__MAIN_TEXT__

Page 1


ÍNDEX

1.

Introducció ................................................................................

2

2.

Dades de l’escola ......................................................................

3

3.

Professorat i personal no docent .............................................

4

4.

Objectius i línies d’actuació ......................................................

7

5.

Llistat I valoració de sortides i colònies …………………………………………..

34

6.

Valoració portes obertes ...................................................................

38

7.

Valoració festes .................................................................................

35

8.

Enquesta alumnat curs 2018 – 2019 ..................................................

38

9.

Enquesta professorat curs 2018 – 2019 ............................................

40

APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR EL 17 DE SETEMBRE DE 2019

1


1. Introducció

La memòria que us exposem a continuació és el resultat de la valoració de l’aplicació dels seus continguts i de la concreció del pla anual del centre del curs 2018-2019. A més, està definit per un projecte de direcció quadriennal (2016-2020), on s’estableixen un seguit d’objectius i àmbits d’actuació, que han definit en gran part el marc de treball dels plantejaments al concretar el pla de treball. En la memòria, valorem cada un dels objectius i tasques que ens havíem plantejat inicialment, en alguns cops de forma més concreta i numèrica, i en altres en percentatges, però sempre fruit d’una valoració de tot el personal docent implicat o de l’alumnat de la comunitat de grans. La memòria representa el punt de valoració del que hem portat a terme i és el moment de fer balanç i reflexió de la nostra tasca educativa en diferents àmbits. És aquest element que ens serveix per fer autocrítica, i fer que les nostres reflexions i els nostres errors ens ajudin a fer-ho millor any rere any. També constatem que l’escola és un entorn humà i viu, on a més de la planificació i organització bàsica i necessària, hi entra en alguns moments propostes i iniciatives noves, que enriqueixen i ajuden a millorar el projecte inicial, però que potser no poden estan copsades del tot en el pla inicial, però que formen part de la feina feta durant el curs. Els resultats d’aqueta memòria seran el punt de partida del proper pla anual, que emmarcat amb el projecte de direcció, i tenint en compte els seus objectius respecte el quart i últim any, configuraran un pla concret a portar a terme.

2


2. Dades de l’escola Carrer Melcior de Palau, 134-136 08014 Barcelona Telèfon: 93.490.41.03 Web: www.escolajaume1r.cat e-mail: a8002061@escolajaume1r.cat Facebook: Escola Jaume I Twitter: @escolajaume1r

3


3. Professorat I personal no docent

COMUNITATS PETITS P3 A _ Carla Llinares Camarena P3 B _ Annette Muntané Setó (*) P4 A _ Sara Ferrer Pellicer P4 B _ Cristina Díaz Sánchez P4 C _ Pilar Villagrasa Jorge P5 A _ Pilar Corominas Rovira P5 B _ Marta Villanueva Fleta/Montse Cerezo Suport a comunitat _ Joan Clop Comellas (Secretari) Suport a la comunitat _ Sisco Auba Mulet Tècnica d’educació infantil _ Gemma Moya Mayor Atenció a la diversitat _ Natàlia Garcia Oca Educadora SIEI _ Silvia Llorens Garcia

MITJANS

1r A _ Xavier Giménez Bueno 1r B _ Anna Cols Alacid 2n A _ Aitana Sanz Gimeno 2n B _ Karen Pedro Alarcón 2n C _ Laia Canals Bofarull (*) 3r A _ Ramón Corniel Martin

3r B _ Laura Gil Moragriega

Suport a comunitat _ Dolors Vilagrasa Clota (Cap d’estudis) Suport a la comunitat _ Carol Folgado Olivella Anglès _ Pilar Cabrera Amat Auxiliar Atenció a la diversitat _ Joana Fernández Periago Educació Física _ Sara Rubio Carrillo Religió _ Maria Cama Sanz-Rozas

4


GRANS 4t A _ Rebeca Cartoixà Garcia 4t B _ Verònica Canovas Alcaraz 5è A _ Sergi Caparrós Giner 5è B _ Montse Magallón Barbosa 6è A _ Rosario Nevot Salvador (*) Suport a comunitat _ Carles Casanovas Jové (Director) Atenció a la diversitat _ Sònia Pérez Ferreres SIEI _ Cristina Vilalta Cots Ed Física _ Carme Pardo Conesa Aula Acollida _ Maria Barrachina Parellada Música _ Mireia Pujol Massa Anglès _ Laura Martorell Chiva

SERVEIS EXTERNS EAP _ Núria Roig CREDA _ Glòria Selles LIC _ Marta Rovira Vetllador/a _ Marcos Sanz i Anna Martínez

PAS Administració _ Júlia Prior Coordinació menjador _ Montse Mata Consergeria _ Carme Edo i Quina de la Paz Cuina _ Soledad García *Coordinadora de comunitat

5


Glosari: EE: Educació especial SIEI: Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva TIC: Tecnologies de la informació i de la comunicació TAC: Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement EAP: Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica CREDA: Centre de recursos per a deficients auditius LIC: Llengua i cohesió social CRETDIC: Centre de recursos educatius per alumnes amb trastorns del desenvolupament i la conducta.

