PROJECTE LINGÜÍSTIC

Page 1

Projecte Lingüístic de Centre Jaume I Barcelona

Curs 2008 – 2009 Aprovat en sessió del Consell escolar el 16 de juny de 2009

0


Introducció

Pàg. 2

1. Característiques del centre 1.1. L’alumnat i les seves famílies.

Pàg. 3 Pàg. 3

2.

1.2. Llengua de les diferents activitats del centre a) Llengua de les activitats acadèmiques i dels materials b) Llengua de les activitats extraescolars i complementàries c) Llengua de la vida orgànica del centre d) Llengua de projecció al centre 1.3 Objectius generals de les àrees de llengua

Pàg. 3

Desenvolupament del PLC per àmbits 2.1. Àmbit pedagògic 2.1.1. Tractament de llengües: les llengües i el Currículum 2.1.2. L’alumnat amb necessitats educatives especials 2.1.3. L’alumnat nouvingut

Pàg. 5 Pàg. 5

2.2. Àmbit organitzatiu, de govern i institucional 2.2.1. Relacions externes 2.2.2. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social 2.2.3. La llengua de les reunions i òrgans de gestió i treball del professorat 2.3. Àmbit humà i de serveis 2.3.1. El professorat 2.3.2. L’alumnat 2.3.3. Personal d’administració i serveis (PAS) 2.3.4. Personal d’activitats extraescolars i complementàries 2.3.5.- Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 2.3.6. Recursos materials i equipaments 2.4. Àmbit administratiu 3. -Avaluació i actualització del PLC 4.- Annex: Quadre distribució horària àrees lingüístiques

Pàg. 3 Pàg. 3 Pàg. 4 Pàg. 4 Pàg. 4

Pàg. 5 Pàg. 11 Pàg. 11 Pàg. 12 Pàg. 12 Pàg. 13 Pàg. Pàg. Pàg. Pàg. Pàg.

13 14 14 14 15

Pàg. Pàg. Pàg. Pàg. Pàg. Pàg.

15 15 15 15 16 17

1


INTRODUCCIÓ La normalització lingüística de l’ensenyament primari i secundari és un objectiu bàsic del sistema educatiu del nostre país. El Projecte Lingüístic (PLC) és l’instrument de gestió on es recull l’organització i tractament de les diferents llengües del centre. Un dels objectius principals de la tasca educadora ha de ser formar parlants plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, partint de la llengua catalana com a llengua vehicular, d’acord amb la normativa i introduint la resta de les llengües progressivament. L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que l’escola proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari que cal als alumnes per tenir les mateixes oportunitats. L’aprenentatge d’una llengua estrangera (en el nostre centre, la llengua anglesa) té la intenció d’augmentar la competència comunicativa de l’alumnat i ampliar les seves possibilitats culturals i professionals. Els canvis en la composició sociolingüística del nostre país a causa de la immigració, són tinguts en compte en aquest projecte, d’acord amb la incidència que aquests canvis tinguin en l’escola i el seu entorn. Així, les llengües i la cultura d’origen de l’alumnat són presents a l’escola en el propi aprenentatge lingüístic. L’aprenentatge de la llengua s’ha de situar en el marc de l’aprenentatge global curricular. Per tant, implica totes les matèries, des de la llengua fins als usos específics en cada disciplina. La llengua és plantejada com un aprenentatge viu. Finalment, es procurarà que l’ús del català i del castellà no quedin restringit als espais vinculats al currículum escolar. Cal planificar les actuacions necessàries per aconseguir que formi part natural de les relacions interpersonals, afectives, lúdiques, etc., per tal que siguin un mitjà per aconseguir la cohesió social i la integració de les persones.

2


1.- Característiques del centre El CEIP Jaume I de Barcelona està situat en el barri de Sants, al carrer Melcior de Palau, número 134-136. És un centre públic amb una clara vocació inclusiva. No té barreres arquitectòniques la qual cosa s’ha hagut de treballar específicament per poder tenir una Unitat de Suport d’Educació Especial (USSE) a la qual hi assisteixen 10 alumnes. L’escola va néixer com un annex a la Facultat de Magisteri com a CERES (N-Pràctiques I) i ja sis anys que és un CEIP ordinari. El curs 2007-2008 va canviar oficialment de nom per passar a anomenar-se CEIP Jaume I. L’àrea d’influència del nostre centre comprèn, a part del nostre barri, la zona sud de Les Corts i l’extrem més occidental de l’Esquerra de l’Eixample. 1.1.- L’alumnat i les seves famílies La seva població ha estat majoritàriament d’alumnat autòcton, però després dels corrents migratoris de principis dels anys 2000, la tendència s’ha anat modificant perquè ha augmentat el percentatge d’alumnat provinent de fora de Catalunya. Tot i aquest increment, l’adquisició i ús de la llengua catalana per part d’aquests nens i nenes és fa amb rapidesa i normalitat perquè es troben en un entorn sòlidament normalitzat i n’han de fer ús quotidianament. Destaquem que les famílies nouvingudes no han adoptat el català com a llengua vehicular amb el centre tot i que els seus fills i filles, sí que ho han fet. La llengua de relació entre iguals (alumnat) és majoritàriament en castellà.

