’alumnat del centre. MATERIAL ESCOLAR 

Durant el mesos de setembre i octubre, les famílies pagaran la quota específica

per al material escolar, didàctic i fotocòpies. L’escola serà l’encarregada de comprar el material que es necessiti. 

En iniciar el curs es passarà el llistat de material que les famílies hauran de

portar el qual serà del tipus: tovalloletes, mocadors de paper, raspall de dents, dentífric, got, bata... ÚS DE L’AGENDA 

Tots els alumnes d’Educació infantil i d’Educació primària en tenen.

És una eina que serveix a l’alumnat per organitzar-se i és un mitjà de

comunicació entre les famílies i l’escola. Per això és molt important que es revisi diàriament en arribar a casa. Pot servir per notificar un retard, justificar una absència, recordar les tasques a realitzar, un treball per acabar, una comunicació, convocatòria d’entrevista … i cal estar-ne al corrent i utilitzar-la. 

En el cas que les famílies ens vulgueu comunicar alguna cosa, caldrà que aviseu

als vostres fills/es per a què ens ensenyin l’agenda i caldrà que marqueu la pàgina amb un clip. El professorat del centre, quan us vulguem comunicar alguna cosa ho farem amb una enganxina de colors. 

Les conductes no apropiades dels vostres fills/es així com la comunicació de què

no han realitzat alguna tasca encomanada, seran anotades a l’agenda i caldrà que les retorneu signades, per tal de deixar constància de què les heu vist.

91 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

AUTORITZACIONS SORTIDES PEL POBLE: 

Durant el curs, de vegades sortim pels voltant de l’escola o pel poble a fer

alguna observació i/o activitat concreta. Les famílies signen un full d’autorització per a les sortides que fem pel poble. L'autorització serà vàlida per a tota l’escolarització, però si alguna família vol fer algun canvi ho podrà sol·licitar al tutor/a en iniciar cada curs escolar. 

Abans de fer cada sortida, s’informarà a les famílies, be a l’agenda, whatsapp i/o

en un cartell que es penjarà a la porta de l’escola. SORTIDES FORA DEL MUNICIPI: 

Es farà una autorització concreta per a cada sortida, informant del lloc de

realització, horari, material necessari, petita explicació del què s’ha de veure... Serà imprescindible que l’autorització estigui signada, almenys dos dies abans de fer la sortida. DRET D’IMATGE 

A l’expedient de l'alumnat tenim els fulls d'autorització del dret d’imatge de cada

un d'ells. L'autorització serà vàlida per a tota l’escolarització. Si alguna família vol fer algun canvi, ho sol·licitarà al tutor/a. Es recordarà a la reunió d’inici de cada curs escolar. o El dret d’imatge inclou fotos i vídeos que seran utilitzades amb finalitats pedagògiques a l’aula, en projectes externs que participem, en activitats de bones pràctiques i a la web del centre: http://agora.xtec.cat/escoladelpoblenoudeldelta, per tal que les famílies pugueu veure les activitats que realitzem i tingueu les imatges dels vostres fills/es i al mateix temps fer-ne difusió del centre.

92 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA: PLATAFORMA G-SUITE 

La plataforma G-Suite és un servei que proporciona google que ens permet

adquirir noves eines de treball amb l’alumnat i recursos digitals: correu electrònic, Drive, Docs, Slides, Play, Sites... També treballarem amb les eines de google apps for education. 

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre

educatiu. El centre no es fa responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels continguts per part de l’alumnat: l’alumne/a serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts. OBJECTES DE VALOR 

L’Escola no es fa responsable dels objectes de valor que pugui portar l’alumnat.

No es permet portar al centre: consoles, telèfons mòbils, càmera de fotografia..., a no ser que es demanen per a alguna activitat concreta.. DEL TREBALL PERSONAL 

L’alumnat de CM i CS ha de responsabilitzar-se de portar cada dia els estris

personals de treball: carpetes, agenda o qualsevol altre material que se’ls hagi encomanat, segons les activitats que tenen a l’horari. L’alumnat de CI també ha de ser igual de responsable, però entenem que cal més l’acompanyament de la família. 

Si un alumne/a no assisteix a classe, s’ha d’assabentar del què s’ha fet i posar-

se al dia. DE CONDUCTA PERSONAL 

Serem respectuosos amb nosaltres mateixos i amb els altres: mestres,

companys/es, famílies, persones que ens vinguin a visitar, a fer tallers..., amb tothom.

93 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Deixarem que la persona que parla acabi d’explicar el que està dient.

Tindrem cura de les expressions verbals segons amb qui estiguem parlant.

Respectarem als companys/es sent sensibles a no destorbar-los i ajudant-los

quan ho necessiten. 

Mostrarem una actitud d’ordre i respecte envers els materials.

Recollirem la classe i l’endreçarem abans de marxar, així com mantindrem en

ordre els espais de l’escola: wàters, rebedors, espai de material, porxo... CRITERIS D’AVALUACIÓ 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat la considerem com a

part integrant de les activitats educatives. L’avaluació serà personalitzada i s’adaptarà a les necessitats de cada alumne/a, atenent a la diversitat. 

L'avaluació de l'alumnat serà contínua i global, tenint en compte les tres fases

d’avaluació: inicial, formativa i final. La finalitat que es persegueix amb l'avaluació és detectar els avenços i les dificultats tant bon punt es produeixen, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge o bé el professorat pugui modificar aspectes metodològics. 