6


4. Objectius i línies d’actuació

OBJECTIU GENERAL:

1. Afavorir i promoure la innovació metodològica i pedagògica, tot millorant els resultats acadèmics

1.1.Participació en el projecte Xarxes per al canvi I Eines per al canvi

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Consolidació del grup impulsor d’Eines per al canvi

2

3

4

5

Percentatge de participants (+ d’un 20% del claustre)

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

33%

90%

Participació en seminaris i reunions Participació en l’assessorament: Metodologies globalitzadores: per què i com.

Percentatge de participants (+ d’un 75% del claustre)

Propostes de canvi metodològic

Enquesta de satisfacció entre el professorat

90%

36.8%

47.4%

15.8%

Conclusions i propostes El curs de metodologies globalitzades ha tingut moments de tot. En algun moment, s’han parlat de temes que ja s’havien tractat a l’escola. No es van

acabar de desenvolupar metodologies globalitzadores que poguéssim compartir com a referent.

7


Es demana que el proper assessorament sigui més pràctic. Les sessions de Xarxes per al canvi no han donat el seu fruit; no s’ha pogut fer un traspàs al claustre. Es valora molt positivament la implicació de tot el claustre i de l’equip impulsor.

1.2.Millora de l’atenció en el procés d’aprenentatge de tots i cadascun dels nostres alumnes tenint en compte la diversitat

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Ampliació d’hores amb ràtios més baixes.

2

3

Enquesta de satisfacció entre el professorat

4

Valoració activitats – serveis ©

X

Estratègies i recursos dedicats a atenció a la diversitat Flexibilització dels horaris d’atenció a la diversitat

5

Valoració en alumnat o professor at (%)

X

16.7%

22.2%

61.1%

Conclusions i propostes Es valora molt positivament la nova mirada de l’atenció a la diversitat. Es demana que l’EE no entri en la mesura que fos possible en la roda de substitucions. Caldria reflexionar sobre el tipus d’intervencions de les mestres d’atenció a la diversitat atenent les necessitats i les diferents franges horàries. Es veu necessari la intervenció de la mateixa persona perquè hi hagi un seguiment més acurat dels diferents casos.

8


En algunes comunitats, es demana més hores d’atenció.

1.3.Consolidació dels espais i ambients a petits i mitjans

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Consolidació i millora dels diferents ambients d’aprenentatge de petits i mitjans

2

3

Enquesta de satisfacció entre el professorat

Remodelació i reorganització d’espais a petits i mitjans

5

36.4%

63.6%

Valoració activitats – serveis ©

X

Participació de l’alumnat de tercer als ambients de mitjans

22.2%

Establir objectius i criteris d’avaluació dels ambients des d’una mirada global.

X

Establir criteris de com documentar els processos d’aprenentatge dels alumnes i creació de tallers multinivells a

4

Valoració en alumnat o professor at (%)

66.7%

11.1%

X

9


petits Creació d’un registre i sistema d’observació per poder anar avaluant els processos d’aprenentatge.

X

Conclusions i propostes Els tallers a Petits han anat bé, els nens dels tres cursos han fet vincle junts, però s’han de buscar propostes diferents, propostes més lliures. El curs vinent, per tal de donar cabuda a un nou grup addicional es proposa fer un dia més d’ambients. A Petits, s’ha aconseguit fer una documentació col·lectiva sobre ambients. S’ha posat en funcionament al drive d’infantil la graella d’observació d’ambients. A mitjans, s’han dedicat moltes hores al treball d’innovació de la comunitat de mitjans i ha faltat temps per organitzar i millorar els ambients (avaluació, adequació als de 3r...). Falta replantejar les activitats que s’ofereixen als ambients i activar el pla de treball, l’observació i recollida de dades.

1.4.Implementació d’actuacions en el projecte de biblioteca

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Realització de la 5a edició de la Tria de la Jaumeta

Nombre de participants (60% del total d’alumnes de CS)

Presentació del projecte de biblioteca a l’alumnat

Enquesta de satisfacció entre el professorat i l’alumnat

2

3

4

5

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

85.1%

X

10


Padrins de lectura (P5 – 5è -----1r6è)

16.7%

25%

50%

La maleta viatgera (P3 – P4)

36.4%

54.5%

9.1%

Participació en l’eix transversal: Cultura popular catalana

* 16.7%

Ampliació del catàleg Revisió de l’organització del temps de préstec

41.7%

33.3%

46.2%

53.8%

Conclusions i propostes Ha millorat el sistema de préstec, però cal trobar un millor encaix en la comunitat de mitjans. Hem de mirar de ajudar a deixar la biblioteca mitjançant ordenada, perquè sinó la Fina i la Matilde perden molt temps en ordenar-la. S’hauria de buscar algun canvi organitzatiu dels llibres.