1.2.- Llengua de les diferents activitats del centre a) Llengua de les activitats acadèmiques i dels materials La llengua de les activitats acadèmiques és el català, tant pel que fa a la llengua emprada a l’aula com pels materials i llibres que utilitzen els alumnes, però també s’empren la llengua castellana i l’anglesa.

b) Llengua de les activitats extraescolars i complementàries Les activitats extraescolars es realitzen en tres franges horàries:  De 8 a 9 del matí, Servei d’acollida, contractat a càrrec de l’AMPA.  De 12:30 a 15 del migdia, per a Educació Infantil i de 13 a 15, per a Primària, hi ha Servei de menjador i activitats complementàries (tallers, biblioteca, racó d’estudi ...), contractat per l’empresa de menjador.

3


De 16:30 a 18:30, per a Ed. Infantil i Primària, es fan activitats extraescolars (esportives, artístiques i d’estudi), contractades per l’AMPA.

c) Llengua de la vida orgànica del centre El català és la llengua en què es fan les reunions de diferents instàncies del centre, ja siguin dels professionals implicats, com de les diverses activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la comunitat educativa que hi intervenen. Pel que fa a les reunions dels professionals del centre, els claustres de professorat, les reunions de cicles, coordinació i comissions, les d’intercicles, les d’equip directiu i les que es tenen amb els altres serveis i cossos del departament d’educació i altres institucions o centres relacionats amb l’educació també es fan en català. També són en català les activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la comunitat educativa: les presentacions de cursos, les comissions de delegats de l’alumnat- Agenda 21-, les reunions de l’AMPA, les comunicacions amb les famílies i altres institucions, el Consell escolar de centre, i aquelles comissions i instàncies de treball educatiu externes en què el centre participa. Encara que en cas de desconeixement del català, s’introdueix el castellà.

d) Llengua de projecció del centre El català és la llengua emprada en totes aquelles activitats d’expressió i difusió externa i promoció del centre. En aquest apartat s’inclou des de la publicitat del centre, fins a la circular mensual o la seva projecció a la xarxa d’internet. També hi considerem les comunicacions que s’usen amb altres instàncies de l’entorn del centre (associacions, empreses i altres entitats). Si les famílies ho sol3liciten es fan comunicacions en castellà. 1.3.- Objectius de les àrees de llengua: L’escola té els següents objectius en finalitzar l’ensenyament obligatori: LLENGUA CATALANA

- Aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus àmbits, tant a nivell oral com escrit. - Garantir que les estructures lingüístiques comunes, que es fan en català, serveixin com a base d’aprenentatge de les llengües curriculars del centre.

4


- Incrementar l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la llengua i la cultura catalanes, així com de totes les altres cultures. - Promoure la participació de tota la comunitat educativa en activitats (festes, tradicions, costums) que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. - Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies. LLENGUA CASTELLANA - Aconseguir que la llengua castellana sigui una llengua coneguda i d’ús per tot l’alumnat del centre, tant a nivell oral com escrit. - Afavorir les actituds positives vers el coneixement de la llengua i la cultura castellana. - Incrementar l’existència d’actituds positives vers l’ús i el coneixement de la llengua i la cultura castellanes, així com de totes les altres cultures. - Garantir que les estructures lingüístiques comunes, que es fan en català, serveixin com a base d’aprenentatge de les llengües curriculars del centre.

LLENGUA ANGLESA - Aconseguir que la llengua anglesa sigui coneguda en contextos comunicatius senzills, tant a nivell oral com escrit. - Reconèixer i reproduir el vocabulari bàsic( animals, esports...) - Afavorir les actituds positives vers el coneixement de la llengua i la cultura dels països angloparlants. - Aconseguir una actitud desinhibida a l’hora d’utilitzar la llengua anglesa.