L’avaluació dels i les alumnes prendrà en consideració els diferents elements del

currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç progressiu demostrat per l’alumne/a. Es posarà especial cura al caràcter formatiu de l’avaluació. Per això es fomentaran les activitats d’autoavaluació i de coavaluació i es facilitarà el coneixement previ dels criteris d’avaluació. Caldrà, a més, garantir als alumnes un retorn qualitatiu dels resultats assolits, per implicar-los en el seu procés d’aprenentatge. Decret 119/2015 article 15. Per avaluar l’alumnat a nivell general, es tenen en compte els següents aspectes: 

Nivell inicial de l’alumne/a. Partim dels seus coneixements previs.

-

L’esforç i el treball personal diari, tant el que realitza a l’escola com les feines que

ha de portar de casa. -

El desenvolupament i adquisició de les competències bàsiques.

94 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

-

La confecció i presentació de dossiers i treballs.

-

El resultat de les activitats continues d’avaluació dels aprenentatges.

-

L’actitud, el comportament, l’interès i la participació.

Tots aquests aspectes tenen la seva importància i es tenen en compte en el moment de fer les avaluacions individuals. SECCIÓ 2. MESTRES ASSISTÈNCIA 

Cal que el professorat compleixi el seu horari laboral, incloent-hi les hores de

permanència i les 7.5 h setmanals que no necessàriament s’han de fer al centre. o En el cas que es detecti que un mestre/a no realitza les 7,5 h setmanals a casa o les que li pertoquin segons la jornada, la direcció ho parlarà amb ell/a per fer-li entendre la importància del treball de preparació, seguiment, avaluació i correcció. En el cas de què el mestre/a continuï amb la mateixa actitud es comunicarà a la inspecció i caldrà que el mestre/a realitzi les hores de treball al centre. Si l’actitud

persisteix es procedirà a l’obertura d’un

expedient disciplinari. 

El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert a

la programació general del centre. També està obligat a assistir als claustres, consells escolars, a les reunions de cicle o altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin convocades per la direcció. 

Durant les hores de permanència no es pot sortir del centre. Si es vol sortir s’ha

de demanar a la Direcció del centre el pertinent permís i justificar-lo, com qualsevol altra hora de classe. 

Caldrà sol·licitar a la direcció el full per comunicar i justificar les faltes

d’assistència amb suficient antelació. 

En cas de no poder assistir a classe i que no hagi estat prèviament sol·licitat

mitjançant un permís, aviseu el més aviat possible. Posteriorment, omplireu el full

95 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

“Justificació de faltes d’assistència” (lletra P: carpeta professorat) i l'entregareu a la Directora. Recordeu que heu de presentar un justificant sempre que sigui possible. 

Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits.

Els permisos s’han de demanar sempre amb l'antelació suficient per poder

programar les substitucions. S’ha d’omplir el full “Sol·licitud de permís” (lletra P: carpeta professorat) i entregar-lo a la Directora. S’ha de presentar un justificant. 

Els mestres itinerants justificaran les faltes i sol·licitaran els permisos a la

direcció de la ZER. FALTES D’ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT 

El professorat ha de portar un control diari de l’assistència de l’alumnat. El tutor/a

realitzarà les graelles del control d’assistència seguint el model del curs anterior: lletra P: carpeta faltes d'assistència de l'alumnat. o

El llistat estarà penjat a la classe al tauler de l’alumnat i cada mestre/a

que estigui amb l’alumnat a primera hora del matí i de la tarda, serà el responsable del control d’assistència. Normalment, és un càrrec que també realitza l’alumnat, però el docent és l’últim responsable. o

En acabar cada mes caldrà que el mestre tutor/a entregui el llistat a la

Direcció del centre. Caldrà que l'alumnat justifiqui la falta o el retard. ENTRADES I SORTIDES 

Cada mestre tutor/a o especialista és responsable del grup que li pertoca, per

tant, seran els responsables de fer les entrades i sortides de l'escola. 

La mare, pare i/o familiar podran vindre a buscar als seus fills/es a qualsevol

hora, sempre que vinguin personalment a buscar-los, amb previ avís i sigui un motiu justificat per interrompre les hores lectives de l'alumnat: anar al metge, algun servei de reeducació pedagògica... 

L'alumnat d'infantil i CI sempre ha de vindre acompanyat i també els han de

venir a buscar els familiars. A partir de 3r, prèvia sol·licitud per part de la família i omplint el corresponent full d’autorització l’alumnat pot marxar sol a casa.

96 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

o

Caldrà que el o la mestra que tingui alumnat de 3r tingui en compte

l'autorització de les famílies. L'autorització s'haurà de guardar a les carpetes de l'alumnat que hi ha al despatx de Direcció. 

En el cas que algun xiquet/a hagi de marxar amb altres familiars i/o amics/gues

de la família, caldrà avisar prèviament al tutor/a, fent-li arribar una autorització degudament signada pel pare, mare o tutor/a de l'alumne/a a l’agenda. Caldrà que els tutors/es recordin a les famílies que firmin el full d’autorització. També es pot trucar al centre per avisar. o

És imprescindible avisar. Sinó coneixem a la persona que ve a buscar

al xiquet/a, no el donarem fins que no localitzem a la família via telèfon. 

L’alumnat podrà anar al wàter sempre que tingui una necessitat fisiològica.