1.5.Consolidació d’actuacions que afavoreixin el projecte AICLE

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Consolidació d’àmbits d’aprenentatge en anglès - Àrt in

Enquesta de satisfacció al

2

3

4

5

6.3%

18.8%

43.8%

31.3%

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

11


English (5è i 6è)

professorat i l’alumnat 12.5%

Tallers de plàstica - Art in English (4t)

37.5%

50%

Conclusions i propostes Malgrat es veu que l’anglès amb l'àrea de l’art queda limitat per ser difícil la interacció entre l’alumnat, es valora positivament la proposta.

1.6.Consolidació de la ràdio escolar ( franja Sants 3 Ràdio)

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Plantejament d’activitats diverses entorn la radio escolar

2

3

Enquesta de satisfacció al professorat i l’alumnat

4

5

50%

50%

Difusió per les xarxes socials

X

Fer extensiu a 4t el treball sistemàtic de la ràdio

X

Formació al claustre del funcionament tècnic de la ràdio

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

X

Conclusions i propostes S’ha consolidat la participació de tots els alumnes de grans. 12


La segona temporada ha mantingut l’embranzida de la primera. S’ha complert estrictament amb el compromís de crear un programa de 25 min setmanal sense repetir continguts. Enguany hem elaborat 33 programes. Es va fer una petita formació i es van entregar tutorials per aquells mestres interessats en utilitzar la ràdio de forma autònoma. Més enllà de grans, la SIEI, EE i 2n han participat a la ràdio.

1.7.Millora de l’organització i l’equip informàtic de l’escola

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

2

3

4

Inici de l’elaboració del pla TAC de centre Posada en marxa de l’entorn GSuites per l’escola Formació del claustre ens els aspectes TAC que siguin necessaris

Millora de l’inventari i manteniment TAC

5

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

X Enquesta de satisfacció al professorat

X

X

X

*

Conclusions i propostes El pla TAC s’ha acabat i aprovat pel claustre.

13


El G-Suites està en marxa i s’han creat unitats d’equip per tot el claustre. A partir del curs 2019-2020 es duran a terme les formacions pertinents. *

S’ha eliminat maquinari obsolet i s’ha invertit en maquinari nou ( 2 pissarres interactives i 25 ChromeBooks)

1.8.Disseny d’un nou model de pati

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Enquesta a la comunitat sobre el model de pati i terrassa de petits que es desitja

2

3

Enquesta de satisfacció a la comunitat

4

5

Valoració activitats – serveis ©

X

15%

Disseny d’un nou model de pati

85%

Realització de reunions de la comissió famílies - mestres Seguiment de les noves propostes que s’han portat a terme: espai tranquil i jocs de pati

Valoració en alumnat o professor at (%)

5 reunions 12.5%

43.8%

43.8%

Conclusions i propostes S’han començat a posar petits espais verds a l’espai de pati de petits i algunes zones de l’escola. Es proposa continuar treballant el tema a la comunitat. Es valora molt positivament l’espai tranquil, s’ha aprofitat molt. Ha ajudat molt el fet que estiguin els responsables de l’espai, per tal de mantenir el 14


material en bon estat. La comissió de pati ha funcionat força bé. Hi ha hagut una bona implicació de famílies i mestres. S’han arribat a consens en el model i la mirada en la transformació del pati. S’ha assistit a xerrades i formacions d’escoles més sostenibles. A través d’aquesta formació s’ha contactat amb empreses i de cara el proper curs es valora triar alguna que ens pugui fer un acompanyament i projecte de pati.

OBJECTIU GENERAL:

2. Fomentar actuacions que promoguin la cooperació amb l’entorn i promoure la projecció exterior, la participació amb entitats i projectes externs al centre

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Projecte Compartint amb la gent gran

Enquesta de satisfacció al professorat i l’alumnat

2

3

4

5

6.3%

25%

68.8%

27.3%

72.7%

27.3%

72.7%

Projecte Aprendre amb la gent gran Projecte Escoles més sostenibles Projecte de cooperativisme

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

X

15


Nombre d’actuacions (+ de 3)

X

Conclusions i propostes El projecte amb la gent gran ha anat molt bé, els alumnes han gaudit molt. 2.2.Participació en projectes escolars externs

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

3

4

5

Participació en el certamen de Petits talents Científics

5.6%

55.6%

38.9%

Participació en Corrandescola

5.6%

55.6%

38.9%

Participació Certamen Lectura en veu alta

5.6%

55.6%

38.9%

Participació en el congrés de ciència

Enquesta de satisfacció entre professorat

Participació Proves Cangur de Matemàtiques

2

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

X

X

Conclusions i propostes El programa de petits talents científics va estar molt bé i els alumnes es van implicar molt en l’activitat final. Finalment no s’ha participat en el congrés de ciència ni en les proves Cangur. La participació en totes cinc propostes és inviable. 16


2.3. Relacions amb l’entorn

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Planificació i preparació de les portes obertes i visites al centre

Enquesta de satisfacció del professorat

Intercanvi d’idees i projectes amb les institucions de l’entorn

Nombre d’actuacions realitzades

2

3

4

5

31.6%

68.4%

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

*

Col·laboració en activitats del barri (Correllengua , Jocs florals, rua, Firentitats, etc)

*

Col·laboració amb entitats del barri (Castellers, Sants 3 Ràdio, Secretariat d’entitats) per tal d’enfortir el nostre projecte educatiu

*

Participació en seminaris (seminari acollida, EF, TIC, ET, 06...)