2.- Desenvolupament del PLC per àmbits 2.1.- Àmbit pedagògic 2.1.1.- Tractament de llengües: les llengües i el currículum Aquest PLC contempla conjuntament el procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües al centre i el desenvolupament de les competències en els diferents àmbits i dimensions d’acord amb els objectius curriculars del decret

5


142/2007,

de

26

de

juny,

pel

qual

s’estableix

l’ordenació

dels

ensenyaments de l’educació primària. DOGC núm. 4915 - 29/06/2007 Els objectius específics de l’àrea de llengua que regeixen el present PLC són els que especifica l’esmentat decret que tenen com a objectiu el desenvolupament de les següents capacitats: 1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals. 4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula. 7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper.

6


8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món que ens envolta. 9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper. 10.Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules,. informatius), dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 11.

Utilitzar

adequadament

la

biblioteca,

els

mitjans

de comunicació

audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar,

tant per buscar,

recollir i processar informació, com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, adequada a l’edat. 14.Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits. 15.Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a obres de la tradició literària. 16.Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari. 17.Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d' ús de les llengües.

7


Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. El professorat programa les activitats de cada una de les llengües per aconseguir aquest objectiu. El castellà serà la segona llengua de l’escola. S’introduirà a nivell oral al primer curs de Cicle Inicial, per arribar, al final del mateix cicle, a transferir a l’expressió escrita els aprenentatges assolits. Es tractarà a la resta de cicles d’acord amb el que determina la normativa vigent i aquest Projecte Lingüístic

NIVELL P3 P4 P5

LLENGUA Català Català català

Català 1r

Castellà Anglès Català

2n

Castellà Anglès

3r

4t

TRACTAMENT Immersió Immersió Immersió Aprenentatge de lectoescriptura Aprenentatge de lectoescriptura L1 Expressió i comprensió oral L2 Expressió i comprensió oral L3 L1 Aprenentatge lectoescriptura L2 Aprenentatge lectoescriptura L2

Català

L1

Castellà

L1

Anglès Català

L2 L1

Castellà

L1

Anglès Català

L2 L1

Castellà

L1

Anglès Català

L2 L1

Castellà Anglès

L1 L2

de de

8


El català és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre, i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques que s’hi realitzen. El català, a més de llengua vehicular i de treball habitual, també és objecte d’ensenyament i aprenentatge en el centre, i és el referent pel que fa als continguts lingüístics i literaris comuns de les matèries de llengua. Les estructures lingüístiques comunes s’imparteixen en llengua catalana i serveixen com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües oficials. Al llarg de l’etapa es planifiquen els continguts lingüístics que permeten reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües.

Cicle Infantil Com que la majoria de famílies de l’alumnat d’aquest cicle no tenen el català com a llengua familiar convé fer un plantejament d’adquisició i ús de la llengua des d’un supòsit d’immersió que dóna molts bons resultats. L’aprenentatge del català s’inicia a aquest cicle i es fa des d’un enfocament globalitzador. La discriminació de sons i el grafisme s’inicien a P-3 i a P-4 ja es treballen sistemàticament per tal que en arribar a P-5 ja es pugui avançar en l’escriptura i la lectura inicial. Cicle Inicial En aquest cicle hi ha algunes hores de desdoblament i d’agrupament flexible per garantir una millor atenció a la diversitat. Així, la llengua catalana té una hora setmanal d’agrupament flexible en què es treballa l’expressió escrita a propòsit d’un conte: El carter Joliu o unes cartes especials d’Alberg, Janet i Allan; editorial Destino. L’aprenentatge de la llengua castellana se centra sobretot en el treball de llengua oral a 1r i a 2n ja s’incorpora l’aprenentatge de la llengua escrita i la comprensió lectora. A 1r de CI es fa mitja hora de grup partit per facilitar la comunicació oral. La llengua anglesa té mitja hora de grup partit a 1r. En tot el cicle, el treball de llengua està centrat en la llengua oral. Cicle Mitjà La llengua catalana, a tot el cicle, es treballa en agrupament flexible durant una sessió en la qual es treballa la lectura, comprensió lectora i expressió escrita. La llengua castellana es treballa oral i escrita des d’un enfocament funcional de L2. L’imparteix un/a mestre/a no tutor d’aquell grup per tal de poder donar coherència lingüística a la normalització, per immersió, del centre. El treball es

9


fa més sistemàtic per l’assoliment de l’ortografia i l’adquisició lèxica. Convé insistir molt en evitar les interferències lingüístiques entre el català i el castellà. La llengua anglesa s’imparteix en tres sessions, de les quals una és en grup partit. L’enfocament és comunicatiu i es posa l’accent en l’adquisició de les estructures bàsiques de la llengua.