Es demana màxima puntualitat i no arribar quan els i les alumnes ja han entrat ni

sortir abans que l'alumnat, sense causa justificada. SORTIDES PEL POBLE: 

Durant el curs, de vegades sortim pels voltant de l’escola o pel poble a fer

alguna observació i/o activitat concreta. Les famílies signen un full d’autorització per a les sortides que fem pel poble. L'autorització serà vàlida per a tota l’escolarització, però si alguna família vol fer algun canvi ho podrà sol·licitar al tutor/a en iniciar cada curs escolar. 

Abans de fer cada sortida, s’informarà a les famílies, be a l’agenda, whatsapp i/o

en un cartell que es penjarà a la porta de l’escola. SORTIDES FORA DEL MUNICIPI: 

Es farà una autorització concreta per a cada sortida, informant del lloc de

realització, horari, material necessari, petita explicació del què s’ha de veure... Serà imprescindible que l’autorització estigui signada, almenys dos dies abans de fer la sortida. 

Les sortides han d’estar contemplades a la Programació General Anual i

aprovades pel Consell Escolar.

97 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Cal que cada mestre/a que vulgui realitzar una sortida pel poble o a un altre municipi, es responsabilitzarà d’elaborar la nota informativa per a les famílies, bé en paper o per whatsapp. Caldrà que se li comuniqui la sortida a la Direcció i que se li ensenyi la nota abans de ser repartida a l’alumnat. El model de nota està a la lletra p, carpeta de documents model o se li demana a la direcció del centre. ESBARJO Cada matí els/les alumnes tenen mitja hora d'esbarjo de 10:30 a 11:00 /, període en el qual els i les mestres que estan al centre i així consta en el seu horari, vigilen l’alumnat i aprofiten per comentar les incidències puntuals que es puguin produir. Durant l’hora d’esbarjo, no entrarem a les aules sense permís. Aprofitem per beure aigua i anar al WC abans d’anar al pati i mentre estiguem al pati anirem als lavabos exteriors. En entrar del pati ens rentarem les mans i les dents. L’alumnat de primària ha de portar un necesser que es pugui penjar per ficar el raspall i la pasta de dents. A dins de la classe l’alumnat pot anar a beure sempre que ho necessiti i ho fa amb una gerra on compartim l’aigua de les garrafes que cada família ha portat. La posició del professorat durant el temps d’esbarjo vindrà donada segons on estigui jugant l’alumnat, per tant, serà una posició dinàmica i no estàtica en un punt concret. Entre tots/es procurarem mantenir el pati net, tirant les deixalles i papers a les papereres. Quan entrem de l'esbarjo totes les joguines han de quedar recollides i al seu lloc. El professorat que està al pati és l’encarregat de supervisar que l’alumnat recull i deixa ben endreçat el material del pati, així com el material que ha tret. En el cas hipotètic que l’alumnat deixi bona part del material desendreçat, el dia següent no en podrà agafar. El professorat que surt al pati, en entrar, és el màxim responsable de què les portes queden tancades. Per la seguretat de l’escola és molt important que es compleixi aquesta norma. Si plou o fa fred, podem esmorzar i/o jugar al porxo. Entre el professorat i alumnat valorarem si volem estar dins o fora.

98 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

CURA DEL RECINTE ESCOLAR 

Com és natural, els mestres seguiran la mateixa normativa que els/les alumnes

dels quals en seran exemple, a l'efecte de conservar les instal·lacions escolars i la seva neteja, procurant que els xiquets i xiquetes no mengin xiclets, pipes, etc dins del recinte escolar i conservin les seves instal·lacions, principalment lavabos i wàters. Així com tenir cura que no es tirin papers pel terra, pati inclòs, cridant l'atenció a tot aquell que ho faci. 

A cada aula gaudim d’una biblioteca. Caldrà que cada mestre/a que la utilitzi o

la utilitzi l’alumnat mentre estan amb ell/a, en sigui el responsable de què la biblioteca quedi endreçada després del seu ús. ORGANITZACIÓ INTERNA 

Per aconseguir un bon funcionament del centre educatiu i tenir cura de totes les

seves instal·lacions, és necessari que tots els membres del claustre participem en les tasques que ens són comunes: o

Espais comuns: 8 són els espais que podem compartir a l'escola, un

n’és la sala de mestres, reunions i menjador. Els altres són les 2 aules, els 2 wàters, els 2 espais de materials i el pati. Hem de procurar fer-nos responsables entre tots d’estos espai. 

A les últimes hores de les tardes haurem de deixar les finestres tancades,

persianes baixades, cadires al lloc, llums apagades, ordinadors tancats... El mestre/a responsable serà el que està a la classe. o

En cas d’utilitzar el telèfon del centre per fer trucades personals, s'ha

de tenir cura d'anotar-les en el full que es troba a secretaria a l'efecte que posteriorment es pugui calcular el cost de les mateixes quan arribi la factura telefònica. o

El professorat no podem fer ús del mòbil en hores lectives, és a

dir, quan estem amb alumnes, si no és un cas urgent o com a substitut de l’ordinador d’aula quan internet no funciona al centre. Tampoc es podran utilitzar els telèfons mòbils durant el temps de coordinacions, reunions i claustres.