Percentatge d’assistència als seminaris convocats

90%

*

17


Continuar amb la coordinació i relació amb les escoles bressol del barri.

Nombre de visites (Mínim 4)

*

Continuar amb la coordinació de l’Emperador Carles

Nombre de visites i coordinacions fetes

*

Realització del Pràcticum d’alumnes de la UB

Nombre d’alumnes de pràctiques

20

Participació en el projecte Èxit i Aprenem compartint

Percentatge de participació

*

Acollida d’alumnes de pràctiques dels instituts de la zona

Nombre d’alumnes de pràctiques

X

Participació en projectes solidaris (marató de tv3, mercats solidaris)

Augment de la recaptació en un 10%

X

2

Conclusions i propostes *La valoració de les activitats conjuntes de les escoles bressol amb el Jaume I va ser molt positiva . Ja estan previstes les trobades per al curs vinent. *Amb l’Institut Emperador Carles s’ha realitzat molt satisfactòriament el programa Èxit, el traspàs de secundària i totes aquelles activitats a les quals ens han convidat. * S’ha anat a la Biblioteca Vapor Vell amb els alumnes d’acollida i es demanen volums per a la Tria de la Jaumeta. * La Comunitat de petits visita cada trimestre la Ludoteca Guitard.

18


OBJECTIU GENERAL:

3. Millorar la convivència, l’atenció a la diversitat i la cohesió dels equips del centre i les comunitats.

3.1.Foment de la reflexió pedagògica al claustre

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Disseny de claustres de reflexió pedagògica

Percentatge de claustres pedagògics

Realització de trobades entre les comunitats

Nombre de trobades intercicles

Disseny de coordinacions on es proposin eines de treball a les comunitats

Enquesta de satisfacció al professorat

Establir un calendari per poder realitzar trobades i espais de reflexió, acords i preses de decisions. Realització de visites a altres centres com a font de coneixement d’altres realitats i propostes

2

3

4

5

5%

20%

40%

35%

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

1 X

X

15.8%

84.2%

Conclusions i propostes 19


Es valora positivament el treball de claustre que s’ha fet per poder arribar a compartir el projecte d’escola. Es veu necessari ara enfortir la comunitat, compartir les bases i propostes i fer un seguiment de forma col·lectiva incloent en moments de comunitat la formació de centre.

3.2.Actualització del pla de convivència

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Elaboració del pla de convivència

2

Enquesta de satisfacció entre el professorat

16,7%

Consolidació del Consell de representants (de P5 a 6è)

Enquesta de satisfacció entre el professorat i l’alumnat

Elaboració de l’apartat d’atenció a la diversitat de les NOFC

Aprovació del Consell escolar (mes de juny)

Remodelació d’espais per la realització de reunions

Enquesta de satisfacció entre el professorat

4

5

Valoració activitats – serveis ©

X

Consolidació del punt d’escolta a partir de 2n Consolidació de l’ús del pal de la paraula a petits, mitjans i grans

3

Valoració en alumnat o professor at (%)

15,4%

61,5%

23,1%

22,2%

22,2%

22,2%

11,1%

12,5%

31,3%

56,3%

* X

Conclusions i propostes *Les NOFC s’han aprovat al claustre del 25 de juny de 2019, manca aprovar-les al Consell escolar.

20


A infantil no s’ha fet servir el pal de la paraula sistemàticament: alguns grups l’han fet servir esporàdicament i altres no l’ han fet servir. Es valora positivament el consell de representants i el punt d’escolta malgrat aquest any no s’hagi dut a terme massa temps. S’ha començat a elaborar el pla de convivència. Una part del claustre opina que els projectes són d’escola i han de funcionar independentment de les persones que els portin a terme . Si una persona no hi és, algú l’ha d’entomar.

3.3.Coordinació i seguiment dels alumnes que presentin necessitats educatives i/o socioeconòmiques

Actuacions

Indicadors

Assoliment (A) 1

Realització de la CAD Realització de la Comissió Social

2

Enquesta de satisfacció al professorat 6,3%

3

4

5

20%

40%

40%

18,8%

37,5%

43,8%

Participació en seminari i formacions específiques

X

Participació en Assessoraments per part del CRETDIC

X

Establir un protocol presentat a claustre per casos de maltractaments i assetjament escolar

Valoració en alumnat o professor at (%)

Valoració activitats – serveis ©

X

21


Conclusions i propostes La formació del CRETDIC ha estat molt interessant i profitosa. Se’ns ha demanat que l’escola participi en una ponència sobre l’escola inclusiva. El curs vinent es participarà en un taller conjunt sobre SIEI amb escoles del districte.