Cicle Superior: Les tres sessions de llengua catalana es reparteixen de la següent manera: una es dedica a la biblioteca, la segona és per a desdoblament i s’hi treballa el dictat preparat i l’expressió escrita; la resta de l’horari es treballa en gran grup. La llengua castellana s’imparteix en dues sessions i en grup sencer. A banda del suport del llibre de text, es proposen alguns projectes específics d’ús funcional de llengua com el d’elaborar un programa de ràdio (que s’ha presentat a La Mostra de produccions audiovisuals escolars (008). La llengua anglesa s’imparteix en 3 sessions i en grup sencer. L’enfocament d’ensenyament i aprenentatge és comunicatiu. S’introdueixen petits projectes d’aprenentatge a través de l’anglès (l’alimentació, el poble i la ciutat, els animals en extinció...). Es treballen també les diferències i similituds entre la nostra cultura i les anglosaxones. El centre assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients perquè tot l’alumnat, en acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi assolit el domini funcional efectiu de la llengua catalana (nivell B del Marc europeu comú de referència per a les llengües), que li permet relacionar-se sense problemes en qualsevol de les habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o escrita. Mereix una atenció especial el treball de la lectura i la comprensió lectora. Des del curs 06-07 es treballa coordinadament des de totes les àrees per tal de millorar-ne la seva adquisició. Està previst per al proper curs 08-09 mantenir aquesta línia de treball en els equips docents amb el suport i assessorament de l’ELIC del centre El castellà i la llengua anglesa són objecte d’ensenyament i aprenentatge en el centre de manera que a final de primària, l’alumnat utilitzi normalment i correctament el castellà i assoleixi una bona competència comunicativa en anglès.

10


2.1.2.- L’alumnat amb necessitats educatives específiques i especials: El centre disposa d’una Unitat de Suport d’Educació Especial. En les activitats adaptades d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua adreçades a aquest alumnat s’hi prioritzarà els aspectes més comunicatius i funcionals, sense insistir tant en els aspectes de coneixement gramatical i de sistematització de continguts. Com en l’alumnat en general, la llengua catalana també serà considerada una eina d’integració i cohesió per a aquest alumnat. 2.1.3.- L’alumnat nouvingut El centre elaborarà les adaptacions necessàries al currículum de l’alumnat procedent de fora del sistema educatiu de Catalunya, perquè el seu procés d’adaptació i integració sigui el més satisfactori i breu possible i per dur-ho a terme disposa de dues aules d’acollida El protocol d’actuació amb l’alumnat nouvingut i les seves famílies està recollit al Pla d’Acollida. L’Aula d’Acollida permet una atenció personalitzada i d’ajuda a les necessitats específiques de l’alumne, tant de tipus afectiu com de descoberta i integració al nou país i al centre. Les primeres actuacions en el procés d’adaptació aniran adreçades a l’adquisició d’una competència lingüística en català que permetran a l’alumnat integrar-se a les activitats del centre sense problemes. En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya, el centre elabora els Plans Individuals Intensius que són necessaris perquè, en el termini de temps més breu possible, i sempre segons les seves capacitats i possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges de la resta d’alumnat. El centre estableix un sistema d’incorporació als aprenentatges lingüístics de l’alumnat nouvingut, a partir de la seva competència lingüística. Els que desconeixen la llengua catalana van a l’Aula d’Acollida on hi romanen 7 hores anuals els de llengües no romàniques i 6 hores setmanals els de les romàniques, agrupats en tres nivells en les dues aules d’acollida de què disposem: AA2: Nivell A1 bàsic (AA de primer any) per alumnes de Cicle Inicial (en dos grups diferents segons el seu coneixement de la lectoescriptura) AA1: Nivell A1 bàsic (AA de primer any) per alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. AA1: Nivell A2 (AA de segon any) per alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. L’hora de més que reben els alumnes no romànics és dedicada íntegrament a reforçar estructures lingüístiques i reforçar o avançar lèxic treballat.