99 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

o

Les hores lectives hem d’estar pendents de l’alumnat. Atendre’ls quan

reclamin la nostra ajuda. Som els seus guies. FOTOCÒPIES – IMPRESSIONS 

Cada mestre/a pot fer ús de la fotocopiadora per a tasques docents. Si la

d'utilitzar per a ús personal, cal que ho comuniqui a la Direcció del Centre. Només en casos d’urgència es podran fer fotocòpies o imprimir documents per als altres centres de la ZER. 

Recordeu que la fotocopiadora fa la funció d'impressora, per tant, caldrà tindre

en compte a l'hora d'imprimir els documents en color si realment és necessari. La còpia en color val el mateix si el full només té una lletra en color com si és una fotografia de tota la pàgina. Caldrà vigilar l'ús de les fotocòpies en color i seleccionar l'opció de blanc i negre. 

En el cas que la fotocopiadora s'enganxi, no l'heu d'intentar arreglar. Heu

d'avisar a la Direcció del Centre. 

Vigileu amb les impressions que realitzeu. Sempre que tingueu problemes amb

una impressió, anul·leu el document i informeu de l’incident a la Directora. 

Els paquets de fulls estan a sota de la fotocopiadora i els fulls de color a l'armari

gran de la sala de mestres. Caldrà que cada mestre/a vagi reposant els fulls de les fotocopiadores i impressores, ja que no es recarreguen soles. 

Cal imprimir en l'opció de doble cara, per tal de reduir el consum de fulls. Caldrà

que els fulls en què les impressions ens surtin malament es guarden en una safata que hi ha a la prestatgeria del costat de l’armari i després s'utilitzin per l'altra cara. o

Els i les mestres que es quedin a dinar a l'escola podran fer-ho a la sala

de mestres tenint en compte de deixar-la en l'ordre correcte en haver acabat de dinar. També cal netejar bé la taula. Hi ha un microones de l’escola que s’ha de tenir en compte d’anar-lo netejant. 

Qui utilitzi els ordinadors durant l’última sessió del dia caldrà que els deixi tots

apagats.

100 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Totes les anomalies que es detectin en el funcionament dels ordinadors caldrà

comunicar-les al coordinador/a d’Informàtica, a la directora del centre i anotar-ho al full d’incidències. ORDINADORS 

Els ordinadors es poden iniciar amb usuari argo o prof. L'usuari argo és per a

que l'utilitzi l'alumnat, ja que d'esta manera poden accedir a la lletra T i no a la P, que és la del professorat. Per entrar a argo, s’ha d’escriure argo i contrasenya argo. Per entrar a l'ordinador i poder utilitzar la lletra P (professorat), cal que escrigueu com a usuari “prof” i contrasenya “prof”. 

No utilitzeu el Messenger al centre, ni descarregueu programes. Si heu d'utilitzar

un port usb “llapis de memòria”, cal que us assegureu que no té virus i abans d’obrirlo cal passar-li l’antivirus. 

En el cas que un ordenador no funcioni caldrà que anoteu el problema que té al

full d'incidències que hi ha penjat al suro de l'aula d'informàtica i comunicar-li a la Direcció del centre. 

Caldrà que cada mestre/a que utilitzi els ordenadors és responsabilitzi en

apagar-los. Per tant, abans de marxar del centre, caldrà que apagueu l'ordenador que heu utilitzat. És imprescindible donat que sovint marxa la llum del poble. 

Un dels ordenadors és el servidor, el qual no es pot utilitzar, ni apagar mai.

Cal deixar els portàtils carregant-se quan se n’ha fet ús, per tal que estiguin

carregats per al seu pròxim servei. Si no es pot fer, cal avisar de què no hi ha bateria i un altre mestre el carregarà. 

El mestre/a que estigui a la classe amb l’alumnat serà l’encarregat/da de

recordar-ho a l’alumnat.

101 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

MATERIAL ESCOLAR  Durant el mesos de setembre i octubre, les famílies pagaran la quota específica per al material escolar, didàctic i fotocòpies. L’escola serà l’encarregada de comprar el material que es necessiti. Per tant, no s’ha de demanar material de papereria a l’alumnat. 

En iniciar el curs es passarà el llistat de material que les famílies hauran de

portar el qual serà del tipus: tovalloletes, mocadors de paper, raspall de dents, dentífric, got, bata...  Cal que tot el professorat conegui on està el material. Cada mestre/a n’és el responsable d’anotar al full de comanda de la sala de mestres, el material que s’ha acabat o s’adona que fa falta.  En el cas que un mestre/a vulgui algun material que no estigui al centre, el podrà anar a comprar i després se li abonarà la factura.

DEURES 

Tot el professorat de l’escola seguirà els mateixos criteris consensuats pel que fa

a encomanar tasques a realitzar a casa. Aquestes tasques seran encomanades de manera puntual i només en aquells casos que sigui necessari o l’escola així ho consideri. Aniran dirigits a connectar la vida escolar a la vida familiar i seran motivadors, complementaran les tasques escolars i no seran repetitius. 

Com a deures, es proposarà a l’alumnat que realitzi a casa activitats de reflexió

o valoració que els serviran per assimilar i/o reforçar els aprenentatges que s’han realitzat a la classe, per tal de fomentar l’hàbit de treball a casa: acabar activitats, buscar informació... Fomentarem el treball del plaer per la lectura a través de revistes o diaris i de l’escriptura proposant l’escriptura setmanal d’una redacció o diari personal. o

És d’importància el compromís que les famílies van adquirir amb el

centre en el moment que van signar la Carta de Compromís Educatiu. Recull de tasques possible a realitzar a casa. Cal tenir en compte l’edat i el nivell de l’alumne/a per tal d’encomanar-les:

102 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Reflexió de què hem fet, com i per què ho hem fet.