22


5. Llistat i valoració de sortides i colònies

DATA

CURS

LLOC

VALORACIONS PRIMER TRIMESTRE COMUNITAT PETITS

3 -10-18

P4

Mans a l’obra Caixaforum

Molt maca a repetir proper curs

4-10-18

P4

Mans a l’obra Caixaforum

Molt maca a repetir proper curs

5-10-18

P4

Mans a l’obra Caixaforum

Molt maca a repetir proper curs

7-11-18

P4A

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

9-11-18

P5

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

13-11-18

P4

PARC QUINTA AMELIA

Sortida tranquil.la i repetir proper curs

23


14-11-18

P4BIC

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

20-11-18

p5

MUSEU PICASSO

Bé l’exposició de retrats.

29-11-18

P5

PARC QUINTA AMELIA

Sortida tranquil.la i repetir proper curs

23-11-18

P3

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

30-11-18

P3

CAIXAFORUM

Va anar bé i el sol levitt molt bé.

30-11-18

P4

MUSEU BLAU

Molt bé passeig pel museu i niu de ciència

4-12-18

P3

PARC QUINTA AMELIA

Sortida tranquil.la i repetir proper curs

COMUNITAT MITJANS Caprabo de l’illa Diagonal. “Tria bo, tria sa”

Es valora positivament la sortida, és recomanable per introduir temes relacionats amb alimentació i hàbits saludables. Els infants fan una compra segons el seu criteri.

tots

El bosc a la tardor. Can Miqueló

No va cobrir les necessitats de descobriment i investigació dels alumnes.

2n

Taller: On dormen els gegants? Casa

Es valora positivament la sortida.

30-10-18

3r

23-11-18 13 i 22 11

24


dels Entremesos COMUNITAT GRANS

10-102018

AA

Mercat

Molt positiva. Comprar fruites per la macedònia i els panellets.

24-10-18

4t

Sortida Caixaforum. Obra musical

Va ser una activitat gratuïta que se’ns va oferir i que hi podíem anar a peu. Va ser interessant, original, de percussió.

06-112018

5è-6è

Centre Catòlic Sants

Obra de teatre. “Likes”. Va estar molt bé.

14-112018

Les energies del futur

Molt bé. Va ser una activitat gratuïta per la participació en el Congrés de Ciència.

(escola) 21-112018

Avis

Visita al Casal d’avis. Molt positiva. Cal seguir fent-la

28-112018

Avis

Visita a la Residència molt positiva. Cal seguir fent-la

11-12-18

AA

BIBLIOTECA VAPOR VELL

Els fan el carnet de la Biblioteca i la visiten. Molt bé.

12-12-

Museu d’Història

Molt interessant, l’edat mitjana 25


2018 SEGON TRIMESTRE COMUNITAT PETITS 11-01-19

P4B

FUNDACIÓ MIRÓ

molt bé

15-01-19

P4AIC

FUNDACIÓ MIRÓ

molt bé

23-01-19

P5

23-01-19

P3

MACBA

No ens va agradar molt pobre

24-01-19

P4C

MUSEU BLAU

Molt bé passeig pel museu i niu de ciència

28-01-19

P3

COSMOCAIXA

Click i bosc inundat molt bé

11-02-19

P4B

CAIXAFORUM

encaixos molt bé i una festa a la cuina als nens els hi agrada

12-02-19

P4C

CAIXAFORUM

encaixos molt bé i una festa a la cuina als nens els hi agrada

13-02-19

P4A

CAIXAFORUM

encaixos molt bé i una festa a la cuina als nens els hi agrada

14-02-19

P5

AQUARIUM

molt bé

6-03-19

P3

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

Un espectacle molt complert i molt llaminer pels petits. Les músiques PALAU MúSICA CAT es poden treballar prèviament a l’escola. La posada en escena és preciosa. Val molt la pena.

26


8-03-19

P5

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

13-03-19

P4AIC

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

15-03-19

P4B

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

28 -32019

p5

SORTIDA COSMOCAIXA(FIRA EXPERIMENTACIÓ)

Va estar molt bé

COMUNITAT MITJANS 22 i 30 gener

2n

Guardia Urbana

Valorem l’activitat positivament però queda una mica curta.

19 de febrer

3er

Planetari

Van venir a l’escola i van muntar el planetari al gimnàs. Ens va servir per tancar el projecte de l’univers. Hi ha parts que no ens van agradar massa, si es vol repetir, caldria parlar abans del que volem que ens mostrin o parlin amb més profunditat. Tot i així, la valorem positivament perquè també ens van ajudar a respondre algunes preguntes que no sabíem.

1,28 i 29 març

2n

Fent punt

Valorem molt positivament la sortida, en el barri, i l’activitat proposada va agradar molt.

27


11,12,13 març

tots

Colònies Mas Banyeres

Les colònies van ser molt divertides, les activitats atractives i molt actives pels infants. La casa estava molt ben equipada i bona cuina.

21-3-18

2n

Lila una princesa diferent (Jove teatre Regina)

L’obra va agradar força, però la temàtica és més adequada per a cicle mitjà. Tractant el tema de gènere hi va haver molts nens que no el van entendre.