11


A les dues aules d’acollida hi ha un petit fons bibliogràfic i de recursos representatiu de les llengües familiars dels alumnes. És una bona eina per al reconeixement de la realitat plurilingüe del centre a més de ser un recurs per al treball de la interculturalitat de l’escola. Aquest fons té també com a objectiu poder disposar de material de suport per al treball de l’aprenentatge del català i en català a les aules ordinàries. Pel que fa a l’idioma anglès, des de 1r tot l’alumnat el cursa des de 1r de Cicle Inicial; pot passar, però, que alguna hora no pugui assistir a l’aula ordinària perquè coincideix amb l’horari de l’Aula d’Acollida. Majoritàriament, l’alumnat nouvingut del centre és de llengua familiar castellana i la cursa a l’aula ordinària des de la seva incorporació al centre. En els pocs casos d’alumnat no romànics de cicle superior o mitjà, es fa una adaptació curricular dels seus aprenentatges que s’adequa en un horari individualitzat. Tot això es recull en el seu Pla Individual Intensiu.

2.2.- Àmbit organitzatiu, de govern i institucional

El centre assegurarà les estratègies organitzatives que cregui més adients perquè tot l’alumnat, en acabar els seus estudis i superar l’etapa cursada satisfactòriament, hagi assolit el domini funcional efectiu de la llengua catalana que li permet relacionar-se sense problemes en qualsevol de les habilitats de comprensió i expressió, ja sigui oral o escrita. En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya, el centre elabora els Plans Individuals Intensius que són necessaris perquè, en el termini de temps més breu possible, i sempre segons les seves capacitats i possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges de la resta d’alumnat. Mereix una atenció especial el treball de la lectura i la comprensió lectora. Des del curs 06-07 es treballa coordinadament des de totes les àrees per tal de millorar-ne la seva adquisició. El curs 08-09 s’ha iniciat el Pla Lector de Centre (PLEC) amb l’assessorament de la professional de l’ELIC del centre.

2.2.1.- Relacions externes La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions amb altres institucions, empreses o estaments amb qui treballem habitualment (formacions externes, Castellers de Sants, projecte: “Compartim l’escola amb la gent gran”, etc)

12


2.2.2.- Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la programació general (Memòria anual de centre i Pla anual de centre), s’ha designat un coordinador/a lingüístic/a, que s’encarrega també de l’educació intercultural i de la cohesió social . FUNCIONS de la coordinació LIC: - Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte lingüístic i del Pla d’acollida i d’integració. - Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. - Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la Programació general que concreten el Projecte lingüístic i el Pla d’acollida i d’integració. - Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. - Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social del Consorci d’Educació de Barcelona. - Coordinar-se amb la tutora d’AA per actualitzar el fons de documentació (metodologies, materials didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. - Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut.

2.2.3.- La llengua de les reunions i òrgans de gestió i treball del professorat La llengua catalana és la pròpia de les reunions de claustre, cicle, departaments, seminaris, comissions equip directiu o qualsevol altra instància del professorat.

13


2.3.- Àmbit humà i de serveis 2.3.1.- El professorat El català és la llengua de treball i de relació del professorat i amb les altres instàncies del centre. El català és el vehicle d’expressió habitual entre el professorat del centre. Amb això es contribueix a estendre l’ús de la llengua més enllà de l’àmbit restringit de les aules. La direcció del centre, en col·laboració amb la Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social, es compromet a vetllar perquè el nivell de llengua i la competència lingüística del professorat siguin adequats per als usos acadèmics i formals en el marc del centre, per a la qual cosa facilitarà la informació que cregui necessària perquè el professorat pugui actualitzar els seus coneixements de llengua catalana. 2.3.2.- L’alumnat El centre es compromet a buscar estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat. A partir del curs 08-09 s’ha implementat el projecte “Company lingüístic” entre l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior. S’ha sensibilitzat l’alumnat de fer ús actiu amb els seus companys/es nouvinguts a Catalunya, per facilitar-los l’aprenentatge i ús fluid de la llengua. A més de les estratègies d’extensió de l’ús del català entre l’alumnat que es puguin aplicar en el centre, també ens coordinarem, amb les entitats i institucions de l’entorn, ja sigui mitjançant les relacions amb entitats cíviques i culturals de l’entorn del centre, o en els intercanvis i activitats que es facin fora del centre. La biblioteca Jaume I de l’escola s’obre a les famílies i al barri a través de l’activitat d’una lectura compartida. A part de compartir el contingut de la lectura en una sessió de col·loqui col·lectiu adults i nens, es procura conèixer, o aproximar-se al màxim, a l’autor del text a partir d’una taula oberta amb ell/a. Les celebracions col·lectives del centre al llarg del curs acadèmic són: -