Què he après?

Diari personal.

La maleta viatgera: contes, jocs, llibres...

El conte del cap de setmana a infantil i el llibre per llegir a primària.

Recerca d’informació guiada.

Propostes a realitzar en família lligades a tradicions i/o projectes d’aula.

Recomanacions lligades a desenvolupar el plaer per la lectura: diaris, revistes...

Activitats amb valor afegit: aquelles que poden ampliar allò treballat a l’escola

(entrevistes, recopilació d’imatges o materials, recerca d’informació, visites, excursions, jocs, ...) 

En tot cas, es prioritzaran aquelles tasques que l’alumnat pugue realitzar a casa

sense perill de resultar una font de desigualtat. 

En el cas que algun alumne/a en particular necessiti practicar algun contingut de

manera puntual a casa, el professorat podrà encomanar, a títol individual, alguna tasca específica sent el temps coherent amb l’edat de l’alumne/a. 

Caldrà que tutors i especialistes es comuniquen a l’hora de proposar tasques a

l’alumnat perquè la suma de totes no tingui una durada excessiva. NORMES D’ELABORACIÓ

I ORGANITZACIÓ

DE TEXTOS

I MATERIAL

ESCOLAR A) ELABORACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR Per preparar material escolar, cal tenir en compte els següents punts: 

Els fulls de treball i/o explicacions sobre àrees o àmbits curriculars elaborats pel

professorat, han de tenir un contingut adequat per al nivell i àrea/àmbit que es treballa. o

Han de tenir una presentació polida, sense faltes d’ortografia i amb una

estructura correcta gramaticalment i estètica. 

Han de ser entenedores per a l’alumnat, tant pel que fa referència al text que

conté com a les il·lustracions que l’acompanyen (ni massa clares ni massa fosques).

103 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Si hi ha fotografies caldrà fer-les de la mida més gran possible i a color.

Per acompanyar els exercicis, explicacions, fulls de treball o documents, només

es poden utilitzar aquelles imatges que no estiguin protegides sota la llei de la propietat intel·lectual, que estiguin penjades a la xarxa sota una llicència “Creative Commons” o que s’ofereixin específicament per ser reproduïdes i/o utilitzades a nivell escolar. 

No podem fotocopiar, ni totalment ni parcial, cap llibre, revista, quadernet o

qualsevol altra edició, en format paper o digital, que no hagi estat elaborat a efectes de ser fotocopiat o reproduït. o

Vol dir que només podem fotocopiar i/o reproduir, totalment o parcial,

aquells llibres, quaderns o altre material editat que indiqui específicament que és “fotocopiable”. 

Tots els fulls de treball o textos de qualsevol tipus, que es lliuren a l’alumnat i han

estat elaborats per un/a docent, han d’estar impecables, en tots els aspectes, perquè, d’alguna manera, parlen de la nostra escola i de la nostra manera de fer. B) ELABORACIÓ DE TEXTOS PEL PROFESSSORAT Per elaborar informes, memòries, ressenyes o qualsevol altre tipus de text relacionat amb la gestió i funcionament de l’escola, de forma general, es tindran en compte les pautes següents: 

L’escrit ha de ser gramaticalment correcte i sense faltes d’ortografia.

Cal utilitzar el full model, lletra P, on l’encapçalament ja ve donat: identificació del

centre, logotip i eslògan segons les mides i proporcions que marca el Programa d'identificació visual (PIV), que és el manual que fixa les normes gràfiques de senyalització i identificació visual de la Generalitat de Catalunya. Aquestes normes regulen com ha de ser la identificació de la diferent tipologia d'elements: cartells, segells, sobres, papereria, etc.

104 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Marges que cal deixar: LLOC Dalt Baix Dreta Esquerra

ESPAI 2,5 cm. 2,5 cm. 2.5 cm. 2.5 cm.

Tipus de lletra: preferentment “Arial”. S’evitarà utilitzar la tipologia de lletra

“Comic Sans MS” en aquests tipus de textos. 

Mida de la lletra:

LLOC Encapçalament Títol Subtítol Cos

MIDA 10 14 12 12

TIPUS Majúscula Majúscula Majúscula Majúscula /

Alineació Dreta Centrat Justificat/ centrat Justificat

Interlineat Senzill 1.5 1.5 1.5

COLOR Gris al 80% Negre * Negre * Negre *

minúscula C) ORGANITZACIÓ DELS FULLS DE L’ALUMNAT L’alumnat utilitza fulls individuals blancs, de pauta Montessori, dues línies de diferents amplades i fulls de quadres per a matemàtiques. Els fulls es guarden a dins de cada carpeta segons l’ambient que sigui o taller. Les carpetes són de colors diferents i els mateixos per a infantil i primària: tallers morada, ambient matemàtic roja, ambient experimentació groga, ambient anglès taronja, ambient hort verda, projecte blava i ambient musical amb una carpeta amb fundes transparents. Quan es treballa amb fulls de dues línies i quadres seguirem les normes següents: 

Respectar els marges.

Escriure la data llarga justificada a l’esquerra del full. La data curta s’escriurà a la

dreta del full. 

Deixar una o dos línies en blanc després d'escriure la data.

Escriure el títol, si s’escau, centrat respecte a la zona d’escriptura.