25-03-19

3r

EF: Curses d’Orientació a la Plaça Forum

La organització no va ser gaire clara, vam estar esperant fins les 12 per poder fer la cursa. Manca de WC quan marxa l’organització. L’activitat en si està bé, però té una durada de 40 minuts. Valorar activitats o portar material per entretenir els infants fins el moment de fer la prova.

26-3-19

1rB

Fent Punt

Valorem molt positivament la sortida, en el barri, i l’activitat proposada va agradar molt.

02-04-19

2n

Dansa Ara. Palau St. Jordi

Molt bona experiència, com cada any. Recordar: PORTAR BOSSA GRAN D’ESCOMBRARIES PER GUARDAR ABRICS

5-4-19

1rA

Fent Punt

Valorem molt positivament la sortida, en el barri, i l’activitat proposada va agradar molt.

24-4-18

3r

Taller Em faig gran

Activitat gratuita de l’escola del Consum que va venir a l’escola a fer un taller. Aquest en concret, no ens va agradar massa. COMUNITAT GRANS 28


15-01-19

Internet Segura

Molt bé.

22-01-19

Guàrdia Urbana(escola)

Molt bé.

29-01-18

Casinet Hostafrancs

Molt bé. Activitat molt bona per conèixer el passat de la guerra civil.

(Teatre Lluís Vives) 31-1-19

4t

Guàrdia Urbana (escola)

Molt bé. Activitat molt adient per explicar les normes de convivència i civisme.

18-022019

Cosmocaixa

Molt bé. Activitat gratuïta per la participació al Congrés de Ciència del curs passat.

07-03-18

4t

Golf (Martorell)

És una activitat molt curta pel gran desplaçament que s’ha de fer amb l'autocar. Potser no seria convenient un altre curs.

08-03-18

4t-5è6è

Teatre anglès

Activitat molt positiva ja que tracta temes actuals i és a l’escola.

26-03-18

(gimnàs escola) Corrandes

Una activitat molt completa tan pels que s'atreveixen a participar com pels que fan d’espectadors.

TERCER TRIMESTRE COMUNITAT PETITS 29


30-04-19

P5

ABRILMA TOTS IG

COSMOCAIXA llums i ombres

L’activitat no va agradar , molt fuixa

CRAM/PLATJA GAVA

no la vam fer

8-05-19

P4AIB

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

10-05-19

P4C

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

15-05-19

P3

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

17-05-19

P5

LUDOTECA GUITARD

Bé però el material de l’espai de joc simbòlic molt escàs

7-06- 19

TOTS

HAPPY PARC

molt bé

COLÒNIES EL XALOC

Les colonies van anar bé però les activitats poc atractives. No repetirem casa.El menjar molt bo , cuiden als mestres.No va agradar no poder dormir tots junts.

SORTIDA EL XALOC

Molt bé

20-2122-5-19

21-5-19

INF P3

COMUNITAT MITJANS 26-4-19

3R

s’HA AKABAT EL BROQUIL. HORT A

Es va fer monòton per l’alumnat. Una sola persona explicant als dos grups a la vegada fa que no puguin participar gaire. El que més va 30


mATARÓ

13 juny

1r

EF:Cooperjoc. Parc de l’Espanya Industrial

agradar va ser anar a la platja a dinar i jugar. L’activitat és molt interessant. Creiem que es van fer feixucs els moment l’explicació de cada activitat, tot i que les activitats les van gaudir. Creiem que les medalles no van tenir sentit. Proposta: fer l’activitat uns mesos abans per que no faci tanta calor.

abril

2n

Guardia Urbana

Valorem l’activitat positivament però queda una mica curta.

07-05-19

2n

Colònia Güell: taller de mosaic i visita a la Cripta.

El taller de mosaic va estar molt bé. La visita guiada se’l va fer llarga, millorable.

08-05-19

3r

Museu de Gavà i Mines Prehistòriques

Molt interessant per tractar la Prehistòria. Vam agafar taller+visita a les mines. Molt positiva, els nens i nenes van gaudir molt. Experiència genial! Valorem molt positivament la sortida. Tant l’espai com les activitats van ser molt riques. pensem que l’estona d’explicació dels animals i de l’hort es podrien rediur una mica.

09-05-19

1r

Masia Can Deu

14-05-19

2n

Teatre anglès a l’escola: Pinochio

L’obra va estar bé.

04-06-19

3r

Cantata: El meu cos. Teatre Victòria

És una cantata interessant però la lletra és difícil, caldrà valorar si es pot treballar des de l’àmbit lingüístic a part del de música. La posada 31


en escena molt bé! L’experiència molt bona. De moment es valora no repetir-la. 06-06-19

1r

La Fàbrica de colors (Cantata)

Una cantata fantàstica per els alumnes de 1r. Una lletra senzilla i alhora divertida i una música bonica. El material de treball que ofereix és molt complert. La posada en escena molt maca. COMUNITAT GRANS

25-04-19

Guardia urbana . Circuit bicis

Molt bé.