Festa Major de La Mercè. La Castanyada Santa Cecília (Festa de la música) Concert de Nadal. El Carnaval. Cantània Sant Jordi i els Jocs Florals. Festa dels avis Festa de final de curs

14


2.3.3.- Personal d’administració i serveis (PAS) El català és la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. Per tal d’afavorir-ne l’actualització lingüística, si calgués, el centre els informaria dels recursos de formació que els puguin interessar o ser d’utilitat. 2.3.4.- Personal d’activitats extraescolars i complementàries Les activitats extraescolars i complementàries incideixen en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, a més de formar part de l’activitat del centre. El català és la llengua de comunicació oral i escrita entre el personal encarregat de les activitats extraescolars i la resta de la comunitat educativa. 2.3.5.- Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) El català és la llengua de relació del centre amb l’AMPA i els representants dels pares i mares de l’alumnat. Es facilitaran els recursos del centre per a l’organització d’activitats i pràctiques que afavoreixin la integració lingüística i cultural a Catalunya dels pares, mares i familiars de l’alumnat nouvingut. Algun curs escolar, s’ha fet un curset de català de nivell bàsic coordinadament amb el Centre de Normalització Lingüística. 2.3.6.-Recursos materials i equipaments La llengua de relació és el català i, per tant, es vetllarà perquè estigui present en tots els equipaments de l’escola. En el cas de la biblioteca, els fons de llibres i revistes es regeixen per criteris d’excel·lència literària i, a més, es prioritzarà la presència de llibres en diferents llengües. 2.4.- Àmbit administratiu a) Projecció interna El català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), documentació administrativa, instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats als taulers d'anuncis i reunions dels diversos estaments del centre. b) Projecció externa El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes, les comunicacions escrites dirigides a les mares i pares, la correspondència escolar, les comunicacions orals, els actes acadèmics i la participació a la xarxa de telecomunicacions, però en cas de sol·licitud es pot fer en una altra llengua, però en cas de sol3licitud es pot fer en una altra llengua.

15


3.- Avaluació i actualització del PLC La Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social farà un seguiment anual de la implementació del PLC que trametrà a l’equip directiu per a la seva consideració en la Memòria anual de centre (MAC) i el Pla anual de centre (PAC). La direcció presentarà la MAC i el PAC al Claustre del professorat i al Consell escolar per a la seva aprovació. Si de les actuacions previstes en el PAC se’n preveu despeses significatives, la direcció també farà una previsió de pressupost adequada així com de totes les organitzatives de centre que se’n derivin Quadre distribució horària de les àrees lingüístiques al CEIP Jaume I Curs 08-09 Hores per curs Llengua catalana 1r CI 2n CI 3r CM 4t CM 5è CS 6è CS Total Llengua castellana 1r CI 2n CI 3r CM 4t CM 5è CS 6è CS Total Llengua anglesa (Primera llengua estrangera) 1r CI 2n CI 3r CM 4t CM 5è CS 6è CS Total

Estructures lingüístiques comunes

Totals

30 20 50

122’5 122’5 105’5 105’5 140 130’75 726’75

70 70 70 70 70 70 420

35 43’75 52’5 17’5 52’5 52’5 253’75

105 113’75 122’5 87’5 122’5 112’5 673’75

35 35 52’5 52’5 70 70 210

35 35

70 70 52’5 52’5 70 70 385

70 70 70 70 70 70 420

52’5 52’5 35’5 35’5 40 40’75 256’75

Horari lliure disposició

70

16


DISTRIBUCIÓ HORÀRIA OFICIAL DE LES ÀREES LINGÜÍSTIQUES Hores per curs Llengua catalana 1r curs (CI) 2n curs (CI) 3r curs (CM) 4t curs (CM) 5è curs (CS) 6è curs (CS) Total Llengua castellana 1r curs (CI) 2n curs (CI) 3r curs (CM) 4t curs (CM) 5è curs (CS) 6è curs (CS) Total Primera llengua estrangera 1r curs (CI) 2n curs (CI) 3r curs (CM) 4t curs (CM) 5è curs (CS) 6è curs (CS) Total

Estructures lingüístiques comunes

Horari lliure disposició

Blocs de continguts

Totals Cursos

70 70 70 70 70 70 420 hores

52h 30’ 52h 30’ 35 35 35 35 245 hores

70 70 70 70 70 70 420 hores

35 35 52h 30’ 52h 30’ 70 70 315 hores

Cicles 245h 210h 210h 665h

665h

245 hores

17