Començar a escriure, tot deixant una línia en blanc entre el títol i el text. 105 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Deixar una línia en blanc entre els enunciats i l’exercici.

Quan es fa un exercici de frases, deixar una línia en blanc entre frase i frase. Quan es treballa amb fulls de quadres seguirem les normes següents:

Escriure la data llarga justificada a l’esquerra del full i la data curta a la dreta.

Deixar 4 quadrats en blanc després d'escriure la data.

Deixar 4 quadres de distància per escriure l’enunciat de l’exercici.

Deixar 4 quadres de distància per desenvolupar l’exercici.

Començar a escriure, tot deixant tres quadrats o una pauta en blanc entre el títol

i el text. 

Per dibuixar els nombres utilitzar 2 quadrats (vertical) aprox.

Quan es fa un exercici de frases, deixar com a mínim un quadre en blanc entre

frase i frase. 

Estris i ús: L’alumnat d’infantil i cicle inicial comparteix tot el material que és comú i es troba per la classe amb safates i paneres. L’alumnat de CM i CS té un estoig amb el material d’ús individual més habitual. La resta de material també és conjunt. -

CI - CM - CS: Llapis, goma o bolígraf d'esborrar de color blau/negre/roig. Negre per a la data i els enunciats, roig per als números, guions, símbols i subratllar els títols. Blau per a la resposta, explicació, redacció. Bolígraf verd per corregir. Retolador negre per resseguir els títols i algunes frases.

Quan s’enganxi alguna il·lustració, foto o fitxa, es procurarà que es faci de forma estèticament correcta (recte, amb separació del text, sense gruixos de pegament,...). Per enganxar utilitzarem un paper en brut com a suport per no embrutar la taula ni el paper.

Tots els i les mestres utilitzarem els mateixos criteris d’escriptura per a tots els

escrits que realitzem a l’aula sigui quin sigui el tema que estiguem treballant.

106 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Queda oberta la modificació i/o ampliació si s’escau, per introduir algun altre

aspecte que no ha estat indicat anteriorment. D) AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA Els aspectes que s’avaluen són: • Competència discursiva: - Adequació i coherència • Competència Lingüística: - Lèxic (forma muntanya - Ortografia

)

(subratllat ___________ )

- Morfosintaxi (requadre

)

• Presentació Correcció dels exercicis de l'alumnat: Tot el professorat haurà de corregir amb bolígraf verd, NO amb bolígraf roig. Els podeu demanar a la Direcció en començar el curs. A l'hora de corregir ho haurem de fer amb bones preguntes que facin que l'alumnat reflexioni sobre allò que ha escrit, per tal que ho corregeixi. NO hem de corregir per damunt del que l'alumne/a ha escrit erròniament. Ells són els protagonistes d'allò que han escrit, estigui bé o estigui malament. Si els exercicis estan bé, caldrà que l'alumne se'ls torni a mirar per adonar-se de què la resposta que havia ficat o el procés que ha fet era la correcta. F) IMPRESOS I PLANTILLES A la carpeta “P” hi ha diverses carpetes que el professorat ha de conèixer: 

Carpeta Documents de centre: Pla Anual, Memòria, Projecte Educatiu,

Lingüístic, Currículums, NOF, permisos... Cal recordar que els documents de centre

107 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

no poden sortir del centre sense previ permís de la direcció, per tant, no es podran copiar a cap llapis, ni enviar per correu. 

Carpeta Plantilles on es poden trobar exemples dels documents de

funcionament i gestió: notes per a les famílies, fulls assistència, fulls programació setmanal, programació unitat didàctica, full valoració sortides... 

Carpeta Pautes textos: recull de documents que ens donen instruccions de com

fer els fulls de treball dels ambients tallers, del projecte, les redaccions, els powers, descripcions, correu electrònic... Són els mateixos per a l’alumnat que per al professorat. 

Els models de fulls de treball de l’alumnat es poden trobar a la P del curs

anterior, dins de professorat i la carpeta que convingui. CLAUSTRES I REUNIONS Les reunions de claustre i coordinacions pedagògiques es realitzaran dins de les hores de permanència i cada curs escolar variarà en funció del nombre de mestres que siguem. Es prioritzarà com a mínim poder fer 1 dia de claustre i 1 dia de coordinació pedagògica, el dia que estiguem el màxim de mestres al centre. Fins ara ha estat el dimecres i el dijous. Els claustres mensuals de ZER es realitzaran el tercer dijous de cada mes de 15:00 a 17:00 hores. A més de l’especificat anteriorment, la directora podrà convocar totes les reunions que consideri convenient per al bon funcionament del centre. Al primer Claustre que realitzem, si el mestre/a representant al Consell Escolar ha canviat, automàticament el nou mestre/a passarà a ser el representant de mestres al Consell Escolar. És fàcil d’entendre, ja que al centre en plantilla només som dos mestres i dos són els mestres que formen el Consell Escolar. Al mateix temps cadascun representa dos papers: mestre i secretari/a i mestre/president/a. Quan es realitzi el primer consell escolar del curs per presentar la PGA, també es constituirà el nou consell escolar.