25-04-19

4t

Marenostrum

Visita a la supercomputadora. Molt bé. Per repetir. És gratis.

10-05-18

4t

Teatre Romea

Espectacle musical del grup “Xiula”. Molt bé.

10-5-19

Juguem amb el cos

Activitat d’Educació Física molt positiva.

Teatre musical

El musical és molt interessant, tant la lletra com les músiques. La posada en escena molt fluixa, molt poc espai pels cantaires i un escenari petit. Es valora no repetir.

15-5-19

6è Sala Barts (Paral·lel)

15,16,17 -5-19

22-05-19

4ti 5è

COLÒNIES CAN JOVAL

Super bé tot a excepció del mòdul annexe on estava ubicat un nivell. Pensem que el proper curs s’hauria de canviar de casa per tenir dues opcions en la Comunitat i no repetir.

Pilota basca

Bé.

5è Mar Bella?? 32


Es valora positivament la sortida, és molt recomanable per conèixer diferents fruites i verdures, una bona alimentació i hàbits saludables.

22-5-19

4t

Mercabarna

27-28- i 29-05-19

Colònies Cala Canyeles

Molt bé. El lloc i les activitats els encanta als alumnes.

4-06-19

Biatlò

Molt positiva. Una experiència molt maca pels alumnes de 6è.

33


6. Valoració portes obertes

VALORACIÓ PETITS Es va valorar positivament la organització de les dues sessions . Es valora molt bé que les famílies fessin la ruta lliurement i que nosaltres estiguéssim repartits explicant. La implicació dels alumnes en la presentació de l’escola va agradar molt . També va agradar el panell d’ opinions per a les families.

Posar quatre persones a acollir nens va anar molt bé.

VALORACIÓ MITJANS En general la valorem positivament, molt bona organització i la visita creiem que va molt bé que la puguin anar fent sols. Molt positiu el fet que hagin estat els alumnes grans!! A les famílies pensem que aquest detall els ha agradat molt.

VALORACIÓ GRANS Es va valorar positivament el fet de que els pares anessin sols per l’escola lliurament. També es va valorar molt positiu el que haguessin alumnes de l’escola explicant les activitats i les instal·lacions.

34


7. Valoració de festes

MERCÈ PETITS Cal repensar una mica la festa . Que fem cada curs i organitzar-ho més. MITJANS

CASTANYADA PETITS Ens va agradar molt el format de la festa i compartir-la amb els mitjans. Els nens van estar molt pendents dels petits i de compartir junts. MITJANS Ha agradat molt, és un model de festa que podem repetir. Potser es pot canviar l’ordre (1r ballar i després menjar) tot i que acabar la festa ballant també està molt bé. GRANS Activitats alternatives a la pluja, no vam poder sortir a un parc. Hi havia activitats de:cinema, plàstica i jocs de taula i cada nen/a va triar. Va estar bé. DIA DE LA MÚSICA PETITS Va estar molt bé i va agradar que els petits participessin cantant i els mestres també. MITJANS Va estar molt bé, els balls genial. L’espai de l’aula de música va quedar petit, per fer aquest format de festa potser es pot fer en un altre espai. GRANS 35


Molt bé. Va participar tot l’alumnat i també els profes. CONCERT NADAL PETITS Va anar molt bé , les actuacions, l’acompanyament de piano i la cançó que van cantar els pares . Va venir molta gent però tothom va respectar els llocs assignats i l’organització d’ entrades i sortides va anar molt bé.Hi ha hagut pares que han proposat distribucions de com posar el públic. Les activitats del cicle :gran actuació del pot petit karaoke performance i el tió tots junts a l’espai de l’ obrador de sorra va anar molt bé. MITJANS Ens va agradar molt anar al parc de Can Mantega a fer el concert, molt maco. Per repetir. A més va donar molt joc per treballar-ho a l’aula (anunci de ràdio, cartells, assajos). GRANS Va anar bé, el temps, les cançons (corrandes, nadales anglès…) Problemes amb el so, se sent molt la música i no tant la veu dels nens. Molt maques les actuacions amb el pìano i la nadala conjunta. CARNESTOLTES PETITS Les ordres, el dijous gras i la rua més curta molt bé. L’organització de tallar el carrer per la guàrdia urbana molt còmode . Hi va haver algun grup que els pares es van posar pel mig dificultant la visió i el pas.El tema música a la rua , cal tenir més altaveus portàtils perquè no arribava a tothom. La tarda d’ambients esbojarrats molt divertida . MITJANS Millor la nostra rua que la del barri, però la música no es sentia bé. GRANS La rua molt bé, la música continuava sense sentir-se. Millor la rua aquesta que la de tot el barri.A la tarda les activitats de plàstica, jocs de taula i cinema van funcionar. SANT JORDI PETITS 36