108 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

PROGRAMACIONS Tenint en compte que no s'utilitzen llibres de text, tenen una cabdal importància les programacions d'aula. Correspon als i les mestres de cada grup elaborar i actualitzar, durant l'inici de curs, les programacions de cada àmbit, segons les anotacions i valoracions del curs anterior i recollides a les mateixes programacions. La programació ha de ser coherent al llarg de cada cicle i de l’etapa. S’ha de formalitzar per escrit, com a complement del projecte educatiu. En tots els casos ha de contenir annexat el material curricular, necessari per tal que sigui aplicat en un moment de substitució de curta durada: aquest material ha d’estar a disposició de l’equip directiu de manera avançada. - Cada mestre ha d’elaborar material complementari de reforç o d’ampliació de les matèries que imparteix. Tota programació ha de tenir una revisió, en funció dels resultats obtinguts pels alumnes després de la seva aplicació.  Entenem la programació com la planificació de la tasca educativa adreçada als i les alumnes de cada cicle de l'etapa, que comporta la concreció, distribució i temporització al llarg de cada cicle de les capacitats – competències, dels objectius, continguts i criteris d'avaluació.  En la programació l'avaluació no pot quedar limitada a la identificació del que s'ha après. És essencial que es programi també la pràctica de l'avaluació formativa, entesa com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los.  Així mateix, també s'han de prendre decisions en relació a les opcions metodològiques, organitzatives i d'atenció a la diversitat de tot l'alumnat i amb les connexions entre les diferents àrees.

109 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

 El professorat caldrà que en iniciar el curs revisi les programacions dels cursos anteriors i en faci la proposta de planificació per al curs actual.  Les temporalitzacions caldrà que s'entreguen a la direcció del centre en iniciar el curs i les programacions modificades s'entregaran en finalitzar cada trimestre. En finalitzar el curs, durant el mes de juny caldrà entregar a la Direcció totes les programacions. L'escola, a la lletra p, dins del curs corresponent disposa d'unes graelles de programació que seran el model a seguir, així com materials de suport per poder elaborar les programacions. Treball d'etapes: Intentarem fer el màxim d'activitats entre les etapes d'Infantil i Primària. Les festes tradicionals seran un bon moment per compartir tallers conjunts, la setmana familiar, així com també les activitats complementàries, les sortides i l'hora dels padrins i padrines de lectura. Carpeta d'aula: Caldrà que cada mestre/a tingui a l'aula una carpeta on vagui recollint els fulls de treball que es realitzen a l'aula, fulls de seguiment, criteris d'avaluació...., i tot allò que vosaltres cregueu convenient. En finalitzar cada trimestre caldrà organitzar la informació de la carpeta i adjuntar a la programació. Cal fer una còpia de tots els fulls de treball que es facin i deixar-los també a la lletra P. AVALUACIÓ L’avaluació de l’alumnat haurà de ser contínua i global. La finalitat que es persegueix en l’avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. L’avaluació s’ha de dur a terme en referència a l’assoliment de les competències bàsiques. S’ha de tenir en compte també el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne. Entenem l’avaluació com a reguladora de tot el procés d’ensenyamentaprenentatge i ha de ser coneguda i coordinada per tot el professorat. Ha de 110 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges. És una eina bàsica que ha de permetre determinar el grau en què es van aconseguint les intencions educatives i ha de donar elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent per aconseguir canvis i millores en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Ha de ser una part fonamental en la programació, en el disseny i la realització de les activitats d’aprenentatge. Ha de permetre que l’alumnat conegui i contrasti l’assoliment aconseguit de les competències que són l’objectiu de l’aprenentatge, a través de l’anàlisi de tot el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Alhora, ha de fomentar la participació de l’alumnat que haurà d’implicar-se essent conscient i reflexionant sobre què aprèn, està aprenent o ja ha après, i intervenint en la recerca de solucions a les seves dificultats d’aprenentatge. Ha de tindre en compte tant la participació individual com col·lectiva i contemplar la valoració independent d’aquests dos tipus de participació en les activitats de grup. Cal utilitzar la diversitat d’instruments d’avaluació: discussions en gran i en petit grup, preguntes i respostes orals, treballs individuals i en petit grup, exposició a l’aula dels treballs, problemes o investigacions fetes, realització de proves, etc. El coneixement explícit per part de l’alumnat dels criteris de correcció de cada instrument, alhora que facilita l’aprenentatge, dóna eines per a nous aprenentatges. Tots aquests instruments es complementen i proporcionen informació al professorat i a l’alumnat i han de ser utilitzats en tots els moments del procés amb la finalitat de detectar, seguir, regular i retroalimentar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.  INFORMES TRIMESTRALS Els tutors/es, després de l'observació sistemàtica i formativa recollida en les pautes d'observació, confeccionen un informe personal de l'alumne/a per a cada trimestre, que s'entrega a les respectives famílies i del qual en queda còpia al centre en l'expedient de l'alumne/a.

111 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Tant al parvulari com a la primària, s'entregaran tres informes un per a cada trimestre i també es farà una entrevista amb les famílies per comentar l'informe escrit i afegir aquelles valoracions que a nivell escrit no s'han contemplat. Com a constància d’esta entrevista també es complimentarà el full de registre de l'entrevista i s'inclourà a la carpeta de dades de l'alumne/a. Caldrà que cada mestre/a especialista entregui els continguts avaluats per a cada informe abans de la data límit que la Directora els comunicarà. Hauran d'introduir les valoracions a dins dels informes que estaran a la lletra P dins de la carpeta d'avaluació de cada trimestre. Caldrà fixar-se amb el tipus de lletra, mida... 