Es va celebrar al llarg de la setmana.El dia de la festa , l’activitat conjunta del conte col.lectiu bé i el contacontes de la tarda bé.L’activitat de compartir contes portats de casa bé i els pares que van venir a explicar contes molt bé . Es valora molt bé fer-ho barrejats tota la comunitat. La representació molt bé tot i els imprevistos. MITJANS L’explicació del conte al gimnàs va anar molt bé i també la representació nostra. GRANS Tenint en compte que va ser el dia d’arribada de vacances, molt bé. Es va fer el conte, el taller de corrandes, l’exposició dels treballs de 4t… Molt bé. FI DE CURS PETITS Va agradar molt el format i eliminar el festival.Algunes propostes que han sortit: -posar bancs al pati per a que la gent pugui seure. -Valorar l’impacte de la festa pels grans i pensar estratègies per tal que si van sols puguin venir sols. També hi ha d’haver més jocs de grans. -Pensar bé que fan els nens que estàn a acollida -Implicar a l’AFA i als de sisè. MITJANS Ens ha agradat molt el format de festa. Els jocs i tallers van tenir molt èxit, els nens i nenes van gaudir molt. Hauríem de pensar com fer amb els que van a acollida ja que casi no van poder participar, potser si hi ha més monitors poden baixar abans. El berenar i l’animació molt bé també. GRANS El format considerem que va estar molt bé: tallers, temps, actuació… L’única pega que trobem a la Comunitat de Grans és que no van participar tot l’alumnat ja que com que havien de venir amb un adult, no van venir. Potser quan les famílies estiguin més acostumats a aquest tipus de format, hi haurà més participació.

37


8. Enquesta alumnat Grau d’assoliment: 1.Gens 2. Poc 3. Força 4. Bastant 5. Molt Entre parèntesi s’expressa el nombre de respostes que ha generat la pregunta Grau d’assoliment 1

2

3

4

5

El projecte Aprendre amb la gent gran m’ha permès conèixer com viu la gent gran (93)

12.9%

38.7%

48.3%

M’agrada que l’escola tingui un Consell de representants dels alumnes (93)

6.4%

25.8%

67.7%

26.8%

31.9%

36.1%

El Consell de representants ens permet poder explicar allò pensem i sentim els alumnes (94)

5.3%

El punt d’escolta serveix quan necessito explicar alguna cosa (94)

11.7%

5.3%

9.5%

27.6%

45.7%

El punt d’escolta m’ha ajudat (99)

22.2%

7%

11.1%

23.2%

30.3%

L’hora de tutoria és un moment on podem explicar el que ens preocupa, les nostres propostes..... (92)

1%

6.5%

2%

28.2%

61.9%

El treball que fem a tutoria ens ajuda en la nostra relació com a grup. (92)

1%

2%

5.4%

31.5%

58.6%

Les activitats que hem fet a l’escola entorn al reciclatge ha estat... (99)

4%

10.1%

10.1%

22.2%

53.5%

Les participació en el treball a l’hort ha estat... (72)

59.7%

6.9%

7.6%

8.3%

15.2%

El taller de ràdio m’ha motivat a millorar la meva expressió oral i escrita (93)

2.1%

6.4%

4.3%

21.5%

65.5%

He participat a la Tria de la Jaumeta (54)

NO

85.1%

16.6%

Grau d’assoliment 1 M’ha agradat participar a la Tria de la Jaumeta (46)

2

3 2.1%

4 19.5%

5 78.2%

38


Els llibres de la Jaumeta eren adequats per a la nostra edat (46)

2.1%

15.2%

82.6%

Grau d’assoliment 1

2

3

4

5

L’activitat del padrins de lectura ens ajuda a millorar en la nostra lectura (54)

5.5%

5.5%

14.8%

38.8%

35.1%

L’activitat dels padrins de lectura ajuda als alumnes de P5 i 1r a llegir millor (53)

3.7%

7.5%

3.7%

24.5%

60.3%

NO

77.3%

22.6%

3-7 llibres

+ 7 llibres

He utilitzat el servei de préstec de la biblioteca (97)

0-2 llibres Dels llibres de préstec de la bilioteca, n’he llegit sencers (79)

16.4%

50.6%

32.9%

Grau d’assoliment 1

2

3

4

5

El menjar de la Sole ens general m’agrada (96)

1%

4.1%

15.6%

27%

52%

Les activitats del menjador en general m’agraden(96)

3,1%

7.2%

12.5%

34.3%

42.7%

M’agrada el projecte de jo monitor (95)

8.3%

3.1%

6.3%

20%

63.1%

39


Grau d’assoliment 1

2

3

4

5

Els nous jocs de pati han fet que l'estona de l'esbarjo sigui més agradable (99)

8%

6%

15.1%

41.4%

29.2%

L'espai tranquil ens aporta altres maneres de gaudir de l'esbarjo (104)

2.8%

2.8%

11.5%

31.7%

50.9%

Els alumnes és important que col·laborin en la vigilància i el control (99)

2%

3%

15.1%

31.1%

48.4%

9. Enquesta professorat

Grau d’assoliment: 1.Gens 2. Poc 3. Força 4. Bastant 5. Molt

40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61

Profile for ESCOLA JAUME 1

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 18/19  

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 18/19  

Advertisement