Caldrà que l’últim dia que estiguem amb l’alumnat, puguem dedicar un temps a

què cada xiquet/a es miri els comentaris de l’informe i els comenti amb el o la mestra corresponent. ENTREVISTA Reunions col·lectives amb les famílies: Realitzarem una reunió col·lectiva durant els primers 15 dies d’octubre i una abans d'anar de colònies. Sempre que les famílies ho creguin oportú poden proposar de fer-ne alguna altra. Entrevistes individuals amb les famílies: 

3 seran les trobades amb les famílies. Les dues primeres les realitzarem abans

de l'entrega de l’informe i l’última segons convingui al mes de juny. o

Utilitzeu el full de registre d’entrevista que està a la lletra P o a la carpeta blava: carpeta amb el nom entrevistes amb les famílies. Signeu-lo i arxiveu-lo a la carpeta corresponent de cada alumne/a.

o

El tutor/a és qui ha de realitzar l’entrevista, però ho pot fer acompanyat de qualsevol altre mestre/a que intervingui amb l’alumne/a.

En el cas de l’alumnat de P3 o de nova incorporació al centre, es realitzarà una

entrevista més durant la primera quinzena del mes d’octubre, per tal d’intercanviar impressions. 

JUNTES D’AVALUACIÓ

112 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Abans de la realització dels informes es procedirà a la junta d'avaluació dels/les tutors/es de cada cicle amb els/les especialistes, a fi de comentar el seguiment de cada un/a dels/les alumnes en les diferents àrees. En aquesta junta d'avaluació els/les especialistes entregaran als/les tutors/es les frases i resultats de les seves observacions per tal que aquests/es les puguin incloure en els seus informes. Si algun/a especialista necessita parlar amb el pare/mare d'algun/a alumne/a, ho farà a través del/la tutor/a que serà qui procedirà a convocar el respectiu pare/mare per a l'entrevista. Igualment, el/la tutor/a si ho creu convenient, pot demanar la presència de l'especialista, que consideri necessari, en l’entrevista a realitzar amb el pare/mare. Tots els i les mestres que impartim classe estem obligats a assistir-hi a les sessions d’avaluació. En cas que no pugui ser s’informarà a la Direcció. Els tutors/es seran els responsables finals dels informes, però caldrà que cada especialista entregui el mateix dia de la junta d'avaluació la seva part de l'informe i introdueixi els criteris avaluats a l'informe seguint el format del document. Per assistir a la junta d'avaluació caldrà portar dos documents en format Word o OpenOffice i impresos. Formaran part de la carpeta d'avaluació i seran d'ús intern: 1. Document de text on han de constar els criteris d'avaluació de les unitats didàctiques treballades, avaluats segons si s'han assolit, si es mostren dificultats, si li costa o no s'han assolit, la nota global i una valoració de les competències treballades. (Frases i valoració per a l'informe). 2. Document de text amb un resum a nivell personal de cada alumne/a d’allò destacable en funció de la seva personalitat i maneres d'actuar. 

Amb l'alumnat d'educació infantil tindrem en compte per comentar els següents

aspectes: autoconeixement i gestió de les emocions, relacions afectives i comunicatives, autonomia personal i relacional: hàbits. 

Per

a

l'alumnat

de

primària

tindrem

en

compte

per

comentar:

el

desenvolupament maduratiu i l'adquisició d'hàbits i les actituds globals en front el treball escolar. 113 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Segons el cas, caldrà afegir un apartat d'observacions realitzades pel que fa a la detecció de necessitats i una proposta per millorar. 

La mestra d'Educació Especial caldrà que presenti el document de text 2, amb

la valoració de l'alumnat que rep la seva atenció. La tutora tindrà en compte les aportacions de la mestra d'EE a l'hora de valorar els criteris d'avaluació.  CRITERIS D’AVALUACIÓ Cal tenir en compte que l'avaluació no és només un procés de reflexió i valoració del rendiment de l'alumne, sinó que representa una tasca molt més complexa i els resultats d'aquesta avaluació han de servir també per valorar la pròpia tasca, així com també la correcta elecció dels continguts treballats i l'efectivitat de les unitats de programació amb els seus objectius, activitats i criteris d'avaluació. De la mateixa forma que les activitats d'ensenyament/aprenentatge han de ser adaptades a les capacitats de l'alumne/a i no necessàriament iguals per a tothom, les proves i les activitats d'avaluació han de seguir el mateix criteri, han de ser variades i també adaptades al treball que s'ha exigit a cada alumne/a. La concreció i el desenvolupament del currículum de l’educació primària s’ha d’orientar a l’assoliment per part de tots els alumnes dels objectius d’etapa i a l’adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit.

114 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

115 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

TíTOL VIII. CONCLUSIÓ És molt important per al bon funcionament i organització del centre/ZER, així com per a l’assoliment d’un bon nivell acadèmic i un bon ambient, la implicació de tot el professorat que forma part del centre i de la ZER.

116 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


ZONA ESCOLAR RURAL MEDITERRÀNIA

Diligència per fer constar que les Normes d’Organització i Funcionament de la ZER Mediterrània van ser aprovades pel Consell Escolar de ZER el dia 16 de juny de 2017. Les Cases d’Alcanar, 16 de juny de 2017

Sònia Reverter i Vila

117 ESCOLA MARJAL

ESCOLA SETZE DE FEBRER

ESCOLA DEL POBLE NOU DEL DELTA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.